0723598256

NSPM 75
Norme specifice de protectie a muncii pentru instalatii frigorifice

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Continut

Art. 1. - Art.l. Normele specifice de protectie a muncii pentru instalatii frigorifice cuprind prevederi de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca.

1.2. Scop

Art. 2. - Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente in cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediul de munca).

1.3. Domeniu de aplicare

Art. 3. - Se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice care desfasoara activitati in instalatiile frigorifice.

1.4. Conexiunea cu alte acte normative

Art. 4. - (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.

(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare lucrarilor din instalatiile frigorifice se vor aplica prevederile normelor specifice din anexa 1.

Art. 5. - La executarea lucrarilor din instalaliile frigorifice se vor respecta toate standardele in vigoare referitoare la calitatea si tehnologia de executie, precum si standardele de protectie a muncii conexe.

1.5. Revizuirea normelor

Art. 6. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national, ale unitatilor sau proceselor de munca.

2. PREVEDERI COMUNE

2.1. Selectia personalului in vederea incadrarii si repartizarii pe locuri de munca

Art. 7. - Lucrarile, conform art. 3, pot fi executate numai de persoane avand varsta peste 18 ani, care au calificarea necesara, cunosc procedeele de lucru, aparatura si instalatiile meseriei pe care o practica si au fost instruite din punctul de vedere al protectiei muncii.

Art. 8. - Persoanele care nu sunt calificate pentru meseria respectiva sau nu au implinit 18 ani pot fi admise la lucru in conditii normale ca ajutor, numai sub supravegherea directa a cadrelor calificate in aceste lucrari si numai dupa insusirea instructajului de protectie a muncii.

Art. 9. - Repartizarea salariatilor la locurile de munca se efectueaza numai dupa:

- calificarea pe care o au pentru lucrarile ce li se incredinteaza;

- modul cum si-au insusit notiunile corespunzatoare acestor lucrari;

- aptitudinea;

- experienta;

- capacitatea fzica si neuropsihica.

2.2. Controlul medical la angajare si periodic

Art. 10. - Personalul poate fi incadrat numai dupa efectuarea examenului medical care sa ateste ca este apt pentru o astfel de munca.

Art. 11. - Personalul va face un control medical periodic, in functie de specificul activitatii si conditiile in care aceasta se desfasoara.

2.3. Instruirea personalului

Art. 12. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul protectiei muncii se vor realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii in vigoare.

2.4. Dotarea personalului cu echipament individual de protectie

Art. 13. - Agentii economici au obligalia sa acorde gratuit echipamentul individual de protectie, conform Normativului-cadru aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu Ordinul nr. 225 din 21 iulie 1995.

2.5. Protectia impotriva electrocutarii

Art. 14. - (1) La lucrarile in instalatii frigorifice, atunci cand se lucreaza cu instalatii si utilaje electrice, se vor respecta strict regulile cuprinse in Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice si Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul si distribuirea energiei electrice, aprobate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(2) In scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor executa zilnic, inainte de punerea sub tensiune, verificarile inscrise in tabelul 1.

TABELUL 1

2.6. Aparatura de masura si control

Art. 15. - Este interzisa functionarea utilajelor, masinilor, instalatiilor etc. fara aparatele de masura si control cerute de procesul tehnologic si de prevenirea accidentelor.

Art. 16. - Toate aparatele sau dispozitivele de masura si control trebuie sa fie folosite numai in limita termenelor de verificare metrologica si avand sigiliul intact (fig. 1 ).

Art. 17. - Presiunea de lucru maxima admisibila a utilajului pe care sunt montate va fi inscrisa pe cadranul manometrului cu o linie rosie, iar indicatiile lor sa fie vizibile (fig.2).

Art. 18. - Este interzisa utilizarea aparatelor de masura si control neverificate in termen sau defecte.

Art. 19. - In punctele de pericol, atat aparatele indicatoare, cat si instalatiile de reglare sau de automatizare, vor fi prevazute cu sisteme de alarmare acustica, optica sau mixta.

Art. 20. - Este interzisa orice modificare a reglarii aparatelor de masura si control, ca si blocarea cu orice mijloc a aparatelor de reglare si siguranta.

Art. 21. - Este strict interzisa orice fel de reparatie sau interventie la aparatele de masura si control de catre alte persoane decat de personalul de specialitate.

Art. 22. - Aparatele de masura si control vor fi insotite de instructiuni de functionare, in vederea folosirii lor nepericuloase.

3. ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII - MONTAJ A INSTALATIILOR FRIGORIFICE

3.1. Lucrari de constructii - montaj

Art. 23. - Lucrarile de constructii-montaj ale instalatiilor frigorifice vor fi executate numai de catre unitati autorizate si incadrate cu personal tehnic si salariati calificati.

Art. 24. - Lucrarile de constructii - montaj ale instalatiilor frigorifice se executa numai pe baza de documentatii tehnice elaborate si aprobate conform prevederilor legale in vigoare, precum si cu prevederile prezentelor norme specifice de protectie a muncii.

Art. 25. - Executantul lucrarilor de montaj a instalatiilor frigorifice va sesiza proiectantului eventualele lipsuri si abateri de la prezentele norme specifice de protectie a muncii.

Art. 26. - Sunt interzise substituiri sau modificari de dispozitive, materiale, armaturi, instalatii etc. fata de proiect, fara acordul prealabil al proiectantului.

Art. 27. - (1) Se interzice achizitionarea de instalatii frigorifice, compresoare frigorifice, recipienti si echipamente tehnice la care nu sunt realizate, de catre constructor, masurile tehnice de protectie a muncii stabilite in prezentele norme (dispozitive de protectie a muncii, aparatori de protectie, intrerupatoare etc.).

(2) Persoanele juridice sau fizice au obligalia de a achizitiona numai acele echipamente tehnice, instalatii frigorifice, compresoare, separatoare, utilaje, masini si instalatii etc. care sunt conforme cu prevederile Legii protectiei muncii, care stabileste ca echipamentele tehnice pot fi fabricate, importate, comercializate si folosite numai daca indeplinesc conditiile de protectie a muncii certificate de organele competente, potrivit legii.

(3) Pentru prevenirea aparitiei factorilor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala este permisa achizitionarea numai de echipamente tehnice, certificate din punctul de vedere al calitatii de protectie a muncii de catre institutul abilitat in acest scop de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si care vor avea aplicat marcajul certificat de securitate CS'97; CS'98.

(4) La contractarea de echipamente (masini, utilaje si instalatii etc.) din import se va prevedea in contract obligativitatea furnizorului de a le livra cu toate dispozitivele si aparatorile de protectie a muncii si instructiunile in limba romana, care sa cuprinda prevederile de protectie a muncii si sa fie supuse certificarii privind conformitatea protectiei muncii de catre institutul abilitat in acest scop.

Art. 28. - La montajul instalatiei frigorifice se va tine seama de normativele, prescriptiile tehnice, standardele in vigoare, prezentele norme, precum si Normele generale de protectie a muncii.

Art. 29. - Lucrarile de sudura se vor executa in conformitate cu Normele specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

Art. 30. - Lucrarile de constructii-montaj executate in sali de masini si spatii tehnice din centralele de frig existente, precum si lucrarile care intervin asupra instalatiei frigorifice, se vor executa numai cu acordul prealabil si sub supravegherea persoanei care are in atributiile de serviciu aceasta sarcina.

Art. 31. - Salariatii care executa lucrari de constructii-montaj in sali de masini si spatii tehnice in functiune, vor fi instruiti inainte de inceperea activitatii, pentru a cunoaste pericolele, precum si masurile ce trebuie luate in caz de scapari de amoniac sau avarii.

Art. 32. - Nu se vor utiliza pentru umplerea instalatiei cu agent frigorific, pentru vacuumare sau pentru functionarea normala, decat utilaje frigorifice rodate, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a utilajului.

Art. 33. - Operatia de umplere initiala cu agenti frigorifici se va efectua cu respectarea normelor prezentate la subcapitolul 3.2.

Art. 34. - Probele de functionare urmaresc:

a) verificarea functionarii mecanice corecte a utilajelor;

b) verificarea circulatiei corecte a agentului frigorific, a agentului intermediar si a aerului in instalatie;

c) alimentarea corecta cu agent frigorific si agent intermediar a tuturor consumatorilor de frig;

d) mentinerea etanseitatii instalatiei la oscilatii de temperatura;

e) functionarea corespunzatoare a aparaturii de masura si control a parametrilor tehnologici, de prevenire si avertizare a starilor de pericol, precum si a dispozitivelor de protectie.

Art. 35. - Probele de functionalitate ale instalatiilor frigorifice nu vor fi incepute fara indeplinirea urmatoarelor conditii:

a) sa existe autorizatiile tehnice ISCIR pentru recipientii sub presiune, procesele verbale de rodaj mecanic ale compresoarelor si echipamentului frigorific utilizat, procesele-verbale ale probelor de presiune si etanseitate a instalatiei;

b) sa fie asigurate masurile de protectie a muncii prevazute in proiect;

c) realizarea si functionarea ventilatiei de avarie si a iluminatului de siguranta din afara centralei, la toate intrarile;

d) executarea instalatiei de protectie prin legarea la nulul de protectie si la pamant a echipamentelor actionate electric, conform Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice.

e) acoperirea cu capace a golurilor si canalelor din pardoseala salii de masini;

f) existenta cartii tehnice si alta documentatie etc. in limba romana;

g) procurarea si amplasarea la iesirile din sala de masini a trusei de prim-ajutor, a setului de costume si masti cu autonomie, a aparatului de respiratie artificiala, a targii speciale de salvare, a rezervelor de masti si cu cagula de diferite marimi, cartuse filtrante pentru amoniac.

