0723598256

NSSM 29
Norme specifice de securitate a muncii privind prelucrarea azbestului

Preambul

Sistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca este compus din:

- Norme generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si medicina a muncii general valabile pentru orice activitate;

- Norme specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii valabile pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri comune.

Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor reglementate.

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror alte masuri corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective, prin instructiuni proprii.

Intrucat sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice de securitate a muncii corespunzatoare atat activitatii de baza cat si a celor conexe sau complementare.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii - practicata in cadrul Normelor generale - pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza reciproc:

- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea sarcinii de munca;

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca) ;

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice, vizand global desfasurarea uneia sau a mai multor activitati, in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant-sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca - propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea in munca, baza pentru:

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor in domeniul securitatii muncii;

- cercetarea accidentelor de munca , stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

- conceptia si proiectarea tehnologiilor si echipamentelor tehnice.

In contextul general pe care l-am prezentat, "Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului" au un caracter aparte in cadrul sistemului national al normelor. Acest caracter aparte deriva din faptul ca reuneste si reglementeaza in mod unitar toate operatiile (indiferent de tip, tehnologie sau produs) caracterizate printr-un risc similar: posibilitatea inhalarii pulberii sau fibrei de azbest. Fara a urma succesiunea operatiilor tehnologice, element caracteristic normelor specifice de securitate a muncii, prezenta norma trateaza numai acele operatii sau secvente tehnologice caracterizate prin riscul susmentionat. Din acest motiv si modul de structurare al normei are un caracter deosebit fata de structura normala a normei specifice de securitate a muncii. Intrucat utilizarea azbestului sub diferitele sale forme se regaseste in industrii si tehnologii diferite, structura normei pastreaza, prin titlul capitolelor, operatiile respective, dar reglementeaza masurile de prevenire adecvate riscului specific comun.

In afara capitolelor intitulate conform operatiilor respective, prezenta norma cuprinde si reglementari privind operatiile de indepartare a materialelor continand azbest din constructii precum si alte activitati din domeniul constructiilor ce implica expuneri ale lucratorilor la azbest sau poluarea mediului inconjurator. De asemenea, au fost prevazute masuri de prevenire pentru activitatile de colectare si depozitare a deseurilor din azbest, precum si un capitol de prevederi de proiectare de care este necesar sa se tina seama la modernizarea instalatiilor existente sau la retehnologizari, pana la aparitia standardelor de securitate a muncii in domeniu.

De mentionat ca variantele de azbest existente in natura prezentand cel mai mare pericol potential la prelucrare pentru sanatatea omului sunt crocidolitul si amozitul. Crisotilul si tremolitul sunt variante mai putin agresive.

Utilizarea crocidolitului ar trebui redusa la maximum, cu tendinta de interzicere in viitor.

Azbestul extras in Romania se gaseste in special sub forma crisotilica, dar existenta activitatii de import a crocidolitului determina luarea unor masuri de precautie pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale, masuri care sunt reglementate in prezentele norme.

Pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele cuprind o anexa in care sunt explicitati o serie de termeni uzuali.

Tot in anexa sunt cuprinse procedurile de decontaminare necesare lucratorilor din constructii.

De asemenea, la normele prezente sunt anexate listele normelor conexe si ale standardelor conexe de protectie si securitate a muncii.

Este de mentionat faptul ca prezentele norme sunt armonizate si redactate in spiritul Directivelor Comunitatii Economice Europene nr.83/477/EEC si nr.91/382/EEC.

1. Prevederi generale

1.1. Continut. Scop

Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii la prelucrarea azbestului cuprind masuri de prevenire a riscurilor profesionale in cadrul activitatilor, proceselor tehnologice sau operatiilor la care exista pericolul de expunere a lucratorilor la pulberile de azbest.

1.2. Domeniu de aplicare

Art. 2. - Prevederile prezentelor norme se aplica tuturor activitatilor la care exista pericolul de inhalare a fibrelor de azbest, indiferent de forma de proprietate sau de modul de organizare a acestor activitati,incluzand:

a) extragerea si macinarea azbestului;

b) fabricarea produselor sau materialelor continand azbest;

c) utilizarea produselor continand azbest;

d) indepartarea materialelor continand azbest din constructii;

e) transportul, depozitarea si manipularea azbestului sau produselor continand azbest precum si alte operatii care implica expuneri la pulberile de azbest.

1.3. Conexiunea cu alte acte normative

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii si cu normele specifice de securitate a muncii corespunzatoare tipului de activitate desfasurat si prezentat in anexa nr.1.

2. Prevederi comune tuturor activitatilor

2.1. Obligatiile conducerii la nivelul persoanelor juridice sau fizice

Art. 4. - (1)Conducerea are responsabilitatea supravegherii si controlului expunerii lucratorilor la fibre si pulberi de azbest atat din mediul de munca cat si din mediul exterior.

(2) Recoltarea pentru determinarea concentratiei de fibra de azbest in aer poate fi efectuata dupa consultarea muncitorilor si/sau reprezentantilor lor in intreprindere.

(3) Recoltarea se va efectua numai de catre personal calificat corespunzator. Determinarea concentratiilor de fibre de azbest in mediul de munca si exterior se va efectua conform metodologiei standardizate de catre personal autorizat in acest scop (Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia Muncii; Institutul de Igiena si Sanatate Publica, Servicii de Sanatate si de Conducere cu filialele din tara; Inspectoratele Teritoriale de Politie Sanitara si Medicina Preventiva) .

(4) Cantitatea de azbest din aer va fi masurata ca o regula generala, cel putin la fiecare 3 luni si in orice caz cand se introduce o modificare in procesul tehnologic. Frecventa masuratorilor poate fi totusi redusa in imprejurarile de la paragraful urmator.

(5) Frecventa masuratorilor poate fi redusa la o data pe an acolo unde:

- nu exista schimbari substantiale la locul de munca;

- rezultatele a doua masuratori precedente nu au depasit jumatate din limita legal admisa.

Acolo unde grupuri de muncitori indeplinesc sarcini identice sau similare la acelasi loc si sunt astfel expusi la acelasi risc de sanatate, recoltarile pot fi efectuate pe un grup de baza.

(6) Durata recoltarii trebuie sa fie astfel incat expunerea reprezentativa sa poata fi stabilita, pentru o perioada de referinta de 8 ore sau un schimb ,cu ajutorul masuratorilor sau calculului mediei ponderate in timp

Art. 5. - Conducerea are obligatia de a adopta cele mai eficiente masuri de prevenire a imbolnavirilor profesionale prin dotarea si intretinerea corespunzatoare a cladirilor, instalatiilor, utilajelor, masinilor si a locurilor de munca precum si prin organizarea muncii ,astfel incat concentratiile sa fie mentinute sub limitele admise.

Art. 6. - La achizitionarea de echipamente si instalatii trebuie sa se prevada clauze contractuale prin care acestea sa corespunda standardelor de securitate a muncii sau sa fie din proiectare concepute cu sisteme de protectie, astfel incat sa nu polueze mediul de munca si mediul inconjurator cu pulberi si fibre de azbest.

Art. 7. - (1)Conducerea trebuie sa asigure identificarea pericolelor inaintea inceperii oricarei activitati productive sau de utilizare a azbestului, pentru a stabili masurile de prevenire adecvate.

(2) Fara aceste masuri, azbestul si produsele din azbest nu vor fi fabricate, prelucrate sau utilizate.

(3) Pentru verificarea eficientei masurilor de scadere a concentratiei fibrelor de azbest in aerul zonelor de munca, sub limita legal admisa, se va efectua o determinare a valorii acestei concentratii imediat dupa aplicarea lor.

Art. 8. - (1)Conducerea va asigura demarcarea zonelor de luccru cu degajari de fibre de azbest si marcarea lor cu semne avertizoare.

(2) In ariile de lucru in care se prevede depasirea valorii limita admisibile a concentratiei de fibre in aer se vor instala semne avertizoare speciale.

Art. 9. - Conducerea va asigura gratuit mijloacele individuale de protectie adecvate si va lua masuri ca lucratorii sa le utilizeze la acele operatii sau activitati la care sunt posibile depasiri ale concentratiilor admisibile

Art. 10. - Conducerea va asigura spatiile auxiliare necesare pentru vestiare adecvate, dusuri, sali de denocivizare a echipamentului, sali de mese, etc. , pentru mentinerea igienei individuale.

Art. 11. - Conducerea va asigura instruirea lucratorilor asupra necesitatii mentinerii igienei individuale precum si asupra procedurilor de decontaminare.

Art. 12. - Conducerea are obligatia sa schimbe locul de munca al muncitorului expus la fibre de azbest (intr-un loc de munca fara riscul acestei expuneri) cand medicul stabileste aceasta necesitate.

