0723598256

NSSM 111
Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale

PREVEDERI GENERALE

Continut, scop

Art. 1. - (1) Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale (NSSM 111) cuprind prevederi minimale obligatorii pentru prevenirea accidentelor de munca specifice actiunii curentului electric cu efectele sale (electrocutare si arsuri).

(2) Prevederile prezentelor norme specifice au in vedere, in principal, masurile de securitate pe care trebuie sa le respecte organizatorii lucrarilor si executantii acestora.

(3) Continutul prezentelor norme specifice face referire la activitatea care se desfasoara in instalatiile de utilizare a energiei electrice si asupra acestora, indiferent de forma de proprietate asupra lor sau apartenenta personalului care le proiecteaza, executa, exploateaza sau repara.

Art. 2. - (1) Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice (NSSM 111) aplica principiul diviziunii muncii in desfasurarea unei activitati, desemnarea concreta, bine delimitata a participarii executantilor la aceasta si stabilirea raspunderii individuale, pe tot parcursul activitatii, de la dispunerea actiunii, la organizarea ei, executarea si receptia lucrarilor.

(2) Activitatile sau instalatiile care nu se regasesc in prevederile prezentei norme impun elaborarea unor instructiuni proprii specifice de protectie a muncii aprobate de catre conducatorul unitatii care exploateaza instalatiile respective.

(3) In cazul in care prevederile prezentelor norme nu satisfac in totalitate, prin continut, desfasurarea activitatii in conditii de securitate, acestea vor fi detaliate in instructiunile proprii de aplicare a normelor specifice, aprobate de conducatorul unitatii care exploateaza instalatiile respective. Instructiunile si regulile proprii nu trebuie sa contravina insa prevederilor normelor generale sau specifice.

(4) Activitatile specifice utilizarii energiei electrice, trebuie sa se desfasoare pe baza fiselor tehnologice sau instructiuinilor tehnice de lucru, insusite de executanti.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice in scopul stabilirii prevederilor care, aplicate si respectate, constituie masuri preventive de evitare a riscului electric, respectiv de evitare a accidentarii celor implicati in sistemul de munca.

Domeniul de aplicare

Art. 4. - (1) Prezentele norme specifice au caracter national si trebuie aplicate de catre toate persoanele juridice si fizice care proiecteaza, executa, exploateaza si intretin sau repara instalatii electrice de joasa tensiune situate in aval de:

- punctul de masura a energiei electrice furnizate de catre distribuitor;

- punctul de separare electrica sau, dupa caz, punctul de delimitare fata de instalatia distribuitorului/producatorului.

(2) Gestionarul instalatiei electrice de utilizare trebuie sa stabileasca printr-o decizie proprie in care din situatiile de mai sus se incadreaza instalatiile sale sau, in caz particular, care este punctul de delimitare fizica a instalatiei de utilizare fata de cea de distributie ori producere.

(3) Pentru instalatiile de inalta tensiune care sunt in gestiune, cat si pentru partea din instalatiile de joasa tensiune situate in amonte de punctul de masura sau separare stabilit la alineatul 2 de mai sus, trebuie aplicate si respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

(4) Pentru prevenirea riscului electric din instalatiile electrice de curent alternativ si continuu situate in medii diferite de cele normale se vor aplica prevederile prezentelor norme corelate cu masurile de prevenire a accidentelor si/sau a imbolnavirilor profesionale specifice mediului concret de lucru.

Art. 5. - Cunoasterea, respectarea si aplicarea prezentelor norme de protectie a muncii este obligatorie pentru intregul personal angrenat in activitatile de exploatare, intretinere, reparatii, constructii-montaj si cercetare-proiectare pentru instalatii electrice de utilizare, conform atributiilor ce-i revin.

Art. 6. - (1) Comisiile de receptie, stabilite conform reglementarilor in vigoare, nu vor aviza punerea in functiune a instalatiilor electrice de utilizare, noi sau reparate capital, daca acestea nu corespund conditiilor prevazute in prezentele norme,.

(2) Este interzisa punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a energiei electrice sub rezerva completarii ulterioare a acestora in sensul respectarii prevederilor de protectie a muncii.

Art. 7. - Orice incalcare a prezentelor norme va fi analizata imediat dupa constatare, potrivit prevederilor in vigoare, stabilindu-se responsabilitatile si masurile corespunzatoare.

EXECUTANTUL

Art. 8. - Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca personalul care isi desfasoara activitatea in instalatiile electrice de utilizare, autorizarea personalului din punctul de vedere al protectiei muncii si executarea lucrarilor in instalatii electrice din exploatare sunt cele prevazute in Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice (NSPM 65) -capitolul 2.

Art. 9. - Autorizarea electricienilor din punctul de vedere al protectiei muncii pentru desfasurarea activitatii in instalatiile electrice trebuie sa se faca conform Regulamentului privind autorizarea electricienilor din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art. 10. - (1) Instalatiile electrice de utilizare pot fi exploatate, intretinute, reparate sau modificate de catre:

- electricieni angajati si autorizati din punctual de vedere al protectiei muncii, care isi desfasoara activitatea ca personal de servire operativa in instalatiile de inalta si joasa tensiune, pe baza atributiilor de serviciu;

- electricieni angajati si autorizati din punctul de vedere al protectiei muncii, care isi desfasoara activitatea in instalatii electrice de inalta si joasa tensiune pe baza masurilor organizatorice prevazute in Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice si/sau in prezentele norme specifice;

- electricienii angajati si autorizati din punctul de vedere al protectiei muncii, care isi desfasoara activitatea in instalatii electrice de joasa tensiune in baza obligatiilor de serviciu;

- electricieni autorizati profesional prestatori de servicii si autorizati din punctul de vedere al protectiei muncii, care isi desfasoara activitatea in instalatii electrice de joasa tensiune la solicitarea ocazionala a clientilor.

(2) Tinerii sub 18 ani nu vor fi introdusi in formatii si/sau nu vor primi sarcina executarii unor lucrari cu risc electric.

Art. 11. Personalul este obligat sa execute dispozitiile sefilor ierarhici in conditiile prezentelor norme si trebuie sa previna sau sa opreasca orice actiune care ar putea conduce la accidentarea proprie sau a altor persoane.

Art. 12. - (1) Orice electrician care constata o stare de pericol care poate conduce la accidente umane sau avarii tehnice este obligat sa ia masuri de eliminare a acestora. (2) Orice lucrare sau manevra care prezinta un pericol de accidentare nu trebuie intreprinsa, chiar daca neexecutarea ei ar putea conduce la deranjamente si/sau pagube materiale.

(3) Orice dispozitie data contrar prevederilor prezentelor norme specifice de protectie a muncii se refuza si se aduce la cunostinta sefului ierarhic superior al celui care a emis-o.

(4) Seful de lucrare si executantii sunt raspunzatori pentru nerespectarea prevederilor din norme in cadrul lucrarii la care participa.

Art. 13. - Fiecare lucrator este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor norme, ale instructiunilor tehnice interne, ale fiselor tehnologice sau ale altor reglementari, precum si a unor defecte in instalatiile electrice, care ar putea pune in pericol securitatea oamenilor, sa ia masuri in limita competentei sale si sa comunice cele constatate sefului direct sau ierarhic superior.

Art. 14. - Personalul care executa manevre si/sau lucrari in instalatiile electrice sub tensiune trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul electroizolant de protectie; la joasa tensiune trebuie utilizat cel puitin un mijloc de protectie electroizolant, iar la inalta tensiune cel putin doua mijloace de protectie electroizolante.

Art. 15. - (1) Personalul care beneficiaza de echipament si dispozitive individuale de protectie trebuie sa fie instruit asupra caracteristicilor si modului de utilizare a acestora, sa le prezinte la verificarile periodice prevazute si sa solicite inlocuirea sau completarea lor, cand nu mai asigura functia de protectie.

(2) Pentru echipamentele si dispozitivele de protectie, nenominalizate pe persoane, prezentarea la verificare si inlocuirea sau completarea, in situatiile care o impun, revine conducatorului locului de munca.

Art. 16. - (1) Fiecare electrician sau/si deservent al instalatiilor si echipamentelor electrice trebuie sa verifice vizual inainte si in timpul lucrului: integritatea carcasei, a izolatiei conductoarelor exterioare si existenta ingradirilor de protectie sau mentinerea distantelor de inac-cesibilitate in limita zonei sale de manipulare.

(2) De asemenea, electricianul sau/si deserventul trebuie sa verifice vizual legatura de protectie la pamant a instalatiei, echipamentului sau utilajului cu care sau la care lucreaza; este interzis a se lucra daca bornele de legare la pamant sunt rupte, defecte sau daca circuitul de protectie este intrerupt.

Art. 17. - (1) Personalul prestator de servicii si cel care apartine unor unitati terte si executa lucrari in instalatiile electrice ale utilizatorilor trebuie considerat "personal delegat".

(2) Executarea lucrarilor in instalatiile electrice de utilizare de catre personalul delegat trebuie sa aiba la baza o conventie de lucrari.

(3) In cazul executarii lucrarilor de catre electricienii autorizati-prestatori de servicii la persoane juridice sau fizice, cu care nu s-a incheiat o conventie de lucrari, intreaga raspundere asupra consecintelor neres-pectarii prevederilor specifice de protectie a muncii la lucrarea (operatia) respectiva revine prestatorului.

Art. 18. - Activitatile desfasurate de catre personalul delegat in instalatiile electrice ale unui utilizator se incadreaza in una din urmatoarele situatii:

a) personalul delegat apartine altei unitati de exploatare;

b) personalul delegat apartine unei unitati de constructii-montaj specializate in lucrari la instalatiile electrice;

c) personalul delegat apartine unei unitati specializare in executarea unor lucrari de service, probe pentru puneri in functiune, modernizari in instalatii, experimentari;

d) personalul delegat apartine unei unitati nespecializate pentru lucrari in instalatiile electrice (vopsitori, zugravi, tinichigii etc);

e) personalul delegat este orice electrician autorizat-prestator de servicii care executa lucrari conform prevederilor art. 17 (2).