Art. 36. - Probele de functionalitate se vor executa pe circuite sau parti de circuite frigorifce. Ele se vor considera terminate numai dupa ce va fi probata intreaga instalatie frigorifica.

Art. 37. - Probele de functionalitate vor fi consemnate in procese-verbale semnate de executant si specialistul beneficiarului care a participat la executarea lor.

3.2. Umplerea instalatiilor cu agenti frigorifici

Art. 38. - Inainte de umplerea eu agent frigorific, instalatiile frigorifice noi sunt supuse unor reparatii sau revizii care au afectat etanseitatea lor, vor fi supuse unor probe de presiune, astfel:

a) probele de presiune pentru recipientii sub presiune se efectueaza in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR in vigoare;

b) compresoarele, grupurile frigorifice si celelalte utilaje frigorifice se probeaza conform prevederilor din cartile tehnice;

c) celelalte elemente ale instalatiei frigorifice se probeaza conform STAS 6987-82 - Instalatii frigorifce. Prescriplii de siguranta.

Art. 39. - Operatia de umplere initiala cu agent frigorific se va efectua de catre unitatea care a realizat montajul.

Art. 40. - Operatiunile de umplere se executa de personal anume desemnat in scris de conducerea unitatii si instruit corespunzator.

Art. 41. - Se interzice efectuarea umplerii cu agent frigorific in timpul noptii, intre orele 18-7.

Art. 42. - Umplerea cu agent frigorifc se va executa separat pe fiecare circuit (recipient, aparat, compresor etc.) bine stabilit.

Este interzis ca in circuitul de umplere sa functioneze mai mult de un compresor.

Art. 43. - In timpul executarii operatiei de umplere a instalatiei cu agent frigorific, manipulantul tuburilor si mecanicii vor fi dotati cu echipament individual de protectie adecvat.

Art. 44. - Accesul persoanelor straine in spatiile unde sunt montate instalatiile frigorifce va fi interzis.

Art. 45. - La umplerea aparatelor cu agent frigorific in stare lichida este interzisa depasirea incarcaturii maxime admise.

Art. 46. - Se interzice folosirea racordurilor de cauciuc (cu exceptia celor rezistente la presiune, deci cu insertie metalica) intre colectorul statiei de incarcare si butelii sau cisterne. La umplerea cu amoniac racordarea buteliilor sau a cisternelor se face prin teava de otel fara sudura.

Art. 47. - Umplerea instalatiei direct din cisterna de cale ferata se face numai pentru instalatii mari.

Vagonul cisterna va fi blocat pe linie prin franare si saboti de linie montati la ambele capete ale vagonului.

Art. 48. - Umplerea instalatiei din cisterna auto se face dupa franarea si blocarea cu saboti de lemn la rotile din fata si din spate (fig. 3).

Art. 49. - Pe conducta de legatura de la cisterna la statia de umplere va fi prevazut un robinet de inchidere suplimentar.

Legaturile se vor face cu flansa sau racord olandez. Se interzice umplerea fara functionarea unui manometru la statia de umplere.

Art. 50. - Dupa golirea cisternei de lichid se vor aspira vaporii de agent frigorific ramasi in aceasta.

Art. 51. - In cazul unui accident in timpul operatiei de umplere (incendiu, spargeri de conducte sau aparate etc.) se va intrerupe umplerea.

In caz de incendiu cisterna va fi urgent indepartata din zona, va fi chemata echipa de pompieri si se va uda activ si continuu cistema cu apa.

Art. 52. - Buteliile din care se face umplerea instalatiei trebuie sa fie plasate in afara salii masinilor.

Art. 53. - Inainte de racordare la statia de umplere se va verifica fiecare tub, pentru a nu contine o alta substanta (se vor folosi indicatori chimici speciali).

Art. 54. - Nu este permisa deschiderea fortata, prin lovire, a robinetului buteliei. In caz ca se constata dificultati la deschidere, butelia va fi restituita furnizorului.

Art. 55. - Nu este permisa desurubarea capacului de siguranta prin lovire sau repararea filetului acestuia.

Art. 56. - Inaintea racordarii la instalatie, buteliile se asaza pe capre construite, la un unghi fata de orizontala de 30°, cu o buna stabilitate si cu racordul de iesire al robinetului orientat lateral.

Art. 57. - Verificarea golirii buteliei se constata prin brumarea partii celei mai de jos a buteliei, sub robinet, si cand conducta de racordare a inceput sa brumeze.

Art. 58. - Cantarirea buteliei inainte si dupa golire este obligatorie, pentru a cunoaste cantitatea de agent frigorific introdusa.

Art. 59. - Dupa golire se inchide intai robinetul buteliei, iar dupa aceea al statiei; deconectarea buteliei de racord se va face lent si cu atentie.

Art. 60. - Este interzisa incalzirea buteliilor, cisternelor etc. in timpul umplerii instalatiei cu agent frigorific.

Art. 61. - In timpul umplerii unei instalatii de racire indirecta trebuie asigurata circulatia in vaporizatoarele multitubulare, precum si in bazinele deschise, iar temperatura in agentul intermediar nu trebuie sa scada sub cea pentru care a fost preparata.

Art. 62. - Felul si concentratia agentilor intermediari utilizati in instalatiile frigorifice cu racire indirecta se stabilesc prin proiect.

Art. 63. - Solutiile de agent frigorific intermediar vor fi subeutectice. Felul si concentratia solutiei vor fi astfel alese incat temperatura de inghetare sa fie cu minimum 10°C mai joasa decat temperatura de vaporizare la care lucreaza instalatia figorifica.

Art. 64. - Prepararea saramurilor de CaCl2 si NaCl se face fie in bazine speciale de dizolvare, fie in vase adecvate, unde sa se faca decantarea impuritatilor in suspensie.

Art. 65. - Solutiile de alcooli si glicoli, neavand impuritati, se pot prepara direct in bazinele de racire. Art.66. Inainte de introducerea in instalatie, solutiile de saruri si glicoli trebuie verificate in privinta concentratiei si pH- ului, conform STAS.

Art. 67. - Salariatii care executa prepararea, neutralizarea si pasivarea solutiilor vor purta echipamentul individual de protectie adecvat.

La adaugarea bicromatului de potasiu in saramuri, prepararea se va face strict in ordinea urm atoare:

- dizolvarea bicromatului in apa calda;

- introducerea solutiei in saramura.

Se interzice utilizarea saramurilor fara asigurarea unei neutralizari si pasivizari.

4. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI INTRETINERE A INSTALATIILOR FRIGORIFICE

4.1. Generalitati

Art. 68. - Accesul in sala de masini cu mai mult de 500 kg amoniac se va face prin cel putin doua usi exterioare.

Usile salii de masini trebuie sa se deschida in afara si sa fie plasate la o distanta maxim posibila intre ele.

Usile de acces nu vor fi inchise cu cheia in timpul functionarii instalatiei frigorifice.

Art. 69. - Pentru exploatarea fara pericol a instalatiilor frigorifice, vor fi respectate prevederile STAS 6987-82 - Instalatii frigorifice. Prescriptii de siguranta, prescriptiile tehnice si normele de protectie a muncii in vigoare.

Art. 70. - Persoanele juridice si persoanele fizice detinatoare de instalatii frigorifice sunt obligate sa intocmeasca instructiuni de exploatare si intretinere, pe baza carora se vor stabili ciclurile de functionare, reparatii, opriri, dupa specificul instalatiei, precum si verifcarile care trebuie efectuate de unitatea cu personal tehnic de specialitate.

Art. 71. - Operatiile de montaj initial a masinilor si aparatelor se efectueaza exclusiv de catre personalul unitatii specializate.

Operatiile de punere in functiune (probarea, prima umplere si prima pornire) se efectueaza de aceeasi unitate, in prezenta delegatilor beneficiarului.

Art. 72. - Nu sunt permise modificari in amplasarea utilajelor si aparatelor fara avizul proiectantului.

Art. 73. - In fiecare sala de masini va exista un jurnal de functionare a instalatiei frigorifice intocmit de fiecare unitate, care va fi mentinut la zi. Jurnalul de functionare va fi numerotat, parafat de conducerea unitatii si sigilat.

Art. 74. - Este obligatorie aerisirea permanenta a salilor de masini, in vederea reducerii concentratiei noxelor sub limitele admise de norme.

In acest scop, se va asigura functionarea normala a instalatiei de ventilatie permanenta si ventilatia de avarie prevazute obligatoriu in proiect. Ventilatia de avarie va fi pusa in functiune numai in caz de nevoie. Intrerupatoarele pentru pornirea manuala se vor monta in exterior la toate usile de acces (fig. 4).

Art. 75. - Instalatia de ventilare, de avarie si instalatia de iluminat de siguranta vor fi controlate saptamanal de persoana responsabila de exploatarea lor, cu inserarea defectelor observate si a masurilor luate, in jurnalul salii de masini (fig. 5).

