0723598256

NSSM 34
Norme de securitate a muncii pentru activitatile care utilizeaza surse generatoare de radiatii neionizante

Preambul

Sistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca este compus din:

- Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate si medicina a muncii general valabile pentru orice activitate;

- Normele specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii valabile pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri similare.

Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor reglementate.

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri, corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective, prin instructiuni proprii.

Intrucat, sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice corespunzatoare, atat activitatii de baza, cat si celor conexe sau complementare.

Structura fiecarei norme specifice are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii - practicata in cadrul Normelor generale - pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza reciproc:

Executantul: omul implicat nemijlocit In executarea unei sarcini de munca.

Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.

Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca.

Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului - executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor in domeniul securitatii muncii;

- cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.

In contextul prezentat anterior, Normele specifice de securitate a muncii pentru radiatii neionizante, au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si pe baza studierii proceselor de munca ce pot genera in mediul de munca radiatii neionizante cu valori superioare fondului natural, cuprinzand masuri de prevenire la nivelul fiecarui element component al sistemului de munca.

La elaborarea normelor s-a utilizat terminologia de specialitate referitoare la radiatiile neionizante, existenta in standardele si normele nationale si internationale in vigoare.

Pentru ca Normele specifice de securitate a muncii pentru radiatii neionizante sa raspunda cerintelor actuale in concordanta cu cunostintele stiintifice, parametrii care caracterizeaza diversele radiatii neionizante sunt stabiliti in asa fel incat sa fie evitate expunerile la pericolele datorate radiatiilor neionizante.

Astfel, normele sunt structurate pe capitole distincte, urmarind abordarea problemelor specifice fiecarei categorii de radiatii, prin prevederea unor masuri de protectie adecvate, in corelatie cu pericolele existente.

Pentru a veni in sprijinul activitatii de concepere si proiectare a echipamentelor tehnice si a proceselor tehnologice care pot constitui surse de radiatii neionizante, normele prezinta un capitol de masuri de securitate a muncii, necesar a fi asigurate din faza de conceptie si proiectare, pentru imbunatatirea nivelului de securitate si sanatate in munca.

De asemenea, normele cuprind, in anexe, o serie de informatii utile, necesare atat producatorilor, cat si utilizatorilor de echipamente sau tehnologii care pot constitui surse de radiatii neionizante.

1. Prevederi generale

Continut

Art. 1. - Prezentele norme specifice de securitate a muncii pentru radiatii neionizante cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului care isi desfasoara activitatea la echipamentele tehnice care pot constitui surse de radiatii neionizante sau in vecinatatea acestora.

Scop

Art. 2. - Prevederile cuprinse in prezentele norme au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate.

Domeniu de aplicare

Art. 3. - Prevederile prezentelor norme specifice se aplica persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati la care se pot crea in mediul de munca radiatii neionizante superioare fondului natural, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitati.

Art. 4. - Aceste norme nu reglementeaza activitatile ce se desfasoara in medicina si sanatate in scop de diagnostic si tratament, in care caz se produce expunerea intentionata a pacientilor la diverse tipuri de radiatii neionizante (fizioterapie, diatermie, rezonanta magnetica nucleara etc.) .

Conexiunea cu alte acte normative

Art. 5. - Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 6. - Pentru activitatile nespecifice sau complementare activitatilor unde se utilizeaza echipamente tehnice care constituie surse de radiatii neionizante, la nivelul persoanelor juridice sau fizice, se vor aplica normele specifice de securitate a muncii pentru respectivele activitati.*

*Nota: In anexa 1 se prezinta orientativ lista normelor specifice de securitate a muncii care, dupa caz, pot fi aplicate pentru activitati nespecifice sau complementare activitatilor in care se utilizeaza echipamente tehnice ce constituie surse de radiatii neionizante, in vederea asigurarii conditiilor de securitate a muncii.

Art. 7. - Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor normelor PSI.

Revizuirea prezentelor norme

Art. 8. - Prezentele norme specifice de securitate a muncii se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru si a particularitatilor metodelor de lucru care urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al securitatii muncii.

2. Prevederi comune tuturor activitatilor care utilizeaza surse generatoare de radiatii neionizante

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 9. - La locurile de munca la care se utilizeaza surse de radiatii neionizante vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice generatoare de radiatii neionizante si procedeele de lucru, au calificarea si autorizarea necesara si au fost instruite din punctul de vedere al securitatii muncii.

Art. 10. - (1)La efectuarea operatiilor cu surse generatoare de radiatii neionizante vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului medical obligatoriu solicitat prin prevederile Ministerului Sanatatii pentru lucrul in medii cu radiatii neionizante.

(2)Se interzice lucrul la sursele generatoare de radiatii neionizante, persoanelor care prezinta afectiuni ale ochiului si pielii, constatate la controlul medical si care sunt contraindicate pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate.

(3)Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii.

2.2. Instruirea personalului

Art. 11. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se vor realiza conform Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 12. - Persoanele juridice si fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau in colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de securitate a muncii, in functie de specificul activitatilor care utilizeaza diverse surse de radiatii neionizante.

Art. 13. - In incaperile in care se desfasoara activitati cu surse generatoare de radiatii neionizante se vor afisa la loc vizibil instructiuni specifice de securitate a muncii.

Art. 14. - In cadrul procesului de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se vor transmite toate informatiilor referitoare la:

- riscurile la care sunt expusi;

- partile periculoase ale surselor generatoare de radiatii neionizante;

- dispozitivele de protectie existente;

- mijloacele de protectie si de autoprotectie;

- modul de interventie in caz de avarii sau accidente;

- sistemele de avertizare/alarmare.

Art. 15. - Masurile de prim ajutor se vor stabili in functie de natura sursei de radiatii neionizante, cu avizul medicului de medicina a muncii sau cu competenta de medicina a muncii prin instructiuni proprii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 16. - Dotarea cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor in functie de riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau lucrare se va face conform prevederilor Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinul nr.225/21.07.1995 al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 17. - In spatiile de lucru in care exista pericolul aparitiei electricitatii statice, imbracamintea si incaltamintea vor fi antistatice. Se interzice utilizarea imbracamintei sintetice, generatoare de sarcini electrice.

Art. 18. - (1)La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare special amenajate.

(2)Persoanele juridice sau fizice vor lua masuri, dupa caz, de curatare a echipamentului individual de protectie.

Art. 19. - Pe langa echipamentul individual de protectie corespunzator, personalul lucrator care desfasoara activitati cu surse generatoare de radiatii neionizante va fi dotat, dupa caz, cu unguente de protectie pentru protejarea mainilor.

Art. 20. - Personalului care lucreaza cu surse de radiatii neionizante i se va administra, dupa caz, alimentatie de protectie in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii.

Art. 21. - Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzatoare , inainte de servirea mesei, lucratorii isi vor spala mainile si fata.

2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor

Art. 22. - Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie permanenta, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil pentru a se evita expunerea personalului lucrator la radiatiile periculoase.

Art. 23. - Se interzice accesul persoanelor neautorizate in spatiile de lucru cu surse de radiatii neionizante periculoase (peste limitele admisibile) .

Art. 24. - Activitatile care utilizeaza surse generatoare de radiatii neionizante periculoase se vor desfasura in incaperi special amenajate si destinate.

Art. 25. - (1)In cazul in care o incapere serveste desfasurarii si altor activitati productive decat cele care utilizeaza surse de radiatii neionizante, sursele vor fi separate de restul spatiilor de lucru prin utilizarea de paravane sau pereti despartitori.

(2)Paravanele sau peretii despartitori se vor executa din materiale rezistente la foc, la temperaturi inalte, care sa nu degaje noxe chimice si sa prezinte un coeficient de reflexie cat mai mare sau cat mai mic, dupa caz.

(3)Ecranarea surselor de radiatii neionizante in vederea protejarii personalului lucrator se va realiza cu ecrane sau filtre din materiale cu specificitate de absorbtie corespunzatoare radiatiei fata de care se face protectia.

Art. 26. - Se interzice deteriorarea filtrelor, ecranelor, capacelor, carcaselor, becurilor, care acopera sursele de radiatii neionizante.

Art. 27. - Acolo unde sursele de radiatii neionizante exista in incaperi separate, pe usile incaperilor vor fi amplasate placute avertizoare de interzicere a accesului persoanelor straine in incaperi.

Art. 28. - Pentru sursele de radiatii neionizante pentru care exista indicatoare de securitate standardizate, usile incaperilor vor fi inscriptionate conform standardelor in vigoare.

Art. 29. - Peretii, tavanul, pardoseala, usile si ferestrele incaperilor in care functioneaza surse de radiatii neionizante vor fi, dupa caz, supuse unor amenajari speciale, in asa fel incat radiatiile generate de surse sa nu fie directionate spre personalul lucrator.

Art. 30. - Iluminatul incaperilor in care se desfasoara activitati cu surse de radiatii neionizante se va realiza in asa fel incat sa se asigure acomodarea ochiului la solicitarile vizuale intense, de luminanta ridicata, acolo unde este cazul.

Art. 31. - Amplasarea surselor generatoare de radiatii neionizante, ale caror efecte nocive vizeaza ochii, se va face in asa fel incat ele sa fie la un nivel diferit de nivelul ochilor unei persoane care sta in picioare sau pe scaun in functie de operatia pe care o efectueaza.

Art. 32. - Sunt interzise introducerea si consumarea alimentelor in incaperile in care se lucreaza la producerea si fabricarea diverselor surse de radiatii neionizante (lampi, becuri, tuburi fluorescente etc.) cu substante toxice (mercur, halogeni, fosfor, miniu de plumb etc.) .

Art. 33. - Pentru servirea mesei si fumat vor fi amenajate incaperi speciale.

Art. 34. - La locurile de munca unde se lucreaza cu surse de radiatii neionizante se vor prevedea grupuri sociale dotate cu dusuri cu apa rece si calda.

Art. 35. - Verificarea periodica a starii de functionare si lucrarile de intretinere si reparatie a echipamentelor tehnice generatoare de radaitii neionizante vor fi efectuate numai de catre personal calificat si autorizat in acest scop, la solicitarea conducatorului locului de munca si conform unui grafic de revizie si reparatii, ce va fi respectat intocmai. Periodicitatea de executie a lucrarilor va fi cea mentionata de producatorul instalatiei.

Art. 36. - (1)Se interzice personalului care desfasoara activitati cu surse de radiatii neionizante sa intervina la surse in cazul aparitiei defectiunilor.

(2)Orice interventie la sursele de radiatii neionizante va fi efectuata de catre personal autorizat.

Art. 37. - La aparitia defectiunilor, personalul de deservire a echipamentului tehnic generator de radiatii neionizante va deconecta sursa de la retea si va anunta conducatorul locului de munca.

Art. 38. - Se interzice orice interventie la sursa de radiatii neionizante, atat timp cat aceasta se afla in functiune.

2.5. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 39. - La amenajarea spatiilor de lucru in care se desfasoara activitati cu surse de radiatii neionizante, care pot genera incendii sau explozii, se vor aplica prevederile normelor PSI.