Art. 19. - (1) Executarea unor lucrari si/sau manevre de catre personalul delegat apartinand unei unitati de exploatare in instalatiile unui utilizator, se poate face numai pe baza conventiei de lucrari si care din punctul de vedere al protectiei muncii contine:

a) delimitarea instalatiilor la care are acces personalul delegat;

b) lista lucrarilor si manevrelor ce se pot executa de catre personalul delegat;

c) delimitarea responsabilitatilor privind aplicarea normelor de protectie a muncii la executarea lucrarilor si manevrelor in instalatiile respective;

d) masurile organizatorice de protectie a muncii la executarea manevrelor si a lucrarilor (categoriile de lucrari si instalatiile in care se pot executa lucrari pe baza de autorizatie de lucru AL sau instructiunilor tehnice interne de protectie a muncii ITIPM emise de unitatea din care face parte personalul delegat etc).

(2) Conventia de lucrari se incheie la nivelul conducatorilor de unitati sau intre conducatorul unitatii de exploatare si utilizator.

Art. 20. - Lucrarile executate in instalatiile unui utilizator de catre personalul delegat, care apartine unei unitati de constructii-montaj specializate au la baza conventii de lucrari incheiate intre unitatea de constructii-montaj si utilizator inainte de inceperea lucrarilor.

Art. 21. - Lucrarile executate de catre personalul delegat care apartine unei unitati sau subunitati specializate in lucrari de service, verificari pentru puneri in functiune, se executa in conformitate cu conventia de lucrari, incheiata intre unitatea (subunitatea) specializata si unitatea utilizatoare care are in gestiune instalatiile in care urmeaza a se lucra.

Art. 22. - Lucrarile executate in instalatiile electrice ale utilizatorului de catre un prestator de servicii (electricianul) ca personal delegat sau de catre personalul delegat care apartine unei unitati nespecializate in lucrari electrice (de prestari servicii, constructii, instalatii neelectrice etc.) se executa in conformitate cu conventia de lucrari, incheiata intre conducatorul unitatii nespecializate, care va solicita, dupa caz, consultanta unui electrician autorizat din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art. 23. - Exploatarea instalatiilor si lucrarile din instalatiile utilzatorilor efectuate de catre electricieni autorizati-prestatori de servicii trebuie sa se execute pe baza unei conventii de exploatare incheiate intre conducatorul persoanei juridice si prestatorul de servicii si care va avea continutul prevazut la art. 19 (1).

Art. 24. - Mijloacele de protectie necesare executarii lucrarilor, delimitarii materiale a zonei de lucru si asigurarii impotriva accidentelor de natura neelectrica, se asigura de catre unitatea de care apartine personalul delegat sau, in cazul unor intelegeri prealabile, de catre unitatea utilizatoare; in acest sens se vor face completarile de rigoare in conventiile bilaterale.

SARCINA DE MUNCA

Masuri tehnice de protectie a muncii la executarea lucrarilor cu scoatere de sub tensiune, in instalatiile electrice in exploatare

Art. 25. - Masurile tehnice pentru realizarea unei lucrari in instalatiile electrice de utilizare sunt:

a) separarea electrica a instalatiei, respectiv:

- intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie, dupa caz, la care urmeaza a se lucra;

- blocarea in pozitia deschis a dispozitivelor de actionare a aparatelor de comutatie prin care s-a facut separarea vizibila si montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste dispozitive;

b) Identificarea instalatiei sau a partii din instalatie in care urmeaza a se lucra;

c) verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant in scurtcircuit;

d) delimitarea materiala a zonei de lucru;

e) asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.

Norme specifice la utilizarea energiei electrice in medii normale

Art. 26. - Masurile tehnice enumerate la art. 25 din prezentele norme specifice se asigura in conformitate cu prevederile capitolului 3 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice (NSPM 65).

Art. 27. - (1) Dupa scoaterea instalatiei de sub tensiune sau, atunci cand tehnic aceasta nu este posibil, dupa separarea electrica, trebuie realizata zona de lucru.

(2) Zona de lucru se face prin realizarea succesiva a urmatoarelor masuri tehnice dintre cele consemnate la art. 25:

- identificarea instalatiei sau a partii din instalatie la care urmeaza sa se lucra;

- verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit;

- delimitarea materiala a zonei de lucru;- asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.

Separarea electrica
(intreruperea tensiunii, separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie electrica, blocarea in pozitiedeschis a dispozitivelor de actionare a aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie si montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere)

Art. 28. - (1) Intreruperea tensiunii trebuie sa se realizeze, dupa anularea automatizarilor care conduc la reconectarea intrerupatoarelor, prin manevrarea aparatelor de comutatie (de exemplu: intrerupatoare, separatoare, sigurante) ce separa instalatia sau partea de instalatie la care urmeaza a se lucra, de restul instalatiilor ramase sub tensiune.

(2) Dupa intreruperea tensiunii, in cazul in care prin manevrarea aparatelor de comutatie cu care s-a realizat intreruperea acesteia nu s-a efectuat si separarea vizibila trebuie sa se efectueze separari vizibile fata de toate partile de unde ar putea sa apara tensiune in instalatia sau partea de instalatie la care urmeaza a se lucra.

Art. 29. - (1) Separarea vizibila se realizeaza prin deschiderea separatoarelor, heblurilor, scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile, debrosarea intrerupatoarelor, dezlegarea cordoanelor la liniile electrice aeriene sau demontarea uor parti active ale instalatiei electrice, dezlegarea fazelor cablurilor de la aparataj.

(2) In mod exceptional se admite ca in cazul instalatiilor de joasa tensiune, cand partea din instalatie la care urmeaza a se lucra este prevazuta numai cu intre-ruptor cu contacte a carar deschidere nu este vizibila, separarea vizibila sa se realizeze numai prin deconectarea intreruptorului si verificarea lipsei tensiunii in locul cel mai apropiat iesirii din acesta.

(3) Separarea vizibila in cazul aparatajului in constructie capsulata (de exemplu: hexaflorura de sulf - SF vid) se considera realizata pe baza indicatiilor elementelor mecanice, proprii aparatajului, de semnalizare a acestei pozitii.

(4) Separarea vizibila in cazul aparatelor telecomandate se considera realizata pe baza indicatiilor elementelor electronice (electrice) de semnalizare a pozitiei acestora la punctul de telecomanda.

(5) In cazul instalatiilor cu mai multe derivatii, separarea vizibila trebuie sa se realizeze catre toate aceste derivatii (care pot deveni surse accidentale de tensiune).

(6) Pentru evitarea tensiunii inverse prin transfor-Norme specifice la utilizarea energiei electrice in medii normale matoarele de masura, acestea trebuie separate vizibil si pe partea de joasa tensiune, dupa caz, prin debrosarea intreruptoarelor, scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile sau deconectarea intreruptoarelor nedebrosabile si verificarea lipsei de tensiune.

Art. 30. - Instalatia scoasa de sub tensiune pentru lucrari care includ si parti din instalatie prin care se alimenteaza motoare electrice care antreneaza pompe, ventilatoare, compresoare sau la care sunt racordate generatoare ori compensatoare ce nu pot fi separate electric, trebuie supusa si urmatoarelor masuri suplimentare:

a) blocarea dispozitivelor de pornire a motoarelor primare pentru evitarea inchiderii circuitelor si producerii tensiunii de catre generator sau compensator, chiar la viteze reduse;

b) blocarea cailor de patrundere a fluidelor in pompe, ventilatoare si compresoare, pentru evitarea functionarii in regim de generator a motoarelor ce le antreneaza.

Art. 31. - (1) Mijloacele individuale de protectie cu care trebuie sa se echipeze personalul care executa intreruperea tensiunii, separarea vizibila a instalatiei sau a partilor de instalatie electrica si blocarea dispozitivelor de actionare a aparatelor de comutatie sunt:

a) casca de protectie cu viziera, incaltaminte electroizolanta, covor electroizolant portabil sau platforma electroizolanta si maner cu manson de protectie a bratului pentru actionarea sigurantelor de joasa tensiune tip MPR (mare putere de rupere);

b) casca de protectie cu viziera, incaltaminte electroizolanta, covor electroizolant portabil sau platforma electroizolanta si manusi electroizolante pentru actionarea dispozitivelor manuale ale aparatelor de comutatie;

c) casca de protectie cu viziera si incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant portabil pentru actionarea intreruptoarelor debrosabile de joasa tensiune.

(2) Sigurantele cu filet se pot desuruba-insuruba fara manusi electroizolante in cazul in care busonul sau capacul suportului nu este deteriorat.

