0723598256

NSPM 65
pentru transportul si distributia energiei electrice

PREAMBUL

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU INSTALATII ELECTRICE IN EXPLOATARE

Instructiunea proprie de securitatea muncii este o reglementare interna care cuprinde prevederi minimale obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati dintr-o unitate economica.

Respectarea continutului acestei instructiuni nu absolva persoanele juridice si persoanele fizice, implicate in procesul de munca, de raspunderile, conform legislatiei in vigoare, pentru lipsa de prevedere si asigurare a oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.

Structura instructiunii proprii de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem compus din urmatoarele componente ce interactioneaza:

- EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

- SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

- MIJLOACELE DE PRODUCTIE: totalitatea mijloacelor de munca ( echipamente de munca, instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizeaza in procesul de munca;

- MEDIUL DE MUNCA: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihosociale in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul instructiunii proprii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului, executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca, proprii proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare trebuie aplicate corelat si cu alte instructiuni, proprii celorlalte activitati conexe, impuse de tehnologie.

Este necesar ca la aplicarea prezentei instructiuni proprii sa se tina seama si de standardele nationale de securitate a muncii si celelalte cerinte minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor, cuprinse in legislatia in vigoare, obligatorii ca documente complementare.

Principiile de securitate stabilite prin instructiunile proprii de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare trebuie preluate in toate instructiunile, elaborate de executantii de documentatii si lucrari in aceste instalatii.

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. Continut. Scop

Art. 1. - (1) Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare cuprind prevederi minimale obligatorii de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca, specifice riscurilor din instalatiile electrice

(2) Prevederile prezentei instructiuni proprii au in vedere, in principal, masuri de protectie integrata pe care trebuie sa le respecte organizatorii lucrarilor si executantii acestora.

(3) Continutul prezentei instructiuni proprii face referire la activitatea care se desfasoara in instalatiile electrice in exploatare.

Art. 2. - (1) Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare aplica principiul diviziunii muncii in desfasurarea unei activitati, desemnarea concreta, bine delimitata, a participarii executantilor la aceasta si stabilirea raspunderii individuale pe tot parcursul activitatii, de la dispunerea actiunii la organizarea ei, executarea si receptia lucrarilor.

(2) Activitatile sau instalatiile care nu se regasesc in prevederile prezentei instructiuni proprii, impun alte instructiuni proprii specifice de securitate a muncii, elaborate la nivelul unitatii (subunitatii) care exploateaza instalatiile respective, aprobate de conducatorul unitatii.

(3) Prevederile prezentelor instructiuni care nu satisfac, in totalitate, prin continut, desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate vor fi detaliate prin instructiuni proprii specifice, elaborate la nivelul unitatii (subunitatii) care gestioneaza si/sau exploateaza, intretine, repara sau construieste instalatiile respective, cu respectarea principiilor de securitate a muncii din prezentele instructiuni proprii.

(4) Continutul instructiunilor proprii specifice sau detalierea acestora, mentionate mai sus, nu trebuie sa contravina prevederilor Legii Securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr 319/2006 si a cerintelor minime de securitate si sanatate in munca

Art. 3. - Orice incalcare a prezentelor instructiuni va fi analizata imediat dupa constatare, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 4. - Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare au scopul stabilirii prevederilor care, aplicate si respectate, constituie masuri preventive de evitare a riscurilor specifice instalatiilor electrice, respectiv de evitare a accidentarii celor implicati in sistemul de munca cu specific electric.

1.2. Domeniu de aplicare

Art. 5. - Prezentele instructiuni Proprii se aplica pentru activitatile in instalatiile electrice in exploatare din medii normale.

Art. 6. - Cunoasterea, respectarea si aplicarea prezentelor instructiuni proprii de securitate a muncii este obligatorie pentru intregul personal angrenat in activitatile de exploatare, mentenanta, constructii-montaj, cercetare-proiectare si coordonare a instalatiilor electrice, conform atributiilor ce-i revin.

Art. 7. - (1) Comisiile de receptie, stabilite conform reglementarilor in vigoare, nu vor aviza punerea in functiune a instalatiilor electrice, daca acestea nu corespund conditiilor prevazute in prevederile legale in vigoare.

(2) Este interzisa punerea in functiune a instalatiilor electrice daca nu respecta prevederile legale in vigoare.

2. EXECUTANTUL (forta de munca)

2.1. Autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, pentru desfasurarea activitatii in instalatiile electrice

Art. 8. - Electricienii care isi desfasoara activitatea in instalatiile electrice trebuie sa fie autorizati din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Aceasta implica:

a) sa fie apti din punct de vedere fizic si psihic si sa nu aiba infirmitati care ar stanjeni activitatea specifica sau care ar putea conduce la accidentarea lor sau a altor persoane;

b) sa aiba aptitudini pentru meseria sau/si functia ce urmeaza a le fi incredintate, corelat cu complexitatea si nivelul de tehnicitate a instalatiilor in care urmeaza a-si desfasura activitatea;

c) sa posede calificarea profesionala si indemanarea necesara pentru lucrarile ce li se incredinteaza, corespunzator functiei sau/si meseriei detinute sau pe care urmeaza sa o detina;

d) sa cunoasca, sa-si insuseasca si sa respecte prevederile de securitate a muncii, tehnologiile si procedurile care privesc functia lor si locul de munca in care isi desfasoara activitatea;

e) sa cunoasca procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate si de acordare a primului ajutor .

Art. 9. - (1) Starea sanatatii (din punct de vedere fizic si psihic) se constata prin examen medical de specialitate respectiv examen psihologic, efectuat in unitatile sanitare de specialitate.

(2) Examinarea medicala se efectueaza, ca urmare a cererii unitatilor (subunitatilor), la angajare, periodic si ori de cate ori conducerea subunitatii apreciaza ca fiind necesara.

Art. 10. - Examinarea psihologica se efectueaza obligatoriu la angajare, periodic conform instructiunilor specifice proprii sau la cererea unitatilor (subunitatilor), in conformitate cu prevederile legale.

Art. 11. - (1) Nivelul de calificare profesionala si de cunoastere a instructiunilor proprii de securitate a muncii, inclusiv de acordare a primului ajutor, se constata prin examen la angajare si periodic.

(2) Examinarea pentru autorizare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca se efectueaza de catre comisii numite prin decizii de catre conducatorul unitatii sau de servicii externe.

(3) Comisiile constituite in vederea examinarii nivelului de cunostinte profesionale si ale prevederilor de securitate a muncii trebuie sa contina cel putin un cadru tehnic cu pregatire superioara (subinginer sau inginer) in domeniul electric si un lucrator desemnat conform legii.

Art. 12. - Pentru exercitarea si a functiei de conducator de autovehicule sau autoutilaje (electrician-sofer, electrician-macaragiu etc.), examenele medicale trebuie efectuate in conformitate si cu reglementarile privind circulatia pe drumurile publice, si ale normelor inspectiei de stat pentru controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat ( ISCIR ), in vigoare.

Art. 13. - Instruirea de securitate si sanatate a muncii trebuie sa se desfasoare in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.2. Autorizarea electricienilor din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, pentru desfasurarea activitatii in instalatiile electrice din exploatare

Art. 14. - (1) Muncitorii, maistrii, tehnicienii, subinginerii si inginerii cu calificare de electrician sau asimilat acestuia,( electromecanic, electrotehnic, instalatii electrice in constructii sau atestat profesional de ANRE) indiferent de functie sau vechime, care isi desfasoara activitatea sau dispun lucrari si/sau manevre in instalatiile sau asupra instalatiilor electrice in exploatare ori in vecinatatea acestora, unde exista riscuri de natura electrica, trebuie sa fie autorizati din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca. Dispecerii se supun procedurii de autorizare.

(2) Intrucat la elaborarea prezentelor instructiuni nu exista un Regulament de autorizare elaborat de MMSSF, autorizarea se va efectua conform prezentelor instructiuni, urmand ca la aparitia Regulamentului sa se aplice prevederile acestuia.

(3) Personalul tehnic de specialitate si de conducere care are activitate de birou si nu presteaza activitati operative ca: manevre, dispunere de lucrari, admitere la lucrari, executare de lucrari in instalatii electrice in exploatare si alte similare, nu se supune autorizarii din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

(4) Personalul tehnic de specialitate PRAM care executa numai lucrari in informatica de proces si/sau in instalatii de protectie, comanda si automatizari exclusiv digitale si care nu vin in contact direct cu instalatiile electrice care au factor de risc electric, nu se autorizeaza din punct de vedere al securitatii muncii

Art. 15. - Autorizarea din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca atesta indeplinirea conditiilor minime necesare pentru desfasurarea activitatii in instalatiile electrice.

Art. 16. - (1) Autorizarea din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca trebuie facuta la angajare, in cazuri speciale, (modificari dispuse prin noi reglementari, reexaminari in urma retragerii autorizarii, etc.) sau la schimbarea grupei de autorizare si se actualizeaza anual.

(2) Aprobarea autorizarii din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca a personalului mentionat la Art. 14 prin "Fisa de examinare pentru autorizare " (anexa 3A) este in competenta conducatorului unitatii sau imputernicitului acestuia. Fisa se pastreaza la unitate (subunitate) ca document de referinta.

(3) Dupa aprobarea ,,Fisei de examinare pentru autorizare ’’ Conducatorul unitatii sau imputernicitul acestuia trebuie sa dispuna completarea si emiterea "Talonului de autorizare" (anexa 3B), in deplina concordanta cu continutul fisei de examinare pentru autorizare.

(4) Talonul de autorizare trebuie sa se afle in permanenta asupra personalului autorizat in timpul programului de lucru.

Art. 17. - (1) Grupa de autorizare se poate retrage temporar sau definitiv de catre cel care a aprobat-o, ca urmare a neindeplinirii uneia din cele trei conditii mentionate la Art. 18 de mai jos sau a incalcarii ori nerespectarii prevederilor instructiunilor proprii de securitate a muncii.

(2) In cazul retragerii temporare a grupei de autorizare, persoana respectiva trebuie supusa unei noi examinari privind cunoasterea instructiunilor proprii de securitate a muncii. In functie de rezultatul examinarii, se va acorda grupa de autorizare corespunzatoare.

Art. 18. - (1) Autorizarea din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca si actualizarea anuala trebuie sa aiba in vedere ca fiecare persoana in cauza sa fie supusa la urmatoarele trei examene, care se consemneaza in fisa de examinare pentru autorizare si trebuie indeplinite cumulativ:

a) examinare medicala, urmare careia se atesta indeplinirea conditiilor specifice riscurilor activitatii;

b) examinare asupra cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice, urmare careia se atesta nivelul de cunoastere si competenta;

c) examinare asupra cunoasterii instructiunilor proprii de securitate a muncii si a acordarii primului ajutor in caz de electrocutare, urmare careia se atesta grupa de autorizare.

(2) Atestarea aptitudinilor, temperamentului si caracterului persoanei in cauza, respectiv capacitatea de a corespunde specificului activitatii se face prin consemnarea in ,,Fisa de examinare pentru autorizare a rezultatului obtinut in urma examenului psihologic efectuat in conformitate cu Art.10 din prezentele instructiuni

(3) Unitatile trebuie sa solicite laboratoarelor specializate determinarea nivelului de aptitudini din punct de vedere medical si psihologic. Rezultatul examenului psihologic se consemneaza in fisa de examinare pentru autorizare, precizandu-se daca persoana in cauza are aptitudini corespunzatoare. Daca rezultatul testului nu este satisfacator, examinarea se poate repeta inca o data. Lipsa aptitudinilor, constatata si a doua oara, face incompatibila autorizarea persoanei respective, in vederea desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat testarea psihologica.

Art. 19. - (1) In vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii muncii, unitatile (subunitatile) trebuie sa precizeze in fisa de examinare pentru autorizare (anexa 3 A), nivelul de tensiune si conditiile de risc specifice in care electricianul urmeaza sa lucreze.

(2) Rezultatul examinarii medicale, pentru conditii de risc specifice, inscris de medicii de medicina muncii in fisa de examinare pentru autorizare, trebuie sa ateste daca electricianul in cauza indeplineste conditiile pentru care s-a solicitat examinarea.

(3) Rezultatul examinarii medicale efectuate asupra electricienilor care-si desfasoara activitatea in instalatii sau asupra instalatiilor ori in vecinatatea acestora, trebuie consemnat de medici in aceeasi fisa, atestand prin aceasta daca persoana in cauza este apta sau inapta sa-si desfasoare activitatea pentru care a fost solicitata examinarea.

(4) Daca in activitatea unui electrician se constata de catre seful ierarhic direct sau de catre personalul de control neajunsuri privind starea sanatatii (fizica sau psihica) sau asupra competentei tehnice ori profesionale, electricianul in cauza va fi supus unei examinari suplimentare pentru autorizare.

Art. 20. - (1) Examinarea profesionala si verificarea indemanarii practice a personalului mentionat la Art. 14 consta din prezentarea in scris a raspunsurilor la un set de intrebari sau la o baterie de teste, corespunzatoare nivelului tehnologic pentru care va fi autorizat, respectiv executarea unei lucrari practice.

(2) Nivelul minim satisfacator pentru rezultatul examinarii, de la pct.(1) , este nota 6. Documentul se anexeaza fisei de examinare pentru autorizare.

Art. 21. - (1) Examinarea privind cunoasterea instructiunilor de securitate a muncii si acordarea primului ajutor consta din prezentarea in scris a raspunsului la un set de intrebari sau la o baterie de teste, corespunzatoare grupei de autorizare pentru care se face examinarea, respectiv a competentelor si raspunderilor ce revin persoanelor in cauza.

(2) Nivelul minim satisfacator pentru rezultatul examinarii, adica pentru proba teoretica de securitate a muncii este nota 7. Documentul scris se anexeaza fisei de examinare pentru autorizare.

(3) Nivelul minim satisfacator pentru rezultatul examinarii, adica pentru proba teoretica si practica de acordare a primului ajutor, este nota 7. Documentul scris se anexeaza fisei de examinare pentru autorizare.

(4) Atestarea nivelului satisfacator de cunostinte in cazul acordarii primului ajutor se certifica pe baza exercitiului practic la manechinul simulator.

Art. 22. - (1) Executantii care sunt autorizati pentru lucrari in conditii speciale trebuie sa aiba aceste mentiuni, atat in fisa de examinare pentru autorizare, cat si in talonul de autorizare.

(2) Conditiile speciale pentru autorizare, din punctul de vedere al securitatii muncii, sunt:

a) lucrul sub tensiune;

b) lucrul la inaltime;

c) incercarile cu tensiune marita, de la o sursa independenta;

d) defectoscopie, identificare de cabluri

e) masurari electrice

(3) Primele doua conditii speciale de lucru trebuie confirmate si de catre personalul medical competent, iar din punct de vedere profesional si al securitatii muncii, toate conditiile speciale trebuie confirmate de catre comisia (serviciul extern) care a efectuat examinarea.

(4) Examinarea personalului care urmeaza sa execute incercari cu tensiune marita de la o sursa independenta, lucrari de defectoscopie sau identificari de cabluri va consta din:

a) verificarea cunoasterii metodelor de incercare cu tensiune marita, de identificare a cablurilor (a traseelor acestora), cunoasterii tehnologiei specifice defectoscopiei, a aparaturii, a schemelor de montaj necesare lucrarilor respective;

b) verificarea deprinderilor practice privind executarea acestor lucrari, cu echipamentele din dotare;

c) verificarea cunostintelor privind interpretarea rezultatelor masurarilor si incercarilor;

d) verificarea insusirii instructiunilor proprii de securitate a muncii specifice acestui gen de lucrari.

Art. 23. - In fisa de examinare pentru autorizare trebuie mentionat si lucrul pe baza de ITI-PM.

Personalul care urmeaza sa execute lucrari pe baza de ITI-PM trebuie examinat cu privire la cunostintele referitoare la prevederile de securitate a muncii specifice lucrarilor in domeniu.

Art. 24. - Pentru personalul declarat corespunzator in urma examinarii, se confirma acest lucru la rubrica "concluzii" in "Fisa de examinare pentru autorizare".

Art. 25. - (1) Personalul mentionat la Art. 14 trebuie sa fie incadrat, din punctul de vedere al protectiei muncii, in una din urmatoarele cinci grupe, astfel:

- grupa a I-a - executant de lucrari in cadrul formatiei de lucru;

- grupa a II-a - executant de manevre;

- grupa a III-a - sef de lucrare;

- grupa a IV-a - admitent la lucrari si/sau responsabil de manevre

- grupa a V-a - emitent .

(2) Grupele superioare cumuleaza drepturile, respectiv raspunderile grupelor inferioare, permitand executarea de lucrari sau operatii specifice acestor grupe.

Art. 26. - In talonul de autorizare trebuie specificate nivelele de tensiune ale instalatiilor in care detinatorului i se permite accesul, pentru desfasurarea activitatii, executarea lucrarilor sau a unor operatii dispuse.

Art. 27. - (1) Personalul de alta specialitate (deserventi de utilaje, sudori, lacatusi, zugravi, vopsitori, tinichigii, dulgheri si altii asemenea) precum si personalul necalificat, a carui prezenta in instalatiile electrice este necesara la executarea unor lucrari, nu trebuie sa detina talon de autorizare, deci nu trebuie autorizat ca atare.

(2) Personalul mentionat mai sus va fi inclus in formatii de lucru, ca executanti, subordonandu-se sefului de lucrare sau supraveghetorului, dupa caz.

Art. 28. - Practicantilor (elevi sau studenti) nu trebuie sa li se acorde taloane de autorizare, si nu vor fi supusi procedurii de autorizare, ei participand la lucrari in conditiile prevazute la Art.27 (2) de mai sus.

2.3. Executarea lucrarilor in instalatii electrice din exploatare, de catre personalul delegat

Art. 29. - Activitatile desfasurate de catre personalul delegat in instalatii electrice ale unei unitati de exploatare trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele situatii:

a) personalul delegat apartine altei unitati (subunitati)de exploatare;

b) personalul delegat apartine unei unitati specializate in lucrari la instalatiile electrice (constructii-montaj, mentenanta, etc.);

c) c) personalul delegat apartine unei unitati specializate in executarea unor lucrari de service, probe pentru puneri in functiune, modernizari in instalatii, experimentari;

d) personalul delegat apartine unei unitati de exploatare si executa lucrari si manevre la unitati ce au instalatii electrice in gestiune, dar nu au organizate activitati de exploatare, pentru aceste instalatii sau o parte a lor.

e) personalul delegat apartine unei unitati de alta specialitate (de prestari servicii, constructii, instalatii neelectrice etc.).

Art. 30. - (1) Executarea unor lucrari sau / si manevre de catre personalul delegat apartinand unei unitati de exploatare in instalatiile altei unitati de exploatare trebuie sa se faca numai pe baza conventiilor de exploatare si care din punctul de vedere al securitatii muncii trebuie sa contina:

a) delimitarea instalatiilor intre cele doua unitati;

b) lista lucrarilor si manevrelor ce se vor executa de catre personalul delegat;

c) delimitarea responsabilitatilor privind aplicarea prezentelor instructiuni de securitatea muncii la executarea lucrarilor si manevrelor in instalatiile respective;

d) masurile organizatorice de securitate a muncii la executarea lucrarilor.

(2) Conventiile de exploatare trebuie sa se incheie la nivelul conducatorilor de unitati sau imputernicitii acestora, de regula, pe termen nelimitat si se actualizeaza ori de cate ori apar elemente care sa justifice aceasta.

Art. 31. - In cadrul conventiilor de exploatare incheiate intre unitatile de exploatare trebuie sa se precizeze manevrele, operatiile si lucrarile ce se pot executa de personalul delegat pe baza de atributii de serviciu (AS) sau ITI-PM.

Art. 32. - Lucrarile efectuate de catre personalul delegat apartinand unei unitati specializate (constructii-montaj, mentenanta) trebuie sa se execute pe baza de autorizatie de lucru (AL), proces verbal (PV) sau ITI-PM si se incadreaza in una din urmatoarele situatii:

a) lucrari de constructii-montaj, mentenanta, modernizari ale instalatiilor electrice in exploatare;

b) lucrari de interventii pentru prevenirea si lichidarea urmarilor unor incidente (deranjamente).

Art. 33. - (1) Lucrarile mentionate la Art. 32. litera a) trebuie sa se execute in conformitate cu conventiile de lucrari incheiate intre unitatea specializata si unitatea de exploatare, inainte de inceperea lucrarilor, ca anexe la contractul de executie. Aceste conventii trebuie sa contina, dupa caz:

a) delimitarile dintre instalatiile in care se va lucra si cele ramase sub tensiune;

b) responsabilitatile privind masurile de securitate a muncii;

c) obligatiile unitatii de exploatare a instalatiei de a instrui personalul delegat asupra conditiilor specifice de protectie a muncii proprii instalatiei in care urmeaza a se executa lucrarile si consemnarea instrurii in fisa de instrure colectiva privind securitatea si sanatatea in munca ( Anexa nr. 12 din HG 1425 / 2006 ) ;

d) obligatiile reciproce la executarea lucrarilor;

e) numele subcontractantilor, daca exista

f) realizarea imprejmuirilor;

g) respectarea zonei de lucru si, cand este cazul, conditiile de acces a personalului;

h) masuri PSI si modul de lucru cu foc deschis;

i) depozitarea materialelor;

j) programe de lucrari;

k) lista cu personalul autorizat la executarea lucrarilor, cu precizarea grupelor de autorizare;

l) alte prevederi legate de mediu si situatii de urgenta

(2) Prin conventiile de lucrari incheiate la nivelul conducatorilor de unitati sau imputernicitii acestora se admite prevederea unor conditii in care personalul delegat este imputernicit sa detina si functia de emitent si/sau sa execute manevrele de scoatere si repunere sub tensiune in instalatiile electrice. Imputernicirea este in competenta unitatii de exploatare si trebuie sa fie acordata numai in conditiile respectarii de catre executanti a nivelului de autorizare din punct de vedere al securitatii muncii asa cum este prevazut in prezentele instructiuni. In aceste situatii trebuie sa se incheie si cate o conventie de exploatare temporara pe perioada lucrarii, pentru zona de instalatie vizata de lucrare.

(3) Conventiile de lucrari incheiate intre unitatea de exploatare si antreprenorul general sau imputernicitul acestuia, vor fi insusite si semnate si de catre toti subcontractantii

Art. 34. - Pentru cazurile in care se lucreaza pe baza de PV, in zone de lucru din incintele centralelor electrice, statiilor sau posturilor de transformare, trebuie luate urmatoarele masuri:

a) asigurarea imprejmuirilor fata de instalatiile ramase sub tensiune, astfel incat sa fie impiedicata accidentarea de natura electrica;

b) asigurarea accesului direct, fara a se parcurge teritoriul pe care se afla instalatiile in exploatare. Daca nu este posibila asigurarea accesului direct, formatia de lucru si utilajele trebuie sa intre si sa iasa din zona de lucru imprejmuita numai insotite de personalul de exploatare, care va mentine incuiata poarta de comunicatie a acestei zone catre teritoriul cu instalatiile in exploatare;

c) se interzice, in orice punct al zonei de lucru, sa se afle instalatii electrice de inalta tensiune sub tensiune (la sol sau la inaltime). Este permis a se mentine sub tensiune numai instalatiile de joasa tensiune necesare lucrarilor. Circuitele secundare care nu pot fi tehnologic scoase de sub tensiune vor fi protejate pentru a se impiedica atingerea directa a acestora;

d) repunerea in functiune a instalatiei incredintate personalului delegat trebuie sa se faca dupa verificarea de catre unitatea de exploatare a indeplinirii cerintelor legale de securitate si sanatate in munca.

Art. 35. - La executarea lucrarilor mentionate la Art. 32. litera b), unitatea specializata trebuie sa ia toate masurile tehnice pentru evitarea accidentelor indiferent de natura lor.

Art. 36. - Executarea lucrarilor de constructii montaj ale unor instalatii electrice noi care nu se afla in incinta unor instalatii in exploatare si care nu se pot pune accidental sub tensiune, neexistand legaturi fizice cu instalatii aflate in exploatare, nu se incadreaza in prevederile Art.32

Art. 37. - (1) Lucrarile executate de catre personalul delegat apartinand unei unitati (subunitati) specializate in lucrari de service, probe pentru puneri in functiune etc., trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele categorii:

a) lucrari de service, ce implica formatii de lucru specializate sau dotari speciale;

b) efectuarea probelor de punere in functiune a unor echipamente;

c) lucrari de modernizari in instalatii (protectie, teleconducere, telemecanica, telecomunicatii etc.);

d) experimentari in instalatii privind echipamente, produse sau tehnologii noi.

(2) Aceste lucrari trebuie sa se execute in conformitate cu conventiile de lucrari, incheiate la nivelul conducatorilor de unitati sau imputernicitii acestora intre unitatea specializata si unitatea de exploatare a instalatiilor in care urmeaza a se lucra, pe baza de AL, PV sau ITI-PM. Conventia de lucrari va avea continutul prevazut la Art.33(1) din prezenta instructiune proprie.

Art. 38. - (1) Lucrarile executate de catre personalul unei unitati sau subunitatii de exploatare in instalatiile electrice din gestiunea unor unitati sau subunitati, institutii etc. care nu au organizate activitati de exploatare a acestor instalatii sau o parte a lor, trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele situatii:

a) interventii pentru remedierea unor incidente (deranjamente);

b) lucrari de exploatare, intretinere sau reparatii programate.

(2) Lucrarile de intretinere, reparatii sau remediere a unor incidente (deranjamente) trebuie sa se execute in conformitate cu conventiile de lucrari, incheiate la nivelul conducatorilor de unitati / imputernicitilor acestora, pe baza de AS, AL sau ITI-PM, dupa caz, conventia de lucrari va avea continutul prevazut la Art.33(1) din prezenta instructiune proprie

(3) Lucrarile de exploatare se executa in baza conventiilor de exploatare incheiate intre cele doua unitati si care vor avea continutul prevazut la Art. 30 (1) .

(4) In aceste situatii, personalului delegat i se permite sa indeplineasca functiile de emitent, admitent, sef de lucrare sau executant de lucrari, responsabil si executant de manevre, raspunzand de asigurarea masurilor tehnice si organizatorice de securitate a muncii la executarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni, daca acest lucru a fost prevazut in conventia de exploatare incheiata intre cele doua unitati

Art. 39. - (1) Lucrarile executate de catre personalul delegat apartinand unei unitati de alta specialitate, (de prestari servicii, constructii, instalatii neelectrice etc.) se incadreaza in una din urmatoarele situatii:

a) lucrari de vopsitorie in instalatii electrice, deschideri de culoare ale liniilor electrice, cosit iarba in statii;

b) lucrari de zugraveli, amenajari sau reparatii la partea de constructii si instalatii neelectrice din statii, posturi de transformare etc.

c) lucrari de telecomunicatii, retele informatice, instalatii de supraveghere, televiziune in circuit inchis si alte similare

(2) Lucrarile respective trebuie sa se execute in conformitate cu conventiile de lucrari, incheiate la nivelul conducatorilor de unitati sau subunitati sau imputernicitii acestora, care vor contine:

a) obligatia unitatii sau subunitati de exploatare de a instrui personalul delegat si a consemna intr-un proces verbal conditiile specifice si obligatiile reciproce la executarea lucrarilor;

b) delimitarea raspunderilor privind masurile de securitate a muncii, corelate cu prevederile Art.81(2) lit. i si 103 al.(1 si 3);

c) forma organizatorica in baza careia se vor executa lucrarile sau inoportunitatea acesteia;

d) numele persoanelor de executie si a sefului de echipa;

e) conditiile si modul de acces in instalatiile electrice din exploatare;

f) necesitatea executarii unor lucrari cu supraveghetor si nominalizarea acestora.

g) modul de inregistrare a accidentelor de munca

h) alte prevederi legate de mediu si situatii de urgenta

Art. 40. - (1) Pentru a se executa lucrari in baza AL sau PV emise de unitatea (subunitatea) de exploatare, unitatea care a contractat lucrarea trebuie sa supuna spre aprobare unitatii (subunitatii) de exploatare un program de lucrari care sa contina:

a) locul (incinta) unde urmeaza a se executa lucrarea;

b) forma organizatorica

c) lucrarile care urmeaza a se executa;

d) instalatia care trebuie separata electric sau scoasa de sub tensiune;

e) data inceperii executiei si durata lucrarilor;

f) numele si prenumele sefului de lucrare (echipa) si a executantilor si grupele de autorizare ale acestora;

g) numele si prenumele persoanei din partea unitatii de executie care raspunde de pregatirea si coordonarea executarii lucrarii.

h) numele si prenumele persoanei din partea unitatii de exploatare care raspunde de coordonarea executarii lucrarii, daca este cazul

(2) Programul se intocmeste si in cazul lucrarilor executate de formatii de lucru de alta specialitate.

(3) Odata cu aprobarea programului de lucrari de catre persoanele stabilite prin conventia de lucrari, unitatea (subunitatea) de exploatare si unitatea de executie trebuie sa stabileasca si persoanele care raspund, din partea acestora, de pregatirea, coordonarea lucrarilor si respectarea celor stabilite in conventia de lucrari.

(4) Datele de la punctele a, b, d, h, de la alin.(1) vor fi furnizate de catre unitatea ( subunitatea) de exploatare

Art. 41. - (1) In cazul in care o unitate sau subunitatea de exploatare executa in instalatiile proprii lucrari care necesita scoaterea de sub tensiune a instalatiilor si de catre o a doua unitate sau subunitate de exploatare (ca urmare a faptului ca aceste instalatii sunt alimentate direct din statiile, posturile sau liniile electrice ale celei de-a doua unitati de exploatare sau sunt necesare ca masuri suplimentare de protectie), trebuie ca prima unitate sau subunitate de exploatare sa se adreseze celei de-a doua unitati sau subunitati de exploatare conform conventiei de exploatare incheiata la nivelul conducatorilor de unitati sau pe cale operativa daca nu exista conventie incheiata, pentru executarea de manevre, precizandu-se:

a) instalatiile in care trebuie sa se execute manevre si starea operativa necesara pentru lucrari;

b) lucrarile ce urmeaza a se executa in instalatiile proprii;

c) data solicitata pentru inceperea executarii lucrarilor si durata lor;

d) numele si prenumele persoanei careia i se va comunica executarea manevrelor, respectiv incheierea lucrarilor.

(2) Aprobarea inceperii lucrarilor se va comunica unitatii sau subunitatii de exploatare care a solicitat scoaterea de sub tensiune, de catre persoana imputernicita in acest sens si se va consemna in registrele operative ale ambelor unitati sau subunitati de exploatare. Confirmarea terminarii lucrarilor trebuie sa se faca de catre seful de lucrare, conform metodologiei din prezentele instructiuni.

Art. 42. - Mijloacele de protectie necesare asigurarii zonei de lucru si executarii lucrarilor vor fi asigurate de catre unitatea (subunitatea) de care apartine personalul delegat sau de subunitatea de exploatare, conform responsabilitatilor privind realizarea masurilor de securitate a muncii ce le revin prin conventiile de lucrari .

2.4. Alte prevederi privind forta de munca

Art. 43. - (1) Personalul este obligat sa execute dispozitiile sefilor ierarhici, in conditiile prezentelor instructiuni si este, de asemenea, obligat a preveni sau opri orice actiune, care ar putea conduce la accidentarea proprie sau/si a altor persoane.

(2) Orice lucrare sau manevra care prezinta un pericol iminent pentru personal nu trebuie intreprinsa, chiar daca neexecutarea ei ar putea conduce la incidente (deranjamente) sau pagube materiale.

(3) Orice dispozitie data contrar prevederilor prezentelor instructiuni de securitate a muncii se refuza si se aduce la cunostinta sefului ierarhic superior al celui care a emis o.

Art. 44. - Executantii sunt raspunzatori in mod solidar pentru nerespectarea, de catre oricare dintre ei sau seful de lucrare, a prevederilor din prezentele instructiuni, in cadrul lucrarii la care participa daca nu intervin pentru a preveni sau opri nerespectarea acestora.

Art. 45. - Personalul este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor instructiuni , ale instructiunilor tehnice interne, ale fiselor tehnologice etc., precum si a unor defecte in instalatiile electrice, care ar putea pune in pericol securitatea oamenilor, sa ia masuri, in limita competentei sale, si sa comunice cele constatate sefului direct sau ierarhic superior, conducerii unitatii, iar in cazul in care nu se iau masuri, Inspectoratului Teritorial de Munca.

Art. 46. - (1) Electricienii care executa manevre si/sau lucrari in instalatiile electrice trebuie sa fie dotati si sa utilizeze echipamentul individual de protectie si mijloacele de protectie respectand principiul "cel putin doua mijloace electroizolante de protectie inseriate pe calea de curent, posibil a fi parcursa, ca urmare a atingerii accidentale directe".

(2) Echipamentul individual de protectie electroizolant si mijloacele de protectie electroizolante trebuie alese, verificate si intretinute conform prevederilor Cap. 4 din prezenta instructiune proprie

Art. 47. - (1) Personalul care beneficiaza de echipament si dispozitive individuale de protectie trebuie sa fie instruit si /sau sa aibe la dispozitie documentatii asupra caracteristicilor si modului de utilizare a acestora si are obligatia sa le prezinte la verificarile periodice prevazute si sa solicite inlocuirea sau completarea lor, cand nu mai asigura functia de protectie.

(2) Pentru restul echipamentului si dispozitivelor de protectie colective, prezentarea la verificare si inlocuirea sau completarea, in situatiile care o impun, revine gestionarului (reprezentat prin: sef de echipa, maistru de schimb, maistru de formatie, sef de statie, sef de sectie etc.) echipamentului.

3. SARCINA DE MUNCA

3.1. Masuri tehnice de securitate a muncii la executarea lucrarilor, in instalatiile electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune

Art. 48. - (1) Masurile tehnice obligatorii pentru realizarea unei lucrari in instalatiile electrice, cu scoaterea acestora de sub tensiune, sunt:

a) separarea electrica a instalatiei respectiv:

- intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie, dupa caz, la care urmeaza a se lucra si anularea automatizarilor;

- blocarea in pozitia deschis a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin care s-a facut separarea vizibila si aplicarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste dispozitive;

b) identificarea instalatiei sau a partii din instalatie in care urmeaza a se lucra;

c) verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit;

d) delimitarea materiala a zonei de lucru;

e) asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.

(2) Manevrele necesare realizarii masurilor tehnice trebuie sa se execute de catre una sau doua persoane, in conformitate cu prevederile Art.157 si Art.158 din prezentele instructiuni .

(3) Separarea electrica a instalatiei trebuie urmata de inchiderea cutitelor de legare la pamant - CLP (acolo unde acestea exista), aferente instalatiei sau partii din instalatia primara la care urmeaza a se lucra (conf. Art.65(6)) .

(4) Foile de manevra aprobate in scopul retragerii din exploatare, pentru lucrari, a unei instalatii sau parti a acesteia trebuie sa contina inclusiv operatiile de legare la pamant prin inchiderea CLP (acolo unde acestea exista).

Art. 49. - (1) Pentru executarea lucrarilor, potrivit prevederilor prezentului capitol, trebuie scoase de sub tensiune, dupa caz:

a) partile active aflate sub tensiune la care urmeaza a se lucra;

b) partile active aflate sub tensiune la care nu se lucreaza, dar se gasesc la o distanta mai mica decat limita admisa ( distanta de vecinatate) la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru ( utilaje, unelte, etc.) indicate in documentatia tehnica specifica;

c) partile active aflate sub tensiune ale instalatiilor situate la o distanta mai mare decat limita admisa ( distanta de vecinatate) dar care, datorita lucrarilor care se executa in apropiere, trebuie scoase de sub tensiune

(2) Marimile limitelor admise (distantelor de vecinatate) sunt in functie de tensiunea nominala a instalatiilor ce raman sub tensiune si de felul instalatiilor. Acestea trebuie sa fie :

(3) In cazul instalatiilor de joasa tensiune (inclusiv a liniilor electrice aeriene - LEA), distanta de vecinatate nu se normeaza, dar este interzisa atingerea directa a partilor aflate sub tensiune ale acestora.

(4) In cazul instalatiilor sau partilor de instalatie avand izolatii electrice solide, lichide sau gazoase, acoperite cu ecrane (invelisuri metalice), legate la pamant (cabluri, bare capsulate, echipamente cu hexafluorura etc.) sau avand placi electroizolante de separatie special destinate acestui scop, distanta de vecinatate nu se normeaza, ecranele legate la pamant sau placile electroizolante putand fi atinse direct in timpul lucrului.

Art. 50. - Zona de lucru trebuie sa se asigure dupa separarea electrica, conform Art. 48 pct. a, prin efectuarea succesiva a urmatoarelor masuri tehnice, conform Art. 48 pct. b, c, d, e si anume :

- identificarea instalatiei sau a partii din instalatie in care urmeaza a se lucra;

- verificarea lipsei tensiunii, urmata de legarea imediata a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit;

- delimitarea materiala a zonei de lucru;

- asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.

Separarea electrica.

1. Intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei sau a partii din instalatia electrica

Art. 51. - (1) Intreruperea tensiunii trebuie sa se realizeze dupa anularea automatizarilor care conduc la reconectarea intreruptoarelor, prin manevrarea aparatelor de comutatie (intreruptoare, separatoare, sigurante etc.) ce separa instalatia sau partea din instalatie la care urmeaza a se lucra, de restul instalatiilor ramase sub tensiune.

(2) Dupa intreruperea tensiunii, in cazul in care prin manevrarea aparatelor de comutatie cu care s-a realizat aceasta nu s-a efectuat si separarea vizibila, trebuie sa se efectueze aceste separari fata de toate partile de unde ar putea sa apara tensiune in instalatia sau partea din instalatie, la care urmeaza a se lucra.

Art. 52. - (1) Separarea vizibila trebuie sa se realizeze prin deschiderea separatoarelor, scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile, debrosarea intreruptoarelor, dezlegarea cordoanelor la liniile electrice aeriene sau demontarea unor parti active ale instalatiei electrice (bare, conductoare), dezlegarea cablurilor de la aparataj.

(2) In mod exceptional se admite ca in cazul instalatiilor de joasa tensiune, cand partea din instalatie la care urmeaza a se lucra este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil ca element de comutatie sau intreruptor cu contacte a caror deschidere nu este vizibila, separarea vizibila sa se realizeze numai prin deconectarea intreruptorului si verificarea lipsei tensiunii in locul cel mai apropiat iesirii din acesta.

(3) Separarea vizibila in cazul aparatajului in constructii capsulate (SF6, vid etc.) se considera realizata pe baza indicatiilor proprii aparatajului, de semnalizare a acestei pozitii.

(4) Separarea vizibila in cazul aparatelor telecomandate se considera realizata pe baza indicatiilor sistemului de comanda central respectiv semnalizarea pozitiei acestora afisate pe display la punctul de telecomanda.

(5) Pentru evitarea tensiunii inverse (din joasa in inalta tensiune) prin transformatoarele de masura, acestea trebuie separate electric si pe partea de joasa tensiune, dupa caz, prin debrosarea intreruptoarelor, scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile sau deconectarea intreruptoarelor nedebrosabil.

Art. 53. - In instalatia separata electric din care se alimenteaza motoare electrice, care antreneaza pompe, ventilatoare, compresoare sau la care sunt racordate generatoare ori compensatoare prevazute cu motoare de lansare, care nu pot fi separate vizibil, trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri suplimentare:

a) blocarea dispozitivelor de pornire a motoarelor primare, pentru evitarea producerii tensiunii de catre generator sau compensator, chiar la viteze reduse;

b) blocarea cailor de patrundere a fluidelor in pompe, ventilatoare si compresoare, pentru evitarea functionarii in regim de generator a motoarelor ce le antreneaza.

Separarea electrica.

2. Blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare a aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibila a instalatiei sau a partii din instalatie si montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere

Art. 54. - Blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare a aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibila a instalatiei sau a partii din instalatie, in care urmeaza a se lucra, trebuie sa se realizeze prin:

a) blocarea directa, dupa caz, folosind unul din urmatoarele procedee:

- blocarea dispozitivelor de actionare manuala ale separatoarelor cu lacate sau mijloace special destinate acestui scop;

- blocarea pe pozitie "scos" a carucioarelor intreruptoarelor, in cazul celulelor cu intreruptoare debrosabile, fara separatoare. Aceasta blocare consta din inchiderea usii celulei dupa scoaterea caruciorului. Daca celula nu este prevazuta cu usa, caruciorul realizand el insusi inchiderea celulei cand intreruptorul este brosat, dupa scoaterea caruciorului se va monta pe partea frontala a celulei un paravan mobil/bariera mobila (sau banda viu colorata) si panou de semnalizare de securitate;

- montarea unor capace (manere) electroizolante, colorate in rosu, in locul patroanelor sigurantelor fuzibile de joasa tensiune;

- montarea unor placi sau teci electroizolante, rezistente din punct de vedere mecanic, intre sau pe contactele deschise ale separatoarelor sau intreruptoarelor atunci cand acestea sunt accesibile si raman sub tensiune;

b) blocarea indirecta, dupa caz, folosind unul din urmatoarele procedee:

- scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile sau deconectarea intreruptorului de pe circuitul de alimentare al motorului care antreneaza dispozitivul de actionare al separatorului, respectiv, la joasa tensiune, al intreruptorului;

- inchiderea robinetului de alimentare cu aer comprimat a dispozitivelor de actionare pneumatice ale separatoarelor si intreruptoarelor si descarcarea de presiune a circuitului de dupa robinet;

- dezlegarea conductoarelor de la bobinele de actionare prin comanda de la distanta a dispozitivelor de actionare ale separatoarelor, respectiv la joasa tensiune ale intreruptoarelor;

- alte procedee: procedee electronice – prin soft, etc.

Art. 55. - Pe dispozitivele de actionare blocate ale separatoarelor si in punctele in care blocarea aparatelor prin care s-a realizat separarea electrica s-a facut prin celelalte procedee mentionate la Art. 53.b), trebuie sa se monteze panouri de semnalizare avand inscriptia "NU INCHIDE ! SE LUCREAZA" (respectiv "NU DESCHIDE! SE LUCREAZA", in cazul robinetelor de aer comprimat prin care se alimenteaza dispozitive de actionare pneumatica).

Art. 56. - (1) Separarea electrica este realizata de admitent (personalul de servire operativa a instalatiei acolo unde acesta exista) sau conform prevederilor din Conventiile de exploatare / lucrari, incheiate intre terti.

(2) Separatoarele liniilor electrice aeriene aflate la distanta fata de zona de lucru si care in schema normala de functionare au pozitia "deschis", se pot considera blocate in aceasta pozitie. Seful de lucrare poate solicita vizualizarea impreuna cu admitentul a acestei pozitii, a blocarii dispozitivului de actionare si montarea de panouri de semnalizare de securitate.

Identificarea instalatiei sau a partii din instalatie la care urmeaza a se lucra

Art. 57. - (1) Identificarea instalatiei sau a unei parti a acesteia trebuie sa se realizeze de catre:

a) admitent impreuna cu seful de lucrare, in cazul in care ZL este realizata de personalul de servire operativa;

b) seful de lucrare in cazul in care ZL se realizeaza de catre acesta.

Scopul identificarii este de a avea certitudinea ca masurile tehnice ce trebuie luate pentru realizarea zonei de lucru se vor aplica asupra instalatiei la care urmeaza a se lucra si la care se vede, sau s-a confirmat prin mesaj, ca instalatia a fost scoasa de sub tensiune sau numai separata electric.

(2) Identificarea se realizeaza vizual, obligatoriu la fata locului, pe baza urmatoarelor elemente dupa caz:

a) schema electrica a statiei, postului etc.;

b) schema electrica de traseu a liniei (aeriene sau cablu);

c) schema electrica a fluxurilor de cabluri (circuite);

d) caietul de marcaje si etichetari;

e) inscriptii, numerotari, denumiri;

f) planuri, harti, planse si confruntarea cu dispunerea in teren a instalatiilor;

g) aparate sau instalatii de detectie;

h) aparate de masura;

i) alte elemente.

(3) Pe durata identificarii este interzisa deschiderea sau indepartarea oricarui tip de ingradire sau verificarea, prin actionare, a oricarei componente a instalatiei.

Verificarea lipsei tensiunii urmata imediat de legarea la pamant si in scurtcircuit

(Aceasta este singura masura sigura de protectie preventiva a personalului impotriva riscului electric, la existenta sau aparitia accidentala a tensiunii in zona de lucru!)

Art. 58. - Verificarea lipsei tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se faca la toate fazele instalatiei, respectiv la toate conductoarele liniei electrice aeriene existente pe coronament, inclusiv pe nul. In cazul intreruptoarelor, verificarea lipsei tensiunii trebuie sa se faca la toate cele sase borne accesibile ale acestora.

Art. 59. - Verificarea lipsei tensiunii in instalatiile de joasa tensiune trebuie sa se faca cu ajutorul aparatelor portabile de masurare a tensiunii sau cu ajutorul detectoarelor de tensiune. In instalatiile de inalta tensiune, verificarea trebuie sa se faca cu ajutorul detectoarelor de tensiune, corespunzatoare tensiunii nominale a acestor instalatii.

Art. 60. - Verificarea lipsei tensiunii cu detectoare de tensiune nu este admisa pe timp de precipitatii atmosferice in instalatiile de tip exterior, decat in cazul in care acest lucru este permis prin instructiunile producatorului de folosire a detectoarelor si a prajinilor electroizolante, suport al acestora.

Art. 61. - In cazul echipamentelor si elementelor capsulate sau protejate, la care nu se pot utiliza detectoarele de tensiune, verificarea lipsei tensiunii trebuie sa se faca potrivit instructiunilor furnizorilor echipamentelor sau elementelor respective.

Art. 62. - Verificarea lipsei tensiunii, in vederea inchiderii cutitelor de legare la pamant montate pe stalpii liniilor electrice aeriene, se admite a fi inlocuita prin verificarea vizuala a pozitiei deschis a separatorului prin care s-a realizat separarea electrica.

Art. 63. - (1) Inainte de fiecare utilizare a detectorului de tensiune si imediat dupa aceasta, trebuie sa se verifice buna functionare a acestuia, prin metoda indicata de producator, in instructiunile de functionare si utilizare ( cartea tehnica ).

(2) In toate instalatiile, apropierea de acestea a detectorului de tensiune se face lent, iar atingerea directa se va face numai dupa constatarea lipsei avertizarii luminoase si sonore a detectorului.

Art. 64. - (1) Verificarea lipsei tensiunii trebuie sa se efectueze considerand ca instalatia este sub tensiune.

(2) Persoana care verifica lipsa tensiunii in instalatiile electrice de inalta tensiune trebuie sa detina minimum grupa a II-a de autorizare.

(3) In cazul in care pentru verificarea lipsei tensiunii este necesara deschiderea usilor celulelor sau indepartarea ingradirilor este interzisa depasirea cu vreo parte a corpului a planului delimitat de acestea.

Art. 65. - (1) Legarea la pamant si in scurtcircuit se aplica pe toate fazele instalatiei sau partii din instalatie, precum si pe conductorul de nul al liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, prin montarea dispozitivelor mobile de scurtcircuitare si legare la pamant (scurtcircuitoare) sau prin inchiderea cutitelor de legare la pamant.

(2) Operatiile de montare a scurtcircuitoarelor trebuie sa se realizeze obligatoriu de catre doi electricieni. Clemele scurtcircuitorului trebuie aplicate de electricianul cu grupa minima de autorizare II. Succesiunea operatiilor trebuie sa fie urmatoarea:

a) legarea la pamant a scurtcircuitorului;

b) verificarea lipsei tensiunii, conform prevederilor Art. 58-64 de mai sus;

c) montarea clemelor scurtcircuitorului pe nul si pe fiecare faza.

(3) Alegerea punctului de legare la pamant trebuie realizata cu urmatoarea prioritate:

a) priza artificiala a instalatiei sau stalpului retelei electrice;

b) priza naturala a stalpului retelei electrice;

c) tarusul scurtcircuitorului.

(4) Demontarea scurtcircuitorului se executa in ordine inversa montarii.

(5) In cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, verificarea lipsei tensiunii, respectiv montarea clemelor scurtcircuitorului, se va face incepand cu conductorul de nul, cu exceptia cazurilor in care conductorul de nul este montat pe partea superioara a coronamentului.

(6) In cazul legarii la pamant si in scurtcircuit prin CLP inchiderea acestora trebuie realizata dupa verificarea lipsei de tensiune de catre un electrician avand grupa de autorizare minim II. (7) In cazul cablurilor electrice aflate in exploatare si care din diverse motive se dezleaga de la bornele de racordare ale echipamentelor primare la unul sau la ambele capete, in tot acest interval de timp capetele respective se vor lega la pamant si in scurtcircuit. Dispozitivul de legare la pamant si in scurtcircuit trebuie sa fie certificat si sa fie compatibil cu elementele de contact montate pe capetele cablului.

Art. 66. - Legarea la pamant si in scurtcircuit a instalatiilor electrice de 110 – 400 kV, se va realiza in urmatoarea ordine:

a) se leaga la pamant clema scurtcircuitorului monopolar;

b) se verifica lipsa tensiunii pe o faza;

c) se monteaza clema scurtcircuitorului monopolar pe faza respectiva;

d) operatiile de mai sus se repeta, in acelasi mod, pentru celelalte faze.

Art. 67. - (1) Montarea clemelor scurtcircuitorului la fazele instalatiei, indiferent de nivelul de tensiune, trebuie sa se execute cu ajutorul prajinilor, bastoanelor, manerelor electroizolante sau a altor asemenea dispozitive destinate special acestei operatii, functie de tipul scurtcircuitorului si tensiunea instalatiei.

(2) In instalatiile interioare de inalta tensiune de pana la 20 kV inclusiv, in locuri stabilite in scris de conducerea unitatii (subunitatii) de exploatare, si marcate distinct in instalatii, unde nu este posibil sa se foloseasca prajina electroizolanta (din lipsa de spatiu pentru manevrarea acesteia), se admite, in mod exceptional, montarea clemelor scurtcircuitorului fara prajina electroizolanta dar numai dupa descarcarea sarcinii capacitive, efectuata tot cu prajina electroizolanta.

(3) In instalatiile de joasa tensiune, cu exceptia liniilor electrice aeriene, este admisa montarea scurtcircuitorului, fara utilizarea prajinii electroizolante si descarcarea sarcinii capacitive, cu utilizarea mijloacelor de protectie electroizolante

Art. 68. - Se interzice sectionarea nulului liniilor electrice aeriene de joasa tensiune aflate sub tensiune daca nu s-a realizat, in prealabil, continuitatea prin suntare directa sau prin legare la pamant a celor doua parti langa sectionare.

Art. 69. - (1) Pentru asigurarea zonei de lucru in cazul instalatiilor prevazute cu cutite de legare la pamant, acestea trebuie folosite intotdeauna, in locul scurtcircuitoarelor.

(2) In cazul in care pentru asigurarea zonei de lucru este necesara si montarea unui scurtcircuitor mobil, acesta se monteaza dupa inchiderea CLP - ului.

(3) La inchiderea cutitelor de legare la pamant montate pe un stalp, verificarea lipsei de tensiune se poate inlocui prin: controlul vizual de catre personalul manevrant al integritatii circuitului de legare la pamant a dispozitivului de actionare si pozitia deschis a separatorului.

Art. 70. - (1) In statii si posturi de transformare clemele (papucii) scurtcircuitoarelor trebuie sa fie fixate la bornele, piesele, respectiv locurile special prevazute (marcate) in acest scop (puncte fixe de conexiune). Este interzisa legarea conductorului scurtcircuitorului prin rasucire sau orice alt procedeu care nu asigura un contact corespunzator.

(2) In statiile electrice, la instalatia de legare la pamant , trebuie sa se lege si partile metalice ale autoscarilor, platformelor de lucru si utilajelor din zona de lucru, aducandu-le la acelasi potential, prevenindu-se astfel aparitia tensiunilor induse periculoase. Legarea la pamant se face de catre seful de lucrare impreuna cu deservetul echipamentului de lucru, folosindu-se dispozitivele de scrtcircuitare si piesele din dotarea utilajului sau a formatiei prestatorului de servicii.

(3) In cazul instalatiilor de inalta tensiune cu faze separate sau departate mai mult decat distanta de vecinatate ( limita admisa) este admis sa se realizeze legarea la pamant numai la faza la care se va lucra.

Art. 71. - (1) Verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata la pamant si in scurtcircuit conf Art.65-67 trebuie sa se realizeze cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) cat mai aproape de zona de lucru, de o parte si de alta a acesteia, cu exceptia cablurilor electrice;

b) catre derivatiile LEA care se racordeaza la zona de lucru, cu exceptia bransamentelor electrice de joasa tensiune;

c) cel putin o legatura la pamant si in scurtcircuit sa fie vizibila din zona de lucru (prezenta conditie nu se aplica in cazul lucrarilor din statii, posturi zidite si la cablurile electrice si la liniile electrice aeriene cu conductoare izolate).

(2) In zona de lucru partea din instalatie la care se lucreaza trebuie sa fie permanent legata la pamant si in scurtcircuit, cu exceptia situatiilor cand se fac masuratori si probe.

Art. 72. - (1) Identificarea instalatiei, verificarea lipsei tensiunii, legarea la pamant si in scurtcircuit, se asigura de catre seful de lucrare, conform dispozitiilor emitentului sau conform prevederilor din Conventiile de lucrari.

(2) Electricienii care executa masurile tehnice de scoatere de sub tensiune a instalatiilor (separarea electrica, verificarea lipsei tensiunii, legarea la pamant si in scurtcircuit) trebuie sa utilizeze, dupa caz, urmatoarele echipamente individuale de protectie, respectand principiul stabilit la Art. 46 din prezentele instructiuni: casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei, manusi electroizolante, maner cu manson de protectie a bratului pentru manevrarea sigurantelor de joasa tensiune tip MPR, costum din tesatura termorezistenta incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant, prajina electroizolanta.

(3) In cazul echipamentelor electrice la care producatorul prevede in instructiuni echipamentul individual de protectie specific se vor respecta aceste prevederi.

Delimitarea materiala a zonei de lucru

Art. 73. - Delimitarea materiala a zonei de lucru trebuie sa asigure prevenirea accidentarii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar putea patrunde accidental in zona de lucru. Delimitarea materiala se realizeaza prin ingradiri provizorii mobile, care sa evidentieze clar zona de lucru. Ingradirile provizorii mobile se vor fixa sigur, pentru a nu cadea peste partile aflate sub tensiune ale instalatiei. Pe ingradirile provizorii mobile se vor monta panouri de semnalizare.

Art. 74. - (1) Ingradirile provizorii mobile trebuie sa se monteze la o distanta egala sau mai mare decat limita admisa, fata de partile ramase sub tensiune. Daca aceste distante nu pot fi respectate, partile instalatiilor situate la distante mai mici, vor fi scoase de sub tensiune.

(2) Ingradirile provizorii mobile din materiale electroizolante se pot amplasa la distante mai mici decat limita admisa ( distanta de vecinatate), chiar in atingere directa cu partile aflate sub tensiune, in urmatoarele conditii:

a) tensiunea nominala a instalatiei sa fie de cel mult 27 kV;

b) partile instalatiei sa fie situate in interior, iar in cazul in care sunt situate in exterior, montarea, demontarea si utilizarea sa se faca pe timp uscat;

c) montarea si demontarea sa se realizeze sub supravegherea unui electrician – supraveghetor de lucrare.

(3) In cazul in care nu se pot monta ingradiri electroizolante mobile, conform prevederilor alineatului precedent, unitatea de exploatare trebuie sa stabileasca modul de lucru, in conditii de securitate.

(4) Delimitarea materiala a zonei de lucru se face de catre admitent in statii de transformare, posturi de transformare in cabine si subterane, puncte de alimentare, acolo unde, in aceeasi incinta raman instalatii sub tensiune

Masuri tehnice de securitate a muncii in zona de lucru pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica

Art. 75. - Aceste masuri au rolul de a evita accidentarea de natura neelectrica a membrilor formatiei de lucru si a altor persoane care ar putea patrunde accidental in zona de lucru, ele aplicandu-se conform instructiunilor specifice, pe genuri de lucrari si instalatii.

Art. 76. - (1) Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cand este cazul), zona de lucru trebuie marcata cu panouri de semnalizare de securitate sau ingradiri speciale, respectand prevederile regulilor de circulatie.

(2) Masurile tehnice de securitate a muncii in zona de lucru pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica, sunt asigurate de seful de lucrare.

3.2. Masuri organizatorice de securitate a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare

Art. 77. - Din punct de vedere organizatoric, lucrarile in instalatiile electrice din exploatare trebuie sa se execute in baza:

a) autorizatiilor de lucru (AL);

b) instructiunilor tehnice interne de protectie a muncii (ITI-PM);

c) atributiilor de serviciu (AS);

d) dispozitiilor verbale (DV);

e) proceselor verbale (PV).

Art. 78. - La pregatirea si executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare , corespunzator celor mentionate la articolul anterior, trebuie sa participe, dupa caz:

a) persoana care dispune executarea lucrarilor, denumita in cuprinsul prezentelor instructiuni "emitent" ;

b) persoana care admite la lucrare, denumita in cuprinsul prezentelor instructiuni "admitent";

c) persoana care conduce, controleaza si supravegheaza formatia de lucru, denumita in cuprinsul prezentelor instructiuni "sef de lucrare";

d) persoanele care fac parte din efectivul formatiei de lucru, denumite in cuprinsul prezentelor instructiuni "executanti";

Art. 79. - (1) Emitentul trebuie sa faca parte din unitatea sau subunitatea care are in gestiune sau a preluat prin conventie instalatia electrica in cauza, trebuie sa aiba grupa a V-a de autorizare si sa fie numit de catre conducatorul unitatii de care apartine

(2) Instalatiile in care fiecare emitent are dreptul sa dispuna executarea de lucrari, se vor stabili de catre conducatorul unitatii

(3) Emitentul desemneaza admitentul si seful de lucrare, avand grupe de autorizare corespunzatoare.

Art. 80. - (1) Admitentul trebuie sa aiba minimum grupa a IV-a de autorizare si sa admita la lucrare sefii de lucrari desemnati de emitent.

(2) Admitentul trebuie sa asigure, dupa caz, masurile tehnice prevazute la Art.48 (1) din prezentele instructiuni.

(3) Admitentul realizeaza direct, partial sau in totalitate, masurile tehnice mentionate la Art.48 (1) din prezentele instructiuni, in masura in care este desemnat in acest sens. Pentru masurile tehnice pe care nu le ia personal, admitentul primeste confirmare de la treapta de comanda operativa.

(4) Masurile consemnate la alineatul (3) din prezentul articol, pe care admitentul nu le ia personal, trebuie sa fie confirmate prin mesaj de catre cel ce le-a luat efectiv, si consemnate in evidentele special destinate acestui scop - inclusiv in formularul AL.

(5) Admitentul trebuie sa verifice, prin confruntarea confirmarilor primite cu prevederile formei de lucru (AL, ITI-PM, PV), ca sunt luate toate masurile tehnice necesare pentru realizarea separarii electrice, pe care nu le-a realizat personal.

(6) In cazul in care masurile tehnice pentru realizarea separarii electrice sunt luate (asigurate) de catre alta persoana decat admitentul, aceasta persoana raspunde de realizarea corecta a tuturor masurilor tehnice dispuse pentru separarea electrica.

(7) In cazul in care admitentul este seful de lucrare (se autoadmite) el trebuie sa realizeze sau sa asigure toate masurile tehnice prevazute la Art.48 (1) din prezentele instructiuni.

Art. 81. - (1) Seful de lucrare este o persoana care trebuie sa aiba minimum grupa a III-a de autorizare si trebuie desemnat de emitent pentru executarea lucrarii;

(2) In realizarea atributiunilor sale, seful de lucrare trebuie:

a) sa stabileasca impreuna cu emitentul si seful ierarhic numarul si nivelul calificarii profesionale, inclusiv al grupelor de autorizare pentru membrii formatiei, functie de volumul de lucrari, posibilitatile de executare dispersata a lucrarii, complexitatea si tehnicitatea lucrarii in conformitate cu prevederile fisei tehnologice sau a instructiunii tehnice de lucru;

b) sa sesizeze admitentului eventualele masuri tehnice necesare in plus fata de cele realizate de acesta, pentru a executa lucrarea fara pericol de accidentare;

c) sa respecte marimea zonelor de lucru. In cazul in care considera necesar, va reduce din proprie initiativa marimea zonelor de lucru, astfel incat sa asigure controlul activitatii formatiei de lucru sau supravegherea in timpul lucrului in mod corespunzator;

d) sa ia masurile tehnice necesare pentru asigurarea zonei de lucru. In cazul in care aceste masuri au fost luate de catre personalul de servire operativa, raspunde solidar cu acesta de suficienta si corectitudinea lor;

e) sa asigure conducerea efectiva a lucrarii incredintate, fiind unicul responsabil de luarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice in zona de lucru;

f) sa instruiasca executantii asupra masurilor de securitate a muncii specifice care trebuie respectate in zona de lucru;

g) sa efectueze controlul activitatii formatiei de lucru si supravegherea in timpul lucrului;

h) sa dea dispozitii clare, fara echivoc si fara a crea confuzii, convingandu-se ca executantul (executantii) caruia (carora) s-a adresat a (au) inteles corect si complet continutul dispozitiilor;

i) sa ia masuri in zona de lucru, atunci cand indeplineste rolul de supraveghetor al unei formatii de lucru de alta specialitate, astfel incat sa se impiedice accidentele de natura electrica (cu exceptia celor datorate aparatelor electrice folosite la lucrarea respectiva de catre formatia de lucru de alta specialitate). Seful formatiei de lucru de alta specialitate trebuie sa ia toate masurile, privind evitarea accidentelor de natura neelectrica, precum si a accidentelor de natura electrica din cauza aparatelor si uneltelor electrice proprii folosite;

j) sa foloseasca autoritatea sa administrativa si profesionala pentru respectarea tehnologiei de lucru si a instructiunilor de securitate a muncii, de catre toti membrii formatiei.

Art. 82. - (1) Persoanele care fac parte din efectivul formatiei de lucru (executantii) trebuie sa cunoasca si sa aplice intocmai la lucrari instructiunile de securitate a muncii specifice si sa respecte delimitarea materiala a zonei de lucru, desfasurandu-si activitatea in limitele acesteia, conform instructajului sefului de lucrare. Ele sunt obligate sa sesizeze imediat orice abatere de la prezentele instructiuni care poate conduce la accidente.

(2) In cazul in care la executarea lucrarii se folosesc dispozitive sau utilaje deservite de personal de alta specialitate, acest personal trebuie sa se subordoneze sefului de lucrare.

Art. 83. - La executarea unei lucrari, se admite ca persoana avand o grupa de autorizare superioara sa cumuleze si atributii ale grupelor inferioare, astfel:

a) emitentul poate cumula: functia de admitent si functia de sef de lucrare;

b) admitentul poate cumula si functia sefului de lucrare dar numai pentru lucrarea la care acesta a fost numit ca atare;

c) seful de lucrare poate cumula si functia de admitent pentru propria formatie, cu conditia sa detina grupa a IV-a de autorizare si sa fie desemnat pentru aceasta de catre emitent.

3.2.1. Executarea lucrarilor in baza autorizatiilor de lucru

Art. 84. - Pentru executarea unei lucrari in instalatiile electrice din exploatare in baza autorizatiei de lucru, trebuie sa se indeplineasca urmatoarele masuri organizatorice:

a) emiterea autorizatiei de lucru si dispunerea executarii lucrarii;

b) admiterea la lucrare;

c) inceperea si desfasurarea lucrarii ;

d) indeplinirea formalitatilor in cazul intreruperii lucrarii;

e) indeplinirea formalitatilor la terminarea lucrarii.

Emiterea autorizatiei de lucru si dispunerea executarii lucrarilor

Art. 85. - (1) Autorizatia de lucru (anexa 3 C) trebuie completata clar, citet si fara stersaturi sau corecturi, de catre toti cei care opereaza in acest document (emitent, admitent, sef de lucrare).

(2) Autorizatia de lucru trebuie sa cuprinda si schema electrica a instalatiei primare sau portiunii din aceasta la care urmeaza a se lucra. Pe schema electrica se vor indica: separarile electrice cu CLP-urile care se inchid, legarile la pamant ,inclusiv zonele de lucru si alte elemente necesare de evidentiat, pentru asigurarea securitatii muncii la executarea lucrarii (anexa 3 pct. 2.1).

Art. 86. - Autorizatia de lucru trebuie sa se emita pentru executarea unei (unor) lucrari intr-o singura instalatie electrica.

Art. 87. - Numerotarea autorizatiilor de lucru trebuie sa fie unica ( sectie, atelier, centru, laborator, statie electrica, centrala electrica etc.) astfel incat sa se excluda in cadrul unei instalatii si lucrari, existenta mai multor autorizatii de lucru cu acelasi numar.

Art. 88. - Dezlegarea cordoanelor, demontarea unor portiuni de bare sau dezlegarea conductoarelor de la aparataj, in vederea realizarii separarilor vizibile, precum si operatiile inverse, constituie fiecare in parte o lucrare independenta si trebuie sa se execute in baza unei autorizatii de lucru separate cu exceptia executarii acestor operatii de catre personalul de servire operativa, in baza AS.

Art. 89. - (1) Marimea zonelor de lucru trebuie stabilita de catre emitent, consultandu-se in acest sens cu seful de lucrare.

(2) Criteriul principal de stabilire a marimii unei zone de lucru il constituie posibilitatea de control a activitatii formatiei de lucru si/sau de supraveghere a membrilor acesteia de catre seful de lucrare.

Art. 90. - Este permisa executarea lucrarii pe baza aceleiasi autorizatii de lucru, intr-o instalatie care se pune repetat sub tensiune daca in perioada executarii lucrarii nu se opereaza nici o modificare a schemei de functionare a instalatiei (instalatiilor) astfel incat scoaterea de sub tensiune sa se faca prin repetarea acelorasi manevre.

Art. 91. - Lucrarea se incepe numai dupa primirea aprobarii, de la admitent si se considera terminata numai dupa confirmarea acestui fapt, admitentului, de catre seful de lucrare.

Art. 92. - (1) In cazul unor instalatii indepartate, care sunt in acelasi timp si locul de munca al admitentului, transmiterea autorizatiei de lucru de la emitent la admitent trebuie facuta printr-un curier (care poate fi chiar seful de lucrare). In aceasta situatie curierul va semna copia autorizatiei de lucru, ramasa la emitent, numai de primirea acesteia.

(2) In cazuri speciale, se admite transmiterea indirecta a continutului autorizatiei de lucru, intocmita in prealabil, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) transmiterea continutului autorizatiei de lucru trebuie sa se faca prin convorbire directa intre emitent si admitent;

b) dupa primirea continutului autorizatiei de lucru, admitentul ii va citi emitentului continutul pe care l-a scris, urmand ca acesta sa confirme corectitudinea cu care admitentul l-a inteles. Prin aceasta se considera ca autorizatia de lucru a fost insusita de admitent.

(3) Toate prevederile autorizatiei de lucru, consemnate de emitent, trebuie analizate cu deosebita atentie de catre admitent care va confirma insusirea lor, prin semnatura, la locul rezervat in partea de emitere.

(4) Orice neintelegere sau nelamurire referitoare la continutul autorizatiei de lucru se va clarifica imediat, nefiind permisa trecerea la faza urmatoare (admiterea la lucru) atat timp cat nu s-a inteles si insusit continutul autorizatiei de lucru.

Admiterea la lucrare

Art. 93. - (1) Admiterea la lucrare trebuie sa se faca dupa realizarea efectiva a masurilor tehnice de securitate a muncii, conform prevederilor Art.48 (1) - dupa caz -, din prezentele instructiuni la instalatia in care urmeaza a se lucra.

(2) In acest scop admitentul si seful de lucrare trebuie sa verifice corespondenta masurilor tehnice dispuse prin autorizatia de lucru cu cele realizate si sa le confirme prin semnare in autorizatia de lucru.

(3) Admiterea la lucrare a sefului formatiei de lucru se considera terminata numai dupa ce au fost luate toate masurile tehnice dispuse pentru admitent

Art. 94. - Admitentul trebuie sa confirme executarea tuturor masurilor tehnice, prin completarea autorizatiei de lucru, numai dupa ce a realizat personal aceste masuri sau a primit confirmarea privind executarea lor conform Art. 80(4) sau din partea treptei de comanda operativa care are instalatia respectiva in comanda nemijlocita ori a treptei de coordonare.

Art. 95. - (1) In cazul transmiterii directe a aprobarii de incepere a lucrarii, admitentul trebuie sa prezinte sefului de lucrare (verbal sau prin aratare directa) masurile tehnice realizate si partile de instalatie ce au ramas sub tensiune in apropiere.

(2) Seful de lucrare dupa ce a luat cunostinta, din autorizatia de lucru si/sau din teren, de masurile tehnice realizate si marimea zonei (zonelor) de lucru, daca aceasta (acestea) a (au) fost executata (executate) de catre admitent, trebuie sa confirme insusirea acestora semnand in autorizatia de lucru la partea ce-i este rezervata. Din acest moment seful de lucrare devine responsabil asupra lucrarii incredintate.

(3) In cazul in care seful de lucrare considera ca masurile tehnice nu sunt suficiente, trebuie sa solicite admitentului completarea acestora, consemnandu-le in autorizatia de lucru, la partea privind "Inceperea si desfasurarea lucrarii". Vor semna atat admitentul, cat si seful de lucrare, in rubricile rezervate in tabelul de la pct.6. Realizarea zonelor de lucru si mutarea in acestea. Daca admitentul nu asigura masurile solicitate atunci seful de lucrare trebuie sa refuze admiterea la lucrare.

Art. 96. - (1) In cazul transmiterii indirecte a aprobarii de incepere a lucrarii, mesajele trebuie sa fie inscrise in evidentele operative sau in caietul de mesaje de catre admitent, respectiv in autorizatia de lucru de catre seful de lucrare. Cel care primeste mesajul radio sau telefonic, trebuie sa confirme intelegerea corecta a acestuia, prin repetarea continutului sau.

(2) In cazul in care conditiile tehnice ale retelei de telecomunicatii o impun, se admite ca transmiterea mesajului radio sau telefonic, intre admitent si seful de lucrare sa se faca indirect, prin intermediul personalului de servire operativa sau de comanda operativa. In aceste situatii, personalul care face retransmiterea va consemna mesajul in evidentele sale operative.

(3) Mesajul trebuie sa contina masurile tehnice realizate precum si data si ora transmiterii aprobarii de incepere a lucrarii.

(4) La primirea mesajului, seful de lucrare trebuie sa completeze partea rezervata admitentului in autorizatia de lucru. Apoi, seful de lucrare trebuie sa confrunte continutul mesajului cu prevederile emitentului din autorizatia de lucru, dupa care va semna in partea rezervata sefului de lucrare la admiterea la lucru. Din acest moment seful de lucrare devine responsabil asupra lucrarii incredintate.

(5) In cazul mesajului scris, acesta se va anexa la autorizatia de lucru.

Inceperea si desfasurarea lucrarii

Art. 97. - (1) Dupa aprobarea inceperii lucrarii de catre admitent, seful de lucrare trebuie sa identifice instalatia sau partea din instalatie la care se va lucra cu respectarea prevederilor de la Art. 57 (2) si (3).

(2) Seful de lucrare impreuna cu un membru al formatiei trebuie sa realizeze zona de lucru cu respectarea masurilor tehnice prevazute la Art. 58 - 76. In cazul in care zona de lucru a fost realizata de admitent, seful de lucrare trebuie sa verifice corectitudinea masurilor luate acceptand sau nu preluarea acesteia, pe proprie raspundere .

(3) Seful de lucrare si membrii formatiei trebuie sa cunoasca continutul fisei tehnologice sau a instructiunii tehnice de lucru specifice lucrarii ce urmeaza sa o execute. La fata locului seful de lucrare face o instruire succinta asupra acestora.

(4) Seful de lucrare impreuna cu membrii formatiei de lucru trebuie sa organizeze si sa pregateasca conditiile specifice pentru lucru la inaltime, conform prevederilor Art.174 – 186 din prezenta instructiune.

(5) Seful de lucrare trebuie sa instruiasca membrii formatiei de lucru, deserventii de utilaje si personalul de alta specialitate, asupra limitelor zonei de lucru, a instalatiilor sub tensiune din vecinatate, inclusiv asupra masurilor de protectie a muncii de natura neelectrica.

(6) Seful de lucrare trebuie sa completeze formularul autorizatiei de lucru si sa-l semneze, confirmand realizarea masurilor ce ii revin.

Art. 98. - (1) In instalatiile electrice cu supraveghere , masurile tehnice pentru asigurarea zonei de lucru trebuie sa fie luate de catre personalul de servire/conducere operativa, care va face si admiterea la lucru. Pentru verificarea lipsei tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se respecte prevederile prezentelor instructiuni.

(2) In cazul in care seful de lucrare face parte din categoria personal delegat, participarea acestuia la realizarea masurilor tehnice si organizatorice se va detalia in conventia de lucrari. Seful de lucrare trebuie sa verifice luarea acestor masuri si sa le confirme prin semnatura in autorizatia de lucru.

(3) Daca seful de lucrare constata ca personalul de servire/conducere operativa nu a luat toate masurile tehnice necesare pentru asigurarea zonei de lucru, conform prevederilor prezentei instructiuni proprii, el trebuie sa solicite admitentului completarea acestora, consemnandu-le in autorizatia de lucru, la partea privind "Inceperea si desfasurarea lucrarii". Vor semna atat admitentul, cat si seful de lucrare, in rubricile rezervate.

Art. 99. - In instalatiile electrice fara supraveghere , masurile tehnice pentru asigurarea zonei de lucru trebuie sa fie luate de catre: personalul propriu sau delegat desemnat de emitent

Art. 100. - Toti membrii formatiei de lucru trebuie sa semneze in autorizatia de lucru, dupa insusirea instructajului efectuat de catre seful de lucrare, confirmand prin aceste semnaturi ca au luat cunostinta de limitele zonei de lucru, de masurile de securitate a muncii ce trebuie respectate si de sarcinile de lucru incredintate.

Art. 101. - Dupa indeplinirea tuturor celor de mai sus este permisa inceperea propriu-zisa a lucrarii in zona de lucru.

Art. 102. - Pe durata realizarii zonei de lucru seful de lucrare trebuie sa ia masuri pentru evitarea accidentarii sale sau a membrilor formatiei cu care realizeaza operatiile pregatitoare, respectand reglementarile proprii.

Art. 103. - (1) In timpul executarii lucrarii, seful de lucrare trebuie sa se afle in permanenta in zona de lucru asigurand controlul activitatii formatiei de lucru, supravegherea membrilor acesteia sau participarea la lucrarea incredintata.

(2) In cazul in care in apropierea zonei de lucru, sub limita admisa (distanta de vecinatate), se gasesc instalatii aflate sub tensiune, iar ingradirile acestora (plase, bariere, etc.) permit trecerea de sau prin ele a obiectelor, uneltelor sau a altor mijloace de munca, seful de lucrare nu va executa operatii in cadrul lucrarii, efectuand doar supravegherea permanenta a membrilor formatiei de lucru. Daca in aceste situatii este necesara participarea efectiva a sefului de lucrare la executarea unor operatii sau la verificarea calitatii unei operatii, el trebuie sa intrerupa activitatea formatiei de lucru, aceasta ramanand in zona de lucru fara a mai executa vreo operatie. Intreruperea activitatii nu se va consemna in autorizatia de lucru.

(3) Seful de lucrare executa operatia sau controlul necesar, eventual ajutat de un membru al formatiei de lucru. Dupa terminarea operatiei sau controlului de catre seful de lucrare se poate relua, in mod normal lucrul.

(4) In timpul executarii lucrarii, sefului de lucrare si membrilor formatiei de lucru le este interzisa deschiderea ingradirilor (fixe sau mobile) sau a vizoarelor, capacelor etc. aferente instalatiilor care nu fac parte din zona de lucru.

Art. 104. - (1) Toti membrii formatiei de lucru trebuie sa se afle in permanenta in zona de lucru. In cazul in care natura lucrarilor o impune se admite ca unii membri ai formatiei de lucru sa lucreze separat (la alt etaj, in alta incapere, in statia exterioara).

(2) In acest ultim caz, subgrupa ce lucreaza separat (chiar o singura persoana) trebuie sa aiba un instructaj special facut de catre seful de lucrare (fara consemnare) si sa aiba conditii de lucru asigurate, astfel incat sa se evite pericolul de accidentare (usi incuiate spre parti aflate sub tensiune, ingradiri permanente, indicatoare de securitate etc.). Subgrupa ce lucreaza separat trebuie sa aiba in componenta un electrician cu cel putin grupa a III-a de autorizare, acesta din urma preluand prerogativele sefului de lucrare. Daca subgrupa este alcatuita dintr-o singura persoana, aceasta trebuie sa fie electrician cu minim grupa a III-a de autorizare.

Art. 105. - In cazul in care seful de lucrare paraseste zona de lucru, el trebuie sa evacueze membrii formatiei din aceasta zona, nefiind permis nici unei persoane sa revina in ea, in timpul cat lipseste seful de lucrare.

Art. 106. - (1) In zona de lucru, fara acceptul sefului de lucrare, au acces, in afara de componentii formatiei de lucru, numai admitentul si personalul cu drept de control.

(2) In zona de lucru au acces numai cu acceptul sefului de lucrare, persoane cu drept de control al calitatii, protectiei mediului , al situatiilor de urgenta si persoane care urmaresc executia lucrarilor.

(3) Seful de lucrare sau membrii formatiei de lucru trebuie sa interzica accesul altor persoane in zona de lucru care nu se regasesc in situatiile prevazute la alineatele 1 si 2.

Art. 107. - (1) Seful de lucrare are dreptul sa modifice componenta formatiei proprii, in sensul scoaterii sau introducerii de persoane, consemnand aceasta in autorizatia de lucru la partea "Modificari in componenta formatiei de lucru".

(2) Persoanele scoase (in cazul in care au fost prezente la admiterea la lucru) si cele introduse in formatia de lucru, trebuie sa semneze in autorizatia de lucru, confirmand prin aceasta ca nu vor mai patrunde in zona de lucru, respectiv ca li s-a facut instructaj la introducerea in formatie.

Art. 108. - (1) Cand seful de lucrare supravegheaza in instalatii electrice o formatie de alta specialitate , el trebuie sa realizeze sau sa asigure masurile tehnice zonei de lucru, pentru a impiedica accidentele de natura electrica si sa instruiasca formatia de lucru.

(2) In timpul lucrarii, seful de lucrare care supravegheaza formatia de lucru de alta specialitate, trebuie sa fie in permanenta in zona de lucru, urmarind ca membrii formatiei de lucru sa nu depaseasca limitele acestei zone.

(3) Conducerea formatiei de lucru de alta specialitate apartine sefului acesteia, sub aspectul distribuirii sarcinilor si efectuarea instructajului pentru prevenirea accidentelor, altele decat cele de natura electrica, specifice instalatiei.

Art. 109. - (1) Mutarea in alta zona de lucru se face prin grija sefului de lucrare. In noua zona de lucru, seful de lucrare trebuie sa realizeze toate masurile tehnice necesare.

(2) Nu este permisa stabilirea altor zone de lucru sau marirea lor fata de prevederile autorizatiei de lucru.

(3) Seful de lucrare trebuie sa consemneze in autorizatia de lucru realizarea sau asigurarea masurile tehnice pentru noua zona de lucru si trebuie sa instruiasca membrii formatiei de lucru, semnand in autorizatia de lucru in coloana prevazuta in acest scop si confirmand, in acest fel, ca s-au luat toate masurile tehnice de protectie a muncii necesare in noua zona de lucru si s-au instruit membrii formatiei de lucru. La terminarea lucrului intr-o zona de lucru, seful de lucrare trebuie sa supravegheze strangerea uneltelor, dispozitivelor de lucru si utilajelor, sa demonteze mijloacele de protectie montate prin grija sa si de asemenea trebuie sa evacueze membrii formatiei de lucru din zona. Mijloacele de protectie montate, care sunt comune si necesare urmatoarei zone de lucru, pot ramane montate.

(4) In instalatiile electrice cu supraveghere, masurile tehnice pentru asigurarea unei noi zone de lucru se iau de catre personalul de servire operativa, care va face si admiterea la lucru, semnand la coloana respectiva din autorizatia de lucru alaturi de seful de lucrare.

