0723598256

NSSM 19
Norme de securitate a muncii pentru evacuarea apelor
uzate de la populatie si din procese tehnologice

Preambul

Sistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca este compus din:

- Norme generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si medicina a muncii general valabile pentru orice activitate;

- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii valabile pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri similare.

Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor reglementate.

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri, corespunzatoare conditiilor concrete in care se desfasoara activitatile respective, prin instructiuni proprii.

Intrucat, sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice corespunzatoare, atat activitatii de baza cat si conexe sau complementare.

Structura fiecarei norme specifice are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii - practicata in cadrul Normelor generale - pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza reciproc:

- Executantul: - omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca.

- Sarcina de munca: - totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.

- Mijloace de productie: - totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca.

- Mediul de munca: - ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice, vizand, global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului - executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.

- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii.

In contextul celor prezentate mai sus, Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de evacuare a apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente pentru aceasta activitate, precum si de analiza si studiul proceselor de munca, in functie de pericolele specifice, astfel incat pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura adecvata la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

In cuprinsul prezentei norme, prin activitatea de evacuare a apelor uzate se intelege ansamblul de lucrari si masuri pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate provenite de la centrele populate precum si a apelor meteorice.

Partile componente ale sistemului de evacuare a apelor uzate la care se refera prezenta norma sunt cele prin care se realizeaza: exploatarea retelei de canalizare, epurarea apelor, intretinerea grupurilor sanitare publice, vidanjarea.

Pe langa anumite prevederi generale de securitate a muncii, care sunt comune tuturor locurilor de munca din cadrul sistemelor de evacuare a apelor uzate, mai sunt stabilite si unele prevederi specifice fiecarui tip de activitate.

Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole si subcapitole in functie de activitatile, respectiv subactivitatile reglementate, pe care utilizatorii le pot gasi rapid, servindu- se de cuprins.

Pentru facilitarea intelegerii unor notiuni uzuale din domeniul securitatii muncii s- a procedat la explicarea acestora In cadrul unei anexe la prezentele norme.

1. Prevederi generale

Continut. Scop

Art. 1. - (1) Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, din cadrul ansamblurilor de lucrari, constructii si instalatii de un anumit specific care sunt utilizate la: colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate.

(2) Partile componente ale sistemelor de canalizare la care se refera normele sunt: reteaua de canale, statiile de pompare a apelor uzate, bazine de retentie si statiile de epurare la care se adauga grupurile sanitare publice (WC- uri si pisoare) si activitatea de vidanjare.

Art. 2. - (1) Prezentele norme se refera la apele uzate (industriale si menajere) care se evacueaza prin reteaua publica de canalizare oraseneasca.

(2) Apele uzate industriale nu sunt admise in reteaua publica de canalizare decat daca, dupa procesul de preepurare, indicatorii de calitate sunt la nivelul standardelor in vigoare, astfel incat prin calitatea si cantitatea lor sa nu afecteze igiena si sanatatea publica sau a personalului de exploatare, sa nu degradeze constructiile si instalatiile retelelor de canalizare si ale statiilor de epurare, sa nu impiedice procesele de epurare.

Art. 3. - Luand in considerare riscurile specifice activitatii de evacuare a apelor uzate, Normele specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice au scopul de a contribui la desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate.

Domeniu de aplicare

Art. 4. - Normele specifice de securitate a muncii se aplica tuturor activitatilor desfasurate de catre persoanele juridice care exploateaza instalatiile de evacuare a apelor uzate, indiferent de modul de organizare a acestora.

Relatii cu alte acte normative

Art. 5. - (1) Prezentele norme se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.

(2) Pentru activitatile nespecifice sau comple- mentare activitatii de evacuare a apelor uzate se vor aplica normele specifice pentru respectivele activitati, conform anexei nr.1.

Instruirea personalului

Art. 6. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se vor realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Echipamentul individual de protectie

Art. 7. - Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor, in functie de riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau lucrare, se va face conform prevederilor Normativului - cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, astfel incat, protectia lucratorilor sa fie eficienta si sa corespunda factorilor de risc specifici.

Revizuirea normei

Art. 8. - Prezentele norme specifice de securitate a muncii se revad periodic si se modifica ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia si particularitatile metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al securitatii muncii.

2. Prevederi comune tuturor activitatilor de evacuare a apelor uzate

Art. 9. - Toate locurile de munca unde exista pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare, cadere de la inaltime etc. vor fi marcate cu indicatoare de avertizare, iar spatiul respectiv va fi izolat si imprejmuit.

Art. 10. - Toate suprafetele pe care se circula (podete, pasarele, platforme etc.) vor fi in permanenta mentinute in stare de curatenie, indepartandu- se orice urma de noroi sau grasimi care ar putea provoca caderea prin alunecare a personalului de exploatare.

Art. 11. - Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametri vor fi bine iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de masura si control a culorilor conventionale ale conductelor si cablurilor, capacele si chepengurile, scarile de acces, tablitele avertizoare etc.

Art. 12. - (1) Intrarea echipelor de lucru si a personalului de exploatare in reteaua de canalizare (camine, camere de deversare, canale vizitabile etc.) se va face numai dupa aerisirea spatiilor respective, timp de cel putin jumatate de ora.

(2) Aerisirea se va face prin ridicarea capacelor de la caminele situate in zona in care se lucreaza, precum si de la caminele din amonte, pentru a provoca curenti de aer.

(3) Conducatorul echipei de lucru este obligat sa controleze daca s- a facut aerisirea spatiilor de lucru, verificand cu aparatura adecvata lipsa substantelor nocive (oxid de carbon, dioxid de carbon, metan, hidrogen sulfurat etc.) si numai dupa aceea va dispune intrarea lucratorilor.

Art. 13. - Intrarea lucratorilor in canale, camine, camere etc. se va face numai cu masca de gaze; lucratorii vor fi dotati cu centuri de siguranta si franghie pentru a putea fi scosi rapid in caz de necesitate.

Art. 14. - (1) Coborarea in camine, in camere de vizitare, in oricare bazine (decantoare, bazine de aerare, rezervoare de fermentare etc.) se va face numai dupa verificarea starii scarilor de acces.

(2) In cazul In care constructiile respective nu sunt prevazute cu scari fixate in pereti se vor utiliza scari mobile, de lungimi care sa depaseasca cu cel putin 1,0 m adancimea la care se coboara.

Art. 15. - Accesul in spatiile in care se afla instalatiile de alimentare cu energie electrica nu este permis decat personalului de exploatare care poseda calificarea de electrician corespunzatoare, personal dotat cu echipamentul si materialele de protectie prevazute, pentru fiecare caz in parte, de normativele si instructiunile in vigoare.