Art. 32. - Blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare a aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibila a instalatiei sau a apartii de instalatie in care urmeaza a se lucra trebuie sa se realizeze prin:

a) blocarea directa, dupa caz, prin unul din urmatoarele procedee:

- blocarea dispozitivelor de actionare manuala ale separatoarelor sau heblurilor, prin lacate sau mijloace special destinate acestui scop;- blocarea pe pozitie "scos" a caruciorului ori sertarului, in cazul celulelor cu intreruptoare debrosabile, fara separatoare. Aceasta blocare consta in inchiderea usii celulei dupa scoaterea caruciorului sau sertarului. Daca celula nu este prevazuta cu usa, caruciorul sau sertarul realizand el insusi inchiderea celulei cand intreruptorul sau sertarul este brosat, dupa scoaterea caruciorului sau a sertarului, se va monta pe partea frontala a celulei un paravan mobil sau o banda rosie;

- montarea unor capace sau manere electroizolante, colorate in rosu in locul patroanelor sigurantelor fuzibile de joasa tensiune; - montarea unor placi sau teci electroizolante, rezistente din punct de vedere mecanic, intre sau pe contactele deschise ale separatoarelor sau intreruptoarelor atunci cand acestea sunt accesibile.

b) blocarea indirecta, dupa caz, prin unul din urmatoarele procedee:

- scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile sau deconectarea intreruptorului de pe circuitul de alimentare a motorului dispozitivului de actionare a separatorului, respectiv, a intreruptorului;- dezlegarea conductoarelor de la bobinele de actionare prin comanda de la distanta a dispozitivelor de actionare a separatoarelor, respectiv, a intreruptoarelor;

- alte procedee care vor fi detaliate in instructiuni de lucru sau instructiuni tehnice interne de protectie amuncii ITI-PM.

Art. 33. - Pe dispozitivele de actionare-blocare ale separatoarelor si in punctele in care blocarea aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibila s-a facut prin celelalte procedee mentionate la art. 32, lit.b, trebuie sa se montaze indicatoare de interzicere avand inscriptia "NU INCHIDETI SE LUCREAZA,, (respectiv "NU DESCHIDETI SE LUCREAZA" in cazul robinetelor de aer comprimat prin care se alimenteaza dispozitive de actionare pneumatica.

Identificarea instalatiei sau a partii din instalatie la care urmeaza a se lucra

Art. 34. - (1) Identificarea instalatiei sau a unei parti a acesteia trebuie sa se realizeze de catre admitent si/sau seful de lucrare si consta in localizarea ei pentru a avea certitudinea ca masurile tehnice ce urmeaza a fi realizate pentru crearea "zonei de lucru" se vor aplica asupra instalatiei la care uTmeaza a se lucra si la care se vede sau s-a confirmat prin mesaj, ca instalatia a fost scoasa de sub tensiune sau numai separata electric.

(2) Identificarea se realizeaza vizual, numai la fata locului si se face avand la baza urmatoarele:

a) schema electrica a instalatiei;

b) schema electrica de traseu a liniei (aeriene sau cablu);

c) schema electrica a fluxurilor de cabluri (circuite);

d) caietul de marcaje si etichetari;

e) Inscriptii, numerotari, denumiri;

f) planuri, harti, planse;

g) dispunerea in teren a instalatiilor;

h) aparate sau instalatii de detectie;

i) aparate de masura;

j) alte elemente.

(3) Pe durata identificarii este interzisa deschiderea sau indepartarea oricarui tip de ingradire si verificarea, prin actionare a oricarei componente a instalatiei.

Verificarea lipsei de tensiune urmata imediat de legarea la pamant si in scurtcircuit

Art. 35. - Verificarea lipsei tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se faca la toate fazele instalatiei, respectiv la toate conductoarele liniei electrice aeriene, inclusiv pe nul. In cazul intreruptoarelor, verificarea lipsei tensiunii trebuie sa se faca la toate bornele sale.

Art. 36. - Verificarea lipsei tensiunii in instalatiile de joasa tensiune trebuie sa se faca cu ajutorul aparatelor portabile de masurare a tensiunii sau cu ajutorul detectoarelor de tensiune specifice acestui nivel de tensiune.

Art. 37. - In cazul echipamentelor sau elementelor capsulate sau protejate la care nu se pot utiliza detectoare de tensiune, verificarea lipsei tensiunii trebuie sa se faca potrivit instructiunilor producatorilor echipamentelor sau a elementelor respective.

Art. 38. - Inainte de fiecare utilizare a detectorului de tensiune si imediat dupa aceasta trebuie verificata obligatoriu, buna functionare a acestuia, utilizand metoda indicata de producator in instructiunea de functionare si utilizare.

Art. 39. - Verificarea lipsei tensiunii trebuie sa se execute considerand ca instalatia este sub tensiune.

Art. 40. - (1) Legarea la pamant si in scurtcircuit se aplica asupra tuturor fazelor instalatiei sau partii de instalatie, precum si pe conductorul de nul al liniilor electrice aeriene, prin montarea dispozitivelor mobile de scurtcircuitare si legare la pamant sau prin inchiderea cutitelor de legare la pamant.

(2) Operatiile de montare a scurtcircuitorului trebuie sa se realizeze in urmatoarea ordine:

a) se leaga la pamant clema (papucul) scurtcircuitorului sau la conductorul de nul al liniei electrice aeriene de joasa tensiune;

b) se verifica lipsa tensiunii pe toate fazele;

c) se monteaza clemele scurtcircuitorului pe fiecare faza utilizand dispozitive electroizolante destinate in acest scop.

(3) In cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, verificarea lipsei tensiunii, respectiv montarea clemelor scurtcircuitorului, trebuie sa se faca incepand cu conductorul de nul, cu exceptia cazurilor in care conductorul de nul este montat pe partea superioara a coronamentului.

(4) In instalatiile de joasa tensiune, cu exceptia liniilor electrice cu conductoare neizolate, este permisa montarea scurtcircuitoarelor fara utilizarea prajinii electroizolante, dar cu respectarea prevederilor din prezenta norma specifica in ceea ce priveste utilizarea echipamentelor individuale de protectie.

Art. 41. - In cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, daca in cadrul lucrarii se sectioneaza nulul, acestuia i se va asigura, in prealabil, continuitatea prin suntarea directa sau prin legare la pamant a celor doua parti langa sectionare.

Art. 42. - (1) Clemele sau papucii scurtcircuitoarelor trebuie sa fie fixate la locurile, respectiv bornele sau piesele special prevazute si marcate in acest scop. Este interzisa legarea conductorului scurtcircuitorului prin diverse improvizatii care nu asigura un contact corespunzator.

(2) Instalatiile electrice de utilizare trebuie sa se incadreze in prevederile alineatului de mai sus si ale art. 75 (5), in cel mult doi ani de la intrarea in vigoare a prezentelor norme specifice.

Art. 43. - (1) Verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se realizeze cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) cat mai aproape de zona de lucru;

b) de o parte si de alta a zonei de lucru, cu exceptia instalatiilor de joasa tensiune cu conductoare izolate;

c) catre toate derivatiile care se racordeaza la zona de lucru;

d) cel putin o legatura la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie vizibila de la locul de munca (prezenta conditie nu se aplica in cazul lucrarilor din posturi zidite, la capetele terminale si mansoanele de pe traseul cablurilor electrice, inclusiv la liniile electrice cu conductoare izolate).

(2) In zona de lucru partea de instalatie Ia care se lucreaza trebuie sa fie permanent legata la pamant si in scurtcircuit tot timpul cat dureaza lucrarea, cu exceptia zonelor de lucru din instalatiile de joasa tensiune la care conditiile tehnice nu fac posibila montarea scurtcircuitoarelor mobile, a zonelor de lucru de pe traseul cablurilor electrice si al conductoarelor izolate aferente liniilor electrice aeriene

Art. 44. - Electricienii care executa operatiile tehnice de scoatere de sub tensiune a instalatiilor de joasa tensiune (separare electrica, verificarea lipsei tensiunii, legare la pamant si in scurtcircuit), trebuie sa utilizeze, dupa caz, respectand principiul stabilit la art. 14 din prezentele norme specifice:

- casca de protectie cu viziera;

- manusi electroizolante;

- maner cu manson de protectie a bratului, pentru manevrarea sigurantelor de joasa tensiune tip MPR (mare putere de rupere);

- incaltaminte electroizolanta, covor electroizolant sau platforma electroizolanta;

- prajina electroizolanta.

Delimitarea materiala a zonei de lucru

Art. 45. - Delimitarea materiala a zonei de lucru trebuie sa asigure prevenirea accidentarii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar putea patrunde accidental in zona de lucru. Delimitarea materiala se realizeaza prin ingradiri provizorii mobile, care sa evidentieze clar zona de lucru. Ingradirile provizorii mobile trebuie sa fie fixate sigur, pentru a nu cadea . peste partile aflate sub tensiune ale instalatiei. Pe ingradirile provizorii mobile se vor monta indicatoare de interdictie.

Art. 46. - (1) Ingradirile provizorii mobile din materiale electroizolante se pot amplasa chiar in atingere directa cu partile aflate sub tensiune, cu conditia ca aceste materiale sa fie corespunzatoare tensiunii instalatiei, iar instalatia sa fie de interior. In cazul in care sunt situate in exterior, montarea, demontarea si utilizarea sa se faca pe timp uscat.

(2) In cazul in care nu se pol monta ingradiri electroizolante mobile conform prevederilor alineatului precedent, unitatea de exploatare sau electricianul autorizat - prestator de servicii trebuie sa stabileasca modul de lucru, in conditii de securitate; in acest caz trebuie sa se ia masuri care sa interzica intrarea in zona de lucru a persoanelor fara atributii de lucru.

Masuri tehnice de protectie a muncii in zona de lucru pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica

Art. 47. - Pentru a evita accidentarea de natura neelectrica a membrilor formatiei de lucru si a altor persoane care ar putea patrunde accidental in zona de lucru, trebuie aplicate prevederile normelor specifice corespunzatoare, pe genuri de lucrari si instalatii.

Art. 48. - Pentru evitarea accidentelor de circulatie, cand lucrarea se executa pe sau langa caile de circulatie, zona de lucru trebuie marcata si cu indicatoare sau ingradiri speciale, respectand prevederile regulilor de circulatie.

