0723598256

NSPM 55
Norme de protectie a muncii pentru activitatea de extractie a titeiului si gazelor prin sonde marine

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva unitatile economice de raspunderea pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor de desfasurare a activitatii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii in munca, sistem compus din:

- Norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederile de securitate si de medicina a muncii general valabile pentru orice activitate.

- Norme specifice de securitate a muncii care cuprind prevederile de securitate a muncii, specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ si au valoare nationala, indiferent de forma de organizare sau de proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii pentru activitati caracterizate prin riscuri comune.

Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestor abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

- Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea sarcinii de munca

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.

- Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul muncii.

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;

- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si responsabilitatilor;

- controlul realizarii masurilor de securitate a muncii;

- fundamentarea programului de protectie a muncii.

In contextul general prezentat mai sus, Normele specifice de securitate a muncii pentru extractia titeiului si a gazelor prin sonde marine au fost elaborate tinand cont de reglementarile in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirii riscurilor specifice, astfel incat pentru fiecare risc, sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestor prevederi este facuta astfel incat prevederile urmaresc o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca.

Pentru terminologia specifica domeniului securitatii muncii, norma prezinta o anexa in care sunt definiti o serie de termeni uzuali

Data fiind complexitatea acestor activitati si multitudinea factorilor de risc specifici, in anexele 4-9 sunt prezentati succint acesti factori de risc pentru anumite puncte din procesul tehnologic.

Pentru ca norma specifica sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor ce se refera la aceeasi problematica, facilitand astfel, pentru utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

Continut. Scop

Art. 1. - (1) Normele specifice de securitate a muncii pentru extractia titeiului si gazelor prin sonde marine cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice lucrarilor de extractie a titeiului si gazelor de pe platformele marine.

(2) Masurile de prevenire cuprinse in prezenta norma au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia (executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca) .

Domeniu de aplicare

Art. 2. - Normele specifice de securitate a muncii la extractia titeiului si gazelor prin sonde marine se aplica de catre toate persoanele juridice care desfasoara activitati de exploatare a zacamintelor de titei si gaze prin sonde marine, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora

Relatii cu alte acte normative

Art. 3. - (1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii

(2) Pentru activitatile nespecificate, auxiliare sau complementare activitatii de extractie a titeiului si gazelor prin sonde marine, se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in Anexa 1.

Revizuirea normelor

Art. 4. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa, tehnica etc., survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor de munca.

2. Prevederi comune pentru activitatea de extractie a titeiului si gazelor prin sonde marine

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 5. - (1) Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii, tinandu-se cont de conditiile speciale de lucru si anume:

- conditii de izolare;

- concentrarea echipamentelor pe spatii limitate;

- mediu ambiant, adeseori ostil;

- risc sporit de accidentare.

(2) Personalul care lucreaza pe mare trebuie sa stie sa inoate si sa aiba avizul medical la fiecare deplasare pe mare.

Art. 6. - La executarea lucrarilor de extractie a titeiului si gazelor prin sonde marine se va folosi numai personal cu calificare profesionala corespunzatoare, aptitudini, experienta si capacitate fizica si neuropsihica normala, utilizandu-se numai echipe de lucru complete.

Art. 7. - Pentru rezolvarea unor cazuri de forta majora pot fi folositi si muncitori de alta calificare, numai dupa efectuarea unui instructaj suplimentar de protectie a muncii, adecvat situatiei, cu exceptia lucrului:

- la inaltime;

- in instalatii electrice;

- in atmosfera toxica, asfixianta sau cu pericol de explozie;

- la instalatii de ridicat si instalatii sub presiune;

- la lucrari subacvatice.

2.2. Instruirea personalului

Art. 8. - Instruirea personalului din activitatea de extractie a titeiului si gazelor prin sonde marine, in domeniul protectiei muncii, se va face conform prescriptiilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 9. - Partea componenta a pregatirii profesionale, instruirea pe probleme de securitate a muncii la nivelul unitatii se va efectua dupa cum urmeaza:

- a) la angajare (introductiv general in minimum 8 ore) ;

- b) la locul de munca cu durata de minimum 2 ore;

- c) periodic (peridiocitatea va fi stabilita de conducerea persoanei juridice) ;

- d) la schimbarea locului de munca;

- e) cu prilejul introducerii unor echipamente, tehnologii si metode noi de lucru sau modificarea celor existente;

- f) in celelalte situatii prevazute de Normele generale de protectie a muncii.

Art. 10. - Pentru formatiile de lucru din activitatea de extractie a titeiului si gazelor prin sonde marine, seful formatiei va efectua la inceputul fiecarui schimb o instruire de scurta durata, care va consta din masuri tehnice de protectie a muncii, potrivit operatiilor curente sau a unor lucrari speciale ce urmeaza a fi executate, consemnandu-se in raportul de lucru al formatiei.

Art. 11. - Personalul admis sa lucreze pe platformele marine si instalatiile aferente, va fi scolarizat pe profesiuni, si instruit suplimentar, in vederea familiarizarii cu echipamentele si particularitatile specifice activitatilor desfasurate pe platformele marine de catre specialisti din cadrul unitatii sub indrumarea serviciului (biroului) de securitate a muncii, apoi testat si atestat de comisia stabilita de unitate.

Art. 12. - (1) Sefii grupelor de salvare trebuie sa obtina atestat de salvator in baza scolarizarii efectuate la o unitate speciala de salvare marina recunoscute de organisme internationale.

(2) Sefii grupelor de salvare vor fi periodic reexaminati de catre o comisie, in baza unui program stabilit de conducerea unitatii.

Art. 13. - Periodic, pe baza unui grafic stabilit de catre conducerea unitatii, echipele de salvare vor participa la exercitii de antrenament. Exercitiile vor fi cat mai reale si vor include desfasurarea tuturor echipamentelor si mijloacelor din dotare.

Art. 14. - Rezultatele exercitiilor vor fi mentionate in registre de evidenta, iar atunci cand se constata ca performantele lor nu corespund cerintelor, conducerea va cere reluarea lor la intervale de timp mai mici si/sau luarea tuturor masurilor in vederea obtinerii unor rezultate satisfacatoare.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

Art. 15. - Acordarea echipamentului individual de protectie sa va face conform prevederilor din "Normativul-cadru pentru acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie" aprobat prin Ordinul MMPS nr.225 din 27 iulie 1995.

Art. 16. - (1) Este interzis sa se lucreze fara echipament individual de protectie si de lucru. Acesta trebuie sa corespunda conditiilor de munca avute in vedere la acordarea lui, sa fie curat si intretinut corespunzator.

Art. 17. - (1) Personalul care efectueaza lucrari in spatii inchise (tancuri de stocaj, camine de ventilare, chesoane, cisterne, recipienti etc.) va fi dotat cu echipament corespunzator lucrarilor ce le executa, asigurat cu funie de salvare pentru evacuarea in caz de forta majora si supravegheat in permanenta din exterior.

(2) Pentru evitarea formarii unor amestecuri explozive, aceste spatii vor fi prevazute cu ventilatie corespunzatoare.

2.4. Dotarea cu mijloace individuale si colective de salvare

Art. 18. - Pe platforma trebuie sa existe veste de salvare pentru fiecare persoana prezenta precum si pentru operatiunile de transbordare. Purtarea vestei de salvare este obligatorie la efectuarea unor operatii speciale cu pericol de cadere in mare, de asemenea trebuie asigurat un stoc de veste de salvare pentru personalul aflat ocazional (echipe service, delegatii, vizitatori etc.) .

Art. 19. - Pentru interventie in caz de eruptie la sonda, incendiu sau vizitarea tancurilor de combustibil, platformele trebuie dotate cu:

- aparate izolante de salvare (cu aer comprimat) ;

- masti de autosalvare;

- aparat de reanimare (pulmotoare) ;

- inhalatoare;

- lanterne antiex;

- mijloace de comunicare portabile antiex.