Indeplinirea formalitatilor in cazul intreruperii si reluarii lucrarii

Art. 110. - (1) Intreruperea lucrarii este de competenta sefului de lucrare, a admitentului sau a persoanelor cu drept de control, dupa caz. In functie de natura intreruperii aceasta poate fi:

a) pentru masa si odihna;

b) ca urmare a imposibilitatii de continuare a lucrarii;

c) dispusa ca urmare a nerespectarii normelor de protectie a muncii;

d) pentru utilizarea formatiei de lucru la executarea unor lucrari urgente (remedieri in urma unor incidente etc.);

e) pentru efectuarea unor probe , incercari asupra instalatiei, verificarea lucrarii;

f) la sfarsitul programului de lucru zilnic, in cazul lucrarii cu o durata de executie mai mare de o zi;

(2) Dupa evacuarea zonei de lucru, indiferent din ce motive, fiecarui membru al formatiei de lucru ii este interzisa revenirea, in timpul sau la incheierea perioadei de intrerupere a lucrarii, fara a fi insotit de catre seful de lucrare sau inainte ca acesta sa confirme (dispuna) reinceperea lucrarii. Seful de lucrare va face uz si in acest caz de atributia precizata la Art. 81 (2) lit. j) din prezentele norme specifice.

Art. 111. - (1) Intreruperea pentru masa si odihna se face prin grija si pe raspunderea sefului de lucrare.

(2) In cazul unei astfel de intreruperi, mijloacele de protectie si dispozitivele din zona de lucru nu trebuie demontate, membrii formatiei de lucru asigurand paza zonei, pentru a nu permite accesul in interiorul ei a altor persoane.

(3) Intreruperea lucrarii pentru motivele consemnate la al. (1) nu se consemneaza in autorizatia de lucru.

Art. 112. - (1) Intreruperea ca urmare a imposibilitatii de continuare a lucrarii se face prin grija si pe raspunderea sefului de lucrare, la initiativa sa sau a unui membru al formatiei de lucru, insusite de catre seful de lucrare, la aparitia oricarui fenomen sau situatie ce poate duce la accidentarea membrilor formatiei de lucru, si anume:

a) aparitia furtunii;

b) aparitia descarcarilor electrice in zona;

c) constatarea unei situatii in instalatie, neprevazute in autorizatia de lucru;

d) aparitia unei situatii tehnologice, ce prezinta pericol de accidentare sau pentru care nu sunt conditii de lucru, in concordanta cu prevederile instructiunilor specifice;

e) nerespectarea disciplinei sau a normelor de protectie a muncii de catre membrii formatiei de lucru.

(2) Intreruperea pentru unul din motivele de mai sus, nu necesita demontarea mijloacelor de protectie si a dispozitivelor din zona de lucru.

(3) Pe durata intreruperii lucrarii, in instalatiile exterioare neingradite aflate in situatiile consemnate la literele c); d) si e) de mai sus trebuie sa se ia masuri de paza, prin care sa nu se permita accesul persoanelor neavizate in zona de lucru.

(4) La revenirea formatiei in zona de lucru, dupa disparitia sau eliminarea cauzei care a condus la intreruperea lucrarii, seful de lucrare trebuie sa verifice existenta tuturor mijloacelor de protectie montate in zona de lucru si numai dupa aceea va permite accesul membrilor formatiei in zona de lucru.

(5) Intreruperea lucrarii precum si reluarea acesteia, se consemneaza separat in autorizatia de lucru, la partea rezervata in acest scop, notandu-se data si ora intreruperii, respectiv reluarii lucrarii, seful de lucrare semnand in coloana respectiva.

Art. 113. - (1) Personalul cu drept de control, admitentul sau personalul de servire operativa a instalatiei respective are competenta de a dispune sefului de lucrare intreruperea lucrarii, in cazul in care se constata nerespectarea prevederilor autorizatiei de lucru (depasirea zonei de lucru, neluarea masurilor tehnice necesare pentru realizarea zonei de lucru etc.) sau a altor prevederi ale instructiunilor de protectie a muncii (neutilizarea mijloacelor individuale de protectie, a echipamentelor tehnice corespunzatoare etc.).

(2) Dupa eliminarea cauzelor care au condus la necesitatea intreruperii lucrarii, continuarea acesteia este permisa pe raspunderea sefului de lucrare.

(3) In cazul nerespectarii de catre seful de lucrare a dispozitiilor primite, indiferent de motive, personalul de control, admitentul sau personalul de servire operativa a instalatiei respective trebuie sa evacueze formatia de lucru, sa retraga autorizatia de lucru si sa anunte emitentul pentru luarea masurilor necesare in vederea continuarii lucrarilor.

(4) Intreruperea lucrarii dispuse conform celor de mai sus va fi consemnata in autorizatia de lucru, notandu-se data si ora intreruperii, iar seful de lucrare va semna in coloana rezervata in acest scop. Reluarea lucrarii trebuie sa fie consemnata, de asemenea, in autorizatia de lucru, notandu-se data si ora, iar seful de lucrare trebuie sa semneze in coloana corespunzatoare .

Art. 114. - (1) Necesitatea utilizarii formatiei de lucru pentru executarea unor lucrari urgente, impune intreruperea temporara a lucrarii, la dispozitia admitentului sau a emitentului.

(2) In aceasta situatie, formatia de lucru evacueaza zona de lucru, iar mijloacele de protectie si dispozitivele din aceasta zona pot ramane montate.

(3) Pe durata intreruperii lucrarii, in instalatiile exterioare neingradite, seful de lucrare trebuie sa ia masuri de paza, pentru a nu se permite accesul persoanelor neavizate in zona de lucru.

(4) La revenirea formatiei in zona de lucru dupa intreruperea lucrarii in alte situatii decat cele prevazute la alin. (3) de mai sus, seful de lucrare trebuie sa verifice existenta tuturor mijloacelor de protectie prevazute in autorizatia de lucru si numai dupa aceea va permite accesul membrilor formatiei in zona de lucru.

(5) Intreruperea si reluarea lucrarii trebuie consemnata in autorizatia de lucru.

Art. 115. - (1) Personalul de servire operativa, in calitate de admitent, trebuie sa ceara sefului de lucrare intreruperea lucrarii, in instalatia in care se lucreaza, cand sunt necesare probe, incercari sau revenire la schema normala.

(2) In instalatiile fara personal de supraveghere, solicitarea intreruperii lucrarii poate fi data de admitentul, emitentul sau coordonatorul lucrarii.

(3) Admitentul, emitentul sau coordonatorul lucrarii trebuie sa dispuna tuturor sefilor de lucrare evacuarea personalului si, daca situatia o cere, demontarea mijloacelor de protectie din zonele de lucru.

(4) Sefii de lucrari sunt obligati sa respecte dispozitiile admitentului, emitentului sau coordonatorului, referitoare la intreruperea lucrarilor si demontarea mijloacelor de protectie din zonele de lucru, daca situatia o cere si sa retraga membrii formatiei din aceste zone, confirmand aceasta prin completarea autorizatiilor de lucru la partea "Intreruperea si reluarea lucrarii".

(5) In timpul efectuarii probelor, incercarilor etc. care se fac de catre o alta formatie, cu autorizatie de lucru proprie, seful de lucrare, a carui lucrare a fost intrerupta, trebuie sa supravegheze in mod deosebit membrii formatiei proprii, pentru a nu patrunde in zona respectiva, atat timp cat dureaza intreruperea lucrarii.

(6) Reluarea lucrarii este admisa numai dupa primirea aprobarii in acest sens de la admitent, emitent sau coordonator si dupa completarea autorizatiei de lucru la partea rezervata in acest scop.

(7) In instalatiile electrice cu supraveghere, seful de lucrare trebuie sa ia masuri de asigurare impotriva accidentelor de natura neelectrica.

(8) Seful de lucrare este obligat ca la reluarea lucrarii sa ia toate masurile tehnice necesare in zona de lucru, confirmand aceasta prin semnare in autorizatia de lucru.

(9) In instalatiile electrice cu supraveghere, demontarea si remontarea mijloacelor de protectie in zona de lucru, ca urmare a intreruperii lucrarii, pot fi executate de catre personalul de servire operativa sau de catre seful de lucrare.

Art. 116. - (1) Se admite ca in instalatiile electrice, seful de lucrare care executa lucrari de defectoscopie sau incercari cu tensiune marita, in baza autorizatiei de lucru, sa demonteze si sa remonteze mijloacele de protectie din zona de lucru proprie.

(2) Emitentul trebuie sa consemneze in autorizatia de lucru, (Cap. A, poz. 13 "Masuri suplimentare") lucrarile ce trebuie intrerupte pe timpul incercarilor si numele sefilor de lucrare.

(3) Seful de lucrare de incercari si defectoscopie trebuie sa solicite admitentului intreruperea lucrarilor din instalatia ce urmeaza a fi supusa incercarilor si demontarea mijloacelor de protectie in zonele de lucru, daca situatia o cere.

(4) Sefii de lucrari ai formatiilor de lucru care se retrag trebuie sa consemneze intreruperea lucrarilor in autorizatiile de lucru aflate asupra lor, admitentul va retine aceste autorizatii de lucru la el. Efectuarea incercarilor este permisa numai dupa ce s-a facut intreruperea lucrarilor la toate formatiile de lucru ce lucreaza la instalatia supusa incercarilor.

(5) Dupa terminarea incercarilor, demontarea instalatiilor utilizate la incercari si descarcarea de sarcina capacitiva, seful de lucrare pentru incercari si defectoscopie va comunica admitentului terminarea lucrarii si posibilitatea reluarii lucrarilor de catre formatiile de lucru ale caror lucrari au fost intrerupte.

(6) Sefii de lucrari trebuie sa verifice si sa realizeze din nou toate masurile tehnice necesare in zonele de lucru proprii, confirmand aceasta prin semnarea in autorizatia de lucru in partea rezervata in acest scop, la reluarea lucrarii.

Art. 117. - (1) Intreruperea lucrarii la sfarsitul programului de lucru zilnic, in cazul lucrarilor fara scoatere de sub tensiune sau cu scoatere de sub tensiune, dar fara repunere zilnica sub tensiune, trebuie sa se faca prin grija si pe raspunderea sefului de lucrare, fara anuntarea admitentului si fara demontarea mijloacelor de protectie si a dispozitivelor din zona de lucru. Se excepteaza lucrarile in instalatiile electrice cu supraveghere, cand autorizatia de lucru se preda admitentului, care o pastreaza pe durata intreruperii lucrarii.

(2) La revenirea formatiei in zona de lucru, seful de lucrare trebuie sa verifice existenta tuturor mijloacelor de protectie prevazute in autorizatia de lucru si numai dupa aceea va permite accesul membrilor formatiei in zona de lucru.

(3) Intreruperea si reluarea lucrarii trebuie consemnata in autorizatia de lucru.

Art. 118. - (1) Intreruperea lucrarii la sfarsitul programului de lucru zilnic, precum si reluarea lucrarii intr-una din zilele urmatoare, in cazul lucrarilor cu scoatere de sub tensiune dar cu repunere zilnica sub tensiune, trebuie sa se faca de catre seful de lucrare cu anuntarea si aprobarea admitentului.

(2) Seful de lucrare trebuie sa demonteze mijloacele de protectie si dispozitivele din zona de lucru, la sfarsitul programului de lucru zilnic.

(3) Seful de lucrare trebuie sa verifice conditiile tehnice necesare repunerii sub tensiune a instalatiei (partii din instalatie) si sa evacueze membrii formatiei, consemnand in autorizatia de lucru data si ora intreruperii lucrarii si semnand in partea rezervata in acest scop.

(4) Seful de lucrare trebuie sa comunice admitentului intreruperea lucrarii, demontarea mijloacelor de protectie si dispozitivelor din zona de lucru, montate prin grija sa, inclusiv evacuarea membrilor formatiei de lucru, specificand ca instalatia poate fi pusa sub tensiune.

(5) Seful de lucrare trebuie sa anunte admitentul (direct sau prin telefon ori radio) ca intentioneaza sa reia lucrarea.

(6) Dupa luarea masurilor tehnice pentru realizarea separarii electrice in instalatiile electrice cu supraveghere, admitentul trebuie sa transmita direct aprobarea de reincepere a lucrarii.

(7) Seful de lucrare trebuie sa realizeze masurile tehnice necesare in zona de lucru si va dispune membrilor formatiei reluarea lucrarii, consemnand in autorizatia de lucru data si ora reluarii lucrarii, si semnand in partea rezervata in acest scop.

(8) In situatia in care seful de lucrare este si admitent, reluarea lucrarii se va face pe proprie raspundere dupa luarea tuturor masurilor tehnice de securitate a muncii pentru realizarea zonei de lucru si dupa consemnarea reluarii lucrarii in autorizatia de lucru.

(9) Cand aprobarea de reluare a lucrarii se realizeaza prin transmitere indirecta, seful de lucrare va cere si va consemna la capitolul E in formularul autorizatiei de lucru, in coloana aferenta semnaturii admitentului numarul mesajului pentru masurile tehnice pe care nu le-a executat personal.

(10) Nereluarea lucrarilor intrerupte dupa mai mult de trei zile lucratoare consecutive conduce la pierderea valabilitatii formularului autorizatiei de lucru. Reluarea lucrarii dupa mai mult de trei zile trebuie realizata in baza unei noi autorizatii de lucru.

Indeplinirea formalitatilor la terminarea lucrarii

Art. 119. - (1) La terminarea lucrarii, seful de lucrare trebuie sa asigure in succesiune, strangerea tuturor materialelor si uneltelor, executarea curateniei, demontarea mijloacelor de protectie montate impreuna cu formatia sa in zona de lucru si evacuarea tuturor membrilor formatiei din instalatie. Seful de lucrare trebuie sa predea instalatia admitentului, executand impreuna cu acesta probele functionale ale aparatelor revizuite, posibil a fi executate inainte de punerea sub tensiune, dupa care completeaza in autorizatia de lucru partea ce-l priveste la capitolul F "Terminarea lucrarii si predarea-primirea instalatiei" inclusiv obtinerea semnaturilor membrilor formatiei de lucru.

(2) In cazul in care formatia de lucru este de alta specialitate si executa lucrari in instalatii electrice, sub supravegherea unui electrician supraveghetor de lucrare, anuntarea terminarii lucrarii se va face de catre seful acestei formatii, supraveghetorului.

(3) Comunicarea terminarii lucrarii se face de catre seful de lucrare (supraveghetor) admitentului direct sau indirect, prin mesaj radio sau telefonic, consemnat in evidentele operative sau in caietul de mesaje. In cazul in care aceasta comunicare se face direct, admitentul va retine autorizatia de lucru, iar in cazul comunicarii indirecte, seful de lucrare va preda ulterior admitentului autorizatia de lucru.

(4) Din momentul comunicarii terminarii lucrarii de catre seful de lucrare admitentului, este interzis accesul membrilor formatiei de lucru in instalatia (partea din instalatie) la care au lucrat, aceasta putand fi pusa sub tensiune.

(5) Dupa primirea comunicarii de terminare a lucrarii, din partea tuturor sefilor de lucrare pe care i-a admis la lucru (sau care au fost admisi la lucru de catre personalul de servire operativa), admitentul trebuie sa anunte personalul de comanda operativa, care are instalatia respectiva in comanda nemijlocita sau cel de coordonare, despre terminarea lucrarii si posibilitatea punerii sub tensiune a instalatiei (partii din instalatie).

Art. 120. - (1) In cazuri deosebite este permis ca instalatia sau partea din instalatie sa fie pusa sub tensiune, inaintea terminarii normale a lucrarii. In aceste situatii, personalul de comanda operativa sau de coordonare, se adreseaza admitentului, singura persoana care are dreptul sa confirme posibilitatea punerii instalatiei sau partii din instalatie sub tensiune.

(2) De asemenea este permis ca lucrarea sa se incheie fara punerea sub tensiune a instalatiei. In aceste situatii, admitentul confirma incheierea lucrarii prin semnarea autorizatiei la cap F pct.11 si va comunica dispecerului incheierea lucrarii fara punerea sub tensiune a instalatiei.

(3) Sefii de lucrari trebuie ca, la dispozitia admitentului, sa incheie in cel mai scurt timp lucrarile, sa demonteze mijloacele de protectie din zona de lucru (montate prin grija lor), sa evacueze membrii formatiilor de lucru proprii din instalatie si sa comunice terminarea lucrarilor permitand punerea sub tensiune a instalatiei sau partii din instalatie.

(4) Metodologia de confirmare a terminarii lucrarilor in aceste situatii este aceeasi ca in cazul terminarii normale.

(5) Pentru situatiile in care sefii de lucrare, respectiv membrii formatiilor de lucru, nu au fost gasiti in zonele de lucru, admitentul trebuie sa se asigure ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune (nu sunt parti lipsa, nu sunt scurtcircuitoare montate, etc., care ar putea conduce la accidente umane sau tehnice). In aceasta situatie admitentul trebuie sa asigure personal de paza, care sa impiedice accesul formatiilor in zona de lucru. Personalul de paza nu are voie sa paraseasca locurile fixate, pana cand sefii de lucrari, luand act de situatia survenita, vor consemna in autorizatiile de lucru terminarea lucrarilor.

3.2.2. Executarea lucrarilor fara autorizatie de lucru

Art. 121. - In instalatiile electrice in exploatare se pot executa lucrari fara autorizatie de lucru, in baza:

a) instructiunilor tehnice interne de protectie a muncii (ITI-PM);

b) atributiilor de serviciu (AS);

c) dispozitiilor verbale (DV);

d) proceselor verbale (PV).

Art. 122. - (1) Executarea de lucrari in instalatiile electrice din exploatare fara AL se face pe baza unei dispozitii a emitentului.

(2) La executarea lucrarilor fara AL se admite cumulul de functii, conform prevederilor Art. 83 din prezentele instructiuni specifice.

(3) La executarea lucrarilor ara AL trebuie sa se respecte prevederile Art.103 (4) din prezentele instructiuni specifice.

3.2.3. Executarea lucrarilor in baza instructiunilor tehnice interne de protectie a muncii (ITI-PM)

Art. 123. - Executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare in baza ITI-PM, este permisa personalului autorizat in acest sens.

Art. 124. - ITI-PM se aproba de catre conducatorul unitatii care a elaborat instructiunea si se avizeaza din punct de vedere al masurilor de securitate a muncii de unitatea de exploatare la care se aplica; continutul ITI-PM este structurat in anexa 3 D la prezenta instructiune.

Art. 125. - (1) Lista categoriilor de lucrari ce se pot executa pe baza de ITI-PM, este prezentata in anexa4.

(2) Unitatile (subunitatile) vor intocmi liste cu lucrarile derivate din anexa 4, care trebuie aprobate de conducatorii acestora. Aceste liste pot fi completate si cu alte lucrari, ce vor fi avizate de asemeni de conducatorul unitatii (subunitatii) de exploatare.

(3) Lista personalului care are dreptul de a executa lucrari in baza ITI-PM, avand pentru fiecare lucrator precizate numerele ITI-PM respective, din lista cu denumirile acestora, trebuie sa se afle la sediul formatiei de lucru care executa lucrari in baza lor si la sediul personalului care admite la lucru.

(4) ITI-PM se va afla asupra sefului de lucrare in timpul executarii lucrarii.

Art. 126. - (1) Pentru executarea lucrarilor in baza ITI-PM, masura organizatorica de dispunere a lucrarii, trebuie sa se realizeze, prin consemnarea lucrarilor de catre emitent, intr-un registru special destinat acestui scop aflat la sediul unitatii (sau al subunitatii) care are in exploatare instalatia in care urmeaza a se lucra, notandu-se:

a) instalatia in care urmeaza a se lucra;

b) numarul ITI-PM in baza careia urmeaza a se executa lucrarea;

c) numele emitentului, admitentului, sefului de lucrare si al membrilor formatiei de lucru;

d) data executarii lucrarii;

e) semnaturile emitentului si a sefului de lucrare

f) data si ora la care seful de lucrare a comunicat personalului de servire operativa inceperea si terminarea lucrarii.

(2) Pentru formatiile dispersate teritorial, dispozitia de executare a lucrarilor in baza ITI-PM se poate da si telefonic, cu consemnarea si apoi confirmarea prin semnatura in registrul aferent, mentionat la pct. (1) e) .

(3) In vederea executarii unei lucrari pe baza ITI-PM in instalatii electrice, personalul de servire operativa trebuie sa consemneze in evidentele sale operative urmatoarele:

a) denumirea instalatiei si a echipamentului (elementului) la care se lucreaza;

b) numarul ITI-PM in baza careia se executa lucrarea;

c) numele sefului de lucrare si numarul membrilor formatiei de lucru;

d) manevrele executate;

e) data si ora inceperii si terminarii lucrarii;

(4) La executarea unei lucrari in instalatii electrice in baza ITI-PM care necesita manevre (modificari ale schemei, intreruperi de tensiune) sau afecteaza circuite secundare, seful de lucrare va solicita personalului operativ executarea acestora. Aprobarea pentru efectuarea manevrelor de catre personalul operativ sau modificarea circuitelor secundare se da de catre treapta de conducere operativa.

Art. 127. - (1) Formatia de lucru trebuie sa aiba conform prevederii ITI-PM, un numar minim de executanti cu grupe de autorizare necesare executarii manevrelor si a lucrarii.

(2) Formatia poate fi completata cu personal de alta specialitate, seful de lucrare avand obligatia instruirii corespunzatoare lucrarii specifice care urmeaza sa se execute.

(3) Masurile privind autoadmiterea la lucrare, supravegherea in timpul lucrarii, intreruperea lucrarii, mutarea in alta zona de lucru, se iau de catre seful de lucrare, fara a fi consemnate.

Art. 128. - La executarea lucrarilor in baza ITI-PM in instalatiile electrice fara supraveghere, se interzice autoadmiterea, daca in instalatia separata electric lucreaza concomitent si alte formatii de lucru.

3.2.4. Executarea lucrarilor in baza atributiilor de serviciu (AS)

Art. 129. - Lucrarile in baza atributiilor de serviciu se executa numai de catre personalul de servire operativa a instalatiilor electrice.

Art. 130. - La lucrarile executate in baza atributiilor de serviciu, masura organizatorica de indeplinire a formelor de lucru se realizeaza prin semnatura de preluare a serviciului, in registrul operativ (va semna intreaga formatie de lucru).

Art. 131. - Masurile organizatorice privind admiterea la lucru, supravegherea in timpul lucrului, intreruperea lucrarii, mutarea in alta zona de lucru, trebuie sa fie luate de catre seful de lucrare, fara a fi consemnate.

Art. 132. - Lista categoriilor de lucrari ce se pot executa in baza atributiilor de serviciu, este cuprinsa in anexa 4.

Art. 133. - (1) Unitatile (subunitatile) vor intocmi liste cu lucrarile concrete derivate din anexa 4, care trebuie aprobate de conducatorii acestora. Aceste liste pot fi completate si cu alte lucrari.

(2) Lista lucrarilor ce se executa in baza atributiilor de serviciu, trebuie sa se afle la sediul personalului de servire operativa si trebuie cunoscuta de acesta.

3.2.5. Executarea lucrarilor in baza dispozitiilor verbale (DV)

Art. 134. - Categoriile de lucrari care se pot executa in baza dispozitiilor verbale sunt prezentate in anexa 4 la prezentele instructiuni proprii, iar acestea nu sunt limitative.

Art. 135. - (1) Lista lucrarilor ce se pot executa pe baza dispozitiilor verbale trebuie aprobata de conducatorul unitatii si trebuie sa se afle la sediul subunitatii si la personalul de servire operativa.

(2) Emitentii dispozitiilor verbale trebuie sa se convinga ca acestea au fost intelese complet si corect de catre cel (cei) caruia (carora) le-au fost dispuse.

3.2.6. Executarea lucrarilor in baza proceselor verbale (PV)

Art. 136. - Executarea lucrarilor in baza proceselor verbale se admite in instalatiile electrice scoase de sub tensiune, in care instalatia sau partea din instalatie la care se lucreaza este separata vizibil prin dezlegari de cordoane sau conductoare la liniile electrice aeriene, demontarea unor portiuni de bare sau dezlegarea conductoarelor de la aparataj.

Art. 137. - Elementele cuprinse in procesul verbal sunt prezentate in anexa 3E, procedura de circulatie si pastrare fiind conforma in acest sens cu cele ale autorizatiei de lucru din prezentele instructiuni.

Art. 138. - Aprobarea de incepere a lucrarii si comunicarea privind terminarea lucrarii trebuie sa se dea prin transmitere directa.

3.3. Masuri tehnice si organizatorice de securitate a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare, fara scoaterea acestora de sub tensiune

Art. 139. - (1) Executarea lucrarilor fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice din exploatare este admisa in situatia in care:

a) zona de lucru este situata la o distanta mai mare decat limita admisa (distanta de vecinatate) stabilita la Art. 49 (2) si sunt luate masuri tehnice conform Art. 140 din prezentele instructiuni;

b) zona de lucru sau o parte a acesteia se situeaza sub limita admisa( distanta de vecinatate) fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice si sunt luate masuri tehnice conform Art. 140 din prezentele instructiuni.

c) zona de lucru este situata in instalatiile electrice la care s-a intrerupt tensiunea si s-au realizat separarile electrice, dar care nu sunt legate la pamant si in scurtcircuit si sunt luate masuri tehnice conform Art. 142 din prezentele instructiuni

d) lucrarea se executa direct asupra instalatiei electrice sub tensiune si sunt luate masuri tehnice conform Art. 145 sau 146 din prezentele instructiuni.

(2) Conducatorul unitatii de exploatare trebuie sa aprobe lista lucrarilor ce se executa fara scoatere de sub tensiune precum si a formei organizatorice conform prevederilor Art. 77 din prezentele instructiuni, in baza careia personalul este obligat sa le execute.

(3) Lucrarile fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor si echipamentelor electrice trebuie sa fie executate de catre personalul autorizat pentru lucrul sub tensiune.

Art. 140. - Pentru executarea lucrarilor la distanta mai mare decat limita admisa ( distanta de vecinatate), fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice, trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice:

a) identificarea instalatiei (zonei) la care urmeaza a se lucra;

b) verificarea vizuala a continuitatii legarii la pamant a partilor metalice care in mod normal nu trebuie sa fie sub tensiune;

c) delimitarea materiala a zonei de lucru, montarea panourilor de semnalizare de securitate si /sau marcarea limitei de acces pe stalpii metalici in cazul vopsirii sau lucrarilor de lacatuserie asupra acestora.

d) luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica;

Art. 141. - In timpul executarii lucrarilor la distanta mai mare decat limita admisa (distanta de vecinatate), fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice, sunt interzise:

a) demontarea ingradirilor permanente sau depasirea acestora;

b) urcarea pe posturile de transformare aeriene, pe suportul aparatajului aflat sub tensiune si pe ingradirile permanente ale acestuia.

Art. 142. - (1) Pentru executarea lucrarilor sub limita admisa (distanta de vecinatate) fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice, trebuie sa se realizeze, cel putin, urmatoarele masuri tehnice:

a) identificarea instalatiei (locului) in care urmeaza a se lucra;

b) verificarea vizuala a continuitatii legarii la pamant a partilor metalice care in mod normal nu trebuie sa fie sub tensiune;

c) verificarea lipsei tensiunii, dupa caz, la elementele metalice ale instalatiilor din viitoarea zona de lucru (stalpi metalici, stelaje metalice ale tablourilor de distributie, usi ale cutiilor de distributie, firidelor de bransament etc.), utilizand detectorul de joasa tensiune;

d) montarea de ingradiri electroizolante mobile, dupa caz

e) delimitarea materiala a zonei de lucru, dupa caz, si montarea indicatoarelor de securitate;

f) luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica;

Art. 143. - Pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice sau partile din instalatii separate electric trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice:

a) identificarea instalatiei (locului) in care urmeaza a se lucra;

b) verificarea integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatajelor, a stalpilor si suportilor metalici si de beton (dupa caz);

c) verificarea lipsei tensiunii si descarcarea de sarcina capacitiva a instalatiei la care urmeaza a se lucra; verificarea lipsei tensiunii se va efectua, dupa caz, si la elementele metalice ale instalatiilor (stalpi metalici, stelaje metalice ale tablourilor de distributie, usi ale cutiilor de distributie, firidelor de bransament etc.);

d) delimitarea materiala a zonei de lucru si montarea panourilor de semnalizare de securitate, dupa caz;

e) luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica;

f) utilizarea dispozitivelor si sculelor pentru lucru sub tensiune (dupa caz)

Art. 144. - Lucrarile care se executa direct asupra partilor aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice (de catre personalul de servire operativa sau de mentenanta), prin metoda "in contact", trebuie sa aiba la baza, ca forma organizatorica ITI-PM sau AS, iar cele care se executa prin metoda " la potential" trebuie sa aiba la baza, ca forma organizatorica ITI-PM intocmit in conformitate cu instructiunile tehnologice specifice lucrarilor.

Art. 145. - (1) Pentru executarea lucrarilor sub tensiune in contact la joasa tensiune trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice:

a) identificarea instalatiei (locului) in care urmeaza a se lucra;

b) verificarea vizuala a continuitatii legarii la pamant a partilor metalice care in mod normal nu trebuie sa fie sub tensiune;

c) verificarea lipsei de tensiune efectuata la partile metalice de la pct.b facuta cu detectorul de jt

d) delimitarea materiala a zonei de lucru, dupa caz, si montarea panourilor de semnalizare de securitate;

e) luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica;

f) asigurarea de catre seful de lucrare si membrii formatiei ca in spate si in partile laterale nu sunt in apropiere parti aflate sub tensiune neingradite sau neprotejate, astfel incat sa existe suficient spatiu, care sa permita efectuarea miscarilor necesare la lucrare, in conditii de securitate

g) utilizarea dispozitivelor si sculelor pentru lucru sub tensiune (dupa caz)

(2) Pentru executarea lucrarilor sub tensiune in contact la inalta tensiune este necesara autorizarea speciala a personalului;

(3) Executantii trebuie sa utilizeze echipamentele individuale de protectie la locul de munca, dispozitivele si mijloacele de protectie nominalizate in instructiunea tehnologica aferenta ;

(4) La folosirea pentru lucrul la inaltime a autoscarii mecanice, pentru evitarea pericolului de accidentare a personalului deservent (soferi sau electricieni-soferi), in cazul atingerii accidentale a autoscarii cu elementele instalatiei sub tensiune, personalul respectiv trebuie sa fie dotat si sa utilizeze in timpul coborarii si urcarii in cabina autoscarii, precum si la manevrarea acesteia, manusi electroizolante, incaltaminte electroizolanta si casca de protectie.

Art. 146. - (1) Pentru executarea lucrarilor asupra instalatiilor aflate sub tensiune la potential, trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice:

a) identificarea instalatiei (locului) in care urmeaza a se lucra;

b) luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica;

c) utilizarea dispozitivelor si uneltelor electroizolante speciale.

(2) Pentru executarea lucrarilor sub tensiune la potential la inalta tensiune este necesara autorizarea speciala a personalului.

(3) In cazul in care se lucreaza sub tensiune pe o linie electrica aeriana de inalta tensiune, trebuie sa se scoata din functiune instalatiile de reanclansare automata, pe toata durata lucrarilor.

(4) Linia electrica aeriana de inalta tensiune la care se lucreaza si care a declansat prin protectie, nu se va reconecta decat dupa ce s-au clarificat motivele declansarii, respectiv ca acestea nu provin din zona in care se lucreaza sub tensiune.

(5) Executantii trebuie sa utilizeze echipamentele individuale de protectie la locul de munca, dispozitivele si mijloacele de protectie nominalizate in instructiunea tehnologica aferenta.

3.4. Masuri de securitate a muncii la servirea operativa a instalatiilor electrice

Art. 147. - Personalul de servire operativa trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa detina minimum grupa a IV-a de autorizare daca isi desfasoara singur activitatea in instalatiile electrice;

b) sa detina minimum grupa a IV-a, respectiv minimum grupa a II-a de autorizare, daca instalatiile electrice sunt servite operativ de doua sau mai multe persoane.

Art. 148. - In cazuri justificate si pe timp limitat, se admite ca la dispozitia, sau cu aprobarea conducerii subunitatii de exploatare, formatia de servire operativa de serviciu sa fie marita sau completata, cu alt personal de exploatare. In asemenea cazuri, introducerea si scoaterea din formatia de servire operativa de serviciu a personalului suplimentar se va consemna de catre seful de tura in evidentele operative (numele si prenumele, ziua si ora, persoana care a dispus). Persoanele introduse suplimentar in formatia de servire operativa de serviciu trebuie sa semneze in registrul operativ si se subordoneaza sefului de tura, avand raspunderi corespunzatoare atributiilor specifice functiei exercitate sau sarcinilor incredintate.

Art. 149. - (1) Personalului de servire operativa ii este interzis sa demonteze ingradirile permanente ale instalatiilor electrice sub tensiune si sa patrunda dincolo de aceste ingradiri.

(2) Se permite deschiderea ingradirilor (fixe sau mobile) sau a vizoarelor, capacelor, etc.) unor dispozitive (vizoare, capace etc.) special destinate pentru a crea posibilitatea controlului curent (vizual) a echipamentelor aflate in interiorul ingradirilor, fiind interzisa depasirea catre interior a planului acestor dispozitive cu orice parte a corpului.

Art. 150. - Personalul de servire operativa trebuie sa insoteasca in instalatiile electrice cu supraveghere in care-si desfasoara activitatea persoanele cu drept de control sau alt personal aprobat de conducerea unitatii.

Supravegherea instalatiilor electrice

Art. 151. - Personalul de servire operativa care asigura numai supravegherea instalatiilor electrice, isi desfasoara activitatea in baza atributiilor sale de serviciu, putand detine minimum grupa a II-a de autorizare.

Controlul instalatiilor electrice

Art. 152. - (1) Controlul instalatiilor electrice se efectueaza de catre una sau doua persoane.

(2) In urmatoarele situatii controlul trebuie sa se efectueze de catre doua persoane:

a) instalatii nominalizate ca zona de risc ridicat si specific;

b) instalatii subterane la care accesul se face prin trape;

c) instalatii electrice exterioare (LEA) pe timp de noapte sau vizibilitate redusa (viscol, furtuna, ceata, ploi torentiale).

Art. 153. - (1) La controlul instalatiilor electrice de inalta tensiune aflate intr-o incinta, interioara sau exterioara, usa (poarta) de intrare in incinta respectiva trebuie sa fie incuiata din interior, de catre cel ce executa controlul, in asa fel incat sa nu se permita accesul unor persoane neavizate, dar sa se permita in schimb iesirea rapida in caz de necesitate. La efectuarea controlului in conditii de intuneric si noaptea, este obligatorie aprinderea luminii din incinta sau folosirea unei surse independente de lumina.

(2) In instalatiile electrice cu supraveghere, seful de tura poate da dispozitii pentru control in situatii deosebite (furtuna, ploaie, viscol etc.). In aceste situatii sefului de tura respectiv ii revin responsabilitatile emitentului.

Art. 154. - (1) In timpul efectuarii controlului, celor care il executa le sunt interzise:

a) executarea oricaror lucrari;

b) demontarea ingradirilor permanente ale instalatiilor electrice;

c) urcarea pe stalpii liniei;

d) urcarea pe structurile echipamentelor electrice.

(2) Se permite, la efectuarea controlului, aplicarea prevederilor Art.149 (2) de mai sus.

(3) In timpul executarii controlului, instalatia (celula, linie, echipament) trebuie considerata ca aflata sub tensiune, chiar in cazul in care se cunoaste ca s-a intrerupt tensiunea, avand in vedere posibilitatea punerii instalatiei sub tensiune (voita sau accidentala).

Art. 155. - (1) In cazul in care la control se constata o punere la pamant (atingerea unei parti din instalatie care se afla sub tensiune cu ingradirea permanenta, carcasa, stelajul, peretii, pardoseala sau un conductor cazut la pamant), persoanei care executa controlul ii este interzisa apropierea de locul de defect, inainte de scoaterea instalatiei de sub tensiune.

(2) Este interzisa parcurgerea pe sub conductoare a traseului unei linii electrice aeriene in cadrul controlului de noapte sau care se executa, ca urmare a unei declansari (chiar RAR reusit). Se excepteaza liniile de 110 kV, la care este permisa parcurgerea pe sub conductoare a traseului, in timpul zilei, in vederea depistarii defectelor la aceste linii.

(3) In cazul in care la controlul unei linii electrice aeriene se gaseste in localitati un conductor rupt, cazut la pamant sau care atarna, persoana care face controlul este obligata sa ia masuri de prevenire a apropierii trecatorilor de acesta (organizarea unei paze la locul de defect, fixarea pe tarusi a unor panouri de securitate de interzicere etc.) si sa anunte imediat personalul de conducere operativa pentru luarea de masuri corespunzatoare.

(4) In cazul in care conductorul rupt se afla in afara localitatilor, persoana care face controlul trebuie sa anunte personalul de conducere operativa cat mai repede posibil.

Art. 156. - In timpul controlului, in instalatiile electrice cu tensiuni sub 220 kV inclusiv, personalul va utiliza casca de protectie a capului si incaltaminte de protectie electroizolanta.

Executarea manevrelor in instalatiile electrice

Art. 157. - Manevrele in instalatiile electrice de inalta tensiune si joasa tensiune se executa, in conformitate cu prevederile "Regulamentului general de manevrare", RGM - PE 118.

Art. 158. - La executarea manevrelor, personalului ii este interzis sa atinga direct partile conductoare aflate sau destinate a se afla sub tensiune.

Art. 159. - (1) Manevrele in instalatiile electrice trebuie incepute numai dupa:

- primirea aprobarii sau dispunerii de executare;

- identificarea instalatiei (echipamentului si elementului) la care urmeaza sa se execute manevra.

(2) Se excepteaza cazurile de incidente (deranjamente) precum si cazurile de pericole iminente de accidente umane sau de incendii, cand manevrele se executa fara aprobare sau dispunere.

(3) Identificarea se realizeaza vizual, obligatoriu la fata locului, pe baza urmatoarelor elemente, dupa caz:

a) inscriptii, numerotari, denumiri;

b) aparate sau instalatii de detectie;

c) aparate de masura;

d) schema electrica a statiei, postului, etc.;

e) alte elemente.

(4) Manevrele se considera terminate numai dupa confirmarea executarii lor catre persoana care le-a aprobat sau le-a dispus.

(5) In cazul manevrelor coordonate, este interzis a se trece la executarea unei grupe distincte de operatii sau a unei operatii distincte, fara a avea dispozitia treptei de comanda operativa care coordoneaza manevrele. Treapta de comanda operativa care coordoneaza manevrele va considera grupa distincta de operatii sau operatia distincta dispusa ca executata, numai dupa ce primeste confirmarea.

Art. 160. - (1) Executarea manevrelor de catre o singura persoana este permisa numai in situatia in care aceasta are minimum grupa a IV-a de autorizare si se poate desfasura in urmatoarele conditii:

a) instalatia electrica este de joasa tensiune (cu exceptia celor subterane la care accesul se face prin trape);

b) instalatiile de inalta tensiune cu supraveghere sunt servite operativ de catre o singura persoana;

c) la brosarea - debrosarea intrerupatoarelor;

d) la verificarea lipsei de tensiune

e) la inchiderea-deschiderea cutitelor de legare la pamant;

f) la actionarea de la distanta a echipamentelor de comutatie primara.

g) la alte instalatii de inalta tensiune, stabilite si aprobate de catre conducerea unitatii (subunitatii) de exploatare.

(2) In situatiile in care operatiile de brosare - debrosare sunt dificile pentru o singura persoana, se admite participarea la manevre si a altei persoane, aceasta fiind seful de lucrare al formatiei sau un alt electrician cu minim grupa a II-a de autorizare.

Art. 161. - (1) Executarea manevrelor de catre doi electricieni avand minimum grupele a IV-a si respectiv a II-a de autorizare, trebuie sa se desfasoare in conditiile in care electricianul cu grupa de autorizare inferioara (executantul de manevra) trebuie sa execute manevra, iar cel cu grupa superioara (responsabilul de manevra) trebuie sa indice executantului fiecare operatie pe care acesta trebuie sa o efectueze, controland corectitudinea intelegerii si executarii fiecarei operatii si respectand succesiunea necesara a acestora (conform foii de manevra, cand manevra trebuie sa se execute astfel).

(2) Operatiile de verificare a lipsei tensiunii, a inchiderii CLP-urilor si de montare a clemelor scurtcircuitoarelor, trebuie efectuate de catre electricianul avand minimum grupa a II -a de autorizare.

(3) Ambii electricieni trebuie sa cunoasca perfect manevra ce urmeaza a fi executata si raspund solidar de corectitudinea executarii acesteia.