Masuri organizatorice de protectie a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare cu scoaterea de sub tensiune a acestora

Art. 49. - Din punct de vedere organizatoric lucrarile din instalatiile electrice aflate in exploatare trebuie sa se execute, dupa caz, in baza uneia din urmatoarele forme:

a) autorizatiilor de lucru (AL);

b) Instructiunilor tehnice interne de protectie a muncii (1T1-PM);

c) atributiilor de serviciu (AS);

d) dispozitiilor verbale (DV);

e) proceselor verbale (PV);

f) obligatiilor de serviciu (OS);

g) proprie raspundere (PR).

Art. 50. - La pregatirea instalatiilor electrice de uti

Norme specifice la utilizarea energiei electrice in medii normale lizare in exploatare si executarea lucrarilor corespunzator celor mentionate la articolul 49 lit.

a, b, c, d si e, trebuie sa participe:

(2) persoana care dispune executarea unor lucrari, denumita prescurtat in cuprinsul prezentelor norme "emitent";

b) persoana care admite la lucru, denumita prescurtat in cuprinsul prezentelor norme "admitent";

(3) persoana care conduce si controleaza sau supre-vegheaza formatia de lucru, denumita sef de lucrare;

d) persoanele care fac parte din efectivul formatiei de lucru, denumite executanti.

Art. 51. - Masurile organizatorice corespunzatoare formelor prevazute la art. 49 lit. A, b, c, d si e, trebuie aplicate in conformitate cu prevederile cap. 3.2. din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice (NSPM 65).

Masuri organizatorice la executarea lucrarilor in baza "obligatiilor de serviciu" (OS)

Art. 52. - (1) Persoanele juridice sau fizice care au organizata activitatea de exploatare a instalatiilor electrice de utilizare cu electricieni angajati, dar nu dispun de emitenti, trebuie sa intocmeasca si sa aprobe lista cu lucrari concrete, derivate din anexa 4 la prezenta norma specifica, pe care le executa acesti electricieni, in instalatia de joasa tensiune, in baza formei organizatorice "obligatie de serviciu" OS.

(2) La lucrarile ce se executa in baza obligatiilor de serviciu OS, ca masura organizatorica de protectie a muncii, personalul executant trebuie sa respecte:

- masurile tehnice cuprinse in prezenta norma specifica in cazul executarii lucrarii cu scoatere de sub tensiune a instalatiei;

- masurile specifice de proiectie individuala, cuprinse in prezenta norma specifica, la executarea lucrarii fara scoaterea instalatiei de sub tensiune, respectiv la executarea lucrarilor sub tensiune in contact.

(3) Lucrarile in baza obligatiilor de serviciu OS se pot executa si de catre o singura persoana, avand minimum grupa a IV-a de autorizare din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art. 53. - (1) Electricienii angajati, consemnati la art. 52 (1) din prezenta norma specifica, care efectueaza exploatarea instalatiilor de utilizare ale persoanelor juridice sau/si fizice, trebuie sa execute lucrari numai in urmatoarele conditii:

a) constata existenta lucrarii in lista obligatiilor de serviciu OS aprobata de conducatorul unitatii;

b) sunt dotati din punctul de vedere al protectiei muncii cu echipamentele si mijloacele corespunzatoare riscurilor lucrarii ce urmeaza sa o execute;

c) detin si cunosc continutul fisei tehnologice sau al instructiunilor tehnice de lucru.

Art. 54. - (1) La lucrarile ce se executa in instalatii de joasa tensiune in baza obligatiilor de serviciu OS pot participa unul sau mai multi electricieni (o formatie).

(2) In cazul executarii unei lucrari de catre o formatie, in cadrul acesteia trebuie sa se stabileasca un sef de lucrare. Acesta poate fi nominalizat printr-o decizie scrisa a conducatorului persoanei fizice sau juridice sau se stabileste de comun acord de catre membrii formatiei.

(2) seful de lucrare stabilit ca la alineatul (2) de mai sus raspunde de:

- accidentele care au loc ca urmare a calitatii de protectie a lucrarii executate;

- consecintele asupra lui si/sau asupra celorlalte persoane cu care sau pentru care, executa lucrarea, ca

Norme specifice la utilizarea energiei electrice in medii normale urmare a nerespectarii sau neaplicarii de catre el sau oricare dintre aceste persoane a masurilor tehnice si de protectie individuala, specifice manevrelor sau a lucrarilor ce se executa;

- dispozitiile pe care le da membrilor formatiei, respectiv de claritatea acestora si de convingerea ca executantul/executantii caruia/carora i/li s-a adresat a/au inteles corect si complet continutul acestora.

Masuri organizatorice la executarea lucrarilor in baza "propriei raspunderi" (PR)

Art. 55. - (l) Persoanele juridice sau fizice care nu au organizata activitatea de exploatare cu electricieni angajati ca salariati trebuie sa apeleze la electricieni autorizati-prestatori de servicii pentru lucrari sau manevre pe care acestia le executa in baza formei organizatorice pe "proprie raspundere" PR.

(2) Prestarea serviciilor, conform prevederii consemnate la alineatul (1) de mai sus, in instalatiile electrice de utilizare din gestiunea persoanelor juridice sau fizice,, se poate solicita numai electricienilor autorizati-prestatori de servicii, respectiv trebuie realizate numai de catre acestia revenindu-le urmatoarele raspunderi:

a) respectarea prevederilor normelor specifice de securitate a muncii;

b) consecintele imediate si ulterioare ca urmare a calitatii serviciului prestat.

(3) Lucrarile in baza propriei raspunderi se executa numai de catre electricieni autorizati profesional si din punct de vedere al protectiei muncii - prestatori de servicii - si numai in instalatiile electrice de utilizare de joasa tensiune.

Art. 56. - La lucrarile ce se executa in baza propriei raspunderi PR, ca masura organizatorica de protectie a Colectia Acte Normative muncii, personalul executant trebuie sa respecte:

- masurile tehnice cuprinse in prezenta norma specifica in cazul executarii lucrarii cu scoatere de sub tensiune a instalatiei;

- masurile specifice de protectie individuala cuprinse in prezenta norma specifica, la executarea lucrarii fara scoaterea instalatiei de sub tensiune, respectiv la executarea lucrarilor sub tensiune in contact.

Art. 57. - (1) Lucrarile in baza propriei raspunderi PR se pot executa si de catre o singura persoana, avand minimum grupa a IV-a de autorizare din punctul de vedere al protectiei muncii.

(2) nainte de executarea lucrarii in baza propriei raspunderi PR, electricianul trebuie sa ia la cunostinta despre instalatia electrica la care urmeaza sa lucreze (cunoasterea schemei instslatiei, amplasamentul si modul de actionare a aparatelor de intrerupere a tensiunii si separarii vizibile a acesteia, conditiile si masurile tehnologice impuse instalatiilor electrice).

(3) Numai dupa identificarea instalatiei in care urmeaza a se lucra, ii este permis electricianului sa intervina pentru manevre sau lucrari.

(4) In cazul in care lucrarile in baza propriei raspunderi PR se esecuta de catre doua sau mai multe persoane, electricianul care a angajat lucrarea (prin contract scris sau intelegere verbala) preia responsabilitatile sefului de lucrare.

(5) seful de lucrare trebuie sa aiba minimum grupa a IV-a de autorizare din punctul de vedere al protectiei muncii.

(6) seful de lucrare raspunde de accidentele care au loc ca urmare a calitatii de protectie a lucrarii executate.

(7) seful de lucrare poarta intreaga raspundere pentru consecintele asupra lui si asupra celorlalte persoane cu care, sau pentru care, executa lucrarea, ca urmare a nerespectarii sau neaplicarii de catre el sau oricare dintre aceste persoane a masurilor tehnice si de protectie individuala specifice manevrelor sau a lucrarilor ce se executa.

(8) seful de lucrare trebuie sa faca instructajul persoanelor cu care executa lucrarera privind masurile de protectie a muncii specifice acesteia si care trebuie respectate.

(9) seful de lucrare trebuie sa dea dispozitii clare, fara echivoc si fara a crea confuzii, convingandu-se ca executantul/executantii caruia/carora i/li s-a adresat a/au inteles corect si complet continutul dispozitiilor.

Masuri tehnice si organizatorice de protectie a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice de utilizare aflate in exploatare, fara scoaterea acestora de sub tensiune

Art. 58. - Executarea lucrarilor fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice din exploatare este admisa in situatia in care:

a) zona de lucru este situata la distanta fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice;

b) zona de lucru este situata in instalatiile electrice la care s-a intrerupt tensiunea si s-au realizat separarile vizibile, dar care nu sunt legate la pamant si in scurtcircuit, iar instalatia trebuie considerata sub tensiune;

c) lucrarea este organizata sa se execute direct asupra instalatiei electrice sub tensiune.

Art. 59. - In timpul executarii lucrarilor la distanta fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice, este interzisa demontarea ingradirilor permanente sau depasirea acestora cu o parte a corpului sau cu materiale ori unelte.

Art. 60. - Pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice de joasa tensiune sau parti din acestea, separate electric dar nelegate la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se realizeze in succesiune urmatoarele masuri tehnice:

a) Identificarea instalatiei si a locului in care urmeaza a se lucra;

b) verificarea vizuala a integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatajelor, a stalpilor si suportilor metalici si de beton, dupa caz;

c) separarea vizibila in cazul in care blocarea directa in pozitia deschis nu se poate realiza;

c) verificarea lipsei tensiunii, dupa caz, la elementele metalice ale instalatiilor (de exemplu: stalpi metalici, stelaje metalice ale tablourilor de distributie, usi ale cutiilor de distributie, ale firidelor de bransament);

d) descarcarea de sarcina capacitiva a instalatiei la care urmeaza a se lucra;

e) delimitarea materiala a zonei de lucru, dupa caz, si montarea indicatoarelor de interzicere;

f) luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica;

g) utilizarea dispozitivelor si sculelor electroizolante.