Art. 16. - Se interzice circulatia lucratorilor pe conducte, indiferent de diametrul acestora sau de inaltimea la care se afla montate, iar trecerea peste conducte, cand nu exista o alta posibilitate, se va face cu scari duble fixe, pasarele, podete, amenajate in punctele cu cel mai usor acces si prevazute cu mana curenta.

Art. 17. - Lucratorii vor fi instruiti asupra necesitatii respectarii cerintelor de igiena pentru a nu fi expusi pericolului contactarii unor boli infectioase. In acest scop, se vor lua urmatoarele masuri:

a) vaccinarea antitifica - paratifica si antitetanica la intervale stabilite de medici;

b) curatarea intregului echipament si a sculelor, imediat dupa terminarea lucrului, punerea lor la uscat si pastrarea in locurile special amenajate pentru aceasta;

c) pastrarea imbracamintii in dulapuri individuale, cu doua compartimente, pentru hainele de strada si pentru echipamentul de lucru;

d) spalarea la iesirea din schimb;

e) interzicerea utilizarii echipamentului individual de lucru si de protectie in alte locuri de munca decat la lucrarile de canalizare, a calatoriei in hainele de lucru cu mijloacele de transport in comun, precum si a luarii echipamentului acasa, chiar daca aceasta s- ar face in vederea spalarii;

f) interzicerea servirii mesei cu mAinile nespalate sau purtand echipamentul cu care s- a lucrat in instalatiile de canalizare;

g) nerepartizarea lucratorilor care au rani deschise pe maini sau pe fata pentru a efectua lucrari in instalatiile de canalizare;

h) interzicerea de a duce mAinile murdare la ochi, nas sau gura;

i) dotarea fiecarui loc de munca cu o trusa sanitara de prim ajutor, continand si alcool medicinal, pentru dezinfectarea zilnica a mainilor.

Art. 18. - Toate locurile de munca in care exista posibilitatea caderii lucratorilor in apa vor fi prevazute cu balustrade, capace din tabla striata, reborduri din beton etc.

Art. 19. - Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare se vor executa numai de lucratori instruiti special in acest scop si sub supravegherea unui conducator al formatiei de lucru care vegheaza si indruma la respectarea instructiunilor specifice acestor operatii.

Art. 20. - Se interzice folosirea tinerilor sub varsta de 18 ani la efectuarea operatiilor manuale de incarcare, descarcare si transport.

Art. 21. - (1) Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare a vehiculelor la rampa, intre acestea si vehicul se va aseza un podet de trecere.

(2) Podetele orizontale sau inclinate, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual vor fi dimensionate astfel incat sa reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarii lor in timpul lucrului.

Art. 22. - In cazul in care operatiile de incarcare si descarcare a unor materiale se executa manual, podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale fixate la o distanta de 300 - 400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.

Art. 23. - (1) Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare dintr- un mijloc de transport, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franare pe teren orizontal si prin franare si saboti de oprire pe teren in panta.

(2) Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare si descarcare.

Art. 24. - Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului etc., astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

3. Exploatarea retelei de canalizare

Art. 25. - Tasarile sau prabusirile de pavaj care se constata ca s- au produs in lungul traseului canalelor vor fi semnalizate, atat ziua cat si noaptea, pana la adoptarea masurilor de remediere a avariilor sau de readucere a pavajului la nivelul initial.

Art. 26. - Ridicarea capacelor de la caminele de racord, de intersectie, de spalare etc. se va face numai cu tarnacopul sau carlige speciale, fiind interzisa ridicarea cu mana, iar picioarele vor fi pozitionate astfel incat sa se evite caderea accidentala a capacului peste ele.

Art. 27. - Sapaturile necesare pentru remedierea avariilor sau pentru realizarea racordurilor la imobile vor fi astfel executate si asigurate, incat sa fie prevenita prabusirea peretilor.

Art. 28. - La adancimi de transee mai mari de 1,0 - 1,5m, in functie de natura terenului, se va face sprijinirea malurilor.

Art. 29. - La coborarea sau urcarea din sant nu este permisa utilizarea spraiturilor, ci numai a scarilor.

Art. 30. - Traversarea santurilor se face numai pe podete prevazute cu balustrade.

Art. 31. - Apa din transee, provenita din infiltratii, de la avarii sau din ploi va fi evacuata inainte de inceperea lucrului.

Art. 32. - Daca la executarea sapaturilor se detecteaza gaze sau alte substante periculoase, seful echipei va evacua lucratorii instiintand pe conducatorul persoanei juridice care, pentru continuarea lucrului, va stabili masurile necesare de eliminare a cauzelor ce ar putea conduce la accidente de munca.

Art. 33. - Sapaturile in apropierea carora se circula vor fi marcate, imprejmuite adecvat si dotate cu mijloace de avertizare eficiente (inclusiv semnalizare luminoasa pe timpul noptii).

Art. 34. - Daca adancimea sapaturilor este mai mare de 1 m, acestea vor fi imprejmuite si vor fi prevazute cu numarul necesar de scari, care sa permita evacuarea rapida a executantilor in caz de pericol.

Art. 35. - Pentru a se asigura indepartarea apei provenita din ploi, se va mentine libera rigola strazii si gurile de scurgere, iar cand este necesar se vor amenaja si santuri speciale spre exteriorul zonei in care se lucreaza.

Art. 36. - (1) In cazul in care operatia de sapare se executa sub o linie de tramvai sau de troleibuz, se va asigura prezenta unui delegat al unitatii de transport respective, pe toata durata lucrarii, luandu- se masuri, daca este cazul, pentru consolidarea liniei in zona afectata de lucrare.

(2) Circulatia va fi dirijata de un lucrator, cu ajutorul unui semnalizator stop, iar in timpul trecerii tramvaiului sau troleibuzului, lucratorii vor iesi din transee, indepartandu- se de vehiculul in trecere.

Art. 37. - Se interzice lovirea, taierea sau deteriorarea instalatiilor electrice, telefonice, de gaze naturale, de canalizare, de termoficare etc., care s- ar produce cu ocazia efectuarii lucrarilor; la intalnirea unor asemenea instalatii lucrarile vor fi intrerupte, fiind continuate numai in prezenta delegatului unitatii care are in exploatare instalatia respectiva. In prealabil se vor examina planurile cu toate retelele existente.

Art. 38. - (1) Lucrarile in interiorul canalelor vizitabile (evacuarea depunerilor, reparatii la tencuieli etc.) se vor efectua in asa fel incat lucratorii sa nu fie surprinsi de cresterea brusca a nivelului apei, datorita unei ploi torentiale.

