0723598256

NSPM 79
Norme de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor

Preambul

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi obligatorii minimale pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala in conditii de securitate.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau persoanele fizice de raspundere pentru prevenirea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.

Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:

- Norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii si de igiena a muncii, general valabile pentru orice activitate;

- Norme specifice de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice urmareste corelarea prevederilor normative cu riscuri comune uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii, pentru activitatile caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii utilizata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari procesul de munca este tratat ca un sistem complex, structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza:

- Executantul: persoana fizica implicata nemijlocit in executarea unei sarcini de munca si care are calitatea de angajat cu contract de munca ori conventie civila sau de membru cooperator sau ucenic, elev, student pe timpul practicii;

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- Mijloacele de productie: totalitatea mijloa-celor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul normelor specifice de protectie a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la securitatea si sanatatea in munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii persoanelor juridice;

- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.

In contextul general prezentat, "Normele specifice de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor" au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestei norme este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantilor in procesul de munca. Normele mai cuprind si un capitol de prevederi de proiectare care vor fi respectate la proiectarea cladirilor, a altor constructii si a echipamentelor tehnice, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate prin standardele din domeniu.

In acelasi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, normele mai cuprind o anexa in care sunt explicati o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentate, conform altor acte legislative si normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitand astfel pentru utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

CAPITOLUL 1
Prevederi generale

Art. 1. - : Continut

Normele specifice de protectie a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere drumuri si poduri cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice acestor activitati.

Art. 2. - : Scop

Scopul prezentelor norme specifice este ca prin respectarea masurilor de prevenire cuprinse sa se asigure desfasurarea in conditii de securitate a activitatilor de exploatare si intretinere drumuri si poduri.

Art. 3. - : Domeniu de aplicare

Prezentele norme specifice se aplica la toate persoanele juridice care desfasoara activitati de exploatare si intretinere drumuri si poduri, cu personal angajat in baza unui contract individual de munca sau in baza unei conventii civile. De asemenea, se aplica membrilor cooperatori si ucenicilor, elevilor si studentilor pe timpul practicii profesionale indiferent de forma de proprietate a capitalului social si de modul de organizare al acestora.

Art. 4. - : Conexiunea cu alte acte normative

(1) Prevederile cuprinse in prezentele norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

(2) Pentru activitatile auxiliare sau conexe activitatilor de exploatare si intretinere drumuri si poduri se vor aplica prevederile actelor normative prezentate in Anexa 1.

Art. 5. - : Revizuirea normelor

Prezentele norme specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la nivelul proceselor de munca.

CAPITOLUL 2
Prevederi comune activitatilor de exploatare si intretinere drumuri si poduri

SECTIUNEA 1
Incadrarea si repartizarea salariatilor la locul de munca

Art. 6. - Incadrarea si repartizarea salariatilor la locul de munca se vor efectua in conformitate cu prevederile cuprinse in Normele generale de protectie a muncii.

Art. 7. - Procesele de munca vor fi conduse si supravegheate de catre salariati care poseda pregatirea tehnica corespunzatoare, numiti prin decizia conducerii persoanei juridice.

Art. 8. - Salariatii care in timpul efectuarii sarcinilor de munca folosesc tehnici specifice lucrului la inaltime sau alpinismului utilitar trebuie angajati si repartizati la locul de munca conform prevederilor NSSM pentru lucru la inaltime si NSSM pentru alpinism utilitar (Anexa 1, poz. 1 si 2).

Art. 9. - Pentru activitati complexe (utilizarea masinii de frezat asfalt, a masinii de marcat drumuri, a utilajului denumit "inspector poduri" etc.) sunt admisi numai salariatii care poseda calificarea necesara, care corespund din punctul de vedere al aptitudinilor psihice si fizice si care au implinit varsta de 18 ani.

SECTIUNEA 2
Instruirea salariatilor

Art. 10. - Organizarea si desfasurarea activitatilor de instruire in domeniul protectiei muncii a salariatilor participanti la activitatile de exploatare si intretinere drumuri si poduri se vor efectua in conformitate cu prevederile din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 11. - Activitatile de exploatare si intretinere drumuri si poduri vor fi executate numai de catre salariati care au fost instruiti in domeniul protectiei muncii si care detin calificarea si/sau autorizarea necesara realizarii sacinilor de munca.

Art. 12. - La instruirea in domeniul protectiei muncii a salariatilor care desfasoara activitati de exploatare si intretinere drumuri si poduri se va tine seama si de posibilitatea aparitiei unor conditii meteorologice nefavorabile (ceata, viscol, furtuna etc.).

Art. 13. - Salariatii care executa sarcini de munca nespecifice activitatilor de exploatare si intretinere drumuri si poduri trebuie sa fie instruiti in domeniul activitatii pe care o desfasoara si dupa caz, autorizati.

SECTIUNEA 3
Dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie (EIP)

Art. 14. - Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie se vor face conform prevederilor din Normele generale de protectie a muncii si din Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Ordinul nr.225/21 iulie 1995.

Art. 15. - Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei activitati inainte de a verifica dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie si de a urmari utilizarea corecta a acestuia.

Art. 16. - Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele aflate in vigoare.

Art. 17. - Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de natura electrica trebuie verificat la termenele stabilite, fiind interzisa utilizarea celui defect sau neverificat.

Art. 18. - Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de cadere de la inaltime trebuie depozitat si utilizat in conformitate cu instructiunile stabilite de fabricant.

SECTIUNEA 4
Repartizarea sarcinii de munca

Art. 19. - Conceperea si repartizarea sarcinilor de munca se vor efectua in conformitate cu prevederile corespunzatoare din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 20. - Coordonatorul sau coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul elaborarii proiectului sunt obligati sa aplice prevederile subcap. 3.1. din Normele generale de protectie a muncii, precum si :

a) sa coordoneze punerea in aplicare a prevederilor art. 27 din prezenta norma;

b) sa stabileasca planul de securitate si sanatate cu precizarea particularitatilor si regulilor aplicabile santierului ce face obiectul proiectului tinand cont daca este necesar si de activitatile de exploatare ale santierului, cu specificarea categoriei lucrarilor;

c) sa intocmeasca un dosar adaptat particularitatilor si caracteristicilor specifice lucrarii, reluand elemen-tele utile in materie de securitate si sanatate de care sa se tina seama la eventualele lucrari ulterioare.

Art. 21. - Coordonatorul sau coordonatorii in materie de securitate si sanatate in timpul realizarii lucrarii sunt obligati sa aplice prevederile subcap. 3.2. din Normele generale de protectie a muncii, precum si :

a) sa coordoneze punerea in aplicare a prevede-rilor art.27 din prezenta norma;

b) sa coordoneze punerea in aplicare in mod coerent a urmatoarelor principii:

- intretinerea santierului in ordine si in stare de curatenie satisfacatoare;

- alegerea amplasamentului posturilor de lucru, tinand cont de conditiile de acces si de stabilirea cailor si a zonelor de deplasare sau de circulatie;

- conditiile de transport, manipulare si montaj a materialelor, subansamblelor si furniturilor recuperabile cat si a uitlajelor, dispozitivelor si echipamentelor;

- intretinerea, controlul inainte de inceperea serviciului si controlul periodic al instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor pentru eliminarea sau diminuarea actiunii factorilor de risc;

- amenajarea si delimitarea zonelor periculoase de depozitare si inmagazinare a materialelor;

- conditiile de ridicare, transport si folosire a materialelor periculoase utilizate;

- stocarea, decantarea, neutralizarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din procesele tehnologice sau din utilizarea ulterioara a lucrarilor de constructii;

- continua adaptare in functie de evolutia san-tierului a duratei efective a diferitelor activitati sau faze ale lucrarii;

- urmarirea unei bune cooperari dintre salaria-tii santierului si persoanele fizice angajate prin conventii civile de prestari servicii;

- interactiunile cu activitatile de exploatare din interior sau din apropierea situarii santierului.

c) sa coordoneze si sa urmaresca punerea in aplicare de catre patroni a sarcinilor ce le revin din cele prezentate la pct. b);

d) sa adapteze planul de securitate si sanatate in functie de evolutia lucrarilor si a eventualelor modificari intervenite;

e) sa organizeze intre patroni, inclusiv intre unitatile care se succed in santier, cooperarea si coordonarea activitatilor privind protectia salariatilor si prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale privind sanatatea;

f) sa coordoneze supravegherea aplicarii corecte a metodelor de munca;

g) sa stabileasca masurile necesare privind autori-zarea persoanelor cu acces in santier.

Art. 22. - Salariatii care asigura conducerea activitatilor la locul de munca (conducatorii locurilor de munca) au urmatoarele obligatii:

a) sa verifice vizual inainte de inceperea lucrului existenta si starea tehnica a protectorilor si/sau a dispozitivelor de protectie, a AMC-urilor si sa ia masuri pentru inlaturarea eventualelor deficiente constatate;

b) sa repartizeze salariatii din subordine numai la activitatile pentru care acestia poseda pregatirea corespunzatoare si numai dupa instruirea tehnica si de protectia muncii;

c) sa nu permita desfasurarea oricarei activitati de catre salariati aflati intr-o stare psiho-fiziologica necorespunzatoare;

d) sa urmareasca pe toata durata timpului de lucru mentinerea in stare corespunzatoare a cailor de acces, a iluminatului, instalatiilor de ventilatie si conditiilor de microclimat;

e) sa opreasca imediat procesul de munca in cazul aparitiei unor riscuri de accidentare sau de producere a avariilor;

f) In cazul producerii unui accident de munca sa ia masuri de acordare a primului ajutor si sa anunte responsabilul cu protectia muncii.