Art. 61. - Pentru executarea lucrarilor sub tensiune incontact, trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice:

a) Identificarea instalatiei si a locului in care urmeaza a se lucra;

b) delimitarea materiala a zonei de lucru, dupa caz, si montarea indicatoarelor de interzicere;

a) luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica;

b) asigurarea de catre seful de lucrare si de catre fiecare membru al formatiei de lucru ca in spate si pe lateral nu sunt in apropiere parti aflate sub tensiune neangradite sau neprotejate, astfel incat sa existe suficient spatiu, care sa permita efectuarea miscarilor necesare la lucrare in conditii de securitate;

e) utilizarea castii si a vizierei de protectie, manusilor electroizolante, incaltamintei sau covorului electroizolant, dupa caz, inclusiv a sculelor electroizolante, a placilor, foliilor, palariilor, degetarelor si tecilor electroizolante.

Art. 62. - Lucrarile care se executa direct asupra partilor aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice prin metoda "in contact", trebuie sa aiba la baza, ca forma organizatorica, instructiunile tehnice interne de protectie a muncii ITI-PM, atributiile de serviciu AS, obligatiile de serviciu OS sau propria raspundere PR.

Masuri de protectie a muncii la servirea operativa a instalatiilor electrice, controlul si executarea manevrelor in acestea

Art. 63. - La servirea operativa a instalatiilor electrice de utilizare trebuie aplicate si respectate masurile de protectie a muncii cuprinse in subcapitolul 3.4 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor in cazul incidentelor (deranjamentelor) la instalatiile electrice de utilizare

Art. 64. - (1) Lucrarile pentru prevenirea si remedierea urmarilor incidentelor (deranjamentelor) In instalatiile electrice de utilizare de joasa tensiune din gestiunea persoanelor juridice sau fizice care au organizata activitatea cu personal de servire operativa sau de catre personal de intretinere-reparatii trebuie sa se execute in baza atributiilor de serviciu AS, autorizatiilor de lucru AL, instructiunilor tehnice interne de protectie a muncii ITI-PM, dispozitiilor verbale DV sau obligatiilor de serviciu OS, dupa caz.

(2) Lucrarile pentru prevenirea si remedierea urmarilor incidentelor sau evenimentelor in instalatiile electrice de utilizare din gestiunea persoanelor juridice sau fizice care nu au angajati electricieni se executa cu personal delegat (electricieni autorizati-prestatori de servicii), in baza masurii organizatorice pe "proprie raspundere" PR.

Art. 65. - La executarea lucrarilor de prevenire si remediere a urmarilor incidentelor sau evenimentelor trebuie respectate masurile tehnice specifice lucrarii, conform prevederilor prezentelor norme specifice.

Art. 66. - (1) Se interzice executarea lucrarilor la coronamentele liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, prin urcarea directa pe stalpi, fara scoaterea liniei de sub tensiune.

(2) Lucrarile la coronamentele liniilor electrice aeriene amplasate pe stalpii mentionati la alineatul precedent, fara scoaterea liniei de sub tensiune, trebuie sa se execute din cosul autotelescopului, de pe autoscara, de pe autoutilajul cu brat articulat sau de pe scara. In cazul folosirii scarii se vor respecta prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucru la inaltime si prevederile subcapitolului 3.6 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice (NSPM 65).

(3) Orice lucrare deasupra conductoarelor liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, trebuie executate din cosul autbtelescopului, de pe autoscara sau din cosul autoutilajului cu brat articulat luandu-se masuri impotriva atingerilor directe.

(4) La executarea lucrarilor, sub tensiune, la coronamentele stalpilor liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu console, trebuie verificata lipsa tensiunii pe consola, cu detectorul de tensiune cu lampa de neon sau cu un aparat de masurare. La constatarea prezentei tensiunii pe consola, trebuie sa se scoata linia de sub tensiune si sa se remedieze defectiunea care a cauzat punerea sub tensiune a consolei, cu luarea tuturor masurilor de protectie a muncii specifice lucrarii respective, conform prezentelor norme.

Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor la inaltime, specifice instalatiilor electrice de utilizare

Art. 67. - (1) Organizarea, executarea lucrarilor la inaltime si salvarea potentialilor accidentati prin cadere de la inaltime trebuie sa respecte prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucru la inaltime, cap. 3.6 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice si indrumarile specifice din Manualul de prim ajutor.

(2) La utilizarea pentru urcare/coborare pana la inaltimea necesara a unei scari simple sau extensibile, sprijinite de sol, executantul trebuie sa asigure mai intai scara impotriva rasturnarii sau alunecarii si sa urce/coboare dupa ce in prealabil a ancorat suportul de ancorare flexibil, conform prevederii din normele pentru lucru la inaltime, de un punct rezistent mecanic, situat deasupra locului de munca.

(3) In lipsa unui punct rezistent mecanic, situat deasupra locului de munca, executantul se va urca pana la inaltimea necesara folosind metoda "celor trei puncte'' (sprijin alternativ pe treptele scarii a ambelor picioare si o mana sau cu ambele maini si un picior), iar in timpul executarii lucrarii, scara trebuie sa fie tinuta de cel putin inca o persoana.

(4) La executarea lucrarilor de pe scara dubla, executantul trebuie sa o asigure, inainte de a se urca pe aceasta, impotriva deschiderii accidentale si nu trebuie sa se deplaseze de la un loc de munca la altul sau dintr-o pozitie in alta, in cadrul aceluiasi loc de munca, din pozitia "stand pe scara".

MULOACE DE PRODUCTIE

Art. 68. - Mijloacele de productie specifice instalatiilor de utilizare a energiei electrice fiind comune cu cele specifice instalatiilor de transport si distributie a energiei electrice, prevederile capitolului 4 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice trebuie sa se aplice si in activitatea de utilizare a energiei electrice (NSPM 65).

MEDIUL DE MUNCA

Conditii tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mediul de munca din punctul de vedere al protectiei muncii din etapa de proiectare, constructii montaj si pe parcursul exploatarii din proiectare

Art. 69. - Instalatiile de utilizare si mijloacele tehnice de protectie aferente acestora trebuie concepute, executate si verificate dupa construire/montare, respectiv inaintea punerii in functiune, dupa fiecare reparatie, ori de cate ori se considera necesar si apoi periodic conform anexei 3 la prezenta norma specifica.

Art. 70. - Constructiile metalice nu trebuie sa fie lolosite drept nul de lucru pentru alimentarea receptoarelor de energie electrica.

Art. 71. - (1) Instalatiile de utilizare a energiei electrice si componentele acestora trebuie proiectate astfel incat sa asigure in timpul exploatarii protectia personalului impotriva atingerilor accidentale directe si impotriva atingerilor indirecte.

(2) Pentru realizarea protectiei impotriva atingerii directe, proiectantul sau orice electrician autorizat care proiecteaza o instalatie electrica definitiva sau provizorie trebuie sa adopte una sau mai multe din urmatoarele solutii:

a) acoperirea cu materiale electroizolante a partilor active (izolarea de lucru) aferente instalatiilor si echipamentelor electrice;

b) Inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare (protectie prin carcasare);

c) Ingradiri fixe;

d) Ingradiri mobile;

e) protectia prin amplasare (asigurarea unor distante minime de protectie);

f) scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau a echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune;

g) legari la pamant si in scurtcircuit, direct sau prin dispozitive speciale (de exemplu prin scurtcircuitoare, eclatoare, descarcatoare etc);

h) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

i) alimentarea la tensiune redusa de protectie;

j) egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru.

(3) Pentru realizarea protectiei impotriva atingerii indirecte proiectantul sau orice electrician autorizat care proiecteaza o instalatie electrica definitiva sau provizorie trebuie sa adopte una sau mai multe din urmatoarele solutii:

a) alimentarea la tensiune redusa;

b) legarea la pamant;

c) legarea la nul;

d) dirijarea distributiei potentialelor;

e) egalizarea potentialelor;

f) Izolarea suplimentara de protectie aplicata echipamentului electric (aparataj, utilaj, scula etc);

g) Izolarea zonei de manipulare a omului (izolarea amplasamentului);

h) protectia prin separare;

i) protectia automata impotriva tensiunilor de defect (PATD);

j) protectia automata impotriva curentilor de defect (PACD);

k) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante;

l) controlul permanent al rezistentei de izolatie.

(4) Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de protectie: o masura de protectie principala care sa asigure protectia in orice conditii si o masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel incat sa nu se anuleze una pe cealalta. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei singure masuri, considerata principala.

(3) Pentru indeplinirea conditiei prevazute la alineatul

(4) de mai sus trebuie aplicata cel putin una din urmatoarele masuri de protectie suplimentare:

a) egalizarea potentialelor;

b) Izolarea amplasamentelor;

c) legarea la o instalatie de legare la pamant locala;

d) folosirea unor dispozitive automate de protectie impotriva curentilor periculosi sau a tensiunilor de atingere periculoase

(6) Carcasele echipamentelor tehnice electrice trebuie sa fie astfel concepute incat sa impiedice atingerea partilor aflate normal sub tensiune (sa indeplineasca cel putin gradul normal de protectie IP - 2X).

Art. 72. - Proiectantul unei instalatii electrice care alimenteaza un echipament/utilaj de clasa I de protectie, trebuie sa stabileasca elementele de protectie astfel incat acestea sa asigure deconectarea la aparitia tensiunii periculoase pe masele acestora (protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta este asigurata prin legare la nul sau la pamant).

Art. 73. - Proiectantul instalatiei de protectie prin legare la nul trebuie sa prevada o masura suplimentara de protectie conform standardelor in vigoare.