2.2. Obligatiile lucratorilor

Art. 13. - In limitele atributiilor lor, lucratorii au datoria de a preveni producerea si raspandirea pulberilor de azbest in mediul de munca prin utilizarea metodelor de lucru corecte si mentinerea curateniei la locul de munca.

Art. 14. - (1)Lucratorii vor respecta toate instructiunile date in legatura cu prevenirea prezentei azbestului in mediul de munca.

(2) Lucratorii se vor supune examenului medical la angajare si controlului periodic stabilit prin ordinele Ministerului Sanatatii.

(3) Lucratorii au obligatia de a purta echipamentul individual de protectie si de lucru stabilit conform instructiunilor interne.

(4) Lucratorii au obligatia sa anunte conducatorul locului de munca asupra oricaror defectiuni constatate la sistemul de captare si retinere a pulberilor.

Art. 15. - Se interzice lucratorilor servirea mesei si fumatul la locul de munca.

2.3. Obligatiile producatorilor si furnizorilor

Art. 16. - Producatorii si furnizorii de echipamente pentru prelucrarea azbestului trebuie sa asigure ca acestea sa fie prevazute cu sisteme proprii de captare si retinere a pulberilor de azbest la locul unde se produc si se degaja.

Art. 17. - Producatorii si furnizorii materialelor si /sau produselor continand azbest trebuie sa ofere utilizatorilor informatii cu privire la varietatea de azbest utilizat - crisotil, crocidolit, amozit etc.-(deoarece riscul de imbolnavire profesionala variaza in functie de varietatea azbestului) precum si instructiuni privind securitatea la utilizarea acestora si sa avertizeze asupra pericolelor existente in cazul in care nu sunt respectate aceste instructiuni.

Art. 18. - La achizitionarea echipamentelor de prelucrare a azbestului din alte tari si din tara noastra se impune ca acestea sa respecte cerintele standardelor de securitate din tara de origine precum si a cerintelor de certificare prevazute prin legislatia romana.

2.4. Echipamentul individual de protectie

Art. 19. - Echipamentul individual de protectie impotriva pulberilor si fibrelor de azbest va fi astfel acordat incat sa indeplineasca concomitent cerintele de securitate corespunzatoare tuturor riscurilor existente la locurile de munca respective.

Art. 20. - Protectia organismului impotriva patrunderii fibrelor de azbest pe cale respiratorie (de unde fibrele de azbest pot migra spre alte organe interne) prin mijloace adecvate, se va asigura tuturor lucratorilor care isi desfasoara activitatea in locuri de munca in care nivelul concentratiei de pulberi si fibre de azbest depaseste sau poate depasi limitele admise.

Art. 21. - Lucratorii vor fi informati de catre conducere cand concentratiile de pulberi si fibre de azbest sunt peste limitele admise pentru a utiliza echipamentul stabilit prin instructiunile interne.

Art. 22. - Purtarea echipamentului individual de protectie va fi limitata la minimum necesar pentru fiecare muncitor, numai pana la reducerea concentratiei de fibre de azbest in aer sub limita admisibila .

Art. 23. - Echipamentul individual de protectie va fi verificat si curatat dupa fiecare folosire; se vor repara sau inlocui partile defecte inaintea refolosirii lor.

Art. 24. - Lucratorii vor fi instruiti privind utilizarea aparatelor de protectie respiratorie.

Art. 25. - Instruirea lucratorilor pentru utilizarea aparatelor de protectie respiratorie se va face in urmatoarele directii:

a) prezentarea necesitatii si importantei utilizarii acestora;

b) imprejurarile in care trebuie utilizate;

c) principiul de functionare si verificarea functionarii;

d) metoda corecta de utilizare;

e) necesitatea intretinerii in mod regulat.

Art. 26. - Conducatorii proceselor de munca vor asigura intretinerea aparatelor de protectie respiratorie astfel incat acestea sa asigure performantele indicate de producator.

Art. 27. - (1)Vor fi utilizate numai acele tipuri de aparate de protectie respiratorie care au fost testate si certificate din punctul de vedere al securitatii muncii si recomandate ,in functie de concentratiile existente la locurile de munca, luand in considerare concentratia maxima de pulberi si fibre de azbest care se poate produce in aer .

(2) Aerul respirabil va fi obtinut prin mijloace adecvate de filtrare a aerului poluat sau prin aport de la o sursa nepoluata.

(3) Gradul de etanseitate si capacitatea de purificare a aparatelor de filtrare vor fi maxim posibile astfel incat penetrarea particulelor sa fie sub limitele periculoase pentru a nu afecta sanatatea.

Art. 29. - In cazul In care exista mai multe tipuri de aparate de protectie respiratorie care asigura acelasi grad de protectie, conducerea va da posibilitatea lucratorilor de a alege pe cel ce asigura confortul maxim in utilizare.

Art. 29. - Curatarea aparatelor de protectie respiratorie se va face dupa fiecare utilizare. Intretinerea si verificarea acestora se va face de catre persoane instruite conform instructiunilor specificate de producator.

Art. 30. - Atunci cAnd nu sunt folosite, aparatele de protectie respiratorie se vor depozita in locuri special amenajate, in containere, dulapuri sau saci de plastic inchisi, departe de surse de caldura.

Art. 31. - In situatii in care nivelul concentratiilor de pulberi si fibre de azbest din aer depaseste concentratia admisibila, se vor acorda si alte sortimente de echipament individual de protectie adecvate riscurilor, potrivit Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie , aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr.225/21.07.1995 publicat in Monitorul Oficial nr.189/1995.

Art. 32. - Echipamentul individual de protectie trebuie sa asigure o protectie corespunzatoare si eficienta astfel incat la indepartarea acestuia sa nu existe pulberi de azbest pe imbracamintea personala sau pe piele.

Art. 33. - Echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiar separat de cel cu imbracaminte personala, vestiarul fiind dublu compartimentat si cu circuit in sens unic.

Art. 34. - Se va asigura curatarea prin aspirare pentru desprafuirea prealabila a echipamentului individual de protectie inainte de intrarea in vestiarul in care acesta se scoate si se pastreaza.

Art. 35. - Se vor asigura dusuri pentru spalare corporala, care vor fi permanent mentinute in stare de functionare.Sala de dus va fi situata intre vestiarul pentru echipamentul individual de protectie si cel pentru imbracamintea personala.

Art. 36. - Imbracamintea personala trebuie dezbracata, depozitata si imbracata numai in vestiarul special destinat.

Art. 37. - Echipamentul individual de protectie nu va fi purtat in afara locului de munca respectiv sau a vestiarului special destinat.

Art. 38. - Echipamentul individual de protectie trebuie spalat in conditii controlate de unitate, pentru a preveni degajarea de pulberi si fibre de azbest in aer in timpul manipularii, transportului si spalarii.

Art. 39. - In cazul in care echipamentul individual de protectie este trimis la spalat in afara unitatii respective, el va fi bine impachetat, etichetat, avandu-se grija ca la spalatoria respectiva sa se transmita toate informatiile referitoare la precautiile necesare la manipularea echipamentului contaminat cu pulberi si fibre de azbest.

Art. 40. - Se interzice spalarea echipamentului individual de protectie la domiciliul lucratorilor.

2.5. Instruirea lucratorilor

Art. 41. - Organizarea si desfasurarea procesului de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se va realiza conform prevederilor normelor generale de protectie a muncii.

Art. 42. - Conducerea va asigura ca lucratorii sa fie informati corespunzator si periodic in cadrul instruirii asupra riscurilor existente si asupra masurilor stabilite pentru prevenirea acestora.

Art. 43. - Intregul personal de conducere tehnico-administrativa va fi instruit pentru a imbunatati masurile de prevenire si pentru a instrui la randul lor corespunzator lucratorii din subordine referitor la precautiile ce trebuie luate in desfasurarea curenta a activitatilor lor, precum si in cazul unor imprejurari neasteptate, accidentale, de degajare a pulberilor de azbest.

2.6. Curatenia la locul de munca

Art. 44. - Suprafetele interioare ale incaperilor de lucru, instalatiile, utilajele si masinile, inclusiv suprafetele exterioare ale echipamentelor de ventilare, vor fi mentinute fara pulberi si deseuri de azbest, de catre salariati sub directa organizare, supraveghere si controlul conducerii.

Art. 45. - Curatenia se va realiza prin aspirare pentru a preveni dispersia si acumularea pulberilor de azbest in mediul de munca.

Art. 46. - Se interzice indepartarea pulberilor cu ajutorul aerului comprimat, prin periere uscata sau prin lovire.

Art. 47. - (1)In situatiile in care nu este posibila curatarea prin aspirare, pulberile si deseurile vor fi umezite inainte de indepartare.

(2) Lucratorii vor utiliza mijloacele individuale de protectie adecvate conform prevederilor de la subcapitolul 2.4.

2.6.1. Curatarea pardoselilor

Art. 48. - Pardoselile vor fi curatate de pulberile acumulate si de resturile de materiale, cel putin o data pe schimb.