Art. 162. - Personalul care participa la manevre, trebuie sa utilizeze mijloacele individuale de protectie prevazute la Art. 72 din prezentele instructiuni.

Art. 163. - Manevrele de debrosare si brosare a intreruptoarelor montate pe carucior trebuie sa se execute in urmatoarele conditii:

a) utilizarea castii de protectie a capului, manusilor electroizolante si a incaltamintei electroizolante de protectie;

b) utilizarea pentru manevre numai a dispozitivului special prevazut de fabricant in acest scop.

Art. 164. - (1) Manevrarea sub tensiune a sigurantelor de joasa tensiune este permisa numai in cazurile in care nu exista pentru elementul protejat prin sigurantele respective un intreruptor (separator, contactor etc.) propriu circuitului respectiv, care sa permita intreruperea tensiunii numai la elementul in cauza, astfel incat manevrarea sigurantelor sa se faca fara tensiune.

(2) Manevrarea sigurantelor de JT tip MPR trebuie efectuata de un electrician al formatiei avand minim grupa a II-a de autorizare utilizand casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei, maner pentru actionarea sigurantelor cu manson de protectie a bratului si imbracaminte rezistenta la efectul termic al arcului electric. In cazul in care manevrarea sigurantelor tip MPR se executa de catre un singur electrician acesta trebuie sa detina grupa minima de autorizare IV.

(3) Este interzisa manevrarea sigurantelor de inalta tensiune sub tensiune.

Art. 165. - (1) Verificarea lipsei tensiunii si montarea scurtcircuitoarelor pentru zona de lucru, cu exceptia situatiilor prevazute la Art. 98 din prezentele instructiuni se executa de catre un electrician avand minimum grupa a II-a de autorizare. Acesta poate fi seful de lucrare sau un alt membru al formatiei de lucru. Supravegherea operatiilor de montare a scurtcircuitoarelor trebuie sa se asigure de catre admitent .

(2) Verificarea lipsei tensiunii si montarea scurtcircuitoarelor in instalatiile electrice cu supraveghere, servite operativ de catre un singur electrician, se fac de catre seful de lucrare, care urmeaza a fi admis la lucru, supravegheat de catre personalul operativ .

(3) In cazul in care manevrele in instalatiile electrice fara personal de supraveghere se realizeaza de catre un singur electrician-personal de servire operativa avand minim grupa a IV-a de autorizare, verificarea lipsei tensiunii si montarea scurtcircuitoarelor se executa de catre seful de lucrare, supravegheat de catre personalul de servire operativa .

(4) In cazul in care seful de lucrare face parte din categoria personal delegat, participarea acestuia la realizarea masurilor tehnice si organizatorice se va detalia in conventia de lucrari. In toate situatiile seful de lucrare trebuie sa verifice luarea acestor masuri si sa le confirme prin semnatura in autorizatia de lucru.

3.5. Masuri de securitate a muncii la executarea lucrarilor in cazul incidentelor (deranjamentelor) din instalatiile electrice

Art. 166. - Lucrarile pentru prevenirea si remedierea urmarilor incidentelor (deranjamentelor) in instalatiile electrice trebuie sa se execute de catre personalul de servire operativa a instalatiilor respective, in baza atributiilor de serviciu, de catre personalul de exploatare sau delegat in baza AL, ITI-PM sau DV, dupa caz, conform conventiei de lucrari incheiate.

Art. 167. - (1) Lucrarile ce se executa in cazul incidentelor (deranjamentelor) de catre personalul de servire operativa, trebuie sa se regaseasca in lista aprobata de conducerea unitatii ( subunitatii), conform prevederilor Art. 132 din prezentele instructiuni.

(2) Lucrarile ce se executa de catre personalul de exploatare sau delegat in baza ITI-PM sau DV trebuie sa se regaseasca in listele aprobate de catre conducerea unitatii (subunitatii),conform prevederilor Art. 124 si Art. 134 din prezentele instructiuni.

(3) In cazul in care ITI-PM este elaborat de catre personalul delegat, ITI-PM-ul va fi vizat si de conducatorul unitatii in care personalul delegat urmeaza sa execute lucrari

(4) In cazul in care ITI-PM este elaborat de catre unitatea in care personalul delegat urmeaza sa execute lucrari, ITI-PM-ul va fi vizat si de conducatorul unitatii personalului delegat.

Art. 168. - La executarea lucrarilor de prevenire si remediere a urmarilor incidentelor (deranjamentelor), se vor respecta masurile tehnice specifice acestora, conform prevederilor prezentelor instructiuni.

Art. 169. - (1) Se interzice executarea lucrarilor la coronamentele liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, prin urcarea directa pe stalpi, in cazul stalpilor metalici, de beton sau de lemn asimilati acestora fara scoaterea liniei de sub tensiune.

(2) Lucrarile la coronamentele liniilor electrice aeriene amplasate pe stalpii mentionati la aliniatul precedent, fara scoaterea liniei se sub tensiune, trebuie sa se execute din cosul autoutilajului, de pe autoscara sau de pe scara. In cazul folosirii scarii se vor respecta prevederile Art.175; 176 si 182 din prezenta instructiune.

(3) Lucrarile la elementele amplasate deasupra conductoarelor liniilor electrice aeriene de joasa tensiune aflate sub tensiune, trebuie executate din cosul autoutilajului sau de pe autoscara.

(4) La executarea lucrarilor, sub tensiune, la coronamentele stalpilor liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu console, trebuie verificata lipsa tensiunii pe consola, cu detectorul de tensiune sau cu un aparat de masurare. La constatarea prezentei tensiunii pe consola, trebuie sa se scoata linia de sub tensiune si sa se remedieze defectiunea care a cauzat punerea sub tensiune a consolei, cu luarea tuturor masurilor de protectie a muncii specifice lucrarii respective, conform prezentelor norme.

Art. 170. - In urmatoarele cazuri, lucrarile trebuie executate cu scoaterea de sub tensiune a liniei:

a) elementele la care se lucreaza sunt amplasate intre fazele liniei de joasa tensiune;

b) nu se pot respecta distantele de vecinatate minime admise fata de liniile de inalta tensiune, pe stalpi comuni;

c) existenta altor conditii periculoase pentru personalul care executa lucrarea.

Art. 171. - Lucrul la coronamentul liniilor electrice aeriene pe stalpi de lemn sau a celor din beton afectati vizibil (degradari, loviri etc.), este permis numai din cosul autoutilajului, de pe autoscara sau de pe scara. In acest ultim caz, stalpul se va consolida prin dispozitive de sprijinire sau de ancorare.

Art. 172. - La executarea lucrarilor noaptea sau in conditii de vizibilitate redusa, locul unde se lucreaza trebuie iluminat corespunzator, iar pe drumurile publice trebuie folosite indicatoare rutiere, triunghiuri reflectorizante, precum si/sau girofaruri pe autovehicule speciale.

Art. 173. - In instalatiile exterioare, pe timp de ploaie torentiala, viscol, ceata, temperaturi scazute, este permisa executarea lucrarilor necesare pentru remedierea urmarilor incidentelor (deranjamentelor) cu conditia dotarii corespunzatoare cu echipamente si mijloace de protectie si a luarii tuturor masurilor de securitate specifice situatiei. Aceste lucrari nu se vor executa pe durata descarcarilor atmosferice.

Art. 174. - (1) Racordarea grupurilor electrogene mobile la instalatii de joasa tensiune trebuie sa se realizeze numai dupa separarea instalatiei ce urmeaza a fi alimentata de restul retelei electrice.

(2) Remedierea defectiunilor la grupul electrogen, trebuie sa se execute numai dupa separarea vizibila fata de instalatia de joasa tensiune pe care o alimenteaza si cu motorul primar oprit, avand pornirea blocata prin cheie.

3.6. Masuri de protectie a muncii la executarea lucrarilor la inaltime, specifice instalatiilor electrice

Art. 175. - (1) Organizarea si executarea lucrarilor la inaltime si salvarii de la inaltime trebuie sa tina seama de conditiile concrete ale locului de munca situat la inaltime.

(2) Organizarea lucrarilor trebuie sa tina seama de specificul instalatiei electrice la care se va lucra, de tehnologia ce urmeaza a se aplica si de utilajele, respectiv dispozitivele specifice, ce urmeaza a fi folosite.

(3) Dreptul personalului muncitor, de a executa lucrari la inaltime, va fi atestat in urma controlului medical anual, de catre medicul de medicina muncii.

Art. 176. - (1) Pentru urcarea, coborarea si pentru lucrul la inaltime trebuie sa se utilizeze, dupa caz, utilajele, dispozitivele si E.P. mentionate la Art.220; 223 si 224(1) din prezentele instructiuni.

(2) Alegerea componentelor sistemului utilizat impotriva caderii de la inaltime este in responsabilitatea sefului de lucrare.

(3) In timpul urcarii, executarii lucrarilor si coborarii de la inaltime executantul trebuie sa se asigure permanent impotriva caderii tinand seama de suportul pe care urca (stalp, scara, schela, stelaj, transformator, etc.) si caracteristicile acestuia, locul de munca munca (consola, rigla, izolator etc.) si dotarea existenta.

(4) Impotriva caderii de la inaltime pe durata urcarii si coborarii executantul trebuie sa utilizeze o dotare minima – centura de pozitionare prevazuta cu doua cordoane ( unul cu lungime fixa – 2m si unul cu lungime reglabila ) .

(5) Acolo unde instalatiile permit , executantul poate :

a) sa se echipeze cu o centura de siguranta complexa de al carei element de prindere destinat opririi caderii (inel dorsal sau frontal) este cuplat un opritor de cadere cu alunecare;

b) sa ancoreze de la sol, cu ajutorul unei prajini speciale, suportul de ancorare flexibil la un punct rezistent mecanic situat la inaltime si sa cupleze opritorul de cadere cu alunecare la aceasta;

c) sa urce prin metoda celor trei puncte (doua maini si un picior sau doua picioare si o mana) folosind pentru acces buloanele sau zabrelele stalpilor metalici zabreliti, alveolele stalpilor din beton precomprimat (in cazul in care acestia se incadreaza in prevederile Art.177(2) din prezenta instructiune), scarile cladite ori sprijinite, sau carligele cu ghiare ori tampoane din cauciuc;

d) sa se asigure impotriva caderii cu ajutorul unui mijloc de legatura pentru pozitionare (franghie cu dispozitiv de reglare a lungimii sau cu lungime fixa) inainte de a intreprinde orice actiune care ar conduce la utilizarea mainilor in alt scop decat cel de urcare- -coborare (amplasarea unui opritor de cadere retractabil, mutarea carligului aferent suportului de ancorare flexibil sau executarea unei lucrari).

Lungimea mijlocului de legatura pentru pozitionare cu sau fara dispozitiv de reglare trebuie astfel aleasa sau reglata incat inaltimea de cadere in gol sa nu fie mai mare de 0,5 m.

e) sa repete daca este cazul, succesiv operatiile prezentate la lit. b), c) si d) de mai sus pana ajunge la nivelul (cota) la care urmeaza sa lucreze sau sa se deplaseze pe orizontala.

A doua persoana care urca in scopul participarii la lucrare trebuie sa utilizeze un opritor propriu de cadere cu alunecare, pe care il cupleaza la acelasi suport de ancorare flexibil.

Este interzisa utilizarea aceluiasi suport de ancorare de catre doua sau mai multe persoane in acelasi timp.

(6) La utilizarea pentru urcare-coborare pana la inaltimea necesara, a unei scari realizate prin cladire din tronsoane al carei lonjeron reprezinta, din constructie, si suport de ancorare rigid dotat cu opritor de cadere cu alunecare, executantul trebuie sa isi prinda de acesta din urma, inainte de inceperea urcarii, inelul lateral al centurii complexe.

(7) In cazul utilizarii unei scari simple sau culisante (extensibile) sprijinite de la sol, executantul trebuie sa asigure mai intai scara impotriva rasturnarii sau alunecarii.

(8) Pentru deplasarea pe orizontala la inaltime si efectuarea lucrarilor cand exista un punct de ancorare rezistent mecanic situat deasupra locului de munca executantul trebuie:

a) - sa ancoreze de acest punct, cu ajutorul unei piese de legatura un opritor de cadere retractabil

b) - sa cupleze capatul cablului opritorului la inelul dorsal sau frontal al centurii complexe proprii.

c) - astfel asigurat sa se deplaseze pe orizontala (pe consola, rigla, etc.) pana la locul de munca (izolator, clema de prindere a conductorului etc.)

(9) Pentru deplasarea pe orizontala si efectuarea lucrarilor cand nu exista un punct de ancorare rezistent mecanic situat deasupra locului de munca executantul trebuie sa utilizeze, dupa caz, una din metodele:

a) asigurarea impotriva caderii de pe consola unui stalp al LEA prin trecerea peste unul din tirantii acesteia a unui mijloc de legatura ( franghie) cu lungime fixa sau reglabila cuplat de cele doua inele laterale ale centurii de pozitionare (parte componenta a centurii complexe);

b) fixarea suportului de ancorare flexibil, cu ajutorul unei prajini speciale la un punct rezistent mecanic, situat la varful consolei, montarea unui opritor de cadere cu alunecare pe suportul de ancorare astfel incat acesta sa se blocheze la tragerea, catre baza consolei, a ochiului sau de prindere; fixarea ochiului de prindere al opritorului la un punct de ancorare, rezistent mecanic, situat la baza consolei si tensionarea suportului de ancorare flexibil prin tragerea de capatul liber al acestuia.

Se trece peste acest suport de ancorare un mijloc de legatura cu lungime fixa sau reglabila cuplat la cele doua inele laterale ale centurii de pozitionare.

c) utilizarea a doua mijloace de legatura ( franghii) cu lungime fixa, sau reglabila cuplate la unul din inelele laterale ale centurii de pozitionare pe care executantul le trece succesiv si alternativ peste (printre) zabrelele consolei, riglei etc., pe masura ce se efectueaza deplasarea spre locul de munca (utilizarea a doua franghii fixe ca la trecerea peste obstacole).

Pentru toate cele trei variante prezentate mai sus trebuie sa se utilizeze acele mijloace de legatura a caror lungime reglata sau aleasa asigura o cadere in gol mai mica de 0,5 m.

( 10) Sistemul de asigurare impotriva caderii de la inaltime realizat pentru un anume loc de munca prin una din metodele prezentate la alineatele (5), (6), (7), (8) si (9) ale prezentului articol trebuie folosit de fiecare executant care accede la acelasi loc de munca respectand principiul enuntat la alineatul (2) al acestuia.

Art. 177. - (1) Urcarea directa pe stalpi utilizand carlige este o operatie admisa, in ultima instanta si numai dupa ce seful de lucrare s-a convins ca utilajele speciale sau scarile nu pot fi utilizate si ca stalpul prezinta toate garantiile de stabilitate mecanica. In caz contrar, inainte de executarea lucrarii, acesta trebuie sprijinit.

(2) Urcarea directa pe stalpii din beton prevazuti cu alveole este admisa numai daca acestia au fost construiti cu asezarea alveolelor astfel incat distanta pe inaltime intre doua alveole sa permita pasirea comoda iar latimea oricarei alveole sa nu fie mai mica decat talpa bocancului cu numarul cel mai mare.

Art. 178. - (1) Stalpii sau adaosurile din lemn care prezinta un grad pronuntat de putrezire, stalpii sau adaosurile din beton care prezinta fisuri longitudinale ori transversale pronuntate si pete specifice corodarii armaturilor, stalpii metalici care prezinta coroziune a nervurii profilelor de otel trebuie sa fie marcati vizibil distinct, de gestionarii acestora, in vederea prevenirii personalului asupra pericolului existent.

(2) Urcarea pe acesti stalpi trebuie realizata conform prevederilor Art. 171 din prezentele instructiuni.

Art. 179. - Se interzice urcarea directa pe stalpii din beton uzi sau acoperiti cu polei. In cazul acestor stalpi, urcarea, coborarea si executarea lucrarii trebuie sa se faca utilizand scara sau utilaje speciale.

Art. 180. - In timpul lucrului la inaltime:

a) este interzisa executarea oricarei lucrari la fundatia stalpului;

b) executantii trebuie sa respecte pe durata urcarii, executarii lucrarii si coborarii, prevederile subcapitolului 3.6 din prezenta instructiune proprie.

c) membrii formatiei de lucru, inclusiv deserventii autoutilajelor si persoanele in control vor fi echipati tot timpul cu casca de protectie.

Art. 181. - (1) In punctul de lucru aflat la inaltime, trebuie ridicate numai materialele strict necesare. Uneltele necesare executarii diferitelor operatii trebuie pastrate in buzunare speciale sau teci, prinse de centura de siguranta.

(2) Uneltele, dispozitivele si materialele vor fi urcate si coborate pe masura necesitatilor cu funia de ajutor, interzicandu-se aruncarea acestora de la sol la punctul de lucru sau invers.

(3) Executantii nu trebuie sa aseze, nici temporar, unelte, dispozitive sau materiale nefixate pe elementele stalpilor liniilor electrice aeriene in timpul lucrului.

Art. 182. - (1) La executarea lucrarilor de pe scara trebuie sa se aiba in vedere asigurarea acesteia cu sistemele prevazute de fabricant impotriva alunecarii, deschiderii sau rasturnarii.

(2) In timpul trecerii de pe scara pe consola stalpului si invers, inclusiv la lucrul de pe scara, executantul trebuie asigurat impotriva caderii.

(3) Este interzis sa se execute intinderi de conductoare de pe scari sprijinite.

(4) Este interzisa supunerea scarilor la un efort care ar putea duce la ruperea sau rasturnarea lor, incalcandu-se prevederile de solicitare din cartea tehnica a acestora.

(5) Persoana care executa lucrari de pe scara remorcabila (scari pe roti cu actionare manuala) trebuie sa fie asigurata impotriva caderii.

(6) Scarile remorcabile cu persoane urcate pe ele nu trebuie deplasate.

Art. 183. - La utilizarea scarilor pentru lucru la inaltime:

a) trebuie respectate instructiunile de folosire ale producatorului;

b) scarile trebuie verificate inainte de folosire, interzicandu-se folosirea acelora care au elemente defecte sau lipsa. Se interzice utilizarea scarilor reparate de personal neautorizat de producator pentru aceasta.

c) este interzisa prelungirea scarilor prin legare improvizata;

d) scarile duble trebuie asigurate impotriva deschiderilor accidentale si nu trebuie folosite ca scari sprijinite.

e) scarile duble nu trebuie sa fie deplasate de executant din pozitia "stand pe scara" de la un loc de munca la altul sau dintr-o pozitie in alta in cadrul aceluiasi loc de munca.

4. MIJLOACE DE PRODUCTIE

Art. 184. - (1) Obligatia asigurarii si dotarii cu mijloace de productie corespunzatoare riscurilor activitatilor revine conducatorului unitatii.

(2) Pentru executarea lucrarilor sau manevrelor in instalatiile electrice este obligatorie dotarea numai cu mijloace de productie certificate conform prevederilor legale

(3) Mijloacele de productie trebuie sa fie utilizate conform instructiunilor producatorilor si a prevederilor legale

Art. 185. - Este interzisa utilizarea E.M. si E.I.P. in situatiile in care nu mai indeplinesc conditiile tehnice prevazute in standardele sau cartile tehnice ale acestora.

Art. 186. - Mijloacele de productie, folosite la lucrari sau manevre in instalatiile electrice trebuie sa fie certificate conform cerintelor legale si supuse unor incercari, dupa caz, inaintea darii lor in folosinta, dar si periodic, dupa reparatie sau inlocuire a unor parti componente si ori de cate ori exista indoieli asupra starii tehnice, in conformitate cu prevederile standardelor de produs sau ale instructiunilor furnizorului.

Art. 187. - (1) Mijloacele de productie trebuie verificate vizual inainte de fiecare folosire. Este interzisa utilizarea celor defecte sau al caror termen de incercare periodica este depasit.

(2) Mijloacele de productie necorespunzatoare, ca urmare a incercarilor, vor fi marcate distinct de catre laboratoarele specializate care le-au incercat sau vor fi dezafectate de catre gestionar, astfel incat sa fie scoase din circuitul de utilizare.

Mijloace de protectie electroizolante

Art. 188. - (1) Metodologia de incercare profilactica a mijloacelor de protectie electroizolante trebuie prevazuta in instructiuni de utilizare si intretinere, elaborate de producatori.

(2) In cazul in care instructiunile de utilizare nu prevad profilaxia mijloacelor de protectie, trebuie aplicate periodicitatile mentionate in tabelul de mai jos.

Art. 189. - Prezentarea la incercari periodice sau ocazionale (dupa reparatie sau inlocuirea unor parti componente si ori de cate ori exista indoieli asupra starii lor tehnice sau apar semne de deteriorare) a mijloacelor de protectie electroizolante aflate in dotare individuala sau colectiva, trebuie sa fie in grija persoanei care le are in inventar (executant, sef de formatie de lucru, sef de statie etc.). Prezentarea la incercari a mijloacelor de protectie electroizolante la darea lor in folosinta (daca este cazul) trebuie sa fie in grija conducatorului direct al locului de munca (sef de formatie de lucru, sef de statie etc.), unde vor fi utilizate.

Art. 190. - (1) Incercarile mijloacelor de protectie electroizolante la darea lor in folosinta, periodic, dupa reparare sau inlocuire a unor parti componente si cand exista indoieli asupra starii lor tehnice sau apar semne de deteriorare, trebuie confirmate prin buletine de incercari, ce se pastreaza la sediul formatiei de lucru ce le are in dotare. Fiecare mijloc de protectie electroizolant incercat trebuie marcat, de catre laboratorul de specialitate (prin aplicarea directa sau prin eticheta), cu urmatoarea notatie: ADMIS sau RESPINS. Pentru cele admise, suplimentar se mai consemneaza:

(2) Mijloacele de protectie electroizolante care nu au corespuns la incercari si nu pot fi reparate trebuie scoase din uz. Acestea trebuie marcate distinct si vizibil de catre laboratorul de specialitate care le-a incercat notandu-se suplimentar "SCOS DIN UZ". Mijloacele electroizolante scoase din uz vor fi, in mod suplimentar, marcate prin decuparea unor parti a acestora.

Art. 191. - (1) Inainte de fiecare utilizare a unui mijloc de protectie electroizolant, personalul care il foloseste este obligat sa faca o verificare vizuala a acestuia privind:

a) tensiunea la care este permisa utilizarea si compararea acesteia cu tensiunea nominala a instalatiei la care urmeaza sa fie utilizat;

b) starea tehnica generala (lipsa defectelor exterioare, starea de curatenie, lipsa de umiditate etc.);

c) nedepasirea termenului de incercare periodica.

(2) Dupa utilizare mijloacele de protectie electroizolante trebuie curatate si pastrate corespunzator.

(3) Ambalarea, transportul, pastrarea si utilizarea mijloacelor de protectie electroizolante trebuie facute in conformitate cu instructiunile specifice de utilizare, intocmite de producator.

(4) In timpul folosirii de la sol a prajinilor electroizolante de inalta tensiune, a clestilor electroizolanti de inalta tensiune, a detectoarelor de verificare a lipsei tensiunii si a indicatoarelor de corespondenta a fazelor, precum si la montarea si demontarea placilor si a tecilor electroizolante de inalta tensiune, personalul executant trebuie sa utilizeze casca de protectie a capului, viziera de protectie a fetei, manusi si incaltaminte electroizolanta sau covorase electroizolante. Detectoarele de joasa tensiune bipolare trebuie utilizate impreuna cu manusi electroizolante, cu exceptia situatiei cand se utilizeaza ca indicator monopolar de faza. De asemenea, la montarea si demontarea placilor electroizolante de joasa tensiune, a tecilor electroizolante de joasa tensiune, a foliilor electroizolante de joasa tensiune si a degetarelor electroizolante de joasa tensiune, personalul executant trebuie sa fie echipat cu manusi electroizolante.

Art. 192. - Prajinile electroizolante trebuie folosite in scopul pentru care au fost realizate de producatori, inscris in instructiunile acestora. Printre aceste operatii se mentioneaza:

a) manevrarea directa a separatoarelor, care nu au alte posibilitati de actionare;

b) montarea si demontarea scurtcircuitoarelor;

c) indepartarea unor obiecte de pe partile aflate sub tensiune sau in apropierea lor;

d) descarcarea de sarcini capacitive;

e) montarea si demontarea placilor sau tecilor electroizolante in instalatii de inalta tensiune;

f) verificarea lipsei tensiunii cu detectorul, si a corespondentei de faza cu indicatorul monopolar;

g) ridicarea clapetelor de semnalizare montate pe cabluri;

h) desprinderea electrocutatului de instalatia sub tensiune cu care este in contact si scoaterea (tragerea) acestuia in afara distantei de vecinatate pentru acordarea primului ajutor;

i) alte asemenea operatii.

Art. 193. - Clestii electroizolanti trebuie utilizati pentru montarea si demontarea placilor electroizolante, a tecilor electroizolante sau pentru alte operatii similare, in instalatii de inalta tensiune pana la cel mult 27 kV;

Art. 194. - (1) Detectoarele de inalta tensiune trebuie sa se foloseasca pentru verificarea prezentei sau lipsei tensiunii in instalatiile electrice si trebuie sa aiba sistem propriu de testare a starii de functionare.

(2) Detectoarele de inalta si joasa tensiune trebuie sa semnalizeze optic si acustic prezenta tensiunii

Art. 195. - (1) Indicatoarele de corespondenta a fazelor se folosesc numai pentru determinarea uneia dintre conditiile de punere in paralel a doua instalatii, avand tensiunea nominala de cel mult 20 kV.

(2) La manevrarea indicatoarelor de corespondenta a fazelor trebuie sa se respecte distantele de vecinatate prevazute in prezentele instructiuni. Manevrarea lor se face cu ajutorul prajinilor electroizolante adecvate nivelului de tensiune la care se utilizeaza.

(3) Indicatoarele mono si bipolare de corespondenta a fazelor trebuie sa semnalizeze optic si acustic prezenta tensiunii si corespondenta sau necorespondenta de faza.

Art. 196. - (1) Placile electroizolante trebuie sa se foloseasca pentru a impiedica inchiderea unui separator, conform Art. 54 din prezentele instructiuni. De asemenea, placile electroizolante se folosesc pentru a impiedeca tensiunile produse de o instalatie de incercare sa determine o amorsare a arcului electric dinspre instalatia incercata catre restul instalatiilor.

(2) Placile electroizolante de inalta tensiune se pot monta si demonta fara folosirea prajinilor electroizolante sau a clestilor electroizolanti, daca sunt executate constructiv in acest sens.

Art. 197. - Tecile electroizolante trebuie sa se foloseasca la izolarea unei parti a instalatiei ramase sub tensiune la care urmeaza a se lucra.

Art. 198. - Palariile electroizolante trebuie sa se foloseasca la izolarea legaturilor electrice de langa izolatoarele liniilor electrice de joasa tensiune si la izolarea elementelor cutiilor de distributie subterane in timpul executarii lucrarilor la parti invecinate, scoase de sub tensiune.

Art. 199. - Foliile electroizolante trebuie sa se foloseasca in instalatii pentru izolarea partilor aflate sub tensiune, corespunzator nivelului de tensiune. Foliile electroizolante pot fi folosite in locul tecilor electroizolante sau a palariilor electroizolante.

Art. 200. - Degetarele electroizolante trebuie sa se foloseasca in instalatiile de joasa tensiune, prin aplicarea directa pe capetele conductoarelor dezlegate de la aparate, in timpul executarii lucrarilor la aparatele respective. Lungimea degetarelor electroizolante trebuie astfel aleasa, incat acestea sa acopere partea neizolata a conductoarelor, cat si o parte izolata a acestora. Montarea si demontarea degetarelor electroizolante la circuitele secundare se pot face cu mana libera, cu conditia ca personalul executant sa stea cu picioarele pe covor electroizolant sau sa poarte incaltaminte electroizolanta.

Art. 201. - Uneltele electroizolante sau electroizolate, pentru lucru sub tensiune, trebuie sa se foloseasca la executarea lucrarilor sub tensiune.

Art. 202. - (1) Manusile electroizolante trebuie sa se foloseasca intotdeauna asociate cu unul sau mai multe mijloace de protectie electroizolante, conform prevederilor Art. 46 din prezentele norme.

(2) Manusile electroizolante trebuie sa permita, in timpul folosirii, imbracarea pe sub ele a manusilor de bumbac. De asemenea, trebuie sa fie suficient de largi, astfel incat sa permita tragerea lor peste maneca hainei.

(3) Manusile electroizolante pot fi alese astfel:

- cl 00 – pentru utilizarea la manevre si lucrari sub tensiune in contact in instalatii cu Un < 500 V

- cl 0 - pentru utilizarea la manevre si lucrari sub tensiune in contact in instalatii cu Un < 1000 V

- cl 1-4 - pentru utilizarea la manevre in instalatii cu Un > 1 kV conform anexei 1.

Art. 203. - Incaltamintea electroizolanta trebuie sa se foloseasca intotdeauna impreuna cu unul sau mai multe mijloace de protectie electroizolante corespunzator principiului prezentat la Art. 46, cu exceptia cazului in care aceasta se foloseste ca mijloc de protectie impotriva tensiunii de pas

Art. 204. - (1) In fata si in spatele celulelor de inalta tensiune de interior, a panourilor de comanda, protectie, masura si semnalizare, panourilor de servicii interne si tablourilor de joasa tensiune in statii de transformare si centrale electrice, se pot utiliza covoare electroizolante fixe. Covoarele electroizolante portabile trebuie sa aiba dimensiuni minime de 600 x 600 mm, iar cele fixe, latimea minima de 600 mm.

(2) Covoarele electroizolante se folosesc intotdeauna asociate cu unul sau mai multe mijloace de protectie electroizolante, prevazute in prezentele instructiuni, pe principiul precizat la Art. 46.

Art. 205. - (1) Platformele electroizolante se folosesc atat in instalatii interioare, cat si in cele exterioare, asociate cu unul sau mai multe mijloace de protectie electroizolante.

(2) La folosirea platformelor electroizolante in exterior, trebuie sa se amenajeze, in prealabil locul de amplasare, pentru asigurarea stabilitatii platformei si evitarea suntarii izolatiei. Platformele electroizolante trebuie asezate la o distanta de cel putin 250 mm fata de ingradirile de protectie ale instalatiilor sau fata de orice parte a acestor instalatii legate la pamant.

(3) Inaltimea platformelor electroizolante, masurata de la sol pana la suprafata superioara, trebuie sa fie de cel putin 100 mm.

(4) Platformele electroizolante trebuie sa fie rezistente si stabile si sa nu aiba parti metalice de fixare. Dimensiunile minime ale platformelor electroizolante trebuie sa fie de 500 x 500 mm.

Dispozitive pentru legarea la pamant si in scurtcircuit a instalatiilor electrice

Art. 206. - Scurtcircuitoarele trebuie sa corespunda prevederilor standardului in vigoare, si pot fi utilizate si pentru descarcarea de sarcini capacitive sau inductive din instalatiile electrice.

(1) Sectiunea minima a conductoarelor si a clemelor scurtcircuitoarelor trebuie sa fie determinata pentru fiecare loc de montaj, in functie de marimea curentului de scurtcircuit trifazat stabilizat la locul de montare si de timpul corespunzator protectiei de baza sau al protectiei de rezerva a elementului pe care se monteaza scurtcircuitorul, timp ales de catre unitatea care exploateaza instalatiile respective.

(2) In cazul liniilor electrice aeriene cu surse de la mai multe capete, curentul de scurtcircuit luat in calculul sectiunii minime trebuie sa fie cel al sursei cu aportul cel mai mare la locul de montare a scurtcircuitorului.

(3) Sectiunea minima a conductoarelor si a clemelor scurtcircuitoarelor trebuie recalculata si verificata periodic si de fiecare data la cresterea curentilor de scurtcircuit. Sectiunea minima a scurtcircuitoarelor poate fi realizata si prin montarea in paralel a 2-3 scurtcircuitoare ale caror cleme se monteaza una langa alta a caror sectiune totala trebuie sa fie cu cel putin 25% mai mare decat cea rezultata din calcul.

(4) Scurtcircuitoarele trebuie sa aiba marcata sectiunea conductoarelor din fabricatie.

(5) Pentru utilizare scurtcircuitoarele vor fi marcate pentru identificare.

Art. 207. - Scurtcircuitoarele trebuie verificate amanuntit, vizual, inaintea fiecarei plecari pe teren la lucrari unde vor fi folosite si inaintea montarii lor in instalatii. Se interzice montarea in instalatii a scurtcircuitoarelor necorespunzatoare (conductoare deteriorate, cleme deteriorate, cleme lipsa, imbinari necorespunzatoare etc.).

Art. 208. - Dispozitivele pentru descarcarea de sarcina capacitiva a bateriilor de condensatoare si a elementelor acestora trebuie utilizate conform instructiunilor specifice ale producatorului.

Art. 209. - Dispozitivele mobile pentru descarcare de sarcina capacitiva a cablurilor dupa incercari trebuie sa se utilizeze conform prevederilor din instructiunile producatorilor.

Art. 210. - (1) Atenuatoarele de inductie trebuie sa se utilizeze in instalatiile electrice unde tensiunea indusa depaseste 50V.

(2) Sectiunea minima a conductorului din cupru multifilar al atenuatoarelor de inductie trebuie sa fie de 16 mm2.

(3) Aplicarea clemelor de faza aferente atenuatoarelor trebuie sa se faca utilizand prajina electroizolanta.

Art. 211. - Mijloacele de protectie impotriva efectelor campului electric, respectiv costumele de protectie electroconductoare si incaltamintea cu talpa electroconductoare trebuie sa se foloseasca la executarea lucrarilor sub tensiune la potential pe liniile electrice aeriene de inalta tensiune, conform instructiunilor tehnologice specifice. Acelasi echipament de protectie trebuie sa se foloseasca si la executarea lucrarilor de intretinere - reparatii din statiile de transformare unde intensitatea campului electric la sol depaseste 10 kV/m.

Mijloace de protectie pentru delimitarea materiala a zonei de lucru

Art. 212. - (1) Barierele rigide trebuie sa se fixeze pe suporturi speciale, rezistente mecanic, fiind folosite in punctele in care este necesara impiedicarea patrunderii in zona de lucru a persoanelor neavizate sau a vehiculelor.

(2) Barierele extensibile trebuie sa se fixeze pe jaloane (plantate ori asezate in acest scop) sau pe ingradiri permanente ale aparatajului in zona.

Art. 213. - (1) Franghiile pentru imprejmuire trebuie sa aiba diametrul de cel putin 12 mm. Ele trebuie sa se monteze la aproximativ 1 m de la sol sau de la pardoseala, prin fixare cu carlige de jaloane (plantate ori asezate in acest scop) sau prin legare de suporturile aparatelor care nu sunt sub tensiune.

(2) Benzile pentru imprejmuire trebuie sa fie viu colorate si cu latimea de minim 50 mm. Montarea lor se face in mod similar cu cea a franghiilor.

(3) Pe franghiile si benzile pentru imprejmuire trebuie asezate, la distante de cel mult 10 m, panouri de semnalizare.

Art. 214. - (1) Panourile si paravanele mobile trebuie sa se foloseasca in locurile in care personalul executant ar putea ajunge accidental, direct sau prin intermediul unui obiect, la partile aflate sub tensiune, situate la distante mai mici decat cele de vecinatate prevazute in prezentele norme specifice precum si in zonele cu circulatie intensa.

(2) Panourile si paravanele mobile trebuie sa aiba dimensiuni si sisteme de fixare si rigidizare adaptate locului de montare.

Art. 215. - Panourile de semnalizare, cu inscriptii si dimensiuni conform reglementarilor in vigoare, trebuie amplasate pentru a avertiza si semnaliza vizual personalul asupra unor lucrari, si anume:

a) pe ingradirile care delimiteaza material zona de lucru, trebuie montate panouri de semnalizare avand spre interior inscriptia "LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA ";

b) pe ingradirile care delimiteaza material zona de lucru trebuie montate panouri de semnalizare avand spre exterior, dupa caz, inscriptia: "STAI! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE" sau "STAI! INALTA TENSIUNE. INCERCARI CU TENSIUNE MARITA . PERICOL DE ELECTROCUTARE";

c) pe dispozitivele aflate in zona de lucru a caror deschidere sau inchidere poate provoca accidente, trebuie montate panouri de semnalizare avand inscriptia "NU DESCHIDE SE LUCREAZA" sau "NU INCHIDE SE LUCREAZA";

d) pentru aducerea la cunostinta membrilor formatiei de lucru ca au fost luate unele masuri inaintea inceperii lucrului, de localizare a unui loc de munca sau loc de acces, se vor monta, dupa caz, panouri de semnalizare avand inscriptia: "LEGAT LA PAMANT" sau " LUCRATI AICI", " URCATI PE AICI".

Mijloace de protectie impotriva efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice

Art. 216. - (1) Viziera de protectie a fetei trebuie utilizata in timpul manevrelor din instalatiile electrice aflate sub tensiune si al lucrarilor executate direct asupra partilor aflate sub tensiune. Viziera trebuie sa asigure protectia fetei si a gatului.

Art. 217. - (1) Casca de protectie trebuie utilizata impotriva traumatismelor craniene, ea trebuind sa fie purtata obligatoriu de catre fiecare membru al formatiilor de lucru, deserventii autoutilajelor, conducatorii acestora, precum si de personalul care efectueaza manevre sau controale, cu exceptia activitatilor din incinte interioare fara instalatii electrice de inalta tensiune (camere de comanda, cabine de relee, incaperi cu panouri si tablouri de circuite secundare etc.). Casca de protectie trebuie sa asigure protectia impotriva atingerii directe si a efectului termic al arcului electric.

(2) In timpul lucrului, casca de protectie trebuie fixata pe cap prin legarea curelei (snurului) sub barbie si sa aiba reglat in mod corespunzator dispozitivul de amortizare.

(3) La locurile de munca cu temperaturi scazute si in anotimpul rece, casca se poate purta peste un capison. In acest caz, se va verifica reglajul castii, astfel incat sa asigure amortizarea necesara si stabilitatea corespunzatoare.

Art. 218. - Imbracamintea din tesatura termorezistenta se foloseste cu prioritate de catre electricieni in timpul executarii manevrarilor in instalatii electrice aflate sub tensiune si de catre personalul care executa operatiile de mutare a cablurilor de inalta tensiune, aflate sub tensiune.

Art. 219. - Manerul pentru montarea - demontarea sigurantelor tip MPR , prevazut cu manson de protectie a bratului, trebuie utilizat conform prevederilor producatorului, dar intotdeauna impreuna cu viziera de protectie a fetei.

Dispozitive si echipamente individuale de protectie pentru urcare (coborare) si pentru lucru la inaltime

Art. 220. - Pentru urcare (coborare) si pentru lucru la inaltime, trebuie sa se utilizeze, dupa caz, urmatoarele dispozitive si/sau echipamente individuale de protectie:

a) scari de diferite tipuri si scari realizate prin cladire din tronsoane;

b) suporturi de ancorare flexibile sau rigide

c) dispozitive de urcat (coborat) pe stalpi (carlige cu gheare sau cu tampoane din cauciuc);

d) echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime compus din: centura complexa , centura de pozitionare, mijloc de legatura cu dispozitiv de reglare al lungimii, franghia de pozitionare si opritor de cadere cu sau fara absorbitor de energie)

e) dispozitive pentru schimbarea lanturilor de izolatoare;

f) carucioare pasitoare pentru reglarea distantierelor la liniile electrice aeriene;

g) schele, platforme de lucru si alte constructii prevazute in instructiuni.

h) echipamente de salvare in cazul accidentarii la inaltime.

Personalul care utilizeaza echipamentul individual de protectie pentru lucrul la inaltime trebuie sa fie instruit, teoretic si practic, asupra cunoasterii echipamentului si utilizarii acestuia.

Art. 221. - (1) Scarile folosite pentru urcare (coborare) si pentru lucru la inaltime, pot fi:

a) simple, compuse (duble, culisante, extensibile) si formate din tronsoane ce se monteaza sau se cladesc in pozitie verticala si se leaga de stalp, in functie de tipul constructiv al stalpului si de natura lucrarii. Toate scarile care se cladesc sau se sprijina pe stalp trebuie asigurate prin legare de stalp pentru a preveni deplasarea si caderea acestora.

b) remorcabile (mecanice pe pneuri, cu actionare manuala).