Art. 76. - Este interzisa exploatarea instalatiilor frigorifice fara supape de siguranta sau cu supape de siguranta defecte. Verificarea functionarii supapei de siguranta, prin actionarea manuala a dispozitivului de declansare fortata, va fi executata cel putin o data la trei luni. Ea va fi efectuata de catre seful formatiei de lucru impreuna cu reprezentantul ISCIR al unitatii si cu consemnarea ei in jurnalul de functionare a instalatiei.

Art. 77. - Este interzisa functionarea compresoarelor frigorifice fara presostate de inalta presiune (la toate treptele de compresie), utilizate pentru a impiedica cresterea peste o anumita valoare reglata a presiunii in instalatie in timpul functionarii acesteia. In cazul antrenarii compresorului printr-un electromotor, presostatul va intrerupe alimentarea cu curent electric a electromotorlui.

Art. 78. - In sistemele cu amoniac se permite utilizarea numai a manometrelor (manovacuumetre) pe care se afla inscriptia PENTRU AMONIAC sau NH3 (fig. 6).

Art. 79. - Detectarea scaparilor de agent frigorific se va face cu indicatori chimici speciali sau cu detectori specifici.

Este interzisa detectarea scaparilor de amoniac cu sulf aprins.

Art. 80. - Interventia pentru remedieri de orice fel se va executa numai de salariati instruiti.

Art. 81. - Unitatile care detin instalatii frigorifice cu amoniac vor elabora planuri de evacuare pentru cazuri de avarie, pe ipoteze, in raport de directia vantului.

Art. 82. - Planurile de evacuare vor fi aprobate de conducerea unitatii si afisate la locuri vizibile si in numar suficient, astfel incat intreg personalul sa ia cunostinta de ele.

Art. 83. - Periodic, cel putin o data la trei luni, se vor face exercitii de alarma falsa si evacuare generala sau pe sectii, evidentiindu-se in jurnalul de functionare a centralei de frig data si ora actiunii, pe ipoteze de actionare.

Art. 84. - In caz de avarie in sala de masini si spatii tehnice se va proceda astfel (fig. 7):

a) se opreste functionarea instalatiei prin actionarea butonului de avarie de la usa cea mai apropiata;

b) daca avaria s-a produs intr-un spatiu tehnic se porneste si instalatia de avarie a spatiului tehnic;

c) mecanicii de exploatare se echipeaza cu masca de gaze sau cu costum si aparat de respiratie autonom. Se verifica daca sunt salariati in zona afectata si se procedeaza la evacuarea lor in exterior;

d) se iau masuri de izolare a partii avariate pe cat posibil prin actionarea unor robinete departate de locul avariei. Se aduce in pozitia OPRIT instalatia frigorifica (fig. 8);

e) se elimina amoniacul din partea avariata, se izoleaza, se vacuumeaza si se pune in legatura cu atmosfera. Se face o verificare generala a intregii instalatii pentru a se depista si izola toate partile afectate de avarie;

f) la restabilirea unei atmosfere normale se repune in functiune instalatia neafectata;

g) in paralel, conducerea unitatii va lua masuri pentru acordarea de prim ajutor si de trimitere la unitatea sanitara cea mai apropiata a salariatilor afectati de avarie, precum si de evitare a degradarii produselor ca urmare a scoaterii din functiune a unor spatii racite.

Art. 85. - In caz de avarie in spatii tehnologice si spatii racite, salariatii din zona, instruiti in acest scop, vor proceda astfel (fig. 9):

a) pornesc instalatia de avarie de la butonul cel mai apropiat si apasa pe butonul de alarma pentru avarie

b) se echipeaza cu masca de gaze;

c) procedeaza la evacuarea salariatilor din zona indiferent daca sunt sau nu afectate de avarie;

d) trimit un salariat sa anunte avaria la sala de masini.

Art. 86. - La semnalizarea sau anuntarea avariei mecanicii de exploatare procedeaza astfel:

a) opresc functionarea instalatiei din sala de masini prin actionarea instalatiei de avarie;

b) un mecanic opreste instalatia;

c) celalalt mecanic, echipat cu masca, se deplaseaza la locul avariei si intervine daca este cazul pentru evacuarea persoanelor afectate de avarie;

d) determina in ce consta avaria si iau masuri de izolare a partii avariate;

e) elimina amoniacul din partea avariata, izoleaza, vacuumeaza si pun in legatura cu atmosfera;

f) repun in functiune instalalia neafectata;

g) in paralel, se va proceda conform art. 84 - g.

Art. 87. - La efectuarea operatiei de predare-preluare a schimbului se va respecta:

a) predarea instalatiei in conditii normale de functionare;

b) sesizarea schimbului urmator asupra defectiunilor care au avut loc in instalatie si a caror reparare urmeaza a fi continuata in schimbul urmator;

c) predarea utilajelor si instalatiei in stare de curatenie. De asemenea, indepartarea tuturor materialelor, pieselor etc. ce au rezultat in activitatea din schimbul respectiv si nu sunt necesare in schimbul urmator;

d) predarea instalatiei cu toate elementele de tehnica protectiei in stare de utilizare, cunoscand faptul ca nu este permisa exploatarea instalatiei respective fara aceste elemente;

e) sesizarea schimbului urmator asupra fenomenelor noi care au aparut in schimbul respectiv, in vederea luarii masurilor ce se impun;

f) informarea noului schimb despre consumatorii ce urmeaza a fi pusi in functiune, conform dispozitiilor inscrise in jurnalul de functionare a instalatiei.

Art. 88. - Toate observatiile in urma predarii preluarii schimbului se consemneaza in jurnalul de functionare, semnandu-se de predator, respectiv de preluator.

Art. 89. - Se interzice functionarea instalatiei frigorifce fara a asigura etanseitatea tablourilor electrice (daca acestea se afla in interiorul sau in imediata vecinatate a salii de masini).

Art. 90. - Nu se vor face interventii la tabloul electric sau instalatia electrica fara certitudinea ca in apropiere nu au avut loc scapari de agent frigorific, in special la folosirea amoniacului

Art. 91. - Sala de masini va fi iluminata in conformitate cu prevederile din Normele generale de protectie a muncii.

Art. 92. - Se interzice punerea in functiune a instalatiei frigorifice la care organele exterioare in miscare nu sunt protejate cu aparatori de protectie.

4.2. Exploatare si intretinere

4.2.1. Sali de masini si aparate frigorifice

Art. 93. - Activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor frigorifice se executa numai de catre personal calificat si instruit in acest scop.

Art. 94. - Salariatii care exploateaza si intretin instalatiile frigorifice trebuie sa cunoasca functionalitatea lor pentru a asigura siguranta in exploatare.

Art. 95. - Unitatile detinatoare de instalatii frigorifice vor asigura, pe fiecare schimb, personal de exploatare si intretinere suficient, pentru supravegherea si efectuarea manevrelor si interventiilor, evitandu-se producerea de accidente de munca.

Se vor aplica urmatoarele masuri:

a) instalatia frigorifica care contine amoniac va fi supravegheata permanent chiar daca nu functioneaza (fig. 10);

b) cand instalatia este in stare de functionare, sala de masini va fi supravegheata permanent de cel putin un salariat calificat, iar operatiunile de exploatare si intretinere ale instalatiei amplasate in alte spatii vor fi efectuate de un alt salariat.

Art. 96. - In sala de masini se vor afisa la loc vizibil schemele circuitelor frigorifice, conductelor, amplasarea utilajelor si legaturile intre ele, cu indicarea ventilelor de manevrare pentru pornire-oprire si pentru caz de avarie. De asemenea, se vor afisa instructiunile de functionare, intretinere, reparare si verificare a defectiunilor care pot aparea si masurile de remediere, de protectie a muncii si de prim-ajutor medical.

Art. 97. - In sala de masini si spatiile tehnice este permis accesul exclusiv al persoanelor care se ocupa cu exploatarea instalatiei sau al celor care sunt indreptatite sa controleze personalul de exploatare.

In acest sens, pe toate usile de acces se va inscriptiona interdictia INTERZIS INTRAREA PERSOANELOR STRAINE, LOC DE MUNCA CU GRAD RIDICAT DE PERICOL IN EXPLOATARE.

Art. 98. - Fumatul in sala de masini si spatii tehnice este interzis.

Este interzisa folosirea unor surse cu flacara deschisa (sudura, taierea cu flacara si lipirea metalelor, fumatul etc.) in sala de masini si spatii tehnice, cu exceptia acelora pentru care s-a oblinut permis de lucru cu foc (fig. 11).

Art. 99. - Sala de masini va fi dotata cu echipamentul necesar, specific activitatii, si anume:

a) masti de gaze cu cartuse filtrante cu banda verde pentru amoniac a caror durata de folosire nu este expirata, cu marimea I, II sau III in numarul necesar frigotehnistilor si care se vor purta permanent in banduliera (fig. 12);

b) unul sau mai multe aparate de respirat in medii toxice, cu autonomie de 30-60 minute si una-doua butelii de oxigen de rezerva;

c) un aparat de respirat in medii toxice pentru parasirea zonei sau ramanerea in zona prin cuplare la o statie fxa sau mobila;

d) aparat de respirat izolant autonom cu aer comprimat pentru activitati de lunga durata;

e) costum antichimic confectionat din panza cauciucata cu masca tip cagula cu cartus filtrant de 60' autonomie

f) costum de interventii adaptat la aparatul izolant autonom cu butelii. Costumul este confectionat din panza cauciucata cu vizor policarbonat;

g) masca cu aductiune libera a aerului curat din afara, cu centura de salvare si cu o franghie de 16 mm diametru.