Art. 49. - Curatarea pardoselilor se va realiza prin aspirare sau prin spalare.

Art. 50. - (1)Suprafata pardoselilor trebuie mentinuta neteda (fara crapaturi sau goluri in care se poate acumula praful) .

(2) Materialele cu care sunt acoperite suprafetele pardoselilor trebuie sa permita curatirea lor corespunzatoare de pulberi si sa nu favorizeze acumularea acestora.

2.6.2. Curatarea peretilor

Art. 51. - Peretii incaperilor de lucru vor avea suprafete netede pentru a nu favoriza depunerile de pulberi si vor fi acoperiti cu materiale de finisare care sa faciliteze curatarea acestora.

Art. 52. - Curatarea peretilor se va face anual, sau mai des, daca natura cladirii sau tipul procesului tehnologic o fac necesara.

Art. 53. - Curatarea peretilor se va realiza fie prin aspirare fie prin spalare.

Art. 54. - (1)In cazul in care curatarea se va face prin spalare, apa cu particule sau fibre din azbest va fi indepartata corespunzator si de pe pardoseala catre statia de denocivizare.

(2) Se interzice a se lasa sa se usuce pe pardoseala apa incarcata cu pulberi de azbest, provenita de la spalarea peretilor.

2.6.3. Curatarea echipamentelor tehnice

Art. 55. - In cazul in care echipamentele sunt dotate cu sistem de ventilare, acesta va fi pus in functiune in timpul cand se realizeaza curatenia.

Art. 56. - (1)Curatenia va fi realizata, pe cat posibil, prin aspirare cu mijloace tehnice adecvate.

(2) Partile echipamentului tehnic care sunt inaccesibile mijloacelor de aspirare vor fi curatate cu perii unse cu ulei , care la randul lor vor fi curatate de pulberile de azbest.

Art. 57. - Echipamentul tehnic trebuie curatat pe cat posibil la sfarsitul fiecarui schimb, iar intervalul maxim dintre doua curatari nu trebuie sa depaseasca o saptamana.

2.6.4. Curatarea structurilor aflate la inaltime

Art. 58. - Structurile cladirilor aflate la inaltime vor avea suprafete netede care sa permita curatarea lor.

Art. 59. - Curatarea se va face prin aspirare sau alte mijloace care nu determina o generare secundara de pulberi de azbest.

Art. 60. - In cazul in care nu se pot utiliza metode de curatare prin aspirare , lucratorii care efectueaza curatarea precum si persoanele prezente in cladire vor purta mijloace individuale de protectie (inclusiv aparat respirator) , iar echipamentele tehnice vor fi acoperite cu folie de plastic.

2.6.5. Echipamentul de aspirare utilizat pentru curatare

Art. 61. - Pentru curatare prin aspirare se vor utiliza mijloace de aspirare dotate cu filtre corespunzatoare pentru colectarea pulberilor de azbest si care sa nu permita scaparea acestora in mediul de lucru.

Art. 62. - Filtrul utilizat trebuie sa fie de eficienta maxima, iar sacii colectori sa se poata inlocui.

Art. 63. - Dupa inlocuire sacii colectori vor fi evacuati de la locul de munca, transportati si depozitati conform prevederilor de la subcapitolul 3.5.

3. Prevederi specifice pe activitati

3.1. Ambalarea, transportul si depozitarea fibrelor de azbest

3.1.1. Ambalarea

Art. 64. - (1)Fibrele de azbest vor fi ambalate in saci din material rezistent la umiditate, la actiunea razelor solare pentru a evita deteriorarile ulterioare din timpul transportului si depozitarii.

(2) Daca sacii in care au fost ambalate fibrele de azbest nu indeplinesc conditiile de la aliniatul 1, acestia vor fi transportati in containere inchise, fiind interzis transferul dintr-un container in altul.

Art. 65. - (1)Sacii continand azbest vor fi inchisi fie prin sistem de inchidere la cald, fie prin coasere.

(2) In cazul in care sacii sunt inchisi prin coasere, trebuie sa existe cel putin doua cusaturi pe centimetru.

Art. 66. - Toti sacii vor purta etichete pentru identificarea continutului de azbest al acestora si indicatoare de avertizare asupra pericolului pentru sanatate.

3.1.2. Pachetizarea pentru transport

Art. 67. - Pentru evitarea manipularilor in timpul transportului, care pot conduce la deteriorari ale sacilor si degajari de particule, sacii vor fi pachetizati inainte de transport.

Art. 68. - Pachetul unitar care formeaza incarcatura va fi protejat impotriva deteriorarii prin utilizarea unei folii de plastic bine fixata.

3.1.3. Transportul

Art. 69. - Se interzice transportul fibrelor de azbest neambalate corespunzator sau in vrac.

Art. 70. - (1)Pachetele cu saci continand azbest se vor stivui pe paleti si transporta in autovehicule inchise sau in vagoane de tren pentru transportul terestru.

(2) In cazul transportului pe apa se vor utiliza mijloace specifice de stivuire si protejare a incarcaturii impotriva deteriorarii.

Art. 71. - Incarcarea si descarcarea pachetelor se va realiza cu mijloace mecanizate care sa nu permita deteriorarea ambalajului (parti ascutite, carlige) si imprastierea azbestului.

Art. 72. - Toate vehiculele utilizate pentru transportul azbestului vor fi curatate de fibra dupa descarcare, prin aspirare.

Art. 73. - In cazul in care nu se poate utiliza curatarea prin aspirare suprafetele vor fi udate inainte de curatare, iar personalul va purta mijloacele individuale de protectie conform subcapitolului 2.4.

Art. 74. - In cazul deteriorarii ambalajului unui pachet unitar continand saci cu azbest, acesta va fi remediat imediat utilizand o banda adeziva adecvata, pentru a preveni deteriorarea sacilor.

Art. 75. - (1)Sacii deteriorati care nu fac parte din pachetul unitar vor fi lipiti cu banda adeziva sau pusi in alti saci impermeabili care vor fi inchisi si etichetati inainte de expediere.

(2) Azbestul imprastiat va fi curatat imediat, personalul purtand mijloace individuale de protectie inclusiv aparat respirator.

3.1.4. Depozitarea

Art. 76. - Inainte de depozitare, spatiile de depozitare vor fi verificate din punctul de vedere al curateniei si al asigurarii protectiei fata de posibilele surse de deteriorare.

Art. 77. - (1)Depozitarea azbestului se va realiza numai In ambalajele originale, cu respectarea prevederilor din Normele generale de protectie a muncii privind stivuirea, inclusiv in sistem paletizat.

(2) Se interzice depozitarea si manipularea azbestului in vrac.

(3) Inainte de depozitare sacii si paletii vor fi controlati pentru a nu prezenta deteriorari.

Art. 78. - Intre stivele constituite se vor lasa culoare de circulatie pentru facilitarea manipularii in cazul depozitarii unor sortimente sau loturi diferite care impun preluari alternative din depozit.

Art. 79. - (1)La asezarea si scoaterea sacilor in/si din stive, sunt interzise procedeele care pot conduce la deteriorarea sacilor si raspandirea materiei prime.

(2) In cazul In care accidental se produce deteriorarea ambalajelor , se va stropi si curata imediat materia prima de la locul respectiv.

Art. 80. - In cazul pachetelor unitare, acestea vor fi controlate si curatate imediat, in cazul in care contin fibre de azbest libere sau alte reziduuri, prin mijloace care nu determina producerea suplimentara de pulberi.

Art. 81. - Pardoselile depozitelor vor fi netede pentru a facilita spalarea si vor fi prevazute cu sistem de canalizare racordat la statia de denocivizare.

Art. 82. - Depozitele vor fi dotate cu mijloace de aspirare mecanica mobile sau centralizate, dupa caz.

Art. 83. - In cazul depozitarii temporare in aer liber, pachetele vor fi protejate impotriva deteriorarii prin actiunea factorilor de mediu utilizand prelate, folii de plastic de culoare inchisa sau alte metode adecvate de acoperire.

Art. 84. - Depozitele de azbest vor fi prevazute cu sisteme de ventilare naturala organizata.

3.2. Fabricarea produselor din azbest sau cu continut de azbest

3.2.1. Extractia si macinarea azbestului

3.2.1. 1.Exploatarea miniera de suprafata

Art. 85. - Pulberea generata de operatiile de perforare va fi captata de dispozitive de captare montate pe perforatoare..

Art. 86. - In procesul de dislocare prin explozie se vor aplica procedee prin care sa se reduca la minimum emisiile de pulberi ce pot afecta securitatea lucratorilor.

Art. 87. - Caile de acces vor fi permanent udate pentru a limita dispersia pulberilor de azbest.

3.2.1. 2.Exploatarea miniera subterana

Art. 88. - Exploatarea azbestului se va realiza numai in prezenta unei surse de alimentare cu apa pentru ca locurile de munca sa poata fi permanent udate.