Art. 23. - Salariatii sunt obligati sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice normele, reglementarile si instructiunile de protectie a muncii specifice sarcinii de munca pe care o au de indeplinit. De asemenea, pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate salariatii sunt obligati:

a) sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele tehnice pe care le va utiliza sunt in stare tehnica corespunzatoare;

b) sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca defectiunile constatate;

c) sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitatea muncii la locul de munca;

d) sa utilizeze in timpul lucrului echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii respective;

e) sa nu execute sarcini de munca din proprie initiativa sau din dispozitia altui conducator al unui loc de munca daca nu este instruit corespunzator;

f) sa mentina curatenia la locul de munca;

g) sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii sau la locul de munca;

h) sa respecte disciplina la locul de munca;

i) sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca;

j) sa instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea unui accident de munca.

SECTIUNEA 5
Organizarea de santier si/sau a locurilor de munca si a activitatilor

Art. 24. - Beneficiarul de lucrare sau dirigintele de santier este obligat sa desemneze:

a) un "coordonator in materie de securitate si sanatate in timpul elaborarii proiectului lucrarii" , avand ca principale sarcini cele prevazute in art.20;

b) un "coordonator in materie de securitate si de sanatate in timpul realizarii lucrarii", avand ca principale sacini cele prevazute in art.21.

Art. 25. - Inaintea deschiderii santierului este obligatorie elaborarea planului de securitate si sanatate de catre beneficiarul de lucrare sau dirigintele de santier prin delegarea acestei sarcini coordonatorului sau coordonatorilor in materie de securitate si sanatate.

Art. 26. - Delegarea de catre beneficiarul de lucrare sau de catre dirigintele de santier a sarcinilor de securitate si sanatate unuia sau a mai multor coordonatori nu il absolva de responsabilitatile in acest domeniu.

Art. 27. - La elaborarea documentatiilor de executie a lucrarilor si a activitatilor de organizare de santier, precum si la elaborarea documentatiilor planului de securitate si sanatate se vor urmari in mod special:

a) solutiile constructive, structurale, arhitecturale, tehnice, tehnologice si/sau organizatorice pentru o judicioasa planificare a diferitelor activitati sau faze de lucru care se deruleaza simultan sau succesiv;

b) prevederea duratei stabilite pentru realizarea diferitelor activitati, faze sau operatii.

Art. 28. - Este necesara obtinerea unui aviz prealabil de la inspectoratul de Stat Teritorial de Protectie a Muncii in urmatoarele situatii:

a) atunci cand durata lucrarilor este apreciata a fi mai mare de 30 de zile lucratoare si sunt mai mult de 20 de salariati care lucreaza simultan;

b) numarul de salariati preconizat este mai mare de 500 pe zi;

c) lucrarile care urmeaza a fi executate comporta riscuri speciale pentru salariati.

Art. 29. - Activitatile de exploatare si intretinere drumuri si poduri sunt permise numai daca la locurile de munca au fost luate toate masurile tehnice si organizatorice pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Art. 30. - Zonele periculoase din incinta unitatilor trebuie prevazute cu indicatoare de avertizare sau interdictie iar pe timpul noptii trebuie iluminate corespunzator.

Art. 31. - Conducatorii autovehiculelor si utilajelor care circula in incinta unitatilor trebuie sa respecte viteza de deplasare stabilita, caile de acces si locurile de parcare.

Art. 32. - In cazul in care pentru deplasarea la sau de la locul de munca salariatii traverseaza linii de cale ferata, acestia sunt obligati sa respecte urmatoarele:

a) sa se asigure ca nu exista locomotive, vagoane sau alte vehicule in miscare;

b) sa traverseze numai prin locurile marcate;

c) traversarea sa se faca perpendicular pe axa caii ferate.

SECTIUNEA 6
Utilizarea echipamentelor tehnice (ET)

Art. 33. - Utilizarea echipamentelor tehnice aflate sub incidenta ISCIR se va face numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 34. - Echipamentele tehnice precum si componentele acestora aflate sub incidenta ISCIR trebuie verificate la termenele scadente, de catre personal autorizat.

Art. 35. - Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice necertificate din punctul de vedere al securitatii muncii.

Art. 36. - Se interzice lucrul cu un echipament tehnic care nu are montati toti protectorii sau ale carui dispozitive de protectie functioneaza defectuos.

Art. 37. - Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice specifice lucrarilor de exploatare si intretinere drumuri si poduri daca sistemele de avertizare cu care sunt dotate nu functioneaza.

Art. 38. - Este interzis oricarui salariat sa lucreze sau sa intervina la un echipament tehnic pentru care nu are instruirea, calificarea sau autorizarea necesara.

Art. 39. - Este interzisa punerea in functionare sau manevrarea unui echipament tehnic de catre salariati neinstruiti sau neautorizati si care nu au primit sarcini de munca in acest scop.

Art. 40. - Cand se constata o functionare defectuoasa a unui echipament tehnic salariatii sunt obligati sa-l opreasca si sa anunte imediat conducatorul locului de munca.

Art. 41. - (1) Se interzice ca salariatii sa intervina pentru remedierea defectiunilor constatate la echipamentele tehnice aflate in functiune.

(2) Remedierea defectiunilor se va face numai de catre salariati special desemnati in acest scop si numai dupa separarea echipamentelor tehnice fata de sursa de alimentare cu energie.

SECTIUNEA 7
Transportul, manipularea si depozitarea materiilor prime si a materialelor

Art. 42. - Pentru activitatile de transport desfasurate de unitatile cu profil de exploatare si intretinere drumuri si poduri se vor respecta prevederile cuprinse in NSSM pentru transport intern (Anexa 1, poz. 6), NSSM pentru transporturi rutiere (Anexa 1, poz.7) si NSPM pentru transporturi pe cale ferata (Anexa 1, poz. 8).

Art. 43. - Pentru activitatile de manipulare si depozitare in unitatile cu profil de exploatare si intretinere drumuri si poduri se vor respecta prevederile cuprinse in NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor (Anexa 1, poz.9) si NSSM pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda (Anexa 1, poz. 10).

Art. 44. - Autoutilajele tehnologice si autovehiculele care sunt utilizate in activitatile de exploatare si intretinere drumuri si poduri trebuie semnalizate in mod corespunzator, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte.

SECTIUNEA 8
Protectia impotriva electrocutarii

Art. 45. - Echipamentele tehnice actionate electric cat si echipamentele electrice trebuie sa corespunda prevederilor din Normele generale de protectie a muncii si din NSPM pentru utilizarea energiei electrice in medii normale (Anexa 1, poz. 3).

Art. 46. - Echipamentele tehnice electrice sau actionate electric trebuie sa fie verificate la receptie si dupa fiecare reparare sau modificare tehnica pentru a se testa eficacitatea masurilor de protectie impotriva pericolului de electrocutare.

Art. 47. - Inainte de utilizarea echipamentelor tehnice actionate electric salariatii sunt obligati sa verifice vizual imposibilitatea atingerii pieselor care se afla normal sub tensiune si legatura la centura de impamantare.

Art. 48. - Deplasarea de la un loc de munca la altul a echipamentelor tehnice mobile actionate electric se va face numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica.

SECTIUNEA 9
Protectia impotriva incendiilor

Art. 49. - Persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati de exploatare si intretinere drumuri si poduri au obligatia de a asigura echiparea si dotarea cu materiale de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 50. - La fiecare loc de munca unde exista pericol de incendiu se vor afisa instructiuni cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor si planul de autoaparare impotriva incendiilor.

Art. 51. - Fumatul si focul deschis nu sunt permise decat in locurile destinate in acest scop.

Art. 52. - Caile de acces la mijloacele si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa fie in permanenta degajate.

CAPITOLUL 3
Semnalizarea lucrarilor de drumuri

Art. 53. - Sectoarele de drum pe care se executa lucrari de intretinere sau reparatii drumuri si poduri trebuie obligatoriu semnalizate.

Art. 54. - In cazul lucrarilor din axul drumului, marcajul longitudinal trebuie prevazut cu zone de acces pentru salariati numai pe o parte, stabilite de catre conducatorul locului de munca.

Art. 55. - Instalarea semnalizarii sectorului de drum se va efectua numai sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 56. - Descarcarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare din mijlocul de transport se va face numai prin spatele sau partea laterala dinspre acostamentul drumului.

Art. 57. - Este interzisa descarcarea indicatoarelor si a materialelor de semnalizare pe partea carosabila a drumului.

Art. 58. - Salariatii care lucreaza pe platforma drumului, pe acostament sau in apropierea acestuia trebuie:

a) sa aiba in atentie circulatia rutiera ce se desfasoara in apropierea lor;

b) sa cunoasca indicatoarele rutiere si modul de imprejmuire a locului de munca;

c) sa utilizeze echipamentul pentru avertizarea conducatorilor mijloacelor de transport.

Art. 59. - Se interzice stationarea salariatilor pe partea carosabila a drumului, in afara zonelor de lucru imprejmuite si semnalizate.

Art. 60. - Circulatia salariatilor pe drumurile publice se va face numai pe partea stanga, pe acostament sau in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului.

Art. 61. - La traversarea drumului salariatii sunt obligati sa se asigure fata de circulatia rutiera din ambele sensuri si sa traverseze atunci cand nu exista nici un pericol.

Art. 62. - In caz de vizibilitate redusa, precum si atunci cand se executa lucrari pe portiuni de drum care prezinta pericol de accidentare din cauza circulatiei, conducatorul locului de munca este obligat sa posteze piloti pentru dirijarea circulatiei.

Art. 63. - Pilotii pentru dirijarea circulatiei trebuie dotati cu mijloace de semnalizare si echipament de protectie corespunzator si sa se posteze astfel incat sa poata fi vazuti de conducatorii autovehiculelor.

Art. 64. - In curbe si pe sectoare de drum cu vizibilitate redusa pilotii pentru dirijarea circulatiei trebuie dotati si cu aparate de comunicatii (radiotelefoane portabile).

Art. 65. - La semnalizarea sectoarelor de drum in lucru cu semafoare luminoase se va respecta instructia de semnalizare a lucrarilor de drumuri.

Art. 66. - In cazul defectarii instalatiei de semnalizare cu semafoare luminoase se va comuta automatul pe lampile de avertizare sau se va trece la comanda manuala a aparatului.

Art. 67. - In perioda de inactivitate utilajele de intretinere trebuie parcate pe aceeasi parte pe care se executa lucrarile si, pe cat posibil, in exteriorul partii carosabile. Se interzice stationarea acestor utilaje in curbe fara vizibilitate.

Art. 68. - Zonele periculoase din cadrul punctelor de lucru trebuie semnalizate cu indicatoare de avertizare, independent de semnalizarea pentru reglementarea circulatiei.

CAPITOLUL 4
Lucrari de intretinere a drumurilor

SECTIUNEA 1
Prepararea si distribuirea varului

Art. 69. - Gropile de var trebuie acoperite si imprejmuite cu un gard avand inaltimea de 1,5m amplasat la distanta de cel putin 1m. fata de marginea gropii. Acest gard trebuie prevazut cu o poarta de acces.

Art. 70. - Se interzice accesul salariatilor in jurul gropii de var in timpul stingerii varului.

Art. 71. - In cazul scoaterii manuale a pastei de var din groapa se va utiliza un scripete manevrat de la suprafata solului. Locul de munca se va dota cu o podina amplasata in afara spatiului in care ruleaza scripetele.

Art. 72. - Varul nestins se depoziteaza numai in magazii inchise, cu acoperisul in buna stare, pentru a se evita patrunderea apei.

Art. 73. - Se interzice alimentarea varnitei cu bulgari de var in timpul amestecarii. Alimentarea se va efectua cat mai aproape de suprafata amestecului.

Art. 74. - Amestecarea bulgarilor de var in varnita se va efectua numai cu unelte prevazute cu coada de lemn de lungime corespunzatoare.

Art. 75. - Alimentarea cu apa din vase sau conducte se va face cat mai aproape de suprafata amestecului pentru a se evita stropirea salariatilor.

Art. 76. - Se interzice intrarea salariatilor in varnita pentru deschiderea subarului de golire. Subarul trebuie deschis numai din pozitie laterala.

Art. 77. - Salariatul care deserveste instalatia de varuit va merge numai pe partea laterala, spre acostamentul drumului.

Art. 78. - Remedierea defectiunilor survenite la tractor sau la instalatia de varuit si spalat se va face numai dupa oprirea motorului tractorului.

Art. 79. - Se interzice cuplarea pompei instalatiei de varuit si spalat in timpul deplasarii tractorului spre sau de la locul de munca.

Art. 80. - Inainte de inceperea lucrului salariatul este obligat sa verifice etanseizarea furtunurilor si starea armaturilor de la instalatia de varuit si spalat si sa informeze conducatorul locului de munca despre eventualele defectiuni.

Art. 81. - Se interzice utilizarea instalatiilor de varuit si spalat care nu sunt dotate cu manometre si cu supape de siguranta in stare de functionare.

SECTIUNEA 2
Topirea bitumului

Art. 82. - Activitatea de topire a bitumului se va desfasura numai in prezenta conducatorului locului de munca.

Art. 83. - Zonele periculoase din componenta locului de munca trebuie marcate prin indicatoare de avertizare.

Art. 84. - Se interzice utilizarea cablurilor de prindere a sarcinii sau a cablurilor de tractiune ale macaralei, subdimensionate sau care prezinta mai mult de 10% fire rupte.

Art. 85. - Habele de bitum trebuie acoperite cu capac, iar in zona superioara se vor monta balustrade de protectie.

Art. 86. - Locul de munca trebuie dotat cu unelte si materiale necesare la topirea bitumului, inclusiv termometre si materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Art. 87. - Locul de munca trebuie pastrat in stare de curatenie si degajat de obstacole.

Art. 88. - Rezervoarele de combustibil ale habelor, topitoarelor de bitum fixe sau mobile trebuie fixate si izolate. Alimentarea cu combustibil se va face numai cu pompe de recirculare si prin conducte etansate, interzicandu-se alimentarea rezervoarelor din vase deschise.

Art. 89. - Topitorul mobil in care se face topirea bitumului va fi amplasat la o distanta de cel putin 40 m de depozitele de materiale inflamabile sau de constructii si in afara carosabilului. In cazul cand nu se poate respecta aceasta distanta conducatorul locului de munca, impreuna cu responsabilul PSI, trebuie sa stabileasca reguli proprii de desfasurare a activitatii in conditii de securitate.

Art. 90. - Se interzice folosirea benzinei la prepararea bitumului topit.

Art. 91. - Se interzice accesul sau stationarea salariatilor in zonele periculoase din jurul habei sau a topitorului, in timpul efectuarii topirii.

Art. 92. - Topitoarele de bitum trebuie asigurate impotriva deplasarilor necontrolate.

Art. 93. - Transportul bitumului topit se va face numai in butoaie asigurate cu capac si prevazute cu manere termoizolante.

Art. 94. - Conductele prin care se vehiculeaza bitum sau ulei fierbinte trebuie izolate termic si verificate zilnic.

Art. 95. - Reaprinderea picuratoarelor se va face numai dupa evacuarea gazelor care eventual s-au format.

Art. 96. - Se interzice montarea rezervoarelor de motorina deasupra picuratoarelor.

Art. 97. - Cosurile picuratoarelor trebuie sa fie fixate prin ancorare si sa fie etanse.

Art. 98. - Conductele sau jgheaburile folosite la descarcarea bitumului in batal trebuie inchise si fixate corespunzator.

Art. 99. - Se interzice alimentarea topitoarelor prin aruncarea de bucati de bitum in masa topiturii.

Art. 100. - Vasele in care se deverseaza bitumul fierbinte trebuie verificate pentru a nu contine apa sau alte materiale.

Art. 101. - Se interzice utilizarea instalatiilor de incalzit cu ulei daca acestea nu sunt dotate cu aparatura de masura si control in stare de functionare.

Art. 102. - Salariatul are obligatia de a opri functionarea arzatorului in urmatoarele situatii:

a) atingerea temperaturii limita a uleiului din ca-zan;

b) scaderea uleiului sub nivelul minim;

c) inrosirea unei portiuni din peretele metalic;

d) aparitia de deformari vizibile ale peretilor caza-nului;

e) ruperea unei tevi sau aparitia crapaturilor in pe-retii cazanului;

f) defectarea instalatiilor de pompare ulei sau combustibil;

g) aparitia de scurgeri de ulei la conducte sau la flanse;

h) defectarea aparatelor de masura si control.

Art. 103. - Inainte de inceperea lucrului salariatul are obligatia de a verifica functionarea clapetei de explozie, starea vasului de expansiune si a conductei de expansiune.

Art. 104. - Functionarea arzatorului se va urmari numai prin orificiul de observare.

Art. 105. - Se interzice stationarea salariatilor in dreptul arzatorului sau al clapetei de explozie.

Art. 106. - Panoul de comanda al arzatorului trebuie protejat impotriva intemperiilor, iar in fata acestuia se va monta o platforma electroizolanta.

SECTIUNEA 3
Incarcarea, transportul si descarcarea bitumului si a mixturilor asfaltice

Art. 107. - Operatiile de umplere sau golire a cisternei de bitum se vor desfasura numai sub supravegherea unui salariat desemnat in acest scop si numai dupa ce acesta a verificat montarea corespunzatoare a conductelor sau jgheaburilor inchise si s-a asigurat ca nu exista salariati in zonele periculoase.

Art. 108. - Salariatii care executa lucrari in interiorul cisternei sunt obligati sa respecte prevederile cuprinse in NSPM pentru lucrul in spatii inchise (Anexa 1, poz.10).

Art. 109. - Conductele prin care circula bitum fierbinte trebuie izolate termic pe toata suprafata de la iesirea din rezervor pana la vana.

Art. 110. - Salariatul va deschide vana de scurgere numai din pozitie laterala fata de aceasta.

Art. 111. - Se interzice utilizarea improvizatiilor la incarcarea sau descarcarea autocisternelor de bitum.

Art. 112. - Este interzis a se face focul sub cisterna sau a se apropia cu foc deschis de aceasta.

Art. 113. - In timpul descarcarii bitumului, motorul va fi oprit iar autocisterna va fi asigurata impotriva deplasarii necontrolate.

Art. 114. - Operatiile de incarcare a mixturilor asfaltice in autobasculante se vor efectua numai cu respectarea unui cod de semnalizare prestabilit si insusit de catre toti salariatii participanti.

Art. 115. - La intrarea autobasculantei sub buncarul de mixtura, conducatorul auto trebuie sa utilizeze dispozitivul de avertizare sonora.

Art. 116. - Se interzice actionarea dispozitivului de golire a buncarului, inainte ca autobasculanta sa fie oprita in pozitie de incarcare.

Art. 117. - Se interzice prezenta salariatilor in caroseria autobasculantei pe timpul incarcarii sau transportului mixturilor asfaltice.

Art. 118. - Se interzice prezenta salariatilor in timpul descarcarii mixturilor asfaltice sau a reasezarii benei pe sasiu, la o distanta mai mica de 3 m fata de autobasculanta.

Art. 119. - Este interzisa descarcarea mixturilor asfaltice in timpul deplasarii autobasculantei.

Art. 120. - Se interzice deplasarea autobasculantei cu bena ridicata.

Art. 121. - Nivelarea mixturilor asfaltice in bena se va efectua numai de pe platforme special amenajate si numai dupa inchiderea dispozitivului de golire al buncarului, autobasculanta fiind oprita.

SECTIUNEA 4
Intretinerea imbracamintilor asfaltice din beton

SUBSECTIUNEA 1
Decaparea

Art. 122. - Se interzice folosirea uneltelor pentru decapare neascutite sau ale caror cozi prezinta asperitati, deformatii sau crapaturi.

Art. 123. - In timpul decaparii salariatii trebuie sa pastreze o distanta corespunzatoare intre ei pentru a preveni accidentele prin desprinderea materialului decapat.

Art. 124. - Se interzice iesirea salariatilor din zona de lucru semnalizata spre partea pe care se desfasoara circulatia.

Art. 125. - Se interzice transportul materialelor prin traversarea drumului aflat in circulatie.

Art. 126. - La decaparea cu ciocane pneumatice sau hidraulice se vor respecta prevederile cuprinse in NSSM pentru producerea aerului comprimat (Anexa 1, poz. 5) referitoare la utilizarea agregatelor mobile de producere a aerului comprimat.

Art. 127. - Se interzice lucrul cu ciocanele pneumatice sau hidraulice ale caror furtunuri de alimentare sunt deteriorate si/sau nu sunt fixate prin coliere metalice.

Art. 128. - Salariatul care lucreaza cu ciocanul pneumatic sau hidraulic nu trebuie sa indrepte dalta catre ceilalti salariati.

Art. 129. - In timpul pauzelor de lucru se va opri alimentarea cu fluidul de actionare a ciocanelor pneumatice sau hidraulice.

Art. 130. - Inaintea inceperii lucrului cu masina de frezat salariatul are obligatia de a verifica starea tehnica, si in mod deosebit:

a) starea protectorilor si/sau a dispozitivelor de protectie;

b) functionarea sistemelor de comanda, de franare si de actionare hidraulica;

c) functionarea corecta a semnalizarilor;

d) fixarea corespunzatoare a conveierului de material;

e) starea curelelor de transmisie.

Orice defectiune constatata se va aduce imediat la cunostiinta conducatorului locului de munca.

Art. 131. - Inainte de pornirea masinii de frezat se va emite un semnal sonor de avertizare.

Art. 132. - Se interzice lucrul cu masina de frezat daca dispozitivele de siguranta nu functioneaza sau functioneaza defectuos.

Art. 133. - Se interzice urcarea sau coborarea salariatilor in sau din masina de frezat in timpul deplasarii.

Art. 134. - Treptele si balustradele masinii de frezat trebuie mentinute in stare de curatenie.

Art. 135. - Se interzice accesul salariatilor care nu au sarcini de munca in zonele periculoase generate de functionarea masinii de frezat.

Art. 136. - Se interzice transportul salariatilor sau materialelor pe caroseria masinii de frezat.

SUBSECTIUNEA 2
Plombarea

Art. 137. - Incarcarea si descarcarea nemecanizata a butoaielor cu material de amorsaj in si din mijlocul de transport se vor efectua numai pe plan inclinat, amenajat special.

Art. 138. - Materialul de amorsaj se va transporta numai in butoaie cu capace asigurate impotriva desfacerii.

Art. 139. - Se interzice utilizarea unor mijloace improvizate pentru efectuarea amorsarii.

Art. 140. - La descarcarea materialelor prin basculare din autovehicul se interzice stationarea salariatilor in zona unde urmeaza a se efectua bascularea.

SUBSECTIUNEA 3
Tratamente

Art. 141. - Se interzice exploatarea raspanditorului de criblura autopurtat fara ca toti protectorii sa fie montati in pozitie de protectie.

Art. 142. - In timpul functionarii raspanditorului de criblura autopurtat se interzice orice interventie pentru indepartarea corpurilor straine.

Art. 143. - In timpul manevrei de cuplare a raspanditorului de criblura la autovehiculul de remorcare se interzice prezenta salariatilor in zona de cuplare.

Art. 144. - Se interzice orice interventie la sistemul hidraulic in timpul functionarii motorului raspanditorului de criblura.

Art. 145. - Deplasarea raspanditorului de criblura de la un loc de munca la altul se va efectua numai dupa deconectarea prizei de putere de la pompa hidraulica.

Art. 146. - Verificarea functionarii in sarcina sau in gol a raspanditorului de criblura autopurtat se va face numai din partea laterala, respectiv partea soferului, interzicandu-se prezenta salariatilor in spatele autobasculantei.

Art. 147. - In timpul deplasarii se interzic interventiile la manetele de reglare a curgerii criblurii sau la clapeta de inchidere a dispozitivului raspanditor.

Art. 148. - Inainte de pornire conducatorul auto se va asigura de absenta salariatilor in zona din fata raspanditorului de criblura.

Art. 149. - Se interzice deplasarea salariatilor pe banda de drum stropita cu bitum sau emulsie.

Art. 150. - La excutarea lucrarilor de imprastiere a criblurii se va stabili un cod de semnalizare care va fi insusit de catre toti salariatii participanti.

Art. 151. - Se interzice urcarea salariatilor in bena distribuitorului de criblura in timpul lucrului sau cand aceasta este ridicata.

Art. 152. - Inainte de inceperea lucrului cu autodistribuitorul de bitum se vor verifica tuburile flexibile prin care circula bitumul fierbinte.

Art. 153. - Alimentarea injectoarelor fixe sau mobile ale autodistribuitoarelor de bitum se va face numai cu carburantul prevazut in Cartea tehnica a utilajului.

Art. 154. - Se interzice folosirea injectorului mobil in apropierea materialelor inflamabile.

Art. 155. - Se interzice folosirea injectorului mobil atunci cand furtunul de alimentare prezinta scurgeri sau cand acesta nu este racordat corespunzator.

Art. 156. - Se interzice lasarea fara supraveghere a injectoarelor in timpul functionarii.

Art. 157. - Conductele de alimentare cu combustibil trebuie verificate zilnic daca sunt in stare de functionare (fara scurgeri). Cand se constata defectiuni salariatul are obligatia de a intrerupe imediat functionarea autodistribuitorului.

Art. 158. - Inainte de alimentarea autodistribuitorului cu bitum salariatii sunt obligati sa verifice:

a) stingerea flacarilor de la arzatoare;

b) fixarea corespunzatoare a tubului flexibil;

c) oprirea functionarii motorului.

Art. 159. - Orice interventie la defectiunile aparute in timpul alimentarii cu bitum se va face numai dupa oprirea curgerii bitumului prin conducta de alimentare.

Art. 160. - La executarea stropirii cu bitum se va stabili un cod de semnalizare care va fi insusit de catre toti salariatii participanti la operatiune.

Art. 161. - Stropirea cu bitum se va efectua numai dupa ce salariatii s-au indepartat de zona de stropire.

Art. 162. - In cazul folosirii lancii pentru stropirea manuala cu bitum salariatii sunt obligati sa respecte urmatoarele masuri:

a) sa nu utilizeze tuburi flexibile care prezinta defectiuni (scurgeri) si care nu sunt racordate corespunzator;

b) sa manevreze lancea astfel incat sa evite stropirea altor salariati;

c) sa efectueze stropirea numai cu spatele la vant.

Art. 163. - In timpul alimentarii cu combustibil a autodistribuitorului este interzis fumatul sau apropierea cu flacari deschise.

Art. 164. - Autodistribuitoarele trebuie sa fie dotate cu materiale pentru stingerea incendiilor in conformitate cu prevederile Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

SECTIUNEA 5
Marcarea drumurilor

Art. 165. - La prepararea si utilizarea vopselelor pentru marcaje salariatii sunt obligati sa respecte prevederile corespunzatoare din NSSM pentru activitati de vopsire (Anexa 1, poz. 4).

Art. 166. - Se interzice prezenta salariatilor in caroseria autovehicului care transporta vopsele, diluanti sau combustibili necesari la lucrarile de marcaj.

Art. 167. - Este interzis lucrul cu masina de marcaj daca lampa de avertizare girofar a acesteia nu functioneaza.

Art. 168. - Este interzis lucrul cu masina de marcaj daca manometrele si/sau supapele de siguranta nu functioneaza la parametrii stabiliti.

Art. 169. - Se interzice desfacerea capacelor rezervoarelor de vopsea daca manometrul indica prezenta presiunii in rezervor.

Art. 170. - Orice interventie la masina de marcaj se va efectua in afara carosabilului si numai dupa oprirea motorului.

Art. 171. - Se interzice efectuarea marcajului cu conuri de cauciuc sau plastic in axul drumului de catre salariati mergand pe jos.

SECTIUNEA 6
Vopsirea indicatoarelor rutiere si a altor accesorii ale drumurilor

Art. 172. - La degresarea cu solventi usor inflamabili a suprafetelor indicatoarelor, se vor respecta urmatoarele masuri:

a) degresarea se va efectua in aer liber in locuri special amenajate;

b) asamblarea indicatoarelor in vederea montarii pe timp de iarna se va face de regula in incaperi incalzite cu calorifere. In cazul folosirii sobelor ,acestea trebuie sa fie din teracota si cu gura de alimentare in exteriorul incaperii;

c) instalatia electrica si corpurile de iluminat din incapere trebuie sa fie in constructie ANTIEX.

Art. 173. - La locul de degresare se interzice pastrarea unei cantitati de solvent mai mari decat necesarul pentru un schimb de lucru. Solventii se vor pastra numai in vase inchise etans si etichetate si numai in locuri special destinate acestui scop.

Art. 174. - Deseurile textile imbibate cu solvent se vor pastra numai in vase cu capac si vor fi evacuate la sfarsitul schimbului de lucru sau ori de cate ori este nevoie.

Art. 175. - Locul de munca trebuie mentinut in stare de curatenie, fiind interzisa depozitarea dezordonata a indicatoarelor si materialelor.

Art. 176. - La efectuarea lucrarilor de vopsit indicatoare rutiere si accesorii de drum, salariatii sunt obligati sa respecte prevederile cuprinse in NSSM pentru activitati de vopsire (Anexa 1, poz. 4).

Art. 177. - In cazul in care lucrarile de vopsire a unor accesorii ale drumului se desfasoara la inaltime, se vor respecta prevederile cuprinse in NSSM pentru lucrul la inaltime (Anexa 1, poz. 1).

Art. 178. - Atunci cand lucrarile de vopsire se efectueaza cu ajutorul aerului comprimat salariatii sunt obligati sa respecte prevederile corespunzatoare din NSSM pentru producerea aerului comprimat (Anexa 1, poz.5).

SECTIUNEA 7
Taierea acostamentelor

Art. 179. - Deplasarea utilajului de taiere la si de la locul de munca se face numai cu freza-melc ridicata si fixata cu dispozitivul de siguranta.

Art. 180. - Inainte de pornirea motorului utilajului de taiere se va verifica decuplarea prizei de putere.

Art. 181. - In timpul functionarii snecului se interzice accesul salariatilor la o distanta mai mica de 10 m fata de acesta.

Art. 182. - Interventiile pentru reglare si remedierea defectiunilor se vor efectua numai cu utilajul de taiere stationat in afara carosabilului si cu motorul oprit.

Art. 183. - In timpul lucrului sunt interzise urcarea sau coborarea salariatilor pe sau de pe utilajul de taiere.

Art. 184. - Se interzice lucrul cu autogrederele ale caror sisteme de franare sau directie sunt defecte.

Art. 185. - Se interzice deplasarea autogrederului fara ca lama acestuia sa fie retrasa in gabaritul utilajului.

Art. 186. - Se interzice intrarea salariatilor sub cadrul autogrederului, cand lama este ridicata.

Art. 187. - Se interzice orice interventie pentru indepartarea obiectelor (radacini, sarme etc.) cazute sub cutit, in timpul functionarii autogrederului.

Art. 188. - Este interzisa deplasarea autogredelor prin impingere de catre alte utilaje.

SECTIUNEA 8
Consolidarea taluzurilor

Art. 189. - La efectuarea lucrarilor de consolidare a taluzurilor la drumuri afectate de cursurile de apa se vor respecta masurile de prevenire corespunzatoare cuprinse in NSPM pentru exploatarea, gospodarirea apelor, intretinerea lucrarilor si a cursurilor de apa, cadastrul apelor si a folosintelor legate de ape si apararea impotriva inundatiilor (Anexa 1, poz.11).

Art. 190. - La efectuarea lucrarilor de consolidare a taluzurilor impotriva apelor de suprafata, in functie de inclinarea taluzurilor se vor aplica urmatoarele masuri:

a) dotarea salariatilor cu centuri de siguranta;

b) amenajarea unor platforme de lucru, scari de acces sau trepte prevazute cu balustrade sau parapete.

Art. 191. - Se interzice lucrul a doi sau mai multi salariati pe taluz, in fronturi suprapuse, pe aceeasi verticala. Distanta intre doi salariati masurata in lungul taluzului trebuie sa fie de minimum 3 m.

Art. 192. - Atunci cand consolidarea taluzurilor se face cu piatra, salariatii sunt obligati sa respecte prevederile din NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate, si depozitarea materialelor (Anexa 1, poz.9) referitoare la sarcinile maxim admise.

Art. 193. - Atunci cand tehnolologia de lucru impune utilizarea unor tehnici specifice alpinismului utilitar se vor aplica masurile de prevenire corespunzatoare cuprinse in NSPM pentru alpinism utilitar (Anexa 1, poz.2).

SECTIUNEA 9
Intretinerea parapetelor

Art. 194. - La prepararea betoanelor se vor respecta prevederile corespunzatoare cuprinse in NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat (Anexa 1, poz.12).

Art. 195. - Prepararea betoanelor sau mortarelor se va face numai in afara partii carosabile a drumului.

Art. 196. - Pentru lucrarile de intretinere care implica lucrul la inaltime se vor respecta prevederile corespunzatoare cuprinse in NSSM pentru lucrul la inaltime (Anexa 1, poz.1).

Art. 197. - Se interzice depozitarea materialelor pe platforma drumului, pe partea opusa sectorului de lucru sau in afara zonei semnalizate.

Art. 198. - Se interzice executarea lucrarilor de sapaturi pentru amplasarea parapetelor fara consilidarea prealabila a terenului.

Art. 199. - Pe timpul noptii, gropile de amplasare a stalpilor trebuie obligatoriu semnalizate.

Art. 200. - Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi este obligatorie verificarea existentei instalatiilor subterane, natura si traseul de amplasare a acestora. Atunci cand exista instalatii subterane se va stabili, de comun acord cu proprietarul lor, masurile de protectie a muncii ce trebuiesc luate.

SECTIUNEA 10
Decolmatarea si colmatarea rosturilor, fisurilor si crapaturilor

Art. 201. - Se interzice folosirea uneltelor si a sculelor improvizate sau defecte la operatiile de decolmatare.

Art. 202. - Se interzice folosirea dispozitivului de suflat aer comprimat fara aparatori de protectie, precum si prezenta salariatilor in zona de efect a aerului comprimat.

Art. 203. - Uneltele care vin in contact cu materialele cu temperatura ridicata trebuie sa aiba manere termoizolante.

Art. 204. - Prepararea masticului se va efectua numai in afara zonei de drum.

Art. 205. - La prepararea mortarului bituminos trebuie respectate masurile cu privire la topirea bitumului precum si masurile cu privire la utilizarea malaxoarelor manuale sau mecanice din NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat (Anexa 1, poz.12).

Art. 206. - Turnarea masticului bituminos fierbinte se va face numai pe suprafete uscate.

Art. 207. - Dispozitivul de colmatat trebuie sa fie in buna stare, fara fisuri si cu roata pe care se deplaseaza in stare de functionare.

SECTIUNEA 11
Refacerea pavajelor

Art. 208. - La utilizarea ciocanului pneumatic sau hidraulic pentru spargerea dalelor de beton se vor respecta masurile corespunzatoare prevazute in prezenta norma.

Art. 209. - Pentru scoaterea pavelelor salariatii vor utiliza numai rangi bine ascutite.

Art. 210. - La baterea pavelelor cu maiul, salariatii vor lucra cu fata spre directia din care vine circulatia pastrand intre ei o distanta corespunzatoare.

Art. 211. - Depozitarea pavelelor se face fara a traversa axa drumului.

SECTIUNEA 12
Indreptarea glisierelor metalice

Art. 212. - Amplasarea masinii de indreptat glisiere metalice se va face astfel incat sa se asigure spatiul necesar atat la alimentarea cat si la evacuarea glisierelor.

Art. 213. - Masina de indreptat glisiere metalice se va fixa in fundatie de beton.

Art. 214. - Este interzis a se utiliza masina de indreptat glisiere metalice daca lipsesc protectorii la organele de masini aflate in miscare.

Art. 215. - La alimentarea si evacuarea masinii de indreptat glisiere metalice trebuie montate dispozitive de rulare a glisierelor.

Art. 216. - In partile laterale ale zonei de alimentare a masinii de indreptat glisiere metalice se vor monta aparatori cu rol de pozitionare a glisierelor la introducerea in valt.

Art. 217. - Depozitarea glisierelor se va face numai in stive prevazute cu stalpi de sustinere si numai in pozitie longitudinala, fara a depasi inaltimea stalpilor.

CAPITOLUL 5
Lucrul cu utilajele anexe folosite la lucrarile de intretinere

SECTIUNEA 1
Tractoare si remorci

Art. 218. - Utilizarea tractoarelor si a remorcilor la lucrarile de intretinere drumuri si poduri se va face numai cu respectarea prevederilor corespunzatoare din NSSM pentru transporturi rutiere (Anexa 1, poz.7) si NSSM pentru transportul intern (Anexa 1, poz.6).

SECTIUNEA 2
Buldozeru si screpere

Art. 219. - Lucrul cu buldozerul la sapat sau cu screperul la excavat nu este permis decat cu viteza I.

Art. 220. - Se interzice schimbarea vitezei in panta.

Art. 221. - Se interzice intrarea salariatilor sub lama buldozerului pentru reparatii daca nu s-a efectuat suspendarea acesteia pe capre rezistente sau pe calaje de lemn. Ridicarea lamei se face numai cu ajutorul cricurilor sau dispozitivelor de ridicat.

Art. 222. - Inainte de inceperea lucrului cu buldozerul sau screperul conducatorul utilajului trebuie sa avertizeze sonor pe ceilalti salariati.

Art. 223. - Este interzis conducatorului buldozerului sau screperului sa paraseasca utilajul in mers sau stationat cu motorul in functiune.

Art. 224. - In timpul mersului este interzisa urcarea sau coborarea salariatilor pe sau de pe buldozer sau screper.

Art. 225. - Orice verificare sau reglare se va efectua numai cu motorul oprit si cu lama sprijinita pe sol.

Art. 226. - Se interzice lucrul cu buldozerul sau screperul care prezinta defectiuni la sistemul hidraulic.

Art. 227. - In apropierea rambleelor, rigolelor sau gropilor unde exista pericol de surpare si de rasturnare a utilajului se va lucra numai sub comanda conducatorului locului de munca.

Art. 228. - Se interzice dormitul in cabina sau in zona de lucru a buldozerului sau a screperului.

