0723598256

NSSM 21
Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lampilor electrice,
tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr- un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii muncii, sistem compus din:

- Norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederile de securitate si de medicina a muncii, general valabile pentru orice activitate;

- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ si au valabilitate nationala indiferent de forma de organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

- Sarcina de munca : totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;

- Mediul de munca : ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului- executant- sarcina de munca- mijloace de productie- mediu de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru :

- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii intreprinderilor;

- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si responsabilitatilor;

- controlul realizarii masurilor de securitate a muncii;

- fundamentarea programului de protectie a muncii.

Aceste norme specifice au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura de prevenire, la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestor norme specifice este facuta astfel incat prevederile sa urmareasca o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca.

In acelasi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele mai cuprind o anexa in care sunt explicati o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele sa corespunda cerintelor actuale nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare, s- a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceeasi problematica, facilitand astfel pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

Continut - scop

Art. 1. - (1) Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lampilor electrice, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice activitatii de prelucrare a sticlei in general si a activitatii specifice de fabricare a lampilor electrice, tuburilor cinescop si a corpurilor de iluminat.

(2) Masurile de prevenire cuprinse in prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia - mijloace de productie, sarcina de munca, mediu de munca si executant.

Domeniu de aplicare

Art. 2. - Prezentele norme se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati de fabricare a lampilor electrice, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a productiei.

Relatia cu alte acte normative

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare in fabricatia lampilor electrice, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat, desfasurate de persoanele juridice, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate In anexa nr.1.

Revizuirea normelor

Art. 4. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa sau tehnica survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.

1.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 5. - Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor "Normelor generale de protectie a muncii".

1.2. Instruirea personalului

Art. 6. - Instruirea personalului din activitatea de fabricare a lampilor electrice, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat, in domeniul protectiei muncii, se va face conform prescriptiilor "Normelor generale de protectie a muncii".

1.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 7. - Acordarea echipamentului individual de protectie, se va face conform prevederilor "Normativului - cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie", aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 225- 21- 07- 1995.

Art. 8. - Personalul din fabricile care produc lampi electrice, tuburi cinescop si corpuri de iluminat, vor purta echipamentul de protectie si de lucru corespunzator operatiilor pe care le executa, in conformitate cu prevederile art.7.

2. Prevederi de securitate a muncii privind fabricarea lampilor electrice

2.1. Prevederi comune

Art. 9. - La amplasarea si amenajarea atelierelor cu procese tehnologice care reprezinta pericol de incendiu sau explozie se vor respecta normele de "Prevenire si stingere a incendiilor si a autoaprinderilor" in vigoare.

Art. 10. - La cuptoarele si la utilajele care folosesc combustibil gazos se vor respecta prescriptiile tehnice ISCIR si normele de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.

Art. 11. - Reglarea arderii la cuptoare se va face cu respectarea instructiunilor de lucru spre a se evita accidentele ce ar putea sa apara in cazul unui debit prea mare de gaze In raport cu cantitatea de aer necesar arderii.

Art. 12. - Spatiile cu temperaturi ridicate sau cu procese tehnologice cu degajari de gaze toxice sau inflamabile vor fi prevazute cu instalatii de ventilatie conform Normelor generale de protectie a muncii privind "microclimatul, ventilatia si incalzirea" respectiv "noxe chimice".

Art. 13. - Exploatarea instalatiilor si echipamentelor electrice sub tensiune se va face respectand Normele de protectie a muncii pentru activitati in instalatii electrice - P.E. 119/1990, elaborate de Regia Autonoma de electricitate - RENEL precum si normele specifice de securitate a muncii din domeniu (anexa 1).

Art. 14. - Este interzisa introducerea si consumarea alimentelor in incaperile in care se lucreaza cu substante toxice (mercur, plumb, fosfor, acizi etc.) sau praf de sticla.

Art. 15. - In atelierele sau in apropierea utilajelor unde se lucreaza cu gaze sau lichide inflamabile (hidrogen, alcool, solventi etc.) se interzice fumatul si accesul cu foc deschis.

Art. 16. - Pentru a preintimpina alunecarea pe pavioment se vor respecta urmatoarele prescriptii:

- caile de acces ale mijloacelor de transport in atelierele de productie vor fi executate din materiale rugoase cu grad inalt de frecare;

- pardoselele din atelierele de productie vor fi plane cu o usoara inclinatie spre canalele de scurgere;

- canalele fluidelor energetice vor avea pante de scurgere spre canalizare;

Art. 17. - Este obligatorie pastrarea curateniei la locul de munca.

Art. 18. - Depozitarea semifabricatelor din sticla, a materiilor prime, materialelor si produselor finite se va face conform prevederilor normelor specifice in domeniu.

Art. 19. - Se vor lua masuri pentru evitarea caderii materiilor prime, a materialelor, a semifabricatelor etc. de pe mijloacele de transport (benzi transportoare pentru cioburi de sticla, conveioare pentru transport conuri, ecrane si baloane cinescop si alte mijloace de transport in containere).

Art. 20. - Se interzice accesul persoanelor neautorizate sub benzile transportoare.

Art. 21. - Organele in miscare ale conveioarelor de transport semifabricate si baloane vor fi protejate cu protectori.

Art. 22. - La instalatiile de ridicat si transportat nu se va depasi sarcina pentru care acestea sunt concepute.

Art. 23. - Instalatiile de transport vor fi dotate cu dispozitive de fixare (prindere) verificate pentru a corespunde sarcinilor maxime ale instalatiei de ridicare si transport.

Art. 24. - Pentru evitarea scurgerii uleiurilor minerale (lubrifianti, transmisii hidraulice), emulsii tehnologice etc. de la masini agregat, prese centrifuge, pompe de vid si eliminarea accidentelor de munca datorate acestor scurgeri este necesara luarea urmatoarelor masuri:

- verificarea si remedierea imediata a etanseitatii conductelor, furtunelor, garniturilor si a simeringurilor din circuitele de ulei;

- inlocuirea, ori de cate ori este nevoie, a garniturilor si simeringurilor uzate.

Art. 25. - Pentru evitarea prabusirii (surparii) boltii si zidariei cuptoarelor pentru detensionat ecrane, conuri si baloane cinescop si a baloanelor pentru becuri cu incandescenta, este necesar ca inainte de aprinderea focului sa se verifice starea de integritate a caramizilor refractare de la bolta si zidaria interioara a cuptorului. La orice defect de natura celui precizat mai sus, se solicita de urgenta remedierea acestuia.

Art. 26. - Se interzice operatorilor sau altor persoane sa intervina - in afara manevrelor tehnologice - la utilaje, masini si agregate in timpul functionarii acestora si anume:

- atingerea cu mina sau alta parte a corpului a pieselor in timpul prelucrarii sau a organelor de masini in miscare;

- la presele pentru stantat piesele tubului electronic se va folosi numai comanda bimanuala, iar curatarea presei se va face cu o perie speciala prevazuta cu coada;

- in timpul functionarii utilajelor se interzice executarea reglajelor, reparatiilor, indepartarea deseurilor, curatarea, stergerea, ungerea si orice alta operatie de intretinere.

Art. 27. - In cazul Intreruperii accidentale a admisiei aerului de combustie In cuptor se va intrerupe imediat alimentarea cu combustibil a cuptorului. De asemenea, in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu combustibil, se vor inchide imediat robinetele de admisie a combustibilului, urmand a remedia cauza de catre personalul cu atributii in acest sens.

Art. 28. - Elementele de comanda a masinilor si agregatelor trebuie sa fie astfel concepute incat sa excluda posibilitatea actionarii (comenzii) accidentale ale acestora.

Art. 29. - Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se iau masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare cu respectarea normelor specifice si standardelor precizate in anexele 1 si 2.

Art. 30. - Aprinderea arzatoarelor cuptoarelor cu mai multe arzatoare se face numai de catre persoane instruite, autorizate si numite de conducerea persoanei juridice cu respectarea instructiunilor de lucru elaborate de persoana juridica.

Art. 31. - (1) Este interzis contactul uleiului mineral, grasimilor si unsorilor consistente cu oxigenul. Toate piesele, sculele care pot veni in contact cu oxigenul, trebuie degresate si uscate inainte de utilizare, ferite permanent de contactul cu ulei sau grasimi de orice natura.

(2) Personalul care lucreaza la instalatii si recipiente de oxigen va avea imbracamintea, incaltamintea si mainile curate, fara urme de uleiuri sau grasimi.

Art. 32. - Nitroceluloza se va depozita si pastra in locuri special amenajate cu buncare, iar deschiderea - inchiderea ambalajelor se va face utilizant unelte care nu produc scantei.

Art. 33. - Pentru evitarea imploziilor ce pot avea loc prin manipularea tuburilor cinescop, se va urmari ca acestea sa fie protejate la implozie. Manipularea acestora se va face evitandu- se loviturile accidentale. Conul si ecranul vor fi verificate dupa operatia de detensionare, in ceea ce priveste defectiunile si tensiunile interne in semifabricate, care pot conduce dupa asamblare la implozii necontrolate.

Art. 34. - (1) Depozitarea si utilizarea materialelor usor inflamabile (acetona, toluen, acetat de etil, acetat de butil, benzen etc.), se vor face In conformitate cu prevederile normelor In vigoare.