(2) In cazul in care se simte un curent de aer sau apare un miros de hidrogen sulfurat, lucratorii sunt obligati sa iasa imediat la suprafata.

(3) Reluarea lucrului se va face numai dupa ce se verifica ca nu mai exista nici un pericol.

Art. 39. - In timpul lucrului in canale, camine etc. se interzice fumatul, aprinsul chibritului sau iluminatul cu flacara deschisa (lumanari etc.); iluminatul se va face numai cu lampi etanse de tip miner sau cu lampi portative cu tensiuni nepericuloase.

Art. 40. - Inainte de intrarea personalului in camine, daca se constata namol pe fundul acestora, se va face o verificare cu aparate de masura si control pentru a depista existenta eventualelor gaze toxice.

Art. 41. - Dupa terminarea lucrului toate sculele, utilajele si uneltele folosite se vor curata, spala si usca.

Art. 42. - In cazul curatarii canalelor cu dispozitive hidromecanice gen "scut", montarea acestora se va face astfel incat lucratorii sa nu stea in spatele dispozitivelor, pentru a nu fi surprinsi de cresterea brusca a apei; orificiile destinate evacuarii provizorii a apei se vor inchide numai dupa ce dispozitivul este gata montat pentru lucru si lucratorii asigurati.

Art. 43. - In cazul curatarii canalelor cu dispozitive hidromecanice gen "WOMA", se interzice realizarea presiunii de lucru mai inainte ca extremitatea furtunului prevazuta cu duza de spalare sa fie introdusa in interiorul canalului de curatat; de asemenea, se interzice deplasarea masinii in timpul lucrului; furtunul va fi introdus in canal numai cu ajutorul dispozitivului de mentinere ce se monteaza pe capacul caminului.

Art. 44. - In cazul curatarii canalelor nevizitabile cu unelte si dispozitive speciale (sfere metalice, perii de sarma, rangi, sarme groase, sfredele, prajini sau bastoane etc.) se va proceda la manipularea acestora astfel incat sa nu sa se produca intepaturi, zgarieturi, taieri, raniri etc. care pot duce la infectii sau accidentari.

Art. 45. - Capacele de fonta ale gurilor de scurgere vor fi fixate in pozitie ridicat pe toata durata operatiei de curatare, pentru a nu cadea pe piciorul lucratorului care manevreaza furtunul de curatare.

Art. 46. - Se interzice lucratorilor sa stea pe scara masinii sau pe bara din fata, in timpul deplasarii masinii de curatat gurile de scurgere.

Art. 47. - Pornirea masinii se va face numai dupa ce lucratorii vor verifica daca sunt fixate de masina sculele cu care lucreaza (tarnacoape, rangi, carlige, furtunuri, clesti pentru extras corpuri tari din gura de scurgere etc.).

Art. 48. - La statiile de pompare utilizate pentru refularea apelor uzate din zonele joase ale localitatilor in reteaua de canalizare, accesul personalului de deservire in bazinele - tampon ale statiilor se va face numai cu masca de gaze corespunzatoare felului noxei posibile, cu centura de siguranta legata cu franghie de un punct fix, rezistent si numai dupa ventilarea spatiului respectiv timp de minimum 4 ore.

Art. 49. - Se interzice indepartarea aparatorilor de la elementele mobile ale agregatelor de pompare in miscare; acestea nu vor fi indepartate decat in cazul reviziilor sau reparatiilor.

Art. 50. - Ungerea pieselor in miscare se va face numai dupa oprirea agregatelor respective.

Art. 51. - Se interzice depozitarea materialelor, sculelor, pieselor etc. In jurul grupurilor de pompare sau a tablourilor electrice.

Art. 52. - Manipularea agregatelor de pompare se va face numai cu instalatii de ridicat adecvate, in raport cu greutatea pieselor care trebuie deplasate, fiind interzisa stationarea lucratorilor in raza de actiune a instalatiei de ridicat.

Art. 53. - Personalul de exploatare care lucreaza in sala pompelor va avea echipamentul de lucru strans pe corp si va fi dotat cu mijloace individuale de protectie adecvate.

Art. 54. - (1) Se interzice montarea curelelor de transmisie in timpul functionarii agregatelor actionate prin intermediul acestui tip de transmisie.

(2) Se interzice scoaterea sitei sau a aparatoarei de protectie.

Art. 55. - (1) Orice manevra in instalatiile electrice de joasa sau de inalta tensiune se va face numai de personal calificat si autorizat de filiala RENEL, pentru categoria corespunzatoare de tensiune si putere.

(2) Manevra se va face de catre cel putin doi electricieni, din care unul va supraveghea, iar celalalt va executa operatia, numai pe baza foii de manevra, aprobata de seful statiei de pompare.

Art. 56. - La efectuarea lucrarilor de reparatii, revizii planificate etc. la agregatele de pompare, se va opri agregatul si se va intrerupe tensiunea de alimentare; la automatul de cuplare se va pune o tablita avertizoare cu textul "NU CUPLATI, SE LUCREAZA".

4. Epurarea apelor

4.1. Retinerea suspensiilor mari prin gratare

Art. 57. - Spatiile din jurul gratarelor, sitelor si dezintegratoarelor vor fi mentinute libere, fiind interzisa depozitarea de materiale, scule etc. pe o raza de minimum 1,5 m in jurul acestora.

Art. 58. - In cazul curatarii manuale a gratarelor, operatia se va face cu scule cu coada lunga, din spatele balustradelor, fiind interzisa aplecarea lucratorilor peste marginea constructiei.

Art. 59. - (1) In cazul in care gratarele si sitele sunt amplasate in constructii inchise, spatiile respective vor fi in permanenta ventilate.

(2) Se interzice fumatul in spatiile de amplasare a gratarelor si sitelor.

Art. 60. - (1) In cazul in care este prevazuta sortarea materialelor retinute pe gratare, operatia se va face cu scule adecvate.

(2) Se interzice sortarea manuala a materialelor retinute pe gratare.

4.2. Deznisiparea

Art. 61. - Se interzice circulatia lucratorilor pe marginea de beton a bazinelor, aceasta facandu- se numai in lungul balustradelor.

Art. 62. - Indepartarea nisipului se va face numai cu respectarea instructiunilor specifice, in functie de modul de lucru: manual, hidraulic, dragi, hidroelevator etc.

Art. 63. - Manevrarea vanelor si stavilarelor se va face numai de pe platformele special amenajate, prevazute cu balustrade.

4.3. Separarea grasimilor

Art. 64. - Desfundarea placilor poroase de namol se va face dupa golirea bazinelor, fiind interzisa incercarea de curatare de la suprafata, cu scule improvizate.