SECTIUNEA 3
Rulouri compactoare si compactoare mecanice cu placa vibratoare

Art. 229. - Punerea in functiune a motorului si pornirea ruloului compactor se va efectua numai dupa ce conducatorul utilajului s-a asigurat de absenta salariatilor din zonele periculoase.

Art. 230. - Se interzice pornirea ruloului compactor prin tractare sau prin coborare pe panta.

Art. 231. - Se interzice ungerea manuala de catre salariati a tamburilor ruloului compactor in timpul mersului.

Art. 232. - Reglarea si repararea ruloului compactor se vor efectua numai cand acesta este oprit, asigurat, iar motorul scos din functiune.

Art. 233. - Se interzice conducatorului ruloului compactor sa paraseasca utilajul in mers sau stationat, cu motorul in functiune.

Art. 234. - Se interzice stationarea ruloului compactor in pante sau curbe.

Art. 235. - La rulourile compactoare cu dubla directie, inainte de pornirea motorului, se va verifica pozitia si starea tehnica a scaunului rabatabil.

Art. 236. - La compactarea mecanica cu placa vibratoare se vor aplica prevederile de la rulouri compactoare precum si urmatoarele masuri:

a) se interzice prezenta salariatilor in zonele periculoase din jurul utilajului in timpul functionarii acestuia;

b) pe timpul cand nu lucreaza, utilajul va fi scos de pe partea carosabila sau va fi oprit cat mai aproape de acostament.

SECTIUNEA 4
Incarcator frontal cu snec, cupe si banda transportoare

Art. 237. - Se interzice lucrul cu incarcatorul frontal daca acesta nu are montati toti protectorii in pozitia de protectie.

Art. 238. - Remedierea defectiunilor se va face numai dupa oprirea motorului si franarea incarcatorului frontal.

Art. 239. - Se interzice orice interventie la banda transportoare sau pentru deblocarea snecului in timpul functionarii incarcatorului frontal.

Art. 240. - Starea furtunurilor de actionarea hidraulica se va verifica zilnic, neadmitandu-se improvizatii la capetele de imbinare si racordare.

Art. 241. - Incarcarea autovehiculului se va efectua numai dupa ce mecanicul incarcator a fixat pozitia si unghiul de inclinare a benzii transportoare.

Art. 242. - Este obligatorie stabilirea unui cod de semnalizare intre mecanicul incarcator si conducatorul autovehiculului.

SECTIUNEA 5
Utilajul UNIMOG

Art. 243. - Se interzice utilizarea de improvizatii la pornirea motorului utilajului.

Art. 244. - Nu este permis transportul salariatilor in cabina decat daca sunt amenajate scaune corespunzatoare.

Art. 245. - Montarea si demontarea echipamentelor auxiliare se vor efectua numai cu motorul oprit si priza de putere decuplata.

Art. 246. - Se interzice lucrul cu utilajul UNIMOG daca acesta nu are toti protectorii montati in pozitie de protectie.

Art. 247. - Se interzice stationarea salariatilor in zona dintre mecanismul de ridicare in trei puncte si echipamentul care va fi atasat.

Art. 248. - Se interzice accesul salariatilor in zonele periculoase generate de functionarea utilajului UNIMOG.

CAPITOLUL 6
Intretinerea plantatiilor rutiere

Art. 249. - Daca in timpul lucrului se descopera instalatii subterane se vor intrerupe imediat lucrarile si se vor evacua salariatii pana la identificarea naturii instalatiilor respective.

Art. 250. - Salariatii trebuie sa lucreze la saparea gropilor pentru plantatii rutiere cu fata spre sensul din care circula autovehiculele.

Art. 251. - Este interzis ca doi salariati sa lucreze simultan la o groapa pentru plantatii individuale.

Art. 252. - La saparea mecanica a gropilor salariatii sunt obligati sa respecte urmatoarele masuri:

a) sa asigure dispozitivul de sapat gropi in timpul deplasarii;

b) in timpul pauzelor si dupa terminarea lucrului sa coboare la sol dispozitivul de sapat gropi;

c) in timpul forarii gropilor, sa pastreze o distanta minima de 4 m fata de burghiu;

d) sa efectueze curatirea si intretinerea burghiului numai dupa decuplarea reductorului si oprirea motorului tractorului.

Art. 253. - Este interzis lucrul cu masina de sapat gropi ale carei dispozitive de siguranta sunt defecte.

Art. 254. - Este interzis transportul salariatilor pe cadrul masinii de sapat gropi.

Art. 255. - La activitatile de doborare a arborilor se vor aplica masurile de prevenire corespunzatoare din NSPM pentru exploatari si transporturi forestiere (Anexa 1, poz.13).

Art. 256. - Doborarea arborilor se va efectua numai dupa semnalizarea corespunzatoare a locului de munca, inclusiv amplasarea de piloti de circulatie acolo unde este cazul.

Art. 257. - In cazul in care in apropierea arborilor care se doboara exista linii aeriene de curent electric se vor anunta organele competente si se va stabili o tehnologie de lucru nepericuloasa.

Art. 258. - Se interzice doborarea arborilor in conditii meteorologice nefavorabile (furtuna, ceata densa, polei, ninsoare, ploi) sau in timpul noptii.

CAPITOLUL 7
Intretinerea podurilor de beton si a podurilor metalice

Art. 259. - La efectuarea lucrarilor de intretinere a podurilor, cand situatia concreta de lucru o impune, salariatii sunt obligati sa respecte prevederile corespunzatoare din NSSM pentru lucrul la inaltime (Anexa 1, poz.1) si NSPM pentru alpinism utilitar (Anexa 1, poz.2).

Art. 260. - Se interzice depozitarea materialelor sau stationarea utilajelor in spatiile rezervate pentru circulatia salariatilor sau a vehiculelor.

Art. 261. - In cazul podurilor cu o inaltime libera mai mica de 3 m intretinerea zonelor de sub nivelul caii se poate face si cu ajutorul scarilor transportabile, cu luarea masurilor de fixare corespunzatoare a acestora.

Art. 262. - Salariatii care efectueaza lucrari de vopsire sau curatare chimica a structurilor metalice ale podurilor sunt obligati sa respecte prevederile corespunzatoare cuprinse in NSSM pentru activitati de vopsire (Anexa 1, poz.4).

Art. 263. - La lucrarile de intretinere a podurilor care se executa deasupra raurilor cu adancimi ale apelor de peste 0,5 m sunt obligatorii urmatoarele masuri:

a) dotarea locului de munca cu o barca de sal-vare cu echipament corespunzator la bord (colac de salvare, franghie, cange etc.);

b) dotarea echipajului barcii de salvare cu veste de salvare si instruirea acestuia cu privire la masurile de salvare si de prim ajutor;

c) prezenta in permanenta pe durata schimbului de lucru a echipajului in barca de salvare;

d) delimitarea zonelor periculoase prin indicatoare de avertizare si de interdictie a scaldatului.

Art. 264. - In cazul lucrarilor de revizii, reparatii sau intretineri efectuate de pe utilajul "inspector poduri" se vor respecta urmatoarele masuri:

a) punerea in functiune a utilajului numai dupa autorizarea de catre ISCIR;

b) verificarea inainte de punerea in functiune a sistemului de franare, a sistemului de directie, a sistemului de iluminat si semnalizare sonora, dispozitivelor de siguranta si rezemare;

c) verificarea interblocarii comenzii "functionare ansamblu tronsoane";

d) amplasarea utilajului in directia de circulatie si cu frana de mana trasa fara a impiedica circulatia;

e) interzicerea functionarii utilajului fara conectarea grupului generator de rezerva si fara reazemele de fixare amplasate in pozitie finala;

f) salariatii sunt obligati sa lucreze numai de pe platformele si pasarelele utilajului, fiind legati de acestea cu centura de siguranta.

Art. 265. - Se interzice lucrul cu "inspectorul de poduri" in conditii meteorologice nefavorabile (pe timp de ceata, descarcari electrice sau vant peste 12 m/s).

Art. 266. - La intretinerea sferturilor de con se vor respecta prevederile corespunzatoare cuprinse in prezentul capitol.

CAPITOLUL 8
Activitatea de deszapezire si combaterea poleiului

Art. 267. - In timpul functionarii raspanditorului cu disc rotativ se interzice prezenta salariatilor in zonele periculoase generate de mecanismele aflate in miscare.

Art. 268. - Orice operatie de manevrare sau reglare la discul rotativ se va efectua numai cand raspanditorul cu disc rotativ stationeaza si este asigurat impotriva deplasarilor necomandate.

Art. 269. - In timpul alimentarii sau functionarii raspanditorului cu disc rotativ salariatilor le sunt interzise:

a) interventia la banda transportoare care ac-tioneaza discul rotativ;

b) urcarea pe gratarul raspanditorului;

c) coborarea in buncarul raspanditorului.

Art. 270. - Se interzice lucrul cu raspanditoarele mecanice daca acestea nu au montati toti protectorii.

Art. 271. - Discul raspanditorului trebuie sa fie asigurat contra iesirii de pe ax in timpul functionarii.

Art. 272. - Inainte de pornirea motorului, transmisia snecului alimentator si a discului raspanditor trebuie sa fie decuplata.

Art. 273. - La raspanditoarele mecanice remorcate este interzisa stationarea salariatilor pe utilaj sau pe protapul acestuia.

Art. 274. - In cazul caderii conductorilor electrici sau a stalpilor cu instalatii electrice in zona drumului, se vor anunta unitatile de furnizare a energiei pentru interventie.

Art. 275. - Salariatul care alimenteaza din autocamion raspanditorul tractat cu material antiderapant va utiliza obligatoriu centura de siguranta ancorata de o franghie fixata de obloanele laterale.

Art. 276. - Este interzisa raspandirea manuala a materialelor antiderapante din mijloacele de transport sau utilaje mecanice, precum si prezenta salariatilor in aceste mijloace in timpul deplasarii.