Art. 74. - Pe conductoarele de protectie este interzis a se intercala sigurante, intreruptoare sau oricare alt element care poate sa intrerupa circuitul. De asemenea, este interzis a se monta astfel de elemente pe conductoarele de nul folosite in comun drept nul de lucru si de protectie.

Art. 75. - (1) Proiectele pentru executarea si extinderea sau reparatia capitala a instalatiilor electrice trebuie sa contina masuri de protectie a muncii pentru executia propriu-zisa a lucrarilor, exploatarea si intre-tinerea-repararea instalatiilor. De asemenea proiectele trebuie sa contina masurile de racordare, punere in functiune si probe ale instalatiilor respective.

(2) Proiectele echipamentelor sau instalatiilor electrice de utilizare trebuie realizate astfel incat sa fie prevenite electrocutarile, incendiile si exploziile.

(3) Instalatiile electrice interioare de joasa tensiune trebuie sa respecte distantele de izolare in aer si distantele de protectie corespunzatoare reglementarilor tehnice in vigoare si sa fie prevazute cu indicatoare de interzicere a accesului la elementele sub tensiune.

(4) Pentru noile procese tehnologice si echipamente tehnice trebuie sa se elaboreze, de catre proiectant, instructiuni de protectie a muncii specifice.

(5) In proiecte se vor prevedea, pentru fiecare instalatie electrica de utilizare in parte, dotarile si amenajarile in vederea desfasurarii sigure a activitatii de exploatare si intretinere-reparatii, din punctul de vedere al reglementarilor din prezentele norme specifice. Proiectele instalatiilor trebuie sa prevada borne sau locuri speciale pentru legarea scurtcircuitoarelor necesare realizarii zonelor de lucru.

Art. 76. - (1) Liniile electrice aeriene de joasa tensiune trebuie sa respecte gabaritele prevazute in reglementarile tehnice in vigoare si sa fie prevazute pe toti stalpii cu indicatoare de interzicere a accesului la elementele sub tensiune sau a atingerii stalpilor ori a conductoarelor cazute la pamant.

(2) Retelele electrice de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate trebuie sa fie astfel realizate incat sa permita montarea scurtcircuitoarelor mobile si delimitarea zonei de lucru.

(3) Retelele izolate fata de pamant trebuie sa fie dotate cu un dispozitiv pentru supravegherea permanenta a izolatiei retelei si care sa semnalizeze sau sa deconecteze la punere la pamant.

Art. 77. - Echipamentele fixe clasa I de protectie, trebuie sa fie prevazute cu doua borne de masa: una amplasata in cutia de borne, langa bornele de alimentare cu energie electrica si cealalta pe carcasa in exterior.

Art. 78. - Echipamentele mobile si portabile clasa I de protectie cuprinse in proiectele instalatiilor de utilizare trebuie sa fie dotate cu cablu flexibil de alimentare cu conductor de protectie si fisa cu contact de protectie. Masa echipamentului trebuie sa fie legata electric prin conductorul de protectie din cablu la contactul de protectie al fisei.

Art. 79. - Echipamentele clasa II de protectie prevazute in proiectele instalatiilor de utilizare trebuie sa fie realizate cu izolatie suplimentara (intarita).

Art. 80. - (1) Echipamentele tehnice electrice clasa IU de protectie prevazute in proiectele instalatiilor de utilizare trebuie sa fie alimentate cu o tensiune foarte joasa (mai mica de 50 V in curent alternativ sau de 120 V in curent continuu).

(2) Echipamentele clasa III de protectie trebuie sa nu genereze, ele insele, o tensiune mai mare decat tensiunea maxim admisa pentru tensiuni foarte joase.

(3) Echipamentele mobile portabile de clasa III de protectie, prevazute cu cablu flexibil de alimentare, trebuie sa aiba fisa astfel realizata incat sa nu poata fi introdus intr-o priza cu tensiunea mai mare decat tensiunea de alimentare a achipamentului de clasa III de protectie.

Art. 81. - Conditiile de protectie a muncii de care trebuie sa se tina seama la proiectarea instalatiilor de baterii electrice stationare si de baterii de condensatoare sunt cele prevazute la cap. 5 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

La constructii-montaj si punerea in functiune

Art. 82. - (1) Montarea echipamentelor tehnice electrice si realizarea instalatiilor electrice de utilizare trebuie sa se execute conform proiectului; in cazuri speciale, modificarile trebuie sa se faca numai cu acordul scris al proiectantului.

(2) Verificarile si incercarile in vederea predarii in exploatare trebuie astfel concepute, organizate si desfasurate incat sa se previna accidentele prin electrocutare, incendiile si exploziile.

Art. 83. - Verificarea instalatiilor electrice si a componentelor acestora din punctul de vedere al protectiei muncii trebuie efectuata conform prevederilor anexei 3 la NSSM111.

Art. 84. - (1) Echipamentele tehnice electrice inainte de a fi montate in instalatiile electrice de utilizare trebuie sa fie verificate din punct de vedere tehnic, fiind interzisa montarea lor daca nu corespund. Acestea se supun cel putin urmatoarelor incercari:

a) rezistenta de izolatie trebuie sa fie mai mare de 2 MQ pentru izolatie simpla (clasa I de protectie) si mai mare de 7 MQ pentru izolatie intarita (clasa II de protectie);

b) tensiunea de incercare trebuie sa fie egala cu 2Un + 1000 V pentru clasa I de protectie si 4000 V pentru clasa II de protectie

(2) Orice echipament tehnic, indiferent de clasa lui de protectie, trebuie sa fie insotit de cartea tehnica si certificatul de calitate.

Art. 85. - Executantul instalatiei electrice de utilizare trebuie sa respecte intocmai documentatia de executie, sa solicite proiectantului eventualele modificari determinate de situatia concreta din teren si sa predea beneficiarului documentatia cu toate modificarile efectuate, acceptate de proiectant.

Art. 86. - Beneficiarul are obligatia de a efectua receptia lucrarilor, iar atunci cand acestea nu corespund din punctul de vedere al protectiei muncii trebuie sa refuze semnarea procesului verbal de receptie. Este interzis de a se efectua receptia lucrarilor sub rezerva completarii ulterioare a masurilor de protectie a muncii.

Art. 87. - Executantul instalatiilor de utilizare trebuie sa montaze numai echipamentele tehnice certificare din punctul de vedere al protectiei muncii. In exploatare

Art. 88. - Pentru mentinerea nivelului de securitate a echipamentelor tehnice electrice, a instalatiilor electrice de utilizare si a componentelor acestora, unitatea in exploatare trebuie:

a) sa intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii privind masurile de protectie a muncii la exploatarea acestora;

b) sa intocmeasca si sa respecte fisele tehnologice privind intretinerea si repararea instalatiilor electrice;

c) sa tina evidenta instalatiilor si a componentelor acestora referitoare la verificarile din punctul de vedere al protectiei muncii la care trebuie supuse si periodicitatile de verificare. Verificarile minime sunt cele indicate in anexa 3 la NSSM 111 completate cu alte verificari prevazute in proiecte, considerate ca fiind necesare, si aprobate de catre conducatorul unitatii;

d) sa mentina pe durata exploatarii instalatiilor si echipamentelor nivelul de securitate conceput din proiectare;

e) Instalatiile electrice temporare sau definitive trebuie sa respecte prevederile normelor de protectie a muncii, fiind interzise orice fel de improvizatii.

Art. 89. - Obligatiile persoanei juridice care achizitioneaza sau utilizeaza echipamente tehnice electrice clasa I de protectie sunt urmatoarele:

a) sa asigure posibilitatea executarii legaturilor de protectie necesare crearii unui curent de defect, in cazul unui defect prin punerea unei faze la masa si aparitia unei tensiuni periculoase pe masele echipamentului tehnic electric, curent de defect care sa produca deconectarea echipamentului tehnic electric sau sectorului defect prin protectia maximala a circuitului sau prin alte protectii corespunzatoare. Posibilitatea executarii legaturilor de protectie trebuie sa se asigure astfel:

- in cazul unui echipament tehnic electric fix acesta trebuie sa fie prevazut cu doua borne de masa - una in cutia de borne, langa bornele de alimentare cu energie electrica, pentru racordarea conductorului de protectie din cablul de alimentare a echipamentului tehnic electric si a doua borna, pe carcasa echipamentului tehnic electric in exterior, pentru racordarea vizibila la centura de legare la pamant sau la alta instalatie de protectie;

- in cazul unui echipament mobil sau portabil, acesta trebuie sa fie prevazut cu un cablu de alimentare flexibil, prevazut cu o fisa cu contact de protectie sau echipamentul sa fie prevazut cu posibilitatea racordarii unui cablu flexibil de alimentare. Cablul de alimentare trebuie sa contina un conductor de protectie prin care sa se lege masele echipamentului la contactele de protectie ale fisei.

b) echipamentul tehnic electric sa aiba asigurata protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune.

(2) Persoanele juridice sau fizice care proiecteaza, produc sau livreaza un echipament tehnic electric clasa II de protectie trebuie sa-i asigure din fabricatie o izolatie suplimentara (dubla sau intarita) si o protectie impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune.

(3) Obligatiile persoanei juridice sau fizice care proiecteaza, produce sau livreaza un echipament tehnic electric clasa 111 de protectie sunt urmatoarele:

a) sa asigure alimentarea echipamentului tehnic electric la o tensiune foarte joasa;

b) echipamentul tehnic electric sa nu produca o tensiune mai mare decat tensiunea foarte joasa;

e) echipamentul tehnic electric sa aiba asigurata protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune.

Art. 90. - Este interzisa utilizarea constructiilor metalice drept nul de lucru. De asemenea, este interzisa utilizarea conductoarelor de protectie pentru alimentarea receptoarelor cu energie electrica.