Art. 20. - Platformele marine trebuie dotate cu:

- plute si barci de salvare care impreuna sa asigure evacuarea simultana a unui numar dublu de persoane decat cel maximum posibil prezent pe platforma. Acestea vor fi dotate, intretinute si utilizate prin grija sefului de tura, conform instructiunilor furnizorului;

- colaci de salvare, suficienti ca numar, dotati cu saula si sistem propriu de iluminare;

- plase fixate pe bordaj sau picioare;

- franghii cu noduri;

- scara pilot;

- scara de coborare in barcile de salvare.

Art. 21. - Plutele, barcile si colacii de salvare se vor marca distinct cu insemnele platformei in conformitate cu regulile maritime.

2.5. Obligatii si raspunderi

Art. 22. - Obligatia si raspunderea pentru realizarea masurilor de protectie a muncii la extractia titeiului si gazelor prin sonde marine le au - potrivit legii - cei ce organizeaza si conduc procesul de munca.

Art. 23. - (1) Obligatiile si raspunderile pentru prevenirea accidentelor de munca ce revin personalului de conducere se stabilesc concret in fisa postului (atributiile functiei) de catre consiliile de administratie ale unitatilor care au ca obiect de activitate extractia titeiului si gazelor prin sonde marine.

(2) Obligatiile si raspunderile personalului de executie (salariati) se stabilesc prin contractele individuale de munca, subliniindu-se raspunderea partilor contractante in prevenirea accidentelor de munca.

Art. 24. - (1) Executia tuturor investitiilor necesare desfasurarii proceselor tehnologice specifice si auxiliare activitatii de extractie a titeiului si gazelor prin sonde marine se realizeaza obligatoriu pe baza de proiecte elaborate de institutii de specialitate si aprobate de forurile competente, potrivit prevederilor legale.

(2) Experimentarea si/sau utilizarea de noi echipamente, tehnologii, metode de lucru, scule si utilaje neomologate se va face numai dupa o analiza riguroasa a riscurilor de accidente si stabilirea de masuri de protectie cu aprobarea organelor competente (ministere, consilii de administratie proprii, comisii de avizare etc.) .

Art. 25. - La proiectarea de instalatii, tehnologii, echipamente si scule pentru extractia titeiului si gazelor prin sonde marine, unitatile de cercetare-proiectare vor adopta solutii, conform cu normele si standardele de securitate a muncii si vor stabili masuri de prevenire si eliminare a riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala.

2.6. Prevederi cu caracter general pentru extractia titeiului si gazelor prin sonde marine

Art. 26. - Pe platformele marine pe care se desfasoara activitati de extractie a titeiului si gazelor se vor respecta urmatoarele:

a) nu se admite lucrul femeilor, persoanelor sub varsta de 18 ani sau persoanelor fara aviz medical;

b) tot personalul trebuie sa stie sa inoate si sa foloseasca echipamentul individual si colectiv de salvare din dotare; este interzis a se face baie in mare;

c) se va circula numai la pas si cu atentie;

d) se vor amplasa placute de avertizare si de restrictie in locurile stabilite de seful de platforma;

e) introducerea, pastrarea sau consumarea bauturilor alcoolice si a drogurilor este interzisa;

f) este interzis fumatul, cu exceptia locurilor special amenajate; este interzis cu desavarsire fumatul in timpul avariilor instalatiilor tehnologice, manifestarilor eruptive, eruptiilor libere, scaparilor de gaze etc.

g) este interzis personalului sa participe si sa execute lucrari pentru care nu are pregatirea necesara si pentru care nu a fost instruit; in locurile unde nu sunt conditii de deplina securitate, este interzis atat lucrul cat si accesul personalului;

h) personalul este obligat sa sesizeze sefilor ierarhici neregulile pe care le observa si sa participe la inlaturarea lor.

Art. 27. - Schemele tehnologice, planul de amplsare al utilajelor, echipamentelor si schemelor de conducte si automatizare (S.C.A.) , actualizate la zi, vor fi afisate in camerele dispecer si in locuri vizibile.

Art. 28. - Se interzice depozitarea materialelor care prezinta pericol de explozie, inflamabile si toxice cat si a altor materiale care nu au legatura cu procesul de productie, pe puntile platformelor, cu exceptia locurilor special amenajate.

Art. 29. - Se interzice blocarea scarilor de acces spre echipamentele de stins incendiu, de transmisii si semnalizare, precum si spre echipamentele de salvare.

Art. 30. - La locurile de munca si in aproprierea mijloacelor de comunicatii, se vor afisa tablite cu indicarea modului de dare a semnalelor de alarma pentru diverse situatii (incendii, gaze, abandon, solicitare de ajutor etc.)

Art. 31. - Atunci cand in zona platformei viteza vantului este mai mare de 100km/h si respectiv forta vantului este mai mare de gradul 8 se opreste lucrul si orice activitate pe puntea platformei.

Art. 32. - (1) In situatii de avarie insotite de scurgeri de titei sau scapari importante de gaze, activitatea pe platforma se opreste pana la lichidarea avariilor.

(2) In situatii de avarie in care este posibila aparitia incendiilor (exploziilor) , se va organiza serviciul de garda cu participarea navelor amenajate si echipate pentru prevenirea si stingerea incendiilor si salvarea personalului.

(3) In toate cazurile de avarie, seful de platforma este obligat sa comunice conducerii unitatii situatia creata si masurile care au fost luate.

Art. 33. - (1) In cazul in care pe platforma isi desfasoara activitatea personal din mai multe unitati (constructor, carotaj, proiectare, cercetare etc.) acesta va fi subordonat sefului de platforma sau loctiitorului acestuia, pe linia respectarii regulamentelor de la bordul platformei.

(2) Vizitatorii sau delegatii care sosesc pe platforma sunt obligati a se prezenta la seful de platforma spre a li se face instructajul si a li se stabili programul si locul in care isi vor desfasura activitatea, cu consemnarea in evidentele platformei.

(3) Seful de platforma sau loctiitorul acestuia au obligatia sa aduca la cunostinta, sub semnatura, tuturor celor care sosesc pe platforma pentru efectuarea unor lucrari (proiectanti, cercetatori, constructori, comisii de lucru, vizitatori etc.) regulamentul de ordine interioara, semnalele de alarmare, obligatiile ce le revin in caz de de alarma, numarul ambarcatiunii de salvare la care sunt repartizati si al cabinei in care vor fi cazati.

Art. 34. - Controlul si intretinerea periodica a platformei presupun, printre altele:

- mentinerea continua a orizontalitatii platformei si a inaltimii minime deasupra apei;

- verificarea periodica conform normelor in vigoare si intretinerea in perfecta stare de functionare a mijloacelor de navigatie, de semnalizare, a echipamentului de salvare colectiva si individuala, precum si a intregului echipament de detectie si stingere a incendiilor, existente in dotare;

- incarcarea puntii principale a platformei cu sarcini concentrate care sa nu fie mai mari de 3 tf si in general a platformei cu o sarcina mai mare de cea admisa de proiectantul acesteia si consemnata in manualul de operare a platformei;

- evitarea acumularii de fluide usor inflamabile in corpul platformei, santine sau in spatiile goale;

- intretinerea periodica a corpului platformei, a puntii, scarilor, a casei picioarelor si a heliportului;

- efectuarea controlului periodic la toate compartimentele goale (tancuri si dublu fund) ;

- mentinerea santinelor bine curatate si fara materiale care ar putea duce la blocarea cailor de curatare (trageri) ;

- iluminarea permanenta a compartimentelor, masinilor, a celorlalte compartimente de sub punte, a cabinelor, culoarelor, scarilor interioare si a caselor picioarelor;

- iluminarea optima si continua a puntilor platformelor noaptea si pe timp nefavorabil, asigurandu-se in acelasi timp si functionarea instalatiilor de semnalizare a balizelor etc.