Art. 65. - Curatarea dispozitivelor de colectare a spumei se va face astfel incat sa se evite posibilitatea de cadere in apa a lucratorilor.

4.4. Decantarea

Art. 66. - Se interzice circulatia lucratorilor pe marginea de beton a bazinelor care constituie calea de rulare a podului raclor.

Art. 67. - (1) Coborarea in bazin, pentru revizuirea constructiilor si a instalatiilor (deflectoare, vane de perete, lamele podului raclor, agitatoare, dispozitive pentru recircularea namolului) se va face numai dupa golirea completa a bazinului respectiv.

(2) Lucratorii care executa revizuirea constructiilor si a instalatiilor mentionate la punctul (1), vor cobori in bazine cu ajutorul scarilor fixe si vor fi dotati cu cizme de cauciuc, salopeta si casti de protectie.

Art. 68. - Revizuirea si repararea constructiilor si a instalatiilor se va face numai de pe schele bine fixate pe fundul si de peretii decantorului, fiind interzis ca lucratorii sa lucreze agatati de cabluri, funii sau pe esafodaje improvizate.

Art. 69. - Reglarea la oriziontala a pieselor metalice montate la marginea jgheaburilor de colectare a apei decantate sau a tuburilor utilizate in acelasi scop, se va face numai de echipe alcatuite din cel putin doi lucratori, dotati cu centuri de siguranta fixate de parapetul decantorului sau de alte puncte rezistente.

Art. 70. - Manevrarea vanelor de reglare a debitului sau de evacuare a namolului, situate la o inaltime mai mare de 1.5 m, se face numai de pe platformele amenajate in acest scop, prevazute cu balustrade.

Art. 71. - Recoltarea probelor de apa din zonele de limpezire ori de namol, se face numai de catre personalul de specialitate al laboratorului statiei de epurare, asistat in permanenta de cel putin un lucrator din personalul de exploatare a decantoarelor.

4.5. Tratarea apei cu reactivi

Art. 72. - Racordarea recipientilor care contin substante toxice la aparatele de dozare etc. se va face numai prin conducte fixe, fiind interzisa utilizarea furtunurilor de cauciuc, chiar daca acestea sunt prevazute cu bratari de fixare sau racordarea se face numai de proba.

Art. 73. - Este interzisa utilizarea recipientilor care nu au fost verificati in limita termenelor prevazute de organele de resort pentru categoriile respective de recipienti.

Art. 74. - Pompele folosite pentru solutii corozive sau toxice vor avea aparatori speciale si vor fi verificate din punctul de vedere al etanseitatii la fiecare pornire.

Art. 75. - Toti recipientii care contin substante toxice sau corozive vor avea marcata, la loc vizibil, denumirea completa a substantelor pe care le contin (clorura ferica, amoniac, acid sulfuric, acid clorhidric etc.).

Art. 76. - (1) Toate locurile de munca in care se lucreaza cu substante toxice vor fi dotate cu masti cu cartuse filtrante specifice, care vor fi verificate periodic, curatate si inlocuite inainte de expirarea termenului de intrebuintare.

(2) La toate locurile de munca mentionate la punctul (1) va exista cel putin o masca izolanta neautonoma cu aductiune de aer, pentru interventii in cazurile de depasire accidentala a concentratiilor, peste limita de eficacitate a cartuselor filtrante.

Art. 77. - Ambalajele provenite de la substantele toxice vor fi neutralizate si redate in folosinta numai dupa curatarea lor si verificarea de catre laborator, iar cele care nu pot fi neutralizate vor fi distruse prin ardere sau prin proceduri aprobate de organele sanitare.

4.6. Filtrarea biologica a apei

Art. 78. - Verificarea sprinklerelor si curatarea celor infundate, a sistemelor de sustinere a bratelor si tirantilor, a sifonului dispozitivului de dozare, se vor face numai cu instalatia oprita.

Art. 79. - Scarificarea stratului superficial al filtrului se va face numai cu greble metalice, fiind interzise alte scule improvizate; de asemenea, se vor folosi unelte adecvate pentru curatarea canalelor de colectare a apei trecuta prin filtru.

Art. 80. - La manipularea si administrarea insecticidelor in scopul combaterii diverselor insecte (muste, tantari etc.) se vor adopta masuri de protectie specifice fiecarei substante, conform indicatiilor producatorului.

4.7. Aerarea apei

Art. 81. - Circulatia lucratorilor in zona dispozitivelor de aerisire se va face numai pe pasarelele special amenajate, pentru a se evita atingerea acestora de stropii de ape uzate.

Art. 82. - Revizuirea lagarelor, a mufelor, a transmisiilor cu lant, a reductoarelor etc. se face numai dupa oprirea aeratoarelor.

Art. 83. - Demontarea si remontarea aeratoarelor se va face numai cu utilaje corespunzatoare, in functie de greutate si de gabaritele pieselor respective (trepied cu palan, carucior mobil mecanizat, macarale - consola etc.).

Art. 84. - In cazul instalatiilor cu insuflare de aer, revizuirea dispozitivelor de distributie a aerului se va face numai dupa oprirea suflantelor aferente si, in functie de dispozitiv, cu golirea prealabila a bazinului. Accesul in interiorul bazinului sau circulatia pe marginea de beton se va face cu respectarea prevederilor de la articolele 66, 67 si 68.

4.8. Decantarea prin decantoare etajate

Art. 85. - Desfundarea conductelor de evacuare a namolului se va face cu jet de apa curenta; se interzice folosirea sculelor improvizate pentru desfundarea conductelor.

Art. 86. - Curatarea fantei si a suprafetei decantorului de spuma, grasimi, plutitori etc. se va face cu unelte cu coada lunga, de pe platformele prevazute cu balustrada, la fel procedandu-se si la masurarea inaltimii namolului din bazinul inferior al decantorului.

4.9. Fermentarea namolului

Art. 87. - (1) Datorita faptului ca gazele produse in rezervoarele de fermentare sunt nocive - asfixiante, inflamabile si in anumite proportii cu oxigenul, explozive si tinandu- se seama ca, exista pericolul unor exfiltratii in special la imbinarea armaturilor, in camera vanelor se vor lua masuri de protectie a personalului de exploatare, atat printr- o ventilare naturala, cat si una fortata care va fi pusa in functiune cu cel putin 10 minute inainte de intrarea personalului in incapere.

(2) Ca masura suplimentara de protectie, statia de epurare va fi dotata cu aparatura pentru detectarea gazelor.

Art. 88. - Exploatarea instalatiilor se va face sub supravegherea si pe raspunderea unui instalator autorizat.

Art. 89. - Se interzice golirea chiar si partiala a bazinelor in vederea reparatiilor, in timpul functionarii amestecatoarelor; aceasta masura se ia pentru a preveni exploziile ce ar putea surveni ca urmare a unei scantei intre elicea amestecatorului si tubul de circulatie.

Art. 90. - Se va verifica periodic etanseitatea tuturor partilor expuse scaparilor de gaze, numai cu sapun si apa.

Art. 91. - Se interzice utilizarea oricarei surse de aprindere in aproprierea acestor constructii.

Art. 92. - Accesul personalului de deservire, in bazinele de fermentare goale sau aproape golite se va face cu adoptarea urmatoarelor masuri de prevenire, in vederea evitarii pericolelor de explozie si de intoxicare cu vapori toxici:

a) introducerea aerului conditionat de la o suflanta portabila printr- o gura de acces, toate celelalte fiind deschise, ventilarea spatiului fiind necesara in tot timpul lucrului In interiorul cuvei;

b) echipa de interventii va fi formata din cel putin trei persoane, care se vor supraveghea reciproc, in vederea acordarii primului ajutor in caz de necesitate;

c) personalul de deservire va fi dotat cu centura de siguranta, franghie si masca cu furtun conectata la o sursa exterioara de aer curat (se poate folosi o instalatie autonoma de respirat tip subacvatic).

Art. 93. - Se va mentine in permanenta o suprapresiune a gazelor in instalatie, pentru a evita accesul aerului in cuve si deci formarea amestecurilor explozive.

Art. 94. - Se interzice apropierea cu foc deschis de domul cuvelor; instalatia electrica va fi in constructie antiex.

Art. 95. - Se interzice dotarea personalului de deservire a domului si a camerelor de manevra cu incaltaminte cu accesorii metalice, pentru evitarea scAnteilor.

Art. 96. - Se interzice dotarea personalului de exploatare cu imbracaminte, lenjerie sau alte accesorii din fibre sintetice, la toate locurile cu posibile scapari de gaze.

Art. 97. - Se interzice demontarea partilor componente ale instalatiilor cand bazinele sunt in functiune.

Art. 98. - Se interzic lovirea si fortarea armaturilor cu corpuri tari, cand instalatia este in functiune.

Art. 99. - Se interzice obturarea cu diverse materiale a golurilor de ventilare.

Art. 100. - Se interzice interventia personalului de exploatare la instalatia de ventilare mecanica aflata in functiune.

Art. 101. - Este obligatorie mentinerea instalatiei de ventilare mecanica in stare de functionare, prin verificari periodice.

Art. 102. - Ventilarea mecanica se va efectua cu cca. 10 minute inainte de intrarea personalului de exploatare in camera de manevra si va fi mentinuta in stare de functionare pe tot timpul lucrului personalului in camera de manevra.

Art. 103. - Se vor verifica si mentine in stare de functionare toate conexiunile electrice de protectie prin legare la pamant.

Art. 104. - Personalul de exploatare va verifica periodic integritatea tablourilor, circuitelor electrice si racordurilor la utilaje, in vederea mentinerii gradului de siguranta proiectat, pentru fiecare elementin parte, luand in considerare atat circuitele electrice functionale, cat si cele de protectie, prin legare la pamant si paratrasnet.

Art. 105. - Se vor verifica periodic rezistentele de dispersie ale prizelor de pamant in raport cu cele proiectate.

Art. 106. - Vor fi Inlocuite la timp componentele electrice care prezinta uzura (sigurante, intreruptoare, etc.).

Art. 107. - Supapa de siguranta din turnul de captare a gazului va fi mentinuta in stare de functionare, prin verificarea periodica a nivelului apei care nu trebuie sa fie mai mic de 300 mm.

Art. 108. - Etilmercaptanul din dispozitivul de odorizare, va fi mentinut permanent la nivelul prevazut.

Art. 109. - Opritorile de flacari prevazute pe reteaua exterioara de gaze vor fi mentinute in stare de functionare, prin verificari permanente.

Art. 110. - Dispozitivele de evacuare a condensului, prevazute pe filtrele de gaz vor fi mentinute in stare de functionare.

Art. 111. - Pe peretii bazinelor de fermentare, cat si la toate locurile de acces spre bazine, la locurile cu posibile pierderi de gaz, vor fi afisate tablite avertizoare cu inscriptiile: "ATENTIE, PERICOL DE EXPLOZIE"; "PERICOL DE INCENDIU"; "NU UMBLATI CU FOC"; "NU APRINDETI TIGARA " etc.

Art. 112. - In cazul efectuarii unor reparatii la camera de manevra se vor respecta urmatoarele prevederi:

a) Inlocuirea unei vane, garnituri sau electro- pompe se va face prin izolarea circuitului respectiv cu ajutorul celorlalte vane, desprinderea piesei si inlocuirea ei;

b) pe tot parcursul operatiilor va functiona sistemul de ventilare fortata, iar usile vor fi larg deschise;

c) se interzice executarea piesei ce urmeaza a fi inlocuita in interiorul camerei de manevra; ea va fi confectionata in atelierul statiei de epurare si apoi va fi montata;

d) In cazul executarii unor suduri, in incinta camerei de manevra vor fi asigurate conditii de ventilare corespunzatoare a spatiului respectiv;

e) in cazul defectarii instalatiei de ventilare fortata se va folosi o suflanta portabila de aer comprimat sau aer comprimat de la o alta sursa existenta in zona;

f) se interzice trantirea pieselor inlocuite sau care urmeaza a fi inlocuite;

g) reparatiile privind instalatiile electrice se vor face prin intreruperea alimentarii cu energie electrica.

Art. 113. - In cazul efectuarii de reparatii la cuvele bazinelor de fermentare se vor respecta urmatoarele prevederi:

a) reparatiile curente privesc in special instalatiile mecanice si electrice de deasupra cupolei;

b) atata timp cat piesele ce urmeaza a fi reparate sau inlocuite nu necesita desfacerea pieselor ce asigura etanseitatea bazinelor, reparatiile se vor face ca la camera de manevra;

c) in cazul necesitatii desfacerii pieselor ce asigura etanseitatea si deci posibilitatea accesului gazului in atmosfera, se vor lua masuri suplimentare ca:

- izolarea cuvei respective de metantanc, de gazometru si centrala termica prin inchiderea vanei;

- intreruperea alimentarii cu energie electrica a instalatiei electrice de pe cupola bazinelor de fermentare;

- controlul suplimentar al echipamentului din dotarea personalului ce va opera in zona reparatiei;

- instruirea suplimentara a personalului asupra modului de lucru si utilizarii sculelor si dotarilor, in scopul evitarii producerii scanteilor prin lovire, ce ar putea provoca detonarea sau aprinderea gazului;

- modul de lucru va evita lovirea pieselor metalice capabile sa provoace scantei;

- nu se vor face alimentari si recirculari cu namol in perioada reparatiei.