(2) Toate scarile trebuie sa fie calculate, dimensionate si utilizate pentru o incarcare verticala statica de minim 150 kg.

Art. 222. - (1) Decizia privind utilizarea carligelor in locul utilajelor speciale sau a scarilor (sprijinite sau cladite pe stalpi), apartine sefului de lucrare.

(2) La utilizarea carligelor, pentru urcarea (coborarea) pe stalpi de lemn sau de beton, trebuie sa se respecte urmatoarele:

a) deschiderea carligelor trebuie sa fie corespunzatoare tipului si dimensiunilor stalpilor de lemn sau de beton pe care se folosesc, fiind interzisa modificarea acestei deschideri prin deformare la rece;

b) coltii de prindere trebuie sa fie ascutiti, pentru patrunderea corespunzatoare in lemnul stalpilor;

c) tampoanele trebuie sa fie in buna stare pentru asigurarea aderentei corespunzatoare pe stalpii din beton centrifugat sau precomprimat;

d) curelele de prindere nu trebuie sa fie degradate sau innadite;

e) la folosirea carligelor, personalul respectiv trebuie sa fie echipat cu bocanci.

Art. 223. - (1) Centura de pozitionare sau centura complexa (centura de pozitionare cu bretele de umar si de coapse) trebuie utilizata ori de cate ori se lucreaza la o inaltime mai mare de 2 m masurata de la talpile picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baza fata de care exista pericolul caderii in gol

(2) Centura de pozitionare sau centura complexa trebuie sa se foloseasca in functie de conditiile specifice ale locului de munca, asociate dupa caz cu:

- un mijloc de legatura (franghie de pozitionare) cu sau fara dispozitiv de reglare a lungimii;

- un opritor de cadere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil sau rigid;

- un opritor de cadere retractabil;

- piese de legatura (carabiniere, carlige);

- absorbitor de energie

(3) Asocierea componentelor de mai sus trebuie realizata conform instructiunilor de utilizare specifice si revine sefului de lucrare, inclusiv executantului (lor). Acestia trebuie sa aiba in vedere realizarea sistemului impotriva caderilor de la inaltime (sistem de oprire a caderii si /sau sistem de pozitionare ) pentru toata durata lucrarii, adica urcarea, executarea lucrarii si coborarea.

(4) Echipamentul individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime trebuie verificat intotdeauna inainte de utilizare, conform instructiunilor producatorului sau ori de cate ori exista suspiciunea lipsei de integritate a echipamentului, de catre o unitate service specializata in acest sens.

(5) Se interzice modificarea oricarui component al echipamentului individual de protectie impotriva caderii de la inaltime (ajustarea centurilor prin alte elemente decat cele proprii acestora sau scurtarea franghiilor prin innodare.

(6) Componentele echipamentului individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime care prezinta defectiuni sau deteriorari trebuie marcate si retrase din uz.

Art. 224. - (1) Platforma de lucru la inaltime este conceputa pentru a fi amplasata sau sprijinita pe stalpi, utilizand un sistem propriu de fixare, si de pe care poate lucra o singura persoana.

(2) Executantul urca pe stalp pentru montarea platformei asigurandu-se in tot acest timp Montarea platformei o realizeaza executantul asigurandu-se impotriva caderii functie de tipul stalpului .

(3) Platformele cu suport de pozitionare la sol utilizate pentru executarea lucrarilor la inaltimea acestora in instalatii electrice exterioare ( statii etc.) trebuie prevazute cu balustrada de protectie pentru executant ( executanti) si sistem de asigurare a executantilor pe durata urcarii si coborarii pe platforma.

Unelte, dispozitive si utilaje pentru lucru sub tensiune

Art. 225. - (1) Pentru executarea lucrarilor direct asupra partilor aflate sub tensiune, trebuie folosita urmatoarea dotare, dupa caz:

a) unelte electroizolate de uz curent realizate dintr-un material conductor. Acestea trebuie sa aiba partile metalice (conductoare) acoperite integral sau partial cu materiale izolante .

b) unelte electroizolante de uz curent si dispozitive electroizolante realizate integral din materiale electroizolante, care au fost concepute sau adaptate in mod special pentru executarea lucrarilor direct asupra partilor aflate sub tensiune;

c) dispozitive pentru executarea lucrarilor sub tensiune, la potential, in instalatiile electrice de inalta tensiune;

d) scari electroizolante pentru executarea lucrarilor sub tensiune la potential in instalatiile electrice de inalta tensiune;

e) utilaje si dispozitive speciale care sunt executate si certificate pentru lucru sub tensiune in instalatiile electrice.

(2) Uneltele, dispozitivele, scarile si utilajele enumerate la alin. (1) trebuie sa corespunda cerintelor minime de securitate si sanatate in munca

Art. 226. - Dispozitivele electroizolante si scarile electroizolante pentru executarea lucrarilor sub tensiune la potential in instalatiile electrice de inalta tensiune trebuie verificate periodic conform instructiunilor elaborate de producatori .

Uneltele electroizolante si electroizolate de joasa tensiune, dispozitivele electroizolante de joasa tensiune si utilajele speciale trebuie incercate la fabricare si periodic, conform instructiunilor producatorilor.

Art. 227. - Uneltele electroizolante si electroizolate, dispozitivele electroizolante de joasa tensiune si utilajele speciale trebuie folosite numai asociate cu alte mijloace de protectie electroizolante, in conformitate cu prevederile Art. 46.

Art. 228. - Uneltele electroizolante si electroizolate trebuie folosite numai prin apucare de manerele de prindere (fara a depasi opritorul acestora).

Scule si utilaje speciale

Art. 229. - Pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice este permisa utilizarea unor unelte sau dispozitive cu destinatie speciala (pistolul de implantat bolturi, flex, presa de sertizare si dispozitivul de taiat cabluri).

Art. 230. - Folosirea uneltelor care utilizeaza pentru activare explozive trebuie facuta in conformitate cu legislatia privind regimul materiilor explozive si se incredinteaza persoanelor autorizate, potrivit acestei legislatii .

Art. 231. - Uneltele sau dispozitivele cu destinatie speciala trebuie sa fie insotite de cartea tehnica a acestora, continand instructiuni de lucru, de intretinere si de protectie a muncii. In exploatare, cartea tehnica se pastreaza in permanenta in cutia sau trusa uneltei.

Art. 232. - (1) Pentru executarea lucrarilor la inaltime, in activitatile de mentenanta si constructii - montaj in instalatiile electrice, se pot utiliza, dupa caz, urmatoarele utilaje speciale in functie de conditiile de acces:

a) autotelescoape;

b) autoscari;

c) autoplatforme.

(2) Personalul deservent al utilajelor speciale nominalizate la alineatul precedent din prezenta instructiune trebuie sa cunoasca, urmare unei instruiri teoretice si practice, manevrarea acestora.

Art. 233. - (1) In situatiile in care zona de lucru nu permite accesul utilajelor speciale pentru lucrul la inaltime sau manevrabilitatea acestora este restrictionata ori afecteaza securitatea executantilor si /sau instalatiilor trebuie adoptate din faza de organizare a lucrarii, solutiile tehnice adecvate (schele sau esafodajul-podina).

(2) Solutia tehnica de realizare a unei schele trebuie sa indeplineasca conditiile:

a) schela modulara sa fie certificata pentru conformitate din punct de vedere al protectiei muncii;

b) schela sa fie executata (asamblata, montata) de personal pregatit in acest scop (schelar) autorizat fie de catre producatorul schelei, fie de catre societatea careia ii apartine persoana;

c) schela se preda in utilizare pe baza unui proces-verbal semnat de catre schelar si seful de lucrare prin care se confirma calitatea de securitate a executiei acesteia. Procedura de predare-primire prin proces-verbal se aplica si daca schelarul este un membru al formatiei de lucru iar executia sau asamblarea schelei se realizeaza impreuna cu ceilalti membri, dar sub coordonarea acestuia. In cazul in care seful de lucrare este si schelar, procesul-verbal va fi semnat de catre acesta la ambele functii.

(3) Solutia tehnica de realizare a unui esafodaj (unei platforme) trebuie sa indeplineasca conditiile:

a) suportii de sprijin a viitoarei platforme sa fie bine incastrati, sudati sau daca urmeaza sa fie asezati pe sol ori planseu, acesta din urma sa fie drept si uscat;

b) dulapii (scandurile) sa fie de grosimea de minimum 4 cm, iar lungimea sa fie de cca 2m.

c) dulapii se vor aseza astfel pe marginile de sprijin incat sa le depaseasca cu minimum 10 cm

Art. 234. - La folosirea utilajelor speciale trebuie sa se respecte urmatoarele:

a) in cos vor lucra cel mult doua persoane a caror greutate impreuna cu greutatea uneltelor si a materialelor folosite nu trebuie sa depaseasca sarcina maxima admisibila inscrisa in cartea tehnica a utilajului respectiv;

b) pe toata durata lucrului la inaltime, personalul executant trebuie sa se asigure impotriva caderii la cosul autotelescopului, autoplatformei sau la balustrada autoscarii;

c) in timpul executarii lucrarilor, deserventul trebuie sa ia masuri impotriva deplasarii accidentale a utilajului si nu are voie sa-l paraseasca; deserventul trebuie sa foloseasca echipamentul individual de protectie.

d) manevrarea utilajului se va face la comanda uneia din persoanele care executa lucrari de pe scara sau din cos;

e) folosirea acestor utilaje speciale este admisa numai pe terenuri a caror inclinare, fata de planul orizontal al mijlocului de transport, nu depaseste 10% sau cea prevazuta in cartile tehnice ale utilajelor respective;

f) scara, cosul nu trebuie solicitate la efort orizontal mai mare decat cel admis de producator;

g) deplasarea utilajului special de la un punct de lucru la altul se va face numai dupa coborarea scarii, cosului sau platformei si fara personal pe, respectiv in ele. Se admite, daca instructiunile furnizorului nu interzic, deplasarea autotelescopului sau a autoutilajului cu brat articulat cu personal in cos, numai pe distante scurte (intre doi stalpi consecutivi la care se lucreaza) si cu ridicarea numai a primului tronson. De asemenea se admite deplasarea autoplatformelor cu personal pe acestea de-a lungul liniilor pentru transport electric urban sau de cale ferata, cu respectarea instructiunilor specifice, elaborate in acest scop.

5. LUCRARI IN DIVERSE MEDII DE MUNCA

5.1. Conditii tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mediul de munca, din punctul de vedere al securitatii muncii

5.1.1. Din proiectare

Art. 235. - (1) Proiectele pentru instalatii electrice trebuie sa cuprinda, indiferent de faza de proiectare, pentru realizarea/executarea constructiilor si instalatiilor, tehnologii si solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala, in mod deosebit de respectare a prevederilor HG nr. 1146/30.08.2006 pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

(2) In cazul introducerii de noi tehnologii, echipamente sau produse, proiectele instalatiilor electrice trebuie sa evidentieze consecintele acestora asupra securitatii si sanatatii in munca determinate de alegerea facuta (in mod deosebit pentru zonele cu risc ridicat si specific), si sa cuprinda instructiunile de securitate a muncii specifice instalatiilor proiectate.

(3) Proiectele pentru instalatii electrice trebuie sa cuprinda "Planul de securitate si sanatate" adaptat continutului documentatiei in conformitate cu HG nr. 300/2006 Art.14, si care va avea in continut cel putin prevederile stipulate in Art. 19 si 20 din aceeasi hotarare.

(4) In proiecte se vor prevedea, pentru fiecare instalatie electrica in parte, dotarile si amenajarile necesare, in vederea desfasurarii sigure a activitatii de exploatare si mentenanta, din punctul de vedere al reglementarilor de securitate si sanatate in munca in vigoare. Proiectele instalatiilor trebuie sa prevada, iar in instalatiile existente trebuie sa se realizeze, borne (locuri) special amenajate pentru legarea scurtcircuitoarelor, necesare realizarii zonelor de lucru.

(5) Pentru retelele de 6-20 kV, acolo unde este cazul, trebuie sa se prevada, de regula, solutia de legare a neutrului la pamant prin rezistenta, solutie care confera personalului, prin micsorarea duratei regimului de defect, un grad sporit de protectie.

Art. 236. - Proiectele trebuie sa prevada protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta, adaptata fiecarui tip de echipament tehnic sau componenta de securitate.

Art. 237. - Toate instalatiile electrice trebuie sa fie astfel proiectate incat sa satisfaca prevederile normelor de securitate si sanatate in munca in vigoare si sa previna accidentarea personalului de specialitate cat si a celui neavizat. In acest scop:

a) liniile electrice aeriene trebuie sa respecte gabaritele prevazute in prescriptiile tehnice in vigoare si sa fie prevazute pe toti stalpii cu panouri specifice privind interzicerea accesului la elementele sub tensiune sau a atingerii stalpilor sau conductoarelor cazute la pamant;

b) instalatiile electrice interioare de joasa si inalta tensiune sa respecte distantele de izolare in aer si distantele de protectie corespunzatoare prescriptiilor tehnice in vigoare si sa fie prevazute cu panouri de semnalizare specifice de interzicere a accesului la elementele sub tensiune;

c) retelele electrice de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate, vor fi proiectate astfel incat sa permita realizarea masurii tehnice prevazute la Art. 48 (1) litera c, coroborat cu prevederile Art. 71 (1) literele a) si b);

d) carcasele si ingradirile de protectie ale instalatiilor sau echipamentelor tehnice de inalta tensiune trebuie prevazute cu blocari mecanice sau electrice astfel incat deschiderea carcaselor si a ingradirilor de protectie sa fie posibila numai dupa scoaterea de sub tensiune a echipamentului respectiv. Manevrarea dispozitivelor de blocare trebuie sa poata fi efectuata numai cu o piesa (scula) speciala;

e) celulele de 6 – 27 kV trebuie astfel concepute incat verificarea lipsei tensiunii sa fie posibila fara indepartarea ingradirilor;

f) retelele electrice cu tensiuni mai mari de 6 kV inclusiv, trebuie prevazute cu CLP la capetele acestora din statii, posturi de transformare si puncte de alimentare.

Art. 238. - Pentru evitarea deschiderii neconditionate a separatoarelor de bare, de cuple sau de linie, trebuie sa se conceapa si sa se realizeze solutii sigure si functionale de blocare, fata de pozitia relativa dintre ele si fata de pozitia intrerupatoarelor.

Art. 239. - Instalatiile care se folosesc pentru incercari cu tensiune marita de la o sursa independenta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) autolaboratoarele si standurile de incercari trebuie sa fie prevazute cu doua compartimente, separate prin ingradiri fixe, unul pentru pupitrul de comanda si celalalt pentru instalatiile de inalta tensiune;

b) usile de acces in compartimentul de inalta tensiune ale standurilor de incercari trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de blocaj electric (astfel ca instalatia sa nu poata fi pusa sub tensiune cand usile nu sunt corect inchise), precum si cu semnalizare optica de avertizare;

c) carcasele metalice, ingradirile metalice fixe de protectie, pupitrele de comanda, cuvele transformatoarelor si autotransformatoarelor trebuie sa fie legate la pamant prin conductoare avand sectiuni corespunzatoare;

d) circuitul de alimentare trebuie sa fie prevazut cu doua spatii de intrerupere, din care cel putin unul sa constituie separare vizibila, iar al doilea sa poata intrerupe rapid alimentarea. Se recomanda ca alimentarea sa se faca prin intermediul unei chei de contact, tip auto, in exemplar unic, care sa se afle in permanenta la seful de lucrare;

e) manetele, parghiile, butoanele pupitrelor de comanda trebuie prevazute cu inscriptii care sa indice destinatia si felul comenzilor;

f) compartimentul in care se afla pupitrul de comanda trebuie sa fie prevazut cu covor electroizolant;

g) compartimentul in care se afla pupitrul de comanda trebuie sa fie astfel conceput incat, in timpul reglajului tensiunii standului de probe, sa-i permita sefului de lucrare sa supravegheze operatiile de incercari, iar la autolaboratoare, amplasarea acestora sa-i permita sa supravegheze zona cuprinsa intre autolaborator si echipamentul supus incercarii. In caz contrar trebuie sa-i permita observarea persoanei celei mai apropiate, care asigura supravegherea acestei zone, astfel incat sa actioneze prompt in caz de necesitate (deconectarea sursei de alimentare);

h) compartimentul cu instalatiile de inalta tensiune in care se afla si echipamentul supus incercarii, din cadrul standului de incercari, trebuie ingradit cu plase din sarma, avand inaltimea minima de 2 m;

i) pe toate laturile ingradirilor, precum si pe usile de acces in standurile de incercari, vor fi montate panouri de semnalizare specifice.

Art. 240. - (1) Incaperile in care sunt montate baterii de acumulatoare sau dulapuri cu baterii de acumulatoare, cu exceptia celor din puncte de alimentare si posturi de transformare, trebuie sa fie inchise.

(2) Aceste incaperi sau dulapuri trebuie prevazute cu ventilatie naturala sau, daca situatia o impune, cu ventilatie mecanica astfel incat sa nu existe posibilitatea de a se acumula gaze. Daca fabricantul bateriei prevede alte conditii se vor respecta acestea.

Art. 241. - (1) Este interzis a se prevedea montarea, temporara sau definitiva, in incaperi comune sau cu ventilatie comuna, a bateriilor de acumulatoare cu acid sulfuric si a bateriilor de acumulatoare cu hidroxid de potasiu.

(2) Pe usile incaperilor in care se afla baterii de acumulatoare trebuie montate panouri de semnalizare cu textele: "NU INTRA CU FOC", iar in interiorul camerelor de acumulatoare se vor prevedea inscriptii: "FUMATUL SI FOCUL STRICT INTERZISE!".

Art. 242. - (1) Instalatiile de baterii stationare trebuie dotate, dupa caz, cu materiale de manipulare, din sticla sau cauciuc, constand din:

- pipeta;

- cana de sticla de 1,5-2 litri, cu cioc;

- vase cu solutie de neutralizare alcalina (bicarbonat de sodiu 5%) in cazul bateriilor cu acid sulfuric;

- vase cu solutie de neutralizare acida (acid boric sau acid acetic-esenta de otet - 8 parti apa si o parte acid), in cazul bateriilor cu hidroxid de potasiu.

(2) Daca producatorul bateriei prin instructiunile sale prevede alte dotari se vor respecta acestea.

Art. 243. - Condensatoarele trebuie sa fie prevazute din fabricatie cu urmatoarea inscriptie: "ATENTIE! INAINTE DE ATINGEREA BORNELOR CONDENSATOARELOR, ACESTEA SE VOR LEGA LA PAMANT SI IN SCURTCIRCUIT".

Art. 244. - La toate bateriile de condensatoare vor fi montate panouri de semnalizare pe partea exterioara a imprejmuirii si pe toate laturile acesteia cu aceleasi continut ca si cel prevazut la Art. 241.

Art. 245. - Incintele in care functioneaza bateriile de condensatoare trebuie imprejmuite. Usile de acces in aceste incinte trebuie prevazute cu blocaje. Usile si stativele metalice, care prin constructie sunt izolate fata de pamant, trebuie prevazute cu panouri de semnalizare cu textul: "STAI! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE".

Art. 246. - Condensatoarele trebuie montate pe stative, astfel incat placutele cu datele tehnice sa fie usor vizibile pentru personalul de exploatare, cel putin de la extremitatile sirului de condensatoare.

Art. 247. - Cuvele condensatoarelor trebuie legate galvanic la stativele metalice, prin intermediul surubului de legare la pamant, prevazut in acest scop.

Stativele metalice, cu exceptia celor izolate constructiv fata de pamant, trebuie racordate la instalatia de legare la pamant a bateriei de condensatoare.

Art. 248. - Transformatoarele de tensiune, montate pentru descarcarea bateriei, trebuie legate direct la bornele acesteia.

Art. 249. - Instalatiile de telefonie, telesemnalizare, telecomanda si alte asemenea in statiile de transformare trebuie sa indeplineasca din proiectare urmatoarele conditii:

a) partile metalice ale instalatiilor si echipamentelor, care in mod accidental pot fi puse sub tensiune, trebuie legate la pamant;

b) in fata si spatele echipamentelor de interior, ale caror parti metalice ar putea fi puse accidental sub tensiune, trebuie prevazute covoare electroizolante fixe;

c) echipamentele trebuie montate astfel incat sa permita accesul personalului la acestea, in caz de nevoie;

d) in cazul in care elementele de cuplaj ale echipamentelor de inalta frecventa sunt montate in exterior, acestea vor fi prevazute cu imprejmuiri de protectie, din plasa de sarma.

Art. 250. - Suportul metalic al antenelor statiilor de radio emisie-receptie trebuie legat la o priza de pamant.

Art. 251. - Cablurile de coborare si de legare la pamant ale antenelor vor trebui sa respecte limitele admise (distanta de vecinatate) ale prezentelor instructiuni fata de instalatiile electrice din exploatare.

Art. 252. - Usile metalice ale dulapurilor, tablourilor, ale firidelor de bransament (principale si secundare) si alte asemenea trebuie sa fie racordate la bara de legare la pamant prin intermediul unui conductor flexibil de cupru, cu sectiunea de 16 mm2, cu papuci la ambele capete.

Pe fetele exterioare ale usilor firidelor de bransament se vor aplica panouri de semnalizare specifice, conform reglementarilor in vigoare.

Art. 253. - Mantaua metalica si ecranele de protectie ale cablurilor se vor lega la priza de pamant la ambele capete.

Art. 254. - Conductorul de protectie al coloanelor electrice individuale, altul decat conductorul de nul de lucru, trebuie sa fie legat in firidele de bransament la bara de legare la pamant.

5.1.2. LA MONTAJ

Art. 255. - (1) Lucrarile de montare a echipamentelor tehnice si de realizare a instalatiilor electrice trebuie sa respecte prevederile HG nr. 300/2006 si sa se desfasoare in conformitate cu documentatiile tehnice de executie avizate , orice modificare urmand a se face numai cu acordul scris al proiectantului.

(2) La montarea echipamentelor electrice se va verifica cu strictete indeplinirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca si, dupa caz, se vor respecta prevederile Art. 237 si 257 din prezentele instructiuni.

(3) Verificarile si incercarile echipamentelor si instalatiilor nou montate, efectuate inaintea predarii in exploatare trebuie astfel concepute, organizate si desfasurate, cu respectarea prevederilor din "Planul de securitate si sanatate", incat sa se previna accidentele prin electrocutare, incendiile si exploziile, in toate situatiile concrete de interventie la echipamentele si instalatiile realizate.

Art. 256. - La executarea lucrarilor de montaj in instalatiile electrice din exploatare, coordonatorul de lucrare sau seful de echipa trebuie sa respecte prevederile Art. 49 din prezentele instructiuni. Conditiile concrete specifice locului de munca trebuie stabilite prin programul de lucrari anexa la conventie.

5.1.3. IN EXPLOATARE

Art. 257. - Pentru mentinerea nivelului de securitate al echipamentelor tehnice electrice si al instalatiilor preluate in exploatare trebuie ca:

a) pentru impiedicarea patrunderii accidentale a personalului dincolo de ingradirile instalatiilor sau echipamentelor tehnice interioare de 6 – 110 kV, din statii de transformare si puncte de alimentare, deschiderea acestora, inainte de separarea electrica a echipamentului respectiv, trebuie sa fie blocata de un sistem mecanic, electric sau electromagnetic si suplimentar poate fi facuta si avertizarea prezentei tensiunii printr-un sistem de alarma optica si/sau acustica la deschiderea ingradirii. Se excepteaza de la aceasta prevedere ingradirile celulelor prefabricate echipate cu carucioare debrosabile;

b) conditionarea actionarii separatoarelor de bare, cuple sau linii, fata de pozitia relativa dintre ele si fata de pozitia intrerupatoarelor sa fie functionala.

c) protectiile realizate conform proiectului sa fie functionale si verificate profilactic la intervale de timp stabilite prin instructiuni proprii, astfel incat consecintele sa nu conduca la electrocutari, incendii sau explozii;

d) sa se stabileasca instalatiile electrice care vor fi deconectate automat la prima punere la pamant a unei faze, in cazul retelelor cu neutrul izolat sau legat la pamant si timpul maxim admis pentru functionarea instalatiei cu un defect pe una din faze, in vederea depistarii si eliminarii defectului;

Art. 258. - Instalatiile electrice temporare (cu o durata de functionare limitata ) sau cele in faza de experimentare trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii, din punctul de vedere al protectiei impotriva accidentarii, ca si instalatiile definitive.

Art. 259. - Receptia lucrarilor executate in instalatii ori receptia echipamentelor electrice noi sau dupa reparatii si punerea lor in functiune, trebuie realizata numai dupa ce s-a constatat ca s-au respectat cerintele de securitate a muncii. Este interzisa punerea in functiune a echipamentelor tehnice care nu indeplinesc in totalitate cerintele de securitate, indiferent daca acestea sunt noi sau au fost retrase din exploatare pentru reparatii.

Art. 260. - (1) Conducatorul unitatii (subunitatii) trebuie sa organizeze astfel activitatea incat in timpul exploatarii sau dupa intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor tehnice electrice, sa fie asigurata starea de securitate a acestora.

(2) In sensul celor prevazute la aliniatul (1) de mai sus, in exploatare se vor respecta si prevederile Art. 235 - 254 din prezentele instructiuni.

5.2. Masuri de securitate a muncii la executarea lucrarilor in statii electrice

Art. 261. - (1) Lucrarile la intrerupatoarele debrosabile montate pe carucior trebuie sa se execute numai cu caruciorul scos din celula (cu exceptia lucrarilor la dispozitivele de actionare, cand exista separatoare, prin care s-a realizat separarea vizibila).

(2) Dupa scoaterea caruciorului din celula, usile acesteia trebuie inchise, iar pe sistemul de inchidere trebuie montat un panou de semnalizare adecvat.

(3) In cazul in care celula nu este prevazuta cu usi, caruciorul realizand el insusi inchiderea celulei cand intrerupatorul este brosat, dupa scoaterea caruciorului, trebuie montata pe partea frontala a celulei un paravan mobil ,bariera mobila, sau banda rosie, pe care se va fixa panoul de semnalizare adecvat.

(4) In cazul in care scoaterea caruciorului din celula constituie o separare vizibila si pentru lucrari la alte elemente decat intreruptorul celulei respective, pe usile celulei, paravanul mobil, bariera mobila sau banda rosie, dupa caz, se va monta panoul de semnalizare adecvat.

Art. 262. - (1) Pentru executarea lucrarilor la cablurile de iesire din celulele camerelor de conexiuni sau la alte aparate montate in partea fixa a celulelor cu intrerupatoare debrosabile, separarea vizibila trebuie realizata prin scoaterea completa a caruciorului din celula. In cazurile in care scoaterea din celula a caruciorului nu este impusa de natura lucrarii, separarea vizibila trebuie realizata prin separatorul de bare, daca celula este prevazuta cu acest separator. In caz contrar, separarea vizibila trebuie realizata prin scoaterea completa a caruciorului din celula.

(2) Seful de lucrare trebuie sa verifice vizual, la lucrarile executate in compartimentul celulei cu carucior debrosabil din care s-a scos caruciorul, ca s-au inchis complet clapetele din tabla care acopera orificiile de trecere a contactelor mobile ale intrerupatorului catre contactele fixe.

(3) Pe partea frontala a celulei trebuie sa se monteze un panou de semnalizare adecvat, usile celulei (in cazul in care acestea exista) ramanand deschise.

(4) Se interzic accesul si executarea lucrarilor in interiorul compartimentelor celulelor cu intrerupatoare debrosabile, fara separator de bare, cand intrerupatorul este debrosat, barele colectoare sunt sub tensiune si nu exista un perete despartitor care sa impiedice accesul persoanelor sau uneltelor la acestea. Se admite accesul in compartimentul intrerupatorului numai dupa scoaterea de sub tensiune a barelor colectoare sau montarea unor paravane (sau placi electroizolante dupa caz) conform prevederilor de la Art. 74.

Art. 263. - (1) In cazul in care se executa lucrari in compartimentele celulelor cu intrerupator debrosabil, prevazute cu pereti continui, care impiedica accesul persoanelor sau uneltelor la elementele conductoare legate la barele colectoare (cand intrerupatorul este debrosat), se permite a nu se monta scurtcircuitor in celula langa separarea vizibila pe partea spre barele colectoare.

(2) In cazul celulelor metalice la care peretii laterali ai compartimentelor nu asigura protectia impotriva apropierii sub limitele admise (distante de vecinatate) fata de partile aflate sub tensiune din compartimentele vecine, prevazute la Art. 49 (2), trebuie sa se ia cel putin una din urmatoarele masuri, in vederea executarii lucrarii:

a) obturarea orificiilor, prin montarea de placi electroizolante sau covoare electroizolante mobile;

b) scoaterea de sub tensiune a partilor respective din compartimentele vecine.

Art. 264. - In cazul lucrarilor care se executa in celule cu intrerupator debrosabil, in portiunea din celula intre intrerupator si racordarea la linie, legarea la pamant si in scurtcircuit se va executa prin inchiderea cutitelor de legare la pamant a celulei. In cazul in care acestea lipsesc, se va monta un scurtcircuitor pe portiunea de bara la care este racordata linia in celula. In ambele cazuri, se va bloca in pozitie deschis maneta dispozitivului de actionare al separatorului de sectionare a liniei cel mai apropiat de celula si pe care se va monta indicator de securitate, fara a fi necesara montarea si a unui scurtcircuitor langa aceasta separare vizibila.

Art. 265. - In cazul lucrarilor ce se executa la cablurile de iesire din statie, ce fac legatura cu liniile electrice aeriene, inclusiv la cutiile terminale ale acestora, aflate in celule (de orice fel), realizarea separarii electrice catre linie se face la separatorul cel mai apropiat de statie, unde se iau toate masurile tehnice prevazute in prezentele instructiuni norme specifice.

Art. 266. - In vederea executarii unor lucrari la intrerupatoare sau separatoare, dispozitivele lor de actionare trebuie blocate in pozitia deconectat sau deschis (cu exceptia cazurilor in care la unele operatii este necesara pozitia conectat sau inchis a acestora), prin intreruperea circuitelor de comanda. De asemenea, trebuie luate prin grija admitentului sau a sefului de lucrare, dupa caz, urmatoarele masuri:

a) la intrerupatoarele si separatoarele actionate cu aer comprimat, se va inchide admisia aerului comprimat si se vor bloca mecanic electroventilele prin care se face admisia aerului comprimat la dispozitivul de actionare al acestora, descarcandu-se de presiune circuitul din aval fata de robinetul de izolare. In cazul in care nu se poate executa blocarea mecanica a electroventilelor, este obligatorie golirea de aer comprimat a rezervoarelor proprii, robinetul de evacuare a aerului comprimat ramanand deschis;

b) la intrerupatoarele si separatoarele actionate electric, se vor scoate sigurantele prin intermediul carora se alimenteaza motoarele, bobinele de actionare etc.;

c) la intrerupatoarele cu dispozitive de actionare cu lichide sub presiune (MOP etc.) se vor intrerupe circuitele de alimentare ale electropompelor si in cazul in care se lucreaza la piese, elemente sau parti, in miscare sau sub presiune, se va descarca de presiune circuitul de comanda. In cazul in care dispozitivul de actionare cu fluid nu se descarca de presiune, lucrarea se va executa in baza instructiunii proprii acestui caz, intocmita de fabricant sau beneficiar;

d) la intrerupatoarele actionate de dispozitive cu resorturi, se vor detensiona resorturile respective;

e) pe cheile sau ventilele de comanda si pe robinetele de admisie a aerului comprimat se vor monta panouri de semnalizare;

f) daca in cazul lucrarii la intrerupator sau separator este necesar ca acesta sa fie manevrat, se va restabili agentul de actionare sau circuitul curentului operativ, interzicandu-se stationarea langa intreruptorul sau separatorul al carui reglaj se probeaza a oricarei persoane in afara celor care executa nemijlocit proba si care s-au asigurat ca manevra se poate efectua fara risc;

g) in cazul in care simultan cu lucrarile la intrerupator sau separator se lucreaza si in circuitul de comanda, scoaterea sigurantelor de pe circuitul de comanda se inlocuieste cu intreruperea circuitului de la bobinele de actionare, prin dezlegarea acestora sau prin dispozitive de deconectare, special prevazute in acest scop. Aceasta masura se va lua in comun, atat de catre seful de lucrare de la intrerupator sau separator, cat si de seful de lucrare de la circuitele secundare;

h) in cazul intrerupatoarelor sau separatoarelor telecomandate, se va monta un panou de semnalizare adecvat, la punctul de telecomanda, cand acest lucru este posibil.

Art. 267. - Folosirea flacarii deschise este permisa numai cu conditia ca distanta de la aceasta pana la partile aflate sub inalta tensiune sa fie mai mare decat limita admisa (distantele de vecinatate) precizate la Art. 49 (2) din prezentele instructiuni, plus 0,8 m.

Art. 268. - (1) In cazul izbucnirii unui incendiu in instalatiile electrice aflate in incinte, interioare sau exterioare, personalul de servire operativa este obligat a interveni, cu respectarea instructiunilor specifice pentru stingerea incendiilor.

(2) Pentru prevenirea producerii unor accidente de natura electrica in timpul interventiei cu mijloace mobile (portabile) pentru stingerea incendiilor, se va intrerupe tensiunea la partea de instalatie la care urmeaza a se interveni si la alte instalatii, dupa caz.

(3) Partea de instalatie de joasa tensiune la care se intervine poate sa ramana sub tensiune, dar personalul de interventie trebuie sa foloseasca manusi electroizolante, incaltaminte electroizolanta, casca de protectie cu viziera sau masca contra gazelor in caz de necesitate.

(4) Trebuie sa se evite apropierea extinctorului de instalatia electrica de joasa tensiune ramasa sub tensiune.

(5) In cazul interventiilor pentru stingerea incendiilor in instalatiile interioare trebuie utilizata masca de gaze din dotare.

Art. 269. - In statiile de transformare si/sau de conexiuni unde sunt locuri in care se constata prin masurari ca intensitatea campului electric depaseste 10 kV/m si schimb (locuri stabilite de subunitatea de exploatare), personalul de servire operativa, precum si cel care executa lucrari de intretinere - reparatii sau montaj trebuie sa foloseasca mijloace de protectie specifice, sau sa reduca timpul de expunere.

Art. 270. - La executarea controalelor sau lucrarilor in gospodariile de cabluri (tunele, puturi) din statiile si din posturile de transformare subterane, trebuie luate preventiv urmatoarele masuri:

a) aerisirea, ventilarea si verificarea obligatorie a lipsei gazelor. Verificarea lipsei gazelor combustibile (din infiltratie) sau nocive si a pericolului de emanatii (sau acumulare a acestora) trebuie sa se faca cu ajutorul detectoarelor mobile de gaze, mentinute in functiune pe toata durata executarii lucrarilor. In cazul in care se constata prezenta gazelor nocive (oxid de carbon) sau gaze naturale cu concentratie apropiata de limita inferioara de explozie , se interzice orice activitate si se vor lua masuri conform instructiunilor proprii;

b) interzicerea folosirii lampilor portative si a flacarii deschise pana la constatarea, prin determinari, a lipsei gazelor combustibile;

c) ingradirea si montarea panourilor de semnalizare sau postarea unui supraveghetor din cadrul formatiei de lucru, la gurile deschise (de vizitare) ale incaperilor, puturilor, tunelelor, canalelor sau posturilor de transformare subterane.

Art. 271. - In timpul efectuarii controlului si/sau executarii lucrarilor in puturi, tunele si galerii, trebuie utilizat detectorul de gaze. Emitentul si seful de lucrare trebuie sa stabileasca daca fiecare lucrator va fi dotat si cu aparat autonom de salvare. Aparatul autonom se va utiliza la primul semnal de avertizare, emis de unul dintre detectoarele de gaze.

Art. 272. - Lucrarile cu flacara deschisa in gospodariile de cabluri din statiile de transformare si posturile subterane trebuie executate in conditiile limitarii flacarii, prin materiale refractare, dotarea executantilor cu echipament de protectie adecvat si stingatoare adecvate.

Art. 273. - Executarea unei lucrari asupra unor parti din instalatiile situate in incaperi comune cu alte instalatii de inalta tensiune sau joasa tensiune, ramase sub tensiune, daca nu exista ingradiri fixe inspre acestea, trebuie sa inceapa numai daca se vor monta ingradiri provizorii mobile, iar pe acestea panouri de semnalizare de interzicere.

Art. 274. - Inainte de a se atinge bara de nul a tablourilor de distributie, trebuie sa se verifice vizual continuitatea legaturii acesteia la instalatia de legare la pamant si se va verifica lipsa tensiunii.

Art. 275. - Este interzisa varuirea cu aparate de pulverizare sau stropire in interiorul statiilor electrice, posturilor de transformare (punctelor de alimentare) in care exista parti aflate sub tensiune sau in exteriorul acestora, pe partea unde se afla instalatii sub tensiune.

Art. 276. - In cazul inundarii posturilor de transformare (punctelor de alimentare) subterane, trebuie sa se verifice starea lor, folosindu-se in acest scop o sursa independenta de lumina. Daca apa a atins partile aflate sub tensiune sau se afla in imediata apropiere a acestora, se interzice atingerea apei de catre executanti, inaintea scoaterii de sub tensiune a instalatiei. Nu se va cobori in apa, inaintea verificarii adancimii acesteia.

Art. 277. - La lucrarile executate prin urcare pe constructiile posturilor de transformare pe stalpi, trebuie respectate prevederile prezentelor instructiuni privind urcarea si lucrul la inaltime. De asemenea, trebuie sa se verifice starea esafodajului si a balustradei postului, precum si fixarea corespunzatoare a transformatorului. In cazul in care se constata un grad avansat de putrezire a esafodajului (platformei), se va lucra numai cu utilaje speciale pentru lucru la inaltime sau conform instructiunilor tehnice de lucru.

Art. 278. - Nu este admis a se executa lucrari simultan la doua niveluri, decat daca exista paravane corespunzatoare, care sa-i asigure pe executantii de jos impotriva caderii accidentale a unor obiecte de la nivelul superior.

Art. 279. - (1) La ridicarea echipamentului electric cu ajutorul utilajelor, prinderea trebuie sa se realizeze numai de locurile special destinate acestui scop sau de cadrele metalice ale aparatelor.

(2) Este interzisa prinderea funiilor sau a gaselor, la ridicare, de izolatoare sau de caile de curent ale aparatelor, de carligele de pe capacul transformatoarelor de putere (destinate numai pentru decuvare), de profilele celulelor prefabricate etc.

Art. 280. - Este interzisa sprijinirea scarilor fara dispozitive de sprijinire sau agatare inclusiv sprijinirea membrilor formatiei de lucru de cai de curent (bare flexibile) sau de izolatoarele aparatelor electrice.

Art. 281. - Dupa terminarea montarii si legarii cailor de curent la bornele transformatoarelor, acestea trebuie legate la pamant si in scurtcircuit, pana la efectuarea probelor si punerii in functiune, evitandu-se in acest fel accidentarea datorita tensiunilor inverse sau induse.

Art. 282. - In timpul deplasarii transformatoarelor, a celulelor etc. prin tractare cu cabluri este interzisa stationarea membrilor formatiei de lucru in vecinatatea cablurilor, pentru a se evita accidentele in cazul ruperii acestora. Daca echipamentul respectiv se deplaseaza pe o cale de rulare, membrii formatiei de lucru trebuie sa stea in spate sau lateral, nefiind permisa tragerea din fata (din sensul deplasarii).

Art. 283. - (1) Inainte de manevrarea separatoarelor cu ajutorul dispozitivelor de actionare mecanice sau pneumatice, trebuie sa se verifice ca nu exista nici o persoana in celula si, in special, ca nu lucreaza nimeni la separator.

(2) Separatoarele se vor manipula si monta numai in pozitia "inchis".

Art. 284. - La montarea intrerupatoarelor si a dispozitivelor de actionare cu resorturi trebuie sa se verifice, in prealabil, ca resorturile nu sunt armate.

Art. 285. - In timpul actionarilor pentru reglajul intrerupatoarelor este interzis accesul membrilor formatiei de lucru in apropierea acestora, iar executantului care efectueaza reglajul ii este interzisa introducerea mainii intre mecanisme.

Art. 286. - Pentru lucrari pe traseele cablurilor racordate la cutiile de distributie supraterane inclusiv cutiile de trecere, firidele principale de bransament, cutiile de aprindere pentru iluminat public etc., unde nu se pot monta scurtcircuitoare sau montarea acestora s-ar face in conditii periculoase pentru personalul manevrant sau pentru personalul neavizat (datorita imposibilitatii inchiderii usilor etc.), dupa intreruperea tensiunii pe cabluri si separarea lor vizibila, in locul sigurantelor se vor monta capace sau manere electroizolante colorate in rosu si panouri de semnalizare corespunzatoare.