Art. 35. - Se interzice exploatarea utilajelor, echipamentelor tehnice, conductelor si aparaturii care prezinta defectiuni.

Art. 36. - La vasele si instalatiile sub presiune se va verifica saptamanal sau de cate ori este necesar, etanseitatea imbinarilor cu emulsie de apa si sapun sau cu detectoare portabile de gaze; totodata, la fiecare schimb, se va efectua controlul vizual si auditiv al vaselor de presiune si conductelor aferente, constatarile urmand a fi trecute in raportul de lucru.

Art. 37. - Toate utilajele care asigura utilitati (energia electrica, aer comprimat, aer conditionat, apa etc.) vor fi exploatate si intretinute corespunzator prevederilor cartilor tehnice.

Art. 38. - Dupa fiecare perioada de lucru la platforma in conditii meteorologice foarte grele, trebuie executat un control amanuntit, urmarindu-se:

- orizontalitatea platformei;

- inaltimea platformei fata de nivelul apei;

- verificarea starii structurii de rezistenta a platformei.

Art. 39. - Nu se permite forarea unei sonde simultan cu lucrarile de punere in productie a unei alte sonde pe aceeasi platforma.

Art. 40. - (1) La intrarea in schimb si de cate ori este nevoie, se va controla cu detectorul portabil de gaze combustibile nivelul concentratiilor in urmatoarele zone:

- tambuchiurile de intare in compartimentele de sub puntea principala;

- in incaperile destinate magaziilor de chimicale;

- in apropierea gurilor de aspiratie a ventilatoarelor;

- in locurile in care este nevoie de interventie folosind focul deschis si zonele adiacente acestora;

- in alte locuri unde este posibila o acumulare de gaze.

(2) In toate cazurile in care apar concentratii de gaze in aceste zone se va anunta seful de platforma, iar in cazul depistarii unor concentratii periculoase (peste 50% din limita de explozie) se va opri procesul de productie.

(3) Repornirea se va efectua numai dupa depistarea cauzei si remedierea defectiunii si numai la ordinul sefului de platforma care va consemna acest lucru in jurnalul de bord al platformei.

Art. 41. - Personalul care participa la activitati de depozitare, manipulare si utilizare substante chimice toxice, corozive sau inflamabile va fi instruit special in baza instructiunilor de utilizare stabilite de proiectant si furnizorul substantelor chimice.

Art. 42. - Echiparea sondelor pentru productie, instruirea personalului in domeniul tehnicii de lucru pentru evitarea eruptiilor si dotarea cu echipamente de prevenire a acestora se va efectua corespunzator prevederilor Regulamentului de prevenire a eruptiilor (R.P.E.) si programelor de lucru aprobate.

Art. 43. - Platforma va fi iluminata corespunzator, potrivit prevederilor stabilite de proiectant. Instalatia electrica de iluminat, ca si cea de forta, vor fi executate in constructie ANTIEXPLOZIVA, atat in interiorul cat si pe puntea platformei - inclusiv in instalatiile tehnologice - in conformitate cu normativul tehnic de executare, receptie, exploatare si intretinere a instalatiilor electrice din santierele de petrol si gaze, Registrul Naval Roman si cu Prescriptiile tehnice privind zonarea mediilor de pericol potential de explozie.

Art. 44. - (1) Toate instalatiile vor fi legate electric la pamant. Se va verifica rezistenta electrica a prizei de legare la pamant cel putin semestrial. Punerea in functiune a instalatiilor va fi conditionata si de existenta obligatorie a buletinelor PRAM pentru utilaje si echipamente electrice.

(2) Legarea la pamant si verificarea rezistentei electrice a prizei de legare la pamant se va face conform standardelor in vigoare.

Art. 45. - Alimentarea si distributia cu energie electrica se va realiza conform normativului tehnic pentru proiectarea, receptia si exploatarea instalatiilor electrice, a Normelor generale de protectie a muncii si a celorlalte norme specifice prezentate in Anexa 1.

Art. 46. - Navele de transport titei si navele de stocaj sunt nave petroliere si se supun prevederilor de securitate a muncii stabilite pentru aceste nave, emise de Registrul Naval Roman in vigoare. Operatiunile de incarcare in larg a navelor de transport (naveta) se vor efectua numai cu respectarea stricta a prevederilor din manualul de operare pentru punctul de ancorare si transfer (geamandura) . Pentru aceste operatii, agentii economici care au ca specific al activitatii extractia titeiului si gazelor prin sonde marine sunt obligati sa elaboreze instructiuni de securitate a muncii specifice.

Art. 47. - Operatiile de sudura, ardere, lipire etc., executate cu foc deschis vor fi executate conform normelor P.S.I. in vigoare si numai dupa emiterea permisului de lucru cu foc de catre seful de platforma.

Art. 48. - Este interzisa punerea in functiune si exploatarea generatoarelor de abur fara autorizatie ISCIR. Personalul care lucreaza in aceste instalatii va fi special instruit si autorizat in acest sens, conform normativului in vigoare.

Art. 49. - In zona capetelor de eruptie, instalatiilor tehnologice si a cailor de acces de pe puntea platformei se vor monta indicatoare de securitate executate conform standardelor in vigoare luandu-se toate masurile preventive stabilite prin normele P.S.I. pentru zone cu pericol de explozie si incendiu.

Art. 50. - Este interzisa punerea in functiune si exploatarea instalatiilor legate de extractia titeiului si gazelor prin sonde marine fara aparatura de masura, control, protectie, siguranta si supravietuire prevazuta in documentatia tehnica.

Art. 51. - Punerea in functiune a instalatiilor de proces, a utilitatilor de productie precum si a sistemelor de control, siguranta si supravietuire se va face in baza avizului comisiei de receptie, care va consemna in procesul verbal ca sunt asigurate conditiile pentru exploatarea acestora in deplina securitate a muncii. Este interzisa pornirea instalatiilor sub rezerva completarii ulterioare a masurilor de securitate a muncii.

Art. 52. - Potrivit Legii protectiei muncii desfasurarea activitatii este conditionata de obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii. De asemenea unitatea va asigura autorizarea profesiunilor pentru care reglementarile in vigoare prevad acest lucru.

2.7. Instalatii tehnologice pentru extractia titeiului si gazelor prin sonde marine

2.7.1. Colectarea, incalzirea, tratarea si separarea amestecului de titei si gaze

Art. 53. - Utilajele de productie montate pe puntea platformei generatoare de abur, incalzitoare, pompe etc. vor fi dotate cu dispozitive si aparate de protectie si siguranta conform prevederilor din cartile tehnice, precum si a prevederilor din proiecte.

Art. 54. - (1) Inainte de inceperea operatiilor de pornire a sondelor trebuie verificate urmatoarele sisteme existente pe platforma:

- sistemul de control si siguranta a sondelor format din: detectoare de foc si gaze, retea de dopuri fuzibile si butoane de panica (pneumatice si electrice) , centrala de detectie foc si gaze, panou control sonde si elemente de inchidere automata a sondelor (ventile si valve de siguranta) ;

- sistemul de ventilatie;

- sistemul de evacuare a gazelor arse de la grupurile diesel - generatoare si caldarine;

- sistemul de stingere a incendiilor;

- sistemul de salvare;

- sistemul de alarmare.

(2) Nu se admite inceperea operatiilor de punere in productie cu defectiuni la unul din sistemele mai sus-mentionate.

Art. 55. - (1) Operatiile de curatare a sondelor se vor face numai cu ajutorul arzatoarelor, fiind utilizat unul din cele doua, in functie de directia vantului in momentul executarii lucrarilor respective.

(2) Inainte de punerea in functiune a arzatoarelor de bord se va verifica integritatea acestora, functionarea sistemului de racire cu apa si in mod special liniile de aer.

Art. 56. - Fiecare sonda in eruptie naturala trebuie sa aiba in buna stare de functionare echipamentul de control si siguranta prevazut in proiecte.

Art. 57. - Verificarea starii tehnice a utilajelor si echipamentelor se va face pe baza prevederilor din cartile tehnice si a graficelor de revizii si reparatii.

Art. 58. - Toate ventilele din instalatii vor avea prevazute tablite indicatoare privind pozitia inchis - deschis, numar ture, numar din schema tehnologica.

Art. 59. - (1) Capetele de eruptie se leaga la manifold numai prin fitinguri si armaturi standardizate.

(2) Capetele de eruptie vor fi controlate periodic, din ora in ora, intretinute corespunzator si vor avea inscriptionat numarul sondei.

Art. 60. - (1) Conductele de legatura trebuie montate in asa fel incat sa permita accesul pentru operare si intretinere.

(2) Pe fiecare conducta se va inscriptiona cu vopsea la un interval din 10 in 10 m numarul sondei sau numarul din schema de conducte si automatizare ( S.C.A.) si sensul de curgere.

Art. 61. - Pe liniile de amestec, inainte de intrarea in sistemele de proces (incalzire si separare) se vor monta clapete de retinere.

Art. 62. - Dezghetarea conductelor si vaselor din instalatiile tehnologice se va executa numai cu apa calda, fiind interzisa utilizarea flacarii.

Art. 63. - Purjarea (descarcarea) echipamentelor se va efectua numai prin sistemul de evacuare controlata a acestora.

Art. 64. - Incalzitoarele si separatoarele vor fi puse in functiune numai in conditiile stabilite prin cartile tehnice si instructiunile ISCIR.

Art. 65. - Recipientii sub presiune, vor avea inscriptionata data ultimei verificari, precum si termenul de scadenta pentru urmatoarea verificare.

Art. 66. - (1) Personalul de deservire al acestor instalatii va fi instruit asupra modului de functionare a aparatelor, utilajelor si operatiilor ce trebuie sa le efectueze, in special in ceea ce priveste:

- urmarirea permanenta a presiunii de regim indicata;

- mentinerea nivelului in separatoare;

- verificarea zilnica (in timpul iernii la fiecare schimb) a functionarii supapei de siguranta.

(2) Depasirea presiunii de regim va fi imediat semnalata sefului de platforma.

Art. 67. - (1) Supapele de siguranta trebuie reglate si controlate conform prescriptiilor ISCIR in vigoare; fiecare supapa de siguranta va avea o eticheta fixata pe corp, pe care se va nota locul de montare si presiunea la care va trebui sa se deschida.

(2) Este interzisa exploatarea utilajelor sau a sistemelor de conducte sub presiune daca supapele de siguranta sunt defecte sau gripate.

(3) Este interzisa reducerea numarului supapelor de siguranta si inlocuirea celor montate initial din punct de vedere al debitului de evacuare a fluidului si al prevenirii suprapresiunilor.

(4) Este interzisa montarea oricarui organ de inchidere pe conducta de evacuare intre aparatul, recipientul etc., care functioneaza in regim de presiune si supape de siguranta, in alte conditii decat cele prevazute in instructiunile ISCIR in vigoare.

(5) Este interzisa strangerea arcurilor supapelor de siguranta in timpul functionarii aparatelor, recipientelor etc., la care sunt montate.

(6) In cazul scoaterii din functiune a supapelor de siguranta pentru un timp indelungat, repunerea lor in functiune se va face numai dupa ce au fost revizuite, probate hidraulic si reglate pentru presiunea stabilita.

Art. 68. - (1) In cazul executarii unor lucrari de interventie sau de reparatii la diverse aparate, rezervoare, pompe, conducte etc., intr-o instalatie in functiune este obligatorie izolarea lor prin blindarea tuturor legaturilor acestora cu circuitele care sunt in functiune, prin care ar putea patrunde in ele produse petroliere.

(2) La oprirea unei instalatii, inainte de a se incepe lucrarile de demontare trebuie blindate toate conductele prin care ar putea sa patrunda, in recipiente sau la locul de munca, produse petroliere sau gaze.

(3) La pornirea instalatiei, toate racordurile de apa pentru spalare si conductele de abur pentru aburire vor fi scurse de apa continuta si apoi blindate.

(4) La lucrarile de revizie la pompe fara lucru la foc, atunci cand nu se poate pune blinda, izolarea lor se face numai prin inchiderea robinetelor cand acestea etanseaza bine si nu permit trecerea produsului petrolier.

In acest caz, ventilele se vor bloca prin folosirea unor lanturi cu lacat la roti si se vor monta placute avertizoare: "Atentie ! Nu deschideti !".

(5) Pentru blindari se vor folosi numai blinde din otel cu presiunea,rezultata din calcul,corespunzatoare conditiilor de lucru.Ele trebuie sa aiba o coada care sa iasa cel putin 100mm in afara flanselor intre care sunt montate, iar acelea a caror manipulare este frecventa vor avea inel in loc de coada.

(6) Montarea-demontarea blindelor va fi consemnata in registrul de predare - primire a serviciului sau, daca sunt frecvente, intr-un jurnal special.

Art. 69. - Pentru etansarea imbinarilor demontabile prin flansele conductelor, armaturilor si aparatelor din instalatiile tehnologice, se vor utiliza numai garniturile prevazute in proiecte sau in concordanta cu indicatiile furnizorului.

Art. 70. - Verificarea aparatelor de masura si control (manometre, debitmetre, termometre etc.) din instalatiile tehnologice se va efectua periodic sau ori de cate ori este nevoie, verificandu-se punctul de zero si inscriptionandu-se valorile minime si maxime de functionare cu vopsea rosie.

2.7.2. Evacuarea titeiului si gazelor

Art. 71. - La operatiile de pompare a titeiului in sistemul de transfer, se vor respecta prescriptiile manualului de operare.

Art. 72. - In caz de avarie a conductei submarine de legatura intre platforma si punctul de ancorare si transfer, seful de platforma va opri intreg sistemul de productie, va comunica avaria la conducerea unitatii si va lua toate masurile de limitare a poluarii.

Art. 73. - Se va respecta ordinea logica de manevrare a robinetelor din gara de godevil pentru introducerea dopurilor separatoare in conducta submarina.

Art. 74. - La trecerea gazelor din treapta a-II-a de separare se va urmari ca acest lucru sa se faca progresiv, prin observarea evolutiei presiunii din sistem, precum si a directiei si marimii faclei.

2.7.3. Tratarea si injectia apei de mare prin sonde de injectie

Art. 75. - Operatiunile de interventie in recipientii din instalatii se vor putea efectua numai dupa izolarea, scurgerea presiunii, golirea si aerisirea acestora.

Art. 76. - Intrarea personalului in interiorul filtrelor medii si a coloanei de stripare se permite numai asistat, cu echipamentul individual de protectie adecvat, dupa aerisirea acestora, masurarea concentratiei de gaze si blindarea intrarii gazelor.

Art. 77. - Se vor respecta instructiunile proprii de lucru pentru exploatarea skidului de chimicale si a generatoarelor de hipoclorit, precum si de spalare a filtrelor grosiere, medii si fine.

Art. 78. - Interventiile la instalatiile electrice, dulapuri, panouri, aparate electrice de masura si control sunt permise cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice pentru instalatiile din industria de petrol.

Art. 79. - Se vor mentine in stare corespunzatoare si libere caile de acces aferente instalatiei tehnologice.