Art. 277. - Deplasarea raspanditorului mecanic pana sau de la locul de munca se va face numai cu dispozitivul de raspandire ridicat si asigurat, buncarul inchis, iar priza de putere decuplata.

Art. 278. - Echipele de salariati care lucreaza la deszapezirea drumurilor concomitent cu mijloacele mecanizate trebuie sa aiba in componenta piloti pentru dirijarea circulatiei.

Art. 279. - La trecerea utilajelor de deszapezire care arunca zapada lateral, conducatorul locului de munca va stabili amplasarea salariatilor din subordine.

Art. 280. - Masina de deszapezire trebuie sa stationeze cat mai aproape de marginea drumului, pe acostament.

Art. 281. - Cand stratul de zapada este mai mare de 50 cm se vor amenaja spatii de refugiu pentru salariati la distante corespunzatoare.

Art. 282. - Salariatii sunt obligati ca inainte de inceperea lucrului sa verifice daca sculele si uneltele sunt in buna stare.

Art. 283. - Inainte de cuplarea transmisiei cu motorul, conducatorul autofrezei este obligat sa avertizeze sonor si optic si sa asigure ca nu sunt salariati in fata autofrezei sau in dreptul cosului pentru aruncarea zapezii.

Art. 284. - In timpul functionarii frezei se interzice prezenta salariatilor in zonele periculoase. Extremitatile autofrezei trebuie semnalate cu stegulete galbene.

Art. 285. - Nu este permisa functionarea autofrezelor fara suruburi de siguranta, cu suruburile rotorului slabite sau neasigurate sau fara protectori la organele de transmisie si la paletele rotorului.

Art. 286. - Este interzisa efectuarea operatiilor de reglare, intretinere sau reparare in timpul functionarii frezei.

Art. 287. - Dirijarea cosului de aruncarea zapezii se va face astfel incat zapada aruncata sa nu deterioreze instalatiile, cladirile, caile ferate sau autovehiculele.

Art. 288. - Cand zapada este mare si nu se cunosc limitele drumului, in fata autofrezei la distanta de cel putin 50 m vor merge doi salariati care vor delimita traseul si zonele periculoase.

Art. 289. - In cazul folosirii frezei cu rotor montata la tractoare salariatii sunt obligati sa respecte prevederile referitoare la autofreze si la tractoare.

Art. 290. - Este interzis conducatorului tractorului sa coboare din cabina lasand cuplata transmisia la rotor.

Art. 291. - La oprirea lucrului echipamentul de deszapezire va fi suspendat si asigurat.

Art. 292. - Cand utilajele de deszapezire sunt in mers se interzice indepartarea bulgarilor de gheata, curatarea lamei sau prezenta salariatilor pe scari sau pe platformele anexa ale utilajelor.

Art. 293. - Este interzis transportul salariatilor in bena sau caroseria autovehiculului. Acestia vor fi transportati numai in cabina.

Art. 294. - Autovehiculele cu lama utilizate la deszapezire trebuie dotate la roti cu lanturi antiderapante.

Art. 295. - Pe timpul deplasarii de la un punct de lucru la altul, lama metalica trebuie sa fie asigurata.

Art. 296. - Pentru lucrul in zone cu pericol de avalanse, se vor respecta prevederile corespunzatoare cuprinse in NSPM pentru alpinism utilitar (Anexa 1, poz.2).

Art. 297. - Se interzice folosirea improvizatiilor la montarea sau demontarea panourilor parazapezi.

Art. 298. - Sub retelele electrice de inalta tensiune se vor utiliza numai panouri din lemn.

Art. 299. - In timpul baterii tarusilor cu barosul este interzisa stationarea salariatilor in fata sau in spatele celui care executa operatia.

Art. 300. - Se interzice transportul salariatilor in caroseria masinii sau in remorca tractorului in care se afla panourile parazapezi.

Art. 301. - Stivuirea panourilor parazapezi in mijlocul de transport se va face in functie de tipul acestora si in mod ordonat.

Art. 302. - Manipularea si transportul panourilor parazapezi se vor efectua respectandu-se prevederile corespunzatoare stabilite in NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor (Anexa 1, poz.9).

Art. 303. - Este interzisa descarcarea panourilor parazapezi din mijloacele de transport aflate in miscare.

Art. 304. - Este interzisa descarcarea panourilor parazapezi prin aruncare din mijloacele de transport.

Art. 305. - Bazinul cu solutie pentru tratarea panourilor metalice parazapezi va fi imprejmuit corespunzator si semnalizat cu indicatoare de avertizare sau interdictie.

Art. 306. - In timpul manipularii si amestecarii solutiilor pentru protejarea panourilor parazapezi metalice se vor respecta Normele de prevenire si stingere a incendiilor.

CAPITOLUL 9
Exploatarea drumurilor si podurilor

SECTIUNEA 1
Inregistrarea traficului rutier

Art. 307. - Este interzisa folosirea bornelor de legatura in exteriorul carcasei redresorului.

Art. 308. - Aparatele contoare montate in exteriorul cladirilor trebuie sa fie protejate impotriva atingerii directe, contra intemperiilor si mentinute inchise sub cheie.

Art. 309. - Cablurile electrice de alimentare ale aparatelor trebuie protejate cu tuburi de protectie corespunzatoare.

Art. 310. - Operatiile de intretinere sau reparare a aparatelor se vor efectua numai de catre personal autorizat.

Art. 311. - Este interzisa scoaterea din priza a fisei de alimentare prin tragere de cablu sau utilizarea unor cabluri cu izolatia defecta.

Art. 312. - Este interzisa functionarea aparatelor de inregistrare fara capacul de protectie.

Art. 313. - Se interzice accesul salariatilor in interiorul autovehiculelor din trafic, oprite pentru ancheta de circulatie.

Art. 314. - Salariatii care efectueaza ancheta de circulatie nu vor purta discutii neprincipiale sau contradictorii cu conducatorii auto.

SECTIUNEA 2
Detectoare si sesizoare de umiditate si polei

Art. 315. - Se interzice demontarea capacului detectoarelor sau sesizoarelor in timp ce acestea sunt cuplate la reteaua electrica.

Art. 316. - In cazul constatarii unor defectiuni, salariatul are obligatia de a deconecta aparatul de la retea.

Art. 317. - La montarea elementelor de comanda in exteriorul cladirii salariatii sunt obligati sa respecte prevederile corespunzatoare din NSSM pentru lucrul la inaltime (Anexa 1, poz.1) si NSPM pentru utilizarea energiei electrice in medii normale (Anexa 1, poz.3).

- 9.3. Statii de taxare auto pentru accesul pe autostrazi si trecere peste poduri

Art. 318. - Salariatii sunt obligati sa traverseze benzile de autostrada de la statie la cabina, precum si intre cabine numai prin locurile marcate si numai dupa ce s-au asigurat ca nu circula nici un autovehicul.

Art. 319. - Deschiderea si inchiderea usilor de la cabine se va efectua numai daca pe banda de acces nu se afla nici un autovehicul in miscare.

Art. 320. - Se interzice utilizarea improvizatiilor pentru incalzirea cabinelor.

Art. 321. - Se interzice salariatilor neautorizati orice interventie la tablourile sau instalatiile electrice din cabina. Acestia trebuie sa comunice imediat conducatorului locului de munca eventualele defecte.

Art. 322. - Este interzis ca salariatul care incaseaza taxa sa paraseasca cabina pentru indeplinirea sarcinii de munca.

Art. 323. - Se interzice aruncarea de bete de chibrit aprinse sau resturi de tigari in cosuri de gunoi sau pe jos, in cabina.

Art. 324. - Se interzice aprinderea focului in cabina.

9.4. Agentiile de taxare si control vamal

Art. 325. - Stationarea salariatilor pe platforma de lucru este permisa numai atunci cand se efectueaza determinari (cantariri, numarari de obiecte etc.).

Art. 326. - Este interzis a se folosi instalatii electrice provizorii, legaturi neizolate, intrerupatoare sparte sau prize defecte.

Art. 327. - Este interzis a se folosi sigurante fuzibile sau intrerupatoare automate necorespunzatoare din punctul de vedere al valorilor nominale.

Art. 328. - Pentru urcarea pe autovehiculele stationate in vama se vor utiliza scari sau dispozitive de acces corespunzatoare.

Art. 329. - Dirijarea autovehiculelor pentru cantarire sau masurare se va efectua numai din lateral.

Art. 330. - Divergentele intre conducatorii auto si salariatii din agentie vor fi solutionate de catre conducatorul locului de munca (sef de tura, sef de agentie).

CAPITOLUL 10
Prevederi de proiectare

SECTIUNEA 1
Cladiri si alte constructii

Art. 331. - Incaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespuzatoare tipului de activitate careia ii sunt destinate.

Art. 332. - Usile de siguranta trebuie sa se deschida spre exterior, sa poata fi deschise usor si imediat de catre orice salariat care are nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.

Art. 333. - Pardoselile incaperilor trebuie sa fie plane, fara denivelari sau gropi, fixe si nealunecoase.

Art. 334. - Suprafetele pardoselilor, zidurilor si tavanelor trebuie astfel realizate incat sa poata fi curatate si retencuite.

Art. 335. - Ferestrele folosite pentru iluminatul de zi si pentru ventilarea naturala a incaperilor trebuie sa poata fi deschise, inchise, reglate si fixate de catre salariati in mod sigur. Cand acestea sunt deschise, ele trebuie pozitionate de asa natura incat sa nu constituie pericol pentru salariati.

Art. 336. - Ferestrele trebuie astfel concepute incat sa permita o curatare fara riscuri pentru salariati.