Art. 91. - La punerea in functiune a instalatiilor de utilizare trebuie:

a) sa fie receptionata documentatia de executie adusa in concordanta cu eventualele modificari si completari din teren;

b) sa fie receptionate instalatiile de utilizare, verificand concordanta cu documentatia de executie;

c) sa fie receptionate buletinele si rapoartele de incercari si probe ale caror concluzii confirma indeplinirea conditiilor de punere sub tensiune.

Art. 92. - In exploatare trebuie sa se efectueze verificarile periodice ale echipamentelor tehnice electrice aflate in gestiune ia termenele prevazute in cartile tehnice ale echipamentelor si/sau in anexa 3 la prezenta norma specifica.

Art. 93. - Modificarile sau extinderile instalatiilor electrice de utilizare trebuie efectuate de catre un electrician autorizat profesional si din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art. 94. - (1) La utilizarea unor echipamente tehnice electrice clasa I de protectie trebuie:

a) sa fie asigurate legaturile de protectie necesare pentru realizarea protectiei impotriva electrocutarii prin atingere indirecta;

b) sa fie asigurata deconectarea automata a echipamentului tehnic electric sau sectorului defect;

c) sa fie asigurata protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune.

(2) La utilizarea unor echipamente tehnice electrice clasa LI de protectie trebuie:

a) sa fie asigurata izolatia suplimentara a echipamentului tehnic electric respectiv utilizatorul sau executantul, dupa caz, sa verifice ca aceasta nu este deteriorata sau eliminata;

b) sa fie asigurata protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune iar utilizatorul sau executantul, dupa caz, sa verifice ca aceasta nu este inlaturata sau deteriorata.

(3) La utilizarea unor echipamente tehnice electrice clasa III de protectie trebuie:

a) sa alimenteze echipamentul tehnic electric Ia tensiunea foarte joasa pentru care a fost proiectat;

b) utilizatorul sau executantul, dupa caz, sa se asigure ca echipamentul tehnic electric este astfel construit incat nu permite aparitia uneu tensiuni mai mari in circuitul de tensiune foarte joasa. Daca se utilizeaza un transformator coborator, pentru producerea tensiunii foarte joase, acesta trebuie sa fie un transformator de separare (de siguranta);

c) utilizatorul sau executantul, dupa caz, sa se asigure ca izolatia circuitului de foarte joasa tensiune este astfel realizata incat sa nu fie posibila ca o tensiune mai mare din alte circuite sa ajunga in circuitul de tensiune foarte joasa;

d) utilizatorul sau executantul, dupa caz, sa se asigure ca protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune nu este inlaturata sau deteriorata,

Art. 95. - Semnalarea proprietarului instalatiei, imediat dupa constatare, a instalatiilor electrice care nu corespund prezentelor norme specifice, este in obligatia oricarei personae care exploateaza, intretine sau repara aceste instalatii, indifferent daca este personal propriu al unitatii/subunitatii sau personal delegat. Proprietarul instalatiei trebuie sa ia imediat masuri de remediere.

CONDITIILE TEHNICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA INSTALATIILE SI MIJLOACELE DE
PROTECTIE IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE LA UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE

Masuri principale de protectie

Art. 96. - (1) Protectia prin legare la nul este permisa numai in cazul retelelor de joasa tensiune, cu neutrul legat la pamant.

(2) Masurile suplimentare de protectie care se pot aplica la utilizarea legarii la nul ca protectie principala trebuie sa fie una din urmatoarele:

a) legarea suplimentara a carcaselor si a elementelor de sustinere a echipamentelor electrice la o instalatie de legare la pamant de protectie, dimensionata astfel incat rezistenta de dispersie fata de pamant, masurata din orice punct al retelei de nul, sa fie de cel mult 4WQ. Se admite depasirea acestei valori, cu conditia asigurarii unei tensiuni de atingere si de pas sub valoarea de 65 V, daca timpul de deconectare este cel mult 3 secunde, respectiv de 40 V daca timpul de deconectare este mai mare de 3 secunde;

b) executarea unor legaturi suplimentare intre toate carcasele metalice ale echipamentelor grupate in acelasi (Joiectia Acte rsormanveloc si cu alte elemente conductoare aflate in zona de manipulare, in vederea egalizarii potentialelor (in zona de manipulare);

c) Izolarea amplasamentului prin executarea de pardoseli din materiale electroizoiante si acoperirea obiectelor conductoare aflate in zona de manipulare cu materiale electroizoiante;

d) folosirea unor dispozitive automate de protectie impotriva tensiunilor de atingere periculoase sau a curentilor periculosi, care sa actioneze in decurs de cel mult 0,2 secunde de la aparitia defectului,

Art. 97. - (1) Masele echipamentelor tehnice electrice trebuie legate la pamant prin conductoare astfel dimensionate incat sa reziste curentului de scurtcircuit care apare in caz de defect.

(2) La circuitele de alimentare ale echipamentelor tehnice electrice trebuie sa fie montate elemente de protectie la curenti de scurtcircuit si/sau defect, care sa asigure deconectarea instalatiei/echipamentului defect.

(3) Masele echipamentelor tehnice electrice trebuie sa fie prevazute cu o borna speciala distincta, marcata cu semnul conventional si la care trebuie sa se realizeze legarea la pamant.

(4) In cutiile de borne ale utilajelor fixe trebuie prevazuta o borna la care sa fie legat conductorul de nul de protectie.

(4) Utilajele electrice mobile si portabile trebuie sa fie prevazute la capatul cablului de alimentare cu fise cu contact de protectie. Cablul de alimentare trebuie sa contina un conductor separat prin care masele utilajului sunt legate la contactul de protectie al fisei.

Art. 98. - Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat interior, din locurile de munca periculoase si foarte periculoase, alimentate la tensiune de 65 V curent alternativ sau mai mare, trebuie sa fie legate la nul de protectie daca distanta de la sol sau pardoseala pana la ele este mai mica de 2,5 metri.

Art. 99. - Prelungirea cablurilor de alimentare ale utilajelor trebuie realizata astfel incat sa fie asigurata continuitatea conductorului de nul de protectie.

Art. 100. - Este interzisa utilizarea conductorului de nul de protectie drept conductor de nul sau conductor de faza.

Art. 101. - Este interzisa legarea in serie la conductorul de nul de protectie a carcaselor mai multor aparate. Fiecare utilaj trebuie legat la conductorul de nul de protectie cu o legatura speciala.

Art. 102. - Se interzice montarea pe conductorul de protectie a oricaror dispozitive (de exemplu: sigurante, intreruptoare), care ar putea intrerupe continuitatea circuitului de protectie.

Art. 103. - Conductorul de nul de protectie trebuie sa fie separat de conductorul de nul de lucru, incepand de la ultimul tablou la care bara de nul este legata la pamant pana la masa echipamentului tehnic care trebuie protejat.

Art. 104. - Pana la ultimul tablou electric de distributie, se admite existenta unui singur conductor de nul, utilizat atat drept conductor de lucru cat si de protectie. De la ultimul tablou, la care se racordeaza receptorul, in sensul de distribuire a energiei electrice, conductorul de nul de lucru trebuie sa fie separat de conductorul de nul de protectie. Bara de la care se separa conductorul de nul de lucru de cel de protectie trebuie sa fie legata la instalatia de legare la pamant a incintei.

Art. 105. - Prizele si fisele receptoarelor electrice trebuie sa aiba contacte speciale pentru racordarea conductorului de nul de protectie. Este interzis a se folosi rizele si fisele echipamentelor tehnice electrice atunci cand contactele de racordare la nulul de protectie sunt defecte.

Art. 106. - Conductoarele de legare la nul de protectie trebuie sa aiba sectiunea dimensionala corespunzator prevederilor standardelor in vigoare si culoarea de izolatie galben-verde. Pentru receptoarele electrice mobile acest conductor de protectie trebuie sa fie executat numai din cupru.

Art. 107. - Echipamentele electrice fixe din instalatiile de utilizare realizate cu protectia principala prin legare la nul trebuie sa aiba o dubla legatura de protectie: una printr-un conductor de protectie aflat in cablul de alimentare, prin care se leaga borna de protectie aflata in cutia de borne a echipamentului de bara de nul a tabloului de distributie; a doua printr-un conductor vizibil sau platbanda care leaga borna de protectie, aflata pe carcasa echipamentului in exterior, de instalatia de legare la pamant care se afla in incinta unde este montat echipamentul.

Art. 108. - Toate tablourile electrice trebuie sa aiba o bara de nul, racordata la instalatia de legare la pamant care se afla in incinta unde este montat tabloul; in cazul tablourilor electrice cu carcasa metalica, bara de nul se leaga la carcasa, iar carcasa se leaga vizibil la instalatia de legare la pamant.

Art. 109. - Bara de nul trebuie sa aiba cel putin atatea borne cate conductoare sunt racordate la aceasta bara. Nu se admit mai multe conductoare racordate la o singura borna.

Art. 110. - Toate conductoarele de protectie trebuie sa aiba papuci la capete, iar bornele de protectie trebuie sa fie asigurate impotriva desurubarii,

Art. 111. - Instalatia de legare la pamant a fiecarei incinte, la care sunt racordate instalatiile, echipamentele si utilajele la care protectia principala o constituie legarea la nul, trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de maximum 4W.

Art. 112. - (1) Patroanele sigurantelor fuzibile trebuie sa fie inlocuite cu patroane calibrate la valoarea nominala indicata de proiectant. Sunt interzise improvizatiile sau inlocuirea lor cu altele de alta valoare.

(2) Valorile de reglaj ale protectiilor electromagnetice ale intreruptoarelor electromagnetice trebuie sa fie cele indicate de proiectant, fiind interzisa scoaterea lor din functiune.