Art. 287. - Pentru lucrari executate pe traseele cablurilor racordate la cutiile de distributie subterane, in care nu se pot monta scurtcircuitoare, dupa intreruperea tensiunii pe cabluri, trebuie montate palarii electroizolante si panouri de semnalizare pe cutitele cutiilor terminale.

Art. 288. - In cazul lucrarilor la cutiile de distributie subterane, trebuie sa se asigure masuri de delimitare materiala a zonei de lucru prin ingradirea cutiei de distributie cu panouri, paravane sau benzi si montarea, pe acestea, a panourilor de semnalizare de interzicere in asa fel incat sa se evite accesul si accidentarea persoanelor neavizate. La intreruperea lucrarilor, cu deplasare de la locul de munca a formatiei, cutia de distributie deschisa, chiar daca este ingradita, nu trebuie lasata fara supraveghere.

Art. 289. - (1) Lucrarile la cutiile de distributie , legarea – dezlegarea cablurilor, trebuie executate pe baza de AL , A.S. sau ITI-PM, cum stabileste emitentul ( dupa caz ).

Art. 290. - Pentru lucrarile ce se executa direct asupra cutiilor de distributie subterane, la care nu se pot monta scurtcircuitoare, dupa intreruperea tensiunii pe cabluri, se vor realiza aceleasi masuri ca cele prevazute la Art.286.

Art. 291. - La manevrarea sigurantelor din cutiile de distributie, executantul trebuie sa utilizeze urmatoarele mijloace de protectie: casca de protectie cu viziera de protectie a fetei, incaltaminte electroizolanta, manusi electroizolante sau covor electroizolant portabil (atunci cand manevra se executa de pe marginea cutiei de distributie din pozitia in genunchi) si minerul electroizolant pentru montarea-demontarea sigurantelor MPR cu manson de protectie a bratului.

Art. 292. - Lucrarile de la cutiile de distributie subterane, fara scoaterea de sub tensiune a tuturor elementelor de instalatie din interiorul acestora, trebuie sa se execute cu luarea urmatoarelor masuri:

a) folosirea pe toata durata lucrarii a echipamentului individual de protectie specificat in articolul anterior;

b) scoaterea sigurantelor de pe toate cablurile;

c) montarea palariilor sau tecilor electroizolante pe cutitele sau furcile fixe ale plecarilor, indiferent daca sunt sau nu sub tensiune;

d) executarea pe rand, numai la cate o faza, a reviziei contactelor la cutitele de pe plecari, celelalte ramanand izolate cu teci;

e) intreruperea tensiunii pe cablul racordat la cutia terminala la care se lucreaza, in cazul lucrarilor de inlocuire a acesteia;

f) supravegherea permanenta a membrilor formatiei de lucru de catre seful de lucrare.

5.3. Masuri de securitate a muncii pentru executarea lucrarilor la liniile electrice aeriene din exploatare

Executarea lucrarilor la sol, pe traseele liniilor si la baza stalpilor

Art. 293. - (1) Pentru executarea lucrarilor in apropierea liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune, automacaralele, autoscarile, autotelescoapele, autoplatformele etc. trebuie sa fie astfel amplasate incat in timpul manevrarii lor sa se asigure respectarea distantelor limita admisibile (de vecinatate) din prezentele instructiuni, dintre conductoarele linie si/sau oricare parte a acestora, sarcina manevrata si conductoarele liniei. In cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, chiar daca sunt scoase de sub tensiune, se interzice, din motive mecanice, atingerea elementelor liniei cu autoutilajele mentionate mai sus.

(2) La amplasarea autoscarilor se va tine seama de modificarea pozitiei scarii sub greutatea persoanei care se urca si lucreaza de pe scara.

(3) In cazul in care o parte oarecare a unui autoutilaj a depasit distanta de limita admisibila (de vecinatate) fata de conductoarele liniei aflate sub tensiune, se interzice coborarea sau urcarea personalului in autoutilajul respectiv, emitandu-se semnale corespunzatoare catre cei care au conditii sa asigure scoaterea de sub tensiune a liniei.

Art. 294. - Masurarea gabaritelor si a sagetii conductoarelor liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune este permisa numai de la sol si numai in cazul in care se executa cu ajutorul aparatelor special, construite in acest scop. Personalul executant poate fi de alta specialitate decat cea de electrician si poate executa masurarea fara supraveghere si fara autorizatie de lucru, cu conditia sa aiba instructajul facut in acest sens.

Art. 295. - (1) In cazul lucrarilor de tundere a copacilor si de deschidere a culoarelor liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune, executantii trebuie sa respecte distanta de limita admisibila (vecinatate) dintre conductoare si sculele sau utilajele folosite, precum si dintre conductoare si crengile sau copacii ce se vor taia. In timpul taierii se va tine seama de directia de cadere a crengilor sau a copacilor. Executantii trebuie sa foloseasca in timpul lucrarii incaltaminte electroizolanta, centura complexa, casca de protectie a capului, ochelari de protectie si franghii, dupa caz.

(2) Pentru a se evita caderea crengilor sau a copacilor peste conductoarele liniei, taierea acestora trebuie sa se faca dupa legarea lor cu franghii pentru dirijare.

(3) Utilizatorii fierastraielor mecanice cu lant trebuie sa fie dotati si instruiti conform instructiunilor de folosire ale acestor utilaje.

Art. 296. - (1) La deplasarea manuala a stalpilor de lemn, seful de lucrare (echipa) trebuie sa repartizeze in mod egal sarcina pe executanti, acestia fiind asezati dupa inaltime, purtand stalpul pe acelasi umar si pasind in aceeasi cadenta. Comanda de ridicare si de coborare a stalpului trebuie data de catre o singura persoana (seful de lucrare sau de echipa), numai dupa ce aceasta persoana s-a convins ca toti executantii se gasesc pe aceeasi parte a stalpului si anume pe cea opusa locului de ridicare sau coborare. La aceste operatii nu vor fi utilizati tineri sub 16 ani. Se interzice deplasarea manuala a stalpilor pe terenuri abrupte, accidentate sau alunecoase (datorita apei sau a inghetului).

(2) Ridicarea manuala este admisa numai pentru stalpi sub 500 kg, folosind capre speciale si furci cu capete metalice, rezistente si bine ascutite. Stalpul ridicat trebuie sprijinit in continuare pana la umplerea gropii cu pamant.

Art. 297. - Este permis a se executa urmatoarele lucrari la baza stalpilor, cu linia electrica aeriana respectiva aflata sub tensiune:

a) masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant;

b) lucrari de intretinere sau reparatii la fundatii, adaosuri, ancore etc.;

c) verificarea gradului de putrezire a stalpilor din lemn, a gradului de corodare a stalpilor din metal si a ancorelor, a starii stalpilor din beton;

d) completarea si reconditionarea inscriptiilor.

Art. 298. - (1) Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant de la liniile electrice aeriene trebuie sa se execute de catre minim doua persoane.

(2) Operatiile de intrerupere si refacere a racordarii prizei de pamant la stalp trebuie sa se execute folosind incaltaminte electroizolanta, manusi electroizolante si casca de protectie a capului.

(3) Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, fara intreruperea racordarii acesteia la stalp, trebuie sa se faca folosind incaltaminte electroizolanta sau gratar de egalizare a potentialului si casca de protectie a capului.

(4) In timpul masurarii rezistentei de dispersie a prizei de pamant cu intreruperea racordarii acesteia la stalp, este interzisa atingerea stalpului cu vreo parte a corpului.

(5) Este interzisa masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant de la liniile electrice aeriene in timpul descarcarilor atmosferice.

Art. 299. - Lucrarile de plantare a adaosurilor, de sapare in jurul sau la picioarele fundatiilor, precum si in jurul stalpului, nu trebuie sa puna in pericol starea de echilibru a stalpului.

Art. 300. - Masurarea tensiunii mecanice in ancorele liniilor electrice aeriene sub tensiune trebuie sa se faca utilizand dinamometrul in paralel cu ancora. Retensionarea ancorelor este permisa numai daca in timpul acestei operatii se urmareste permanent, cu teodolitul, mentinerea verticalitatii stalpului la ale carui ancore se lucreaza.

Executarea lucrarilor prin urcare pe stalpii liniilor electrice aeriene scoase de sub tensiune

Art. 301. - Lucrarile prin urcare pe stalpii liniilor electrice aeriene scoase de sub tensiune trebuie sa se execute in conformitate cu fisele tehnologice sau instructiunile tehnice de lucru, care trebuie sa prevada si componenta formatiilor de lucru, dotarea cu utilaje, dispozitive, unelte, echipament de protectie si de lucru.

Art. 302. - (1) Pentru executarea lucrarilor la coronamentul liniilor de pe stalpii din beton precomprimat sau centrifugat, personalul trebuie sa fie asigurat impotriva caderii si poate utiliza platforme de lucru respectand prevederile Art. 224 din prezentele instructiuni specifice.

(2) Pentru executarea lucrarilor de intindere la sageata a conductoarelor sau de inlocuire a ancorelor la stalpii de colt, intindere sau terminali, confectionati din beton, operatiile tehnologice de marcare pe conductor si fixarea acestuia in lantul de izolatoare trebuie efectuate de catre executant numai din cosul autotelescopului sau al autoplatformei cu brat articulat cu exceptia cazurilor in care aceste utilaje speciale nu au acces in apropierea lor. In aceasta ultima situatie este permisa prezenta personalului pe acesti stalpi, cu conditia ca inainte de tragerea la sageata a conductoarelor sa se verifice daca stalpii intre care se face tragerea sunt ancorati in directia opusa acesteia.

Art. 303. - In cazul lucrarilor la conductoarele liniilor electrice aeriene de 400 - 750 kV este permisa deplasarea executantilor pe conductoarele respective, cu dispozitive special construite in acest scop.

Art. 304. - Urcarea pe stalpii metalici zabreliti se va realiza folosind buloanele prinse special pentru acest scop, acolo unde exista aceste buloane, sau pe verticala unora din profilele de rezistenta ale acestora, utilizand metode de asigurare a personalului impotriva caderii, conform prevederilor Art. 176 din prezenta instructiune specifica .

Executarea lucrarilor prin urcare pe stalpii liniilor electrice aeriene aflate sub tensiune

Art. 305. - Vopsirea stalpilor se face din interiorul sau din exteriorul acestora, respectand distantele limita admisibile (minime de vecinatate) fata de conductoarele aflate sub tensiune si delimitate prin marcare conform prevederilor Art. 140 lit. c).

Art. 306. - (1) Lucrarile de intretinere sau reparatii la un circuit scos de sub tensiune al unei linii electrice aeriene cu mai multe circuite montate pe stalpi comuni, atunci cand unul sau mai multe circuite raman sub tensiune, se executa numai in cazul in care intre conductoarele cele mai apropiate ale circuitului la care se lucreaza si circuitul (circuitele) aflat (aflate) sub tensiune in punctele de sageata maxima, exista urmatoarele distante minime:

a) pe verticala:

- 1,5 m fata de liniile de 1-20 kV;

- 3,0 m fata de liniile de 27-35 kV;

- 3,5 m fata de liniile de 60-110 kV.

b) pe orizontala:

- 3,0 m fata de liniile de 1-35 kV;

- 4,0 m fata de liniile de 110 kV;

- 6,0 m fata de liniile de 220 kV;

- 10,0 m fata de liniile de 400 kV.

(2) In cazul circuitelor suprapuse, pe stalpi comuni, nu sunt permise lucrari la circuitele aflate deasupra celor ramase sub tensiune. Fac exceptie lucrarile ce se executa la circuitele aflate deasupra celor de radioficare si deasupra liniilor de contact pentru tractiune urbana, cu conditia ca la lucrarile simple efectuate la corpurile de iluminat (inlocuirea becurilor arse, a globurilor sparte, a sigurantelor arse, a igniterelor defecte etc.), sa se foloseasca dispozitive sau utilaje speciale care sa permita executarea acestor lucrari fara pericol. Pentru alte categorii de lucrari la circuitele de iluminat public aflate deasupra liniilor de contact pentru tractiune urbana, unitatea de exploatare trebuie sa stabileasca prin instructiuni proprii masurile care trebuie luate, in functie de particularitati, pentru ca lucrarile sa se poata executa fara pericol.

(3) In cazul lucrarilor pe stalpii de beton ai liniilor electrice aeriene de 110 kV si mai mult, urcarea trebuie sa se realizeze cu autotelescopul, autoscara sau alt utilaj similar. Se admite ca urcarea sa se faca si cu ajutorul scarilor, care se monteaza pe stalpi, prin metoda cladirii, cu respectarea prevederilor instructiunilor specifice ale scarilor, cat si a fiselor tehnologice.

In cazul unui circuit ramas sub tensiune trebuie sa se previna depasirea distantelor limita admisibila (de vecinatate) fata de acesta.

Art. 307. - La executarea lucrarilor la un circuit scos de sub tensiune al unei linii electrice aeriene cu mai multe circuite, atunci cand unul sau mai multe dintre ele raman sub tensiune, formatia de lucru trebuie sa respecte prevederile fiselor tehnologice sau ale instructiunilor tehnice de lucru.

Art. 308. - Sunt interzise demontarea, montarea si tragerea la sageata a conductoarelor circuitelor de joasa tensiune, montate pe stalpi comuni cu alte circuite de joasa sau inalta tensiune, ramase sub tensiune.

Executarea lucrarilor la liniile electrice aeriene in conditii speciale de traversari

Art. 309. - La executarea lucrarilor intr-o deschidere a unei linii electrice aeriene, care este supratraversata sau subtraversata de alta (alte) linie (linii) in exploatare, cu scoaterea de sub tensiune numai a liniei la care se lucreaza, trebuie sa se tina seama de urmatoarele conditii:

a) sa nu se piarda echilibrul stabil al stalpilor sau al conductoarelor, la linia care supratraverseaza;

b) sa se asigure conductoarele liniei care subtraverseaza impotriva unui eventual salt al acestora;

c) sa se respecte distantele minime pe verticala intre conductoarele cele mai apropiate ale liniei subtraversate si ale liniei supratraversate, dupa cum urmeaza:

- 1,5 m fata de liniile de 1-20 kV;

- 3,0 m fata de liniile de 27-35 kV;

- 3,5 m fata de liniile de 60-110 kV;

- 4,5 m fata de liniile de 220 kV;

- 6,0 m fata de liniile de 400 kV;

- 9,0 m fata de liniile de 750 kV.

Masurarea acestor distante se va face cu aparate speciale (teodolit, telemetru etc.).

Art. 310. - La executarea lucrarilor la deschideri aflate in panoul unde exista intersectii cu alte linii electrice aeriene in exploatare (subtraversari ori supratraversari), insa la alte deschideri decat cele in care se lucreaza, trebuie sa se procedeze respectand prevederile articolului anterior si ale urmatoarelor reguli:

a) executarea lucrarilor care nu conduc la pierderea echilibrului stabil al stalpilor sau al conductoarelor, impune scoaterea de sub tensiune numai a circuitului la care se lucreaza, cu conditia respectarii distantelor minime pe verticala intre cele doua linii, prevazute la Art. 320 anterior corespunzatoare tensiunilor liniilor care intersecteaza linia la care se lucreaza. Masurarea acestor distante se va face cu ajutorul aparatelor speciale;

b) executarea lucrarilor care conduc la pierderea echilibrului stabil al stalpilor sau al conductoarelor trebuie sa se realizeze cu scoaterea de sub tensiune numai a liniei la care se lucreaza, iar zonele de lucru trebuie sa fie astfel stabilite, incat sa nu cuprinda deschiderea (deschiderile) in care exista subtraversari sau supratraversari. Se vor asigura ancorari la conductoare si stalpi intre deschiderea la care se lucreaza si deschiderea cu intersectii, inspre deschiderea la care se lucreaza.

Art. 311. - Pentru executarea lucrarilor la o linie electrica aeriana ce este supratraversata de alta linie electrica aeriana cu circuite suprapuse este permis ca scoaterea de sub tensiune, impusa prin prevederile Art.309, sa se faca numai pentru circuitul inferior al liniei ce supratraverseaza.

Art. 312. - La executarea lucrarilor pe liniile electrice aeriene care intersecteaza sau sunt situate in imediata apropiere de cai ferate, drumuri internationale, drumuri nationale, drumuri judetene, rauri si canale navigabile, trebuie realizate preventiv:

a) o conventie cu organele competente ale cailor ferate sau de navigatie, asupra intervalelor de lucru si prezentei unor delegati, care, prin asezarea semnalelor avertizoare si luarea altor masuri, sa poata opri circulatia trenurilor sau a navelor pe timpul executarii lucrarii sau sa poata preveni la timp formatia de lucru despre trecerea navelor sau a trenurilor, cand lucrarea se va opri provizoriu, pana dupa trecerea acestora;

b) o semnalizare avansata (minimum 50 m de o parte si de alta a punctului de lucru) pe drumurile cu circulatie rutiera.

Executarea lucrarilor la liniile electrice aeriene in conditii speciale de paralelism

Art. 313. - La executarea lucrarilor asupra liniilor electrice aeriene la care valorile din calcule si/sau masurari ale tensiunilor induse depasesc valorile admise, trebuie sa se aplice urmatoarele masuri:

a) in cazul lucrarilor la conductoare:

- prevederile Art. 307 din prezentele norme specifice;

- interzicerea in timpul lucrului a atingerii concomitente a conductorului liniei sau a stalpului la care se lucreaza si a unui alt element metalic aflat in contact cu o zona de potential nul (peste 20 m de stalp);

- interzicerea executarii lucrarilor in conditii de descarcari electrice in atmosfera;

- separarea galvanica a legarii la pamant si in scurtcircuit din zona de separare electrica a instalatiei, fata de legarea la pamant si in scurtcircuit din zona (zonele) de lucru (cu exceptia legaturii prin conductoarele de protectie, acolo unde exista);

- stabilirea in AL sau ITI-PM a numarului, locurilor si lungimii zonelor de lucru, inclusiv a locurilor de montare in zona de lucru a atenuatoarelor daca aceasta este necesar, la linii electrice aeriene de 110 - 750 kV;

b) in cazul lucrarilor la sol:

- folosirea incaltamintei electroizolante la apropierea de stalpii la care sunt efectuate legari la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru sau in apropierea unor elemente metalice care pot veni in contact cu conductoarele liniei scoase de sub tensiune.

Art. 314. - In cazul demontarii, montarii si intinderii la sageata a conductoarelor de pe liniile electrice aeriene la care valorile tensiunilor induse depasesc valorile admise, se vor respecta masurile din fisele tehnologice sau instructiunile tehnice de lucru, conform precizarilor de la Art. 307.

Art. 315. - In cazul in care linia inductoare este de tractiune electrica, la care curentul de intoarcere catre sursa trece prin pamant, lucrarile pe liniile electrice aeriene cu tensiune indusa se vor executa conform instructiunilor proprii intocmite in acest scop.

Art. 316. - Inaintea intregirii unei linii aeriene intre un panou in care se lucreaza si un panou cu tensiune indusa trebuie realizata legarea la pamant a acestuia din urma inspre partea unde urmeaza sa se lege cordoanele de intregire.

Executarea lucrarilor la tronsoanele liniilor electrice aeriene separate vizibil prin dezlegari de cordoane sau conductoare

Art. 317. - (1) Dezlegarea cordoanelor tronsonului de linie electrica aeriana, la care urmeaza a se lucra un timp mai indelungat, de restul liniei care se repune sub tensiune, trebuie efectuata astfel incat, dupa repunerea sub tensiune a portiunii de linie la care nu se lucreaza, cordoanele dezlegate sa fie prinse sigur de conductoarele tronsonului pe care se lucreaza, legat la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru.

(2) Se interzice montarea scurtcircuitoarelor la stalpul pe care s-au dezlegat cordoanele dupa repunerea liniei sub tensiune.

Art. 318. - (1) Lucrarea pe tronsonul de linie separat vizibil prin dezlegari de cordoane sau conductoare se va executa in baza unei AL, ITI-PM sau PV.

(2) Lucrarea de dezlegare si legare a cordoanelor sau conductoarelor se va executa pe baza unei AL distincte, cu exceptia cazului in care lucrarea se executa de catre o formatie de servire operativa pe baza de AS.

(3) Pentru separarea vizibila a unui cablu, racordat la o linie electrica aeriana, prin dezlegare, se va proceda in mod asemanator prevederilor de mai sus.

Executarea lucrarilor la liniile electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate

Art. 319. - (1) In cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate, masurile tehnice consemnate la articolul 49 (1) litera a), se iau in postul de transformare si/sau in retea.

(2) Retelele electrice de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate, trebuie sa permita realizarea masurilor tehnice prevazute la articolul 49 (1) litera c) cat si la Art. 71 (1) literele a) si b). In acest sens, cu ocazia lucrarilor asupra retelelor existente in exploatare, se vor executa adaptarile necesare.

Art. 320. - In cazul in care o linie electrica aeriana de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate se continua cu o portiune avand conductoare neizolate, la executarea lucrarilor pe aceasta portiune, cu scoatere de sub tensiune, trebuie sa se realizeze zona de lucru conform prevederilor prezentelor instructiuni specifice.

Art. 321. - Lucrarile la liniile electrice aeriene de joasa tensiune cu conductoare torsadate aflate sub tensiune trebuie executate utilizand manusi electroizolante si unelte electroizolante sau cu manere electroizolante electroizolate, considerandu-se ca aceste lucrari sunt executate sub tensiune in contact.

Executarea lucrarilor la plantarea stalpilor si montarea izolatoarelor

Art. 322. - In cazul folosirii macaralei, ridicarea sau coborarea stalpului trebuie sa se faca lin si numai prin actionare verticala. Tragerea oblica cu macaraua este interzisa.

Art. 323. - In timpul ridicarii stalpului si pana la fixarea lui in fundatie sunt interzise:

a) stationarea sau trecerea pe sub stalp, pe sub bratul macaralei sau pe sub cablurile tachelajului;

b) stationarea sau trecerea printre troliul de ridicare si capra (pilonul) de ridicare.

Art. 324. - La intreruperea temporara a procesului de ridicare a stalpului nu este permisa lasarea acestuia in pozitie suspendata.

Art. 325. - Utilajele folosite la ridicarea stalpului sau cablurile de sustinere si ancorare nu vor fi eliberate decat dupa fixarea sigura a stalpului in fundatie.

Art. 326. - Este interzisa urcarea vreunui membru al formatiei de lucru pe un stalp care nu este definitiv fixat in fundatie.

Art. 327. - Orice operatie care pericliteaza stabilitatea stalpului, cum ar fi demontarea buloanelor de prindere a tronsoanelor, modificari ale pozitiei ancorelor etc. nu vor fi efectuate decat dupa o ancorare suplimentara a stalpului, capabila sa-i mentina stabilitatea. In timpul acestor operatii, urcarea, coborarea sau stationarea membrilor formatiei de lucru pe sau langa stalp sunt interzise.

Art. 328. - Ridicarea manuala pe stalpi a izolatoarelor si a armaturilor se va face, dupa caz, cu ajutorul franghiilor, scripetilor sau palanelor. Scripetii se vor prinde de consola in imediata apropiere a locului de fixare a izolatoarelor sau armaturilor. Detalierea si succesiunea operatiilor se va face in fisa tehnologica sau in instructiunea tehnica de lucru.

Art. 329. - Membrii formatiei de lucru ce actioneaza funia de ajutor sau dispozitivul de ridicare a sarcinii vor sta lateral, pentru a nu fi accidentati la caderea intamplatoare a izolatoarelor sau armaturilor in curs de ridicare.

Art. 330. - In timpul ridicarii pe stalp a lanturilor de izolatoare, folosind un mijloc de ridicare mecanizat, membrul formatiei de lucru aflat pe stalp va supraveghea ridicarea, stand in partea interioara a stalpului metalic sau langa generatoarea stalpului din beton, asigurandu-se cu franghia (cordonul) centurii complexe.

Art. 331. - La montarea izolatoarelor si armaturilor la liniile electrice aeriene in zone locuite, se vor lua masuri de impiedicare a accesului persoanelor neavizate langa stalpii pe care se lucreaza.

Executarea lucrarilor la derularea, intinderea si montarea conductoarelor

Art. 332. - Lucrarile de intindere si/sau montare a conductoarelor trebuie sa se execute in baza fiselor tehnologice sau a instructiunilor tehnice de lucru, intocmite in concordanta cu prevederile prezentelor instructiuni.

Art. 333. - (1) In vederea manipularii tamburelor si derularii conductoarelor de pe acestea trebuie utilizate dispozitive speciale construite in acest scop.

(2) La derularea conductorului de pe tambur, membrul formatiei de lucru care face verificarea conductorului trebuie sa stea lateral, in afara zonei in care ar putea fi lovit la rasturnarea accidentala a tamburului si trebuie sa poarte manusi de protectie (palmare).

Art. 334. - La derularea manuala, prin tragerea pe umeri a conductorului, membrii formatiei de lucru trebuie sa fie echipati cu umerare de protectie si manusi de protectie (palmare). Conductorul trebuie purtat de catre toti membrii formatiei, angrenati la tragere, pe umarul din aceeasi parte (pe acelasi umar).

Art. 335. - La derularea conductoarelor, pozitia membrilor formatiei de lucru trebuie sa fie astfel stabilita de catre seful de lucrare (echipa), incat la desprinderea accidentala dintr-o clema de prindere sau la ruperea cablului de tractiune, conductorul sa nu-i loveasca.

Art. 336. - Membrii formatiei de lucru ce actioneaza funia de ajutor sau dispozitivul de ridicare a conductorului trebuie sa stea lateral, pentru a nu fi accidentati la caderea intamplatoare a conductorului in curs de ridicare.

Art. 337. - In timpul ridicarii pe stalp a conductoarelor, folosind un mijloc de ridicare mecanizat, membrul formatiei de lucru aflat pe stalp va supraveghea ridicarea, stand in partea interioara a stalpului metalic sau langa generatoarea stalpului din beton, asigurandu-se impotriva caderii de la inaltime prin utilizarea unei componente a echipamentului individual de protectie specific.

Art. 338. - (1) In timpul derularii conductoarelor, executantii trebuie sa supravegheze trecerea pe role a firului pilot sau a conductorului.

(2) In cazul blocarii unei role sau a agatarii conductorului, derularea trebuie oprita si se va relua dupa indepartarea defectiunii.

Art. 339. - La liniile electrice aeriene de 110-750 kV, montarea clemelor de sustinere a conductoarelor trebuie executata de pe platforma, scaunel, sau scarita de montaj, membrul formatiei de lucru care executa operatia asigurandu-se impotriva caderii in gol prin utilizarea, dupa caz, a combinatiei de componente prevazute de Art. 220 literele b) si f) din prezenta instructiune specifica. In mod similar se va proceda si la montarea clemelor de fixare a conductoarelor la izolatoarele stalpilor de intindere. Aceste operatii se pot executa si cu ajutorul autoutilajelor speciale, cu luarea masurilor de asigurare corespunzatoare impotriva caderii de la inaltime a membrilor formatiei de lucru.

Art. 340. - Pentru fixarea conductoarelor in cleme sau pentru legarea cordoanelor la stalpii de intindere, membrii formatiei de lucru care executa aceste operatii trebuie sa se asigure impotriva caderii de la inaltime, conform prevederilor Art.220 lit.b) si f)

Art. 341. - Pentru lucrari la conductoare, in deschidere, executate din carucior, membrii formatiei de lucru care executa aceste operatii trebuie sa se asigure cu mijlocul de legatura (franghia) centurii la conductor.

Art. 342. - Lucrarile de montare a conductoarelor trebuie sa se execute astfel incat sa nu se modifice echilibrul stalpilor.

Art. 343. - (1) La lucrarile de montare a conductoarelor in zonele locuite sau la traversarile cailor de circulatie(cai ferate, sosele, canale navigabile etc.), trebuie luate masuri de impiedicare a accesului persoanelor neavizate si a mijloacelor de transport in zonele de lucru.

(2) De la derularea si tragerea la sageata a conductoarelor si pana la fixarea acestora, in zonele populate, in apropierea si traversarea soselelor si a drumurilor circulate, se vor posta membri ai formatiei de lucru pentru paza, care vor semnaliza pericolul.

(3) La traversarea soselelor cu trafic intens, in afara masurilor de mai sus, se va realiza o semnalizare avansata in ambele sensuri de circulatie, la o distanta de minimum 50 m de traversare.

Art. 344. - Lucrarile de traversare a cailor ferate se vor executa cu luarea masurilor necesare stabilite prin conventie, conform Art. 312 din prezentele instructiuni specifice, pentru evitarea accidentelor in timpul circulatiei feroviare, masuri ce se vor stabili de comun acord cu reprezentantii cailor ferate.

Executarea lucrarilor la demontarea liniilor electrice aeriene

Art. 345. - Dezechiparea stalpilor care se prezinta in situatiile mentionate la Art. 178 din prezentele norme specifice trebuie sa se faca:

a) din cosul autoutilajului sau de pe autoscara;

b) prin urcare directa pe stalp, dupa ce stalpul a fost ancorat astfel incat sa se impiedice caderea acestuia;

c) prin urcare directa pe stalpul nou plantat langa cel care prezinta nesiguranta in exploatare.

Art. 346. - (1) Demontarea conductoarelor trebuie astfel executata incat sa nu se modifice echilibrul stabil al stalpilor. Inainte de inceperea demontarii conductoarelor, se vor ancora stalpii de intindere (cu exceptia celor de capat) care limiteaza panoul respectiv.

(2) Nu sunt permise taierea sau degajarea libera a conductoarelor.

(3) Demontarea conductoarelor trebuie stabilita prin fise tehnologice sau instructiuni tehnice de lucru.

Art. 347. - La demontarea stalpilor se vor lua aceleasi masuri ca si la plantare, precizate mai sus, sub aspectul evitarii accidentelor in caz de prabusire accidentala a stalpului.

Art. 348. - In cazul demontarii unui circuit de pe stalpi comuni cu alte circuite ce nu se demonteaza, lucrarile se vor executa cu toate circuitele scoase de sub tensiune.

Art. 349. - (1) Demontarea stalpilor metalici sau din beton trebuie sa se faca conform prevederilor fiselor tehnologice. Acestea trebuie sa prevada in principal metode de dezmembrare din pozitia verticala sau aducerea in pozitie orizontala. In functie de metoda trebuie realizata:

a) asigurarea tronsonului metalic sau al stalpului, cu funii de dirijare, pe durata coborarii la sol;

b) mentinerea in pozitie verticala a stalpului (tronsonului), cu ajutorul macaralei, pe durata demontarii sau dezmembrarii bazei acestuia. Mentinerea cel putin a unui punct de sprijin la baza (bolt de protectie, doua - trei componente ale structurii longitudinale din fier - beton) care trebuie sa impiedice desprinderea pe durata inclinarii stalpului, pana la pozitia orizontala pe sol;

c) definitivarea demontarii sau dezmembrarii si a ultimului punct de sprijin, operatie executata cu stalpul (tronsonul) situat la sol.

(2) Demolarea stalpilor din metal, beton sau lemn este permisa numai dupa dezgropare.

(3) Gropile rezultate dupa indepartarea stalpilor trebuie astupate.

(4) Din momentul inclinarii stalpului de la baza, pana la asezarea acestuia pe sol nici o persoana nu trebuie sa stea sub stalp sau in raza de cadere a acestuia. Dirijarea stalpului in timpul coborarii la sol se va face cu ajutorul franghiilor, personalul fiind situat in afara razei de actionare a bratului macaralei si a stalpului.

5.4. Masuri de securitate a muncii la executarea lucrarilor la liniile electrice subterane

Art. 350. - Lucrarile de constructii-montaj la liniile electrice subterane, pe trasee noi, trebuie sa se execute in baza uneia din formele prevazute la Art. 77 din prezentele instructiuni specifice. Lucrarile la cablurile electrice aflate in exploatare, dupa decopertarea completa a acestora, precum si cele pentru remedierea defectelor la acestea, se vor executa numai pe baza de autorizatie de lucru.

Art. 351. - (1) Cablurile si mansoanele care raman suspendate in urma unor sapaturi mai adanci decat pozitia lor in pamant trebuie sa fie sustinute prin consolidare pe scanduri, grinzi sau jgheaburi provizorii.

(2) Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte invecinate.

Art. 352. - (1) In timpul derularii si desfasurarii cablurilor, executantii trebuie sa isi protejeze mainile, utilizand manusi de protectie (palmare).

(2) La pozarea manuala a cablurilor, prin sustinerea acestora pe umar, personalul executant trebuie sa poarte umerare, iar lungimea portiunii manevrate si numarul persoanelor trebuie astfel alese, incat unei persoane sa-i revina o greutate de cel mult 30 kg. In timpul pozarii unui cablu, prin acest procedeu, intregul personal va fi plasat pe aceeasi parte a cablului (santului).

(3) La pozarea mecanizata a cablurilor, seful de lucrare trebuie sa dirijeze buna desfasurare a procesului tehnologic.

(4) La pozarea cablurilor in profile existente cu alte cabluri decopertate, aflate sub tensiune, personalul trebuie sa poarte obligatoriu casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei, incaltaminte electroizolanta si costum din tesatura termorezistenta.

(5) In cazul in care pozarea cablurilor se face pe role, personalul executant care ajuta la tragerea cablurilor, trebuie sa se aseze cu fata spre tambur, la o distanta de cel putin 1m fata de rola din spate, pentru a se evita prinderea mainilor in role.

(6) Pentru a se evita o eventuala rasturnare a tamburului in timpul derularii cablului, acesta trebuie sa fie asigurat corespunzator.

Art. 353. - La pozarea subacvatica a cablurilor, se vor respecta prevederile din fisele tehnologice sau instructiunile tehnice specifice, cu urmatoarele precizari:

a) ambarcatiunile folosite la lucrari trebuie sa fie in buna stare si sa fie dotate cu un numar suficient de colaci de salvare, personalul executant fiind instruit asupra modului de folosire;

b) pe toata durata operatiilor de pozare a cablurilor, circulatia fluviala trebuie complet intrerupta;

c) in timpul utilizarii ambarcatiunilor navale, personalul executant trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipament individual de salvare. Totodata personalului ii sunt interzise:

- scaldatul in albia fluviilor, raurilor sau lacurilor;

- traversarea inot a cursurilor de apa;

- lucrul pe malul apei, in timpul noptii sau in cazul furtunilor, cetii, ploii si valurilor mari;

d) se interzice ancorarea improvizata a ambarcatiunilor navale.

Art. 354. - La prepararea si turnarea maselor electroizolante, a aliajelor de lipit si a altor metode folosite la executarea mansoanelor si capetelor terminale trebuie sa se respecte prevederile de securitate a muncii din fisele tehnologice.

Art. 355. - La incarcarea, descarcarea si manipularea tamburelor cu cabluri trebuie sa se respecte urmatoarele reguli:

a) inaintea oricarei manipulari se va verifica buna stare a invelisului de protectie a tamburelor si se vor scoate cuiele proeminente;

b) operatiile de incarcare a tamburelor se vor executa, de regula, cu ajutorul utilajelor de ridicare (automacarale, autoincarcatoare etc.) sau cu mijloace de mica mecanizare (scripeti, palane etc.), folosind axe si cabluri, dimensionate corespunzator sarcinilor de ridicat;

c) in autocamion sau remorca tamburele trebuie asezate orizontal, cu sensul de rostogolire pe directia de circulatie. Pe platforma autocamionului sau remorcii tamburele vor fi fixate prin ancorari sau pene solide si suficient de mari. Se interzice transportul persoanelor pe aceeasi platforma cu tamburele;

d) descarcarea tamburelor se va executa fie cu automacaraua, fie manual pe un plan inclinat rezemat pe capre. Tamburul trebuie retinut cu franghii sau cabluri dinspre partea opusa miscarii, urmarindu-se deplasarea corecta a tamburului pe planul inclinat. Este interzisa stationarea personalului in directia deplasarii tamburului sau in apropierea planului inclinat. Toate operatiile de corectare a deplasarii la sol trebuie sa se execute cu ajutorul unor rangi lungi sau al unor pene cu coada lunga;

e) manipularea tamburelor se face conform cu fisele tehnologice sau cu instructiunile tehnice de lucru elaborate in acest scop de unitatile producatoare ale cablurilor, corespunzator tipurilor de cabluri, tensiunii, izolatiei utilizand dispozitive speciale

f) operatiile de legare-dezlegare a tamburelor si dirijarea macaragiului sau a dispozitivului de ridicare (scripetelui) vor fi realizate de catre legatorul de sarcina.

Executarea lucrarilor de remediere a defectelor pe cabluri

Art. 356. - Lucrarile la cablurile de joasa sau inalta tensiune, aflate in exploatare, inclusiv acelea asupra mansoanelor si capetelor terminale, trebuie sa se execute in baza unei autorizatii de lucru. Se excepteaza sapaturile, pana la decopertarea completa a cablurilor, care se pot executa pe baza de ITI-PM sau DV si verificarea corespondentei fazelor care se poate executa si pe baza de A.S.

Art. 357. - In vederea executarii lucrarilor de remediere a defectelor pe cabluri trebuie sa se realizeze masurile tehnice prevazute la Art. 49 din prezentele norme specifice.

Art. 358. - (1) La executarea lucrarilor de remediere a defectelor pe cablurile ingropate sau pozate pe rastel, trebuie sa se realizeze urmatoarele etape succesive:

a) localizarea defectului sau stabilirea zonei de defect in baza AS (in cazul defectelor vizibile) respectiv AL sau ITI-PM, cu ajutorul aparaturii sau a instalatiilor speciale, utilizate de personalul autorizat distinct pentru aceasta categorie de lucrari, denumit in continuare "identificator";

b) marcarea de catre identificator a locului (zonei) unde urmeaza a se executa dupa caz, sapatura in vederea identificarii cablului si locului de defect pe acesta;

c) ingradirea locului de munca si montarea panourilor de semnalizare corespunzatoare operatiilor de sapaturi, executarea sapaturilor la locul stabilit de identificator utilizandu-se mijloace mecanizate sau manuale, pana la stratul protector sau avertizor de pe cabluri;

d) decopertarea completa a cablului sau fluxului de cabluri, utilizand numai lopeti cu cozi de lemn. Miscarea cablurilor existente in flux a caror banda de otel este aparenta trebuie executata utilizand manusi electroizolante protejate cu palmare, costum din tesatura termorezistenta, incaltaminte electroizolanta si casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei. In cazul cablurilor cu protectie exterioara din PVC utilizarea manusilor de protectie mecanica este facultativa. Pe durata operatiilor de decopertare a cablurilor, se va evita lovirea acestora cu scule sau unelte dure (lopeti, cazmale, tarnacoape, rangi etc.). Personalul care realizeaza decopertarea completa si/sau repararea cablurilor trebuie sa fie echipat cu casca de protectie a capului si cu incaltaminte electroizolanta, in situatia in care, din cauza amplasamentului, nu se poate evita calcarea directa a cablurilor din flux;

e) identificarea cablului defect din flux, de catre identificator, pe baza unei AL, prin:

- confruntarea planurilor cu situatia din teren;

- observarea cablurilor privind dispunerea in profil, starea lor fizica si marcajul acestora;

- stabilirea locului defect, utilizand instalatii si metode speciale, cu respectarea masurilor prevazute in instructiunile specifice ale acestora, sau cele cuprinse in Art. 371-385 din prezenta instructiune proprie. Miscarea cablurilor in exploatare, din pozitia existenta in teren, in vederea identificarii trebuie sa se faca numai de catre personalul de identificare, utilizand ca mijloace individuale de protectie incaltaminte electroizolanta, manusi electroizolante protejate sau nu in functie de stratul exterior al cablului cu manusi de protectie mecanica, casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei si costum din tesatura termorezistenta. Dupa incheierea operatiilor de identificare, de mai sus, identificatorul trebuie sa aduca cablul in starea de legat la pamant si in scurtcircuit, la ambele capete;

f) etichetarea distincta a cablului defect, pregatirea si sectionarea (taierea) mecanica, cu ajutorul unui dispozitiv special destinat acestui scop, actionat de la distanta, operatii ce se executa de catre identificator.. La pregatirea taierii mecanice si pe durata taierii, trebuie sa se foloseasca mijloacele individuale de protectie precizate la litera e) de mai sus. Pe durata pregatirii operatiei de taiere se interzice stationarea in zona de lucru a altui personal decat cel de identificare. Inainte de taierea propriu-zisa a cablului cu dispozitivul de taiat cabluri, identificatorul va evacua si personalul formatiei proprii;

g) Dupa taiere identificatorul trebuie sa verifice, dupa caz, de la locul de taiere cu detectorul, lipsa tensiunii astfel:

- pe ambele parti ale fiecarei faze taiate, inainte de indepartarea (mutarea la alta faza) a dispozitivului de taiat, in cazul cablurilor monofilare;

- pe fazele ambelor parti ale cablului trifazat taiat, inainte de a indeparta dispozitivul de pe acesta;

- dupa aceea, cu megohmmetrul, din locul de taiere, catre ambele capete ale fiecarei faze taiate sau cablului taiat, verificand legarea celuilalt capat al acestora la pamant sau, dupa caz, la pamant si scurtcircuit. Verificarea de mai sus, efectuata in prezenta sefului de lucrare al formatiei de reparare cabluri, permite admiterea acestuia la lucru, dupa completarea acestuia in AL.