Art. 337. - Pozitia usilor si portilor, numarul si dimensiunile lor, precum si materialele din care sunt realizate trebuie determinate in functie de natura si destinatia incaperilor.

Art. 338. - In functie de natura activitatii si a tipului de echipamente tehnice, caile de circulatie trebuie dimensionate si marcate corespunzator.

Art. 339. - Cheurile si rampele de incarcare trebuie sa fie corespunzatoare incarcaturilor ce se transporta.

Art. 340. - Rampele de incarcare trebuie sa fie prevazute cu sisteme de protectie impotriva caderilor de la inaltime.

Art. 341. - Numarul, distributia si dimensiunile cailor si iesirilor de siguranta se vor stabili in functie de echipamentele tehnice folosite, de dimensiunile santierului si a incaperilor si de numarul de salariati.

Art. 342. - Suprafetele cailor de circulatie pentru salariati trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar cele destinate circulatiei autovehiculelor tebuie sa nu prezinte denivelari si sa fie rezistente la sarcina maxima de transportat, socuri si uzura.

Art. 343. - Caile de circulatie pentru salariati trebuie sa fie dimensionate in functie de trecerile amplasate la inaltime si vor fi protejate cu balustrade de protectie inalte de minimum 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare, iar la partea inferioara cu o bordura inalta de cel putin 10 cm.

Art. 344. - Caile si iesirile de siguranta trebuie sa ramana degajate si sa aiba traseele de asa natura incat sa se ajunga intr-un timp cat mai scurt intr-o zona de securitate.

Art. 345. - In functie de tipul activitatii sau de numarul de salariati precum si de distanta de santier se impune ca salariatii sa dispuna de incaperi pentru odihna si/sau cazare, usor accesibile.

Art. 346. - Daca nu exista posibilitatea amenajarii unor astfel de incaperi, salariatilor trebuie sa le fie puse la dispozitie alte facilitati, care sa poata fi folosite in pauzele de lucru.

Art. 347. - Incaperile de cazare fixe din organizarea de santier trebuie sa fie dotate cu echipamente sanitare in numar suficient, cu o sala de mese si o sala de destindere.

Art. 348. - Salariatii trebuie sa dispuna de facilitati pentru a servi sau a-si pregati masa in conditii corespunzatoare.

Art. 349. - In situatiile in care conditiile de activitate sau de salubritate o impun, salariatilor trebuie sa li se puna la dispozitie sali de dusuri si/sau chiuvete, separat pentru barbati si femei.

Art. 350. - Salariatilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare sau alte locuri unde sa-si pastreze imbracamintea si efectele personale asigurate prin incuiere.

Art. 351. - In functie de marimea santierului si de tipul activitatilor se vor prevedea una sau mai multe incaperi pentru acordarea primului ajutor.

Art. 352. - Temperatura incaperilor de odihna, a incaperilor pentru personal de serviciu permanent, a incaperilor sanitare, cantinelor si a incaperilor de prim ajutor trebuie sa fie adaptata destinatiei acestora.

SECTIUNEA 2
Echipamente tehnice

Art. 353. - Echipamentele tehnice trebuie sa fie :

a) bine concepute si construite, respectandu-se principiile ergonomice de proiectare;

b) prevazute cu protectori si/sau dispozitive de protectie;

c) prevazute cu aparate de masura si control.

Art. 354. - Echipamentele tehnice de ridicat si accesoriile acestora trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea sarcinii maxime.

Art. 355. - Echipamentele tehnice pentru excavatii si manevrarea materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente rezistente concepute pentru a proteja conducatorul contra strivirii in cazul rasturnarii si impotriva caderii obiectelor.

Art. 356. - Instalatiile de distributie a energiei electrice trebuie astfel concepute incat sa nu prezinte risc de incendiu sau explozie, iar salariatii sa fie protejati impotriva electrocutarii prin atingere directa sau indirecta.

Art. 357. - La conceptia, realizarea si alegerea materialelor si dispozitivelor de protectie trebuie sa se tina cont de tipul si puterea energiei distribuite si de influentele externe.

Art. 358. - Schelele trebuie sa fie astfel concepute, construite si intretinute incat sa se evite prabusirea sau deplasarea lor in mod accidental.

Art. 359. - Schelele mobile trebuie sa fie asigurate contra deplasarilor necontrolate.

Art. 360. - Batardourile si chesoanele trebuie sa fie construite din materiale corespunzatoare, cu rezistenta suficienta pentru a corespunde solicitarilor la care sunt supuse.

ANEXA 1

Norme specifice de protectie a muncii conexe *

1. NSSM pentru lucrul la inaltime.

2. NSSM pentru alpinism utilitar.

3. NSPM pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

4. NSSM pentru activitati de vopsire.

5. NSSM pentru producerea aerului comprimat.

6. NSSM pentru transport intern.

7. NSSM pentru transporturi rutiere.

8. NSPM pentru transporturi pe calea ferata.

9. NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

10. NSPM pentru lucru in spatii inchise.

* Intrucat in prezent sistemul national al normelor specifice de protectie a muncii se afla in curs de elaborare, pana la aparitia tuturor normelor specifice prezentate se vor aplica si respecta, dupa caz, normele departamentale existente referitoare la activitatile respective.

11. NSPM pentru exploatarea, gospodarirea apelor, intretinerea lucrarilor si a cursurilor de apa, cadastrul apelor si a folosintelor legate de ape si apararea impotriva inundatiilor.

12. NSSM pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si excutarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimate.

13. NSPM pentru exploatari si transporturi forestiere

14. NSPM pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundatii,terasamente, nivelari si consolidari de teren.

15. NSPM pentru distributia si utilizarea gazelor.

16. NSSM pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda.

17. NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

18. NSSM pentru sudarea si taierea metalelor.

19. NSPM pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice.

20. NSPM pentru lucrari de drumuri, poduri si constructii cai ferate.

21. NSPM pentru intretinere si reparatii autovehicule.

22. NSPM pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje.

23. NSSM pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire.

24. NSSM pentru lucrari de montaj utilaje tehnologice si constructii metalice.

25. R1/87 pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare.

26. R10/84 pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatii de ridicat.

27. CR1/85 pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor mecanice de ridicat.

28. CR5/82 pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune sau instalatiilor mecanice de ridicat.

29. Instructiuni Nr. 630/2330 din 20.04.1985 ale Ministerului Transporturilor si ale Ministerului de interne privind conditiile de inchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor in vederea executarii de lucrari in zona drumurilor publice.

30. Instructiuni pentru prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice AND 525/95.

ANEXA 2

Standarde conexe

1. SR ISO 4304:1994 Instalatii de ridicat, altele decat macarale mobile si macarale plutitoare. Conditii generale privind stabilitatea.

2. STAS 10278-87 Instalatii de ridicat. Limitatoare de sarcina si limitatoare ale momentului de sarcina. Conditii tehnice generale de calitate.

3. SR ISO 1819:1994 Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli generale.

4. SR 12294:1993 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie.

5. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

6. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

7. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.

8. STAS 6271-81 Prize de pamant pentru instalatii de telecomunicatii. Rezistenta electrica. Prescriptii.

9. SR EN 292-2:1997 Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice.

10. STAS 10241-80 Masini pentru constructia si intretinerea drumurilor. Repartizoare-finisoare de mixturi bituminoase si beton de ciment. Parametri principali.

11. STAS 1848/2-86 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice.

12. STAS 1848/3-86 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Scriere, mod de alcatuire.

13. SR 1848-4:1995 Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Amplasare si functionare.

14. STAS 1848/7-85 Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere.

15. STAS 2920-83 Poduri de sosea. Supravegheri si revizii tehnice.

16. STAS 10795 /1-76 Tehnica traficului rutier. Metode de investigare a circulatiei. Clasificare.

17. STAS 10795 /2-80 Tehnica traficului rutier. Aparatura pentru inregistrarea traficului rutier. Clasificare.

18. STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

19. STAS 11210-88 Lucrari de drumuri. Plantatii rutiere. Prescriptii generale de executie.

20. STAS 1948/1-91 Lucrari de drumuri. Stalpi de ghidare si parapete. Prescriptii generale de proiectare si amplasare pe drumuri.

21. STAS 9404-81 Constructii civile, industriale si agricole. Schele metalice cu platfoma autoridicatoare. Prescriptii tehnice de montaj si exploatare.

22. SR ISO 2860:1997 Masini de terasament. Dimensiuni minime pentru deschideri de acces.

23. STAS 10609-86 Masini de terasamente. Mijloace de acces.

24. STAS 11164-90 Masini de terasamente. Dispozitive de protectie. Prescriptii.

25. STAS 11165-90 Masini de terasamente. Echipamente de franare. Conditii tehnice generale de calitate.

26. STAS 6926/17-85 Vehicule rutiere. Asigurarea protectiei ocupantiilor din cabinele vehiculelor utilitare. Metode de incercare.

27. STAS 10101/OB-87 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru podurile de cale ferata si de sosea.

28. STAS 1545-89 Poduri pentru strazi si sosele; pasarele. Actiuni.

29. STAS 12894-90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.

ANEXA 3

Ghid de terminologie

1. Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca o incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces.

2. Boli profesionale: afectiunile care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.

3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina singur sau in asociere cu un protector riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru (EIL): totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

5. Echipament individual de protectie (EIP): totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

6. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

7. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului de munca executant - sarcina de munca -mijloacele de productie - mediul de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a sistemului pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.

8. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostiintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

9. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati. Elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele generale de securitate a muncii si normele specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand conducerea persoanei juridice considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

10. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

11. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului cu ajutorul mijloacelor de productie.

12. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia prin interpunerea ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

13. Risc : probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectarii a sanatatii intr-o situatie periculoasa.