Art. 40. - Incaperile in care functioneaza surse de radiatii neionizante, care au efect caloric si deci exista pericolul producerii incendiilor, vor fi dotate cu stingatoare de incendiu.

Art. 41. - Se interzice depozitarea unor materiale usor inflamabile in spatiile de lucru cu surse de radiatii neionizante cu efect caloric.

Art. 42. - Se interzice accesul personalului lucrator cu flacara, foc sau tigari in spatiile de lucru cu surse de radiatii neionizante cu efect caloric, in medii de lucru cu pericol de incendii si explozii.

Art. 43. - In incaperile in care intensitatea radiatiilor calorice emanate depaseste limita maxima ( 1 cal/cm2/min.) se vor utiliza dispozitive pentru termoizolarea surselor respective sau pentru combaterea radiatiilor (usi racite cu apa, perdele de apa, dusuri de aer etc.) .

Art. 44. - In cazul lucrului cu surse de radiatii neionizante care utilizeaza gaze comprimate (hidrogen, azot, argon etc.) , tuburile de gaze comprimate vor fi depozitate si manevrate in conformitate cu prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru respectivele activitati, precum si cu prevederile ISCIR in vigoare.

Art. 45. - Incaperile in care se desfasoara activitati cu surse de radiatii neionizante, care pot genera incendii sau explozii, vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica de introducere si de evacuare a aerului.

Art. 46. - In spatiile de lucru in care functioneaza surse de radiatii neionizante care pot genera incendii sau explozii, instalatiile electrice vor fi in constructie antiex.

2.6. Protectia impotriva electrocutarii

Art. 47. - (1)Fiecare echipament electric va avea o carcasa care sa asigure un grad de protectie de cel putin IP 3X, astfel incat sa nu poata fi atinse piesele aflate normal sub tensiune.

(2)Pentru prevenirea electrocutarii, la lucrul cu surse de radiatii neionizante vor fi respectate prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice, precum si standardele de electrosecuritate aflate in vigoare.

Art. 48. - Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator si protejate impotriva deteriorarilor mecanice, termice etc.

Art. 49. - Se interzice deschiderea carcaselor la echipamentele aflate sub tensiune.

Art. 50. - Masele echipamentelor electrice vor fi legate la nul, ca masura principala de protectie impotriva electrocutarii prin atingerea indirecta, si la pamant, ca masura suplimentara.

Art. 51. - Pe langa legarea la pamant, ca protectie suplimentara, se poate utiliza una din urmatoarele masuri:

- legare de echipotentialitate intre echipamente;

- protectie automata la curenti de defect.

Art. 52. - (1)Sigurantele fuzibile vor fi calibrate la curentul nominal indicat de proiectantul echipamentului.

(2)Protectia automata maximala de curent va fi reglata sa actioneze la curentul de reglaj indicat de proiectant.

Art. 53. - Conductoarele electrice mobile vor avea tensiunea nominala de maximum 220 V si o izolatie intarita.

Art. 54. - (1)Circuitele cu tensiune mai mare de 0,4 KV vor fi protejate impotriva atingerii si se vor afla in interiorul unei singure carcase.

(2)Pe carcasa echipamentului care contine o tensiune mai mare de 0,4 KV se va inscriptiona vizibil "Pericol de electrocutare! Tensiune de ..... KV" (se va indica tensiunea nominala respectiva) .

Art. 55. - (1)Circuitele de comanda, semnalizare si sesizare, vor fi alimentate la o tensiune de maximum 24 V, dintr-un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai mare.

(2)Transformatoarele separatoare vor fi conform standardelor In vigoare.

Art. 56. - Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor face numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica, de catre electricienii de intretinere, instruiti si autorizati corespunzator.

Art. 57. - Interventiile planificate la partea electrica a echipamentelor tehnice generatoare de radiatii neionizante se vor face numai in baza unui ordin de serviciu sau a unui ordin scris al conducatorului electricienilor.

Art. 58. - (1)Instructiunile de lucru cu sursele generatoare de radiatii neionizante vor cuprinde si masurile de protectie impotriva pericolului de electrocutare.

(2)In instructiuni se va prevedea si modul de intrerupere a tensiunii electrice de catre personalul lucrator sau conducatorul locului de munca.

(3)La loc vizibil, vor fi montate placute avertizoare de interdictie, de admitere etc.

Art. 59. - Interventia la partile aflate normal sub tensiune va fi facuta numai dupa efectuarea, in ordinea data, a urmatoarelor operatii:

- scoaterea vizibila de sub tensiune a echipamentului generator de radiatii neionizante*;

- descarcarea condensatoarelor;

- luarea tuturor masurilor necesare pentru impiedicarea aparitiei accidentale a tensiunii;

- verificarea lipsei tensiunii;

- amplasarea unei o celule fotoelectrice de avertizare si prevederea unui sistem de interblocare in instalatiile electrice.

*Nota: Scoaterea vizibila de sub tensiune se poate realiza intr-unul din urmatoarele moduri:

a) scoaterea fisei (stecherului) din priza de alimentare;

b) scoaterea sigurantelor fuzibile.

3. Prevederi specifice fiecarui tip de radiatii neionizante

3.1. Radiatii ultraviolete (UV)

Art. 60. - Prezentele reglementari se aplica activitatilor care se desfasoara la echipamentele tehnice care constituie surse de radiatii ultraviolete, precum si activitatilor care se desfasoara in vecinatatea acestor surse.

Art. 61. - Valorile maxime admise ale expunerii la radiatiile ultraviolete sunt prevazute in Normele generale de protectie a muncii.

Art. 62. - Producatorii de echipamente tehnice care constituie surse de radiatii ultraviolete au obligatia de a indica parametrii tehnici si caracteristicile de emisie ale sursei, conform standardelor in vigoare.

Art. 63. - (1)Masurile de securitate care trebuie adoptate la utilizarea echipamentelor care constituie surse de radiatii ultraviolete difera in functie de caracteristicile echipamentului, de tipul si conditiile de utilizare ale acestuia.

(2)La lucrul cu sursele de radiatii ultraviolete utilizatorul va respecta intocmai informatiile furnizate de catre producatorul echipamentului, aflate in cartea tehnica, referitoare la caracteristicile utilajului, care vor fi completate cu instructiuni proprii de lucru.

Art. 64. - Conducerea la nivelul persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati cu surse de radiatii ultraviolete are obligatia de a asigura masurile si mijloacele de protectie adecvate pentru protejarea lucratorilor contra radiatiilor ultraviolete periculoase.

Art. 65. - (1)Amenajarea incaperilor in care se desfasoara activitati cu surse de radiatii ultraviolete se va face astfel incat sa se evite reflexia sau difuzia accidentala a radiatiilor.

(2)Incaperile in care functioneaza surse de radiatii ultraviolete cu lungimi de unda scurte vor fi dotate cu instalatie de ventilare corespunzatoare pentru a se evita cresterea concentratiei de ozon peste valorile limita admise.

Art. 66. - (1)Peretii, tavanul si pardoseala incaperilor in care functioneaza surse de radiatii ultraviolete vor fi acoperite cu materiale care nu reflecta radiatiile ultraviolete, ci absorb aceste radiatii .

(2)Se interzice dotarea spatiilor de lucru in care exista surse de radiatii ultraviolete, cu mobilier sau echipamente tehnice cu suprafete lucioase. Se vor utiliza numai mobilier si/sau echipamente cu suprafete mate, cu coeficienti de reflexie cat mai mici.

Art. 67. - Amplasarea surselor pe fluxul tehnologic se va face in asa fel incat radiatiile ultraviolete sa nu fie directionate spre usile de acces in incapere.

Art. 68. - (1)In cazul in care in aceeasi incapere functioneaza mai multe surse de radiatii ultraviolete se va realiza, dupa caz, separarea spatiilor dintre acestea, prin utilizarea de paravane sau pereti despartitori.

(2)Paravanele sau peretii despartitori vor fi confectionati din materiale rezistente la foc, la temperaturi inalte, care sa nu degaje noxe chimice si sa prezinte un coeficient de reflexie cat mai mic.

Art. 69. - In cazul in care nu este necesara separarea surselor de radiatii ultraviolete, echipamentele vor fi orientate astfel incat radiatiile ultraviolete sa nu fie directionate spre campul vizual al operatorului care deserveste echipamentul respectiv sau al oricarei alte persoane aflate in vecinatate, evitandu-se totodata, interferenta cu radiatiile provenite de la alte surse.

Art. 70. - La organizarea locului de munca, amplasarea surselor de radiatii ultraviolete se va face astfel incat nivelul radiatiilor incidente la ochi sau piele neacoperita, sa fie sub valorile maxime admise, indiferent de pozitia de lucru a operatorului.

Art. 71. - In zona in care se desfasoara activitati cu surse de radiatii ultraviolete se interzice introducerea unor elemente optice reflectante sau difuzante precum si a unor materiale inflamabile, volatile si fotochimice.

Art. 72. - (1)Pentru lucrul cu surse de radiatii ultraviolete se interzice repartizarea persoanelor care prezinta afectiuni ale ochiului sau pielii, constatate la controlul medical.

(2)Controlul medical periodic este obligatoriu si va fi efectuat conform prevederilor Ministerului Sanatatii.

Art. 73. - (1)Lucrul cu sursele de radiatii ultraviolete este permis numai lucratorilor instruiti, atat din punct de vedere profesional cat si al securitatii muncii.

(2)In cadrul procesului de instruire se vor transmite informatii referitoare la:

- riscurile la care sunt expusi

- partile periculoase ale sursei

- dispozitivele de protectie existente

- mijloacele individuale de protectie

- modul de interventie in caz de avarii sau accidente

- sistemele de avertizare/alarmare.

Art. 74. - In incaperile in care functioneaza surse de radiatii ultraviolet, se vor afisa, la loc vizibil, instructiuni specifice de securitate a muncii.

Art. 75. - (1)Efectuarea probelor tehnologice sau a reglajelor se va face in asa fel incat sa fie evitate emisiile accidentale de radiatii.

(2)Operatia de la punctul (1) se va efectua numai de catre personal autorizat, cu respectarea stricta a instructiunilor tehnologice, pentru a nu se produce modificarea parametrilor emisiei, propagarea radiatiei, reflexiile intempestive etc.

Art. 76. - (1)Mijloacele individuale pentru protectia ochilor (ochelari, viziere etc.) trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale de securitate si sa fie avizate si certificate din punctul de vedere al securitatii muncii pentru lucrul cu radiatiile ultraviolete, in functie de caracteristicile de emisie ale sursei.

(2)Factorul de transmisie spectral va fi astfel ales incat iluminarea energetica si expunerea energetica la nivelul ochiului sa fie sub valorile maxime admise, pentru fiecare lungime de unda a radiatiei ultraviolete.

(3)Filtrele ochelarilor trebuie sa absoarba radiatiile ultraviolete periculoase, sa nu se deformeze la caldura sau prin utilizare si sa fie incombustibile.

(4)Constructia ochelarilor, forma si dimensiunile lor trebuie sa ofere confortul necesar pentru lucru si sa impiedice penetrarea laterala a radiatiilor.