Art. 80. - Manipularea, prepararea si folosirea substantelor chimice periculoase, necesare in procesul de tratare a apei de mare, se vor face cu respectarea stricta a instructiunilor de lucru ale producatorului, folosindu-se obligatoriu echipamentul individual de protectie.

2.8. Transportul si transbordarea

2.8.1. Transbordarea materialelor si echipamentelor

Art. 81. - Operatiile de transbordare se vor efectua cu acordul prealabil al sefului de platforma, tinand cont de conditiile hidro-meteorologice locale din zona sau prognoza, precum si de situatia concreta a lucrarilor de la bordul platformei. Inceperea, coordonarea si suspendarea acestor operatii revin sefului de tura desemnat de seful de platforma.

Art. 82. - Comandantii navelor de deservire sunt singurii responsabili in luarea deciziilor privind desfasurarea operatiunilor in deplina securitate, tinand cont de factorii meteorologici si situatia la bordul platformei comunicand in prealabil sefului de platforma hotararile luate, evitand coliziunea cu picioarele platformei.

Art. 83. - (1) Este interzisa abordarea picioarelor platformei (jaketului) ,in vederea transbordarii de personal, combustibili sau materiale.

(2) Manevrele de apropriere cat si transbordarea se vor efectua intotdeauna prin bordul de sub vant al platformei (jaketului) .

(3) Acostarile la platformele fixe se vor executa numai pe latura din vest.

Art. 84. - Transbordarea materialelor se va face pe timp favorabil si de preferinta ziua. Daca este necesara efectuarea transbordarii in timpul noptii sau pe timp nefavorabil (ceata, ninsoare etc.) se vor lua masuri pentru iluminarea corespunzatoare a puntilor, a zonelor in care se lucreaza si se va intari supravegherea tuturor operatiilor.

Art. 85. - Tipul mijloacelor si dispozitivelor utlizate pe platforma (jaket) pentru transbordarea de personal sau materiale va fi cel indicat de seful de platforma; acestea se vor controla la fiecare manevra si se vor verifica la fiecare tura.

Art. 86. - (1) Operatiunile de incarcare si descarcare a materialelor vor fi efectuate de personalul specializat din echipajul platformei (jaketului) organizat intr-o echipa de manevra, condusa de o persoana desemnata de seful de platforma.

(2) Ordinea incarcarii si descarcarii se va executa sub supravegherea ofiterului secund al navei.

(3) Pe toata durata operatiilor de transbordare, membrii echipei care lucreaza pe nava vor purta vesta de salvare.

(4) Pentru semnalizare se vor folosi, dupa caz, mainile, portavoce electric sau aparate de radio portative, utilizand un cod de semnalizare aprobat de conducerea unitatilor. La bordul platformei semnalele se vor da numai de catre seful echipei de manevra, care are cunostinte si atributii in acest sens.

Art. 87. - Seful echipei de manevra are urmatoarele atributii:

- sa stabileasca pentru fiecare operatie, procedeul de lucru si sa-l aduca la cunostinta echipei care efectueaza manevra;

- sa controleze daca plasele, cosurile, containerele, paletele de stivuit, chingile, cablurile de legare precum si alte dispozitive utilizate la manevra sunt in perfecta stare de functionare, inlaturandu-le pe cele necorespuzatoare;

- sa controleze daca materialele ce urmeaza sa fie transbordate au fost legate corect, cu mijloace adecvate;

- sa nu permita o noua manevra pana nu s-a terminat stivuirea materialelor transbordate anterior;

- sa intrerupa manevrele indata ce se iveste o situatie periculoasa;

- la terminarea operatiei de transbordare, seful echipei de manevra va da semnalul de incetare si va lua masuri de depozitare si conservare a mijloacelor si dispozitivelor utilizate.

Art. 88. - Este interzisa circulatia in zona in care se efectueaza operatia de transbordare si in zona macaralei cu exceptia membrilor echipei de manevra.

Art. 89. - (1) Sarcina transbordata trebuie sa fie ghidata cu saula cu cap liber (calauza) , iar cel care o foloseste sa se asigure ca saula este complet libera, ca nu are capul liber prins, agatat, blocat, oprit de vreun obstacol si totodata sa observe ca saula sa nu fie rasucita in jurul sau, inainte ca sarcina sa fie ridicata de macara.

(2) Cand sarcina trebuie ghidata cu mana, aceasta trebuie sa fie tinuta numai atat timp cat cel ce o ghideaza ajunge la ea fara a-si dezlipi picioarele de pe punte.

(3) Este interzisa interventia oricarei persoane atunci cand sarcina suspendata in macara capata miscare de rotire. Macaragiul trebuie sa lase usor sarcina jos, intr-un loc convenabil, indicat de persoana cu atributii de dirijare a acestor sarcini.

(4) Odata sarcina ridicata de pe punte, transbordarea trebuie facuta incet, fara accelerari bruste, pentru a feri personalul echipei de manevra, instalatiile, bigile, bordajul ori coca navelor de serviciu sau a platformei (jaketului) .

(5) Este interzisa deplasarea sarcinilor pe deasupra instalatiilor de colectare, separare, pompare si a recipientilor sub presiune.

Art. 90. - Pentru operatiile de transbordare a materialelor explozive sau radioactive, a recipientilor cu gaze sub presiune, a materialelor toxice etc., va fi retinut doar personalul strict necesar. Aceste materiale vor fi transportate in containere sau vase speciale, vopsite sau marcate distinct si vizibile de departe.

Art. 91. - Transbordarea trebuie facuta in momentul cand nava se afla in pozitia de ridicare maxima pe mal, si niciodata in timp ce coboara.

Art. 92. - Macaralele folosite pe plarforma (jaket) vor fi riguros verificate si intretinute, admiterea punerii in functiune facandu-se conform deciziei Directiei Generale Maritime (D.G.M.-S.I.) si a Registrului Naval Roman (R.N.R.) .

Art. 93. - (1) Macaragii vor fi supusi unui riguros control medical care sa ateste lipsa unor maladii cardio-vasculare sau psihice, existenta unor reflexe normale, acuitate vizuala si auditiva.

(2) Comisia stabilita de conducerea unitatii va verifica capacitatea profesionala a macaragiilor chiar pe macaraua pe care acestia vor lucra si le va emite permisul de lucru pe utilajul respectiv in conformitate cu prescriptiile RNR.

Art. 94. - Pe timpul manevrelor, macaragiul nu are voie sa tina seama de alte indicatii decat acelea transmise de seful echipei de manevra, cu exceptia cazurilor in care se sesizeaza defectiuni la macara, pericol de accidentare sau primeste din partea oricarei persoane semnalul STOP.

Art. 95. - (1) Macaragiul se va asigura ca sarcinile sunt bine echilibrate, nu va efectua manevre bruste care pot determina desprinderi, nu va admite legaturi sau dispozitive improvizate si sub nici un motiv nu va face deplasarea sarcinilor pe traiectorii oblice. Ridicarea sarcinilor se va face pe verticala, apoi se vor deplasa pana deasupra puntii, la o cota superioara acesteia, iar in final vor fi coborate pe verticala, evitand socurile.

(2) In mod similar se va proceda la coborarea sarcinii de pe mare.

Art. 96. - Este interzisa functionarea macaralelor fara cantitatea de balast indicata de constructor.

2.8.2. Transbordarea personalului

Art. 97. - CAnd transportul personalului se face cu navele de deservire, transbordarea acestuia se va face numai cu cosul de personal.

Art. 98. - Se interzice inceperea operatiilor de transbordare daca personalul nu este echipat cu vesta de salvare.

Art. 99. - Se pot transborda numai 4 persoane odata si numai dupa ce cosul a fost lasat pe punte.

Art. 100. - (1) Dupa imbracarea vestelor de salvare si introducerea in interiorul plasei a bagajelor de mana, persoanele ce urmeaza a fi transbordate se vor aseza cu picioarele pe inelul de jos al plasei (pe partea exterioara a acesteia) .

(2) Apucarea plasei cu mainile se va face pe dinauntrul acesteia, astfel ca sa se poata folosi pentru siguranta si incheietura cotului.

(3) Se va avea in grija ca repartizarea sarcinii pe circumferinta plasei sa fie cat mai echilibrata.

(4) Persoanele aflate in transbordare vor fi instruite pentru a fi gata in orice moment spre a se prinde de barele scarilor, de balustrade sau de plasa cosului pentru a putea cobori cat mai sigur si mai usor.

(5) In timpul ridicarii cosului este interzisa purtarea bagajelor pe umeri sau intr-o mana.

(6) Este strict interzisa prezenta persoanelor la locul de pe puntea navei unde se face transbordarea in timpul ridicarii sau coborarii cosului.

(7) Seful echipei de manevra va da semnalul de ridicare numai dupa ce s-au respectat masurile de mai sus si numai cand nava de deservire este in pozitie optima.

Art. 101. - (1) Transbordarea trebuie facuta lent, cu grija, fara accelerarea vitezei de manevra.

(2) Este interzisa transbordarea personalului cu cosul, la o distanta de nivel (inaltime de ridicare) mai mare de 20 m.

(3) Manevrarea cosului se va face cu toata atentia pentru a nu lovi personalul de bordaj, punte, de diversele instalatii si materiale.

(4) La manevrarea cosului in timpul transbordarii personalului vor fi respectate si prevederile art.95.

Art. 102. - Echipa de manevra va ajuta la imbracarea - dezbracarea vestelor, dirijarea si apuntarea cosului, protejarea si indepartarea personalului transbordat, desfacerea carligului etc.

Art. 103. - La transbordarea personalului se vor folosi numai cosurile confectionate in acest scop. Este interzisa utilizarea cosului de personal in alte scopuri.

Art. 104. - Este interzisa transbordarea personalului cu cosul sau la elicopter si invers, noaptea sau pe timp nefavorabil, cu exceptia situatiilor de forta majora.

Art. 105. - Este interzisa transbordarea oricarei persoane de la bordul platformei la bordul navei de deservire pentru efectuarea operatiilor de incarcare - descarcare.

Art. 106. - (1) Este interzisa transbordarea de persoane direct cu carligul macaralei, pe cablul acesteia, sau cu mijloace improvizate.

(2) Sunt strict interzise transportul si transbordarea persoanelor cu mijloace destinate transportului de materiale si invers.

2.8.3. Transportul cu elicopterul

Art. 107. - Este interzis transportul personalului cu elicopterul pe timp nefavorabil.

Art. 108. - (1) Decizia de apuntare a elicopterului va fi luata de seful de platforma, de comun acord cu conducatorul de zbor, tinand cont de situatia concreta de pe platforma, a elicopterului, precum si de conditiile meteorologice din zona si de prognoza a acestora.

(2) Puntea pentru elicopter trebuie sa fie proiectata si construita adecvat pentru a asigura o apuntare sigura a acestuia.

(3) Numarul maxim de persoane si cantitatea maxima de bagaje si materiale ce pot fi transportate la o cursa vor fi avizate de seful de platforma cu aprobarea conducatorului de zbor.

(4) Comandantul elicopterului este singurul in masura sa hotarasca efectuarea zborului, inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, repartizarea incarcaturii si a personalului in interiorul aparatului de zbor, aterizarea fortata, abandonarea elicopterului etc.

Art. 109. - (1) Se interzice prezenta oricarei persoane pe puntea eliport in timpul apuntarii sau decolarii elicopterelor cu exceptia membrilor echipei de interventie care trebuie sa asiste obligatoriu sub conducerea sefului de platforma la operatiile de mai sus.

(2) Accesul pe eliport va fi permis numai dupa apuntarea elicopterului si numai personalului care poate fi transportat la o cursa.

(3) Inainte de decolare, personalul trebuie sa imbrace veste de salvare si sa se lege cu centurile de siguranta.

(4) Personalul care urca sau coboara va astepta oprirea elicelor si permisiunea expresa a comandantului elicopterului.

(5) Apropierea si indepartarea de elicopter se va face numai prin partea din fata si laterala a acestuia, fiind interzisa aproprierea de elicea din spate (elicea anticuplu) .

Art. 110. - Este interzis trasportul de personal daca acesta nu este prevazut cu mijloace de flotabilitate, cu alte mijloace de salvare individuale si colective suficiente pentru numarul persoanelor transportate la o cursa, precum si cu personal specializat pentru interventii de urgenta.

Art. 111. - Orice persoana, care in timpul apuntarii, stationarii, decolarii sau zborului, observa o situatie anormala, este obligata sa o aduca la cunostinta echipajului sau conducatorului de zbor.

2.9. Organizarea activitatii de salvare

Art. 112. - (1) Persoanele juridice specializate in extractia titeiului si gazelor prin sonde marine vor organiza pe tarm statii de salvare proprii, dotate cu aparatura si materiale necesare activitatii de salvare pe platforma in cazul avariilor cu degajari de gaze toxice.

(2) Organizarea activitatii de salvare se va face in baza unui regulament intocmit de o unitate specializata abilitata in acest sens de organismele in drept.

Art. 113. - (1) Statia de salvare va fi incadrata cu personal instruit si atestat ca salvatori de catre unitati specializate, inclusiv un mecanic instruit si atestat pentru pregatirea si intretinerea aparaturii, conform prevederilor Regulamentului de functionare a statiei.

(2) Seful statiei de salvare raspunde de pregatirea si instruirea lunara a salvatorilor si de intretinerea in stare de functionare permanenta a aparaturii din dotare, conform prevederilor Regulamentului statiei de salvare.

Art. 114. - Aparatura de interventie necesara salvatorilor prezenti pe platforma (jaket) va fi pastrata intr-o incapere special destinata la nivelul puntii principale, spre prova.

Art. 115. - Pe platforma (jaket) trebuie sa se afle in permanenta cel putin 3(trei) salvatori.

Art. 116. - Aparatele de protectie respiratorie pentru salvatori vor fi tip izolante autonome.

Art. 117. - Salvatorii vor efectua intre 10-20 ore de instruire lunar, din care cel putin 2 (doua) ore exercitii cu aparatul de protectie a respiratiei in functiune.

2.10. Situatii speciale

2.10.1. Lucrul pe timp de furtuna

Art. 118. - Prin situatie normala de lucru pe platforma se intelege situatia in care viteza vantului nu depaseste 60km/ora, iar valurile au o inaltime de pana la 6 m.

Art. 119. - Atunci cand in zona platformei forta vantului este de gradul 8, ori s-a primit comunicare ca este iminenta, se vor lua urmatoarele masuri:

- se trimit elicopterele si navele de deservire, la adapost in baza;

- se verifica stocurile de alimente, apa, combustibili si fluide de foraj;

- se depoziteaza sau se leaga orice material sau echipament care ar putea fi antrenat peste bord, sau ar putea sa devina periculos prin deplasare;

- se controleaza bateriile de acumulatoare si functionarea generatorului de avarie;

- se controleaza luminile de semnalizare a imposibilitatii de manevra (luminile de ancoraj) si se porneste sirena de ceata;

- se continua activitatile in curs, tinand seama ca in curand lucrul s-ar putea opri.