(2) Aceste substante inflamabile vor fi depozitate in depozite si locuri special amenajate, aerate si prevazute cu dispozitive de stingere adecvate.

(3) Operatorii care folosesc aceste substante vor fi instruiti periodic cu privire la prevederile normelor specifice de securitate a muncii si PSI.

Art. 35. - Depozitarea si manipularea substantelor toxice (alcool metilic, cianura de sodiu, trioxid de arsen s.a.) se vor face astfel:

- depozitarea acestor substante in locuri special amenajate, cu evidenta stricta, mentinute permanent incuiate de catre responsabili instruiti.

- manipularea substantelor toxice se face numai de catre personal calificat, autorizat si dotat corespunzator cu echipament individual de protectie.

Art. 36. - Depozitarea si manipularea substantelor caustice si corozive (hidroxid de sodiu - soda caustica, acid sulfuric, acid clorhidric, acid azotic, acid fluorhidric s.a.) se va face in magazii special amenajate si bine ventilate de catre personal de manipulare care trebuie sa poarte echipament de protectie adecvat.

Art. 37. - Personalul cu atributii de indrumare si control este obligat :

- sa interzica admiterea la lucru a personalului sub influenta bauturilor alcoolice;

- sa nu tolereze abateri de la disciplina tehnologica si a normelor de securitate a muncii;

- sa interzica descompletarea dispozitivelor de securitate a muncii;

- sa asigure intretinerea si reparatia utilajelor conform graficelor de revizii si reparatii.

Art. 38. - Pentru protectia fata de temperaturile ridicate care se pot produce in zonele cuptoarelor de topit, recoacere subansamble din sticla, in atelierele de sudura subansamble din sticla, se impune :

- dotarea lucratorilor cu echipament de protectie adecvat;

- asigurarea microclimatului la locul de munca conform prevederilor proiectului tehnologic.

Art. 39. - Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua masuri de atenuare pana la limita admisa conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 40. - Iluminatul se va asigura conform prevederilor prescriptiilor tehnice pentru iluminatul spatiilor din industrie. Instalatia de iluminat va fi verificata periodic, corpurile de iluminat vor fi curatate, iar sursele de lumina care nu mai functioneaza vor fi Inlocuite ori de cAte ori este necesar.

Art. 41. - Pentru eliminarea factorilor nocivi din microclimat (gaze, aerosoli, vapori toxici si caustici) proveniti din spalarea cu acizi (sulfuric, fluorhidric) si din utilizarea solventilor (toluen, acetat de etil, tricloretilena) se va asigura ventilarea locala a fiecarui loc de munca cu degajari de noxe.

Art. 42. - Pulberile in suspensie, gaze, vapori inflamabili, vor fi inlaturati din atelierele respective cu instalatii eficiente de ventilatie, respectand prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Materialele inflamabile si explozive se vor depozita in locuri special amenajate, iar in sectii se vor lua numai cantitatile necesare fabricatiei pentru 24 ore.

Art. 43. - Personalul calificat de exploatare a cuptoarelor de topit sticla sau a celor de recoacere si detensionare vor respecta cu strictete:

- ordinea la locul de munca;

- succesiunea operatiilor prescrise la aprinderea, respectiv stingerea cuptoarelor;

- respectarea succesiunii operatiilor de interventie in cazul opririi alimentarii cuptorului cu gaz combustibil si la oprirea accidentala a admisiei aerului de combustie.

Art. 44. - Operatiile de munca vor fi efectuate in conformitate cu prescriptiile si instructiunile de lucru. Pentru aceasta se va respecta cu strictete disciplina tehnologica la fiecare loc de munca, o buna pregatire profesionala a operatorilor care trebuie sa cunoasca bine prevederile Normelor specifice de securitate a muncii.

Art. 45. - Este interzisa deplasarea si/sau stationarea in locuri sau zone cu pericol temporar sau permanent.

Art. 46. - Pentru a fi eliminate caderile personalului, datorate alunecarii si impiedicarii de semifabricate, piese, scule etc., depozitate necorespunzator, deplasarea se face numai prin locuri special amenajate si marcate pentru circulatia si accesul pietonal si se va pastra ordinea si curatenia la locul de munca.

2.2. Fabricarea lampilor electrice

Prepararea sticlei

Art. 47. - Concasoarele si morile de macinat vor trebui sa fie in executie etansa si prevazute cu instalatii de absortie a prafului.

Art. 48. - Elevatoarele si transportoarele materialelor pulverulente vor fi prevazute cu carcase si se vor racorda la o instalatie de desprafuire.

Art. 49. - Zonele de lucru cu materiale pulverulente in cadere vor fi protejate prin inchidere si ventilare.

Art. 50. - Sala masinilor de macinat va fi prevazuta cu ventilatie corespunzatoare. Se va prevedea posibilitatea absorbirii prafului la fiecare sursa de praf.

Art. 51. - (1) Inainte de Inceperea lucrului, muncitorii care deservesc utilajele de macinat (concasoare, kolerganguri, mori cu bile etc.), vor controla starea generala a masinii, existenta, starea si fixarea in pozitie de protectie a aparatorilor.

(2) Defectiunile constatate vor fi semnalizate persoanei cu atributii in acest sens.

Art. 52. - La operatiunile de concasare si preparare a amestecului de materie prima pentru incarcarea cuptorului, muncitorii vor purta echipament de protectie corespunzator, iar cei care sparg bulgari mari de materie prima inainte de concasare, vor purta ochelari de protectie.

Art. 53. - Morarii, operatorii de la site si manipulatorii de materii prime sub forma de pulberi vor purta masti contra prafului.

Art. 54. - Pentru a preintampina eventualele rotatii necomandate ale morii cu bile si a altor utilaje similare in timpul incarcarii, acestea vor fi imobilizate cu ajutorul unui dispozitiv sigur de fixare (blocare).

Art. 55. - Capacul de vizitare al tamburului rotativ trebuie sa fie ermetic inchis. Este interzisa punerea in functiune a tamburului in cazul cand piulitele care servesc la strAngerea capacului sunt uzate sau nu sunt bine strAnse.

Art. 56. - (1) Inainte de inceperea reparatiilor la masinile de macinat se va intrerupe, de la tabloul de distributie, alimentarea cu curent electric si se vor bloca mecanic. Daca blocarea mecanica nu este posibila, se pune paza la dispozitivele de pornire.

(2) Se vor lua masuri de avertizare pentru a se preintampina pornirea instalatiei in timp ce se lucreaza la aceasta.

Art. 57. - (1) Exploatarea, intretinerea si reparatia electropalanului se va face in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR.

(2) Se va controla zilnic starea cablului si se va revizui starea intregii instalatii.

(3) Pe electropalan va fi afisata la loc vizibil sarcina maxima de incarcare. Se interzice depasirea acestei sarcini.

Art. 58. - (1) Materialele destinate amestecului pentru prepararea sticlei se vor turna in vase deschise numai de la inaltimi mici pentru a nu se raspandi in incapere sub forma de pulberi, stropi etc.

(2) Pentru manipularera cantitatilor mici se vor utiliza scafe.

Art. 59. - Deschiderea cutiilor cu miniu de plumb se va face numai cu chei si dispozitive speciale; se interzice deschiderea lor cu dalta si ciocanul sau cu ranga.

Art. 60. - Transportul materialului de la camera de amestec la cuptoare se va face numai cu dispozitive adecvate, carucioare speciale sau cu benzi transportoare capsulate.

Art. 61. - La prepararea amestecului pentru fabricarea sticlei de plumb, materialele se vor umezi pentru a nu produce praf, iar pardoseala se va stropi cu apa de cel putin 2- 3 ori pe schimb.

Art. 62. - Inainte de a lua masa, muncitorii se vor spala pe maini cu sapun cu adaos de acid sulfonaftenic, vor folosi perie si pasta de dinti, isi vor unge mainile cu unguente de protectie.

Art. 63. - Incarcarea cuptorului va fi facuta numai mecanizat. In cazuri speciale cand incarcarea se face manual se va folosi o scara special construita in acest scop, din armatura metalica.

Art. 64. - (1) Supravegherea si reglarea temperaturii cuptoarelor se va face de personal specializat care va urmari in mod permanent indicatiile aparatelor respective.

(2) Se va verifica in permanenta starea cuptoarelor si se va observa cu atentie daca acestea nu prezinta fisuri.

(3) Se va controla zilnic starea de functionare a ventilului de gaze si a celui de aer.

Art. 65. - In jurul cuptorului nu se vor depozita materiale inflamabile la o distanta mai mica de 3 m.

Art. 66. - Lucrarile de orice fel la repararea cuptoarelor de topire si recoacere a sticlei se vor face de catre zidari samotori instruiti in mod special. Aceste lucrari vor incepe prin verificarea sustinatorilor boltii cuptorului pentru a se evita o eventuala prabusire in timpul lucrarilor de reparatii.

Art. 67. - Iluminatul in canale tehnologice sau de orice fel va fi asigurat de o lampa portanta, alimentata cu tensiune nepericuloasa.

Art. 68. - La scoterea si introducerea materialelor refractare din si in cuptor, se vor utiliza scanduri lungi imbibate cu lapte de var.