(2) In situatiile in care formatia de remediere a defectului pe cablu nu incepe lucrarea, identificatorul trebuie sa consemneze in propria autorizatie de lucru, la punctul B6,"cablul a fost taiat". Totodata trebuie sa verifice, inainte de incheierea lucrarii, starea corespunzatoare a ingradirii si semnalizarii gropii, respectiv sa le asigure in caz contrar. Identificatorul trebuie sa predea autorizatia de lucru unei persoane imputernicite de catre conducatorul subunitatii sau personalului de servire operativa, acesta consemnand in registrul operativ starea in care a fost lasat cablul.

(3) Se admite ca lucrarile de remediere a defectului pe cablul taiat anterior, sa fie incepute de catre seful de lucrare, desemnat ca admitent. Admitentul trebuie sa verifice, din locul in care cablul a fost taiat de identificator, ca acesta nu este sub tensiune si este legat la pamant si in scurtcircuit la ambele capete. Verificarea se executa conform celor precizate la litera "g" de mai sus.

(4) Se admite de asemenea ca formatia de reparatii cabluri sa fie admisa la lucru de catre formatia de servire operativa, sau de catre alta persoana desemnata de emitent ca admitent, acesta verificand, conform celor precizate la litera g) de mai sus , in prezenta sefului de lucrare, din locul in care cablul a fost taiat, ca acesta nu este sub tensiune si la ambele capete este legat la pamant si in scurtcircuit.

Art. 359. - (1) Seful de lucrare al formatiei de reparatii cabluri poate cumula si functia de identificator, in cazul existentei in profilul respectiv a unui singur cablu, a unui singur circuit format din trei cabluri monofazate sau a unui singur circuit de curent continuu format din doua cabluri monofazate, situatie in care identificarea este certa si se poate face in mod simplu de la locul de defect.

(2) In cazurile in care defectul se observa in mod evident (rupere a cablului, retezare ca urmare a scurtcircuitului, explozie in manson sau cutie terminala), admitentul formatiei de reparatii cabluri trebuie sa verifice de la locul de defect in prezenta sefului de lucrare, conform celor precizate la litera g) de mai sus , ca pe cablu nu este tensiune si la ambele capete acesta este legat la pamant si in scurtcircuit, stare operativa in care cablul a fost adus anterior. Aceasta verificare reprezinta verificarea lipsei tensiunii la locul de defect al cablului.

Art. 360. - Deschiderea mansoanelor la cablurile de 6 – 35 kV , ca urmare a defectului din interior, este permisa numai dupa taierea prealabila a cablului in apropierea acestora, de catre identificator.

Art. 361. - In cazul lucrarilor la cablurile la care pot aparea curenti de circulatie prin manta, este necesar ca in zona de lucru sa se asigure continuitatea atat a armaturii de protectie cat si a mantalei din plumb (cupru) a cablului, masura ce trebuie inscrisa de catre emitent in autorizatia de lucru.

Art. 362. - (1) In cazul lucrarilor la capetele terminale, in celule din statiile sau posturile de transformare, trebuie sa se emita autorizatia de lucru de catre unitatea (subunitatea) care exploateaza cablul la care urmeaza a se lucra. In cazul in care un capat sau ambele capete sunt racordate la celule care nu sunt in exploatarea subunitatii emitente a autorizatiei de lucru, stabilirea separarilor vizibile trebuie sa se faca obligatoriu, cu consultarea subunitatii care are in exploatare celulele respective.

(2) Masurile tehnice dispuse de emitent trebuie asigurate de catre personalul caruia ii este atribuita comanda operativa a instalatiei din care face parte cablul in cauza. In acest scop, in cazul statiilor si a posturilor de transformare, masurile tehnice vor fi dispuse de treapta de comanda operativa ce are in comanda nemijlocita instalatia respectiva si vor fi realizate de catre personalul de servire operativa din statii, respectiv de catre personalul de servire operativa al retelei careia ii apartin posturile de transformare.

(3) Admiterea la lucrare trebuie sa se faca de catre personalul de servire operativa a instalatiei unde este situata celula care contine capatul terminal respectiv si care primeste, prin mesaj, confirmarea luarii masurilor tehnice de protectie a muncii la celalalt capat al cablului.

Art. 363. - Lucrarile la capatul terminal al unuia din cablurile ce se alimenteaza din aceeasi celula, impreuna cu alt cablu cu destinatie diferita, trebuie sa inceapa numai dupa ce identificatorul verifica si apoi demonstreaza sefului de lucrare ca admiterea la lucru se face la cablul defect (legat la pamant si in scurtcircuit la celalalt capat), fiind exclusa confundarea cu cablul neafectat. Aceste situatii trebuie tratate ca activitati la locuri de munca in conditii deosebite.

Art. 364. - Deplasarea cablurilor si mansoanelor se face, de regula, cu scoaterea de sub tensiune a cablurilor respective.

In cazurile in care acestea nu pot fi scoase de sub tensiune, se admite, in mod exceptional, deplasarea lor, pe distante mici, sub tensiune, in profil, cu respectarea cumulativa a urmatoarele conditii:

a) deplasarea se va face manual sau folosind unelte adecvate electroizolante;

b) daca pe portiunea de cablu care trebuie deplasata exista mansoane, acestea vor fi, in prealabil, fixate pe scanduri, astfel incat sa se excluda posibilitatea atat a deteriorarii mansoanelor, cat si a incovoierii sau intinderii cablului langa mansoane;

c) toti executantii vor purta incaltaminte electroizolanta, manusi electroizolante, casca de protectie a capului, viziera de protectie a fetei si costum din tesatura termorezistenta. In situatiile in care manipularea se face direct cu mana, executantii vor purta si manusi electroizolante asociate cu manusi pentru protectia mecanica (palmare).

Art. 365. - La executarea mansoanelor si capetelor terminale, pe cablurile de 110 - 220 kV cu ulei sub presiune seful de lucrare trebuie sa ia urmatoarele masuri de protectie a muncii:

a) verificarea inainte de inceperea lucrarilor, a faptului ca cortul, schela si podina au fost montate corespunzator si au fost ancorate impotriva rasturnarii, cauzate de circulatia intensa sau de vant;

b) legarea la o priza de pamant corespunzatoare a schelelor metalice si a utilajelor;

c) manevrarea rezervoarelor cu ulei sub presiune numai cu ajutorul utilajelor de ridicat, fiind interzisa rostogolirea acestora.

Art. 366. - La pozarea cablurilor de 110 - 220 kV cu ulei sub presiune, seful de lucrare trebuie sa ia urmatoarele masuri de protectie a muncii:

a) asigurarea bateriei de rezervoare si a degazificatorului de ulei cu stingatoare cu bioxid de carbon si panouri cu mijloace de stingere a incendiilor;

b) legarea la o priza de pamant corespunzatoare a degazificatorului de ulei.

Art. 367. - Eventualele interventii succesive in aceeasi zona de lucru sau in zone de lucru diferite, ale formatiei de reparatii cabluri si ale celei de identificare a locului defect, vor fi consemnate in autorizatiile de lucru ale celor doua formatii ca "intreruperi si reluari ale lucrarilor".

Art. 368. - La executarea lucrarilor de remediere a defectelor pe cablurile instalatiilor interioare, trebuie sa se respecte prevederile articolelor 357 - 365, facand abstractie de operatiile specifice cablurilor ingropate.

Executarea lucrarilor de exploatare-reparatii la cablurile pilot sau telefonice

Art. 369. - (1) Executarea lucrarilor de remediere a defectelor pe cabluri pilot sau telefonice ce se utilizeaza in instalatiile energetice pentru telecomunicatii si de masurari, comenzi, semnalizari, telemecanizari, teleprotectie etc. se executa pe baza autorizatiilor de lucru sau ITI-PM. (2) Separarea electrica se realizeaza numai pentru circuitele racordate direct la instalatiile de curent continuu sau alternativ, din instalatiile intre care se realizeaza legatura in cablu. Nu este obligatorie legarea la pamant si in scurtcircuit a capetelor cablului.

(3) Dupa identificarea cablului pilot sau telefonic, sectionarea acestuia se poate realiza utilizand manusi electroizolante.

(4) Admitentul trebuie sa faca parte din cadrul personalului care exploateaza cablurile pilot sau telefonice respective;

(5) In cazul in care circuitele nu sunt intrerupte si separate vizibil lucrarile se considera ca fiind executate sub tensiune in contact;

(6) In timpul lucrului la conductoare trebuie dezizolat numai cate un singur conductor si nu se va atinge conductorul la care se lucreaza cu invelisul sau armatura metalica a cablului. In acest scop, in prealabil, pe durata lucrului, se va izola cu banda izolatoare invelisul si armatura cablului, in zona de lucru.

Art. 370. - In cazul in care, prin conductoarele cablurilor pilot sau telefonice pot aparea tensiuni prin cuplaj rezistiv sau inductiv (determinate prin calcule prealabile de catre unitatea de exploatare), care depasesc limitele maxime admise de standardele in vigoare, personalul executant va folosi incaltaminte electroizolanta si nu va atinge direct, cu vreo parte a corpului neizolata, pamantul sau alte elemente legate de pamant. Aceste situatii vor fi nominalizate in autorizatia de lucru sau ITI-PM respective.

5.5. Masuri de securitate a muncii la executarea lucrarilor de defectoscopie si de incercari cu tensiune marita

Art. 371. - (1) In cadrul standurilor de probe, cand echipamentul supus incercarii se afla in acelasi perimetru ingradit cu echipamentul de inalta tensiune, iar pupitrul de comanda si executantii sunt in afara perimetrului respectiv, lucrarile de defectoscopie si de incercari cu tensiune marita se pot executa de catre o singura persoana avand minimum grupa a IV-a de autorizare, pe baza de ITI-PM.

(2) In cazul in care la aceste lucrari se folosesc autolaboratoare, formatia de lucru trebuie alcatuita din minimum doua persoane, avand cel putin grupele a IV-a, respectiv a II-a de autorizare, lucrarile executandu-se pe baza autorizatiei de lucru sau ITI-PM.

(3) Incercarile cu tensiune marita sau defectoscopie ale caror scheme utilizeaza aparate dispersate (intrerupatoare, variatoare de tensiune, transformatoare ridicatoare etc.) trebuie executate de catre minimum doua persoane avand grupele a IV-a, respectiv a III-a de autorizare. In aceste cazuri, fiecare membru al formatiei de lucru trebuie sa actioneze cate un microintreruptor care conditioneaza inchiderea circuitului electric pentru punerea sub tensiune a schemei. Desfasurarea lucrarilor propriu-zise trebuie sa se realizeze pe baza AL sau ITI-PM.

(4) Incercarile cu tensiune marita a mijloacelor electroizolante se vor executa in conformitate cu instructiunile tehnice de lucru, elaborate in acest scop. In mod similar se va proceda in cazul incercarilor cu tensiune marita a transformatoarelor revizuite sau reparate in ateliere de specialitate.

Art. 372. - Aprobarea, respectiv dispunerea executarii lucrarilor de identificare a cablurilor, de defectoscopie si de incercare cu tensiune marita, este de competenta unui emitent al subunitatii de exploatare.

Art. 373. - (1) Echipamentul sau aparatajul care urmeaza a fi supus incercarilor trebuie sa fie separat de instalatiile ramase sub tensiune prin doua spatii de intrerupere, din care cel putin unul vizibil, astfel:

a) separator si intrerupator;

b) separator si demontarea unei portiuni din barele de legatura dintre separator si echipamentul supus incercarii.

(2) Se admite un singur spatiu de intrerupere cu conditia ca pe cutitele separatorului sa se monteze teci sau placi electroizolante iar separatorul sa nu fie montat orizontal, astfel incat sa nu se poata inchide singur, in cazul unei deblocari mecanice.

Art. 374. - In instalatiile de interior, in care nu exista pereti despartitori fata de celulele vecine, trebuie sa se monteze panouri sau paravane mobile sau sa se scoata de sub tensiune instalatiile invecinate, pe toata durata incercarilor.

Art. 375. - (1) In cazul in care un capat al unui cablu sau al instalatiei, in care urmeaza a se efectua incercari, se afla in afara incintei instalatiei, trebuie sa se ia masuri de ingradire a zonei respective cu benzi de imprejmuire si panouri de semnalizare. In tot timpul incercarilor, ingradirile astfel realizate vor fi supravegheate de catre o persoana cu cel putin grupa I de autorizare, avand instructaj special in acest scop.

(2) In cazul in care celalalt capat al cablului care se incearca cu tensiune marita se afla in incinta unei statii sau al unui post de transformare, trebuie sa se monteze panouri de semnalizare, astfel:

a) pe usa celulei (pe ingradirea permanenta), cand capatul cablului se afla in celula;

b) pe ingradirea provizorie mobila, realizata in acest scop, cand capatul cablului este scos din celula (aceasta avand ingradirile permanente montate).

Art. 376. - In cazul in care un capat al cablului se afla pe un stalp al unei linii electrice aeriene, se admite ca la acest capat sa se realizeze un singur spatiu de intrerupere vizibila, prin dezlegarea cordoanelor de la capatul terminal si legarea lor rigida la conductoarele liniei. Daca linia electrica aeriana trebuie repusa sub tensiune, se pot executa incercari numai cand intre bornele capatului terminal si conductoarele liniei se realizeaza distantele limita (de vecinatate) prevazute la Art. 49 (2).

Art. 377. - In cazul retelelor de cabluri de joasa tensiune, se admite realizarea unui spatiu de intrerupere vizibila, prin scoaterea sigurantelor de la tablourile de distributie si montarea in locul acestora a capacelor (manerelor) electroizolante colorate in rosu si a indicatoarelor de securitate.

Art. 378. - In cazul in care in zona unde urmeaza a se efectua incercari cu tensiune marita sau lucrari de defectoscopie la cabluri, lucreaza si alte formatii de lucru, acestea trebuie sa fie retrase, la cererea sefului de lucrare pentru incercari, conform prevederilor Art. 115 si 116, intreruperea lucrarilor fiind consemnata in autorizatiile de lucru ale formatiilor respective.

Art. 379. - In cazul in care identificarea sau arderea se fac din exteriorul instalatiilor, autolaboratorul trebuie ingradit cu benzi de imprejmuire, pe care se vor monta, cu fata spre exterior, panouri de semnalizare cu inscriptia "STAI ! PERICOL DE ELECTROCUTARE. INCERCARI CU TENSIUNE MARITA" .

Art. 380. - (1) Conductorul sau conductoarele scurtcircuitoarelor care impiedica operatiile de identificare sau defectoscopie a locului de defect, de masurare a rezistentei de izolatie sau de incercare cu tensiune marita, trebuie demontate pe perioada lucrarii, numai dupa conectarea conductorului (conductoarelor) prin care se aplica tensiune cablului in cauza si numai cu instalatia de incercare nealimentata.

(2) Comutarea pe alte faze trebuie sa se faca, dupa ce, in prealabil, faza pe care s-a aplicat tensiunea a fost descarcata de sarcina capacitiva si legata la pamant. Descarcarea de sarcina capacitiva se face prin remontarea fazelor scurtcircuitorului, numai cu ajutorul prajinii electroizolante. Se admite ca in cazul instalatiilor cu capacitati mari fata de pamant sau in cazul cablurilor dezlegate de la instalatii sa se foloseasca o prajina electroizolanta de descarcare, corespunzatoare ca dimensiuni tensiunii aplicate, legata la pamant si avand la capatul activ o rezistenta de limitare a curentului de descarcare. Descarcarea se face atingand instalatia incarcata capacitiv cu prajina, intai prin rezistenta si apoi direct, prajina ramanand conectata pentru descarcare pana dupa montarea scurtcircuitorului.

(3) Dupa terminarea incercarilor, scurtcircuitorul se va monta la loc.

(4) Demontarea si remontarea scurtcircuitorului trebuie sa se faca de catre:

a) personalul de servire operativa

b) seful de lucrare, in cazul in care scurtcircuitoarele delimiteaza zona de lucru si au fost montate de acesta, precum si pentru cazurile prevazute la Art.116 din prezentele instructiuni specifice.

Art. 381. - (1) Conductoarele de legatura intre bornele de inalta tensiune si echipamentul sau aparatajul care se supune incercarii, de la o sursa independenta, trebuie sa fie bine fixate, astfel incat sa se evite balansarea si apropierea de instalatiile vecine, aflate sub tensiune. Distantele intre conductoarele de legatura si instalatiile vecine trebuie sa fie cel putin egale cu cele considerate ca nepericuloase, specificate la Art. 49 (2).

(2) In timpul montarii si demontarii conductorului de legatura, se interzic balansarile si intinderile bruste.

(3) In cazul in care conductorul are izolatie corespunzatoare tensiunii de incercare si este ecranat cu tresa metalica, acesta poate fi lasat la sol, cu conditia ca tresa metalica sa fie legata la pamant la un capat.

Art. 382. - Distantele dintre partile conductoare de curent ale echipamentului sau aparatajului ce urmeaza a fi supus unei tensiuni marite de la o sursa independenta si instalatiile invecinate ramase sub tensiune, trebuie sa fie cel putin egale cu cele prevazute la Art. 49(2) pentru tensiunea imediat superioara tensiunii aplicate. Se pot admite distante mai mici in conditiile mentionate la Art. 373 si 374.

Art. 383. - (1) Zona in care se executa arderea defectelor pe cabluri sau incercarea cu tensiune marita si care cuprinde autolaboratorul, conductorul de legatura si echipamentul sau aparatajul supus arderii sau incercarii, trebuie ingradite si supravegheate de catre una sau mai multe persoane, care vor avea numai aceasta insarcinare.

(2) Ingradirile se monteaza de catre formatia de lucru care executa arderea sau incercarea. Pe ingradiri, pe fiecare latura, se vor monta, cu fata spre exterior, panouri de semnalizare cu inscriptia "STAI ! PERICOL DE ELECTROCUTARE. INCERCARI CU TENSIUNE MARITA".

Art. 384. - (1) Inainte de inceperea arderilor defectelor pe cabluri sau a incercarii cu tensiune marita, seful de lucrare trebuie sa verifice personal daca s-au luat masurile de protectie a muncii necesare lucrarilor, daca personalul care executa alte lucrari a fost evacuat, daca persoanele insarcinate cu supravegherea zonei de incercare se afla la locul lor, daca persoana de la capatul opus al cablului sau din alta incapere se afla la locul sau si stie ca vor incepe lucrarile. Dupa ce membrii formatiei de lucru care executa arderea sau incercarea si-au ocupat locurile, seful de lucrare va face apel nominal si va intreba daca sunt gata pentru inceperea lucrarii, iar dupa confirmarea fiecaruia dintre acestia, ii va avertiza cu cuvintele "APLIC TENSIUNE!" rostite cu voce tare si va inchide sau va dispune inchiderea intrerupatorului sau heblului prin care se alimenteaza instalatia de ardere-incercare.

(2) Dupa terminarea definitiva a arderii sau incercarii, se separa vizibil instalatia de la sursa de alimentare, se descarca de sarcina capacitiva instalatia incercata sau cablul pe care s-a ars defectul si se monteaza la loc scurtcircuitorul. Dupa aceste operatii, seful de lucrare avertizeaza cu voce tare "S-A SCOS DE SUB TENSIUNE!".

(3) In timpul operatiilor de ardere-incercare, personalul nu va sta langa priza de legare la pamant sau langa conductoarele conectate la aceasta.

(4) Pentru cazurile in care personalul de supraveghere si paza este dispersat la distante mari si nu pot fi receptate avertizarile de mai sus ale sefului de lucrare, vor fi utilizate statii radio de emisie-receptie.

Art. 385. - In timpul identificarii traseelor de cabluri sau de determinare a locului de defect pe cablu, personalul care executa operatiile pe traseul acestuia isi va lua toate masurile pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica si a accidentelor de circulatie. Acesta va fi dotat cu echipament de vizualizare in traseu.

5.6. Masuri de securitate a muncii la executarea lucrarilor la circuite secundare

Art. 386. - (1) Lucrarile la circuitele secundare ale instalatiilor de protectie prin relee, automatizari, comenzi, semnalizari, masurari, telecomunicatii, telemecanizari si sisteme de prelucrare automata a datelor trebuie sa se execute in baza AL sau a ITI-PM.

(2) Lucrarile la circuitele secundare, care impun patrunderea in instalatiile primare, la distante mai mici decat cele de limita admisibila (vecinatate) prevazute la Art. 49 (2), trebuie sa se execute cu scoaterea de sub tensiune a partilor respective din instalatiile primare.

Art. 387. - (1) Formatia de lucru pentru executarea lucrarilor la circuitele secundare trebuie sa fie, de regula, compusa din doua persoane, din care una avand minimum grupa a III-a de autorizare.

(2) Formatia constituita ca mai sus va executa si lucrari de demontare-remontare a aparatelor de masurare, comanda, protectie, semnalizare, automatizare din circuitele secundare ale unor instalatii primare aflate sub tensiune.

Art. 388. - La executarea lucrarilor in circuitele secundare trebuie sa se asigure masuri de delimitare materiala a zonei de lucru, in asa fel incat acestea sa evidentieze clar instalatiile la care se lucreaza, fata de cele la care nu se lucreaza. In cazul existentei in panou (siruri de cleme) a unor circuite aferente si a altor elemente decat cel (cele) la care se lucreaza, acestea nu se vor delimita, ci numai panoul in ansamblul sau.

Art. 389. - (1) Lucrarile de verificare la instalatiile de circuite secundare trebuie sa se execute, de regula, fara intreruperea tensiunii operative de curent continuu si alternativ si a tensiunilor si curentilor de masurare, cu conditia ca personalul sa foloseasca scule electroizolante sau electroizolate pentru lucru sub tensiune si mijloace individuale de protectie electroizolante.

(2) In zona in care se lucreaza la panourile cu circuite secundare, se va utiliza incaltaminte electroizolanta sau covoare electroizolante fixe ori portabile.

Art. 390. - Lucrarile la circuitele secundare care necesita intreruperea tensiunii, trebuie sa se execute numai dupa verificarea lipsei acesteia, cu detectorul de joasa tensiune sau cu alte aparate de masurare.

Art. 391. - (1) In timpul lucrului, intreruperea circuitelor secundare ale transformatoarelor de curent aflate in sarcina se va executa numai dupa scurtcircuitarea lor prealabila prin blocurile de incercare sau prin realizarea unor punti cu cleme special prevazute in acest scop, astfel incat secundarul transformatoarelor de curent sa fie permanent inchis.

(2) Dupa realizarea acestei scurtcircuitari, este interzisa executarea de lucrari la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, intre bornele si blocul de incercare sau clemele de scurtcircuitare.

5.7. Masuri de securitate a muncii la executarea masurarilor cu aparate portabile

Art. 392. - Masurarile cu aparate portabile in instalatiile electrice de joasa si inalta tensiune se executa in mod direct sau indirect, pe secundarul transformatoarelor existente in instalatii.

Art. 393. - Se permite executarea unor masurari folosind transformatoarele de masura montate provizoriu, dar numai pe baza autorizatiei de lucru, in care trebuie sa se stabileasca in mod concret masurile de protectie a muncii ce trebuie luate.

Art. 394. - Masurarile directe in instalatiile de joasa tensiune cu ampermetrul, voltmetrul, trusa wattmetrica, contorul etalon si clestele ampermetric se pot executa, dupa caz, pe baza de ITI-PM, AS sau DV. Formatia minima de lucru pentru aceste masurari trebuie sa fie de doi electricieni , seful de lucrare avand cel putin grupa a III-a de autorizare. Masurarile privind continuitatea sigurantelor de la circuitele de tensiune si masurarile de tensiune la consumatori se pot executa de catre un electrician cu minimum grupa a III-a de autorizare. Electricianul trebuie sa fie echipat cu manusi electroizolante, casca de protectie a capului si viziera de protectie a fetei. In statii si posturi de transformare se va folosi in plus incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant.

(2) Nu se permite folosirea clemelor tip crocodil la circuitele de curent.

Art. 395. - Nu se permite folosirea clemelor de tip crocodil la circuitele de curent.

Art. 396. - Masurarile directe cu megohmmetrul asupra instalatiilor (aparataj electric, cabluri etc.) trebuie sa se execute dupa caz pe baza de ITI-PM, AS sau DV in urmatoarele conditii:

a) instalatia respectiva trebuie sa fie separata electric si descarcata de sarcina capacitiva, inaintea fiecarei masurari;

b) celelalte lucrari asupra instalatiei respective trebuie intrerupte si personalul evacuat, in zona ramanand numai executantii masurarii. In cazul in care instalatia supusa masurarilor este separata prin dezlegari de cordoane, prin dezlegari de conductoare de la aparataj sau prin demontarea unei portiuni de bare de restul instalatiei care ramane legata la pamant si in scurtcircuit, lucrarile in aceste zone de lucru pot continua in timpul masurarii cu megohmmetrul in instalatia dezlegata;

c) in punctele accesibile ale instalatiilor asupra carora se efectueaza masurarile si care nu sunt ingradite, in incinte neincuiate, trebuie sa se posteze personal de paza;

d) formatia de lucru trebuie sa fie formata din cel putin doi electricieni dintre care unul avand minim grupa a III-a de autorizare;

e) electricianul care aplica conductoarele megohmmetrului pe elementul de incercat si care are cel putin grupa a II-a de autorizare va fi echipat cu manusi electroizolante si incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant;

f) este interzisa atingerea bornelor aparatului, cordoanelor sau instalatiei incercate, inainte de descarcarea de sarcina capacitiva, a acesteia.

Art. 397. - Masurarile directe, in instalatiile de inalta tensiune, cu clestele ampermetric si verificarile cu indicatorul de corespondenta a fazelor, trebuie sa se execute de catre doi electricieni, dintre care unul are minimum grupa a III-a de autorizare, carora li s-a facut instructaj in acest scop, cu luarea urmatoarelor masuri:

a) folosirea de manusi electroizolante, incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant, casca de protectie a capului si viziera de protectie a fetei;

b) pastrarea distantelor de limite admise (minime), prevazute la Art. 49 (2) din prezentele instructiuni, intre electricienii ce executa masurarile si partile aflate sub tensiune;

c) manevrarea clestelui sau indicatorului, fara a se depasi limitatorul si fara sprijinirea acestor aparate de ingradiri sau partile metalice ale instalatiei;

d) asigurarea unui echilibru stabil executantului si unei pozitii comode, in timpul executarii masurarilor;

5.8. Masuri de securitate a muncii la executarea lucrarilor la bateriile de acumulatoare stationare

Art. 398. - (1) Lucrarile la bateriile de acumulatoare se executa pe baza uneia din formele prevazute la Art. 77 din prezentele instructiuni specifice, de catre personalul de mentenanta sau de servire operativa, special instruit.

(2) Formatia minima de lucru pentru executarea lucrarilor de reparatii trebuie constituita, de regula, din doua persoane, avand grupele a III-a si, respectiv, a I-a de autorizare.

(3) Lucrarile simple de intretinere ca: verificarea prin sondaj a densitatii electrolitului, a tensiunii pe element, curatarea exterioara a oxidului de pe borne, ungerea cu vaselina a acestora, curatarea de umiditate (condens) a suprafetelor exterioare a vaselor si izolatoarelor suport, suntare unui element al bateriei care a pierdut electrolit prin fisurarea vasului etc. se pot executa de catre o singura persoana, avand minimum grupa a II-a de autorizare.

Art. 399. - Pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la bateriile de acumulatoare, personalul trebuie sa fie dotat si sa foloseasca echipament de protectie corespunzator, astfel:

a) mijloace individuale de protectie electroizolante (manusi si covorase sau cizme din cauciuc) si casca cu viziera de protectie, pentru lucrari sub tensiune in contact;

b) mijloace de protectie impotriva electrolitului (viziera cu barbie pentru protectia fetei, sort de protectie, cizme si manusi de protectie), pentru lucrari ce privesc continutul vaselor bateriei.

Art. 400. - La executarea lucrarilor de reparatii a bateriilor de acumulatoare se vor respecta instructiunile specifice corespunzatoare

Art. 401. - Sunt interzise pastrarea alimentelor si consumarea lor in incaperea bateriei si de asemenea folosirea pentru baut a vaselor in care se tin substante chimice. Pauzele, indiferent cat de scurte, se vor face in aer liber, iar inainte de masa, se vor spala bine mainile si se va clati gura. Dupa terminarea lucrului, personalul trebuie sa se spele bine (inclusiv sa-si curete dintii).

Art. 402. - (1) Incaperile in care sunt montate baterii de acumulatoare sau dulapuri speciale continand baterii de acumulatoare, cu exceptia celor din punctele de alimentare si posturile de transformare subterane trebuie sa fie permanent incuiate, cheile fiind detinute de catre personalul de servire operativa a respectivei instalatii. Aceste incaperi sau dulapuri trebuie prevazute cu ventilatie naturala sau, daca situatia o impune, cu ventilatie mecanica.

(2) In cazul ventilatiei mecanice, incaperile sau dulapurile cu baterii trebuie aerisite periodic astfel incat sa se asigure permanent evacuarea gazelor si a particulelor de electrolit antrenate de gaze, in special in perioada de incarcare a bateriei.

(3) Ventilatia mecanica va fi pusa in functiune (respectiv deschiderea prin care se realizeaza ventilatia naturala va fi actionata la maximum) in momentul inceperii incarcarii bateriei (sau fierberii electrolitului in cazul sistemelor de incarcare tampon), precum si la inceputul executarii lucrarilor la baterie si va fi scoasa din functiune (deschidere redusa) nu mai devreme de 90 minute dupa terminarea incarcarii, respectiv imediat dupa incetarea lucrului. In acest sens se vor respecta prevederile instructiunilor de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

(4) In cazul opririi ventilatiei mecanice, trebuie intrerupta incarcarea ocazionala a bateriei.

Art. 403. - In incaperile unde se afla baterii de acumulatoare, dulapuri de baterii de acumulatoare sau materiale pentru bateriile de acumulatoare, sunt interzise fumatul si intrarea cu foc.

Art. 404. - (1) La executarea lucrarilor asupra partilor aflate sub tensiune (bare, borne, circuite) ale bateriilor de acumulatoare cu tensiunea nominala mai mare de 24 V, trebuie sa se aplice masurile tehnice si organizatorice corespunzatoare metodei de lucru sub tensiune in contact, prevazute de prezentele instructiuni specifice.

(2) Este interzis a se atinge simultan partile aflate sub tensiune de polaritati diferite.

Art. 405. - Lucrarile cu flacara deschisa in incaperile cu baterii de acumulatoare sunt permise numai in urmatoarele conditii :

a) admiterea la lucru trebuie sa se faca dupa cel putin doua ore de la terminarea incarcarii sau descarcarii, timp in care ventilatia a functionat fara intrerupere, sau in lipsa acesteia, s-a asigurat o ventilatie naturala prin deschiderea usilor si a ferestrelor;

b) sistemul de ventilatie va ramane in functiune in tot timpul lucrului. Daca nu exista ventilatie, trebuie mentinute deschise ferestrele si usile. Redresorul ce alimenteaza bateria va fi deconectat pana la terminarea lucrarii;

c) lucrarile se executa de catre persoane calificate, pe baza de autorizatie de lucru si de permis de lucru cu foc, eliberat de emitent.

Art. 406. - (1) Acidul sulfuric se pastreaza in recipiente, depozitate in incaperi special destinate acestui scop, si in care nu se permite depozitarea nici unui alt material, cu exceptia apei distilate. Daca nu exista incaperi speciale, se admite depozitarea chiar in camera bateriei de acumulatoare.

(2) Recipientele in care se pastreaza acidul sulfuric trebuie sa fie ermetic inchise. Cele din sticla trebuie protejate in cosuri, cu capac si manere pentru ridicare si manipulare.

(3) Toate vasele care contin sau sunt destinate pentru pastrarea acidului, a apei distilate si a solutiei alcaline (de soda) sau de acid boric trebuie sa poarte inscriptii cu denumirea clara a substantei.

Art. 407. - (1) Transportul vaselor, continand acid trebuie sa se execute de catre doua persoane cu ajutorul unui dispozitiv (targa), in care vasul sa se fixeze sigur la nivelul a 2/3 din inaltime.

(2) Transvazarea acidului trebuie sa se faca cu dispozitive speciale sau cu ajutorul unui furtun prin metoda sifonarii. In acest caz se interzice categoric amorsarea sifonului cu gura. Amorsarea se face prin umplerea anticipata a tubului de sifonare.

Art. 408. - (1) Prepararea electrolitului trebuie sa se faca prin turnarea acidului cu cani de sticla de 1,5 - 2 litri in vasul cu apa distilata.

(2) Nu se va turna niciodata apa peste acid, la prepararea electrolitului.

(3) In timpul prepararii electrolitului trebuie sa se respecte urmatoarele masuri:

a) se va supraveghea ca vana de acid turnata din cana sa fie subtire si neintrerupta. In timpul turnarii se va amesteca continuu solutia;

b) se va supraveghea continuu temperatura electrolitului care se prepara in vase de sticla, care nu trebuie sa depaseasca 40 oC;

c) se va asigura in imediata apropiere un vas cu solutie de neutralizare.

Art. 409. - La operatiile de manevrare, transvazare sau preparare a electrolitului acid sau alcalin, personalul executant va fi echipat cu costum sau sort, manusi si cizme de protectie, viziera cu barbie de protectie a fetei. Acest echipament de protectie trebuie pastrat in dulapuri separate si in nici un caz in incaperea bateriei de acumulatoare sau cea pentru acid sulfuric.

Art. 410. - Dotarea prevazuta la Art. 242 din prezentele instructiuni specifice, trebuie sa existe si sa fie mentinuta in stare permanenta de utilizare.

5.9. Masuri de securitate a muncii pentru executarea lucrarilor la baterii de condensatoare

Art. 411. - Condensatoarele, trebuie sa se transporte si sa se pastreze in pozitie verticala cu bornele in sus scurtcircuitate si legate la cuva. Se interzice manipularea condensatoarelor prin apucarea de izolatoare.

Art. 412. - (1) Se interzice depozitarea condensatoarelor la soare, in apropierea surselor de caldura sau in apropierea instalatiilor electrice de inalta tensiune din exploatare.

(2) In cazul depozitarii condensatoarelor in interior, incaperile respective trebuie sa nu prezinte pericol de incendii si explozii.

Art. 413. - Condensatoarele care prezinta scurgeri de impregnant toxic se vor pastra in folie de polietilena. Impregnantul toxic care se scurge, se va acoperi cu rumegus sau deseuri textile si trebuie distrus, conform instructiunilor tehnice de lucru.

Art. 414. - Curatarea condensatoarelor acoperite cu impregnant toxic se realizeaza cu solventi ca tricloretilena sau xilina. Aceasta trebuie facuta conform instructiunii furnizorului, tinand seama ca tricloretilena si xilina sunt substante toxice si volatile care pot patrunde in organism prin ingerare sau inhalare de vapori.

Art. 415. - Condensatoarele care nu au fost legate la retea un timp mai indelungat si cele care se depoziteaza sau se transporta pentru reparatie vor avea bornele scurtcircuitate si legate la carcasa.

Art. 416. - In faza de montaj, condensatoarele trebuie sa aiba bornele scurtcircuitate si legate la cuva.

Art. 417. - Stativele izolate constructiv fata de sol trebuie legate la pamant, numai pe durata lucrarilor la baterie, printr-un cutit de separator, actionat cu prajina electroizolanta.

Art. 418. - In cazul bateriilor de condensatoare cu impregnant toxic, montate in interior, inainte de intrarea personalului in incapere, se va porni instalatia de ventilatie.

Art. 419. - (1) Este interzisa atingerea cu mana descoperita a condensatoarelor care prezinta scurgeri de impregnant toxic. In acest caz trebuie sa se foloseasca manusi de protectie.

(2) In scopul prevenirii eventualelor imbolnaviri, ca urmare a patrunderii accidentale a impregnantului toxic in organism, prin piele sau prin aparatul respirator, se vor respecta instructiunile furnizorului.

Art. 420. - Lucrarile de intretinere si reparatii la bateriile de condensatoare trebuie executate pe baza de AL si numai cu scoaterea de sub tensiune a tuturor elementelor bateriei din incinta imprejmuita in care acestea sunt montate.

Art. 421. - Succesiunea manevrelor (operatiilor) pentru scoaterea de sub tensiune a bateriilor de condensatoare trebuie sa se consemneze in instructiuni tehnice de lucru, elaborate si aprobate de unitatea de exploatare.

5.10. Masuri de securitate a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile de telecomunicatii aferente retelelor electrice

Instalatii de telefonie (de joasa si inalta frecventa)

Art. 422. - Lucrarile la elementele de cuplaj (bobine de cuplaj, condensatoare de cuplaj, separatoare filtru etc.) se vor executa cu scoatere de sub tensiune, in baza AL.

Art. 423. - Lucrarile la instalatiile de telefonie, de joasa si inalta frecventa, cu exceptia elementelor de cuplaj, se vor executa de catre personalul din activitatea de telecomunicatii, in baza AL sau ITI-PM, care vor prevedea evitarea atingerii cu mana a bornelor cu tensiuni periculoase din echipament (in cazul centralelor telefonice de joasa frecventa, bornele primare si secundare ale transformatorului de apel, contactele cheilor de comutare, contactele si bornele releelor telefonice).

Art. 424. - Lucrarile la filtrele de cuplaj si la descarcatoarele filtrelor de cuplaj se pot executa pe baza de autorizatie de lucru si fara scoatere de sub tensiune cu inchiderea prealabila a separatoarelor de legare la pamant ale filtrelor de cuplaj, verificandu-se corecta inchidere a acestora. In cazul in care separatoarele respective nu se inchid corect, ca si in cazul in care se lucreaza direct la legatura dintre filtru si condensator (sau dintre filtru si transformatorul de tensiune capacitiv), trebuie sa se monteze pe aceasta legatura un scurtcircuitor.

Art. 425. - La executarea lucrarilor din instalatiile de telefonie, trebuie sa se foloseasca scule electroizolante sau electroizolate, iar aparatele de masurare si control, alimentate de la retea, se vor lega la pamant, la bornele special destinate acestui scop.

Art. 426. - Instalatiile de protectie de pe cablurile telefonice nu se vor atinge decat dupa verificarea lipsei tensiunii.

Art. 427. - La pozarea cablurilor si circuitelor telefonice pe peretii cladirilor, se vor identifica si evita traseele circuitelor electrice sub tencuiala.

Art. 428. - Locurile de trecere si spatiile din jurul echipamentelor de telecomunicatii trebuie sa fie mentinute in permanenta libere.

Instalatii de radio emisie-receptie

Art. 429. - La statiile de radio emisie-receptie cu tuburi electronice, carcasele statiilor trebuie legate la nulul de protectie.

Art. 430. - Pe timpul descarcarilor atmosferice, este interzis a se lucra la antena de radio emisie-receptie.

Art. 431. - La executarea lucrarilor asupra instalatiilor de telecomunicatii aferente retelelor electrice se vor respecta prevederile instructiunilor specifice corespunzatoare [33].

5.11. Masuri de securitate a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice de iluminat

Instalatii electrice de iluminat exterior

Art. 432. - Lucrarile de intretinere si reparatii la reteaua si la corpurile de iluminat exterior se executa cu sau fara scoatere de sub tensiune.