Art. 113. - Toate instalatiile de legare la pamant din incinta unei unitti industriale trebuie sa fie legate electric intre ele cel pitin prin conductorul de nul de protectie al retelei de alimentare.

Art. 114. - In cazul unei instalatii complexe, formate din mai multe receptoare, fiecare receptor trebuie sa aiba o legatura dubla de protectie: una prin conductorul de protectie din cablul de alimentare si cealalta vizibila legata la borna de protectie a receptorului, borna aflata pe carcasa metalica, in exterior. Borna de protectie trebuie sa fie marcata cu semnul conventional.

Art. 115. - Este interzisa folosirea constructiilor metalice drept nul de lucru.

Protectia prin legare la pamant

Art. 116. - (1) Protectia prin legare la pamant, ca protectie principala, este permisa in cazul retelelor de joasa tensiune izolate fata de pamant.

(2) Intr-o incinta este permisa existenta unei singure instalatii de legare la pamant, la care trebuie sa fie racordate pentru protectie toate echipamentele tehnice electrice aflate in respectiva incinta.

Art. 117. - Utilizarea constructiilor metalice drept conductor de protectie este permisa numai dupa verificarea continuitatii si a rezistentei de dispersie la pamant a acestora, care trebuie sa corespunda prevederilor standardelor in vigoare.

Art. 118. - Protectia prin legare la pamant trebuie sa asigure obtinerea unor tensiuni de atingere si de pas mai mici decat valorile prevazute in standardele in vigoare. Totodata, protectia trebuie sa asigure deconectarea (separarea) sectorului defect.

Art. 119. - rezistenta de dispersie a instalatiei de legare la pamant trebuie sa aiba o astfel de valoare incat sa asigure deconectarea in caz de defect intr-un timp mai mic de 3 secunde; cand nu este asigurata deconectarea, tensiunea de atingere si de pas trebuie sa fie sub limita admisa pentru timpul de declansare mai mare de 3 secunde, respectiv mai mica de 50 V.

Art. 120. - In cazul retelelor izolate fata de pamant trebuie sa li se mentina in stare de functionare dispozitivul pentru supravegherea permanenta a izolatiei retelei si care sa semnalizeze sau sa deconecteze punerile la pamant.

Art. 121. - In instalatiile izolate fala de pamant, prevazute numai cu sistem de semnalizare a punerilor la pamant, personalul de exploatare trebuie sa actioneze in sensul eliminarii rapide a acestora. Durata maxima in care se admite functionarea retelelor izolate cu o punere la pamant trebuie stabilita de catre conducerea unitatii prin instructiuni proprii, insa nu mai mare de 8 ore.

Art. 122. - In toate locurile foarte periculoase unde se folosesc retele izolate fata de pamant, in afara de legarea la reteaua generala de protectie, carcasa fiecarui utilaj trebuie legata separat la o priza de pamant locala, care poate sa deserveasca doua sau mai multe utilaje grupate in acelasi loc.

Art. 123. - Prizele si fisele de conectare a receptoarelor electrice la sursele de alimentare trebuie sa fie alese cu contacte speciale de protectie pentru asigurarea continuitatii dintre acestea si instalatiile de protectie prin legare la pamant.

Protectia prin alimentare cu tensiune foarte joasa

Art. 124. - Tensiunile foarte joase trebuie obtinute numai printr-un transformator coborator executat in conditiile separarii de protectie sau de la o sursa independenta de producere a energiei electrice (acumulatoare sau elemente galvanice).

Art. 125. - (1) Transformatoarele coboratoare de tensiune foarte joasa, trebuie sa fie certificate din punctul de vedere al protectiei muncii.

(2) Carcasa si miezul transformatoarelor coboratoare trebuie sa fie legate la nul si la pamant, cu exceptia transformatoarelor de clasa II de protectie.

Art. 126. - Prizele si fisele de pe partea tensiunii foarte joase trebuie sa fie de constructie diferita fata de cele pentru tensiunea normala a retelei, astfel incat fisele de tensiune redusa sa nu poata fi introduse in prizele cu tensiune mai mare.

Protectia prin separarea de protectie

Art. 127. - Intr-o instalatie in care se foloseste separarea de protectie trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:

a) reteaua sa aiba tensiuni pana la 500 V. Tensiunea nominala in partea secundara a transformatorului de separare sau tensiunea debitata de grupul motor-gene-rator, poate fi de cel mult 400 V;

b) transformatorul de separare sa aiba infasurarile pe brate separate sau ele sa fie montate cap la cap cu o izolatie intarita intre bobine;

c) la un transformator de separare sau la un grup motor-generator sa nu se racordeze decat un singur consumator;

d) pe partea secundara, este interzisa legarea circuitului la pamant sau la alte elemente din instalatie.

Art. 128. - In locurile de munca foarte periculoase, nu se vor introduce surse de alimentare a circuitelor cu tensiune redusa (transformatoare de separare, grupuri motor-generator etc).

Masuri suplimentare de protectie Protectia prin legare la pamant

Art. 129. - Echipamentele tehnice electrice la care este utilizata legarea la nul ca protectie principala si ia care se foloseste legarea la pamant ca protectie suplimentara, trebuie sa fie racordate la instalatia de legare la pamant la care este racordata si bara de nul a tabloului din care este alimentat echipamentul tehnic electric.

Protectia automata la curenti de defect (PACD) (curenti diferentiali reziduali)

Art. 130. - Protectia automata la curenti de defect trebuie folosita numai ca masura suplimentara la instalatiile la care este folosita ca protectie principala legarea la nul de protectie sau legarea la pamant.

Art. 131. - (1) Dispozitivele de protectie automata trebuie sa fie prevazute cu un sistem de verificare a functionarii lor prin simularea actionarii punerii la pamant, prin actionarea unui buton, parghie sau dispozitiv special prin care se simuleaza un curent de defect.

(2) Detinatorii instalatiilor de utilizare prevazute cu dispozitive de protectie automate la curentii de defect trebuie sa stabileasca in scris periodicitatea de verificare a functionarii acesteia si persoana responsabila pentru aceasta verificare.

Art. 132. - Se poate utiliza cate un dispozitiv PACD pentru fiecare receptor in parte sau un singur dispozitiv PACD pentru o grupa de receptoare electrice. Prin dispozitivul PACD sau orificiul transformatorului de curent al dispozitivului trebuie sa treaca toate conductoarele de lucru care alimenteaza respectivul receptor sau grup de receptoare, iar toate conductoarele de protectie trebuie sa ocoleasca dispozitivul PACD.

Art. 133. - Dispozitivele pentru protectia automata la curenti de defect, utilizate drept protectie suplimentara, trebuie sa actioneze la un curent de defect de maximum 30 mA.

Art. 134. - Dispozitivele de protectie ta curenti de defect trebuie sa actioneze in maximum 0,2 secunde de la aparitia defectului.

Protectia automata la tensiuni de defect (PATD)

Art. 135. - Protectia automata la tensiuni de defect trebuie folosita ca alternativa la protectia automata la curenti de defect, drept masura suplimentara la legarea la nul sau 1 apamant utilizata ca protectie principala.

Art. 136. - Dispozitivele de protectie automata la tensiuni de defect trebuie sa actioneze la o tensiune de defect de maximum 50 V si sa produca deconectarea sectorului defect in maximum 0,2 secunde.

Egalizarea potentialelor

Art. 137. - Egalizarea potentialelor se realizeaza prin legarea elementului la care trebuie obtinuta protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta cu alte elemente conductoare cu care omzul poate veni in contact, astfel incat sa se reduca diferenta dintre potentialele la care poate fi supus omul.

Art. 138. - Legaturile pentru egalizarea potentialelor, se realizeaza fie prin conductoare special prevazute in acest scop (de exemplu: aplicarea protectiei la echipamentele portabile), fie prin diferite conductoare existente in zona respectiva (de exemplu: conducte cu diferite destinatii, sine de cale ferata).

Izolarea amplasamentelor

Art. 139. - Izolarea amplasamentului se realizeaza prin intercalarea unui strat electroizolant intre om si pamant, respective partile conductoare care sunt in contact direct sau indirect cu pamantul si care se afla in zona de manipulare a omului.

Art. 140. - Stratul electroizolant intercalat trebuie sa prezinte o rezistenta de izolatie sufficient de mare pentru a asigura protectia necesara..

Art. 141. - Materialul stratului electroizolant trebuie sa indeplineasca conditiile generale de rezistenta la solicitari ale mediului in care se foloseste.

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII LA EXECUTAREA LUCRARILOR IN
INSTALATII ELECTRICE DE UTILIZARE (TABLOURI DE ALIMENTARE, LEA, LES)

Art. 142. - La executarea lucrarilor in tablourile de alimentare, la liniile electrice aeriene si liniile electrice subterane din instalatiile de utilizare a energiei electrice trebuie sa se respecte prevederile subcapitolelor 5.2,5.3 Si 5.4 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energie electrice.

Art. 143. - La executarea lucrarilor de defectoscopie, de incercari cu tensiune marita si masuratori cu aparate portabile trebuie sa se respecte prevederile subcapitolelor 5.5 si 5.7 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

Art. 144. - La executarea lucrarilor la circuitele secundare si la bateriile de acumulatoare stationare trebuie sa se respecte prevederile subcapitolelor 5.6 si 5.8 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

Art. 145. - La executarea lucrarilor la bateriile de condensatoare trebuie sa se respecte prevederile subcapitolului 5.9 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

Art. 146. - La executarea lucrarilor in instalatiile electrice de iluminat trebuie sa se respecte prevederile subcapitolului 5.11 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice (NSPM 65).

Art. 147. - La executarea lucrarilor la inaltime trebuie respectate prevederile subcapitolului 3.6 din Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice si/sau Normele specifice de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime.