0723598256

NSSM 113
Norme specifice de securitate a muncii pentru
activitatile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate

1. PREVEDERI GENERALE

Continut

Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice acestor activitati.

Scop

Art. 2. - Scopul prezentelor norme specifice este ca prin respectarea masurilor de prevenire cuprinse sa se asigure desfasurarea tuturor activitatilor de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate, in conditii de securitate a muncii.

Domeniu de aplicare

Art. 3. - Prezentele norme specifice se aplica la toate persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate, indiferent de forma de proprietate a capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Conexiunea cu alte acte normative

Art. 4. - (1) Prevederile cuprinse in prezentele norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

(2) Pentru activitatile auxiliare sau conexe activitatilor de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate se vor aplica prevederile actelor normative prezentate in Anexa 1.

Art. 5. - (1) Persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau in colaborare cu organisme specializate, instructiuni proprii de securitate a muncii.

(2) Instructiunile proprii de securitate a muncii trebuie sa detalieze si sa completeze prevederile normelor, cu prevederi pentru tehnologiile si echipamentele tehnice specifice unitatii.

Revizuirea normelor

Art. 6. - Prezentele norme specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica, etc. survenite la nivel national, la nivelul persoanelor fizice sau juridice sau la nivelul proceselor de munca.

2. PREVEDERI COMUNE ACTIVITATILOR DE FABRICARE A MOBILEI DIN LEMN, INCLUSIV TAPITATE

2.1. Incadrarea si repartizarea salariatilor la locul de munca

Art. 7. - Incadrarea si repartizarea salariatilor la | locul de munca se vor efectua in conformitate cu prevederile corespunzatoare din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 8. - Procesele de munca trebuie coordonate si supravegheate numai de catre salariati care poseda pregatirea profesionala corespunzatoare, numiti prin decizia conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice.

2.2. Instruirea salariatilor

Art. 9. - Organizarea si desfasurarea activitatilor de instruire in domeniul protectiei muncii a salariatilor participanti la activitatile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate se vor efectua in conformitate cu prevederile din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 10. - Activitatile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate, precum si activitatile conexe, trebuie efectuate numai de catre salariati care au fost instruiti in domeniul protectiei muncii si care detin calificarea si/sau autorizarea necesara realizarii sarcinii de munca.

2.3. Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie

Art. 11. - Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie se vor face in conformitate cu prevederile din Normele generale de protectie a muncii si din Normativul-cadru de scordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

Art. 12. - Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a verifica, inainte de inceperea activitatilor, dotarea salariatilor din subordine cu echipament individual de protectie adecvat si de a urmari utilizarea corecta a acestuia, in timpul lucrului.

Art. 13. - Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele aflate in vigoare.

Art. 14. - Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de natura electrica trebuie verificat la termenele stabilite, fiind interzisa utilizarea celui defect sau neverificat.

2.4. Repartizarea sarcinii de munca

Art. 15. - Conceperea si repartizarea sarcinii de munca se vor efectua in conformitate cu prevederile corespunzatoare din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 16. - Conducatorii locurilor de munca au urmatoarele obligatii:

a) sa verifice vizual la inceperea lucrului existenta si starea tehnica a protectorilor si/sau a dispozitivelor de protectie, a aparatelor de masura si control si sa ia masuri pentru inlaturarea eventualelor deficiente constatate;

b) sa repartizeze salariatii din subordine numai la activitatile pentru care acestia poseda pregatirea corespunzatoare si numai dupa 26 instruirea tehnica si de protectia muncii;

c) sa nu permita desfasurarea oricarei sarcini de munca de catre salariatii aflati intr-o stare psiho-fiziologica necorespunzatoare;

d) sa urmareasca pe toata durata timpului de lucru mentinerea in stare corespunzatoare a cailor de acces, a iluminatului, instalatiilor de ventilatie si conditiilor de microclimat;

e) sa opreasca imediat procesul de munca in cazul aparitiei unor pericole iminente de accidentare sau de producere a avariilor;

f) In cazul producerii unui accident de munca, sa ia masuri de acordare a primului ajutor si sa anunte conducerea persoanei juridice sau persoana fizica.

Art. 17. - Salariatii sunt obligati sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice normele, reglementarile si instructiunile de securitate a muncii specifice sarcinii de munca pe care o au de indeplinit. De asemenea, pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate salariatii sunt obligati:

a) sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele tehnice pe care le vor utiliza sunt in stare tehnica corespunzatoare;

b) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca eventualele defectiuni constatate sau atunci cand parasesc locul de munca;

c) sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitatea muncii la locul de munca;

d) sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii respective;

e) sa mentina curatenia la locul de munca;

f) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii;

g) sa nu fumeze decat in locurile special amenajate; hy sa respecte disciplina la locul de munca;

i) sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca;

j) sa instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea unui accident de munca si sa nu schimbe starea de fapt a evenimentului, numai daca aceasta o impune.

2.5. Organizarea locurilor de munca si a activitatilor

Art. 18. - Activitatile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate sunt permise numai daca la locurile de munca au fost luate toate masurile tehnice si organizatorice pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, in conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si a Normelor metodologice privind locul de munca cu pericol deosebit si pericol iminent de accidentare.

Art. 19. - Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica are obligatia, de a identifica si evidentia locurile de munca cu pericol deosebit din activitatea proprie.

Art. 20. - Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica are obligatia de a lua urmatoarele masuri tehnice sau organizatorice in activitatile care implica expunerea la agenti chimici periculosi:

a) proiectarea si organizarea corespunzatoare a sistemelor de munca;

b) Intretinerea procedurilor de asigurare a sanatatii si securitatii salariatilor;

c) reducerea la minimum a numarului de salariati expusi sau care pot fi expusi;

d) masuri corespunzatoare de igiena;

e) reducerea la minimum a duratei si intensitatii de expunere;

f) reducerea cantitatii de agent chimic prezent la locul de munca la minimum cerut la locul de munca;

g) metode potrivite de lucru pentru manipularea, depozitarea si transportul in securitate al agentilor chimici sau a deseurilor care contin asemenea agenti chimici.

Art. 21. - Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica are obligatia de a evita folosirea unui agent chimic periculos prin inlocuirea lui cu un agent chimic sau un proces care, in conditiile de utilizare, nu este periculos sau este mai putin periculos pentru sanatatea si securitatea salariatilor. Atunci cand natura activitatii nu permite acest lucru se vor aplica urmatoarele masuri, in ordinea prioritatii:

a) proiectarea unor procese de munca si de control corespunzatoare si folosirea materialelor si echipamentului adecvat, pentru prevenirea sau minimalizarea efectelor agentilor chimici;

b) aplicarea masurilor colective de 30 protectie la sursa de risc;

c) utilizarea echipamentului individual de protectie.

Art. 22. - Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica are obligatia de a stabili proceduri si planuri de actiune aplicabile in cazul aparitiei unor accidente, incidente sau urgente legate de prezenta agentilor chimici. Aceste proceduri si planuri trebuie sa includa antrenamente la intervale regulate si prevederi de prim ajutor.

Art. 23. - Conducerea persoanei juridice sau perspana fizica are obligatia de a intocmi grafice cu termenele si conditiile de efectuare a curateniei in toate sectoarele de activitate. Respectarea acestora este obligatorie.

2.5.1. Instalatii de ventilare, exhaustare si transport pneumatic

Art. 24. - Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica are obligatia de a desemna, prin decizie scrisa, un responsabil pentru functionarea, intretinerea si repararea instalatiilor de ventilare, la nivelul sectiilor sau atelierelor, cu un grad de instruire corespunzator. Periodic se va verifica daca instalatia de ventilare functioneaza te parametrii proiectati, luandu-se masuri de remediere ori de cate ori se constata deficiente in functionarea acesteia.

Art. 25. - La fiecare instalatie de ventilare trebuie afisate instructiuni privind modul de functionare (succesiunea comenzilor de pornire-oprire), supraveghere (parametrii functionali) si intretinere.

Art. 26. - Punerea in functionare si oprirea functionarii instalatiilor de ventilare se vor efectua numai sub supravegherea responsabilului instalatiei respective sau a inlocuitorului acestuia si numai cu respectarea instructiunilor de utilizare.

Art. 27. - Intretinerea si repararea instalatiilor de ventilare se vor efectua numai cu respectarea conditiilor si a termenelor stabilite in Cartea tehnica a instalatiei, de catre proiectantul acesteia.

Art. 28. - Este interzisa recircularea totala sau partiala a aerului din incaperile de lucru unde exista degajari de substante toxice peste concentratiile limita admise.

Art. 29. - Este interzisa utilizarea instalatiilor ele ventilare comune, in cazul in care exista surse de pulberi sau substante care prin amestec pot da combinatii inflamabile, explozive sau toxice.

Art. 30. - Este interzisa functionarea transportoarelor pneumatice fara gratare.

Art. 31. - Gratarele de la transportoarele pneumatice se vor curata ori de cate ori se constata infundarea acestora.

Art. 32. - Este interzisa verificarea tirajului exhaustoarelor prin punerea palmei la prizele de absorbtie.

Art. 33. - Functionarea exhaustoarelor si a suflantelor fara separatoare de aschii la intrarea in ventilator este interzisa.

2.5.2. Zonarea locurilor de munca cu pericol deosebit

Art. 34. - Persoanele juridice sau persoana fizica sunt obligate sa solicite proiectantului efectuarea zonarii locurilor de munca cu pericol de explozie.

Art. 35. - Proiectantul este obligat sa stabileasca locurile de munca cu atmosfera potential exploziva, in vederea alegerii unor echipamente tehnice cu grad corespunzator de protectie.

2.5.3. Semnalizarea de securitate si/sau sanatate

Art. 36. - Persoanele juridice sau persoana fizica sunt obligate sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau sanatate la locurile de munca, in conformitate cu prevederile din Prescriptiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

2.6. Utilizarea echipamentelor tehnice

Art. 37. - Punerea in functionare, utilizarea, intretinerea si repararea echipamentelor tehnice se vor face numai de catre salariati calificati si/sau autorizati.

Art. 38. - Utilizarea echipamentelor tehnice aflate sub incidenta ISCIR se va face numai cu respectarea prevederilor prescriptiilor tehnice.

Art. 39. - Echipamentele tehnice precum sj componentele acestora aflate sub incidenta ISCIR trebuie verificate la termenele scadente, numai de catre personal autorizat.

Art. 40. - Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice in activitatile de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate daca nu sunt certificate din punctul de vedere al securitatii muncii.

Art. 41. - Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice daca acestea nu au montati toti protectorii si daca dispozitivele de protectie si/sau de avertizare sau aparatele de masura si control din dotarea acestora nu functioneaza sau functioneaza defectuos.

Art. 42. - Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice la care pot aparea, in timpul functionarii, emisii de praf, pulberi, aschii sau noxe daca echipamentele nu sunt racordata La o instalatie de captare si exhaustare.

Art. 43. - Folosirea de improvizatii la utilizarea echipamentelor tehnice este interzisa.

Art. 44. - (1) Dispozitivele de comanda ale echipamentelor tehnice trebuie mentinute in stare de functionare.

(2) In cazul in care se utilizeaza un dispozitiv de comanda bimanuala se interzice blocarea unuia din butoanele de comanda.

Art. 45. - Cand se constata o functionare defectuoasa a unui echipament tehnic, salariatii sunt obligati sa-l opreasca si sa anunte imediat conducatorul locului de munca, ce are obligatia de a lua masuri de remediere.

Art. 46. - (1) Se interzice ca salariatii sa intervina pentru remedierea defectiunilor, curatare sau revizii la echipamentele tehnice aflate in functiune.

(2) Aceste operatii se efectueaza de catre salariati desemnati in acest scop si numai dupa intreruperea alimentarii cu energie, oprirea miscarilor functionale si blocarea contra pornirii accidentale. Daca blocarea nu este posibila, se pune paza la dispozitivele de pornire.

Art. 47. - Parasirea posturilor de comanda ale echipamentelor tehnice sau a liniilor tehnologice cu regim de functionare continuu in alte scopuri decat cele tehnologice, fara aprobarea conducatorului locului de munca este interzisa.

Art. 48. - Este interzis accesul la posturile de lucru 36 sau comanda ale echipamentelor tehnice pentru salariatii care nu au sarcini de munca referitoare la acestea.

Art. 49. - Este interzisa parasirea locului de munca de catre salariati atunci cand echipamentele tehnice la care lucreaza se afla in stare de functionare.

Art. 50. - Utilizarea echipamentelor tehnice pentru alte operatii decat cele pentru care au fost proiectate este interzisa.

Art. 51. - Inainte de inceperea lucrului, salariatii deserventi au obligatia de a efectua reglarea echipamentului tehnic in functie de dimensiunile, forma si materialul reperelor de prelucrat.

Art. 52. - Utilizarea echipamentelor tehnice se face numai cu respectarea parametrilor functionali prevazuti in Cartea tehnica.

Art. 53. - Se interzice depozitarea pe echipamentele tehnice a materialelor, sculelor sau a reperelor de prelucrat.

Art. 54. - Se interzice manipularea pe deasupra organelor de masini aflate in miscare a reperelor de prelucrat sau a celor prelucrate.

Art. 55. - Zonele din jurul echipamentelor tehnice trebuie pastrate in stare de curatenie, eliberate de materiale, obiecte etc. care ar putea impiedica desfasurarea in conditii de securitate a activitatilor.

Art. 56. - Este interzis lucrul la echipamentele tehnice la care nu s-au efectuat operatiile de mentenanta (revizii, reparatii, intretinere) la termenele si in conditiile stabilite in Cartea tehnica.

Art. 57. - Se interzic improvizatiile la racordarea conductelor flexibile.

Art. 58. - Pornirea echipamentelor tehnice portabile trebuie efectuata numai dupa ridicarea acestora de pe suport sau masa.

Art. 59. - Echipamentele tehnice portabile nu se vor depune pe suport sau masa inainte de oprirea completa a miscarii de lucru.

2.7. Transportul, manipularea si depozitarea materiilor prime si a materialelor

Art. 60. - Pentru activitatile de transport desfasurate in unitatile cu profil de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate se vor respecta prevederile corespunzatoare cuprinse in Normele specifice de securitate a muncii pentru transport intern.

Art. 61. - Pentru activitatile de manipulare si depozitare in unitatile cu profil de fabricare a mobilei din lemn, inclusiv tapitate se vor respecta prevederile corespunzatoare din Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

Art. 62. - Inainte de inceperea activitatii, salariatii sunt obligati sa verifice starea tehnica a dispozitivelor si mijloacelor ajutatoare utilizate.

Art. 63. - (1) Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare a unui mijloc de transport acesta trebuie asigurat impotriva deplasarilor necomandate.

(2) Deplasarea mijloacelor de transport in timpul efectuarii operatiilor de incarcare-descarcare este interzisa.

Art. 64. - Sarcinile care se transporta cu diverse mijloace de transport se aseaza in mod uniform pe acestea si se asigura contra deplasarii necontrolate.

Art. 65. - Incarcarea mijloacelor de transport peste sarcina maxima admisa sau cu depasirea gabaritului prevazut este interzisa.

2.7.1. Transportoare cu role actionate sau libere

Art. 66. - Functionarea transportoarelor cu role actionate atunci cand lipsesc protectorii de la sistemele de actionare este interzisa.

Art. 67. - Orice interventie la transportoarele cu role actionate in timpul functionarii acestora este interzisa.

Art. 68. - Interventiile la transportoarele cu role actionate sunt permise numai dupa oprirea acestora, intreruperea alimentarii cu energie si aplicarea indicatoarelor de interdictie la dispozitivele de comanda.

Art. 69. - Circulatia salariatilor pe transportoarele cu role actionate sau libere este interzisa.

Art. 70. - Este interzisa utilizarea transportoarelor cu role daca rolele nu sunt fixate impotriva desprinderii din cadrul de sustinere si nu sunt echilibrate static.

Art. 71. - Zonele de traversare a transportoarelor cu role trebuie prevazute cu podete.

Art. 72. - Utilizarea transportoarelor cu role din care lipseste chiar o singura rola sau care nu sunt fixate corespunzator in fundatie sau pe platforma de lucru este interzisa.

Art. 73. - Este interzisa transportarea pe transportoarele cu role a materialelor toxice, inflamabile sau avand o temperatura ridicata.

Art. 74. - Transportoarele cu role care se utilizeaza in medii cu atmosfera potential exploziva trebuie sa fie in constructie antiexploziva.

2.7.2. Transportoare cu banda

Art. 75 - La exploatarea intretinerea si repararea ransportoarelor cu banda se vor aplica si respecta revederile corespunzatoare din Normele specifice securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.

2.7.3. Electro si motocare, electro si motostivuitoare, incarcatoare frontale (IFRON)

Art. 76. - Pentru exploatarea, intretinerea si repararea electro si motocarelor, electro si mototivuitoarelor si a incarcatoarelor frontale (IFRON) se vor aplica si respecta prevederile corespunzatoare din Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern.

2.7.4. Alimentator cu lift si brat impingator pentru panouri

Art. 77. - (1) Zona de lucru a alimentatorului trebuie imprejmuita.

(2) Accesul salariatilor in zona de lucru a alimentatorului, in timpul functionarii acestuia, este interzis.

(3) Inlaturarea imprejmuirilor este permisa numai dupa intreruperea alimentarii cu energie, oprirea miscarilor functionale si luarea masurilor contra pornirii accidentale.

Art. 78. - Incarcarea liftului trebuie efectuata numai cand alimentarea cu energie electrica este intrerupta si este afisat indicatorul de interdictie a conectarii.

Art. 79. - Interventiile la instalatia electrica a liftului se vor efectua numai dupa intreruperea alimentarii cu energie si asigurarea impotriva pornirii accidentale.

Art. 80. - Este permisa alimentarea liftului numai cu panouri care au dimensiuni in limitete indicate in Cartea tehnica a masinii.

Art. 81. - Este interzisa functionarea liftului atunci cand lipseste dispozitivul de protectie impotriva prinderii, la coborare, intre platforma si marginea cuvei. face cu platforma mobila asigurata impotriva caderii.

2.7.5. Carucioare de transport actionate manual

Art. 83. - Utilizarea carucioarelor de transport actionate manual la sarcini mai mari decat cele prevazute este interzisa.

Art. 84. - Inaltimea maxima a sarcinilor de transportat se va alege astfel incat sa se evite deplasarile necontrolate ale acestora.

Art. 85. - Se interzice folosirea carucioarelor defecte, cu roti lipsa, defecte sau blocate.

Art. 86. - Carucioarele de transport se vor utiliza numai pe cai de acces bine intretinute si lipsite de denivelari, adecvate gabaritului sarcinii de transportat.

Art. 87. - Atunci cand carucioarele de transport sunt prevazute cu platforme rotitoare, acestea trebuie sa se roteasca fara gripari.

Art. 82. - Interventiile pentru reparatiile liftului se vor 44

2.8. Protectia impotriva electrocutarii

Art. 88. - La utilizarea echipamentelor tehnice actionate electric si echipamentelor electrice se vor respecta prevederile corespunzatoare din Normele generale de protectie a muncii si din Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

Art. 89. - Inainte de utilizarea echipamentelor tehnice electrice sau actionate electric salariatii sunt obligati sa verifice vizual imposibilitatea atingerii pieselor care se afla normal sub tensiune (sigurante fuzibile, relee etc.) si starea legaturii la centura de impamantare.

Art. 90. - Este interzisa efectuarea de improvizatii la echipamentele tehnice electrice sau actionate electric sau in dispozitivele de alimentare cu energie electrica.

Art. 91. - Deplasarea de la un loc de munca la altul a echipamentelor tehnice mobile actionate electric se va face numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica.

Art. 92. - La echipamentele tehnice electrice sau actionate electric utilizate in medii cu atmosfera 3otential exploziva trebuie luate masuri astfel incat sa fie eliminata acumularea de electricitate statica.

Art. 93. - Echipamentele tehnice electrice sau actionate electric destinate a fi utilizate in medii cu umezeala sau praf trebuie sa corespunda gradelor normale de protectie, conform standardelor aflate in vigoare.

Art. 94. - Echipamentele tehnice electrice sau actionate electric destinate a fi utilizate in medii cu atmosfera potential exploziva trebuie sa fie in constructie antiexploziva, conform standardelor aflate in vigoare.

2.9. Protectia impotriva incendiilor

Art. 95. - Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica are obligatia de a asigura echiparea si dotarea cu materiale si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 96. - La fiecare loc de munca unde exista pericol de incendiu se vor afisa indicatoare de 46 interdictie si instructiuni cu privire la prevenirea sj stingerea incendiilor.

Art. 97. - Fumatul si focul deschis nu sunt permise decat in locurile destinate in acest scop.

Art. 98. - Caile de acces la mijloacele si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa fie in permanenta degajate.

Art. 99. - Salariatii din sectorul de finisare trebuie instruiti cu privire la pericolul de incendii si explozii datorat degajarii de substante usor inflamabile in mediul de munca.

3. PREVEDERI PRIVIND TRATAREA TERMICA A REPERELOR DIN LEMN

3.1. Instalatie de uscare a cherestelei

Art. 100. - La intrarea in camerele de uscare trebuie afisate indicatoare de avertizare si interdictie cu privire la accesul salariatilor in interiorul acestora.

Art. 101. - Inainte de introducerea vagoanelor cu cherestea, precum si inainte de inchiderea usilor se va verifica absenta salariatilor din interiorul camerei.

Art. 102. - Inainte de punerea in functionare a instalatiei de uscare a cherestelei salariatii deserventi au obligatia de a verifica starea tehnica a acesteia, si in mod deosebit:

a) a protectorilor si/sau dispozitivelor de protectie de la echipamentele tehnice aferente;

b) a sistemului de inchidere a usilor;

c) a izolatiilor termice ale conductelor de agent termic sau ale echipamentelor de incalzire.

Art. 103. - Se interzice exploatarea instalatiei de uscare a cherestelei atunci cand se constata pierderi de agent termic prin etansari sau conducte.

Art. 104. - In camerele de uscare este interzisa utilizarea aparatelor electrice de masurare a umiditatii si temperaturii conectate direct la reteaua electrica.

Art. 105. - (1) Instalatia electrica din camerele de uscare trebuie sa aiba gradul de protectie corespunzator mediului de munca.

(2) Corpurile de iluminat din interiorul camerei de uscare trebuie alimentate la tensiuni nepericuloase.

Art. 106. - Manipularea si amplasarea stivelor de cherestea vor fi realizate astfel incat sa se evite pericolul de deplasare necontrolata.

3.2. Celule pentru aburirea reperelor din lemn

Art. 107. - Se interzice exploatarea celulelor pentru aburire atunci cand nu functioneaza instalatia de captare si evacuare a aburului.

Art. 108. - Jgheabul de colectare a apei provenite din condens trebuie mentinut in stare de curatenie.

Art. 109. - Se interzice exploatarea celulelor pentru aburire atunci cand dispozitivul de interbiocare intre deschiderea usilor si inchiderea ventilului de admisie a aburului nu functioneaza.

Art. 110. - Se interzice exploatarea celulelor pentru aburire in cazul in care garniturile de etansare a usilor sunt deteriorate sau in cazul in care usile nu asigura inchiderea etansa a celulelor.

Art. 111. - Se interzice exploatarea celulelor pentru aburire in cazul in care sistemul de deschidere a usilor este deteriorat.

Art. 112. - Pozitia salariatului deservent la scoaterea reperelor din celula trebuie sa fie -laterala fata de directia de deschidere a usilor.

Art. 113. - Pentru scoaterea reperelor din celula salariatii deserventi trebuie sa utilizeze clesti, carlige sau alte dispozitive destinate acestui scop.

3.3. Uscator tunel

Art. 114. - Inainte de inchiderea usilor se va verifica absenta salariatilor din interiorul tunelului.

Art. 115. - Inainte de punerea in functionare a uscatoarelor tunel salariatii deserventi au obligatia 50 de a verifica starea tehnica a acestora, si in deosebit:

a) a protectorilor si/sau dispozitivelor de protectie de la echipamentele tehnice aferente;

b) a sistemului de inchidere a usilor;

c) a izolatiilor termice ale conductelor de agent termic sau ale echipamentelor de incalzire.

Art. 116. - Se interzice exploatarea uscatoarelor tunel atunci cand se constata pierderi de agent termic prin etansari sau conducte.

Art. 117. - Se interzice exploatarea uscatoarelor tunel atunci cand nu functioneaza instalatia de ventilare.

4. PRELUCRARI MECANICE PRIN ASCHIERE

4.1. Taierea 4.1.1. Ferastraie circulare. Generalitati

Art. 118. - Este interzis lucrul la ferastraiele circulare daca acestea nu au montate, conform Cartii Tehnice si in functie de sarcina de lucru, cutitele divizoare si predespicatoarele acolo unde este cazul.

Art. 119. - (1) Cutitul divizor trebuie confectionat din material corespunzator si trebuie sa aiba forma curba care sa urmeze profilul panzei taietoare.

(2) Latimea cutitului divizor trebuie sa fie cu 0,1 pana la 6,5 mm mai mare decat latimea de taiere a panzei.

(3) Inaltimea cutitului divizor va fi aleasa astfel incat la montare varful lui sa fie cel putin la nivel cu dintii din zona superioara a panzei.

(4) Cutitul divizor trebuie montat in acelasi plan cu panza taietoare.

(5) In punctul cel mai indepartat, distanta dintre varful dintilor panzei si cutitul divizor nu trebuie sa depaseasca 10 mm.

(6) Cutitul divizor trebuie fixat sigur, jar sistemul de fixare trebuie sa fie comod si usor de manipulat.

Art. 120. - Este interzis lucrul la ferastraiele circulare daca acestea nu sunt dotate cu dispozitive de protectie, daca acestea sunt defecte si nu sunt corespunzatoare tipo-dimensiunilor masinii sj sarcinii de lucru. folosirea panzelor crapaturi, fisuri,

Art. 121. - (1) Este interzisa taietoare care prezinta excentricitati.

(2) Este interzisa folosirea panzelor taietoare monometalice care prezinta mai mult de doi dinti lipsa sau cand acestia sunt consecutivi.

(3) Este interzisa folosirea panzelor taietoare armate cu unul sau mai multi dinti lipsa.

Art. 122. - Este interzisa franarea miscarii de rotatie a panzei taietoare, dupa deconectarea motorului electric de la retea, cu diverse obiecte sau cu bucati de material lemnos.

Art. 123. - Este interzis salariatului care deserveste ferastraiele circulare sa stea, in pozitia de lucru sau in repaus, in planul panzei taietoare. Pozitia estuia trebuie sa fie in lateralul planului panzei taietoare.

Art. 124. - La montarea si demontarea panzei este interzisa utilizarea prelungitoarelor pentru chei sau a ciocanelor.

Art. 125. - Inainte de inceperea lucrului la ferastraiele circulare salariatii care le deservesc au obligatia de a verifica starea tehnica a acestora, si in mod deosebit:

a) strangerea si ascutirea panzei;

b) reglarea inaltimii de taiere in functie de dimensiunile reperelor de prelucrat;

c) starea curelelor de transmisie;

d) existenta si functionarea protectorilor si/sau dispozitivelor de protectie;

e) functionarea sistemelor de inter-blocare;

f) functionarea dispozitivelor de fixare a reperului de prelucrat;

g) reglarea limitatoarelor de cursa;

h) existenta si starea racordarilor la instalatia de exhaustare.

Art. 126. - La ferastraiele circulare care nu sunt prevazute cu dispozitive de franare rapida, salariatii au obligatia de a supraveghea masina pana |a oprirea miscarii de rotatie a panzei, dupa intreruperea alimentarii cu energie.

Art. 127. - Pentru prelucrarea pe ferastraie circulare a reperelor cu dimensiuni mai mici de 400 mm este obligatorie utilizarea de dispozitive de lucru (impingatoare) confectionate din lemn.

Art. 128. - Este interzisa intrarea salariatilor sub ferastraiele circulare sau introducerea mainilor pentru evacuarea rumegusului sau a deseurilor. Acestea se vor evacua numai cu lopeti de lemn, perii sau prin alte mijloace destinate in acest scop.

Art. 129. - Caile de rulare ale meselor mobile trebuie mentinute integre, in stare de curatenie si gresate periodic.

Art. 131. - Se interzice utilizarea ferastraului circular eridula atunci cand lipsesc aparatorile de la panza taietoare si sistemul de transmisie.

Art. 132. - Retezarea reperului de lemn este permisa numai dupa ce acesta a fost presat cu mana pe masa masinii si in rigla de ghidare sau cu dispozitivul de strangere mecanica.

Art. 133. - (1) La ferastraul circular pendula este interzisa retezarea reperelor mai scurte de 200 mm. (2) In timpul taierii, distanta minima de prindere cu mana a reperului fata de planul panzei taietoare trebuie sa fie de minimum 150 mm.

Art. 134. - Este interzisa utilizarea ferastraului circular pendula pentru operatiile de despicare a reperelor din lemn (taierea in lungul fibrei).

4.1.1.1. Ferastrau circular pendula

Art. 130. - Este interzisa utilizarea ferastraului circular pendula daca sistemul mecanic de deplasare a panzei taietoare nu este echilibrat, iar deplasarea nu este uniforma.

4.1.1.2. Ferastrau circularele retezat

Art. 135. - Se interzice utilizarea ferastraului circular de retezat atunci cand lipsesc aparatorile de la panza taietoare si sistemul de transmisie.