4.10. Inmagazinarea gazelor provenite din bazinele de fermentare

Art. 114. - In jurul gazometrului se vor afisa indicatoare de avertizare asupra pericolului de explozie, precum si indicatoare de interzicere a fumatului, la distanta mai mica de 10 m de recipient.

Art. 115. - Se interzice montarea unor corpuri de iluminat electric In camera de vane si pe bordura recipientului de beton.

Art. 116. - Se interzice accesul persoanelor neautorizate in camera de vane si pe bordura recipientului.

Art. 117. - Se interzice accesul pe calota clopotului metalic cu gazometrul in functiune.

Art. 118. - Se interzice dotarea personalului de exploatare a gazometrului cu imbracaminte sau alte accesorii din fibre sintetice.

Art. 119. - Se interzice accesul personalului de exploatare, dotat cu incaltaminte cu accesorii metalice (blacheuri) pe cupola si bordura recipientului.

Art. 120. - Pentru prevenirea intoxicatiilor cu hidrogen sulfurat si oxid de carbon, gaze care pot intra in componenta gazului de namol (de fermentare) produs in metantanc, se vor lua urmatoarele masuri:

a) In cazul reviziei interioare a gazometrului, dupa evacuarea apei se va face ventilarea acestuia;

b) personalul de interventie va fi dotat cu masca izolanta neautonoma cu aductiune de aer;

c) lucratorul care executa interventia va fi dotat cu centura de siguranta si franghie si va fi supravegheat, in mod obligatoriu, de catre un lucrator care va sta in afara mediului nociv.

Art. 121. - In cazul reviziei interioare a gazometrului se va face aerisirea totala a spatiului, dupa cum urmeaza:

a) ventilarea naturala, prin evacuarea totala a apei din recipient si deschiderea gurii de vizitare de pe calota clopotului;

b) robinetul de pe conducta de interventie ramane deschis, iar robinetul de pe conducta de acces gaze in gazometru ramane inchis. Durata de ventilare naturala va fi de minimum 24 de ore.

c) obligatoriu se va proceda la asigurarea aerisirii totale si prin ventilare fortata, cu furtun cu aer comprimat.

4.11. Clorizarea

Art. 122. - (1) Inainte de cuplarea unui recipient de clor la aparatul de dozare se va verifica daca ventilul functioneaza normal, deschizandu- l si inchizandu- l de cateva ori, timp in care piulita oarba din capul ventilului va fi mentinuta in pozitia inchis pentru a nu se produce scapari de clor.

(2) Ventilul nu se va forta, in cazul in care este intepenit si nici nu va fi lovit cu diferite obiecte, ci va fi desfacut cu ajutorul unei chei de marime corespunzatoare sau prin incalzire cu apa calda.

(3) Se interzice incercarea de deschidere a ventilelor blocate cu ajutorul lampii de benzina, cu arzatorul aparatului de sudura sau a focului sub orice forma, recipientele defecte fiind trimise la furnizor, singurul in masura sa asigure golirea si repararea lor in conditii de securitate.

Art. 123. - Montarea buteliilor de clor pe cantar se face in pozitie verticala, iar a containerelor in pozitie orizontala, astfel ca ventilele sa fie pe verticala.

Art. 124. - (1) Inainte de punerea in functiune a aparatului de dozare se face in mod obligatoriu verificarea etanseitatii acestuia (in cazul aparatelor care functioneaza sub presiune) prin badijonarea tuturor punctelor de imbinare a pieselor componente cu vata imbibata cu o solutie de amoniac.

(2) In cazul in care sunt scapari de clor constatate prin formarea unui fum alb de clorura de amoniu, se inchide imediat ventilul recipientului de clor si se remediaza neetanseitatea prin strangerea piulitei ori schimbarea garniturii imbinarii ori lipirea tubului de material plastic.

Art. 125. - (1) In cazul in care se produc, in timpul functionarii instalatiei, scapari de clor, personalul de exploatare va porni imediat ventilatoarele din incaperile respective, dupa care personalul va intra in incapere cu mastile de gaze, in vederea remedierii avariei, instalatia de ventilare fiind mentinuta in tot acest timp in functiune.

(2) La scoaterea din functiune a instalatiei se inchide mai intai ventilul de la recipientul de clor, dupa care se continua functionarea instalatiei numai cu apa, timp de cca. 10 minute, pentru eliminarea totala a clorului.

Art. 126. - In cazul unor pierderi masive de clor, se va pune imediat in functiune instalatia de neutralizare a clorului si, dupa cca. 10 minute, se pune in functiune si instalatia de ventilare; numai dupa aceste operatii va fi permis accesul personalului de exploatare in incaperile respective, dotat cu masti de gaze.

Art. 127. - Toate mijloacele individuale de protectie vor fi pastrate intr- o incapere in care nu exista pericolul patrunderii clorului si care este usor accesibila in caz de accident.

Art. 128. - Lucratorii care fac verificarea recipientelor de clor vor fi dotati in mod obligatoriu cu masca de gaze cu cartus filtrant contra clorului, pe tot timpul operatiilor de verificare, aceste operatii avand loc intotdeauna in aer liber.

Art. 129. - In cazul unor scurgeri accidentale de vapori de clor din recipientele care nu pot fi Inchise imediat prin manevrarea ventilelor respective, acestea vor fi imediat evacuate din incaperile statiei de clorizare si introduse in bazinul cu solutie neutralizanta.

Art. 130. - Scoaterea din functiune a recipientelor de clor se va face la presiunea remanenta, ele inlocuindu- se cu recipiente pline; la recipientul care se inlocuieste se va inchide imediat ventilul acestuia, se va demonta racordul la aparatul de dozare si se va insuruba piulita oarba la capul ventilului, dupa care se va pune capacul de protectie.

Art. 131. - Toate operatiile de verificare a recipientelor de clor, de montare si demontare a acestora, de neutralizare a eventualelor scapari de clor, se vor efectua de catre echipe alcatuite din minimum doi lucratori, dotati, in mod obligatoriu, cu masca izolanta neautonoma cu aductiune de aer; lucratorii vor fi instruiti pentru a putea acorda primul ajutor In caz de intoxicare cu clor.

Art. 132. - Buteliile de clor se depoziteaza intr- o incapere special destinata in acest scop, in pozitie verticala, pe cate doua randuri, asigurandu- se impotriva rasturnarii si lasand un spatiu liber de acces pentru controlul lor; se interzice depozitarea recipientelor cu clor In subsoluri.

Art. 133. - In timpul descarcarii buteliilor cu clor se interzice trantirea lor din camion sau din alt mijloc de transport.