Art. 89. - Toate fronturile de lucru vor fi aerate la parametrii necesari.

Art. 90. - Dupa efectuarea dislocarii minereului prin explozie, accesul la locul de munca este permis numai dupa evacuarea pulberilor si fumului prin sisteme de ventilare mecanica.

Art. 91. - Minereurile sfaramate vor fi bine udate dupa explozie, inainte de intrarea la locul de munca.

3.2.1. 3.Macinarea si sortarea azbestului extras

Art. 92. - Se interzice macinarea si sortarea azbestului fara echipament carcasat si dotat cu instalatie de captare si filtrare a aerului incarcat cu pulberi de azbest.

Art. 93. - Imbinarile intre jgheaburile de alimentare si sitele vibratoare vor fi flexibile pentru a rezista socurilor mecanice si a nu permite degajarea pulberilor.

Art. 94. - In cazul in care alimentarea sitelor se realizeaza dintr-un buncar-tampon, se va asigura etanseitatea operatiilor de incarcare-descarcare din buncar, iar acesta va fi prevazut cu dispozitiv de compensare a volumelor dislocate (materie prima si aer) .

Art. 95. - (1)La sitarea fulgilor de azbest se va asigura etanseitatea sitelor vibratoare fata de mediul de munca.

(2) Sitele vibratoare vor fi prevazute cu instalatie de captare si filtrare a aerului incarcat cu pulberi de azbest.

Art. 96. - Jgheaburile de evacuare ale utilajelor de macinat vor fi carcasate.

Art. 97. - Transportoarele cu banda utilizate vor fi carcasate si prevazute cu guri de vizitare cu inchidere etansa si vor fi racordate la instalatia de captare si filtrare a aerului incarcat cu pulberi de azbest.

Art. 98. - (1)Capetele de banda vor fi prevazute cu perii rotative pentru curatarea depunerilor de pulberi.

(2) Acolo unde este posibil capetele benzilor transportoare vor fi carcasate si racordate la instalatia de captare si filtrare a aerului incarcat cu pulberi.

Art. 99. - In cazul in care se utilizeaza transport pneumatic, aerul folosit pentru transportul fibrei va fi filtrat.

Art. 100. - La evacuarea aerului filtrat in atmosfera se vor respecta limitele admise pentru protectia mediului inconjurator.

Art. 101. - Locurile de munca se vor curata de pulberi conform prevederilor de la subcapitolul 2.6.

3.2.2. Defibrarea

Art. 102. - Pentru defibrarea azbestului se vor utiliza, pe cat posibil, procedee umede pentru reducerea pericolului de imbolnavire profesionala.

Art. 103. - Instalatiile de transport a materiei prime de la depozitele tampon la utilajele de defibrare vor fi carcasate si racordate la instalatia de captare si filtrare a aerului incarcat cu pulberi de azbest.

Art. 104. - Utilajele de defibrare vor fi carcasate iar gurile de alimentare vor fi prevazute cu dispozitive de aspiratie racordate la instalatia de captare si filtrare a aerului incarcat cu pulberi de azbest.

Art. 105. - Alimentarea utilajelor de defibrare cu materia prima indicata in reteta se va realiza pe cat posibil automat, astfel incat la deschiderea si golirea sacilor sa nu fie necesara prezenta omului.

Art. 106. - (1)In cazul in care alimentarea se face manual, golirea si deversarea sacilor se va face numai sub nisa (hota) racordata la o instalatie de ventilare mecanica locala.

(2) Sacii vor fi depozitati cat mai aproape de gurile de alimentare astfel incat sa nu afecteze accesul, pentru a preveni manipulari repetate si posibilitatea deteriorarii ambalajului si a raspandirii fibrelor.

(3) La golirea sacilor se interzice dislocarea incarcaturii prin lovire si in final scuturarea acestora.

(4) Lucratorii vor utiliza mijloacele individuale de protectie adecvate (conform prevederilor de la subcapitolul 2.4.).

Art. 107. - Sacii goliti de continut vor fi imediat indepartati de la locul de munca, pentru a preveni dispersia pulberilor de azbest si depozitati cu toata grija pana la distrugere.

3.2.3. Cantarirea si amestecarea

Art. 108. - Se interzice cantarirea si amestecarea fibrelor de azbest cu alte materiale, prin procedee manuale.

Art. 109. - Dozarea si amestecarea se vor realiza numai cu utilaje in constructie inchisa (carcasate) si puse sub depresiune.

Art. 110. - Punctele de alimentare cu alti componenti precum si cele de descarcare a amestecului in /si din utilajul de mixare, trebuie dotate cu dispozitive de absorbtie a pulberilor.

Art. 111. - In cazul in care se foloseste procedeul de amestecare umeda sau materiale plastifiante (topite in sisteme deschise), deseurile si reziduurile uscate trebuie eliminate (evacuate) prin aspirare sau prin alte metode care sa nu genereze pulberi in mediul de lucru.

Art. 112. - Pentru alimentarea utilajelor de preparare a amestecului se vor respecta prevederile art.103, 104 si 105.

3.2.4. Preformarea, formarea, tratarea si presarea

Art. 113. - Transportul amestecului de la amestecator catre masinile de prelucrare se va face in sisteme inchise, carcasate.

Art. 114. - In cazul in care transportul se efectueaza manual vor fi folosite containere inchise cu dispozitive de cuplare la masinile de prelucrare, pentru a evita emisia de pulberi.

Art. 115. - In cazul in care bascularea se face manual, locul de deversare va fi echipat cu dispozitiv de aspiratie local, racordat la instalatia de captare si filtrare.

Art. 116. - Distributia amestecului in dispozitivele de preformare si formare ale presei se va face in sistem automat.

Art. 117. - Sursele de degajare a pulberilor de azbest la nivelul echipamentelor tehnice vor fi dotate cu dispozitive de aspirare locala a pulberilor racordate la instalatia de captare si filtrare.

Art. 118. - Debavurarea componentelor presate se va efectua numai sub dispozitive adecvate de absorbtie locala.

Art. 119. - Transportul semifabricatelor de la o masina sau sectie la alta se va efectua numai in containere inchise.

3.2.5. Teserea si impletirea firelor din azbest

3.2.5. 1.Teserea firelor din azbest

Art. 120. - Operatiile tehnologice necesare pentru obtinerea tesaturilor din fire de azbest se vor desfasura in spatii special amenajate si dotate cu instalatii de ventilare generala, suplimentata cu instalatie de pulverizare apa, astfel incat emisia si dispersia particulelor de azbest in mediul de munca sa fie sub limitele admise de norme.

Art. 121. - (1)Inainte de pornirea masinilor de canetat se va verifica functionarea instalatiei de ventilare mecanica locala pentru captarea particulelor (scamei) la parametrii stabiliti si pozitionarea corecta a dispozitivelor de captare (aspirarea) .

(2) Se va efectua curatarea dispozitivelor de tensionare si ghidare a firelor.

(3) Firele se vor introduce cu atentie si corect prin dispozitivele conducatoare pentru a evita scamosarea si poluarea mediului de munca.

(4) Se interzice evacuarea scamelor si a deseurilor de fire in canalele de aerisire.

Art. 122. - (1)La rastelul de urzit se va proceda la umecatarea formatelor, acolo unde este posibil tehnologic.

(2) In cazul In care procesul tehnologic nu permite utilizarea formatelor umede, se vor adopta solutii de izolare a zonei rastelului (perdele) .

Art. 123. - (1)La teserea firelor din azbest se vor utiliza, pe cat posibil, procedee umede.

(2) In cazul in care nu pot fi aplicate din punct de vedere tehnologic procedee umede, masinile de tesut vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica locala, prevazute cu dipozitive de captare (aspirare) .

Art. 124. - Sulurile de tesatura vor fi evacuate si depozitate in locurile special amenajate.

Art. 125. - Se interzice blocarea gurilor de evacuare de la nivelul pardoselii care aspira aerul incarcat cu pulberi de azbest.

Art. 126. - (1)Perimetrul de lucru din zona masinilor de tesut precum si caile de acces vor fi mentinute curate, fara resturi de fire, bobine etc.

(2) Curatarea locului de munca se va realiza conform prevederilor din subcapitolul 2.6.

Art. 127. - (1)In cadrul proceselor de finisare (vizitat, rolat-metrat etc.) se interzic manevrarile violente sau socurile mecanice, pentru reducerea emisiei de pulberi.

(2) Capetele finale de tesatura vor fi taiate corespunzator pentru a nu permite desirarea si degajari suplimentare de particule de azbest.

(3) Efectuarea operatiilor de finisare se va realiza numai cu instalatia de ventilare mecanica locala in functiune si la parametri stabiliti.

3.2.5. 2.Bobinarea si impletirea firelor din azbest

Art. 129. - La operatiile tehnologice de bobinare si impletire a firelor din azbest se vor aplica procedee de umezire a acestora pentru ca in timpul frecarii la trecerea prin ghidaje, emisia de particule sa fie redusa la minimum.