(5)Alegerea ochelarilor se va face in functie de lungimea de unda a radiatiei ultraviolete.

(6)Ochelarii vor fi insotiti de o eticheta pe care vor fi indicati parametrii si caracteristicile produsului.

Art. 77. - (1)Echipamentul individual de protectie va fi confectionat din fibre naturale, termorezistente, care nu se topesc sub actiunea caldurii si nu propaga flacara.

(2)Sunt interzise, pentru confectionarea echipamentului individual de protectie, materialele sintetice care sunt transparente la radiatiile ultraviolete.

Art. 78. - Pentru protectia mainilor si a fetei se vor utiliza unguente de protectie, care absorb si disipeaza energia radiatiilor ultraviolete, reducand astfel pericolul aparitiei eritemelor.

3.2. Radiatii vizibile (optice) , cu referire speciala la laser

Art. 79. - Prezentele reglementari se aplica activitatilor care se desfasoara la echipamentele tehnice care constituie surse de radiatii vizibile (optice) , cu referire speciala la laser.

Art. 80. - Prezentele prevederi se refera la radiatiille optice periculoase, cu indicatie speciala pentru radiatia laser*) si nu reglementeaza aspectele referitoare la radiatiile vizibile provenite de la sursele incandescente, fluorescente, fosforescente, arcurile electrice etc., pentru care exista reglementari in standardele si normele in vigoare.

Art. 81. - La evaluarea nivelului de risc laser, in scopul asigurarii protectiei personalului lucrator, se va lua in considerare clasificarea laserelor, conform normelor internationale recunoscute pe plan intern si parametrii emisiei lor:

a) mediul activ

b) lungimea de unda a radiatiei

c) puterea si densitatea maxima de putere la iesire

d) divergenta fascicolului (in cazul fascicolelor cu sectiune necirculara divergentele pe cele doua axe)

e) forma si dimensiunea fascicolului la iesire

f) existenta eventuala a unor sisteme de focalizare si distanta focala

*) Nota: Prezentele norme au in vedere clasificarea tehnica a laserilor in clasele I-IV, iar parametrii de emisie sunt prezentati in Normele de Medicina Muncii.

g) distanta de la sursa laser la punctul de lucru

h) pentru laserii In impulsuri:

- forma si durata impulsului

- energia unui impuls

- frecventa de repetitie a impulsurilor

- caracteristicile trenurilor de impulsuri

i) indicatii referitoare la dispozitivele de protectie si mijloacele de protectie prevazute pentru postul de lucru.

Art. 82. - (1)Masurile de securitate care trebuie adoptate la utilizarea instalatiilor laser difera, in functie de caracteristicile laserului, de tipul si conditiile de utilizare ale acestora.

(2)Pentru instalatiile laser din clasa 1 si 2 nu se prevad cerinte specifice de securitate in afara de instruirea corecta a personalului de deservire (operatori laser) privind interzicerea dirijarii fascicolului laser spre alte persoane si utilizarea mijloacelor individuale de protectie prevazute.

(3)Pentru instalatiile laser din clasele 3 si 4, unde exista riscurile de afectare a organului vizual, a pielii, precum si a tesuturilor interne, se prevad cerinte specifice de securitate, in functie de modul de utilizare si conditiile concrete in care se desfasoara activitati cu laser.

Art. 83. - (1)Conducerea la nivelul persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati de prelucrare cu instalatii laser are obligatia de a asigura masurile si mijloacele de protectie adecvate pentru protejarea lucratorilor contra radiatiilor nocive.

(2)In cazul in care tipul constructiv al laserului nu face posibila realizarea unor sisteme tehnice de izolare, ecranare sau a altor masuri generale de protectie, atunci se vor asigura mijloacele individuale de protectie impotriva radiatiei, zgomotului sau a altor noxe degajate in procesul de prelucrare.

Art. 84. - (1)Activitatile la instalatiile laser se vor desfasura in incaperi special amenajate si destinate.

(2)Prevederea de la alineatul (1) nu este necesara in cazul instalatiilor laser din clasa 1 si 2 (sub 1 mW) , utilizate pe santiere, pentru reglaje de instalatii industriale (aliniamente, tuneluri, interferometrie, aplicatii medicale, stiintifice etc.)

Art. 85. - (1)Amenajarea incaperilor in care se desfasoara activitati cu laser se va face astfel incat sa se evite reflexia sau difuzia accidentala a radiatiei - in special in cazul laserilor din clasele 3 si 4, cu emisie in ultraviolet, vizibil sau infrarosu.

(2)Peretii, tavanul si pardoseala vor fi acoperite cu materiale care nu reflecta lumina. Zugravelile si vopsitoriile pentru finisare se vor realiza cu materiale absorbante de lumina.

(3)Mobilierul si clantele usilor nu vor avea suprafete netede si lucioase.

(4)In incaperile in care se desfasoara activitati cu laseri din clasele 3 si 4 nu se vor depozita materiale usor inflamabile.

Art. 86. - Deschiderile incaperilor spre exterior nu vor fi pe axul radiatiei directe sau reflectate.

Art. 87. - (1)In cazul in care o singura incapere este destinata functionarii mai multor instalatii laser se va realiza, dupa caz, separarea spatiilor dintre acestea prin utilizarea de paravane sau pereti despartitori.

(2)Paravanele sau peretii despartitori se vor executa din materiale rezistente la foc, la temperaturi inalte, care sa nu degaje noxe chimice si sa prezinte un coeficient de reflexie cat mai mic.

Art. 88. - In cazul in care nu este necesara separarea prin pereti sau paravane despartitoare, instalatiile laser vor fi orientate astfel incat sa se excluda posibilitatea directionarii radiatiei laser de la o instalatie la alta.

Art. 89. - (1)Pentru amplasarea corecta a instalatiilor laser este necesara cunoasterea parcursului (traiectoriei) fasicolului laser deschis, a reflexiilor si difuziilor normale si accidentale ale acestuia.

(2)Determinarea parcursului fascicolului laser se va realiza numai cu mijloace specifice: hartie fluorescenta pentru ultraviolete si infrarosu apropiat, folii de material plastic etc.

Art. 90. - In zona In care se efectueaza activitati cu laser se interzice introducerea in fascicolul laser a unor elemente optice reflectante sau difuzante, precum si a unor materiale usor inflamabile.

Art. 91. - Usile incaperilor in care se desfasoara activitati cu instalatii laser vor fi inscriptionate cu indicatoare de avertizare asupra pericolului radiatiei laser.

Art. 92. - (1)Orice instalatie laser va fi dotata cu indicatoare de avertizare asupra pericolului de radiatie, care vor fi plasate sub forma de eticheta in locuri vizibile.

(2)Indicatoarele de avertizare vor contine informatii referitoare la:

- clasa laserului

- puterea de iesire

- lungimea de unda

- apertura de iesire a radiatiei laser.

Art. 93. - (1)Mijloacele individuale pentru protectia ochilor (ochelari antilaser) trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale de securitate si sa fie avizate si certificate din punctul de vedere al securitatii muncii pentru lucrul cu laserul, in functie de caracteristicile acestuia.

(2)Filtrele vor fi absorbante la lungimea de unda a radiatei laser si vor trebui sa fie transparente in domeniul vizibil.

(3)Filtrele trebuie sa fie rezistente si sa nu se distruga la expunerea si iluminarea energetica laser.

(4)Grosimea filtrelor ochelarilor va fi determinata de nivelul de expunere si iluminare energetica laser si de factorul de atenuare a radiatiei laser in materialul din care sunt confectionate.

(5)Factorul de transmisie spectral va fi astfel ales incat iluminarea energetica si expunerea energetica a ochiului sa fie sub limitele maxime admisibile pentru fiecare laser, stabilite prin standardele sau regulile tehnice internationale recunoscute pe plan intern.

(6)Filtrele trebuie sa fie stabile la radiatii ultraviolete, caldura si sa fie incombustibile.

(7)Densitatea de putere va fi In limitele stabilite prin standardele sau regulile tehnice internationale recunoscute pe plan intern.

(8)Constructia ochelarilor trebuie sa impiedice penetrarea laterala a luminii si sa ofere confortul necesar pentru lucru.

Art. 94. - (1)In cazul In care exista posibilitatea ca in zona de lucru sa se depaseasca nivelul maxim de expunere pentru piele, atunci personalul implicat va utiliza, pe langa ochelari de protectie adecvati, manusi de protectie si imbracaminte adecvata.

(2)Mijloacele individuale pentru protectia pielii (halat, salopeta, manusi) se vor confectiona din materiale termorezistente care nu se topesc sub actiunea caldurii si nu propaga flacara.

(3)Culoarea acestor mijloace de protectie va fi inchisa, cu suprafata matuita, pentru reducerea la minimum a coeficientului de reflexie.

Art. 95. - (1)Ochelarii trebuie sa fie insotiti de o eticheta pe care sa fie indicata densitatea optica si lungimea de unda.

(2)Folosirea ochelarilor este obligatorie la lucrul cu laserii din clasele 3b si 4, cu exceptia situatiilor in care mijloacele de protectie exclud posibilitatea depasirii expunerii maxime admise.

Art. 96. - La efectuarea activitatilor cu instalatii laser de tip deschis se vor adopta solutii tehnice de ecranare provizorie a fascicolului deschis al radiatiei si scoatere a pupitrului de comanda din zona periculoasa.

Art. 97. - Zona laser periculoasa va fi marcata si izolata corespunzator.

Art. 98. - Materialele din care se confectioneaza ecranele impotriva radiatiei laser vor indeplini urmatoarele conditii:

a) vor fi absorbante pe lungimea de unda a radiatiei laser;

b) vor fi rezistente la foc si cu punct de topire ridicat;

c) nu vor degaja noxe chimice;

d) vor fi de culoare inchisa si cu suprafata mata, pentru reducerea coeficientului de reflexie in cazul radiatiilor vizibile si invizibile;

e) pentru radiatiile vizibile pot fi utilizate, dupa caz, ecrane transparente care sa permita reperarea fascicolului de laser si vizualizarea operatiilor de prelucrare.

Art. 99. - In cazul in care, tipul constructiv al instalatiei laser nu permite practicarea unor solutii tehnice de ecranare a zonelor periculoase, iar la instalatiile respective se lucreaza cu sisteme de focalizare directa, pe langa mijloacele individuale adecvate de protectie se va asigura si trimiterea periodica a personalului de deservire a instalatiilor laser pentru efectuarea consultatiilor si tratamentelor oftalmologice necesare.

Art. 100. - Pentru instalatiile laser de mare putere se vor adopta solutii tehnice de implementare a unor dispozitive de avertizare asupra intrarii personalului in zona periculoasa, in cazul in care acestea nu au fost prevazute prin proiectare.

Art. 101. - (1)Pentru lucrul la instalatiile laser se interzice repartizarea femeilor gravide, precum si a persoanelor care prezinta afectiuni ale ochiului sau pielii, constatate la controlul medical si care sunt considerate contraindicate pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate.

(2)Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii.

Art. 102. - Lucrul la instalatiile laser este permis numai lucratorilor special instruiti si autorizati.