Art. 134. - Transportul buteliilor cu clor din depozit la locul de folosire se va face cu caruciorul, iar pana la carucior transportul se va face cu bratele; se interzice tararea buteliilor prin prinderea de capacul de protectie sau de ventil ori prin rostogolirea acestora.

Art. 135. - Manevrarea containerelor cu clor se face cu instalatii de ridicat si transport adecvate, fiind interzisa rostogolirea acestora.

Art. 136. - Depozitarea containerelor se face in pozitie orizontala, pe suporti fixati in pardoseala incaperii folosita ca depozit.

Art. 137. - Se interzice depozitarea recipientelor cu clor in aer liber, sub actiunea directa a razelor solare ori asezarea lor langa sobe, calorifere sau alte surse de caldura, astfel incat temperatura acestora sa nu depaseasca 40oC.

Art. 138. - In statiile de clorizare se vor folosi in mod obligatoriu toate aparatele de masura, control si de siguranta stabilite de proiectant, pe baza instructiunilor ISCIR si ale Institutului National de Metrologie, aparate care vor fi verificate conform normativelor In vigoare.

Art. 139. - In cazul intoxicatiilor cu clor se va proceda conform instructiunilor concrete, elaborate de persoanele juridice in acest scop si care vor fi aduse la cunostinta lucratorilor. Periodic se vor efectua exercitii (alarme simulate) cuprinzand modul concret de actiune in aceste situatii.

4.12. Deshidratarea namolului

4.12.1. Platforme (paturi) de uscare a namolului

Art. 140. - Se interzice fumatul in timpul spalarii conductelor de alimentare cu namol a platformelor.

Art. 141. - In cazul folosirii benzilor transportoare pentru evacuarea namolului uscat, acesta va fi incarcat pe banda, cu lopeti sau furci cu bare, in asa fel incat lucratorii sa nu fie prinsi de partile aflate in miscare ale instalatiei respective.

4.12.2. Instalatii de vacuum - filtre

Art. 142. - Curatarea instalatiei, indiferent de metoda folosita (cu aburi, cu peria sau cu solutie de detergenti) se va face numai dupa oprirea instalatiei.

Art. 143. - In cazul in care instalatiile de vacuum - filtre sunt completate cu instalatii de tratare cu reactivi, pentru modificarea anumitor caracteristici ale namolului, se vor respecta prevederile mentionate la Art. 72 - 77 ale prezentului proiect de norme.

4.12.3. Instalatii de filtre - presa

Art. 144. - In caz de defectiuni la instalatiile de automatizare, indepartarea manuala a namolului se va face numai dupa scoaterea din functiune a instalatiei.

Art. 145. - Accesul in sala filtrelor - presa este permis numai personalului specializat si autorizat pentru intretinerea si exploatarea acestor utilaje.

5. Intretinerea grupurilor sanitare publice

Art. 146. - Lucratorii din exploatarea grupurilor sanitare publice (WC- uri, pisoare) sunt obligati sa poarte in permanenta echipamentul individual de protectie, conform Normativului - cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

Art. 147. - In timpul iernii personalul de deservire este obligat sa curete scarile de acces (in cazul grupurilor sanitare subterane) si sa presare nisip sau sare pe trepte, in scopul evitarii pericolului producerii accidentelor prin alunecare.

Art. 148. - Instalatiile vor fi dezinfectate zilnic, substantele ori solutiile intrebuintate in acest scop fiind manipulate numai cu manusi de cauciuc.

Art. 149. - Dupa fiecare operatie de dezinfectare sau de curatenie curenta a grupului sanitar, personalul se va spala pe maini cu apa si sapun.

Art. 150. - Se interzice fumatul, bautul si servirea mesei cu mainile nespalate.

Art. 151. - Desfundarea instalatiilor sanitare se va face cu scule si unelte potrivite (pompe de cauciuc etc.) fiind interzisa utilizarea sarmelor, carligelor sau a altor improvizatii.

Art. 152. - Repararea instalatiilor sanitare defecte (robinete, flotoare, sifoane etc.) ca si a celor electrice, se va face de catre personalul de intretinere al unitatii de care depinde grupul sanitar respectiv, personalul acestuia efectuand aceste operatii numai in cazul in care are calificarea corespunzatoare, de instalator tehnico- sanitar, respectiv electrician.

Art. 153. - Toate spatiile de folosinta publica precum si scarile de acces vor fi iluminate corespunzator pentru a evita accidentarea publicului sau a personalului propriu de deservire.

Art. 154. - Personalul de deservire al grupului sanitar este obligat sa mentina in functiune instalatiile de ventilare, pentru evitarea acumularilor de substante nocive.

6. Vidanjarea

Art. 155. - Operatiile de vidanjare se efectueaza de catre echipe alcatuite din minimum doi lucratori.

Art. 156. - Inainte de vidanjare se va face o aerisire de minimum 30 minute; in tot timpul operatiei de curatare se interzice fumatul.

Art. 157. - Lucratorii se vor spala, in mod obligatoriu, dupa fiecare operatie de vidanjare, iar la sfarsitul schimbului vor face o baie generala.

Art. 158. - Se interzice lucratorilor sa manance fara a se spala pe maini sau sa duca mainile murdare la ochi, nas si gura.

Art. 159. - Se interzice coborarea in hazna sau aplecarea peste marginea acesteia, indiferent de situatia depozitului din interior; pentru interventii se vor lua masuri speciale.

Art. 160. - In cazul vidanjarii cu mijloace mecanice, se va proceda la imbinarea corecta a tronsoanelor de furtun si a pieselor speciale, pentru asigurarea unei etanseitati corespunzatoare si evitarea imprastierii materialelor scoase din hazna.

Art. 161. - Se interzice incarcarea autovidanjei peste nivelul admis, nivel ce va fi marcat pe sticla de nivel a cisternei.

Art. 162. - In cazul in care autovidanja stationeaza in fata unui imobil, pe partea carosabila se vor lua masuri pentru protejarea pietonilor.

Art. 163. - Se interzice stationarea lucratorilor pe scara masinii sau pe bara din fata, in timpul deplasarii autovidanjei de la un loc de munca la altul.

Art. 164. - Vidanjele vor fi descarcate numai in punctele stabilite in acest scop, cu luarea masurilor corespunzatoare pentru preintampinarea raspandirii materialelor ce se descarca, zgarierea sau murdarirea lucratorilor ori alunecarea acestora.

Art. 165. - Cand vidanjarea se face in timpul noptii, se vor lua masuri pentru iluminatul corespunzator al locului de munca, semnalizarea autovidanjei pe spatiul public si marcarea furtunului, pentru a preintampina impiedicarea si caderea lucratorilor sau a pietonilor.