Art. 129. - (1)In cazul aplicarii procedeelor uscate la bobinare sau impletire, utilajele vor fi carcasate, iar portiunile in care este necesara vizualizarea procesului tehnologic vor fi transparente.

(2) Se va asigura racordarea carcasei la instalatia de captare si retinere a pulberilor.

Art. 130. - (1)Produsul obtinut prin impletirea firelor din azbest (snurul) va fi rolat la dimensiunile solicitate de beneficiar, astfel incat sa nu fie necesare operatii de taiere ulterioara, generatoare de pulberi.

(2) Rolele partial utilizate vor fi repuse in ambalaje inchise.

Art. 131. - La taierea si ambalarea snurului se va utiliza echipament individual de protectie adecvat.

3.2.6. Operatii de prelucrare si finisare a produselor din azbest sau cu continut de azbest

Art. 132. - Operatiile de prelucrare a produselor din azbest sau continand azbest se vor desfasura ,pe cat posibil, prin procedee umede.

Art. 133. - Utilajele cu care se realizeaza operatii de prelucrare (gaurire, taiere, reconditionare, strunjire, alezare, slefuire etc) nu vor functiona fara ventilare mecanica locala adecvata in cazul in care nu pot fi aplicate procedee de prelucrare umeda.

Art. 134. - Inainte de efectuarea operatiilor de prelucrari, suprafetele produselor vor fi curatate prin aspirare, pentru a preveni pericolul de degajare a pulberilor de azbest in mediul de munca.

Art. 135. - (1)Pulberile de azbest de pe produsele finisate vor fi indepartate prin tamponare umeda sau stropire.

(2) Atunci cand este posibil din punct de vedere tehnologic, produsele finisate vor fi tratate cu solutii de peliculizare pentru limitarea degajarii pulberilor de pe margini si suprafete.

Art. 136. - Pentru operatiile de prelucrari mecanice cu unelte de mana, vor fi utilizate dispozitive mecanice cu viteza mica, care produc un praf grosier sau aschii.

Art. 137. - Uneltele portabile vor fi echipate cu dispozitive proprii de absorbtie a pulberilor (cu volum mic si viteza mare) .

Art. 138. - Gaurirea in vederea nituirii garniturilor, sabotilor si a garniturilor de ambreiaj cat si ajustarea dupa nituire, se vor face numai sub dispozitiv local de aspirare a pulberilor racordat la instalatia de captare si filtrare a aerului incarcat cu pulberi.

3.2.7. Recircularea materialelor refolosibile prin procedee uscate

Art. 139. - Dezintegratoarele, masinile de sfaramat - macinat sau instalatiile de granulat utilizate pentru a recircula deseurile (materialul rezidual) vor fi carcasate si racordate la instalatia de ventilare mecanica locala.

Art. 140. - Materialul recirculat trebuie returnat In fluxul tehnologic fie automat, Intr-un sistem Inchis, fie In containere sigilate.

3.2.8. Depozitarea produselor finite

3.2.8. 1.Depozitarea produselor din azbest

Art. 141. - Produsele din azbest vor fi depozitate in spatii special amenajate, dotate cu mijloace tehnice de aspirare si canale de scurgere.

Art. 142. - Depozitarea se va face numai in ambalaje inchise si etichetate corespuzator.

3.2.8. 2.Depozitarea produselor cu continut de azbest

Art. 143. - Manevrarea semifabricatelor si produselor finite se va face, pe cat posibil, in sistem mecanizat.

Art. 144. - Placile, foile din azbociment sau alte produse manevrate in sistem manual, vor fi atent depuse in locurile de stivuire si depozitare stabilite.

Art. 145. - Se interzice aruncarea sau orice alt procedeu care poate conduce la spargeri cu dagajari de pulberi.

Art. 146. - Depozitarea produselor de azbociemnt se va realiza numai in locurile special destinate, care vor fi mentinute in deplina curatenie.

Art. 147. - Piesele sparte, bucatile si resturile vor fi colectate si depuse in ambalaje si containere Inchise pentru a nu genera pulberi.

Art. 148. - Particulele necompacte si pulberile colectate de la procesele de fabricatie vor fi udate, acolo unde este posibil si depuse in ambalaje inchise etans si impermeabile.

Art. 149. - Evacuarea deseurilor, transportul si depozitarea acestora, se va face conform prevederilor de la cap.3.5.

3.3. Utilizarea produselor din azbest sau cu continut de azbest

Art. 150. - (1)In cadrul proceselor tehnologice care utilizeaza ca materie prima tesatura de azbest, pentru reducerea emisiei de pulberi se vor utiliza tesaturi tratate special (cu uleiuri minerale, rasini sau alte substante compatibile) .

(2) Manipularea tesaturilor si a bucatilor taiate va fi redusa la minimum.

Art. 151. - (1)Toate sulurile de tesatura vor fi ambalate in ambalaje speciale, impermeabile, inchise.

(2) Dupa folosirea partiala, sulurile se repun in ambalajele lor.

Art. 152. - La derularea tesaturilor nu se vor folosi procedee de tragere, smulgere sau frecare care sa favorizeze producerea scamei.

Art. 153. - In cazul tesaturilor dublate cu alte materiale, derularea se va face cu partea continand azbest in jos.

Art. 154. - Suprafetele pe care se manevreaza, taie sau se cos tesaturile din azbest vor fi netede, pentru a reduce frecarea.

Art. 155. - (1)Taierea tesaturilor din azbest se va face cu foarfeci mari, ghilotina sau dispozitive mecanice care sa permita realizarea operatiei din prima faza, pentru a evita sfasierea si frecarea.

(2) In cazul utilizarii dispozitivelor taietoare rotative, acestea vor fi dotate cu dispozitive de aspirare a scamei, racordate la instalatia de captare, retinere si filtrare.

Art. 156. - Bucatile taiate care urmeaza a fi folosite vor fi depozitate in ambalaje inchise.

Art. 157. - Produsele finite vor fi livrate in ambalaje inchise, impermeabile si etichetate conform standardelor de ramura.

Art. 158. - Foile de azbociment utilizate in constructii vor fi gaurite, taiate sau razuite inainte de montare.

Art. 159. - In cazul in care este necesar sa se lucreze la placi deja montate, lucratorii vor utiliza aparat respirator etans si cu capacitate maxima de retinere.

Art. 160. - Produsele si materialele de frictiune continand azbest vor fi livrate la utilizatori deja taiate la lungimea necesara, slefuite sau perforate (pentru a nu fi necesare operatii de prelucrare ulterioara) .

Art. 161. - La efectuarea unor operatii de prelucrari mecanice se vor respecta prevederile de la subcapitolul 3.2.6.

Art. 162. - La intretinerea si repararea materialelor de frictiune cu continut de azbest, se va proceda la aspirarea prealabila a pieselor care vor fi inlocuite sau tratate cu diverse substante adezive.

3.4. Lucrari de indepartare a materialelor care contin azbest din constructii

3.4.1. Prevederi comune tuturor lucrarilor

Art. 163. - Lucrarile de demolare a anexelor constructiilor si de indepartare a materialelor care contin azbest se vor desfasura conform unui plan de lucru elaborat pe baza identificarii pericolelor x) si evaluarii gradului de risc, cuprinzand instructiuni concrete ce urmeaza a fi aplicate in situatiile respective, pentru asigurarea securitatii si igienei lucratorilor.

Art. 164. - La elaborarea planului de lucru se va avea grija ca materialele care contin azbest sa fie indepartate inainte de efectuarea lucrarilor de demolare propriu-zisa, daca masurile tehnice permit ca aceste operatii sa nu constituie un pericol pentru om si mediul inconjurator.

Art. 165. - Lucrarile de indepartare a materialelor continand azbest vor fi executate de lucratori cu experienta, bine instruiti si utilizand mijloacele individuale de protectie stabilite prin instructiuni.

Art. 166. - Lucrarile de indepartare nu vor incepe pana nu se aplica toate masurile de pregatire a zonei de lucru pentru realizarea protectiei lucratorilor si a mediului inconjurator, incluzand:

a) izolarea zonei respective de lucru fata de celelalte zone de lucru si de mediul inconjurator;

* NOTA : prin identificarea pericolelor se intelege:

- stabilirea acelor structuri continand azbest care este necesar a fi indepartat si inlocuit ( deteriorari care determina degajari de azbest) ;

- identificarea prezentei azbestului in structurile care urmeaza a fi demolate, determinarea continutului de azbest si a tipului de azbest.

b) asigurarea facilitatilor de decontaminare si instruire a lucratorilor pentru mentinerea igienei individuale (anexa nr.4) ;

c) asigurarea masurilor tehnice de captare, retinere si prevenire a raspandirii azbestului in exteriorul zonei de lucru si in mediul inconjurator;

d) asigurarea masurilor de colectare a deseurilor din azbest si de evacuare adecvata a acestora la locurile de depunere (conform subcapitolului 3.5.) .