Art. 103. - In cadrul procesului de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se vor transmite toate informatiile referitoare la riscurile la care sunt expusi, partile periculoase ale instalatiilor, dispozitivele de protectie si modul de interventie in caz de avarii sau accidente.

Art. 104. - In incaperile in care se desfasoara activitati cu instalatii laser se vor afisa la loc vizibil instructiuni specifice de securitate a muncii.

Art. 105. - Accesul in incaperile in care se desfasoara activitati cu instalatii laser este permis numai persoanelor autorizate.

Art. 106. - Personalul de deservire a instalatiilor laser nu va purta in timpul lucrului obiecte care pot reflecta radiatia directa: ceasuri, nasturi de metal, catarame, bijuterii etc.

Art. 107. - Reglarea instalatiei laser se va realiza astfel incat sa se evite emisiile accidentale de radiatii.

Art. 108. - Manipularea pieselor, manevrele la instalatii, reglajele necesare si alte interventii la instalatiile laser se vor efectua numai de catre personalul autorizat cu respectarea stricta a instructiunilor tehnologice pentru a nu se produce modificarea parametrilor emisiei, propagarea radiatiei, reflexiile intempestive etc.

Art. 109. - La efectuarea operatiilor de aliniere si reglare care preced emisiile laser puternice se pot folosi atenuatoare sau laseri de mica putere, coaxiali cu laserul principal.

Art. 110. - La instalatiile laser de tip inchis (protejat) comanda de declansare a fascicolului laser se va da numai dupa obturarea dispozitivului optic de vizare si dupa asigurarea etansarii incintei de lucru.

Art. 111. - In cazul in care se lucreaza cu incinte deschise, comanda de declansare a fascicolului laser se va da numai dupa echiparea corespunzatoare a operatorului laser cu mijloacele individuale de protectie prevazute si numai dupa asigurarea, ca in incapere nu se afla alte persoane neprotejate.

Art. 112. - Se interzice a se privi in radiatia laser si a se alinia laserul cu ochiul liber, privind axial sau paraaxial in cavitate.

3.3. Radiatii infrarosii (RI)

Art. 113. - Prezentele reglementari se aplica activitatilor care se desfasoara in sectoarele calde (prelucrari la cald, tratamente termice, sudare, uscarea vopselelor si emailurilor, fabricarea sticlei) si tuturor activitatilor in care se utilizeaza echipamente tehnice care constituie surse de radiatii infrarosii (cunoscute si sub denumirea de radiatii calorice) .

Art. 114. - Valorile maxime admise pentru expunerea la radiatiile infrarosii sunt prezentate in Normele generale de protectie a muncii.

Art. 115. - Conducerea la nivelul persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii, are obligatia de a asigura masurile si mijloacele de protectie adecvate, in vederea protejarii lucratorilor impotriva acestui tip de radiatii neionizante.

Art. 116. - (1)Incaperile in care functioneaza surse de radiatii infrarosii vor fi amplasate in cladiri fara etaje, cu respectarea normelor PSI In vigoare.

(2)Incaperile vor avea cel putin un perete exterior.

Art. 117. - La amenajarea incaperilor in care se desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii (calorice) , pentru protejarea personalului lucrator impotriva radiatiilor calorice, se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind capitolul de microclimat.

Art. 118. - (1)Incaperile vor fi prevazute cu ferestre cu posibilitate de deschidere a unor suprafete mari, in vederea asigurarii ventilatiei naturale corespunzatoare.

(2)Suplimentar, incaperile vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica de introducere si evacuare a aerului.

Art. 119. - (1)Incaperile vor fi dotate cu sisteme de protectie contra radiatiilor infrarosii (paravane antiradiante, sisteme de racire cu aer sau apa etc.) care trebuie sa functioneze permanent.

(2)Orice defectiune la nivelul acestor sisteme va fi remediata de personalul de intretinere specializat.

Art. 120. - (1)Pardoselile incaperilor in care functioneaza surse de radiatii infrarosii vor fi rezistente la temperaturi ridicate, netede si nealunecoase.

(2)La lucrari speciale cu surse de radiatii infrarosii (sudura, taiere, lipire etc.) personalul lucrator va sta pe un covor de cauciuc captusit cu pasla (sau alt material) ignifugat sau pe covoare de orice alt material electro-termoizolant.

Art. 121. - Caile de acces in zonele de lucru vor fi in permanenta mentinute libere, curate si marcate vizibil, in vederea prevenirii accidentelor de munca.

Art. 122. - Spatiile de lucru in care functioneaza surse de radiatii infrarosii cu degajari calorice mari, vor fi prevazute cu grupuri sanitare proprii, vestiare, dusuri, spalatoare si post de prim ajutor, iar la locurile de munca cu peste 100 de femei pe schimb, se vor amenaja incaperi destinate igienei intime a femeilor, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 123. - (1)Se interzice persoanelor neautorizate accesul in spatiile de lucru cu surse de radiatii infrarosii.

(2)Pe usile incaperilor in care functioneaza echipamente tehnice care constituie surse de radiatii infrarosii, vor fi montate tablite avertizoare si indicatoare de securitate, conform standardelor in vigoare.

Art. 124. - In incaperile de lucru cu surse de radiatii infrarosii cu degajari calorice mari, depozitarea si manipularea unor materiale inflamabile, gaze combustibile etc. se vor efectua cu respectarea prevederilor normelor PSI, a normelor ISCIR, precum si a Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 125. - Echipamentele de orice tip, care constituie surse de radiatii infrarosii , vor fi bine etansate si izolate termic, in asa fel incat temperatura maxima admisa, pentru partile de care se poate atinge personalul lucrator, sa nu depaseasca:

- pentru parti metalice: + 55 oC

- pentru parti din ceramica sau sticla: + 65 oC

- pentru parti din material plasatic: + 75 oC.

Art. 126. - (1)Acolo unde temperatura suprafetelor metalice, cu care personalul lucrator poate veni in contact, depaseste 55 oC, vor fi montate placute de avertizare asupra pericolului de accidente.

(2)Echipamentele vor fi imprejmuite cu paravane din plasa de sarma, perdele de aer, ecrane pentru a preveni atingerile intamplatoare.

Art. 127. - Echipamentele tehnice care constituie surse de radiatii infrarosii (cuptoare electrice cu arc, cuptoare electrice cu inductie, cuptoare Siemens -Martin etc.) vor fi dotate cu dispozitive de racire cu apa, in vederea reducerii nivelului radiatiilor calorice.

Art. 128. - In fata usilor cuptoarelor vor fi montate paravane din materiale reflectante (tabla sau folie de aluminiu) lustruite si cu suprafata curata, in vederea realizarii unui indice de reflexie crescut al radiatiei.

Art. 129. - (1)Conducerea persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii, are obligatia de a afisa la locul de munca, instructiunile tehnologice si de securitate a muncii, conform documentatiei tehnice furnizate de proiectantul sursei, precum si de firma producatoare; la locurile de munca vor fi afisate si instructiunile proprii, conform tehnologiei si sursei de radiatii utilizate.

(2)Persoanele care desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii vor respecta intocmai instructiunile de la punctul (1) , in vederea prevenirii accidentelor de munca.

Art. 130. - (1)Punerea in functiune si orice interventie (reparatii, revizii, modificari, incercari etc.) la echipamentele tehnice se vor efectua numai de catre personal autorizat si instruit in acest scop, cu respectarea intocmai a instructiunilor tehnologice.

(2)La constatarea oricarei defectiuni, personalul de deservire a instalatiei sau a echipamentului il va anunta imediat pe conducatorul locului de munca, iar acesta va desemna persoana sau persoanele autorizate sa remedieze defectiunea.

Art. 131. - (1)La locurile de munca unde functioneaza surse de radiatii infrarosii vor fi repartizate persoane care au implinit varsta de 18 ani, care cunosc instalatiile, echipamentele si procedeele de lucru, sunt calificate si autorizate pentru a executa activitati in acest domeniu si care au fost instruite din punctul de vedere al securitatii muncii.

(2)Se interzice repartizarea femeilor la locurile de munca in care functioneaza surse de radiatii infrarosii cu degajari calorice mari (sudarea la cald a pieselor mari de fonta, cuptoare de turnatorie etc.) .

Art. 132. - (1)Se interzice, pentru lucrul cu surse de radiatii infrarosii, repartizarea persoanelor care prezinta afectiuni ale ochiului sau pielii.

(2)Controlul medical periodic este obligatoriu si va fi efectuat conform prevederilor Ministerului Sanatatii.

Art. 133. - (1)Personalul lucrator va fi dotat cu echipamentul individual de protectie, conform Normativului - cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie pentru radiatiile emise.

(2)Echipamentul individual de protectie va fi confectionat din materiale incombustibile si ignifugate, reflectante, rezistente la temperaturi ridicate.

Art. 134. - (1)Pentru protectia ochilor, personalul lucratorilor va fi dotat cu ochelari, viziere etc.

(2)Ochelarii vor fi confectionati din sticla filtranta, care sa absoarba in intregime radiatiile periculoase.

(3)Ochelarii vor avea caracteristici constructive si functionale adecvate specificului activitatii desasurate.

Art. 135. - Persoanele juridice sau fizice care desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii au obligatia de a asigura curatarea si inlocuirea echipamentului individual de protectie care prezinta pete de substante inflamabile, grasimi, ulei etc.

Art. 136. - Personalului lucrator care desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii (calorice) i se va administra lichide de protectie (apa carbogazoasa salina etc.) .

Art. 137. - Pentru protectia miinilor personalul lucrator va fi dotat cu unguente de protectie.

3.4. Radiatii electromagnetice de radiofrecventa (RF) si microunde (MU)

Art. 138. - Prezentele reglementari se aplica activitatilor cu surse generatoare de radiatii electromagnetice de radiofrecventa (RF) si microunde (MU) in domeniul de frecventa cuprins intre 0,1 - 300.000 MHz, produse de emitatori de radiodifuziune, televiziune, emitatori pentru comunicatii profesionale, statii de radiolocatie, instalatii cu microunde, instalatii cu curenti de inalta frecventa si alte activitati care se desfasoara la echipamente tehnice ce pot constitui surse artificiale de astfel de radiatii in mediul de munca.

Art. 139. - Valorile maxime admise pentru expunerea la radiatiile electromagnetice de radiofrecventa si microunde, exprimate prin intensitatea eficace a campului neperturbat si densitatea de putere echivalenta sunt prezentate in Normele generale de protectie a muncii.

Art. 140. - (1)Masurarea cimpului electromagnetic de radiofrecventa si microunde se va efectua in conditiile in care echipamentele emitatoare functioneaza la puterea maxima.

(2)Daca emitatorii au mai multe regimuri de lucru care se deosebesc prin parametrii generati sau cand acestia pot emite pe sisteme de antene diferite, masurarea se va face pentru fiecare regim in parte.

(3)Alegerea metodei si a aparaturii de masurare se va face, in functie de frecventa si caracteristicile campului (camp apropiat sau indepartat) , precum si de forma undei (unde continue, unde modulate in impulsuri sau amplitudine si cu frecvente diferite) .

Art. 141. - Se exclud de la masurari echipamentele la care sursa de radiatii are puterea nominala, conform datelor din documentatia tehnica, mai mica de:

- 2,5 W pentru domeniul de frecventa cuprins intre 0,1 - 3 MHz;

- 400 mW pentru domeniul de frecventa cuprins intre 3 - 30 MHz;

- 100 mW pentru domeniul de frecventa cuprins intre 30 - 50 MHz;

- 25 mW pentru domeniul de frecventa cuprins intre 50 - 300 MHz;

- 100 mW pentru domeniul de frecventa cuprins intre 300 - 300.000 MHz.

Art. 142. - (1)In timpul efectuarii masuratorilor, personalul care deserveste sursele va fi indepartat din zona de masurare.

(2)Persoanele care efectueaza masurarea nu vor sta intre sursa de emisie a radiatiilor si sonda aparatului de masurare.

(3)Masuratorile vor fi efectuate conform standardelor in vigoare.

Art. 143. - Rezultatele masurarilor vor fi consemnate intr-un buletin de masurare, care va cuprinde:

- data si locul masurarii

- durata masurarii

- parametrii sursei emitatoare

- conditiile meteorologice

- parametrii masurati

- valorile constatate

- metoda si tipul de aparat utilizat la efectuarea masurarii

- persoana care a efectuat masurarea

- observatii, constatari si aprecieri comparative cu valorile maxime admise.

Art. 144. - (1)Utilajele si instalatiile situate in cladiri care pot constitui surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde vor fi amplasate in incaperi separate de alte procese tehnologice sau in incinte ecranate.

(2)La amplasarea in incaperi a echipamentelor respective se va urmari asezarea lor in zone diferite, pe frecvente.

(3)Echipamentele vor fi amplasate in asa fel incat, distantele dintre ele sa nu determine aparitia unui cumul de campuri de radiatie periculoasa.

Art. 145. - In incaperile in care functioneaza surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde se va asigura o ventilare artificiala de la nivelul solului de cel putin patru schimburi de aer pe ora.

Art. 146. - Peretii, ferestrele, usile, plafonul si podeaua incaperilor in care functioneaza sursele, vor fi prevazute cu armaturi metalice, care sa previna pericolul propagarii radiatiilor in exterior sau in spatiile de lucru invecinate.

Art. 147. - Pardoseala incaperilor in care sunt amplasate sursele va fi mentinuta in stare de curatenie permanenta .

Art. 148. - In incaperile de lucru in care pardoseala se umezeste in permanenta (ex.la tratamentele termice - calire cu curenti de inalta frecventa) sau este executata din materiale cu inertie termica (piatra, beton) , aceasta va fi acoperita cu gratare de lemn sau alte materiale termoizolante.

Art. 149. - (1)Accesul in spatiile de lucru destinate surselor va fi permis numai persoanelor autorizate.

(2)Se interzice accesul sau stationarea persoanelor neautorizate in spatiile de lucru in care functioneaza surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde.

Art. 150. - (1)Usile spatiilor de lucru in care functioneaza sursele vor fi prevazute cu placute si inscriptii privind interzicerea accesului persoanelor neautorizate.

(2)Deschiderea usilor se va realiza in directia necesara evacuarii personalului, in caz de urgenta.

Art. 151. - Zonele care prezinta pericol de expunere la radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde vor fi delimitate prin marcaje vizibile si inscriptionate cu placute avertizoare.

Art. 152. - Echipamentele si instalatiile care constituie surse, precum si diferitele componente ale acestora (generatoare, transformatoare, cabluri de alimentare etc.) vor fi ecranate corespunzator, in vederea diminuarii si/sau eliminarii pericolului de propagare/transmitere a radiatiilor in spatiul de lucru.

Art. 153. - (1)Ecranele vor fi realizate din tabla sau tesaturi metalice tip plasa, din cupru, alama, inox, dural etc.

(2)Nu se vor utiliza ecrane din materiale plastice, care nu sunt eficiente.

Art. 154. - Pentru a se evita propagarea radiatiilor in mediul de munca, periodic, se vor verifica izolatiile tuturor imbinarilor cablurilor , integritatea subansamblurilor si a partilor componente ale echipamentelor, conform specificatiilor din instructiunile de lucru.

Art. 155. - (1)Echipamentele generatoare de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde vor fi revizuite periodic, in vederea mentinerii parametrilor tehnologici si a prevenirii accidentelor de munca.

(2)Echipamentele uzate vor fi inlocuite, acestea constituind surse de radiatii electromagnetice nedorite si necontrolabile, perturbatoare.

Art. 156. - Statiile de producere a energiei electrice de inalta frecventa, medie sau joasa frecventa, cu racord direct sau indirect la reteaua industriala, impreuna cu echipamentele si instalatiile aferente vor fi transportate, montate, puse in functiune pentru probe si dare in exploatare-intretinere, numai pe baza documentatiei tehnice, furnizata de firma producatoare.

Art. 157. - Punerea in functiune, exploatarea si intretinerea echipamentelor care constituie surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde vor fi asigurate de catre personal calificat, autorizat si instruit din punctul de vedere al securitatii muncii.

Art. 158. - Se interzice interventia la orice fel de tip de antena emitatoare de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde, in timpul functionarii sale (emisie) , precum si la echipamentele de transfer al energiei de radiofrecventa catre antene (feedere, ghiduri de unda, cabluri etc.) .

Art. 159. - Intreaga instalatie electrica a echipamentelor va fi legata la centura de impamantare, conform normelor si standardelor in vigoare.

Art. 160. - Sunt interzise indepartarea sau deteriorarea tuturor paravanelor sau a ecranelor surselor, care ar conduce la propagarea radiatiilor in spatiile de lucru

Art. 161. - Orice interventie la echipamentele care constituie surse de radiatii se va face cu scoaterea partiala sau totala de sub tensiune, dupa caz.

Art. 162. - Toate piesele si cablurile electrice vor fi izolate corespunzator tensiunilor de lucru.

Art. 163. - Instalarea conductorilor de inalta tensiune se va face cu respectarea intocmai a reglementarilor RENEL, in vederea prevenirii accidentelor pe toata durata functionarii si exploatarii lor.

Art. 164. - La punerea in functiune, exploatarea si intretinerea echipamentelor care constituie surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde vor fi respectate prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea si utilizarea energiei electrice, precum si pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electronice, electrotehnice si materialelor electroizolante.

Art. 165. - Se interzice repartizarea pentru lucrul cu sursele de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde a persoanelor care prezinta boli cronice ale sistemului nervos central, boli psihice, afectiuni cronice ale aparatului cardiovascular, afectiuni endocrine, si afectiuni ale ochiului.

Art. 166. - La locurile de munca in care se lucreaza cu sursele de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde, vor fi afisate la loc vizibil instructiunile de lucru cu sursele in care vor fi incluse si masurile de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si modul de actionare in caz de avarii sau accente.

Art. 167. - Dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie se va face in conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie pentru activitatile cu diverse surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde.

3.5. Campuri electrice si magnetice de joasa tensiune

Art. 167. - Prezentele reglementari se aplica activitatilor la care apar campuri electrice si magnetice statice si variabile in timp, de joasa frecventa si, in special, la frecventa industriala de 50 Hz (generatoare de putere, sisteme de transformare, de transmisie si distributie a curentului electric, procese industriale care folosesc curenti de inductie, echipamente de incalzire cu curent electric de inalta tensiune etc.) .

Art. 168. - Valorile maxime admise pentru parametrii campului electric si magnetic de joasa frecventa sunt prevazute in Normele generale de protectie a muncii.

Art. 169. - Masurarea campurilor electrice si magnetice de joasa frecventa se va face conform standardelor in vigoare.

Art. 170. - Masurarea parametrilor campurilor electrice si magnetice de joasa frecventa se va efectua in conditii de functionare normala a echipamentelor care constituie surse de astfel de campuri.

Art. 171. - Masurarea campurilor electrice si magnetice de joasa frecventa se va face cel putin o data pe an sau in urmatoarele situatii:

- la punerea In exploatare a unor echipamente noi;

- la producerea unor modificari in constructia, amplasarea sau regimul de lucru al echipamentelor;

- dupa efectuarea oricaror lucrari de reparatii si revizii care pot determina schimbarea parametrilor de functionare a echipamentelor.

Art. 172. - In cazul in care echipamentele au mai multe regimuri de lucru care se deosebesc prin parametrii generati, masurarile trebuie sa se faca pentru fiecare regim de lucru In parte.

Art. 173. - In timpul efectuarii masuratorilor, personalul lucrator va fi indepartat din zona de masurare.

Art. 174. - Persoanele care efectueaza masurarile nu se vor afla intre sursa de camp si sonda aparatului de masurat, pentru a nu perturba cAmpurile.

Art. 175. - Persoanele juridice sau fizice care desfasoara activitati la echipamentele care constituie surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa au obligatia de a asigura toate masurile si mijloacele de protectie adecvate, pentru protejarea lucratorilor.

Art. 176. - La activitatile cu echipamente care constituie surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa vor fi respectate prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice.

Art. 177. - (1)Echipamentele care constituie surse de campuri electrice si magnetice puternice (peste limitele maxime admise) vor fi amplasate in incaperi separate de alte procese tehnologice.

(2)Atunci cind in aceeasi incapere functioneaza mai multe surse de cimpuri electrice si magnetice, acestea vor fi amplasate in asa fel incat distantele dintre ele sa nu determine aparitia unui cumul de campuri.

Art. 178. - Peretii, ferestrele si usile in care functioneaza surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa vor fi prevazute cu armaturi sau plase metalice care sa previna pericolul de dispersare a energiei in spatiile de lucru invecinate.

Art. 179. - In incaperile de lucru in care functioneaza surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa pentru sectoare calde, pardoseala si balustradele scarilor de acces spre echipamente vor fi realizate din materiale termoizolante.

Art. 180. - Dupa caz, in incaperile in care functioneaza surse de cimpuri electrice si magnetice de joasa frecventa, pardoseala va fi acoperita cu covoare electroizolante.

Art. 181. - (1)Usile spatiilor de lucru in care functioneaza surse de campuri electrice si magnetice puternice vor fi mentinute inchise sub cheie.

(2)Cheia de la usile spatiilor de lucru va fi incredintata conducatorului locului de munca, care, dupa caz, va permite accesul la echipamente personalului autorizat sa efectueze lucrari in zona respectiva.

Art. 182. - Usile spatiilor de lucru in care functioneaza surse de campuri electrice si magnetice de joasa tensiune vor fi prevazute cu placute si inscriptii privind interzicerea accesului persoanelor neautorizate.

Art. 183. - Prin instructiuni proprii de lucru se vor specifica si conditiile de acces in spatiile de lucru cu surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa.

Art. 184. - Caile de acces la surse vor fi mentinute in permanenta curate, libere si bine delimitate prin marcaje vizibile.

Art. 185. - Dupa caz, in cadrul proceselor automatizate, panoul de comanda al echipamentelor va fi amplasat intr-o incapere special amenajata (camera de comanda) .

Art. 186. - Echipamentele si instalatiile care constituie surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa, precum si diferitele componente ale acestora (generatoare, transformatoare, cabluri de alimentare etc.) vor fi ecranate corespunzator, in vederea diminuarii si/sau eliminarii pericolului de dispersie a campurilor.

Art. 187. - Pentru reducerea posibilitatilor de aparitie a descarcarilor capacitive, echipamentele si toate obiectele conductoare aflate in zona campului electric vor fi legate la pamant.

Art. 188. - Orice interventie la sursele care pot genera campuri electrice si magnetice (punere in functiune, scoatere din functiune, revizii, reparatii, supraveghere si urmarire permanenta etc.) vor fi efectuate numai de catre personal calificat, autorizat si instruit cu respectarea instructiunilor tehnologice si a regulamentelor de organizare, exploatare si functionare proprii unitatii in care se afla sursele.

Art. 189. - (1)Pentru lucrul cu surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa se interzice repartizarea femeilor gravide, precum si a persoanelor care poarta implante metalice si stimulatoare cardiace.

(2)Controlul medical la angajare, ca si cel periodic sunt obligatorii si se vor desfasura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii.

Art. 190. - Lucrul la echipamentele care constituie surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa este permis numai lucratorilor special instruiti si autorizati.

Art. 191. - Instruirea lucratorilor pentru lucrul cu surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa precum si pentru interventii in caz de avarii sau accidente se va efectua pe baza instructiunilor elaborate de persoanele fizice sau juridice.

Art. 192. - In incaperile in care se desfasoara activitati cu surse de cimpuri electrice si magnetice de joasa frecventa se vor afisa la loc vizibil instructiuni specifice de securitate a muncii.

Art. 193. - Se interzice stationarea inutila a personalului lucrator in zonele in care exista pericol de expunere la campuri electrice si magnetice de joasa frecventa.

Art. 194. - Se interzic fumatul, intrarea cu flacara deschisa sau depozitarea unor materiale inflamabile, combustibile, in zonele de lucru cu surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa.

Art. 195. - Personalul care desfasoara activitati in cimpuri electrice si magnetice de joasa frecventa va fi dotat cu echipament individual de protectie electroizolant, conform Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

Art. 196. - In functie de intensitatea campului magnetic generat de sursa, personalul de deservire va fi amplasat la o distanta care sa conduca la diminuarea expunerii nedorite la actiunea campurilor magnetice.

Art. 197. - La organizarea activitatii cu surse de campuri magnetice si electrice se vor lua toate masurile necesare care sa determine reducerea timpului efectiv de lucru, in scopul diminuarii expunerii la actiunea campurilor.

4. Prevederi de proiectare

Art. 198. - In activitatea de conceptie si proiectare a echipamentelor tehnice care constituie surse de radiatii neionizante se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii, normelor PSI, Normelor specifice de securitate a muncii pentru radiatii neionizante precum si prevederile standardelor de securitate a muncii.

Art. 199. - Prevederile cuprinse in acest capitol constituie cerinte minime de proiectare, in vederea asigurarii nivelului de securitate necesar in cadrul lucrului cu radiatii neionizante, luand in considerare pericolele existente si nu exclud prevederea oricaror altor solutii, pe baza evolutiei stiintei si tehnologiei in domeniu, pentru imbunatatirea nivelului de securitate a muncii.

Art. 200. - Echipamentele tehnice in care sunt incorporate surse de radiatii neionizante vor fi dotate din proiectare cu dispozitive de descarcare a electricitatii statice.

Art. 201. - Echipamentele tehnice in care sunt incorporate surse de radiatii ultraviolete vor fi prevazute din proiectare cu dispozitive care sa intrerupa alimentarea sursei si deci emisia de radiatii, atunci cand nivelul emisiei depaseste limitele maxime admise.

Art. 202. - Sursele de radiatii ultraviolete care nu emit concomitent si radiatii vizibile vor fi prevazute cu dispozitive de avertizare sonora, care vor functiona pe tot timpul emisiei, pentru a nu permite accesul personalului lucrator in zona periculoasa.

Art. 203. - Echipamentele tehnice care constituie surse de radiatii ultraviolete vor fi prevazute cu ecrane din materiale absorbante pe lungimea de unda a radiatiilor ultraviolete periculoase si transparente pentru restul spectrului.

Art. 204. - La amplasarea echipamentelor care constituie surse de radiatii ultraviolete este necesara cunoasterea caracteristicilor de emisie ale radiatiei, precum si a fenomenelor de reflexie si difuzie pentru a preveni expunerile accidentale.

Art. 205. - La proiectarea fluxurilor tehnologice care includ si utilizarea surselor de radiatii ultraviolete se vor adopta solutii tehnice privind amplasarea surselor pe flux, in asa fel, incat radiatiile ultraviolete sa nu fie directionate spre usile de acces ale incaperilor de lucru.

Art. 206. - La alegerea solutiilor tehnice de ecranare (carcasare) a surselor de radiatii ultraviolete se va tine cont de particularitatile sursei, precum si de particularitatile procesului tehnologic.

Art. 207. - Se vor prevedea, din faza de proiect, materialele din care se executa peretii, pardoseala si tavanul incaperilor in care functioneaza surse de radiatii ultraviolete. Aceste materiale trebuie sa fie absorbante de radiatii si sa impiedice reflexia sau difuzia accidentala a radiatiilor. Materialele vor avea un coeficient de reflexie cat mai mic.

Art. 208. - La proiectarea locurilor de munca se vor adopta solutii tehnice care sa nu permita incidenta radiatiilor ultraviolete periculoase la ochi si piele, indiferent de pozitia operatorului in timpul lucrului.

Art. 209. - Incaperile in care exista pericolul acumularii de noxe chimice, peste concentratia maxima admisa, rezultate din procesele tehnologice care utilzeaza surse de radiatii ultraviolete, vor fi dotate cu instalatii de ventilare, de introducere si evacuare a aerului.

Art. 210. - La proiectarea instalatiilor laser se vor respecta cerintele de securitate prevazute prin standardele internationale recunoscute, pentru fiecare tip de laser.

Art. 211. - Amplasarea instalatiilor laser se va realiza astfel incat traiectoria fascicolului laser sa fie la un nivel diferit de nivelul ochilor unei persoane, care sta in picioare sau pe scaun, in functie de operatia pe care o efectueaza.

Art. 212. - Proiectul instalatiilor laser trebuie sa cuprinda referiri nu numai la functionarea curenta a acestora, dar si la interventiile necesare pentru intretinerea corespunzatoare.

Art. 213. - Zonele periculoase ale instalatiilor laser se vor proteja prin ecranari adecvate si vor fi dotate cu sisteme de avertizare.

Art. 214. - Instalatiile laser vor fi prevazute cu o carcasa de protectie care sa impiedice accesul personalului de deservire la radiatia laser periculoasa.

Art. 215. - Daca in timpul functionarii instalatiei laser, un releu de blocare este scos din functie prin inlaturarea partii asociate din carcasa de protectie sau prin alta metoda, se va produce un semnal vizual sau audio de avertizare.

Art. 216. - Orice parte a carcasei care poate fi indepartata si nu este protejata cu relee de blocare va fi asigurata astfel incat ,inlaturarea sau deplasarea ei sa necesite folosirea unor scule mecanice specializate.

Art. 217. - Orice instalatie laser din clasele 3a, 3b si 4 va fi prevazuta cu un dispozitiv de semnalizare sonora sau vizuala de avertizare care sa functioneze atunci cand instalatia laser lucreaza.

Art. 218. - Daca instalatia laser si sursa de alimentare se afla la o distanta mai mare de 2 m una fata de cealalta, trebuie ca fiecare din acestea sa fie prevazuta cu mijloace de avertizare sonora sau vizuala.

Art. 219. - Instalatiile laser din clasele 3a, 3b si 4 vor avea incorporat cel putin un obturator sau atenuator capabil sa previna accesul operatorului la instalatia laser.

Art. 220. - Punctele de acces vizual sau ecranele de afisare incorporate in instalatiile cu laser trebuie prevazute cu mijloace de atenuare care sa impiedice accesul personalului la radiatia laser, peste limita de emisie admisa, corespunzatoare clasei 1 de risc laser.

Art. 221. - Instalatiile laser din clasele 3a, 3b si 4 vor fi dotate cu dispozitive de blocare electromecanice care sa nu permita punerea in functiune a instalatiei atunci cand cheia de comanda este indepartata.

Art. 222. - Instalatiile laser de mare putere vor fi echipate cu un conector pentru blocarea de la distanta.

Art. 223. - Sursele de alimentare laser care contin condensatoare de energie vor fi prevazute cu circuite de descarcare a condensatoarelor in momentul decuplarii sursei de la reteaua de alimentare.

Art. 224. - (1)Pentru instalatiile laser din clasele 3 si 4 se vor prevedea sisteme de blocare prin care sa se realizeze oprirea automata a functionarii instalatiei la intrarea personalului de deservire in zona periculoasa.

(2)Se vor prevedea, de asemenea, solutii tehnice care sa nu permita declansarea comenzii de pornire a instalatiei in cazul in care exista persoane situate in zona laser periculoasa.

(3)Pupitrul de comanda si control va fi amplasat in afara zonei periculoase.

Art. 225. - In cazul laserilor cu baleiaj, comanda directiei fascicolului laser va fi automata si subordonata unor dispozitive optice (oglinda basculanta etc.) . Oprirea accidentala a baleiajului va determina simultan si incetarea emisiei.

Art. 226. - (1)Pentru protectia impotriva radiatiilor electromagnetice se vor adopta solutii tehnice de ecranare sau carcasare a surselor generatoare de campuri electromagnetice (blocul de alimentare, sistemul de comanda si control, bateriile de condensatoare etc.) .

(2)Alegerea ecranelor ( carcaselor) se va face in functie de particularitatile sursei (gama de unde, puterea lor) si particularitatile procesului tehnologic, astfel incat sa se respecte principiile radiofizice de reflexie sau absorbtie a energiei electromagnetice.

Art. 227. - Carcasele metalice ale subansamblurilor generatoare de cAmpuri electromagnetice (tuburi electronice cu tensiuni anodice, baterii de condensatoare etc.) vor fi prevazute cu sisteme de decuplare automata a tensiunii la deschiderea usilor.

Art. 228. - La constructia ecranelor se va tine cont de faptul ca orificiile (guri de observare, usi etc.) cat si eventualele fisuri de-a lungul imbinarilor, daca sunt mai mari decat lungimea de unda a radiatiei electromagnetice, pot fi considerate ca radiatori cu fante.

Art. 229. - Pentru instalatiile laser de mare putere care lucreaza cu tensiuni mai mari de 20KV se vor adopta solutii tehnice prin care sa se realizeze protectia impotriva radiatiilor ionizante:

- timpul de expunere la sursa sa fie minim posibil;

- manipularea de la distanta;

- ecranele de protectie ale surselor sa fie construite din materiale care sa atenueze fascicolul de radiatii in raport cu densitatea sa;

- limitatorul de fascicol;

- dispozitive care sa intrerupa emisia radiatiilor in caz de necesitate.