Art. 120. - Atunci cand forta vantului este mai mare de gradul 8, se opreste lucrul si orice alta activitate pe puntea platformei, luandu-se in prealabil urmatoarele masuri:

- se anunta prin radio baza de la tarm ca se opreste lucrul;

- se interzice accesul pe punte altor persoane decat a celor stabilite de catre seful platformei pentru executarea operatiilor de pregatire a opririi lucrului;

- se sondeaza si se golesc tancurile de balast;

- se redistribuie sarcinile variabile de pe platforme;

- se echilibreaza platforma daca este cazul;

- se procedeaza la inchiderea automata si manuala a sondelor, se inchid si sondele de pe celelalte jackete care produc in aceeasi instalatie de separare;

- se evacueaza titeiul din separatoare, vasul tampon si conductele submarine;

- se izoleaza conductele submarine de transport si transfer titei si gaze, prin inchiderea ventilelor automate cat si prin cel mai apropiat ventil de la nivelul marii;

- se scurge presiunea din vasele sub presiune;

- se demonteaza legaturile flexibile dintre puntea platformei si jackete;

- se asigura echipamentul si materialele de pe puntea macaralelor si materialul tubular;

- se pornesc sirena si semnalele luminoase de avertizare pe alimentarea de avarie;

- se inchid si se blocheaza toate usile compartimentelor etanse precum si gurile de vizitare care duc sub puntea principala;

- se verifica starea sistemelor de salvare individuala si colectiva si se trece la starea de prealarma. Personalul care lucreaza pe bordul platformei isi va imbraca vesta de salvare;

- se fixeaza posturi de observare si urmarire a comportarii platformei si a instalatiilor de pe punti;

- se iau masuri de evacuare a platformei in caz de necesitate.

Art. 121. - Dupa ce vantul a scazut sub 60km/ora, reluarea activitatii se va putea face numai dupa prealabila verificare a situatiei de pe platforma. Toate operatiunile executate in timpul furtunii, inclusiv oprirea si reluarea activitatii, se vor consemna in raportul de productie.

2.10.2. Interventia in caz de " om la apa "

Art. 122. - Oricine observa un om cazut in mare, este obligat sa dea alarma prin orice mijloace, avand grija sa nu piarda din vedere locul si omul cazut in apa.

Art. 123. - In timp ce se da alarma, seful platformei va organiza si prelua conducerea operatiei de salvare; va lua masuri de aruncare a colacilor de salvare si de lansare la apa a unei barci de salvare.

Art. 124. - In situatia in care in apropiere se gaseste o nava de deservire, iar conditiile ( starea marii sau a timpului ) nu permit lansarea la apa a unei barci, nava de deservire va asigura lucrarile de salvare. In acest scop, seful de platforma va comunica decizia luata comandantului navei, care va prelua conducerea operatiei de salvare.

Art. 125. - In cazul in care omul la apa nu poate fi recuperat de barca de salvare sau de nava de deservire, seful de platforma va solicita sprijinul elicopterului sau a altor nave aflate in apropiere.

Art. 126. - Pe timpul noptii se vor folosi colaci de salvare prevazuti cu lumini care se autoaprind in contact cu apa, iar omul la apa va fi tinut sub supraveghere in lumina proiectoarelor.

2.10.3. Abandonarea platformei

Art. 127. - Ordinul de abandonare a platformei, partiala sau totala, va fi dat de seful de platforma in caz de:

- eruptii libere ale sondelor;

- degajari de H2 S sau CO;

- incendii sau explozii devastatoare;

- cutremure sau eruptii submarine de mare intensitate;

- avarierea, dezechilibrarea, rasturnarea sau esuarea platformei;

- epidemii.

Art. 128. - Seful platformei are obligatia sa organizeze "rolul de incendiu", "rolul de gaze" si "rolul de abandon" astfel incat operatiunile sa se desfasoare in cel mai scurt timp posibil, in functie de gravitatea situatiei, inclusiv aceea in care personalul trebuie sa abandoneze simultan platforma.

Art. 129. - (1) Conducerile persoanelor juridice specializate in extractia titeiului si a gazelor naturale au obligatia ca, in colaborare cu institutii specializate, sa intocmeasca "Rolul de incendiu", "Rolul de gaze", "Rolul de abandon", precum si codurile pentru diverse situatii de pericol.

(2) Este obligatorie efectuarea unor exercitii de zi si de noapte pentru rolurile mentionate.

Art. 130. - Odata luata decizia de abandonare, se vor lua si urmatoarele masuri:

- prin intermediul instalatiei de alarmare a echipajului se va emite semnalul de maxima gravitate;

- operatorul radio va comunica bazei de pe tarm, va actiona cheia automata S.O.S. si va transmite telefonic cuvantul "MAY DAY", va alarma navele de deservire si eventual alte nave aflate in apropiere, luand apoi cu sine jurnalul radio;

- seful de platforma va organiza lansarea la apa a ambarcatiunilor de salvare.

Art. 131. - Atunci cand abandonarea platformei nu trebuie sa se faca imediat, seful de platforma va ordona abandonarea numai dupa ce s-au luat masuri de conservare a instalatiilor. In caz de incendiu, se vor aplica prevederile din " Rolul de incendiu ".

Art. 132. - In cazul evacuarii partiale a platformei, personalul ramas la bord pentru a asigura securitatea instalatiei va fi stabilit numeric, astfel incat sa poata fi evacuat intr-un singur zbor al elicopterului, sau cu o singura ambarcatiune de salvare.

Art. 133. - CAnd abandonarea nu sufera nici o intarziere si nici nu este posibil sa fie folosite alte mijloace de salvare, la ordinul sefului de platforma sau, dupa situatie, din proprie initiativa, oamenii vor parasi platforma folosind, dupa caz, plasa de sfoara de sub eliport, furtunele de alimentare, franghii de coborare sau, in ultima instanta, sarind direct in apa. Pentru asemenea situatii, intregul personal va fi instruit, inclusiv prin simulare.

Art. 134. - In cazul abandonarii totale a platformei, seful platformei o va parasi ultimul, luand cu sine jurnalul de bord. Jurnalul de bord va fi pastrat tot timpul inchis intr-o cutie etansa, confectionata dintr-un material usor, care pluteste.

2.11. Masuri igienico-sanitare

Art. 135. - Este obligatoriu ca tot personalul care lucreaza pe platformele marine sa fie supus unui examen medical general si periodic conform prevederilor in vigoare.

Art. 136. - Instructajele de securitate a muncii vor constientiza faptul ca - in conditiile de lucru si viata de pe platforma - igiena in general si igiena personala in special, constituie o conditie esentiala in prevenirea imbolnavirilor si a epidemiilor.

Art. 137. - Personalul medical de pe platforma are ca obligatii minime:

- sa verifice permanent calitatea apei potabile;

- sa verifice zilnic calitatea alimentelor folosite la prepararea hranei si sa stabileasca meniuri rationale din punct de vedere nutritiv;

- sa verifice calitatea alimentelor aduse la bord si sa urmareasca ca acestea sa fie transportate si pastrate in conditii igienice;

- sa ia masuri pentru prevenirea insolatiei, a arsurilor pielii si a degeraturilor;

- sa urmareasca distribuirea la timp si integral a materialelor igienico-sanitare;

- sa intretina instrumentarul medical;

- sa urmareasca efectuarea periodica si ori de cate ori este nevoie a deparatizarii si deratizarii;

- sa solicite sefului platformei fie sprijin calificat din partea personalului medical de pe tarm, fie evacuarea de pe platforma a bolnavilor sau accidentatilor care necesita spitalizare sau a caror incapacitate temporara de munca depaseste trei zile;

- sa urmareasca efectuarea la timp a controlului medical periodic al personalului de pe platforma;

- sa intocmeasca o fisa medicala pentru fiecare persoana care lucreaza pe platforma in care va consemna afectiunile survenite in timpul lucrului si medicatia acordata; de asemenea va inregistra valorile tensiunii arteriale constatate la sosire si la plecare, si ori de cate ori se solicita consultarea;

- sa urmareasca curatenia de la bucatarie, sala de mese, dormitoare si grupuri sanitare si sa nu permita functionarea fara respectarea masurilor igienico-sanitare.