Art. 167. - Aerul evacuat in mediul inconjurator va fi filtrat astfel incat continutul in pulberi sau fibre de azbest sa fie sub limitele admise.

3.4.2. Izolarea zonei de lucru

Art. 168. - (1)Toate deschiderile zonei de lucru spre exterior, incluzand usi si ferestre, vor fi izolate, asigurandu-se etanseitatea necesara pentru a nu permite scapari de praf in exterior.

(2) Se va asigura etanseitatea necesara si la trecerile conductelor spre zonele exterioare.

(3) Punctele de intrare in zonele de lucru vor fi prevazute cu indicatoare de securitate de interzicere (conform S.R. 297/1 si 2) a accesului persoanelor nedotate cu echipament individual de protectie corespunzator.

Art. 169. - Dupa terminarea lucrului, instalatia de captare si filtrare a aerului incarcat cu pulberi de azbest va fi mentinuta in functiune inca 15 minute.

3.4.3. Igiena individuala

Art. 170. - Mentinerea igienei individuale se va asigura prin prevederea tuturor masurilor de protectie individuala si de decontaminare, conform subcapitolului 2.4. si a anexei nr.4

3.4.4. Pregatirea activitatii in interiorul zonei de lucru

Art. 171. - Inainte de inceperea lucrarilor se vor instala indicatoare de interzicere a accesului si de pastrare a distantei in raport cu zona respectiva de lucru.

Art. 172. - Structurile fixe vor fi curatate prin aspirare, iar pardoseala va fi acoperita cu folii impermeabile pentru a facilita colectarea si evacuarea azbestului.

Art. 173. - Echipamentele tehnice portabile vor fi curatate prin aspirare inainte de scoaterea acestora in exteriorul zonei.

Art. 174. - Instalatiile fixe, apartinand structurilor de constructie, vor fi acoperite etans cu foi impermeabile.

3.4.5. Procedee de indepartare a izolatiilor continand azbest

Art. 175. - Utilizarea procedeelor uscate este permisa numai in cazuri exceptionale cand nu pot fi folosite procedee umede.

Art. 176. - Izolarea zonei de lucru va prezenta etanseitate maxima.

Art. 177. - Suprafetele de pe care s-a indepartat izolatia de azbest vor fi, dupa caz, tratate cu solutii de peliculizare pentru a preveni degajari ulterioare de praf.

Art. 178. - Reziduurile vor fi depuse imediat in containere adecvate, dupa udare prealabila, sau vor fi indepartate cu aspiratoare adecvate.

Art. 179. - Containerele cu reziduuri vor fi inchise etans si dotate cu etichete adecvate.

Art. 180. - La utilizarea procedeelor umede de indepartare a structurilor continand azbest, se vor respecta urmatoarele prevederi:

(1) Echipamentul electric din zona de lucru trebuie sa aiba protectia necesara impotriva contactului cu apa conform S.R. CEI 529 - 89, IEX 4.

(2) La sfarsitul lucrului conducatorul echipei de lucru se va asigura ca echipamentul electric prezinta securitatea necesara pentru a putea fi reconectat la sursa de curent.

Art. 181. - Inainte de inceperea indepartarii, materialul azbestos va fi saturat cu apa (utilizand o substanta tensioactiva) .

Art. 182. - (1)Inainte de indepartarea protectiei exterioare a structurii continand azbest, aceasta trebuie intai perforata iar materialul de azbest din interior va fi udat corespunzator.

(2) Protectia exterioara trebuie indepartata cu grija in interiorul zonei separate (inchise) si toate suprafetele trebuie aspirate si stropite cu apa.

Art. 183. - Materialul azbestos saturat cu apa va fi indepartat in bucati mici si depus imediat in containere etichetate care vor fi inchise etans.

Art. 184. - (1)Se interzice lasarea noroiului continand azbest pe suprafete si uscarea acestuia.

(2) Noroiul va fi indepartat in stare umeda si depus in containere.

(3) Se interzice evacuarea la canalizare fara filtrare prealabila adecvata.

Art. 185. - Suprafetele de pe care au fost indepartate izolatiile azbestoase trebuie etansate pentru a se preveni degajarea ulterioara in aer a fibrelor ramase.

3.4.6. Evacuarea reziduurilor

Art. 186. - Reziduul azbestos trebuie introdus in ambalaje adecvate (impermeabile) inchise etans si etichetate, imediat dupa efectuarea operatiilor de indepartare.

Art. 187. - Este interzis ca reziduurile sa ramana pe pardoseli sau alte suprafete.

Art. 188. - Suprafata exterioara a ambalajelor cu deseuri va fi curatata inainte de transportul la locul de depunere finala.

3.5. Colectarea si depozitarea deseurilor din azbest (pulberi, fibre, rebuturi)

Art. 189. - Conducerea persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati de prelucrare a azbestului va asigura utilizarea acelor tehnologii care sa reduca la minimum posibilitatea producerii de deseuri de azbest.

Art. 190. - Lucratorii care desfasoara activitati de colectare, depozitare, transport si depozitare a deseurilor din azbest, cu risc de expunere la azbest, vor fi dotati cu echipament individual de protectie adecvat (inclusiv aparat respirator) .

3.5.1. Colectarea deseurilor

Art. 191. - Schimbarea sacilor de la buncarele de colectare a pulberilor de azbest de la sistemele de filtrare se va realiza numai de catre persoane special instruite in acest scop.

Art. 192. - Sacii utilizati pentru colectare vor fi din material transparent, astfel incat sa se poata supraveghea usor nivelul de umplere al acestora si sa se evite supraincarcarea.

Art. 193. - Se interzice colectarea deseurilor in ambalaje care pot fi deteriorate de contactul cu apa.

Art. 194. - (1)Dupa umplere, sacii vor fi inchisi etans pentru a impiedica scurgerile de pulberi in timpul manipularii ulterioare.

(2) Inchiderea sacilor se va face prin indoirea gurii acestuia si asigurarea in aceasta pozitie cu cleme metalice, banda adeziva sau alte metode eficiente care sa nu permita deschiderea lor.

Art. 195. - Fibrele libere de azbest si particulele care rezulta in urma curatarii echipamentelor tehnice vor fi ,de asemenea ,colectate in saci impermeabili inchisi etans.

Art. 196. - In cazul in care se realizeaza operatii de fixare sau indepartare a izolatiilor, pardoselile se vor acoperi cu folie de plastic iar deseurile rezultate vor fi colectate prin indoirea si inchiderea etansa a foliei respective.

Art. 197. - Rebuturile sub forma de bucati rupte sau de materiale cu densitate mare, peste valoarea 1200 kg / m3 , vor fi depuse in recipiente care sa poata fi inchise sau vor fi depuse astfel incat sa nu fie supuse abraziunii sau sfaramarii accidentale inainte de indepartare.

Art. 198. - (1)In cazul in care deseurile sau rebuturile trebuie maruntite inainte de evacuare, operatia se va realiza in sistem mecanizat racordat la o instalatie de ventilare pentru captare si filtrare.

(2) Daca maruntirea prin mijloace mecanice nu este posibila, aceasta activitate trebuie realizata intr-o zona separata, astfel incat praful de azbest sa nu patrunda in alte locuri de munca; materialul va fi udat in prealabil , pentru a reduce emisia prafului de azbest, iar lucratorii vor purta echipament individual de protectie adecvat ( inclusiv aparat respirator) .

Art. 199. - Deseurile sub forma de reziduuri lichide sau pasta vor fi recirculate sau depuse in containere inchise astfel incat sa nu existe scurgeri care, prin uscare ulterioara ,pot genera pulberi.

Art. 200. - (1)Sacii care au continut de fibre libere de azbest vor fi stransi in conditii stricte de control al prafului si depusi in saci de plastic inchisi ermetic.

(2) Distrugerea sacilor care au continut fibre libere de azbest se poate realiza, prin macinare sau topire, in spatii special amenajate langa punctele de deschidere a sacilor.

3.5.2. Marcarea si depozitarea deseurilor

Art. 201. - Deseurile de azbest care trebuie indepartate vor fi marcate corespunzator prin etichetarea sacilor sau containerelor, pentru identificarea acestora.

Art. 202. - Depozitarea ambalajelor continand deseuri de azbest se va realiza astfel incat acestea sa nu fie supuse deteriorarii si in functie de posibilitati se va stabili un spatiu special pentru depozitare.

Art. 203. - Se interzice amestecarea deseurilor continand azbest cu alte deseuri pentru care nu sunt prevazute conditii speciale de indepartare.

3.5.3. Transportul deseurilor

Art. 204. - Deseurile de azbest vor fi transportate la punctele de depunere astfel incat sa nu se produca emisii ale pulberilor de azbest in timpul transportului.