Art. 100. - Toate echipamentele si materialele, cu exceptia celor de la art. 101-a (fig. 13) se vor pastra in cutii de lemn cu geam din sticla, sub cheie, montate la exterior, pe perete, in apropierea usii de intrare, cu exceptia aparatelor cu autonomie ce se vor pastra in camere special amenajate, in apropierea intrarii in sala de masini.

Art. 101. - In sala de masini, spatiile tehnice, pe scarile si platformele de acces se va mentine curatenie. Petele de ulei de pe pardoseala se vor indeparta spaland apoi locul cu mijloace adecvate (detergenti) pentru a evita accidentele prin alunecare.

Este interzisa folosirea in acest scop a benzinei sau a altui solvent inflamabil.

Art. 102. - In sala de masini si spatii tehnice este interzisa depozitarea oricaror materiale sau substante toxice sau inflamabile.

Uneltele, sculele si dispozitivele vor fi pastrate in locuri special amenajate.

Art. 103. - Nu vor fi puse in functiune utilaje, aparate sau parti ale instalatiei frigorifice care sunt defecte sau la care lipsesc aparatele de masura si control sau aparatura de protectie si semnalizare.

Art. 104. - In timpul functionarii instalatiei frigorifice, personalul de intretinere si exploatare are obligatia sa mentina parametri termici si de presiune in limitele prevazute de proiect si cartile tehnice.

Art. 105. - In spatiile in care s-au produs scurgeri de amoniac este interzisa executarea interventiilor fara purtarea echipamentului individual de protectie corespunzator conform Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

Art. 106. - Inainte de a efectua interventia in caz de avarie se va porni din afara ventilatia de avarie, se va intrerupe alimentatia electrica, se va porni iluminatul de siguranta si apoi cel putin doi salariati echipati corespunzator vor intra in spatiul afectat. Se vor respecta prevederile art. 84-g si 85-d din prezentele norme.

Art. 107. - In sala de masini temperatura indicata de termometru va fi mentinuta la minimum 15°C. Nu este permisa incalzirea cu surse deschise de foc (sobe, rezistente electrice etc.).

Art. 108. - In cazul aparitiei unei defectiuni la istalatia frigorifca in functiune, personalul de itretinere si exploatare este obligat sa ia masuri imediate de remediere sau sa scoata din functiune partea de instalatie defecta.

Art. 109. - In cazul scoaterii din functiune sau izolarii unui utilaj, aparat sau parti de instalatie, armaturile de legatura vor fi prevazute cu placi avertizoare. Aceeasi masura se va aplica si pentru racordul electric sau al altei instalatii (fig. 14).

Art. 110. - Toate organele exterioare in miscare (curele, roti dintate, cuplaje, arbori etc.) trebuie sa fie protejate de aparatori de protectie complete. Accesul la organele mobile este permis numai dupa oprirea completa si luarea tuturor masurilor de prevenire a accidentelor (fig. 15).

Art. 111. - La efectuarea diferitelor operatii de intretinere a instalatiei frigorifice, decongelari, dezincrustari este interzisa aplicarea de lovituri asupra partilor de instalatie aflate sub presiune.

Art. 112. - Curatarea pietrei de pe aparate se va face numai dupa golirea lor de agent frigorific, de catre personalul special instruit.

Art. 113. - Dupa operatia de dezincrustare, repunerea in functiune se va face numai dupa efectuarea probei de etanseitate cu aer.

Art. 114. - Sunt obligatorii verificarile periodice stabilite in proiect, cartea tehnica si in prezentele norme.

Art. 115. - La controlul interior al compresoarelor sau al altor aparate se vor folosi pentru iluminare numai lampi portative sau lampi cu baterie, dotate cu sisteme de protectie impotriva loviturilor (fig. 16).

Art. 116. - Spalarea compresoarelor, utilajelor sau partilor instalatiei se va face numai dupa oprirea acestora si se va folosi petrol lampant si motorina, dupa care se va spala cu ulei si se va usca cu bumbac. Este interzisa folosirea benzinei sau a altor produse volatile si inflamabile pentru curatarea compresorului.

Art. 117. - Verificarea si probarea compresorului dupa reparatie (ca si dupa montare) trebuie sa se faca in conformitate cu instructiunile uzinei producatoare.

Art. 118. - Este interzisa strangerea suruburilor la flanse si capace cand instalatia este sub presiune (fig. 17).

Art. 119. - Se interzice strangerea suruburilor cu prelungitor de cheie (fig. 18).

Art. 120. - Se interzice inchiderea robinetelor cu cheie de ventil.

Art. 121. - Inlocuirea de aparate de masura si control si aparate de protectie, racordate la instalatie printr-un robinet, se executa cu masca si manusi de protectie.

Art. 122. - In timpul functiionarii instalatiei frigorifice, se va evita aparitia vaporilor umezi ai lichidului in compresor.

Se va urmari ca brumarea sa nu depaseasca portiunea colectorului de aspiratie.

Art. 123. - Nu este permisa repornirea compresorului dupa constatarea inecarii acestuia cu lichid, fara a lua masuri de evacuare a lichidului prin vacuumare cu ajutorul altor compresoare montate in paralel.

Art. 124. - In timpul functionarii instalatiei se interzice ca presiunea relativa la refulare sa fie mai mare de 16 bari. La depasirea acestei valori se vor inlatura cauzele si, la nevoie, se face chiar oprirea unor compresoare.

Art. 125. - Este interzisa efectuarea oricaror interventii atat timp cat interiorul compresorului se afla sub presiune.

Se va proceda in prealabil la golirea completa de agent frigorifc si punerea in legatura cu atmosfera pe toata durata controlului.

Art. 126. - Amoniacul ramas in compresor dupa vacuumare se va evacua numai dupa readucerea compresorului la o presiune depasind pe cea atmosferica.

4.2.2. Compresoare frigorifice

Art. 127. - Compresoarele frigorifice se pun in functiune numai daca au asigurata totalitatea aparaturii de masura, control si siguranta cu care sunt prevazute.

Art. 128. - Rodajul compresoarelor se executa in conformitate cu instructiunile tehnice ale furnizorului, numai dupa indepartarea din sala de masini a materialelor sau deseurilor care prin natura lor sunt surse de praf (ciment, nisip, moloz etc.) si numai dupa o prealabila curatenie. In timpul efectuarii rodajului nu se admite executarea lucrarilor care constituie surse de praf. Inainte de inceperea operatiei de rodaj se va executa verificarea starii tehnice, de curatenie si de ungere a compresorului.

Art. 129. - Dupa efectuarea rodajului se va face curatarea compresorului si umplerea lui cu ulei proaspat.

Art. 130. - Personalul de exploatare va verifica existenta obligatorie, in stare de functionare, a termometrelor si a manometrelor la partile de aspiratie si refulare, precum si pe circuitul uleiului; ampermetre, la tabloul de comanda din sala masinilor, supape de siguranta intre refulare si aspiratie.

Art. 131. - In timpul functionarii compresoarelor si grupurilor frigorifice, personalul de intretinere si exploatare va urmari:

a) zgomotul si starea de vibratie a compresoarelor sau grupurilor frigorifice;

b) functionarea curelelor de antrenare

c) nivelul uleiului in carter;

d) presiunea si temperatura de refulare;

e) presiunea si temperatura intermediara la compresoarele in doua trepte de comprimare;

f) temperatura si presiunea de aspiratie;

g) circulatia si temperatura apei de racire la fiecare cilindru in parte;

h) brumajul cilindrilor;

j) incalzirea cilindrilor si a lagarelor;

k) modul de functionare a injectiei suplimentare.

Art. 132. - Se interzice repunerea in functiune a compresoarelor daca a fost depasit termenul de revizie sau daca aparatele din dotarea obligatorie sunt lipsa ori termenul de garantie sau verificare a fost depasit.

Art. 133. - Fiecare punere in functiune trebuie precedata de verificarea motivului pentru care a avut loc oprirea anterioara (consemnat in jurnalul de bord tipizat) si se verifica inainte de pornire daca au fost remediate defectiunile constatate.

Art. 134. - Punerea in functiune este permisa daca montarea aparatorilor de protectie la curelele de antrenare si cuplaje este corecta, daca existenta si starea aparatelor de masura si control si a sistemelor de siguranta si reglaj din instalatie sunt perfecte.

Art. 135. - Montarea si functionarea supapelor de siguranta se va face numai in pozitie verticala. Supapele de siguranta trebuie verificate periodic (fig. 19).

Art. 136. - Daca nu este prevazut un sistem electric sau mecanic special de impiedicare a punerii in functiune cand robinetul - pe partea de refulare - este inchis, se va prevedea o placa avand inscriptia ROBINET INCHIS.

Art. 137. - In pauzele de functionare a instalatiei frigorifice, pe timp de iarna, si in conditiile inghetarii apei, camasile de racire ale cilindrilor si capacelor condensatorilor de tip inchis vor fi golite de apa, in scopul prevenirii avariilor prin inghet.