Art. 69. - Rotile caruciorului vor fi bine fixate in fata cuptorului spre a preveni deplasarea lui si caderea pieselor.

Art. 70. - Golirea cuptoarelor de sticla se va face sub directa supraveghere a persoanelor cu atributii in acest sens, numai dupa ce terenul de langa cuptor a fost pregatit prin indepartarea oricaror materiale inflamabile. Se vor lua masuri pentru a se preintampina imprastierea materialului topit.

Art. 71. - Operatorul care scoate dopul de samota va fi asigurat printr- o centura de salvare legata de o franghie, pentru ca in eventualitatea unei revarsari bruste a sticlei, sa poata fi smuls din locul periculos. Aceasta operatie se va face sub supravegherea personalului cu atributii in acest sens.

2.2.1. Fabricarea tuburilor si baloanelor de sticla

Art. 72. - Cuptoarele, vana si masinile de tras teava de sticla vor fi prevazute cu iluminat de avarie.

Art. 73. - La liniile de tragere verticala a tevilor de sticla se vor lua urmatoarele masuri:

a) operatiile de ridicare a tevilor vor fi comandate si supravegheate de o persoana instruita in acest scop;

b) in camera de tragere si taiere vor lucra cel putin doua persoane;

c) la masina de tras teava pe verticala la operatia de taiere precum si la interventii in timpul ruperii tevii sau restabilirii tragerii, se vor purta manecute si manusi din piele si casca de protectie;

d) accesul persoanelor pe platformele de lucru va fi interzis.

Art. 74. - In timpul interventiilor la jgheabul de colectare a cioburilor se vor afisa vizibil, la gurile de evacuare si colectare de cioburi, indicatoare de avertizare: "NU ARUNCA CIOBURI, SE LUCREAZA LA JGHEAB"

Art. 75. - La opririle accidentale ale aerului sau a gazelor sau la o intrerupere a curentului electric se vor inchide imediat ventilele de gaz, se vor opri masinile, se va inceta lucrul. La reluarea lucrului dupa intreruperi se vor respecta instructiunile tehnologice si prevederile normelor in vigoare.

Art. 76. - Aruncarea deseurilor si a rebuturilor de teava sau baloane se va face intr- un container metalic asezat in apropierea locului de munca.

Art. 77. - (1) Transportul tevii se va face numai cu carucioare. Este interzis transportul tevilor pe brate.

(2) Tevile din sticla se vor depozita in pachete ambalate la capete.

Art. 78. - Incarcarea masinilor de detensionat baloane se va face numai in pozitia indicata de instructiunile tehnologice. Se interzice lasarea masinii fara supraveghere in timpul functionarii ei.

Art. 79. - Manevrarea baloanelor se va face numai cu dispozitive speciale, utilizand mijloace individuale de protectie adecvate.

Art. 80. - Pentru a opri radiatia calorica, gurile de acces si alte parti ale cuptoarelor de topit sticla vor fi prevazute cu izolatii termice.

Art. 81. - Reglarea intensitatii focului la cuptor pentru intrarea acestuia in regim normal de lucru, se va face de catre muncitori special instruiti sub directa supraveghere a persoanelor cu atributii in acest sens.

Art. 82. - In cazurile In care sortarea baloanelor nu se poate face decat cu mana libera, se vor lua masuri pentru racirea lor sub 400 C.

Art. 83. - Se interzice aruncarea de la distanta a baloanelor rebutate, in lazile cu cioburi.

Art. 84. - Se interzice stivuirea pe mesele de lucru In jurul locului de munca a baloanelor sortate sau a altor repere din sticla.

Art. 85. - Cioburile cazute sub banda transportoare, la cuptoarele de recoacere, vor fi culese numai atunci cand banda este oprita.

Art. 86. - Nu este permisa aplecarea peste banda transportoare in functiune sau peste alte elemente in miscare ale acesteia. Nu este permisa luarea baloanelor de pe banda cu mana neprotejata, decat la capatul benzii unde baloanele sunt reci.

Art. 87. - La spalarea baloanelor in bai cu ape acidulate nu se va turna acid in baie in timpul lucrului.

Art. 88. - Punerea in functiune a pompelor de vid si taierea baloanelor (tuburilor) de sticla de pe teava pompei se vor face cu respectarea instructiunilor tehnologice si folosirea mijloacelor individuale de protectie.

Vitritarea soclurilor

Art. 89. - Gazele de ardere si fumul provenit de la cuptoarele de topit sticla de vitrit vor fi evacuate folosind o ventilatie locala de absorbtie.

Art. 90. - Alimentarea cu sticla de vitrit se va face numai de catre muncitorii special desemnati pentru aceasta operatie si instruiti in acest scop. Se interzice alimentarea cuptoarelor de catre alti muncitori din sectie.

Art. 91. - Sticla de vitrit, in momentul in care se introduce in cuptor trebuie sa aiba o temperatura suficient de scazuta pentru a nu provoca arsuri. Pentru alimentarea cuptorului In stare fierbinte se va folosi sticla din cazan.

Art. 92. - Scoaterea soclurilor vitrate din matrite si cuptoare se va face numai cu clesti speciali.

Art. 93. - In sectorul de vitritat manual, pe langa iluminatul natural se va folosi si iluminatul local alimentat la tensiune nepericuloasa, realizat cu ajutorul unei lampi ecranate pentru a preveni fenomenul de orbire.

Spiralizarea si tratamentul termic al spiralelor

Art. 94. - Exploatarea cuptoarelor pentru tratamentul termic al spiralelor se va face in conformitate cu prevederile referitoare la cuptoarele de incalzire cu combustibil gazos.

Art. 95. - Tuburile de oxigen si hidrogen trebuie sa fie ancorate (fixate), prevazute cu reductie corespunzatoare. Toate racordurile la tuburile de hidrogen si oxigen se vor controla periodic cu apa sapunita.

Art. 96. - In apropierea cuptoarelor se interzice a se uda pardoseala cand acestea functioneaza.

Art. 97. - (1) Oprirea cuptoarelor se va face prin micsorarea lenta a curentului de hidrogen pana cand cuptoarele se racesc complet.

(2) Se interzice stingerea flacarii de hidrogen prin suflare.

Art. 98. - Pornirea cuptoarelor pentru sticla de cuart se va face numai dupa ce s- a asigurat cantitatea necesara de hidrogen pentru functionarea si racirea lor.

Art. 99. - Dizolvarea miezului spiralelor de molibden se va face in vase cu pereti inalti si numai sub nisa; ferestrele nisei nu se vor deschide in timpul reactiei.

Art. 100. - Manevrarea solutiilor acide la dizolvare se va face in conformitate cu prevederile din normele specifice referitoare la manipularea si depozitarea substantelor chimice (acizi).

Art. 101. - Transvazarea acizilor sau bazelor in vasele de dizolvare se va face utilizand vase de sticla cu guler.

Art. 102. - In laboratorul de dizolvat vor exista surse de apa cu dispozitive de spalare in caz de stropire cu acizi sau baze, precum si solutii neutralizante.

Art. 103. - Sunt interzise fumatul si accesul cu foc deschis in apropierea instalatiei de degazare electrozi (instalatiei Blitz).

Art. 104. - La masinile de electrozi nu vor lucra decat reglori calificati, numiti de conducerea sectiei. Este interzis a se umbla la masina sortatoare in timpul functionarii.

Art. 105. - Accesul si interventiile la masinile de confectionat electrozi si montaj automat al spiralelor sunt interzise in timpul functionarii lor.

Lucrari cu mercur

Art. 106. - Toate lucrarile cu mercur se vor efectua cu cea mai mare atentie si in stricta concordanta cu instructiunile tehnologice.

Art. 107. - Peretii incaperilor in care se lucreaza cu mercur vor fi netezi, sclivisiti si vopsiti cu vopsea de ulei sau vinacet.

Art. 108. - Finisarile incaperilor, precum si usile si ferestrele incaperilor in care se lucreaza cu mercur vor fi astfel executate incat sa nu permita depuneri de aglomerari de mercur, provenite din eventuale deversari sau din condensarea vaporilor de mercur si totodata vor permite o usoara curatare si intretinere.

Art. 109. - Folosirea mercurului este admisa numai pentru acele procese in care nu poate fi inlocuit prin alte substante nevatamatoare pentru sanatate.

Art. 110. - Lucrarile de incalzire, spalare si distilare a mercurului in aparate deschise, din care mercurul se poate varsa, se executa in camere separate, izolate de celelalte incaperi de lucru. In aceste incaperi nu trebuie sa se execute alte lucrari care nu sunt legate de folosirea mercurului.

Art. 111. - Aparatele cu mercur trebuie sa fie concentrate in aceeasi incapere. Lucrarile cu aparatele sau cu dispozitivele cu mercur, mici, in care mercurul este bine izolat, pot fi executate in incaperi comune, de laborator, pe mese anume destinate si utilate in mod corespunzator. Aceste aparate se aseaza pe tavi emailate sau vopsite cu vopsea de ulei.

Art. 112. - Spatiul pentru preparare si reparatii in care se executa lucrari cu cantitati mari de mercur metalic trebuie sa fie alcatuit din cel putin doua camere, dintre care una trebuie sa fie destinata exclusiv lucratorilor cu mercur.

Art. 113. - Rezervele de mercur trebuie pastrate in magazii, in vase de sticla cu pereti grosi, cu dopuri slefuite sau in vase de otel ( cu dopuri ermetice) asezate pe tavi. Vasele de sticla pentru mercur trebuie sa aiba volumul de cel mult 500 cm3.

Art. 114. - In depozit trebuie sa existe o suficienta rezerva de vase si de dispozitive pentru transportarea sigura a mercurului (plasa metalica pentru vase).

Art. 115. - Predarea mercurului diferitilor consumatori trebuie sa se faca numai in cantitati care sa nu depaseasca necesarul zilnic. La laborator, mercurul se pastreaza sub nisa.

Art. 116. - Umplerea aparatelor cu mercur se face in ateliere de productie si numai din recipiente in care, deasupra stratului de mercur este turnata apa.

Art. 117. - Golirea aparatelor cu mercur atat in incaperile speciale, cat si in sectiile de productie, se face numai in recipiente umplute cu apa.

Art. 118. - In incaperile in care se afla aparate sau dispozitive care contin mercur sau in care se executa lucrari cu mercur trebuie sa se faca analiza aerului cel putin de doua ori pe an (dintre care una in mod obligatoriu in timpul verii) spre a se constata daca aerul contine vapori de mercur.

Art. 119. - Daca la demontarea aparatelor vor fi gasite piese amalgamate, acestea nu se vor pastra in incaperile in care se demonteaza apraratele, ci in recipiente speciale umplute cu apa depozitate in incaperi separate si cu ventilatie corespunzatoare.

Art. 120. - Aparatele care nu pot fi umplute cu apa (vacumetre, barometre etc.) se umplu cu mercur numai in incaperea de lucru sub nisa prevazuta cu instalatie de ventilare mecanica.

Art. 121. - In incaperile in care se executa lucrari cu mercur trebuie sa fie afisate instructiuni de lucru, care contin paragrafe speciale cu privire la metodele de lucru nepericuloase cu mercur si cu aparate si dispozitive in care se utilizeaza mercur, precum si cu privire la masuri de profilaxie personala.

Art. 122. - Zilnic pardoselele incaperilor in care se manipuleaza mercur, vor fi spalate cu solutie de persulfat de amoniu, iar utilajele se vor denociviza saptamanal.

Aluminizarea

Art. 123. - Inainte de Inceperea lucrului se vor verifica starea tehnica a instalatiilor de aluminizare sub vid, precum si functionarea instalatiilor de ventilatie aferente.

Art. 124. - (1) Operatorii de la cuptoarele de uscare a lacului, vor lucra numai cu cuptoarele Inchise.

(2) Fumatul si accesul cu foc deschis in spatiile de lucru sunt interzise.

2.2.2. Fabricarea lampilor cu incandescenta, a lampilor cu radiatii infrarosii si a lampilor cu halogeni

Art. 125. - Inainte de punerea in functiune a masinilor de fabricat lampi cu incandescenta, lampi cu radiatii infrarosi si lampi cu halogeni se va verifica daca partile mecanice ale masinilor si conductele de alimentare cu gaze, aer, oxigen, hidrogen, instalatia electrica si aparatorile de protectie sunt in perfecta stare.

Art. 126. - Inainte de aprinderea focului la preluarea schimbului se verifica starea robinetelor. In cazul in care robinetul a ramas deschis de la schimbul precedent, se va inchide robinetul principal in cauza si se va aerisi bine incaperea, numai dupa aceea fiind permisa aprinderea focarelor.

Art. 127. - La aprinderea focului se vor deschide intai robinetele pentru gaze combustibile si apoi cele pentru aer comprimat si oxigen, dupa care se va regla intensitatea flacarii. Stingerea se face inchizand robinetele in ordinea inversa - oxigen, aer, gaz combustibil.

Art. 128. - Deplasarea sau aruncarea obiectelor cu care s- au aprins focurile in afara zonei de lucru cu flacara este interzisa.

Art. 129. - Pornirea masinilor se face numai de catre persoanele care au aceasta atributie, prevazuta prin sarcinile de serviciu.

Art. 130. - In timpul lucrului, este interzis a se introduce mana sau vreo scula in angrenajele de actionare ale clestilor, la palniile electrozilor, la camerele de distributie a comenzilor, pinioane sau alte mecanisme.

Art. 131. - (1) Incarcarea si descarcarea masinilor trebuie sa se faca numai in pozitiile prevazute prin instructiunile de lucru.

(2) Masinile de formare a lampilor cu incandescenta vor fi prevazute cu ecrane de protectie contra eventualelor explozii ale unor lampi.

Art. 132. - Curatarea masinilor de fabricat lampi se va face numai cu jet de aer comprimat.

Art. 133. - Instalatiile de distributie a gazelor trebuie sa fie prevazute cu manometre, iar cele de hidrogen, oxigen si halogen cu siguranta de gaz, lucrul fiind interzis fara acestea.

Art. 134. - Conductele si armaturile pentru oxigen se vor feri de grasimi (ulei, vaselina). Este interzisa manevrarea acestora cu mainile murdare de ulei, carpe sau alte obiecte murdare de grasimi.

Art. 135. - Deschiderea robinetelor de distributie a gazelor sub presiune trebuie sa se faca cu multa atentie si incetul cu incetul, fara a se efectua manevre bruste.

Art. 136. - Verificarea etanseitatii (a scaparilor de gaze) se face numai cu apa sapunita (clabuc) cu care se ung toate locurile de imbinare a conductelor, robinetelor si celorlalte piese din instalatie.

Art. 137. - Este interzis a se da drumul la gaz in arzatoarele cuptorului de recoacere sau de gazare, inainte de a se fi verificat ventilul si aprins faclia, deoarece se pot produce explozii.

Art. 138. - Este interzis a sta in fata cuptorului sau aproape de deschiderea lui ori sa se priveasca in interiorul cuptorului, in momentul aprinderii flacarii.

Art. 139. - Este interzisa eliminarea gazului natural nears in atmosfera.

Art. 140. - Este interzisa reglarea flacarilor arzatoarelor de gaz (focarele) de catre operator: aceasta o face numai reglorul fazei respective.

Art. 141. - La oprirea intamplatoare a oxigenului, a aerului, a gazului sau a curentului electric, se inchid imediat ventilele de gaz sau/si oxigen si se opreste lucrul.

Art. 142. - Este obligatorie verificarea periodica a functionarii termocuplelor de la cuptoarele de recoacere, conform instructiunilor de lucru pentru cuptoare.

Art. 143. - Toate masinile pe care se prelucreaza semifabricate din sticla, precum si capul de grup, vor fi prevazute cu lazi pentru colectarea cioburilor provenite din spargerea sticlei.

Art. 144. - Este interzis a se circula pe langa masina cu picioarele neprotejate.

Art. 145. - Masa de lucru trebuie curatata permanent de cioburile de sticla produse. Este interzisa aruncarea cioburilor pe jos: ele vor fi colectate intr- o cutie.

Art. 146. - Oprirea motorului electric de antrenare a masinii este obligatorie:

- la parasirea locului de munca;

- la sistarea temporara a lucrului;

- in timpul cat se regleaza, se unge sau se curata masina sau

- la indepartarea cioburilor cazute in masina.

Art. 147. - Lucratorii de la masinile de asamblat suportii cu balonul trebuie sa fie dotati cu degetare de protectie din asbest.

Art. 148. - La automatele de pompare se interzice curatarea din mers, strangerea ventilelor si dispozitivelor de etansare cu mana murdara de ulei. Este obligatorie verificarea lunara a rezistentelor de izolatie electrica si de punere la pamant.

Art. 149. - Taierea manuala sau semiautomata a lampilor la masina de pompat trebuie sa fie facuta bucata cu bucata, dupa o fixare sigura.

Art. 150. - Este interzis accesul la coroana masinii de soclat in timpul functionarii acesteia sau cand masina este sub tensiune.

Art. 151. - La masinile de soclat se va prevedea iluminat local la tensiune nepericuloasa.

Art. 152. - Este interzis a se incerca desfacerea soclului dupa soclare sau curatarea lampii, fara echipamentul de protectie adecvat.

Art. 153. - La lipirea soclurilor cu ciocane de lipit, Incalzite cu gaz, se va verifica daca aparatorile de protectie sunt bine fixate si n- au fost miscate prin dilatare datorita caldurii.

Art. 154. - La masina de pus chit este interzis a se introduce mana intre socluri si dispozitivul de pus pasta.

Art. 155. - La fosfatarea filamentelor se interzice ca la locul de munca sa existe pete sau stropi de fosfor; locul in care a cazut fosfor va fi imediat curatat.

Art. 156. - In spatiile de lucru cu solutii de fosfor vor fi prevazute ladite sau vase cu nisip pentru stingere in cazul aprinderii fosforului.

Art. 157. - Barbotarea solutiilor de fosfor cu curent de aer se va face in asa fel incat picaturile sa nu fie aruncate in afara vasului.

Art. 158. - Manipularea acidului fluorhidric si a hidroxidului de sodiu se va face in conformitate cu prevederile normelor specifice de protectie a muncii privind incarcarea si descarcarea materialelor periculoase (caustice, corozive, inflamabile, explozive, toxice).

Art. 159. - La prepararea chitului, personalul va fi instruit cu privire la modul de lucru la mori si malaxoare.

Art. 160. - Este interzis a se scoate chit din malaxor sau curatarea acestuia in timpul functionarii malaxorului.

Art. 161. - Este interzis accesul cu foc deschis in incaperile de preparat chit.

Art. 162. - Aparatul de sudat prin puncte trebuie sa fie bransat numai de electrician, iar pentru reglaj trebuie intrerupta alimentarea cu curent electric.

Art. 163. - Este interzis a se atinge cu mana electrozii aparatului de sudura prin puncte in timpul functionarii.

Art. 164. - Este interzis accesul la cutitele si rulourile de tragere a ambalajului in timpul functionarii masinii. Miscarea cutitului si a valturilor trebuie sa fie conditionata de pozitia de protectie a aparatorilor de protectie.

Art. 165. - Manipularea baloanelor, globurilor si lampilor trebuie sa se faca cu multa prudenta, pentru a evita spargerea lor.

Art. 166. - La terminarea schimbului se vor opri toate masinile, se vor scoate de sub tensiune toate instalatiile si se vor opri gazele de la robinetii principali.

Art. 167. - Solutiile pentru decapat si stampilat ca si suspensia de fosfor in alcool se vor depune in sticle inchise, intr- o camera separata, care apoi va fi incuiata

Art. 168. - Este interzis a se lasa suspensia de fosfor in paharul de lucru sau intr- o sticla neprevazuta cu dop rodat.

2.2.3. Fabricarea lampilor tubulare fluorescente

Art. 169. - Incaperea de preparare si depunere a suspensiei va fi amenajata in conformitate cu prevederile P.S.I. privind depozitarea substantelor inflamabile.

Art. 170. - Instalatiile de ventilatie vor fi amenajate si exploatate in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind microclima si ventilatia. Ventilatia va functiona in regim continuu, conform prevederilor din proiect si a prescriptiilor de lucru.

Art. 171. - Morile cu bile avAnd capacitatea mai mare de un litru vor fi prevazute cu aparatori de protectie.

Art. 172. - Agitatoarele si vasele cu solutii de acetat de butil vor fi in permanenta acoperite pentru a se micsora evaporarea substantei.

Art. 173. - Manipularea agitatoarelor pentru solutii de acetat de butil, se va face numai dupa ce acestea au fost deconectate de la reteaua electrica.

Art. 174. - Introducerea tuburilor in dispozitivele masinii de uscat se face cu atentie pentru a se evita spargerea lor in mana muncitorului.

Art. 175. - Operatiile de pornire, oprire, exploatarea si interventiile la cuptorul de sinterizare se vor face cu respectarea instructiunilor tehnologice.

Art. 176. - In timpul functionarii cuptoarelor interventiile la transportor si la alte piese in miscare sunt interzise.

Art. 177. - Pudra colectata din aspiratorul dispozitivului de curatat tuburile la capete se va evacua cel putin o data pe schimb.

Art. 178. - Manipularea dozatoarelor de mercur se va face cu atentie spre a nu se imprastia mercur pe pompa. Mercurul ramas pe pompa ca urmare a demontarii dozatorului va fi colectat dupa fiecare interventie, procedand conform instructiunilor tehnologice.

Art. 179. - Curatarea si umplerea dozatoarelor cu mercur vor fi facute in locuri special amenajate, ventilate si cu posibilitati de colectare a mercurului imprastiat in timpul manipularii, fara pericol de intoxicare.

Art. 180. - Pardoseala din jurul pompelor pe o raza de cel putin 4 m, se va spala cu o solutie de persulfat de amoniu, cel putin o data pe zi.

Art. 181. - In atelierul de depunere a suspensiei nu se vor pastra si nu se vor consuma alimente.

2.2.4. Fabricarea lampilor cu vapori de mercur si a starterelor

Art. 182. - La operatiile de depunere a substantelor radioactive si emisive (titan- tritiu, oxid de bariu, strontiu etc.) se vor respecta instructiunile tehnologice specifice procesului de productie cu respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 183. - Manipularea catodelor depuse se va face numai cu penseta.

Art. 184. - La decaparea benzilor de molibden pentru arzatoarele de cuart, precum si la operatia de degazare se vor respecta prevederile de la pct. 2.2.1. privind spiralizarea si tratamentul termic al spiralelor.

Art. 185. - Masinile de inchis si instalatiile de formare a arzatoarelor de cuart vor fi prevazute cu ecrane de protectie colorate, contra luminii puternice si radiatiilor ultraviolete.

Art. 186. - In timpul inchiderii arzatoarelor nu se va privi flacara direct.

Art. 187. - La inceperea lucrului, la inchisul arzatoarelor de cuart se va porni mai intai instalatia de ventilatie. La inceputul fiecarui schimb se vor controla furtunurile de alimentare cu formingaz (inflamabil) a cuptorului de reducere.

Art. 188. - Tuburile cu gaze comprimate vor fi manipulate si depozitate in conformitate cu prevederile instructiunilor ISCIR.

Art. 189. - La pomparea arzatoarelor de cuart se va pune o tavita cu apa sub dispozitivul de dozare a mercurului pentru a se evita imprastierea acestuia.

Art. 190. - La controlul tensiunii de arc a arzatoarelor de cuart nu se va interveni in instalatie decat dupa intreruperea tensiunii de alimentare. Daca este necesar sa se intervina pentru amorsarea descarcarii, dupa aplicarea tensiunii, se va utiliza o bagheta de sticla, sau dintr- un alt material izolant, conform instructiunilor tehnologice.

Art. 191. - La confectionarea discurilor pentru lampi, teava din sticla se va introduce numai in pozitia de alimentare, unde pensetele pozitiilor respective sunt deschise mecanic.

Art. 192. - Se interzice spargerea sticlei ramase pe dornul de evazare al masinii de confectionat discuri, inainte de oprirea masinii.

Art. 193. - Baloanele pentru lampile cu vapori de mercur vor fi scoase din cuptorul de sintetizare numai cu dispozitivul special, corespunzator cu dimensiunea balonului.

Art. 194. - La ciocanele de cositorit electrozii pe socluri, se va prevedea un sistem de aspiratie a gazelor emanate in timpul topirii fludorului.

Art. 195. - Ramele de verificare a tensiunii de amorsare a lampilor cu vapori de mercur vor fi prevazute cu perdele pentru a proteja vederea muncitorilor din jur.

Art. 196. - La grupul de startere, la masinile de confectionat balonase, discuri si picioruse de inchis si pompat se vor respecta prevederile de la masinile pentru fabricarea lampilor cu incandescenta (cap. 2.2.2.).

Art. 197. - La dispozitivele de fixat stifturi pe placutele de pertinax ale lampilor, se va lucra numai cu comanda bimanuala. Este interzis a se bloca una dintre comenzi.

2.2.5. Fabricarea intrerupatoarelor cu mercur

Art. 198. - Umplerea cu mercur a intrerupatoarelor si inchiderea lor se va face intr- o incapere special amenajata, prevazuta cu instalatie de ventilatie proprie si cu respectarea prevederilor de la capitolul 2.2.1. (lucrari cu mercur).

Art. 199. - Manipularea mercurului si umplerea cu mercur a intrerupatoarelor se va face in nisa, cu instalatie de ventilare proprie, deasupra unei tavi cu apa astfel ca eventualele picaturi de mercur ce se imprastie in timpul umplerii sa se colecteze in apa.

Art. 200. - (1) Pompa pentru vidarea intrerupatoarelor cu mercur va fi prevazuta de jur imprejur cu jgheab cu panta pentru ca mercurul ce ar rezulta din spargerea vreunui intrerupator in pompa, sa fie strans si colectat imediat.

(2) Intrerupatoarele rebutate, avand mercur in interiorul lor vor fi golite de mercur, in nisa.

Art. 201. - (1) La sfarsitul fiecarui schimb si ori de cate ori se constata ca s- a imprastiat mercur pe jos, se va proceda la strangerea lui.

(2) La distilarea mercurului se vor respecta toate prevederile de la cap. 2.2.1.

Art. 202. - Incaperile in care se pompeaza si se formeaza tuburile pentru firme luminoase vor fi prevazute cu comenzi de la distanta si cu dispozitive de intrerupere a alimentarii electrice la manevrarea usilor.

Art. 203. - La vopsitul literelor de metal pentru firmele luminoase se vor respecta normele privind manipularea si depozitarea materialelor inflamabile.

Art. 204. - Instalarea firmelor luminoase la inaltime se va face utilizandu- se centuri de siguranta, cu instalatiile electrice scoase de sub tensiune si respectandu- se prevederile normelor generale de protectie a muncii privind protectia impotriva electrocutarii.

Art. 205. - Punerea in functiune a malaxoarelor de preparat poliester si a masinilor de confectionat carcase este permisa numai daca au montate aparatorile de protectie.

Art. 206. - Lucrul la cuva de umplere cu poliester a balasturilor lampilor cu vapori de mercur este permis numai cu folosirea ecranului de protectie.

Art. 207. - In timpul manevrelor de ridicare si coborare a amestecatorului de poliester este interzisa prezenta altor persoane in apropiere.

Art. 208. - La operatiile de nituire a balasturilor se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind combaterea zgomotului si a vibratiilor.

Art. 209. - Aparatele de control de inalta tensiu ne vor avea capacele prevazute cu intrerupatoare care sa decupleze inalta tensiune in momentul deschiderii capacului.

Art. 210. - Instalatia de legare la pamant a dispozitivelor de inalta tensiune pentru controlul balasturilor se va verifica periodic in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare.

Art. 211. - (1) La sudarea electrica a pachetului de tole in mediu protector de argon se vor respecta prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

(2) Locul de munca unde se fac suduri va fi ingradit cu paravane cu inaltimea minima de 2 m pentru a preveni patrunderea radiatiilor emise de arcul electric in afara zonei de lucru si se vor prevedea indicatoare de securitate cu inscriptia: "ATENTIE, SE SUDEAZA. PERICOL DE ORBIRE".

Art. 212. - Ferestrele atelierului in care se executa sudarea tolelor vor fi vopsite pana la inaltimea de 2 m de la pardoseala, pentru prevenirea transmiterii sau reflectarii radiatiilor emise in timpul sudarii.

Art. 213. - Orice interventie la aparatele de sudura se va face dupa scoaterea lor de sub tensiune.

Art. 214. - Se interzice stivuirea balasturilor pe masa de lucru la o inaltime mai mare de 20 cm.

2.2.6. Standuri de control si incercari de durata a lampilor electrice

Art. 215. - La amenajarea si exploatarea standurilor de control si incercari de durata a lampilor se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind protectia impotriva electrocutarii.

Art. 216. - Este interzis a se lucra in laboratorul de fotometrie cu reostate neprevazute cu aparatori de protectie.

Art. 217. - Introducerea si scoaterea lampilor in si din dulii precum si schimbarea lampilor se vor face numai dupa ce corpul de iluminat a fost scos de sub tensiune.

Art. 218. - (1) La introducerea sau scoaterea lampilor de pe barele de incercare la durata se va intrerupe curentul electric. Aceste operatii vor fi facute in conformitate cu instructiunile tehnologice.

(2) Bara se va pune sub tensiune numai dupa ce vor fi puse aparatorile.

Art. 219. - Se interzice introducerea fiselor de contact sub tensiune; fisele vor fi apucate cu mare atentie de manerul izolator si numai dupa aceea se va cupla contactorul.

Art. 220. - (1) Lampile de mare putere (peste 159 W) vor fi asezate in partea superioara a ramelor de ardere (pe ultima bara) pentru a nu incalzi podeaua.

(2) Se interzice functionarea lor pe timp de noapte fara supraveghere.

Art. 221. - Este intezisa stropirea cu apa a pardoselii din jurul standului de incercari, a statiei de fotometrie, a capetelor de grup sau a masinilor de control.

3. Prevederi de securitate a muncii privind fabricarea tuburilor cinescop

Prepararea sticlei pentru tuburi cinescop

Art. 222. - In timpul lucrului la prepararea amestecului special la elevator si la statia de amestec, este obligatorie functionarea instalatiei de ventilare pentru mentinerea depresiunii necesare. Instalatiile utilizate vor fi etanse.

Art. 223. - Tubulatura instalatiei de aspiratie a prafului din elevatorul de materii prime va fi demontata si desfundata cel putin o data pe saptamana.

Art. 224. - La manipularea trioxidului de arsen se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii referitoare la manipularea substantelor toxice. Se vor elabora si respecta instructiuni proprii pentru conditiile specifice din unitate.

Art. 225. - In timpul functionarii instalatiilor este interzisa interventia de orice fel la amestecatoare si transportoare.

Art. 226. - In cazul in care sunt necesare interventii la amestecator, elevator sau concasor, instalatiile vor fi oprite, blocate mecanic si se vor pune tablite avertizoare vizibile la intrerupatoarele blocate mecanic cu indicatia "NU CUPLA, SE LUCREAZA LA INSTALATII".

Art. 227. - Aprinderea cuptorului in vederea intrarii lui in regim se va face de personal special instruit, sub directa indrumare si supraveghere a persoanei competente stabilita de conducerea unitatii.

Art. 228. - Aprinderea cuptoarelor auxiliare de preincalzire si a cuptoarelor de recoacere, se va face in conformitate cu instructiunile de lucru.

Art. 229. - In locurile de acces al persoanelor care supravegheaza procesul de topire a sticlei se vor prevedea izolatii termice pentru protectia contra radiatiilor calorice.

Art. 230. - Este cu desavarsire interzis accesul persoanelor straine la locul de munca in jurul cuptoarelor.

Art. 231. - La tabloul de comanda a regimului de functionare a cuptorului de topit sticla se va afisa schema sinoptica a instalatiei cu instructiuni detaliate privind pornirea si oprirea, masuri ce se iau in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, cu gaze si aer in cazul avariilor produse la zidaria cuptorului etc.

Art. 232. - Zidarii- samotori, insarcinati cu reparatii curente ce se excuta la temperaturi inalte, vor purta echipament de protectie special pentru acest gen de lucrari. In timpul desfasurarii lucrarilor, se va asigura supravegherea acestora din exterior.

Art. 233. - Golirea cuptorului de topit In caz de avarii se va face conform instructiunilor afisate vizibil in sector.

Presarea ecranelor si conului balonului

Art. 234. - Este obligatorie supravegherea permanenta a functionarii instalatiilor de catre personal calificat si instruit special.

Art. 235. - Se interzice persoanelor straine sau lucratorilor de la alte locuri de munca sa se urce pe platformele instalatiilor.

Art. 236. - (1) Este interzis lucrul la centrifuga fara a fi fost montate barele de protectie.

(2) Sunt interzise discutiile cu operatorul in timpul scoaterii conului din formele centrifugei.

Art. 237. - Orice interventie la centrifuga sau la presa (schimbarea formelor, operatii de intretinere, ungere ) se vor face numai de catre personal calificat si cu experienta, instruit special.

Art. 238. - Scoaterea conurilor si ecranelor de pe benzile cuptoarelor de recoacere se va face cu atentie, spre a se evita caderea lor.

Art. 239. - Este interzisa depozitarea conurilor sau a ecranelor rebutate in jurul locurilor de munca. Acestea se vor depozita in locuri special amenajate.

Art. 240. - La polizarea manuala sau automata a ecranelor este obligatorie functionarea permanenta a instalatiei de ventilare.

Art. 241. - (1) Schimbarea cilindrilor la polizarea automata se va face numai de catre personal calificat si instruit in acest scop.

(2) Dupa schimbarea cilindrilor nu se va porni instalatia fara a avea aparatorile la curele in pozitie de protectie.

Art. 242. - Este interzisa orice interventie la tablourile de comanda a instalatiei de polizat de catre persoane neautorizate.

Art. 243. - Este interzisa aruncarea de la distanta a rebuturilor in colectoarele de cioburi. Cioburile cazute pe jos vor fi stranse numai cu unelte adecvate.

Art. 244. - Este interzis a se trece pe sub conveioare prin locurile neprevazute cu plasa de protectie sau printre suportii conveiorului.

Art. 245. - La sudarea con- ecran se va respecta ordinea operatiilor prevazute de instructiunile tehnologice.

Art. 246. - (1) Sistemul de asigurare prin intreruperea curentului de inalta tensiune la deschiderea usilor instalatiei de sudura, trebuie sa fie verificat la inceputul fiecarui schimb si ori de cate ori apar anomalii in functionare.

(2) In cazul defectarii acestuia se va opri imediat lucrul.

Art. 247. - Nu se vor aprinde focurile inainte de inchiderea usilor instalatiei.

Art. 248. - Manipularea conurilor, ecranelor, baloanelor de cinescop se va face cu ambele maini, prin prinderea de colturi pe diagonala acestor subansamble.

Art. 249. - In atelierul de sudare con- ecran este interzis accesul persoanelor straine.

Confectionarea cinescoapelor

Art. 250. - Lucratorii de la masinile automate de foliere sau de spalat trebuie sa verifice integritatea baloanelor inainte de a le introduce pe pozitie. Baloanele fisurate vor fi eliminate.

Art. 251. - In cazul defectarii instalatiei, lucratorul care o deserveste va opri instalatia si va anunta personalul cu atributii in acest sens.

Art. 252. - In timpul lucrului este obligatorie functionarea instalatiei de absorbtie a vaporilor de acid, iar usile laterale ale instalatiei de spalare vor fi inchise.

Art. 253. - La punctele de lucru, unde baloanele sunt sustinute cu ventuza sub vid (de ex: grafitarea interioara s.a.), se va controla forta de retinere a balonului de catre ventuza.

Art. 254. - La locurile de munca in care in timpul rotirii balonului exista posibilitatea caderii acestuia pe picioare, in cazul unei defectiuni la sistemul de fixare (de ex., la grafitarea interioara, la strungul de recuperari), se vor prevedea plase cu aparatori de protectie.

Art. 255. - La utilajele la care baloanele sunt vidate (aluminizare, pompe) baloanele vor fi acoperite cu aparatori pentru a impiedica proiectarea cioburilor in spatiul din jur, in caz de implozie.

Art. 256. - Manipularea baloanelor se va face cu atentie evitandu- se solicitarea mecanica a gaturilor. Baloanele vor fi apucate cu ambele maini de colturi pe diagonala ecranului, indiferent de marimea acestora. In acelasi mod se va proceda si la manipularea cinescoapelor finite.

Art. 257. - Depozitarea cinescoapelor se va face pe rastele, in cutii speciale. In cazuri speciale, cinescoapele pot fi asezate pe cartoane sau pe materiale moi.

Controlul functionarii tubului cinescop

Art. 258. - La controlul functionarii tubului cinescop sub tensiune se vor respecta instructiunile de lucru pentru operatiile de asamblare si incercare a tuburilor cinescop care vor fi elaborate de unitatea de productie.

Art. 259. - Persoana care face controlul parametrilor electrici ai tubului cinescop trebuie sa stea la o distanta de minimum trei lungimi de diagonala a ecranului, fata de tubul cinescop verificat.

4. Prevederi de securitate a muncii privind fabricarea corpurilor de iluminat

Art. 260. - La prelucrarea maselor plastice termoreactive se vor respecta instructiunile de lucru proprii si prevederile "Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea produselor macromoleculare".

Art. 261. - Pentru asamblarea reperelor metalice si din mase plastice precum si pentru lipirea cu cositor se vor elabora instructiuni proprii.

Art. 262. - Lipirile maselor plastice cu solventi organici se vor face in incaperi amenajate si ventilate conform prevederilor reglementarilor in vigoare referitoare la conditiile de microclima.

Art. 263. - Ambalarea semifabricatelor si produselor finite in lazi si cutii de carton precum si stivuirea acestora, se va face in conformitate cu instructiunile proprii si prevederile normelor specifice acestei activitati.

Art. 264. - Pastrarea curateniei la locul de munca prin inlaturarea urmelor de praf, a resturilor de materiale, a scurgerilor de lubrifianti, este obligatorie.

Art. 265. - Interventiile de orice fel la masini si utilaje in functiune sunt interzise. Pentru interventii, acestea vor fi oprite prin deconectare de la reteaua electrica si vor fi blocate mecanic. Daca blocajul nu este posibil se pune paza la dispozitivele de pornire.

Art. 266. - La polizoarele si masinile de injectie mase plastice este obligatorie utilizarea ecranelor de protectie. La prese, stante, masini de gaurit, polizoare, fierastraie etc. se va utiliza comanda bimanuala si scule ajutatoare (clesti, pensete, carlige etc.)

Art. 267. - Cuptoarele de orice tip vor fi bine izolate si etansate, astfel ca la exterior sa nu depaseasca 0,1 din temperatura de regim a cuptorului. Pentru usi si deschideri la cuptoare cu temperatura maxima de 10000 C, maximum 1200 C si respectiv 1400 C pentru usile cuptoarelor cu temperaturi de regim mai mare de 10000 C. Temperatura maxima admisibila pentru partile de care se atinge personalul de deservire se va stabili in functie de durata atingerii si de natura materialului partii atinse.

Art. 268. - Este obligatorie elaborarea de instructiuni proprii pentru aprinderea cuptoarelor de topit aliaje de aluminiu ce utilizeaza gazul metan.

Art. 269. - Este interzisa intrarea cu flacara deschisa sau fumatul in incaperile destinate procesului de vopsire si aluminizare precum si in zonele apropiate acestora.

Art. 270. - (1) La manipularea vaselor metalice cu lacuri si vopsele si in statiile de depozitare ale acestora se interzice:

- deschiderea acestora cu scule ce pot genera scAntei;

- fumatul si accesul cu foc deschis.

(2) Manipularea acestor vase se va face respectand instructiunile de lucru elaborate de unitate.

Art. 271. - Transportul si deversarea acizilor (sulfuric, azotic, clorhidric si fosforic) a anhidridei cromice, cianura de sodiu, solventi organici, hipoclorit de sodiu s.a. se vor face conform prevederilor normelor specifice In domeniu.

Art. 272. - (1) La instalatiile de vopsire, pregatire si acoperiri chimice si electrochimice, instalatiile de neutralizare a apelor reziduale, instalatiile de decapare si degresare, instalatiile de sablare etc., se va folosi echipamentul de protectie si de lucru prevazut pentru aceste locuri de munca.

(2) Functionarea instalatiilor de ventilatie la parametrii normali este obligatorie.

Art. 273. - Persoanele care conduc si controleaza procesul de munca sunt obligate sa verifice cu atentie starea tehnica, functionarea corecta si exploatarea mijloacelor de productie in conditii de securitate a muncii lucratorilor.

Art. 274. - In procesul muncii, se va asigura lucratorilor un ritm de lucru corespunzator cerintelor normate privitoare la mediul de munca.

5. Prevederi de proiectare privind mijloacele de productie utilizate la fabricarea lampilor electrice, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat

Prevederi generale

Art. 275. - Proiectantul are obligatia, prin documentatia intocmita, sa prevada:

- conditii de securitate si igiena a muncii; amplasarea corespunzatoare a mijloacelor de productie cu respectarea tehnologiei aplicate si fluxuri de fabricatie, conform necesitatilor tehnologice;

- modul corect de intretinere si exploatare a mijloacelor de productie;

- mijloace de asigurare a mediului de munca, cu respectarea cerintelor normate prin legislatia in vigoare;

- toate dotarile necesare preintampinarii oricaror accidente de munca care s- ar datora proiectarii necorespunzatoare a unitatii de productie - unitate noua, dezvoltare sau reprofilare.

Cladiri si constructii industriale

Art. 276. - Halele de fabricatie, sectiile de productie, inclusiv incaperile auxiliare, administrative si social- sanitare ale acestora se vor amplasa si amenaja respectand prevederile Normelor generale de protectie a muncii si ale Normelor generale P.S.I.

Art. 277. - Cladirile care cuprind sectii cu degajari de noxe, de caldura, pulberi si vapori chimici vor fi amplasate cu latura lunga perpendiculara pe directia vanturilor dominante in perioada calda a anului, evitandu- se alipirea anexelor tehnico- sociale.

Art. 278. - La procesele tehnologice care pot produce in exploatare normala degajari (scapari) de oxigen se vor prevedea incaperi izolate prevazute cu instalatii de ventilare adecvate. In aceste incaperi se interzice depozitarea materialelor organice.

Art. 279. - Depozitele si cladirile care contin materiale combustibile sau periculoase (solventi, produse petroliere, acizi si alte substante chimice) se vor amplasa, de preferinta, in zona periferica a incintei.

Art. 280. - (1) Latimea cailor de acces in hale se va stabili conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

(2) Caile de acces trebuie sa fie marcate vizibil cu linii de culoare deschisa si vor fi mentinute permanent libere si curate. Toate caile de acces ale mijloacelor interne de transport vor fi pavate si executate din materiale nealunecoase.

Art. 281. - Canalele tehnologice vor avea pante de scurgere spre canalizare. Cele cu adancimea sub cota canalizarii vor fi prevazute cu pompe de evacuare a apelor.

Art. 282. - Capacele canalelor si ale golurilor tehnologice se vor construi din materiale care sa reziste la trecerea mijloacelor de transport uzinal. Capacele canalelor pentru cabluri si echipamente electrice sau conducte de gaze tehnologice vor fi etanse, incat sa nu permita patrunderea oxizilor sau a altor materiale in interiorul acestor canale.

Art. 283. - La sectiile de galvanizare si neutralizare a apelor reziduale acide, structura de rezistenta a cladirii, pardoseala si peretii vor fi tratati antiacid.

Art. 284. - Dimensiunile sectiilor de fabricatie se stabilesc in functie de gabaritele mijloacelor de transport folosite. Pentru trecerea lucratorilor se prevad usi mici cu inaltimea de maximum 2 m. Acolo unde deschiderile usilor sunt frecvente, perturband temperatura halei, se vor prevedea paravane, perdele de aer sau sasuri. Dispensarul medical (acolo unde exista) se va amplasa in apropierea locurilor de intrare si iesire din unitate, avand conditii de acces atat din exteriorul cat si din interiorul unitatii.

Amplasarea utilajelor

Art. 285. - (1) Amplasarea utilajelor se va face in ordinea operatiilor procesului tehnologic respectandu- se pe cat posibil succesiunea normala a operatiilor tehnologice, evitandu- se incrucisarile si transporturile in contrasens.

(2) Amplasarea utilajelor se va face astfel incat sa nu blocheze usile si caile de acces, iar transportul interoperational sa nu traverseze caile de acces din ateliere.

Art. 286. - La locurile de munca se vor prevedea spatii pentru depozitarea semifabricatelor, deseurilor, demarcate cu linii vizibile.

Art. 287. - Tablourile de comanda si automatizare (cand nu sunt montate pe utilaj), se vor amplasa langa utilajele care le deservesc la loc vizibil si usor accesibil si vor fi protejate cu balustrade sau parapete de protectie (cand se circula cu mijloace de transport pe langa ele).

Iluminare, ventilatie, alimentare cu apa, canalizare, instalatii tehnologice

Art. 288. - Sectiile de productie pentru fabricarea surselor de lumina, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat vor fi prevazute cu iluminat natural si artificial conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 289. - Pentru inlaturarea degajarilor nocive, a degajarilor excesive de caldura si a prafului, atelierele de productie trebuie prevazute cu instalatii de ventilatie conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 290. - Pentru alimentarea cu apa potabila si carbogazoasa (sectoare de lucru cu temperaturi ridicate) a operatorilor se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 291. - Apa pentru stingerea incendiilor se va folosi in conditiile de debit si regim impus de reglementarile in vigoare.

Art. 292. - Sistemele de canalizare pentru colectarea si transportul apelor industriale uzate, ce sunt caracterizate prin degajari de gaze toxice sau rau mirositoare nu vor fi trecute pe sub cladiri si vor fi prevazute cu instalatii adecvate care sa opreasca patrunderea acestor gaze in cladire.

Art. 293. - Se interzice deversarea in retelele exterioare de canalizare a apelor industriale uzate, care nu au fost tratate corespunzator prescriptiilor in acest sens si care pot degaja gaze toxice, inflamabile sau explozive.

Art. 294. - Se vor prevedea instalatii corespunzatoare (debite, eficienta) pentru tratarea apelor industriale uzate; se vor lua masuri de recuperare a substantelor utile din aceste ape si namoluri.

Cuptoare de topit sticla si instalatii diverse

Art. 295. - Cuptoarele de topit sticla vor fi prevazute cu hote metalice pentru captarea gazelor arse si evacuarea acestora prin intermediul canalelor si a "cosului de fum" in atmosfera, cu respectarea tuturor prescriptiilor tehnice privind protectia mediului inconjurator.

Art. 296. - Protectia contra radiatiilor calorice se va face prin dispozitive speciale ca: paravane, dusuri de aer rece, perdele de apa etc.

Art. 297. - Toate instalatiile de fabricare a surselor de lumina, tuburi cinescop si corpuri de iluminat trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de protectie si instructiuni de functionare adecvate, care intra in sarcina unitatii de productie.

Art. 298. - In incaperile auxiliare se va asigura ventilatia naturala sau artificiala astfel ca temperatura, umiditatea relativa a aerului si concentratia de bioxid de carbon sa corespunda prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 299. - Repararea periodica sau capitala a utilajelor si instalatiilor va fi insotita obligatoriu de repararea dispozitivelor de protectie care sunt prevazute in dotare.

Art. 300. - Instalatiile si conductele cu temperatura exterioara peste 550 C vor fi izolate termic sau protejate impotriva pericolului de accidentare prin arsuri. De asemenea, se vor lua masuri de protejare a materialelor inflamabile sau combustibile aflate in apropiere.

Anexa 1

Norme conexe normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lampilor electrice, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat

1. Norme generale de protectie a muncii.

2. Normativ cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie (Ordin nr.225/1995 al MMPS).

3. Norme ce reglementeaza lucrul cu foc deschis si norme PSI.

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.

5. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

6. Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern.

7. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate, depozitarea materialelor.

8. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin stantare si deformare plastica la rece.

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

10. Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice.

11. Norme specifice de securitate a muncii pentru vopsitorii.

12. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de captare, epurare, distributia apei si evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si procesele tehnologice.

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat.

14. Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului.

15. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (inclusiv petrochimie).

16. Norme de protectie a muncii pentru instalatiile electrice - MEE, PE - 119/1990 (Regia autonoma de electricitate "RENEL").

17. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, constructia montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare R1 - 1987.

18. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executarea, montarea, repararea, instalarea si verificarea cazanelor de abur si cazanelor de apa fierbinte C1 - 1985.

19. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda (altele de cat cele de minerit).

20. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si depozitarea produselor anorganice.

21. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare.

22. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice.

23. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei.

24. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico - chimice si mecanice.

25. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

26. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrari neconventionale (electroeroziune, electrochimie, laser si ultrasunete).

27. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul distributia si utilizarea energiei termice.

28. Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice.

29. Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea automata a datelor.

30. Norme ISCIR, privind activitatea de sudare si prescriptii privind autorizarea sudorilor (CR 9 - 78).

Nota: Intrucat in prezent sistemul national al Normelor specifice de securitate a muncii este in curs de elaborare, pana la aparitia tuturor normelor specifice se vor respecta si aplica, dupa caz, prevederile Normelor Departamentale referitoare la aceste activitati.

Anexa 2

Ghid de terminologie de securitate a muncii

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului uman precum si intoxicatia acuta profesionala care are loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate ori deces.

2. Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

3. Boala profesionala: afectiune care se produce, ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzata de factori nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii.

4. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

5. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

6. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

7. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare din procesul muncii.

8. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire In domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea de catre salariati a cunostinselor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

9. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementare in domeniul securitatii muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati: elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand Normele generale de protectie a muncii si Normele specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand, pentru imbunatatirea securitatii muncii conducerea persoanei juridice considera necesara detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

10. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii pentru utilizatorul acelui produs.

11. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

12. Noxa (sinonim - factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

13. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor de protectie luate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

14. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza o protectie prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre factorul de risc si organismul uman.

15. Factor de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate in procesul de munca si care pot provoca accidente de munca sau boli profesionale. Factorii de risc constituie cauze potentiale ale accidentelor de munca si bolilor profesionale. Dupa producerea acestor evenimente negative, factorii se transforma in cauze ale accidentelor si bolilor profesionale.

16. Factor periculos: factor de risc a carui actiune asupra executantului duce, in anumite conditii, la accidentarea acestuia.

17. Factor nociv: factor de risc a carui actiune asupra executantului duce, in anumite conditii, la imbolnavirea acestuia.

18. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Anexa 3

Standarde de referinta

1. STAS 11004- 88 Pardoseli pentru incaperi cu pericol de explozie. Determinarea rezistentei de descarcare si a rezistentei de scurgere a sarcinilor electrostatice.

2. STAS 12604/4- 89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii.

3. STAS 11358- 80 Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice.

4. SREN 27574/2- 94 Acustica. Metode statistice pentru determinarea si controlul valorilor declarate ale emisiei acustice ale masinilor si echipamentelor. Partea 2: Metode pentru valorile declarate ale masinilor individuale.

5. STAS 9779- 82 Acustica psihofiziologica. Evaluarea efectelor zgomotului asupra omului. Indicatii generale.

6. STAS 11287- 79 Acustica fizica. Marimi de referinta pentru niveluri acustice.

7. STAS 11336/2- 80 Acustica psihofiziologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot, pentru activitati cu diferite grade de solicitare a atentiei.

8. STAS 11336/1- 80 Acustica psihofiziologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului.

9. STAS 12894- 90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.

10. STAS 3008- 85 Lampi electrice cu incandescenta. Clasificare.

11. STAS 9866- 74 Corpuri de iluminat industriale. Iluminatul local al locului de munca. Prescriptii de proiectare.

12. STAS 6221- 89 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al incaperilor. Prescriptii de calcul

13. STAS 7290- 75 Lampi electrice cu descarcari in gaze. Clasificare si terminologie

14. STAS 6115/3- 85 Lampi electrice cu incandescenta pentru iluminat general. Conditii tehnice generale de calitate.

15. STAS 10676- 76 Tuburi cinescop pentru televiziune. Terminologie.

16. STAS 10148- 82 Tuburi cinescop pentru televiziune alb- negru. Conditii tehnice generale de calitate.

17. STAS 6670- 88 Dispozitive mobile de scurtcircuitare si legare la pamant. Conditii tehnice generale de calitate.

18. STAS 10413/1- 84 Unelte electrice portabile. Conditii tehnice generale de securitate.

19. STAS 2612- 87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise.

20. STAS12604- 87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.

21. STAS 12217- 88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii.

22. STAS 9954/1- 74 Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie datorita gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.

23. STAS 12710- 89 Echipamente electrice protejate prin carcase si destinate utilizarii in zone cu prafuri combustibile. Prescriptii generale.

24. STAS CEI 598- Corpuri de iluminat. Partea 2: 2- 22 - 92. Conditii tehnice speciale. Sectiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranta.

25. STAS CEI 598- 2- 8 - 92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale.Sectiunea 8: Lampi portabile de mana.

26. STAS 297/1- 88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

27. STAS 297/2- 92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

28. SR ISO 4304- 94 Instalatii de ridicat, altele decat macarale mobile si macarale plutitoare. Conditii generale privitoare la stabilitate.

29. STAS 9153- 90 Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase.

30. STAS 9876- 87 Transportoare. Prescriptii generale de securitate.

31. STAS 9877- 89 Transportoare vibrante si transportoare oscilante. Prescriptii speciale de securitate.

32. STAS 9879- 74 Transportoare mobile cu banda. Prescriptii speciale de securitate.

33. STAS 9881- 89 Transportoare cu raclete. Prescriptii speciale de securitate.

34. STAS 9886- 82 Transportoare suspendate cu lant sau cablu. Prescriptii speciale de securitate.

35. STAS 10627- 76 Ventilatoare. Principii de securitate.

36. STAS 11237/2- 80 Echipament electromedical utilizat in vecinatatea pacientului. Conditii tehnice generale de securitate. Protectia impotriva electrocutarii.

37. SR 12294: 93 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie.

38. STAS 12938- 91 Roboti industriali. Prescriptii generale de securitate.