Art. 433. - Daca linia electrica aeriana de iluminat exterior este pe stalpii de folosinta comuna cu o linie de 6 - 20 kV, linia de inalta tensiune poate ramane sub tensiune, daca distanta pe verticala intre cele doua linii (de joasa si inalta tensiune) este de cel putin 2m. In acest caz trebuie sa se respecte distantele limita admisibile (de vecinatate) prevazute la Art. 49 (2), iar la montarea sau inlocuirea armaturilor de fixare pe stalpi a corpurilor de iluminat exterior, acestea nu trebuie apropiate la o distanta mai mica de 2 m fata de conductoarele liniei de inalta tensiune.

Art. 434. - (1) La executarea lucrarilor la care linia electrica aeriana de iluminat exterior se afla pe stalpi de folosinta comuna cu alte circuite cu conductoare neizolate, emitentul si seful de lucrare trebuie sa stabileasca necesitatea scoaterii de sub tensiune a circuitelor respective, cu respectarea prevederilor Art. 306 (2).

(2) Pentru lucrarile ce nu se incadreaza in prevederile Art. 306 (2) se vor elabora instructiuni tehnice de lucru.

Art. 435. - Verificarea si reglarea instalatiilor de automatizare a aprinderii si stingerii iluminatului exterior se va face fara scoaterea lor de sub tensiune, pe baza de ITI-PM. In prealabil, trebuie sa se verifice lipsa tensiunii pe carcasa panoului metalic pe care sunt montate aparatele de automatizare a aprinderii.

Art. 436. - Lucrarile la cutiile de aprindere pentru iluminatul exterior, se vor executa in baza AL sau ITI-PM si trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri:

a) separarea electrica se va face prin scoaterea sigurantelor aferente coloanei (cablului) de alimentare a iluminatului exterior, de la tabloul de distributie al postului de transformare si legarea acestei coloane (cablu) la pamant si in scurtcircuit. In cazul existentei mai multor puncte de aprindere in aceeasi zona sau localitate, se vor separa, in plus, si retelele de iluminat exterior, la primele puncte de separare vizibila;

b) respectarea prevederilor Art. 286 din prezentele instructiuni specifice la lucrarile din tablourile de distributie din posturi de transformare, care cuprind si echipamentul de comanda a aprinderii si stingerii iluminatului exterior;

c) separarea electrica a circuitului de comanda si legarea la pamant si in scurtcircuit in punctele de aprindere adiacente, daca aprinderea si stingerea iluminatului public sunt comandate de la distanta.

Art. 437. - (1) In timpul executarii lucrarilor la instalatiile de iluminat fara scoaterea de sub tensiune a acestora, electricienii trebuie sa respecte prevederile articolului 143 din prezentele instructiuni specifice, sa fie dotati si sa utilizeze echipamentul individual de protectie si scule specifice lucrarilor sub tensiune in contact (casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei, manusi si incaltaminte electroizolanta, unelte electroizolante sau electroizolate).

(2) Pentru protectia impotriva radiatiilor ultraviolete emise de sursa de iluminat, electricienii vor utiliza ochelarii de protectie sau viziera de protectie specifice acestui scop.

Art. 438. - La executarea celorlalte categorii de lucrari proprii instalatiilor de iluminat ( plantare-demontare stalpi, intindere-strangere conductoare electrice aeriene sau cabluri subterane) trebuie sa se respecte prevederile din prezentele instructiuni specifice.

Instalatii electrice de iluminat interior

Art. 439. - (1) Lucrarile la iluminatul din incaperi (birouri, holuri, camere de comanda etc.) trebuie sa se execute de catre minim un electrician, avand cel putin grupa I de autorizare pe baza de atributii de serviciu sau dispozitii verbale.

(2) Lucrarile la iluminatul din salile de conexiuni, statiile electrice interioare, hale etc. se executa pe baza de ITI-PM si AS. Cel putin un membru al formatiei de lucru trebuie sa detina grupa a III-a de autorizare.

Art. 440. - La executarea lucrarilor fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor de iluminat interior, electricienii trebuie sa respecte prevederile Art. 143 din prezentele instructiuni specifice, sa fie dotati si sa utilizeze sculele si echipamentul individual de protectie corespunzator acestei categorii de lucrari

Art. 441. - La executarea lucrarilor in instalatiile electrice de iluminat aflate la inaltime trebuie sa se respecte prevederile specifice acestui mediu de lucru, utilizand utilaje si mijloace de protectie adecvate.

Art. 442. - Lucrarile la instalatiile electrice de iluminat aflate in salile de conexiuni din statiile electrice si posturile de transformare interioare amplasate la distante limita admisibila (de vecinatate) mai mici decat cele prevazute la Art.49(2), trebuie sa se execute cu luarea masurilor corespunzatoare.

5.12. Masuri de securitate a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile de alimentare cu energie electrica a consumatorilor

Art. 443. - (1) Pentru executarea lucrarilor la firidele de bransament sau la cutiile de distributie alimentate prin cabluri electrice subterane (radial sau prin intrare - iesire), separarea electrica trebuie sa se realizeze de la capetele cablurilor respective.

(2) In cazul firidelor de bransament sau al cutiilor de distributie alimentate printr-un racord aerian, separarea electrica se realizeaza de la primul punct de separare vizibila din amonte.

(3) In cazul firidelor secundare (de palier) separarea electrica se realizeaza de la firida principala de bransament (nisa generala de bloc), la punctul de separare vizibila a coloanei colective.

(4) In cazul lucrarilor mentionate in acest articol, limita zonelor de lucru coincide cu limita separarii electrice.

Art. 444. - (1) In cazul lucrarilor la coloanele electrice, separarea electrica trebuie sa se realizeze la capetele coloanelor respective, dinspre sursa de alimentare, prin:

a) separarea vizibila din firida de bransament din amonte;

b) montarea de capace (in cazul sigurantelor fuzibile cu filet) sau de manere (in cazul sigurantelor cu mare putere de rupere) electroizolante, colorate in rosu, in locul patroanelor de siguranta scoase.

(2) Cand cei doi electricieni ai formatiei de lucru, dintre care unul are minimum grupa a III-a de autorizare, lucreaza la capetele coloanei, electricianul avand grupa de autorizare superioara va lucra la firida dinspre sursa.

(3) La intreruperea lucrului, usa firidei dinspre sursa se va incuia.

Art. 445. - Verificarea instalatiilor de alimentare noi si a celor in exploatare trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor reguli:

a) la instalatiile de inalta tensiune din exploatare se vor pastra distantele limita admisibile (minime de vecinatate), prevazute la Art. 49 (2) din prezentele instructiuni specifice;

b) efectuarea masurarilor (privind rezistenta la izolatie, nivelurile de tensiune etc.) se va face in conformitate cu prevederile din Art. 387-392.

Art. 446. - La racordarea bransamentelor, cu scoatere de sub tensiune, in cazul in care stalpul la care urmeaza a se racorda bransamentul este comun si pentru alte linii electrice, se vor scoate de sub tensiune si aceste linii. Se excepteaza liniile de 6-20 kV care au o distanta de cel putin 2 m pe verticala fata de linia de joasa tensiune la care urmeaza a se lucra, precum si liniile de contact pentru transportul in comun, daca se respecta prevederile Art. 303 (2).

Art. 447. - Inlocuirea contoarelor sub tensiune in contact sau cu realizarea separarii electrice se executa in baza ITI-PM.

ANEXA 1

GHID DE TERMINOLOGIE

1. Activitate de servire operativa este ansamblul operatiilor, respectiv manevrele si lucrarile pe care le executa conform atributiilor, in timpul serviciului, personalul de servire operativa.

2. Admitent este persoana desemnata de emitent, pentru executarea separarii electrice a instalatiei la care urmeaza a se lucra si scoaterea acesteia de sub tensiune, dupa caz, inclusiv predarea catre seful de lucrare.

3. Atributie de serviciu (A.S.) este sarcina de munca pe care trebuie sa o execute personalul de servire operativa a instalatiilor electrice, in conformitate cu lista lucrarilor aprobate de catre conducatorul unitatii (subunitatii) de exploatare.

4. Autorizatie de lucru (A.L.) este documentul scris, intocmit pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare.

5. Autoadmitere este actiunea prin care un sef de lucrare executa operatiile pe care le executa un admitent in vederea realizarii lucrarilor de catre propria formatie.

6. Coordonator de lucrari este persoana imputernicita de conducatorul unitatii (subunitatii), prin nominalizare in conventia sau programul de lucrari, pentru a raspunde de pregatirea si coordonarea executarii lucrarilor.

7. Deranjament = incident este un eveniment neprevazut, survenit in timpul exploatarii instalatiilor electrice, caracterizat prin defectarea sau/si deteriorarea unei / unor echipamente sau parti din reteaua electrica, aceasta perturband functionarea ei normala.

8. Decopertare completa a cablurilor consta in indepartarea pamantului si nisipului din preajma acestora, astfel incat sa fie posibila observarea intregii suprafete a cablurilor in lungimea sapaturii realizate.

9. Dispozitie verbala (D.V.) este dispozitia data direct, prin viu grai, de catre emitent, pentru executarea unei (unor) lucrari.

10. Limita admisa (Distanta de vecinatate) este distanta limita pana la care se pot apropia, fara pericol, persoanele, utilajele, materialele sau uneltele pentru manevrare ori asigurarea zonei de lucru in instalatii electrice aflate sub tensiune sau in timpul executarii lucrarilor in aceste zone.

11. Emitent este persoana imputernicita in scris de catre conducatorul unitatii, care dispune executarea unor lucrari in instalatiile electrice din exploatare pe baza uneia din formele organizatorice (A.L.; ITI-PM; A.S.; D.V. si P.V.).

12. Executant de lucrari sau de manevra este persoana componenta a unei formatii de lucru sau manevra, subordonata din punctul de vedere al protectiei muncii sefului de lucrare sau responsabilului de manevre.

13. Fisa tehnologica este documentatia complexa, care prezinta succesiunea operatiilor tehnologice aferente unei anumite lucrari, dispozitivele, sculele si utilajele necesare realizarii acesteia inclusiv masurile specifice de protectie a muncii pentru evitarea accidentarii sau imbolnavirii profesionale, pe durata executarii operatiilor tehnologice.

14. Identificator este electricianul, avand cel putin grupa a IV-a de autorizare, care executa localizarea, identificarea si sectionarea (taierea) cablului defect, aflat intr-un flux de cel putin doua cabluri in exploatare.

15. Instalatie electrica (pentru transportul/distributia energiei electrice) este ansamblul unitar de masini, aparate, conductoare, instrumente si accesoriile lor (relee, dispozitive de comanda, semnalizare, circuite secundare, prize de pamant etc) destinate transformarii nivelului de tensiune, transportului si distributiei energiei electrice.

16. Instalatie electrica de joasa tensiune este instalatia de curent alternativ sau de curent continuu la care tensiunea de lucru a partilor active, in regim normal de functionare, se afla in urmatoarele limite:

a) cel mult 250 V fata de pamant, in cazul retelelor legate la pamant;

b) cel mult 1000 V intre partile active, in cazul retelelor izolate fata de pamant.

17. Instalatie electrica de inalta tensiune este instalatia la care tensiunea de lucru a partilor active, in regim normal de functionare, este mai mare decat valorile indicate la pct. 16 de mai sus.

18. Instalatie electrica in exploatare este instalatia care a fost pusa sub tensiune cel putin o singura data si care poate fi repusa sub tensiune prin manevrarea aparatajului de comutatie, prin legarea cordoanelor la liniile electrice aeriene, prin montarea unor portiuni de bare sau prin legarea conductoarelor la aparataj.

19. Instalatie electrica cu supraveghere (statii, camere de comanda etc.) este instalatia in care personalul de servire operativa asigura supravegherea, controlul, realizarea manevrelor si/sau a unor lucrari in baza AS, DV sau ITI-PM asupra acesteia prin una din urmatoarele modalitati:

a) prezenta directa in instalatie( instalatie electrica cu supraveghere permanenta)

b) prezenta intr-un loc stabilit, unde personalul primeste informatii din instalatia respectiva (instalatie electrica telecomandata sau supravegheata de la domiciliu)

20. Instalatie separata electric este instalatia electrica retrasa din exploatare la care s-au luat urmatoarele masuri tehnice :

a) intreruperea tensiunii si separarea vizibila fata de partile ramase sub tensiune, anularea automatizarilor care conduc la reanclansarea automata a intrerupatoarelor;

b) blocarea in pozitia "deschis" a dispozitivelor de actionare ale aparatelor de comutatie prin care s-a realizat separarea vizibila si aplicarea panouri de semnalizare de securitate cu caracter de interzicere.

21. Instalatie electrica scoasa de sub tensiune este instalatia separata electric care a fost legata la pamant si in scurtcircuit.

22. Instructiune tehnica interna de protectie a muncii (ITI-PM) este documentul scris, intocmit pentru executarea unor lucrari, in conditii tehnice si organizatorice identice, in instalatii electrice avand scheme si tipuri constructive similare.

23. Instructiune tehnica de lucru este documentul, aprobat de conducatorul unitatii (subunitatii), care prezinta succesiunea operatiilor tehnologice aferente unei anumite lucrari, dispozitivele, sculele si utilajele necesare realizarii acesteia precum si masurile specifice de protectie a muncii, care trebuie aplicate si/sau respectate pentru evitarea accidentarii sau imbolnavirii profesionale, pe durata executarii operatiilor tehnologice.

24. Lucrare este un ansamblu de operatii al carui scop este executarea, modificarea, repararea sau intretinerea unei instalatii electrice.

25. Lucrare de natura electrica este ansamblul de operatii ce se executa asupra unei instalatii electrice sau a unei parti din aceasta (parti active, izolatie, circuite, legaturi la pamant, alte parti componente sau protectoare).

26. Lucrare de alta specialitate este ansamblul de operatii ce se executa asupra acelei parti a instalatiei care nu necesita executanti cu calificare in domeniul electric (vopsitorie, zidarie, curatenie, lacatuserie etc).

27. Lucrare cu scoatere de sub tensiune este lucrarea pentru care se realizeaza separarea electrica si legarea la pamant si in scurtcircuit a intregii instalatii electrice sau numai a acelei parti la care urmeaza a se lucra.

28. Lucrare fara scoatere de sub tensiune este lucrarea care se executa in una din urmatoarele situatii:

a) la distanta fata de partile aflate sub tensiune, la care personalul executant nu depaseste ingradirile fixe de protectie si nu se urca pe constructiile de sustinere ale instalatiilor electrice aflate sub tensiune;

b) la distanta mai mica decat distanta de vecinatate, la care personalul executant este impiedicat sa se apropie de partile aflate sub tensiune, prin ingradiri provizorii mobile, prin izolarea electrica a partilor aflate sub tensiune, prin carcasarea echipamentelor sau, in mod cu totul exceptional, prin indicatoare de securitate;

c) in instalatii la care s-a intrerupt tensiunea si s-au realizat separarile electrice, dar care nu sunt legate la pamant si in scurtcircuit;

d) direct asupra partilor aflate sub tensiune (lucru sub tensiune), utilizand una din urmatoarele metode de lucru:

- in contact, care se aplica la executarea de lucrari in instalatiile electrice la care personalul executant utilizeaza mijloace de protectie si unelte electroizolante sau electroizolate;

- la potential, care se aplica la executarea de lucrari la liniile electrice aeriene de 110 - 750 kV si la care personalul executant foloseste mijloace de protectie special concepute si executate in acest scop.

29. Lucrari de intretinere-reparatii/ mentenanta sunt activitatile desfasurate in instalatiile electrice aflate in exploatare, cu scopul mentinerii acestora in stare de functionare.

30. Echipament individual de protectie (EIP ) este orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa-i puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop.

31. Echipament de munca ( EM ) este orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita la locul de munca.

32. Manevra este un ansamblu de operatii care conduce la schimbarea configuratiei unei instalatii electrice prin actionarea unor aparate de comutatie. In cadrul prezentelor norme specifice, introducerea sau scoaterea sigurantei de joasa tensiune tip MPR sau inalta tensiune sunt considerate manevre.

33. Mijloc de productie, in sensul prezentei instructiuni proprii, se considera echipamentul individual si colectiv de protectie, uneltele, dispozitivele, schelele, platformele, utilajele speciale.

34. Mijloc de protectie electroizolant este produsul destinat protectiei impotriva riscurilor de accidentare provocate de curentul electric in timpul desfasurarii activitatii in instalatiile electrice. Din categoria mijloacelor respective fac parte:

a) prajini electroizolante pentru joasa si inalta tensiune;

b) clesti electroizolati pentru joasa si inalta tensiune;

c) detectoare de tensiune pentru joasa si inalta tensiune;

d) indicatoare de corespondenta a fazelor;

e) placi electroizolante pentru joasa si inalta tensiune;

f) teci electroizolante pentru joasa si inalta tensiune;

g) palarii electroizolante pentru joasa tensiune;

h) folii electroizolante pentru joasa tensiune;

i) degetare electroizolante pentru joasa tensiune;

j) unelte electroizolate sau electroizolante pentru lucru sub tensiune

k) manusi electroizolante;

l) incaltaminte electroizolanta;

m) covoare electroizolante fixe si portabile;

n) platforme electroizolante.

35. Dispozitiv pentru legarea la pamant si in scurtcircuit a instalatiilor electrice este mijlocul de prevenire si protectie colectiva impotriva electrocutarii in cazul aparitiei accidentale a tensiunii in zona de lucru. Din categoria acestor mijloace fac parte:

a) cutite de legare la pamant;

b) dispozitive mobile de legare la pamant si in scurtcircuit (scurtcircuitoare);

c) dispozitive de descarcare a sarcinii capacitive din elementele bateriilor de condensatoare;

d) dispozitive pentru descarcarea de sarcina capacitiva a cablurilor dupa incercari;

e) atenuatoare de inductie.

36. Mijloc de protectie pentru delimitarea materiala a zonei de lucru este produsul care nu permite sau impiedica accesul involuntar al persoanelor neavizate in aceasta zona, precum si parasirea sau depasirea libera a ei de catre membrii formatiei de lucru. Din categoria acestor mijloace fac parte:

a) bariere;

b) franghii si benzi pentru imprejmuire;

c) panouri si paravane mobile;

d) panouri de semnalizare de securitate.

37. Mijloc de protectie impotriva actiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice este produsul care protejeaza executantul de efectul termic al arcului electric sau al loviturilor mecanice. Din categoria acestor mijloace fac parte :

a) viziera de protectie a fetei;

b) casca de protectie a capului;

c) imbracaminte din tesatura rezistenta la efectul termic al arcului electric.

d) maner cu manson de protectie pentru manevrarea sigurantelor tip MPR

38. Operatie este o componenta dintr-o manevra sau lucrare.

39. Personal de exploatare este personalul care face parte din subunitatea de exploatare si care executa o activitate de servire operativa sau lucrari in instalatiile electrice.

40. Personal de servire operativa este personalul de exploatare care executa in timpul serviciului, conform atributiilor ce-i revin, manevre, supraveghere, control si/sau lucrari in instalatiile electrice, in baza AS, AL, DV si ITI-PM, consemnand activitatea depusa intr-un registru operativ.

41. Personal de supraveghere este personalul de servire operativa care executa in instalatiile electrice numai urmarirea si inregistrarea marimilor fizice, a semnalizarilor sau/si a altor informatii.

42. Personal de control este personalul din cadrul unitatilor (subunitatilor) de exploatare, al organului ierarhic superior sau al inspectia Muncii precum si alte categorii de personal prevazute in documentele oficiale, carora le revine sarcina de a examina sistemele de munca, din punctul de vedere al respectarii reglementarilor legale in vigoare, privind prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale si asigurarea securitatii muncii.

43. Personal de intretinere-reparatii/mentenanta este personalul care executa lucrari de intretinere-reparatii in instalatiile electrice.

44. Personal de constructii-montaj este personalul specializat in lucrari de constructii-montaj.

45. Personal delegat este personalul care nu apartine unitatii care exploateaza instalatia electrica, dar urmeaza sa execute lucrari in aceasta instalatie.

46. Personal autorizat din punct de vedere al securitatii muncii este personalul care detine o permisiune scrisa (fisa de examinare pentru autorizare si talon de autorizare) obtinuta conform unei proceduri specifice si care poate dispune sau executa lucrari si manevre in instalatii sau asupra instalatiilor electrice.

47. Proces-verbal (P.V.) este documentul scris pe baza caruia se pot executa lucrari asupra instalatiilor electrice din exploatare, separate vizibil prin dezlegari de cordoane sau conductoare ale LEA, demontarea unor portiuni de bare sau dezlegarea conductoarelor de la aparataj si care nu poate fi pusa sub tensiune prin manevrarea aparatajului de comutatie primara..

48. Responsabil de manevra este persoana care asigura conducerea efectiva a manevrelor atat din punct de vedere tehnologic cat si al protectiei muncii.

49. Risc de natura electrica este pericolul posibil al curentului electric de a afecta securitatea persoanei (lor) prin electrocutare sau prin efectul termic al arcului electric.

50. Subunitate de exploatare este forma organizatorica in cadrul unitatii de exploatare, care executa lucrari si exploateaza instalatii electrice (sectie, atelier, centru, laborator, punct, district etc).

51. Supraveghetor de lucrare este persoana autorizata din punct de vedere al securitatii muncii, insarcinata de emitent pentru a realiza si, dupa caz, a urmari realizarea masurilor de evitare a accidentelor de natura electrica, la lucrari executate de personal delegat, sau propriu de alta specialitate, in instalatiile electrice din exploatare.

52. Sef de lucrare este persoana autorizata si desemnata de catre emitent pentru executarea unei lucrari, care conduce, controleaza si supravegheaza formatia de lucru si care asigura masurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii in zona de lucru.

53. Sef de echipa este persoana imputernicita sa coordoneze si/sau sa execute lucrari asupra instalatiilor care nu sunt in exploatare si nici in vecinatatea acestora, unde nu exista riscuri de natura electrica.

54. Treapta de comanda operativa este un compartiment cu personal organizat in ture, care conduce functionarea instalatiilor, prin coordonarea regimurilor si a manevrelor din sistem sau o parte din acestea, in functie de autoritatea conducerii operative cu care este investita.

55. Unitate de exploatare este forma organizatorica (organul de stat, institutia publica, asociatia de orice fel, societatea comerciala, uzina, fabrica, filiala, divizia, sucursala si alte asemenea) careia ii revine obligatia prin regulamentul propriu de organizare si functionare sau prin statut sa exploateze, sa intretina si sa repare instalatiile electrice pe care le gestioneaza sau le-a preluat prin conventie.

56. Zona de lucru este spatiul delimitat material si/sau imaginar ( tridimensional) care cuprinde partea din instalatia electrica la care se executa o lucrare la un moment dat, pentru asigurarea careia sunt luate masurile tehnice de securitatea muncii prevazute in prezenta instructiune, in vederea eliminarii/diminuarii oricarui risc de accidentare sau imbolnavire profesionala a membrilor formatiei de lucru.

ANEXA 2

PRINCIPALELE PRESCRIPTII CONEXE, CUPRINSE DE LEGISLATIA IN VIGOARE, PRIVIND PROTECTIA MUNCII PENTRU TRANSPORTUL SI DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE

1. Legislatie:

LEGEA securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

HOTARARE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

HOTARARE nr. 115/2004 modificat prin HGR 809/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

HOTARARE nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale

HOTARARE nr.1875/2005 privind protectia sanatatiie si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

HOTARARE nr.1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

HOTARARE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

HOTARARE nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

HOTARARE nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HOTARARE nr. 1007/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor

HOTARARE nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HOTARARE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

HOTARARE nr.1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

HOTARARE nr.1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

HOTARARE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

HOTARARE nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

HOTARARE nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

HOTARARE nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

HOTARARE nr.1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

HOTARARE nr.1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit

HOTARARE nr.1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

HOTARARE nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

2. Standarde:

ORDIN nr. 384 din 22 iunie 2004 pentru aprobarea Listei cuprinzand standardele romane privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, care adopta standardele europene armonizate

ORDIN nr. 12 din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor individuale de protectie

ORDIN nr. 242 din 26 mai 2004 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la masini industriale

ANEXA 3

MODELE DE FORMULARE UTILIZATE LA APLICAREA PREVEDERILOR INSTRUCTIUNILORDE SECURITATE A MUNCII PENTRU LUCRARI IN INSTALATIILE ELECTRICE IN EXPLOATARE

1. FORMULARE SPECIFICE VERIFICARII CUNOSTINTELOR SI AUTORIZARII PERSONALULUI

1.1. Fisa de examinare pentru autorizare

Autorizarea personalului se face conform prevederilor din capitolul 2 al prezentelor norme si se consemneaza in "Fisa de examinare pentru autorizare", al carei model se prezinta in anexa 3A.

Unitatea (subunitatea) care solicita examinarile pentru autorizare completeaza partea introductiva a fisei, precizand persoana si cerintele specifice pentru care aceasta trebuie examinata, functia/ocupata si/sau locul de munca care impun satisfacerea favorabila a acestor cerinte.

Medicul si psihologul vor confirma, prin semnatura si parafa, aptitudinile persoanei in cauza pentru cerintele specifice functiei, respectiv, pentru un anumit grad de complexitate al instalatiilor.

Comisia de examinare din cadrul unitatii, sau persoana fizica atestata pentru examinare profesionala si de protectie a muncii noteaza, pe baza verificarii raspunsurilor la lucrarea scrisa sau la bateria de teste, nivelul de cunostinte a celui examinat.

Grupa de autorizare acordata in urma examinarii si compatibilitatile acesteia cu executarea manevrelor si/sau a lucrarilor, la nivelul cerintelor, se inscriu la concluzii, in locul special rezervat si prin marcare cu semnul "X" in cadrul chenarului respectiv "?" (chenarul in care nu se confirma cerinta, se marcheaza liniuta).

Solicitarea unor noi cerinte sau neconfirmarea cerintelor specifice initiale impune emiterea unei noi "Fise de examinare pentru autorizare". Dupa orice modificare, confirmata de comisia de examinare sau persoanele abilitate si operata in "Fisa de examinare pentru autorizare", se va emite un nou talon de autorizare.

Verificarea cunostintelor se desfasoara si se consemneaza conform prevederilor capitolului 2 din prezentele norme specifice.

1.2. Talon de autorizare

Autorizarea personalului se evidentiaza prin "Talonul de autorizare", al carui continut este prezentat in anexa 3B.

Talonul, ca fisa de examinare la purtator, trebuie sa aibe inscris semnul "X" in interiorul chenarului care reprezinta competenta acordata, inscrisa in fisa de examinare pentru autorizare, aprobata de conducatorul unitatii. Pentru competentele care nu sunt acordate se inscrie o linie orizontala in chenarul respectiv.

Autorizarea periodica trebuie sa se efectueze inaintea datei la care aceasta a avut loc, in anul anterior.

2. FORMULARE SPECIFICE

PENTRU LUCRARI

2.1. Autorizatie de lucru

Executarea lucrarilor in baza autorizatiei de lucru se face in conformitate cu prevederile subcapitolului 3.2. din prezentele norme. In anexa 3C se prezinta modelul "Autorizatiei de lucru". Aceasta contine urmatoarele capitole:

Cap. A. "Dispozitia de executare a lucrarii", parte care se completeaza de catre emitent. Acesta nominalizeaza seful de lucrare (1) stabilit corespunzator complexitatii si profilului lucrarii (pregatire si experienta profesionala, grupa de autorizare).

Emitentul stabileste impreuna cu seful de lucrare detaliile tehnologice si de protectie a muncii specifice lucrarii incredintate si anume:

a) instalatia in care se va desfasura lucrarea (2), nominalizand-o;

b) partea din aceasta la care urmeaza a se lucra (3);

c) continutul lucrarii (4);

Emitentul si seful de lucrare stabilesc durata de lucru (5), inscriind numarul zilelor afectate pentru aceasta; data inceperii lucrarii (6), aducerea instalatiei, la sfarsitul programului zilnic de lucru, in starea corespunzatoare repunerii sub tensiune (7), dupa caz.

Emitentul si seful de lucrare stabilesc numarul zonelor de lucru (8) si nominalizarea lor (9), astfel incat sefului de lucrare sa-i fie clare legarile la pamant si in scurtcircuit.

Emitentul si seful de lucrare stabilesc cerintele de protectie a muncii (10), marcandu-le cu "X" , in chenarul aferent. De asemenea nominalizeaza instalatiile care nu respecta distantele de vecinatate fata de instalatia la care urmeaza a se lucra si se stabileste starea in care trebuie aduse acestea (11).

Se consemneaza cine asigura separarea electrica a instalatiei, ca mod de executie, se stabileste si se marcheaza cu "X" in chenarul corespunzator (12), nominalizandu-se toate locurile de operare. Tot emitentul stabileste admitentul desemnandu-l la randul (17).

Masurile suplimentare apreciate ca fiind necesare, de catre emitent si seful de lucrare se vor inscrie la punctul 13.

Emitentul intocmeste clar si fara modificari schema electrica monofilara a instalatiei primare sau partii din instalatie la care urmeaza a se lucra, evidentiind modificarile de la schema normala de functionare, pozitia in care trebuie aduse aparatele de comutatie de catre admitent pentru realizarea separarii electrice, CLP care se inchid si scurtcircuitoarele mobile care trebuie montate pentru delimitarea zonelor de lucru.

Emitentul va mentiona personalul care executa legarile la pamant si in scurtcircuit completand rubrica corespunzatoare din autorizatia de lucru. Insusindu-si decizia si preluand responsabilitatea celor dispuse si consemnate, emitentul semneaza sub propriul nume (15) si (16). Acelasi lucru il face si admitentul dupa clarificarea continutului autorizatiei de lucru, la preluarea formularului (17) si (18) si seful de lucrare (19)(20).

Un exemplar al formularului cuprinzand dispozitia emitentului (cap. A) este retinut de acesta dupa predarea celorlalte admitentului sub semnatura.

Cap.B. "Admiterea la lucru" revine admitentului si in situatia in care acesta urmeaza a fi si sef de lucrare.

Admitentul completeaza in autorizatia de lucru, numarul foii de manevra (1) numerele mesajelor primite (2) si continutul acestora (sub schema electrica prezentata pe formular).

In cazul executarii manevrelor fara foaie de manevra, admitentul consemneaza acest lucru marcand cu "X" in chenarul de la randul 3, dupa executare.

Admitentul confirma realizarea masurilor tehnice, consemnand detaliat unde a realizat separarile electrice (4) si locurile unde a realizat legarile la pamant si in scurt circuit prin inchiderea CLP sau montarea scurtcircuitoarelor mobile(5).

Admitentul trebuie sa consemneze realizarea concreta a masurilor suplimentare pe care le-a realizat (6).

Dupa terminarea manevrelor si operatiilor ce-i revin, inclusiv realizarea dupa caz, a zonei / zonelor de lucru, daca schema electrica monofilara difera de cea precizata de emitent, admitentul intocmeste schema electrica monofilara primara pe care a realizat-o cu figurarea pozitiei aparatelor de comutatie actionate si a punctelor unde a realizat legarea la pamant prin inchiderea CLP sau montarea scurtcircuitoarelor mobile, inclusiv marcarea zonelor de lucru (11).

Daca scurtcircuitoarele pentru delimitarea zonei de lucru se monteaza de admitent acesta completeaza tabelul de la cap. C, punctul 6 respectiv semnand impreuna cu seful de lucrare.

In cazul in care nu a adus nici o modificare sau completare schemei realizate de emitent, admitentul va confirma, prin marcare cu "X" in chenarul randului 10.

Dupa punerea de acord intre admitent si seful de lucrare asupra corectitudinii si suficientei masurilor luate, cei doi isi inscriu numele si semneaza formularul la randurile 8 si 9, consemnand la randul 7 data si ora incheierii acestei etape.

Al doilea exemplar aferent capitolului A si un exemplar aferent capitolului B din formularul autorizatiei de lucru sunt retinute de admitent, iar originalele aferente capitolelor A si B si exemplarele aferente capitolelor C, D, E si F se predau de catre admitent sub semnatura, sefului de lucrare.

Cap.C. "Inceperea si desfasurarea lucrarii", parte care se completeaza de catre seful de lucrare. Inceperea lucrarii este conditionata de :

a) identificarea instalatiei la care se va lucra si consemnarea acestei actiuni de mare raspundere pentru seful de lucrare, prin marcare cu "X", in chenarul aferent randului 1;

b) confirmarea, prin marcare cu "X", in chenarul aferent randului 2, ca lucrarea se desfasoara in deplina cunoastere a fisei tehnologice sau a instructiunii tehnice de lucru specifice, respectiv, a dotarii cu dispozitivele, sculele si mijloacele de protectie proprii acesteia;

c) efectuarea unui instructaj, complet si responsabil, membrilor formatiei de lucru (inclusiv a deserventilor de utilaje sau persoanelor de alta specialitate), repartizarea sarcinilor concrete fiecarui component al formatiei si confirmarea acestor actiuni in autorizatia de lucru prin marcarea cu "X" a chenarului aferent randului 3;

d) confirmarea recunoasterii, de catre seful de lucrare, a suficientei si corectitudinii masurilor de realizare a zonei de lucru luate de catre admitent (altul decat propria persoana), prin marcarea cu "X" a chenarului de la punctul 4;

e) realizarea zonei de lucru (a primei zone de lucru in cazul in care vor urma si altele) prin executarea masurilor specifice conform prevederilor capitolului 3, subcapitolul 3.1. din prezenta norma; consemnarea in tabelul de la punctul 6 a locurilor de montare a scurtcircuitoarelor mobile sau inchidere a CLP; a datei si orei admiterii la lucrare si terminarii acesteia, inclusiv semnatura de confirmare a masurilor luate. In cazul in care zona de lucru a fost realizata de admitent acesta va semna, de asemenea, in tabelul de la punctul 6;

f) consemnarea, in spatiul rezervat de la punctul 7, a eventualelor masuri suplimentare de protectie a muncii pe care le-a luat seful de lucrare intr-una din zone;

g) confirmarea, prin marcarea cu "X", in chenarul aferent randului 5, a realizarii conditiilor specifice lucrului la inaltime, acolo unde este cazul, conform normelor specifice [32]. Aceasta actiune, de mare raspundere pentru seful de lucrare, trebuie avuta in vedere de la etapa pregatirii lucrarii, in sensul dotarii corespunzatoare pentru realizarea la fata locului a masurilor necesare;

h) confirmarea, prin semnatura, in spatiile rezervate de la punctele 8 si 9, de catre seful de lucrare si de catre membrii formatiei de lucru, ca acestia au fost instruiti, respectiv, au inteles conditiile in care se desfasoara lucrarea si riscurile specifice acesteia, cunosc prevederile fisei tehnologice sau a instructiunii tehnice de lucru proprie lucrarii ce urmeaza sa o execute, au inteles care sunt sarcinile concrete ce le-au fost repartizate de catre seful de lucrare, cunosc si vor respecta limitele zonei de lucru, obligatii pe care le vor respecta intocmai.

Desfasurarea lucrarii consta din realizarea in succesiune, a operatiilor din fisa tehnologica sau instructiunea tehnica de lucru cu respectarea masurilor de protectie a muncii, obligatie a fiecarui component al formatiei si a sefului de lucrare.

Cap.D. "Modificari in componenta formatiei de lucru". Aceasta actiune este la latitudinea sefului de lucrare si necesita o instruire temeinica, efectuata de catre acesta noului introdus in formatie, confirmata, de ambele persoane, prin semnaturi in tabelul aferent. Vor fi consemnate numai modificarile de durata ale formatiei, respectiv scoaterile pe motiv de boala, indisponibilitate, indisciplina etc. sau introducerea pe motiv de necesitate a suplimentarii fortei de munca, revenirii la lucrare etc.

Cap. E. "Intreruperea si reluarea lucrarii", parte care se completeaza de catre seful de lucrare cu :

a) numarul sau nominalizarea zonei de lucru in care se gaseste formatia in momentul intreruperii;

b) data si ora intreruperii, insotita de semnatura sefului de lucrare, care confirma prin aceasta ca au fost evacuati membrii formatiei de lucru, si prin semnatura admitentului (personal de servire operativa) care verifica, la fata locului, starea instalatiei la momentul intreruperii;

c) data si ora reluarii lucrarii, confirmate prin semnaturi, de catre admitent, ca nu a modificat starea tehnica a instalatiei ce face obiectul autorizatiei de lucru, si de catre seful de lucrare ca sunt asigurate conditiile de securitate in zona de lucru. Din acel moment seful de lucrare isi reia atributiile la locul de munca.

Cap.F. "Terminarea lucrarii si predarea-primirea instalatiei", parte care se completeaza de catre seful de lucrare, prin care acesta confirma luarea masurilor necesare (marcarea cu "X" in chenarul randurilor aferente si semnarea de predare - primire), astfel:

a) strangerea sculelor si materialelor din zona de lucru si indepartarea lor din aceasta (2);

b) strangerea mijloacelor de protectie folosite pe durata executarii lucrarii (3);

c) demontarea scurtcircuitoarelor mobile sau deschiderea CLP montate sau actionate de formatia de lucru pentru realizarea zonei de lucru sau din ratiuni de protectie suplimentara (6);

d) retragerea sau demontarea mijloacelor care au constituit masuri suplimentare realizate pentru executarea lucrarii, cum ar fi: platforme, dispozitive pentru asigurarea lucrarilor la inaltime, balustrade etc. (5);

e) executarea curateniei in zona de lucru (7);

f) evacuarea din zona de lucru a membrilor formatiei si semnarea de catre acestia in formularul autorizatiei de lucru, luand la cunostinta de interdictia reintoarcerii sub nici un motiv in aceasta zona (4) si (9);

g) efectuarea probelor functionale, impreuna cu admitentul, la aparatele la care s-a lucrat, confirmandu-se buna lor functionare (8). Orice necesitate de reluare a lucrarii sau unele verificari dictate de insuccesul probelor functionale este posibil numai pe baza unei alte aprobari pentru lucru, dispuse de emitent, conform prevederilor Art. 80;

h) confirmarea de catre seful de lucrare a modului in care a comunicat terminarea lucrarii, cui a facut-o si la ce data, respectiv ora (10);

i) semnatura de predare a instalatiei la care a lucrat si semnatura de primire a instalatiei de catre admitent cu consemnarea datei si orei respective (11) si (12).

Din acest moment seful de lucrare se considera descarcat de responsabilitatile de protectie a muncii pe care le-a girat in tot intervalul de timp de la semnarea autorizatiei de lucru pentru primirea instalatiei de la admitent, in vederea executarii lucrarii, si pana la predarea (inapoierea) instalatiei admitentului.

Seful de lucrare va preda "Autorizatia de lucru" admitentului sau emitentului pentru arhivare.

Formularul autorizatiei de lucru se va pastra in arhiva cel putin 60 de zile.

NOTA:

a) marcarea cu "X" in chenare sau consemnarea in spatiile special rezervate se va face dupa efectuarea operatiilor respective;

b) in celelalte chenare sau spatii speciale daca nu s-a realizat actiunea, trebuie sa se traga linie ( " - " ), respectiv sa nu se lase spatiu sau chenare libere;

c) cifrele din parantezele textului aferent capitolelor A , B si F reprezinta numarul de ordine al actiunilor specifice fiecarui rand (punct) din autorizatia de lucru.

2.2. Instructiuni tehnice interne de protectie a muncii

Executarea lucrarilor in baza ITI - PM se face in conformitate cu prevederile Art. 125-130 din prezentele norme specifice. In anexa 3D se prezinta continutul cadru al ITI - PM.

2.3. Proces verbal de executare a lucrarilor

Executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare in baza PV se face in conformitate cu prevederile Art.138 -141 din prezentele norme specifice. In anexa 3E se prezinta modelul PV, a carui completare este asemanatoare descrierii prezentate la punctul 2.1. de mai sus.

ANEXA 5

ABREVIERI

1. AL - autorizatie de lucru pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice.

2. AS - atributie de serviciu pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice.

3. CLP - cutite de legare la pamant.

4. c.a. - curent alternativ.

5. c.c. - curent continuu.

6. DV - dispozitie verbala pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice.

7. GT - ghid de terminologie pentru protectia muncii in activitatea de transport si distributie a energiei electrice.

8. IT - inalta tensiune.

9. ITI -PM - instructiune tehnica interna de protectie a muncii pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice.

10. ISCIR - Inspectia de stat pentru controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si instalatiilor de ridicat.

11. j.t. - joasa tensiune.

12. LEA - linie electrica aeriana.

13. LES - linie electrica subterana.

14. MMSSF - Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Familiei.

15. PV - proces verbal pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice.

16. ZL - zona de lucru.

17. EIP – echipament individual de protectie.