Art. 205. - (1)In cazul producerii unor scurgeri accidentale (ex: ca urmare a unui accident rutier) in timpul transportului la locul de depunere, vor fi imediat aplicate masurile stabilite prin instructiunile specifice de securitate a muncii elaborate pentru conducatorii de vehicule care transporta deseuri de azbest.

(2) In cazul in care scurgerea este mica, deseurile vor fi colectate in recipientul original si reincarcate in mijlocul de transport.

(3) In cazul in care scurgerea este substantiala si materialul prafos, acesta va fi umezit si acoperit pentru prevenirea raspandirii in aer. Materialul va fi indepartat luandu-se toate masurile prevazute prin instructiunile specifice, inclusiv privind utilizarea mijloacelor individuale de protectie corespunzatoare.

Art. 206. - Vehiculele, recipientele refolosibile si mijloacele de acoperire a incarcaturilor continand deseuri din azbest vor fi curatate dupa utilizare.

Art. 207. - In cazul in care o persoana fizica sau juridica depoziteaza deseuri rezultate din activitatea sa, va elabora instructiuni scrise pentru lucratorii implicati si va asigura supravegherea respectarii masurilor de securitate stabilite.

Art. 208. - In cazul in care se angajeaza o persoana juridica sau fizica, pe baza de contract, pentru depozitarea deseurilor, in contractul incheiat se va stipula obligativitatea contractantului de a respecta masurile de securitate la locul de depunere si in timpul transportului pentru prevenirea poluarii solului, subsolului, aerului si apei.

4.Prevederi de proiectare

Art. 209. - Procesele tehnologice, echipamentele tehnice si instalatiile aferente, necesare prelucrarii azbestului, vor fi astfel proiectate incat concentratia pulberilor de azbest in mediul de munca si in mediul inconjurator sa fie sub limitele admise.

Art. 210. - Incaperile de lucru vor fi proiectate si construite astfel incat sa asigure urmatoarele cerinte de securitate:

a) separarea operatiilor sau proceselor periculoase de restul locurilor de munca;

b) reducerea, pe cat posibil, a suprafetelor pe care se pot depune pulberi si deseuri de azbest.

Art. 211. - Procesele tehnologice care conduc la degajari de pulberi se pot desfasura in utilaje carcasate si racordate la instalatia de ventilare mecanica locala pentru captare si filtrare.

Art. 212. - (1)In cazul in care nu este posibila carcasarea totala a utilajelor care produc pulberi, acestea vor fi echipate cu dispozitive locale de aspirare, racordate la instalatia de ventilare mecanica locala.

(2) Pentru functionarea eficienta, dispozitivele de aspirare locala vor fi amplasate cat mai aproape de sursa de emisie a pulberilor.

(3) Instalatiile de ventilare mecanica locala vor fi astfel concepute incat sa nu perturbe desfasurarea procesului tehnologic.

(4) Dispozitivele locale de aspirare vor fi astfel concepute incat captarea pulberilor de azbest sa nu fie influentata de aparitia unor eventuali curenti de aer.

Art. 213. - Instalatiile de ventilare mecanica locala vor fi astfel concepute incat sa asigure depresiunea necesara in incaperea de lucru pentru a preveni migrarea pulberilor in incaperile invecinate.

Art. 214. - Proiectarea instalatiilor de ventilare mecanica locala pentru captarea si filtrarea aerului incarcat cu pulberi de azbest va fi realizata de persoane fizice sau juridice atestate.

Art. 215. - Darea in exploatare a instalatiilor de ventilare se va face numai dupa verificarea eficientei acestora in conditii normale de lucru.

Art. 216. - Functionarea utilajelor de lucru va fi conditionata, printr-un sistem de interblocare, de functionarea instalatiilor de ventilare.

Art. 217. - Sistemele de filtrare a aerului incarcat cu pulberi de azbest vor fi astfel concepute incat concentratiile pulberilor de azbest in mediul inconjurator sa nu depaseasca valorile normate.

Art. 218. - (1)Pulberea de azbest colectata de sistemele de filtrare va fi indepartata in ambalaje inchise si depozitata in spatii amenajate.

(2) Evacuarile pulberilor de azbest din sistemele de filtrare vor fi astfel concepute incat sa asigure inlocuirea cu usurinta a ambalajelor colectoare si reducerea la minimum a eventualelor scapari de pulberi.

(3) Pentru a evita poluarea suplimentara, pulberea de azbest colectata va fi, pe cat posibil, reintrodusa in procesul de fabricatie.

Art. 219. - Manipularea directa a azbestului sau a materialelor care contin azbest va fi, pe cat posibil ,evitata prin utilizarea proceselor automatizate si / sau a sistemelor de comanda de la distanta.

Art. 220. - Procesele tehnologice pentru obtinerea materialelor de constructii cum ar fi placile, foile, panourile, vor fi astfel proiectate incat sa nu fie necesara taierea, gaurirea sau alta operatie ulterioara realizata la utilizatori.

(Prevederea este valabila si pentru alte categorii de produse continand azbest).

Art. 221. - Jeturile de lubrifiere cu presiune, ale platanelor si dispozitivelor de presare de la presele de tratare sau vulcanizare, vor fi astfel proiectate incat sa reduca stropirea excesiva si antrenarea curentilor de aer.

- ****-

ANEXA Nr. 1

Norme conexe normei specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului

Prezentele norme specifice se aplica in functie de procesul tehnologic sau activitate, cumulativ cu urmatoarele norme specifice de securitate a muncii, dupa cum urmeaza:

1.Norme specifice de securitate a muncii pentru extragerea substantelor minerale utile in cariere cu mijloace mecanizate.

2.Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea liantilor si azbocimentului.

3.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii.

4.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorozive.

5.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de reparatii, demolari si translatii de cladiri.

6.Norme specifice de securitate a muncii pentru industria textila.

7.Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de captare, epurare, distributie a apei si evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si procesele tehnologice.

8.Norme de medicina a muncii conform ordinului Ministrului Sanatatii nr.1957/1995 publicat in Monitorul Oficial, partea I,nr.60 bis /26.03.1996.

9.Norme tehnice privind examenul medical la incadrarea in munca si controlul medical periodic al muncitorilor expusi la riscul pneumoconiogen precum si pentru diagnosticul pneumoconiozelor conform ordinului Ministrului Sanatatii nr.432/1983.

10.Directiva 83/477/CEE - Protectia muncitorilor fata de riscul expunerii la azbest in locurile de munca.

11.Directiva 91/382/CEE - amendeaza Directiva 83/477/CEE.

- ****-

ANEXA Nr. 2

Lista standardelor conexe de securitate a muncii *)

1. STAS 12994 - 90 -Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca

2. STAS 8138 - 83 -Echipament electric pentru masini industriale. Conditii tehnice generale.

3. STAS 297 / 1 - 88 -Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

4. STAS 297 / 2 - 89 -Indicatoare de securitate. Reprezentari.

5. STAS 11358 - 80 -Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice.

6. STAS 12604 - 87 -Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.

7. STAS 9153 - 90 -Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase.

8. STAS 9876 - 87 -Transportoare. Prescriptii generale de securitate.

9. STAS 9878 - 74 -Transportoare la sol pentru antrenarea carucioarelor. Prescriptii speciale de securitate.

10. STAS 9879 - 74 -Transportoare mobile cu banda. Prescriptii speciale de securitate.

11. STAS 9881 - 89 -Transportoare cu raclete. Prescriptii speciale de securitate.

12. STAS 9886-82 -Transportoare suspendate cu lant sau cablu. Prescriptii speciale de securitate.

13. STAS 9880 - 89 -Transportoare cu placi metalice. Prescriptii speciale de securitate.

14. STAS 10627 - 76 -Masini unelte. Carcase de protectie a corpurilor abrazive. Forme si dimensiuni.

15. STAS 4369 - 81 -Instalatii de incalzire si ventilare

16. STAS Proiect -Etichetarea substantelor periculoase. Fraze de risc. Fraze de securitate.

17. STAS CEI 529 - 89 -Grade de protectie asigurate prin carcasare.

*) Prezenta lista nu are caracter exhaustiv si cuprinde standardele in vigoare la data de 31.02.1994. Pentru completarea acesteia este obligatorie studierea periodica a Buletinului de standardizare.

ANEXA Nr. 3

Ghid de terminologie

1. Notiuni din domeniul securitatii muncii

1.1. Accident de munca:

Vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

1.2. Avarie:

Eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

1.3. Boala profesionala:

Afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul muncii.

1.4. Defectare:

Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj etc. de a-si indeplini functia specificata.

1.5. Dispozitiv de protectie:

Dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singular sau in asociere cu un protector.

1.6. Echipament individual de lucru:

Totalitatea mijloacelor individuale de protectie pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

1.7. Echipament individual de protectie:

Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

1.8. Echipamente tehnice:

Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

1.9. Factori de risc:

Factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate in procesul de munca, ce pot provoca, in anumite conditii, accidente de munca sau boli profesionale.

1.10. Functii de securitate:

Functii ale unui echipament de munca sau ale unui mijloc de protectie prin care, fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol.

1.11. Indicator de securitate:

Mijloc de informare standardizat care prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

1.12. Instructaj de securitate a muncii:

Modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii, care se desfasoara la nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

1.13. Instructiuni specifice de securitate a muncii:

Componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) , este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii ,detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

1.14. Instructiuni de utilizare:

Instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

1.15. Mijloc individual de protectie:

Mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care este utilizat de acesta.

1.16. Nocivitate:

Proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

1.17. Noxa (sinonim: factor nociv) :

Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

1.18. Pericol:

a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

Nota: In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni, definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii; pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.

b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale) .

1.19. Persoana autorizata:

Persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

1.20. Persoana avertizata:

Persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de securitate.

1.21. Persoana competenta:

Persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

1.22. Persoana expusa:

Persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa.

1.23. Persoana juridica:

Agentii economici si organizatiile cooperatiste, inclusiv cele cu capital strain, autoritatile si institutiile publice, asociatiile si organizatiile nonprofit, ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, precum si agentii economici romani care efectueaza lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari, in baza unor acorduri internationale sau conventii internationale.

1.24. Prevenire:

Ansamblul proceselor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

1.25. Prevenire intrinseca:

Prevenire realizata in stadiul de conceptie / proiectare, care consta in:

- evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;

- limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.

1.26. Protectie:

Ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice ,denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

1.27. Proces de munca:

Succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de protectie in sistemul de munca.

1.29. Protector:

Mijloc de protectie special conceput si utilizat, pentru a realiza protectie prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

1.29. Risc:

Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

1.30. Risc profesional:

Risc in procesul de munca.

1.31. Situatie periculoasa:

Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

1.32.Substanta periculoasa: O substanta care, in virtutea propritatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.

1.33. Zona periculoasa:

Orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.

1.34. Zona periculoasa a unui echipament tehnic:

Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau de afectare a sanatatii.

Nota:

Pericolul care poate genera riscul mentionat in aceasta definitie:

- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.) sau:

- poate sa apara neasteptat (pornire neintentionata / neprevazuta etc.) .

2. Notiuni tehnologice

2.1. Azbest:

Forma fibroasa a silicatilor minerali care apartin grupelor de serpentine si amfiboli a mineralelor formand roci, cuprinzand: crisotil (azbest alb) , crocidolit (azbestul albastru) , amozit (azbestul brun) , antofilit, tremolit, actinolit sau orice amestec continand unul sau mai multi silicati de acest fel.

2.2. Pulberi de azbest:

Particule de azbest continute in aer sau particule sedimentate, sub forma de praf sau care pot reveni sub actiunea unor cauze exterioare in aerul mediului de lucru.

2.3. Fibra de azbest respirabila:

O particula de azbest cu un diametru mai mic de 3 micrometri si lungimea mai mare de 5 micrometri, cu un raport lungime / diametru egal sau mai mare de 3 /1.

2.4. Concentratia admisibila (limita de expunere) :

Concentratie sub care un salariat poate lucra 8 ore / zi, 40 ore / saptamana, o viata profesionala, fara a prezenta alterari ale sanatatii decelabile cu actualele mijloace de investigatie.

2.5. Azbestoza:

Boala pulmonara cronica, cauzata de acumularea fibrelor de azbest in plamani si reactiile pulmonare tisulare datorate acestei acumulari caracterizata prin distrugerea structurii alveolelor normale, reactia colagena a interstitiului pulmonar si ireversibilitatea leziunilor.

2.6. Mezoteliom:

Cancerul primar al pleurei (mezoteliom pleural) sau al peritoneului (mezoteliom peritoneal) .

2.7. Defibrarea azbestului:

(I)Strivirea pachetelor de fibre in vederea desfacerii lor in manunchiuri de fibre si apoi (II) desfacerea acestora (tot prin procedee mecanice) in manunchiuri mici de fibre (doua etape, I si II) .

2.8. Instalatie de captare si filtrare a aerului incarcat cu pulberi de azbest:

Instalatie servind la extragerea aerului incarcat cu pulberi dintr-o incapere sau incinta cu degajari importante de materiale pulverulente si la transportul lui la separatoarele de pulberi, pentru a fi eliminat apoi din instalatie.

2.9. Separator de pulberi:

Dispozitiv (utilaj) pentru separarea materialelor pulverulente aflate In suspensie In aer.

2.10. Ventilare in depresiune (in suprapresiune) :

Ventilare in cadrul careia debitul de aer introdus este mai mic (mai mare) decat debitul de aer evacuat, astfel incat in incinta (in incapere) ventilata sa se realizeze o depresiune (suprapresiune) .

2.11. Filtru de aer:

Aparat component al unei instalatii de ventilare avand rolul de a retine particulele aflate in suspensie.

2.12.Azbociment: Material realizat din amestecul intim si omogen intre azbest si ciment in prezenta apei. Fibrele de azbest reprezinta elementul de armare a masei intarite cu ciment.

2.13. Materiale de frictiune:

Materiale si piese rezistente la solicitarile determinate de frecare si destinate echiparii autovehiculelor si diverselor echipamente industriale, ca prim montaj sau pentru reparatii si intretinere (segmenti de frana, garnituri de frana, disc, garnituri de frecare pentru ambreiaje, garnituri de frecare elastice etc.)

ANEXA Nr. 4

Proceduri de decontaminare

1. Pentru asigurarea igienei individuale se va amenaja o unitate de decontaminare constituita din trei compartimente:

a) vestiar curat cu dulapuri pentru imbracaminte personala;

b) camera de dus;

c) vestiar contaminat pentru depunerea echipamentului individual de protectie ( E. I. P.) .

2. Accesul lucratorilor in zona de lucru va fi permis numai prin unitatea de decontaminare, in sensul (a) > (b) > (c) si numai dupa efectuarea urmatoarelor operatii:

2.1. - intrarea in vestiarul (a) ;

- indepartarea imbracamintei personale si aranjarea acesteia in dulapuri;

- fixarea pe figura a mijlocului de protectie respiratorie adecvat si curat;

2.2. - trecere prin camera (b) ;

2.3. - intrare in vestiarul (c) ;

- imbracarea echipamentului de lucru si de protectie;

- iesire catre zona de lucru.

3. La terminarea schimbului de lucru muncitorii vor iesi din zona de lucru prin unitatea de decontaminare dupa circuitul (c) > (b) > (a) si vor efectua urmatoarele operatii:

3.1. - intrare In (c) ;

- indepartarea fibrelor de azbest de pe E.I.P. (inclusiv cel de protectie respirator) ;

- indepartarea E.I.P. si depozitarea acestuia in dulapurile prevazute;

3.2. -intrare in (b) si spalare temeinica;

3.3. -intrare In (a) ;

- uscare;

- imbracare cu hainele personale;

- iesire prin usa compartimentului (a) .

4. In cazul in care unitatea de decontaminare este situata la distanta de locul de munca si este necesara trecerea printr-o zona curata, langa locul de munca se va prevedea un vestiar dublu compartimentat:

d) .- vestiar pentru imbracaminte exterioara curata (I.E.C.) prevazut cu dulapuri pentru aceasta;

e) .- vestiar pentru E.I.P. prevazut cu dulapuri pentru E.I.P. si cu aspirator de praf adecvat.

5. In cazul prezentat la pct. 4, la inceperea lucrului muncitorii vor urma traseul de mai jos:

5.1.Se urmeaza circuitul (a) > (b) > (c) , cu operatiile prezentate la pct. 2.1, 2.2 si 2.3, dar in locul E.I.P. se va pune o imbracaminte exterioara curata pentru a traversa zona curata.

5.2.Intrare in (d) , indepartare I.E.C. si depozitare in dulapurile prevazute.

Intrare in (e) , imbracare E.I.P. si iesire in zona de lucru cu azbest.

6. In cazul prezentat la pct. 4, la sfarsitul schimbului de lucru muncitorii vor efectua urmatoarele operatii:

6.1. -intrare in (e) ;

- indepartarea fibrelor de azbest de pe E.I.P. (inclusiv de pe cel de protectie respiratorie) ;

- indepartarea E.I.P. si asezarea lui in dulapurile prevazute;

6.2. -intrare in (d) si punerea I.E.C. pentru traversarea zonei curate pana la unitatea de decontaminare;

6.3. -intrarea in unitatea de decontaminare, in compartimentul (c) ;

- indepartarea I.E.C. si depozitarea ei in dulapurile prevazute;

- indepartarea I.E.C. si depozitarea ei in dulapurile prevazute;

- se urmeaza apoi procedura indicata la pct.3.2. si 3.3.

7.Unitatea de decontaminare si vestiarul dublu compartimentat, in cazul in care aceasta este necesar, vor fi curatate si intretinute in mod regulat.