7. Prevederi de proiectare

Art. 166. - La elaborarea documentatiilor in domeniul canalizarii si epurarii apelor uzate, proiectantii vor aplica prevederile Normelor generale de protectie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din procesele tehnologice precum si a standardelor de securitate a muncii.

Art. 167. - In cadrul proiectelor se vor prevedea masurile tehnice si organizatorice care sa asigure desfasurarea tuturor lucrarilor in conditii de securitate.

Art. 168. - Prevederile din cadrul acestui capitol constituie minimum de cerinte de proiectare pentru desfasurarea activitatilor din domeniul canalizarii si epurarii apelor uzate, in conditii de securitate si nu exclud prevederea oricaror altor solutii la indemana celor ce concep si proiecteaza aceste activitati, in vederea imbunatatirii nivelului de securitate.

Art. 169. - Spatiile inchise (camera vanelor rezervoare, galerii de conducte, subsoluri) vor fi prevazute cu ventilatoare pentru aerare.

Art. 170. - Bazinele deschise, unde exista pericol de cadere (decantoare, filtre lente, filtre rapide, captari de suprafata) vor fi imprejmuite cu balustrade de protectie.

Art. 171. - Pentru traversarea canalelor deschise se vor prevedea podete de trecere.

Art. 172. - Podetele orizontale sau inclinate situate la inaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau nivelul imediat inferior, unde exista pericol de cadere laterala, vor fi prevazute cu balustrade inalte de 1,00 m.

Art. 173. - Pentru manevrarea (sau inlocuirea) unor utilaje fara pericol de accidentare, se vor prevedea instalatii de ridicat si transport adecvate.

Art. 174. - Pentru coborarea In camine, rezervoare, decantoare se vor prevedea scari de acces (dupa caz) cu mana curenta.

Art. 175. - Zonele in care lucrarile de exploatare se efectueaza si noaptea vor fi prevazute cu iluminat corespunzator.

Art. 176. - Alegerea amplasamentelor pentru elementele care compun sistemele de canalizare si epurare a apelor uzate se va face astfel incat acestea sa nu afecteze mediul inconjurator, sanatatea si confortul populatiei, datorita specificului activitatii de evacuare a apelor uzate (prezenta mirosurilor, aerosolilor, zgomotului etc.).

ANEXA 1

Lista Normelor specifice de securitate a muncii conexe si/sau complementare

1. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren.

2. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorozive.

3. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico - sanitare si de incalzire.

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii hidrotehnice, portuare si canale navigabile.

5. Norme specifice de securitate a muncii pentru excavatii si constructii subterane.

6. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea lampilor electrice, tuburilor cinescop si a corpurilor de iluminat.

7. Norme specifice de securitate a muncii pentru producerea energiei electrice.

8. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

9. Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentarea cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie).

10. Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de exploatare, gospodarire a apelor, intretinerea lucrarilor si a cursurilor de apa, cadastrul apelor si a folosintelor legate de ape si apararea impotriva inundatiilor.

11. Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

12. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime.

13. Norme specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico - chimice si mecanice.

14. Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

15. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de prospectiuni si explorari geologice.

16. Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale.

17. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice.

18. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice).

Pana la aparitia normelor prezentate in anexa, raman valabile actualele norme departamentale existente in domeniu.

ANEXA 2

Lista standardelor conexe de securitate a muncii *)

STAS 12894 - 90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.

STAS 12604 - 87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.

STAS 12604/5 - 90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.

STAS 9954/1 - 74 Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie datorita gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.

STAS 8138 - 83 Echipament electric pentru masini industriale. Conditii tehnice generale.

SR 6646- 2:1996 Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul in spatiile de lucru.

STAS CEI 598 - 2 - 22- 92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranta.

STAS 297/1 - 88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

STAS 297/2 - 92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

SR EN 292- 2:1997 Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proeictare. Partea 2: Principii si conditii tehnice.

SR EN 50014:1995 Aparatura electrica pentru atmosfere potential explozive. Prescriptii generale

STAS 6877/8 - 86 Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Sisteme electrice cu siguranta intrinseca i.

STAS 9153 - 90 Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase.

STAS 10627 - 76 Ventilatoare. Principii de securitate.

STAS 10898 - 85 Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.

*) NOTA:Prezenta lista nu are caracter exhaustiv si cuprinde standardele care pot fi aplicate in activitatea de evacure a apelor uzate rezultate de la populatie si in procese tehnologice, in vigoare la data 30.06.1997. Intrucat sistemul standardelor de securitate a muncii este in curs de elaborare, este obligatorie consultarea periodica a Buletinului Standardizarii pentru completarea listei cu standardele care corespund cerintelor de proiectare in domeniu.

ANEXA 3

Ghid de terminologie

1. Notiuni din domeniul securitatii muncii

1.1. Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

1.2. Defectare: incetarea aptitudinii unei masini, instalatii, utilaje etc., de a- si indeplini functia specificata.

1.3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau In asociere cu un protector.

1.4. Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de imbracaminte, incaltaminte si de accesorii, cu care este dotat salariatul in procesul de munca, in scopul prevenirii uzurii premature sau murdaririi excesive a obiectelor personale.

1.5. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat executantul in timpul indeplinirii sarcinii de munca, in vederea asigurarii protectiei sale impotriva pericolelor la care este expus.

1.6. Echipament tehnic: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc., utilizata in timpul muncii.

1.7. Factor de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca - executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca - si care, in conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii.

1.8. Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

1.9. Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

1.10. Instructiuni specifice de securitate a muncii (instructiuni proprii): componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute de specialitate), este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau, voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

1.11. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul, trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

1.12. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

1.13. Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

1.14. Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat In considerare.

1.15. Pericol: sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

Nota:

a) In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.

b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale).

1.16. Persoana autorizata: o persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

1.17. Persoana competenta: o persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

1.18. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

1.19. Prevenire intrinseca: prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:- evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;- limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.

1.20. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

1.21. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.

1.22. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr- o situatie periculoasa.

1.23. Risc profesional: risc in procesul de munca.

1.24. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

1.25. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico - chimice poate constitui un pericol.

1.26. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.

1.27. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

Nota: Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie:

- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.) sau

- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata/ neprevazuta etc.)

1.28. Lucru la inaltime: activitate desfasurata la minimum 2 m, masurati de la talpile picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baze fata de care nu exista pericolul caderii in gol. Pentru locurile de munca amplasate pana la inaltimea de 2 m se considera "lucrul la inaltime mica" la care se vor adopta, de la caz la caz, in functie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre masurile de securitate a muncii prevazute pentru lucrul la inaltime.