Art. 138. - Accesul la organele in miscare este permis numai dupa oprirea completa din functiune a acestora si luarea masurilor contra pornirii de catre persoane straine.

Art. 139. - Pentru evitarea avariilor si esaparilor de amoniac, la pornirea compresorului cu functionare intr-o singura treapta, cu exceptia cazului unei functionari complet automate, se va respecta ordinea urmatoare:

a) se controleaza jurnalul de functionare in care au fost consemnate cauzele opririi si se verifica executarea remedierilor;

b) se verifica nivelul uleiului in carterul masinii;

c) se verifica daca reostatul de pornire al electromotorului este in pozitia zero (sau daca automatul de pornire este in pozitia inchis);

d) se deschid robinetele de alimentare cu apa de racire pentru camasile cilindrilor (daca este cazul);

e) se deschid robinetele de alimentare cu apa a condensatorului (in cazul racirii cu apa) verificandu-se corecta alimentare, la fel la subracitorul de lichide

f) se deschid complet robinetele pe partea de refulare a agentului frigorific;

g) se deschid toate ventilele pe partea de lichid intre condensator si dispozitivul de reglaj;

h) inainte de pornirea compresorului se va deschide robinetul de scurtcircuitare dintre colectoarele de refulare si aspiratie (by-pass) pentru a micsora sarcina masinii;

i) se porneste electromotorul si se manevreaza incet reostatul (in cazul masinilor prevazute cu acest sistem); la compresoarele cu intrerupator se va face mai intai comutarea in stea, apoi, dupa atingerea turatiei de regim, se trece la comutarea in triunghi;

j) se asteapta putin ca masina sa intre in turatie de regim, se inchide robinetul de by-pass, apoi se deschide treptat si cu atentie ventilul de pe conducta de aspiratie, privind acul manometrului de aspiratie, care indica presiunea de intrare a vaporilor. In cazul cand patrund in compresor vapori umezi, presiunea indicata in manometrul de aspiratie creste brusc, iar cilindrii compresorului se racesc pana la brumare. Se va reduce deschiderea ventilului de aspiratie, urmarindu-se totodata ca amperajul indicat la compresorul respectiv sa nu depaseasca valoarea maxima admisa pentru electromotorul de antrenare;

k) in cazul in care se produc lovituri in interiorul cilindrului, se va inchide imediat ventilul de aspiratie; daca loviturile nu inceteaza imediat, facand periculoasa functionarea compresorului in continuare, se va lua masura scoaterii imediate de sub tensiune a electromotorului de antrenare;

l) se va deschide ventilul de reglaj care permite alimentarea receptorului (racitor, serpentine, separator de lichid sau separator-acumulator) numai dupa intrarea compresorului in regim normal, dupa ce s-a verificat ca masina nu functioneaza in regim umed si ca nivelurile de lichid din receptori sunt normale.

Art. 140. - La oprirea compresorului operatiile se fac in ordinea urmatoare: inchiderea alimentarii cu lichid, inchiderea ventilului pe conducta (colectoare) de aspiratie, oprirea motorului, a ventilului pe conducta (colectoare) de refulare si oprirea alimentarii cu apa.

Art. 141. - La pornirea manuala a compresoarelor cu doua trepte de comprimare, in afara asigurarii succesiunii normale a principalelor operatii, se vor lua urmatoarele masuri speciale:

a) nu se permite nici o operatie de punere in functiune decat dupa verificarea deschiderii tuturor robinetelor pe partea de aspiratie si refulare a fiecarei trepte, inclusiv a celor doua ventile de la butelia intermediara, si a ventilului de alimentare cu lichid de la butelie, dar cu exceptia ventilelor de la aspiratia fiecarui compresor sau treapta (fig. 20);

b) se interzice la pornire deschiderea ventilului de aspiratie la treapta sau compresorul de joasa presiune, inainte de functionarea normala a partii de inalta presiune;

c) la deschiderea robinetului de aspiratie de la joasa presiune si apoi in cursul exploatarii se va supraveghea cu grija, permanent, ca presiunea din butelia intermediara sa nu varieze decat in acelasi sens cu cea de la aspiratia joasei presiuni;

d) la orice crestere rapida a presiunii din butelia intermediara se vor lua masuri succesive -dupa caz- de micsorare a alimentarii vaporizatoarelor (consumatorilor) cu lichid, de verificare a functionarii corecte a treptei sau compresorului de inalta presiune si chiar de oprire la o crestere periculoasa a presiunii;

e) se va evita regimul de functionare umeda a compresorului sau treapta de inalta presiune, prin micsorarea sau inchiderea alimentarii cu lichid a buteliei intermediare;

f) nu este permisa introducerea in sarcina a vaporizatoarelor (alimentarea lor cu lichid) decat dupa respectarea alin. a-e.

Art. 142. - Scoaterea din sarcina a compresoarelor (treptelor) si oprirea este admisa numai in ordinea urmatoarelor operatii:

a) oprirea alimentarii cu lichid a serpentinei buteliei si vaporizatorului (consumatorilor);

b) scaderea nivelului de lichid la butelie si vaporizator;

c) inchiderea aspiratiei la joasa presiune;

d) vacuumarea usoara a compresorului;

e) inchiderea aspiratiei la inalta presiune;

f) oprirea compresorului (compresoarelor);

g) inchiderea ventilelor de refulare.

Art. 143. - In timpul functionarii se va evita categoric aspiratia vaporilor umezi ai lichidului in compresor, luand masura de a actiona rapid inchiderea ventilului de aspiratie si a ventilului de alimentare cu lichid din fata dispozitivului de reglaj.

Art. 144. - Este obligatoriu sa se urmareasca, ca indice de functionare normala, ca brumarea sa nu depaseasca portiunea colectorului de aspiratie; temperatura presetupei sa ramana sub 60°C, iar temperatura apei de iesire de la racirea cilindrilor sa fie in limitele 35 40°C.

Art. 145. - Se interzice repornirea compresorului dupa constatarea innecarii acestuia cu lichid, fara a lua masuri de evacuare a lichidului prin vacuumarea prin alte compresoare montate in paralel.

Art. 146. - In timpul exploatarii se va urmari ca scaparile de agent frigorific pe la presetupe, flanse etc. sa fie eliminate ori foarte reduse. In cazul amoniacului se va folosi hartia indicatoare cu fenolftaleina.

Art. 147. - Dupa reparatiile si oprirea impusa a compresorului, schimbul de serviciu poate sa execute pornirea acestuia, numai cu avizul mecanicului instalatiei frigorifice, care trebuie personal sa confirme ca pornirea compresorului este posibila si nu prezinta pericol.

Art. 148. - In timpul functionarii compresorului se interzice orice inchidere de ventile pe partea de refulare intre compresor si condensator.

Art. 149. - Pe compresoarele si pompele care lucreaza in regim automat trebuie sa fie atarnate la loc vizibil tablite cu: Atentie, porneste automat!

Art. 150. - La instalatiile frigorifice neautomatizate, conectarea pe circuitul compresorului a unei noi sarcini termice (camera frigorifica dupa reparatii sau dezghetarea bateriilor) trebuie sa se micsoreze temporar sectiunea de trecere a ventilului de aspiratie.

Art. 151. - Este interzisa efectuarea oricaror lucrari de reparatii atat timp cat interiorul compresorului se afla sub presiune.

Art. 152. - In scopul efectuarii controlului interior al compresorului, curatarii sau reparatiilor in conditii de securitate deplina, se va proceda in prealabil la golirea completa de agent frigorifc (lichid sau gazos). Art.153. Amoniacul ramas in compresor dupa vacuumare se va evacua numai dupa reducerea compresorului la presiuni depasind pe cea atmosferica. Se va folosi un tub de cauciuc cu un capat fixat la robinetul special al cilindrului compresorului, iar celalalt capat la o gura de canal, in care va curge un debit important de apa.

Art. 154. - Se interzice purjarea amoniacului direct in apa, pentru a impiedica astfel patrunderea apei in compresor ca urmare a afinitatii sale fata de amoniac. Anterior acestei operatii, mecanicul se va asigura ca presiunea in cilindru sa fie mai inalta decat cea atmosferica. Legatura cu atmosfera se va asigura in mod continuu.

Art. 155. - Se interzice utilizarea oricaror surse de caldura pentru incalzirea carterului sau cilindrilor, in scopul accelerarii golirii.

Art. 156. - Se vor preveni pornirile accidentale ale compresorului prin scoaterea sigurantelor de la tablou si afisarea placii NU CUPLATI - SE LUCREAZA, la heblul din tabloul electric.

Art. 157. - Inainte de inceperea activitatii de demontare a compresorului se vor lua masuri de prevenire a accidentelor ce pot surveni ca urmare a existentei in continuare a agentului frigorific in masina (fig. 21):

a) asigurarea la indemana a echipamentului individual de protectie;

b) verificarea instalatiei de ventilatie;

c) degajarea locului de munca pentru a se asigura o evacuare usoara;

d) deschiderea usilor si ferestrelor.

Art. 158. - Se va urmari cu deosebita grija ferirea becului de eventualele scapari de agent frigorific, lichid care poate produce spargerea sticlei cu filament interior incandescent, care poate declansa aprinderea.

Art. 159. - Verificarea si probarea compresorului dupa remont (ca si dupa montare) trebuie sa se faca in conformitate cu instructiunile uzinei producatoare.

Art. 160. - Se admite instalarea in sala de masini a unui compresor de aer destinat incercarii pneumatice a sistemului dupa remont (sau dupa montaj), precum si pentru inspectarea tehnica a aparatelor si recipientilor. Folosirea unui astfel de compresor de aer pentru alte scopuri este interzisa.

Art. 161. - Capacele de protectie a cilindrilor compresoarelor trebuie sa fie stranse cu dispozitive tampon.

Art. 162. - Se interzice folosirea arcurilor de la alte compresoare sau de la alta fabrica producatoare.

Art. 163. - La efectuarea operatiilor mecanice se vor respecta normele specifice de protectie a muncii din anexa 1.

4.2.3. Schimbatoarele de caldura din instalatiile frigorifice (condensatoare, turnuri de racire a apei si vaporizatoare)

Art. 164. - In timpul exploatarii instalatiilor frigorifice; se va preveni continuu cresterea presiunii de condensare si scaparile de agent frigorific.

Art. 165. - La instalatiile care folosesc condensatoarele racite cu apa se va face analiza, cel putin o data pe luna, a apei pentru a se depista eventualele scapari rezultate din spargerile tevilor sau din neetansarile placilor tubulare.

Art. 166. - In timpul functionarii instalatiei mecanicul de exploatare va urmari periodic alimentarea permanenta a condensatorului cu apa.

Art. 167. - La tipul deschis - atmosferic - se va urmari udarea uniforma a intregii suprafete de racire.

Art. 168. - Se va asigura purjarea periodica a uleiului din condensator.

Art. 169. - In cazul opririi instalatiei in sezon de iarna va fi scursa apa din tevi si din despartiturile capacelor.

Art. 170. - Pe timp de iarna se va indeparta gheata ce se formeaza pe condensatoarele atmosferice si pe scarile de acces la platformele lor.

Art. 171. - In cazul condensatoarelor cu evaporare fortata si a turnurilor de racire se va verifica periodic sensul de rotatie al ventilatoarelor si se va corecta distributia apei prin sistemul de duze.

Functionarea concomitenta a ventilatoarelor este obligatorie, eliminandu-se posibilitatea de scurtcircuitare.

Art. 172. - Condensatoarele amplasate in aer liber (ca si turnurile de racire) vor fi astfel imprejmuite incat sa nu permita accesul la ele a persoanelor neautorizate.

Art. 173. - La vaporizatoarele pentru racirea lichidelor, in scopul evitarii accidentelor, personalul de exploatare va lua urmatoarele masuri preventive:

a) verificarea lunara a lipsei de scapari de agent frigorific in lichidul racit. In cazul amoniacului identificarea scaparilor se va face cu hartie indicatoare cu fenolftaleina;

b) nivelul lichidului racit la racitoarele de tip deschis trebuie sa depaseasca inaltimea aparatului;

c) densitatea agentului intermediar va fi controlata lunar, pentru a preveni micsorarea concentratiei si pericolul de inghetare a saramurii pe tevi (se vor lua probe a caror densitate se verifica dupa reducerea la temperatura de referinta de 15°C);

d) se interzice utilizarea saramurilor fara asigurarea unei neutralizari si pasivizari a acestora;

e) in timpul functionarii, temperatura de fierbere (vaporizare) nu va scadea sub cea prescrisa decat in limita de 3-4°C. La vaporizatoarele multi-tubulare destinate racirii apei, inghetarea acesteia poate provoca spargerea aparatului

f) se va verifica zilnic functionarea agitatoarelor si pompelor, pentru a asigura circulatia lichidului racit;

g) in cazul intreruperii functionarii vaporizatorului se va asigura evacuarea in cea mai mare masura a agentului frigorific.

Art. 174. - La punerea in fixnctiune a vaporizatoarelor pentru racirea aerului, daca aparatul nu a functionat timp indelungat, pentru a preveni fierberea brusca si patrunderea vaporilor umezi la compresor, deschiderea ventilului de aspiratie a compresorului se va face treptat si cu deosebita atentie.

Art. 175. - Se va avea in vedere ca la orice tip de vaporizator sa nu fie inchise simultan ambele ventile (la intrarea si la iesirea agentului frigorific din aparat), in timpul unei perioade de oprire indelungata, pentru a evita cresterea presiunii agentului frigorific ramas eventual in interior.

Art. 176. - La prepararea saramurilor si adaugarea pasivatorilor in instalatiile de racire indirecta, se vor lua urmatoarele masuri:

a) nu este permisa prepararea saramurilor, solutiilor alcaline si adaugarea inhibitorilor sau pasivatorilor decat de personalul instruit in acest scop, folosind echipamentul individual de protectie;

b) adaugarea bicromatului de potasiu in saramuri se va face numai dupa dizolvarea prealabila a acestuia in apa calda.

Art. 177. - Starea de neutralizare a saramurii se va verifica lunar, cu inscrierea rezultatului in jurnalul de bord (pH-ul saramurii va fi cuprins intre 8,5-9,5).

Art. 178. - Indepartarea stratului de zapada si gheata de pe baterii si racitoarele de aer se face cu vapori calzi de agent frigorific, aer, apa sau cu raschete speciale.

Art. 179. - Inainte de dezghetare, bateriile sau racitoarele de aer trebuie sa fie eliberate de agentul frigorific lichid, iar in cazul folosirii amoniacului ca agent frigorific si de acumulari de ulei este interzisa scoaterea directa a uleiului din baterii si racitoarele de aer (deversarea intr-un rezervor de drenare cu scoaterea ulterioara a uleiului din el printr-un colector de ulei).

Art. 180. - Inainte de dezghetarea racitoarelor cu aer, cu ajutorul elementelor de incalzire electrica montate in ele, acestea vor fi eliberate de agentul frigorific lichid.

4.2.4. Recipienti pentru presiune (separatorul de lichid, separatorul-acumulator, butelia intermediara, rezervorul de lichid)

Art. 181. - Fixarea pe fundatie a rezervoarelor de amoniac se va face rigid la un singur suport (A) si glisant (B) la celalalt. Se interzice fixarea rigida la ambii suporti (fig. 22).

Art. 182. - Rezervoarele de amoniac vor fi echipate cu manometre, indicator de nivel si doua supape de siguranta. Indicatorul de nivel va fi montat rigid si intr-o pozitie care sa permita citirea usoara a nivelului de amoniac.

Art. 183. - La umplerea cu agent a recipientilor nu se va depasi nivelul de functionare (cu exceptia rezervoarelor de NH3, la care nivelul maxim de umplere va fi de 80% din volumul acestora).

Art. 184. - Mecanicul de serviciu va urmari permanent nivelul agentului frigorific lichid in recipient la teava de brumare, indicatorul de nivel la distanta, sticlele de nivel etc.

Art. 185. - La instalatiile cu alimentare automatizata cu agent frigorific lichid, la constatarea depasirii nivelului se va verifica de urgenta starea functionala a sistemului de actionare. La instalatiile cu plutitor mecanic se va verifica daca nu a avut loc blocarea mecanismului, daca sunt dopuri de ulei etc.

Art. 186. - Personalul de exploatare trebuie sa decupleze recipientul in cazurile:

a) cresterii presiunii peste limita permisa:

b) defectarii supapelor de siguranta;

c) observarii unor fisuri, umflaturi, subtieri insemnate ale peretilor, rupturi, crapaturi ale captuselilor sau garniturilor in elementele principale ale recipientului;

d) aparitiei inceputului de incendiu;

c) defectarii sau lipsei aparatelor de masura si control si a celor automate prevazute in proiect;

f) personalul de exploatare se va pregati sa inchida rapid robinetul de la colectorul de aspiratie al compresorului.

Art. 187. - Intrucat acumularea uleiului in recipiente poate conduce la o indicare eronata a nivelului real de agent frigorific, se va opera periodic la purjarea acestuia si la verificarea corectitudinii indicarii nivelului.

Art. 188. - La ventilele de inchidere ale recipientilor si la flanse se va urmari permanent starea buna a garniturilor de etansare.

Art. 189. - Este interzisa inlaturarea neetanseitatilor in timp ce recipientul se afla sub presiune.

Art. 190. - Recipientii sub presiune vor fi supusi periodic controlului, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 191. - Se interzice folosirea vaporizatoarelor multitubulare in manta, in calitate de condensatoare (si invers), datorita neconcordantei marcii de otel din care sunt confectionate aparatele cu noile conditii de lucru.

4.2.5. Pompe de agent frigorific, apa sau saramura

Art. 192. - Inaintea pornirii, mecanicul se va asigura ca pompa este in stare de functionare si ca este prevazuta cu aparatori de protectie la organele exterioare in miscare.

Art. 193. - Este interzisa interventia la utilaje in timpul functionarii acestora.

Art. 194. - In timpul exploatarii se va efectua un control periodic cu inegistrarea in jurnalul de bord a starii de buna functionare a pompelor, asigurand:

a) lipsa unor scapari de agent frigorific la presgarniturile pompelor de amoniac;

b) functionarea normala a manometrelor la aspiratia si refularea pompei;

c) functionarea aparaturii de automatizare (presostat diferential).

Art. 195. - Pompele de rezerva vor fi puse in functiune periodic, pentru verificarea functionarii lor normale in caz de nevoie.