Art. 230. - (1)Instalatiile laser de mare putere (clasa 4) vor fi prevazute cu sisteme de oprire automata de urgenta pentru cazuri de avarie sau accidente.

(2)Instalatiile laser de mare putere (in impuls sau in regim continuu) vor fi prevazute cu filtre de atenuare a radiatiei laser reflectate.

Art. 231. - Cladirile in care functioneaza surse de radiatii infrarosii vor fi amplasate, pe cat posibil, cu latura lunga pe directia vanturilor dominante in anotimpul cald, in vederea asigurarii unei ventilari naturale corespunzatoare si a diminuarii efectelor calorice ale surselor.

Art. 232. - Cladirile in care functioneaza surse de radiatii infrarosii cu efect caloric puternic (turnatorii, forja, cuptoare de incalzire prin inductie etc.) se vor amplasa, fata de alte cladiri ,in sensul in care bat vanturile dominante.

Art. 233. - La proiectarea noilor obiective in care vor functiona echipamente care constituie surse de radiatii infrarosii (calorice) se vor delimita precis spatiile ocupate de fiecare atelier sau sectie in parte.

Art. 234. - Persoanele juridice sau fizice vor fi dotate obligatoriu cu instalatii de ventilare si sisteme de control al functionarii acesteia pentru asigurarea conditiilor de microclima, conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii pentru lucrul in spatiile cu degajari calorice mari.

Art. 235. - Ferestrele, luminatoarele si usile vor permite deschiderea si inchiderea lor in grup sau separat, dinspre interior spre exterior, in vederea asigurarii unei ventilari naturale optime.

Art. 236. - Caile de acces si magistralele de circulatie din interiorul spatiilor de lucru vor fi pavate cu dale de culoare deschisa. Acolo unde pavimentul nu a fost realizat cu dale de culoare deschisa, marcarea cailor de acces se va face utilizand vopsea de culoare deschisa.

Art. 237. - Utilajele si instalatiile care constituie surse de radiatii infrarosii (calorice) vor fi amplasate astfel incat, latura posterioara a gabaritului functional sa se gaseasca retrasa cu minimum 100 mm fata de linia de marcaj a caii de acces, iar daca utilajul se afla cu fata la calea de acces se va respecta zona de lucru cu latimea minima de 0,8 m pentru evitarea contactului cu sursele de radiatii calorice.

Art. 238. - La amplasarea utilajelor, din proiectare se vor respecta distantele prevazute in Normele specifice de securitate a muncii pentru activitati care se desfasoara in sectoarele calde.

Art. 239. - Pardoselile vor fi realizate din materiale rezistente la temparaturi inalte, antiderapante si rezistente la uzura.

Art. 240. - Iluminatul local se va asigura cu lampi de alimentare la tensiuni nepericuloase (24V) .

Art. 241. - Iluminatul artificial si natural se vor realiza in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si a standardelor in vigoare.

Art. 242. - Echipamentele care constituie surse de radiatii infrarosii (cuptoare de uscare, topire, coacere etc.) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa aiba zidaria si mantaua etanse;

- usile sa se inchida etans;

- temperatura peretilor exteriori sa nu depaseasca 55oC.

Art. 243. - Sursele emitatoare de radiatii calorice puternice vor fi prevazute cu blocaje electrice pentru a se evita inchiderea accidentala a persoanelor in interiorul lor.

Art. 244. - Din proiectare, cabinele podurilor rulante care deservesc surse de radiatii calorice puternice vor fi prevazute cu instalatii de conditionare a aerului.

Art. 245. - Pentru reducerea nivelului de radiatii calorice, usile echipamentelor vor fi prevazute cu sisteme de racire cu apa sau cu alt agent de racire.

Art. 246. - Platformele de lucru vor fi prevazute cu dusuri de aer, pentru reducerea nivelului de radiatii calorice.

Art. 247. - Usile de acces la echipamentele ce constituie surse de radiatii infrarosii (calorice) vor fi prevazute cu sisteme acustice de semnalizare.

Art. 248. - Platformele de lucru (alimentare cuptoare etc.) vor fi prevazute cu izolatie termica.

Art. 249. - La proiectarea noilor tehnologii care utilizeaza surse de radiatii infrarosii cu efect caloric puternic se vor adopta solutii tehnice care sa permita automatizarea proceselor si manevrarea de la distanta a surselor, in vederea limitarii expunerii nedorite la efectul radiatiilor infrarosii.

Art. 250. - La proiectarea spatiilor de lucru cu surse de radiatii infrarosii se vor prevedea toate amenajarile necesare igienei corporale a personalului lucrator (vestiare, dusuri, bai etc.)

Art. 251. - Echipamentele care constituie surse de radiatii de radiofrecventa si microunde vor fi astfel proiectate incat sa corespunda cerintelor de securitate a muncii.

Art. 252. - Amplasarea surselor de radiatii de radiofrecventa si microunde se va face in incaperi special amenajate, in care conditiile de microclima se vor situa in urmatoarele limite:

- temperatura Intre +50 - +35 oC;

- umiditatea relativa intre 45 - 75%.

Art. 253. - Echipamentele vor fi realizate (proiectate si construite) astfel incat sa nu poata provoca socuri electrice periculoase sau arsuri ale pielii, datorate unor tensiuni de radiofrecventa sau microunde.

Art. 254. - Din proiectare se vor prevedea parametrii tehnici si conditiile de functionare a echipamentelor care constituie surse de radiatii de radiofrecventa si microunde (tensiune, frecventa, putere etc.)

Art. 255. - Se vor prevedea solutii tehnice pentru ca usile de acces, panourile sau alte capace de protectie , daca exista, sa fie inchise sau fixate in pozitia lor, cu exceptia celor care sunt prevazute sa fie deschise sau indepartate cu mana, in timpul functionarii.

Art. 256. - Usile de acces la partile componente ale echipamentelor emitatoare care lucreaza cu tensiuni inalte vor fi prevazute cu dispozitive de blocare electromecanice, care sa se deblocheze numai dupa deconectarea emitatorului de la circuitul electric de inalta tensiune.

Art. 257. - Dispozitivele de comanda ale echipamentului vor fi accesibile utilizatorului, in oricare din pozitiile regimului de lucru.

Art. 258. - Conectoarele surselor vor fi astfel concepute incat sa nu poata fi cuplate intr-un mod care sa creeze un pericol.

Art. 259. - Comutatoarele, incluzand disjunctoarele si intrerupatoarele de securitate vor fi proiectate in asa fel incat sa permita deconectarea echipamentului simultan, de la toti polii sursei de alimentare si astfel ,echipamentul sa devina nepericulos, in caz de defectiune.

Art. 260. - Echipamentul va fi prevazut cu un indicator pentru pozitia cuplat sau decuplat a comutatorului ,care sa fie clar vizibil.

Art. 261. - Echipamentul va fi astfel proiectat si construit incat sa nu existe nici un pericol de expunere la radiatii de radiofrecventa sau microunde, ca urmare a unei degradari prin deteriorarea sau coroziunea oricarei parti a acestuia.

Art. 262. - Echipamentul va fi realizat din materiale neinflamabile, cu rezistenta mecanica adecvata pentru asigurarea securitatii in munca.

Art. 263. - (1)Marcarea si inscriptionarea echipamentelor care constituie surse de radiatii de radiofrecventa sau microunde se vor realiza cu materiale rezistente la intemperii si care sa nu permita stergerea, In timp, a acestora. Marcajele vor fi amplasate la loc vizibil.

(2)Marcarea si inscriptionarea vor ramane clare si lizibile pe toata durata de viata a echipamentului.

Art. 264. - Elementele (partile) care servesc la protectia contra radiatiilor periculoase si care trebuie inlaturate in timpul depanarii vor fi marcate cu o avertizare corespunzatoare.

Art. 265. - Toate carcasele si capacele de protectie, prevazute prin proiectare, vor ramane inchise in conditii normale de functionare, astfel incat sa impiedice contactul accidental cu tensiunile periculoase.

Art. 266. - Toate sursele de radiatii de radiofrecventa sau microunde, care emit in spatii deschise, vor fi ingradite si marcate cu panouri si inscriptii de avertizare, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate.

Art. 267. - In vecinatatea echipamentelor emitatoare de radiatii de radiofrecventa si microunde nu vor fi amplasate obiecte metalice sau mase metalice mari, nelegate la centura de impamantare.

Art. 268. - Prin proiectare trebuie asigurata ecranarea impotriva radiatiilor X, in cazul surselor de radiofrecventa si microunde care lucreaza cu tensiuni inalte.

Art. 269. - Echipamentele care lucreaza cu tensiuni periculoase vor fi comandate prin relee la distanta.

Art. 270. - In cazul cand pe peretii cladirii in care functioneaza emitatoare se afla fixate instalatii metalice, acestea vor fi izolate si protejate corespunzator.

Art. 271. - Statiile de producere a energiei electrice care reprezinta surse de campuri electrice si magnetice cu racord direct sau indirect la reteaua industriala, precum si orice alt echipament emitator vor fi amplasate in spatii special amenajate si destinate, conform standardelor si normativelor in vigoare.

Art. 272. - Din proiectare, se vor adopta solutii tehnice optime de dispunere spatiala a celor trei faze, in cazul unor surse trifazate, in scopul reducerii campurilor electrice si magnetice in mediul de munca.

Art. 273. - Carcasele metalice ale oricaror aparate si echipamente generatoare de campuri electrice si magnetice vor fi legate la pamant.

Art. 274. - Echipamentele care constituie surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa vor fi imprejmuite cu gard din plasa de sarma, inalt de minimum 2-3 m.

Art. 275. - La proiectarea echipamentelor se vor adopta solutii tehnice care sa conduca la reducerea posibilitatii de aparitie a unor diferente de potential mari intre personalul lucrator si obiectele conductoare aflate in jur.

Art. 276. - Ecranarea surselor de cAmpuri magnetice puternice se va realiza cu ecrane din materiale feromagnetice care "capteaza" liniile de flux si reduc densitatea de flux exterioara.

Art. 277. - La proiectarea echipamentelor electrotehnice vor fi adoptate solutii tehnice care sa conduca la reducerea pierderilor nedorite de energie si a disiparii acesteia in mediul inconjurator, sub forma de campuri si radiatii.

Art. 278. - Toate echipamentele, statiile etc. care constituie surse de campuri electrice si magnetice de joasa frecventa vor fi proiectate si construite conform prevederilor standardelor, normativelor si Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul, distributia si utilizarea energiei electice, precum si normelor PSI in vigoare.

ANEXA 1

Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe si / sau complementare

1. Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea in subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive si a nemetaliferelor.

2. Norme specifice de securitate a muncii pentru industria poligrafica.

3. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica.

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru elaborarea si turnarea fontei.

5. Norme specifice de securitate a muncii pentru elaborarea si turnarea otelului.

6. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald.

7. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

8. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi navale.

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico chimice si mecanice.

10. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

11. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrari neconventionale (electroeroziuni, electrochimice, laser si ultrasunete) .

12. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lampilor electrice, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat.

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea energiei electrice.

14. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

15. Norme specifice de securitate a muncii pentru telecomunicatii.

16. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice In medii normale.

17. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea in turnatorii.

18. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile din domeniul sanatatii.

19. Norme specifice de securitate a muncii pentru radiocomunicatii.

20. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportarea produselor anorganice.

21. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului.

22. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului.

23. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.

24. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea echipamentelor electronice, electrotehnice si a materialelor electroizolante.

ANEXA 2

Lista standardelor conexe de securitate a muncii

1. STAS 9638-74 -Marcarea conductelor izolate pentru identificarea circuitelor instalatiilor electrice.

2. STAS 832-79 -Influente ale instalatiilor electrice de inalta tensiune asupra liniilor de telecomunicatii. Prescriptii.

3. STAS 4936-87 -Marcarea barelor si baretelor colectoare pentru centrale si statii electrice de conexiuni si transformatoare.

4. STAS 4102-85 -Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie.

5. STAS 10413/1-84 -Unelte electrice portabile. Conditii tehnice generale de securitate.

6. STAS 12441/2-87 -Reguli de securitate privind echipamentele de emisie radioelectrica. Prescriptii de electrosecuritate.

7. STAS 12216-84 -Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii.

8. STAS 2612-87 -Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise.

9. STAS 12604/4-89 -Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii.

10. STAS 12604/5-90 -Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.

11. STAS 6877/10-77 -Echipamente electrice pentru atmosfera exploziva. Incadrarea gazelor si vaporilor in grupe de explozie.

12. STAS 6877/2-86 -Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive.. Capsulare antideflagranta d.

13. STAS 12710-89 -Echipamente electrice protejate prin carcase si destinate utilizarii in zone cu prafuri combustibile. Prescriptii generale.

14. STAS 10327/1-87 -Aparate electronice de masurat. Prescriptii generale de securiate.

15. STAS 10327/2-87 -Aparate electronice de masurat. Prescriptii de electrosecuritate.

16. STAS 10327/3-87 -Aparate electronice de masurat. Prescriptii de securitate referitoare la componente si accesorii.

17. STAS CEI 598-2-22-92 -Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea22:Corpuri de iluminat de siguranta.

18. STAS CEI 598-2-8-92 -Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 8:Lampi portabile de mana.

19. STAS 11588-83 -Simbol de baza si indicatoare de securitate pentru radiatii laser.

20. STAS 2862-79 -Filtre de sticla pentru protectie.

21. STAS 3052-79 -Echipament de protectie. Masti pentru sudori. Conditii tehnice generale de calitate.

22. STAS 6687-81 -Ochelari de protectie. Conditii tehnice generale de calitate.

23. STAS 7761-81 -Echipament de protectie din cauciuc. Manusi electroizolante.

24. STAS 9153-90 -Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoasa.

25. STAS 11054-78 -Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii.

26. STAS 11237/1-80 -Echipament electromedical utilizat in vecinatatea pacientului. Conditii tehnice generale de securiate. Prescriptii generale si reguli de verificare.

27. STAS 11237/22-88 -Echipament electromedical. Echipament pentru electrochirurgie cu curent de inalta frecventa. Conditi tehnice generale de securitate.

28. SR 12294 :1993 -Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie.

29. SR.CEI 479-2:1995 -Efectele trecerii curentului prin corpul omului .Partea 2: Aspecte particulare. Capitolul 4: Efectele curentului alternativ cu frecventa mai mare de 100 Hz. Capitoul 5: Efectele curentilor cu forme speciale de unda. Capitolul 6: Efectele curentilor de impuls unic de scurta durata.

ANEXA 3

Ghid de terminologie

1. Notiuni din domeniul securitatii muncii

1.1. Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

1.2. Defectare: incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaje etc., de a-si indeplini functia specificata.

1.3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.

1.4. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei persoanelor in timpul procesului de munca.

1.5. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat executantul in procesul de munca, in vederea asigurarii protectiei sale impotriva pericolelor la care este expus.

1.6. Echipament tehnic: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc., utilizata in timpul muncii.

1.7. Factor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala (abr. factori de risc) : factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate in procesul de munca ce pot provoca, in anumite conditii, accidente de munca sau boli profesionale.

Nota: factorii de risc sunt cauze potentiale ale accidentelor de munca si bolilor profesionale, dependente de executant, sarcina de munca, mijlocele de productie si mediul de munca. Identificarea lor, la nivelul acestor elemente implicate in orice proces de munca, constituie un obiectiv important al evaluarii riscului si fundamentarii activitatii de prevenire.

1.8. Functii de securitate: functii ale unui echipament de munca sau ale unui mijloc de protectie prin care, fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol.

1.9. Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

1.10. Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire In domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

1.11. Instructiuni de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute de specialitate) este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

1.12. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.

1.13. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care i se aplica acestuia.

1.14. Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

1.15. Noxa (sinonim: factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

1.16. Pericol:

a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

Nota:

In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.

b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale) .

1.17. Persoana autorizata: o persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

1.18. Persoana avertizata: o persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de securitate.

1.19. Persoana competenta: o persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

1.20. Persoana expusa: o persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.

1.21. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

1.22. Prevenire intrinseca: prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:

- evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;

- limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.

1.23. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

1.24. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.

1.25. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

1.26. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

1.27. Risc profesional: risc in procesul de munca.

1.28. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

1.29. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.

1.30. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.

1.31. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

Nota: Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie:

- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.) sau

- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata/neprevazuta etc.)

2. Notiuni tehnologice

2.1. Absorbtie: fenomenul prin care energia radianta este transformata intr-o alta forma de energie prin interactiune cu substanta.

2.2. Atenuare: micsorare a intensitatii (sau amplitudinii) undelor progresive la trecerea printr-un mediu.

2.3. Camp: regiune din spatiu caracterizata in fiecare punct de o marime scalara (camp scalar) sau de una vectoriala (camp vectorial) .

2.4. Camp electric: camp vectorial purtator al interactiei dintre sarcinile electrice, caracterizat In fiecare punct de intensitatea cAmpului electric.

2.5. Camp electromagnetic: forma a materiei care prezinta o anumita continuitate in spatiu, caracteritata printr-un camp electric si unul magnetic, variabile in timp, care se conditioneaza reciproc si se propaga cu viteza luminii.

2.6. Camp magnetic: camp vectorial, caracterizat in fiecare punct al sau, prin forte care actioneaza asupra magnetilor, conductorilor parcursi de curentul electric sau particulelor incarcate electric in miscare, valoarea acestor forte fiind determinata de intensitatea campului magnetic.

2.7. Cuanta: unitatea unei marimi fizice care poate lua doar valori egale cu multiplii intregi ai acestei unitati. Constituie unitatea structurala de baza a corpurilor fizice (de exemplu, fotonul pentru cAmpul electromagnetic) .

2.8. Doza absorbita: este raportul dintre energia absorbita de un corp iradiat si masa acestuia.

2.9. Emisie: producere de unde sau de particule materiale.

2.10. Energie electromagnetica: energie care se propaga in spatiu sub forma de radiatie electromagnetica.

2.11. Expunere energetica: raportul dintre energia radianta incidenta pe un element de suprafata si aria acelui element (J/m2) .

2.12. Fascicol de radiatii: ansamblul de radiatii (electromagnetice) care se propaga in acelasi sens, avand o lungime de unda mica in comparatie cu dimensiunile obstacolelor intalnite.

2.13. Filtru (optic) : dispozitivul cu transmisie regulata care serveste la modificarea fluxului energetic (sau luminos si/sau a repartitiei spectrale relative) a unei radiatii optice care-l traverseaza.

2.14. Frecventa: marime ce caracterizeaza un fenomen periodic si reprezinta numarul de cicluri (oscilatii complete) produse in unitatea de timp.

2.15. Iluminarea energetica: iluminarea energetica intr-un punct al unei suprafete este catul dintre fluxul energetic primit de la un element al suprafetei care contine punctul si aria respectivului element de suprafata. Se masoara in W/m.

2.16. Flux radiant (putere radianta) : putere emisa, transmisa, receptionata sub forma de radiatie (W) .

2.17. Inductie electromagnetica: aparitia unei tensiuni electromotoare intr-un circuit electric, datorita variatiei in timp a fluxului magnetic care strabate conturul circuitului.

2.18. Inductie magnetica: marime vectoriala fundamentala care caracterizeaza campul magnetic mediu, egala cu produsul dintre permeabilitatea mediului si intensitatea campului magnetic. Se masoara in T (tesla) .

2.19. Intensitatea energetica (de radiere sau radianta) : marime egala cu limita raportului dintre fluxul energetic emis de o sursa punctiforma intr-un unghi solid elementar din jurul unei anumite directii si unghiul solid respectiv, cand valoarea sa tinde catre zero. Se masoara in W/srad. Caracterizeaza izvorul de unde electromagnetice si nu propagarea acestora, in acest sens deosebindu-se calitativ de intensitatea de radiatie.

2.20. Lumina: radiatie electromagnetica cu lungimea de unda cuprinsa intre 400 - 780 nm, care impresioneaza retina ochiului uman.

2.21. Radiatie (sau raze) : emisie si propagare in spatiu a unor unde (radiatia ondulatorie) sau particule (radiatia corpusculara) insotite de un transport de energie.

2.22. Radiatie electromagnetica: camp electromagnetic variabil in timp si spatiu, care se propaga sub forma de unde electromagnetice insotit de un transport de energie radianta.

2.23. Radiatie optica: radiatia electromagnetica cu lungimi de unda cuprinse intre domeniul de tranzitie spre RX (aproximativ 100 nm) si domeniul de tranzitie spre undele radioelectrice (aproximativ 1 mm) .

2.24. Radiatie vizibila: radiatia optica susceptibila sa produca direct o senzatie vizuala.

2.25. Radiatie infrarosie: radiatia optica cu lungimi de unda mai mari decat ale radiatiei vizibile (intre 780 nm si 1 mm) .

2.26. Radiatie ultravioleta: radiatia optica cu lungimi de unda mai mica decat ale radiatiei vizibile (intre 100 si 400 nm) .

2.27. Laser: termen care deriva din prescurtarea cuvintelor din limba engleza "Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation " si care semnifica "Amplificarea luminii prin intermediul unei emisii stimulate de radiatii".

2.28. Tren de impulsuri: succesiunea unui numar limitat de impulsuri.

2.29. Reflexie speculara: reflexie pe o suprafata care mentine corelatia spatiala intre fasciculele de radiatie incident si cel reflectat, ca in cazul reflexiei luminii pe o oglinda.

2.30. Reflexie difuza: schimbarea distributiei spatiale a unui fascicul de radiatie, cand este imprastiat in multe directii de o suprafata sau un mediu.

2.31. Zona de lucru laser: o arie delimitata prin marcaje de avertizare vizibile in care opereaza surse de radiatie laser cu niveluri de emisie laser accesibile, superioare nivelului de expunere maxim admis pentru persoane. Personalul implicat in aceasta activitate este supus unor masuri de protectie impotriva radiatiei laser. Prin masuri corespunzatoare de protectie laser, in afara acestei zone nivelul de emisie accesibila nu trebuie sa depaseasca nivelul maxim admis de expunere pentru persoane.