Art. 196. - Pentru a evita blocarea pompelor de apa sau a celor de saramura, se vor verifica periodic filtrele respective la aspiratia pompelor.

Art. 297. - In timp de iarna, daca are loc oprirea pompelor, se va evacua apa din conductele aflate in exterior sau in spatii neincalzite si din pompe.

Art. 298. - La oprire, pentru evitarea cresterii presiunii la valori periculoase, este interzisa inchiderea ambelor robinete (la aspiratia si refularea pompei).

4.2.6. Lucrari in instalatiile si aparatele de refrigerare sau congelare

4.2.6.1. Lucrari in tunele, aparate cu placi, aparate in flux continuu pe banda sau strat fluidizat, aparate pentru inghetata

Art. 299. - Intrucat aceste aparate si instalatii functioneaza in spatiul de productie, constituie un pericol potential fata de care trebuie luate masuri de protectie.

Se vor intocmi pentru personalul din sectiile de productie instructiuni proprii de protectie a muncii si va fi instruit cu masurile de prim-ajutor adecvate.

Art. 200. - Pe coridorul de langa sectia de productie se vor prevedea echipamente individuale de protectie in caz de scapari de amoniac.

Art. 201. - Deschiderea depozitelor, tunelelor etc. se va face de catre personalul instruit in acest scop, pentru a nu provoca vaporizarea brusca si intensa a agentului frigorific.

Art. 202. - In camerele frigorifice se interzice asezarea marfurilor in contact cu bateriile de perete sau plafon, precum si cu conductele de legatura. Se va respecta distanta de minimum 0,8 m de la baterii la stiva de marfuri.

Art. 203. - Camerele frigorifice utilate cu baterii pentru racirea directa trebuie dezghetate regulat, pentru evitarea unei acumulari peste limita a zapezii si ghetii.

Art. 204. - La aparatele de congelare cu placi se vor controla riguros si periodic legaturile racordurilor de cauciuc, flexibil, cu placile si scaparile posibile de agent frigorific.

Art. 205. - Inainte de intrarea in tunelurile de refrigerare si congelare se vor opri ventilatoarele si se va folosi echipamentul individual de protectie.

Art. 206. - Se vor mentine in stare curata pardoselile spatiilor frigorifice si eliminarea surselor de alunecare (materii grase, gheata etc.).

Art. 207. - Se va evita sa lucreze o singura persoana in camere frigorifice. Daca acest lucru nu este posibil, la intervale de cel mult o ora se verifica siguranta persoanei respective.

Art. 208. - Caile de acces care duc spre instalatiile de siguranta, in caz de avarie, vor fi marcate cu iluminat incandescent sau o vopsea luminoasa.

Art. 209. - Dupa terminarea lucrului, conducatorul locului de munca se va asigura ca nu ramane nimeni in camerele frigorifice, si numai dupa aceea se va bloca accesul in ele.

Art. 210. - Iesirea persoanelor inchise in camerele frigorifice trebuie sa fie posibila printr-unul din urmatoarele mijloace:

a) usi ce pot fi deschise atat din exterior, cat si din interior;

b) camerele frigorifice prevazute cu sistemul de actionare a unor dispozitive de semnalizare luminoasa sau sonora - OM INCHIS - vizibile sau auzibile in sala de masini;

c) montarea unui intrerupator electric in fiecare camera, care sa aprinda o lampa in exteriorul camerei;

d) in cazul usilor actionate electric sau pneumatic, sa existe un dispozitiv de deschidere manuala a usilor.

Art. 211. - La sectiile de inghetata se vor prevedea afise si placarde de avertizare privind instalatiile frigorifice.

Art. 212. - Inainte de pornirea instalatiei frigorifice, congelatoarelor pentru amestec de inghetata va fi anuntat mecanicul salii de masini.

Art. 213. - La exploatarea aparatelor de congelare a amestecului de inghetata, cu racire directa prin agent frigorific, vor fi admisi numai salariati care au fost special instruiti in acest sens.

Art. 214. - In timpul functionarii, spalarii sau decongelarii instalatiei frigorifce va fi urmarita presiunea indicata de manometru.

4.2.6.2. Fabricarea de gheata blocuri cu racire indirecta

Art. 215. - Fabrica de gheata blocuri va fi amplasata in imediata apropiere a salii de masini in care nu se admite desfasurarea unei alte activitati.

Art. 216. - Fabrica de gheata blocuri va avea iluminat natural si cel putin doua iesiri, din care una spre exterior. Iesirile nu vor fi inchise cu cheia in timpul functionarii instalatiei.

Art. 217. - Fabrica va fi dotata cu instalatii de ventilatie mecanica si de avarie si cu iluminat de siguranta.

Art. 218. - Actionarea instalatiei de avarie se va face automat prin intermediul detectoarelor de amoniac si manual. In acest din urma caz, butoanele intrerupatoarelor de actionare vor fi plasate langa usa, in exterior.

Art. 219. - Fabrica de gheata blocuri va fi prevazuta cu o instalatie de alarma pentru avarie, cu actionare manuala si semnalizare acustica si optica, in sala de masini.

Art. 220. - In timpul exploatarii se interzice circulatia peste capacul generatorului de gheata. Circulatia este admisa numai pe pasarela destinata special acestui scop sau pe capacul vaporizatorului.

Art. 221. - Se vor controla periodic materialul lemnos al capacelor si barele de siguranta ale pasarelelor de circulatie si scarilor, care vor fi intretinute si curatate.

Art. 222. - Inainte de actionarea macaralelor electrice se vor lua urmatoarele masuri:

a) sa nu se afle nimeni in directia de deplasare a podului rulant si nici sub acesta;

b) urechile dispozitivului de ridicare a jugurilor sa fie in stare buna;

c) sa nu se stationeze langa planul inclinat in timpul desprinderii blocurilor de gheata;

d) toate organele de transmisia miscarii la inaintare si de ridicare sa fie in stare de functionare.

4.2.6.3. Lucrari in depozitele de gheata blocuri

Art. 223. - Vor fi asigurate gratare de lemn la pardoseli pentru a se evita alunecarea.

Art. 224. - Manipularea se va efectua cu atentie, tinand seama de existenta carligelor metalice.

Art. 225. - Stivuirea se va face in randuri suprapuse, cu sipci intre ele, pentru a se evita lipirea blocurilor de gheata.

Se va urmari la terminarea fiecarui rand al stivelor ca sa nu se fi format suprafete inclinate, mai ales datorita blocurilor de gheata defecte.

Art. 226. - Depozitul de gheata blocuri va avea inca o iesire, alta decat comunicatia cu incaperea fabricii de gheata blocuri.

Art. 227. - Depozitul de gheata blocuri va fi prevazut cu instalatie de alarmare OM INCHIS, cu semnalizare in sala de masini.

4.2.7. Dezaerarea instalatiilor frigorifice

Art. 228. - Pentru a evita cresterea periculoasa a presiunii se va asigura scoaterea din instalatie a aerului si a gazelor ce nu se condenseaza, printr-un separator de aer special, intr-un vas cu lichid absorbant.

Art. 229. - La partile de instalatii neacordate la dezaerator deschiderea robinetului de aerisire este permisa numai dupa 1-2 ore dupa oprirea compresorului sau izolarea portiunii de condensator din care se efectueaza dezaerarea si numai in conditiile curgerii continue a apei la condensator.

Art. 230. - Apa din vasul in care se dizolva agentul frigorific se va improspata in cursul dezaerarii. La fiecare asemenea schimbare, robinetul prin care se elimina aerul va fi inchis.

4.2.8. Purjarea uleiului din aparate si instalatia frigorifica cu amoniac

Art. 231. - Indepartarea uleiului se efectueaza exclusiv de personalul de exploatare, dotat cu echipamentul individual de protectie si in ordinea operatiunilor de mai jos:

a) la partile din instalatie dotate cu oale de ulei:

- se inchide robinetul intre oala de ulei si aparatul deservit de aceasta oala;

- se asteapta ridicarea presiunii in oala de ulei peste cea atmosferica (la circuitele care functioneaza sub presiune atmosferica);

- se deschide cu grija robinetul de evacuare a uleiului din oala, scurgand uleiul intr-un recipient special, in care va fi continuta o cantitate mica din acelasi tip de ulei;

b) la partile din instalatie nedotate cu oala de ulei, operatia se va efectua cu deosebita grija, scurgand uleiul direct in recipientii prevazuti pentru aceasta.

Art. 232. - Se interzice purjarea uleiului in spatii tehnologice.

Art. 233. - Inainte de scoaterea uleiului din aparatele si recipientii functionand cu amoniac la temperaturi mai scazute decat -15°C se vor lua urmatoarele masuri:

a) ridicarea presiunii (respectiv temperaturii) la valoarea de circa 3,5 kgf/cm2, indicata la manometru;

b) asteptarea 1-2 ore inainte de inceperea evacuarii uleiului pentru scurgerea acestuia la partea inferioara a aparatului sau recipientului.

Art. 234. - Uleiul evacuat din instalatie nu va fi pastrat in sala de masini. El va fi decantat, filtrat si apoi depozitat in alte spatii destinate acestui scop. Nu se va pastra uleiul in recipienti etansi in spatii din subsoluri.

4.2.9. Curatarea si uscarea instalatiilor frigorifice

Art. 235. - In timpul curatarii sau uscarii se interzice stationarea sau trecerea prin spatiile respective a persoanelor din afara locului de munca. Se va purta echipamentul individual de protectie.

Art. 236. - Cand instalatia frigorifica se curata prin suflare cu aer, acesta va avea temperatura de maximum 60°C si presiunea de maximum 6 bari.

Art. 237. - In timpul acestei operatii este interzisa manipularea corpurilor incandescente sau a flacarii.

Art. 238. - Se interzice folosirea dopurilor din material lemnos sau plastic pentru astuparea capetelor de conducte, ci numai a unor busoane sau robinete metalice.

4.2.10. Umplerea instalatiei cu agent frigorific

Art. 239. - Umplerea initiala cu agent frigorific se efectueaza de catre unitatea executanta a montajului instalatiei frigorifice.

Art. 240. - Dupa fiecare reparatie sau alta interventie, umplerea se face numai dupa curatarea, uscarea si verificarea etanseitatii instalatiei. Aceasta operatie, precum si completarea deficitului de agent frigorific din instalatie se efectueaza de personalul de exploatare, sub supravegherea conducatorului locului de munca si inscrierea operatiei in registrul de bord.

La completarea cu agent frigorific a instalaliei (de la cisterna CF, cisterna auto sau butelii de agent frigorific) se vor respecta regulile de protectie a muncii inscrise la subcapitolul 3.2. din prezentele norme.

4.2.11. Pastrarea si transportul buteliilor de agent frigorific

Art. 241. - Depozitarea buteliilor de agent frigorific nu este permisa in sala de masini, ci numai intr-un loc special destinat si amenajat in acest scop.

Art. 242. - Ferestrele si usile depozitului trebuie sa se deschida in afara si sa aiba sticla mata sau acoperita cu alb. Podeaua trebuie sa fe uniforma cu suprafata nealunecoasa.

Art. 243. - Buteliile de agent frigorific vor fi ferite de sursele de caldura, radiatia solara, umezeala, loviri etc.

Art. 244. - In spatiul destinat depozitarii buteliilor nu este permisa depozitarea altor materiale.

Art. 245. - In depozit se interzice fumatul si folosirea focului deschis. Se interzice folosirea flacarii pana la o distanta de 10 m de depozit.

Art. 246. - Intrarea in depozit se face avand masca de protectie purtata in banduliera (fig. 23).

Art. 247. - Se va deschide intotdeauna larg usa depozitului pentru a se evacua eventualele gaze acumulate din scapari.

Art. 248. - La usa depozitului se va afisa placa de interzicere FUMATUL INTERZIS.

Art. 249. - Se interzice incalzirea depozitului cu sursa de foc direct sau rezistente electrice.

Art. 250. - Buteliile umplute cu inelele de cauciuc calate pe ele trebuie sa se pastreze numai in pozitie verticala si fixate in lacasuri sau celule special utilate sau sa fie imprejmuite cu bariere (fig. 24).

Art. 251. - Buteliile care nu au inele pot fi pastrate in pozitie orizontala pe rama de lemn sau stelaje care nu vor depasi cinci randuri, iar ventilele, protejate cu capace, sa fie intr-o singura directie (fig. 25).

Art. 252. - Se permite pastrarea la un loc a buteliilor cu amoniac si a celor cu gaze inerte (bioxid de carbon, azot).

Art. 253. - Se interzice ca buteliile sa se atinga de cablurile conducatoare de curent.

Art. 254. - Transportul buteliilor este permis numai cu carucior metalic cu suporturi elastice si cu asigurarea impotriva rasturnarii (fig. 26).

5. PREVEDERI DE PROIECTARE

5.1. Proiectele instalatiilor frigorifice trebuie sa fie elaborate tinand seama de asigurarea solutiilor si conditiilor tehnice ratonale, pentru exploatarea fara pericol a instalatiilor frigorifice

Art. 255. - Salile de masini vor fi amenajate in incaperi separate care au cel putin un perete exterior si lumina naturala.

Art. 256. - Deasupra si dedesubtul salii de masini nu se admite asezarea incaperilor cu locuri permanente de munca, precum si incaperi social-culturale sau grupuri sanitare.

Art. 257. - Sala de masini trebuie sa fie de dimensiuni corespunzatoare, astfel incat toate elementele sa fie usor accesibile, aparatele de masura si control usor vizibile, iar operatiile de deservire si remont sa se poata efectua fara dificultati.

Art. 258. - Salile de masini vor fi dotate obligatoriu cu:

a) un punct de lucru, intr-o incapere adiacenta salii de masini, cu acces liber atat din sala de masini, cat si din exterior sau din alt spatiu care comunica cu exteriorul;

b) un grup sanitar alaturat salii de masini cu acces liber atat din sala de masini, cat si din exterior sau din alt spatiu care comunica cu exteriorul.

Art. 259. - Compresoarele si grupurile frigorifice se vor monta la distanta de minimum 1,5 m intre ele (intre partile iesite in afara ale compresoarelor) si de minimum 1,0 m de la elementele de constructie (perete, stalpi).

Art. 260. - Recipientii sub presiune vor fi astfel amplasati incat sa permita controlul, izolarea si deservirea lor.

Art. 261. - Inaltimea libera sub toate elementele (utilaje, aparate, echipamente, conducte) amplasate deasupra locurilor de circulatie va fi de minimum 2 m.

Art. 262. - Pardoselile salii de masini trebuie sa fie fara denivelari, nealunecoase si din materiale neinflamabile. Canalele practicate in pardoseala trebuie sa fie acoperite la acelasi nivel cu pardoseala cu placi demontabile sau foi metalice striate, bine fixate, fara a se deplasa si nici sa flambeze sub sarcina.

Art. 263. - Iesirea din sala de masini avand pardoseala denivelata cu mai mult de 250 mm fata de nivelul exterior se va face prin intermediul unei platforme la nivelul pardoselii.

Art. 264. - Fosele practicate in sala de masini pentru amplasarea rezervoarelor de lichid, pompelor de amoniac etc. vor fi prevazute cu balustrade de protectie si scari de acces.

Art. 265. - Fundatiile compresoarelor si grupurilor frigorifice nu vor fi in contact cu elementele de constructie.

Art. 266. - In salile de masini iluminatul natural si cel artificial (fluorescent sau incandescent) trebuie sa asigure o buna vizibilitate in spatiul de circulatie, la aparatele de masura si control si in locurile in care se desfasoara manevre.

Art. 267. - Salile de masini vor fi prevazute obligatoriu cu ventilatie normala mecanica sau naturala, cu ventilatie de avarie mecanica si cu iluminat de siguranta.

Art. 268. - Ventilatia normala va asigura cel putin trei schimburi de aer/h.

Art. 269. - Debitul minim de aer pentru ventilatia mecanica de avarie se va calcula conform STAS 6987/1982.

Art. 270. - Pornirea ventilatiei de avarie se face automat prin intermediul instalatiei de detectoare de amoniac (la unitatile dotate cu astfel de detectoare), precum si manual. Intrerupatoarele pentru pornire manuala se vor monta in exterior la toate usile de acces.

Art. 271. - Alimentarea cu energie electrica a salii de masini trebuie sa fe realizata printr-un tablou electric propriu, amplasat intr-o incapere separata de sala de masini.

Art. 272. - Spatiile tehnice vor fi amenajate in incaperi separate primind lumina naturala.

Art. 273. - Spatiile tehnice vor fi prevazute obligatoriu cu ventilatie normala mecanica sau naturala, cu ventilatie de avarie si cu iluminat de siguranta, in aceleasi conditii ca pentru sala de masini.

Art. 274. - Amplasarea echipamentului, conductelor, aparatelor de masura si control vor asigura conditiile de circulatie si acces pentru manevre, iar conditiile de iluminare sunt cele prevazute pentru sali de masini.

Art. 275. - In spatiile racite va exista un intrerupator amplasat langa usa, cu buton fosforescent, care sa aprinda o lampa de semnalizare in exterior, deasupra usii de acces.

Art. 276. - In spatile racite cu temperaturi de functionare negative vor fi prevazute instalatii de alarma - OM INCHIS - cu semnalizare optica si acustica in sala de masini.

Art. 277. - Spatiile racite vor fi prevazute si cu o instalatie de alarma pentru avarie cu actionare manuala, cu semnalizare acustica si optica in sala de masini.

Intrerupatoarele acestei instalatii vor fi amplasate in exterior, langa usa.

Art. 278. - Spatiile tehnologice vor ti prevazute cu ventilatie de avarie actionata de detectoarele de amoniac si manuala. Pentru pornirea manuala, intrerupatoarele vor fi amplasate in exterior la toate usile de acces.

Art. 279. - In cazul in care utilajul frigorific este izolat intr-o cabina, instalatia de ventilatie de avarie va extrage aerul din cabina eliminandu-l afara.

Art. 280. - Spatiile tehnologice vor fi prevazute cu instalatie de alarma pentru avarie, cu actionare manuala si semnalizare acustica si optica in sala de masini.

Intrerupatoarele de avarie vor fi amplasate in exteriorul salii tehnologice (cabine langa usile de acces).

Art. 281. - In exteriorul salii tehnologice (intr-un spatiu adiacent usor accesibil) va fi prevazut un dulap cu geam, in care se va gasi echipamentul de protectie de interventie - ca la sala masinilor.