Art. 138. - (1) In vederea prevenirii imbolnavirilor, nu se va admite:

- prepararea mancarurilor decat pentru masa respectiva;

- folosirea zarzavaturilor proaspete tinute in conservare mai mult de 10 zile;

- aducerea animalelor vii la bord;

- utilizarea oualelor de rata si a pestelui din specii necunoscute;

- prepararea mancarurilor cu apa din alte surse decat cele verificate.

(2) Alimentele vechi sau alterate se vor arunca in mare, Intocmindu-se formele legale.

(3) Pentru baut se va folosi numai apa minerala, iar la nevoie apa carbogazoasa salinata.

Art. 139. - Este interzisa intrarea cu echipament murdar pe culuoare si in incaperile grupului social (cabine, sala de mese, club etc.) . In acest sens, in imediata apropriere a usilor de acces in cabine, se va prevedea un numar suficient de papuci.

Art. 140. - Fiecarei persoane de pe platforma i se va asigura sac pentru echipamentul personal si spatiu pentru depozitarea echipamentului individual de protectie si de lucru.

Art. 141. - (1) Platformele marine trebuie prevazute cu una sau mai multe incaperi destinate primului ajutor.

(2) Incaperile destinate primului ajutor trebuie dotate cu echipamente, instalatii, medicamente adecvate si cu un numar suficient de personal specializat in acordarea primului ajutor.

Art. 142. - (1) Echipamentul de prim ajutor trebuie sa fie disponibil in toate locurile unde conditiile de lucru il cer.

(2) Acest echipament trebuie sa fie semnalizat adecvat si usor accesibil.

ANEXA 1

Norme de protectie a muncii complementare prezentei norme

1. Norme generale de protectie a muncii.

2. Normativul cadru de acordare a echipamentului individual de protectie.

3. Norme pentru extractia titeiului.

4. Norme pentru extractia gazelor naturale.

5. Norme pentru lucrarile speciale in activitatea de foraj - extractie a hidrocarburilor.

6. Norme pentru lucrarile de foraj pe platformele marine.

7. Norme pentru transportul hidrocarburilor lichide.

8. Norme pentru transportul (prin conducte a gazelor naturale) .

9. Norme pentru activitatea de producere a aerului comprimat.

10. Norme pentru manipularea , transportul si depozitarea produselor petrochimice.

11. Norme pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

12. Norme pentru laboratoare de analize fizico - chimice si mecanice.

13. Norme pentru sudarea si taierea metalelor.

14. Norme pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

15. Norme pentru lucrul la inaltime.

16. Norme pentru producerea energiei electrice.

17. Norme pentru transporturi navale.

18. Norme pentru fabricarea , depozitarea , transportul si utilizarea oxigenului si azotului.

19. Norme pentru transportul si distribuirea energiei electrice.

20. Norme pentru transporturi aeriene.

ANEXA 2

Ghid de terminologie de securitate a muncii

Notiuni de baza

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Defectare: incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj etc., de a-si indeplini functia specificata.

3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipamentul individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

5. Echipament de munca: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc., utiltizate in timpul muncii.

6. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

7. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.

8. Instructajul de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii, care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice activitatii pe care-o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

9. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati;elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau facultativa atunci cand conducerea persoanei juridice considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

10. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul, trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.

11. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui singur executant si care i se aplica acestuia.

12. Noxa (sinonim: factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

13. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

14. Protectie: ansamblul de masuri ce constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care n-au fost suficient evitate sau limitate prin prevenirea intrinseca.

15. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului, mijloacelor de productie, in sistemul de munca.

16. Protectori: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia, prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

17. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

18. Risc profesional: risc in procesul de munca.

19. Securitatea muncii:

a) Situatie, stare caracterizata prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil, in sistemele de munca.

b) Situatie, stare caracterizata prin absenta riscului inacceptabil, in sistemele de munca.

Nota: Activitatea de realizare a securitatii muncii este activitatea de reducere a riscului la nivel necesar si posibil, tinand cont de experienta generala in materie de securitate a muncii, a stiintei si tehnicii, precum si de valorile admise in comun de societate (conventiile sociale) .

20. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

21. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.

22. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.

23. Zona periculoasa a unui echipament de munca: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Nota: Pericolul care genereaza riscul prezentat in aceasta definitie:

- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajarea de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.)

- poate aparea neasteptat (pornire neintetionata/ neprevazuta etc) .

ANEXA 3

Standarde de referinta

1. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

2. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari

3. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale

4. STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare

5. SR 4984:1994 Utilaj petrolier. Dispozitive de reglare a debitului de gaze pentru instalatii de exploatare a sondelor prin eruptie artificiala

6. STAS 10430-75 Utilaj petrolier. Instalatii de interventie, de reparatie si de punere a sondelor. Conditii tehnice generale de calitate

7. STAS CEI 598-2-22-92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 22: Corpuri de iluminat de siguranta

ANEXA 4

Analiza sigurantei pe linia de amestec

EVENIMENTE CAUZE PROTECTIE

Cresterea temperaturii la capul de eruptie -Foc in zona capetelor de eruptie -Elementul fuzibil la fiecare cap de eruptie determina inchiderea ventilului automat de la capul de eruptie.

Suprapresiune -Blocarea liniei de amestec

- Cresterea presiunii in sonda

- Defectarea sistemului de control al curgerii -Traductorul de presiune inalta comanda inchiderea ventilului automat de pe bratul corpului de eruptie.

Scurgeri hidrocarburi - Deteriorarea etansarilor

- Ruperi conducte

- Crapaturi in linia de amestec -Traductorul de presiune joasa comanda inchiderea ventilului automat de pe bratul corpului de eruptie.

- Robinet de retinere care impiedica curgerea inapoi.

Linia de amestec (De la capul de eruptie la manifold)

ANEXA 5

Analiza sigurantei la manifold

EVENIMENTE CAUZE PROTECTIE

Cresterea temperaturii -Aparitia focului in zona manifoldului -Topirea elementului fuzibil determina inchiderea ventilului automat de pe bratul capului de eruptie.

Cresterea presiunii -Cresterea presiunii in sonda

- Blocarea liniei -Traductorul de presiune inalta determina inchiderea ventilului automat de pe bratul capului de eruptie.

Scurgeri hidrocaruri -Deteriorarea elementelor de etansare

- Fisurari conducte

- Ruperi conducte -Robinetul de retinere nu permite curgerea inversa

- Traductorul de presiune joasa determina inchiderea ventilului automat de pe bratul capului de eruptie.

Manifold de productie

ANEXA 6

Analiza sigurantei la schimbatorul de caldura

EVENIMENTE CAUZE PROTECTIE

Suprapresiune in conducta de amestec -Cresterea debitului de amestec

- Blocarea liniei de iesire -Traductorul de inalta presiune comanda inchiderea ventilului automat la intrarea in incalzitor.

- Supapa de siguranta de pe linia de intrare descarca excesul de presiune.

Scurgeri hidrocarburi -Fisurarea sau spargerea liniei de amestec -Traductorul de presiune joasa comanda inchiderea ventilelor automate la intrarea si iesirea amestecului din incalzitor.

Aparitia hidrocarurilor in condens -Avarierea serpentinei interioare a incalzitorului -Supapa de siguranta de pe mantaua incalzitorului descarca excesul de presiune.

- Traductorul detector de hidrocarburi in condens comanda inchiderea ventilului automat la intrarea amestecului in incalzitor.

Cresterea sau scaderea temperaturii la iesirea amestecului din incalzitor -Cresterea sau scaderea debitului termic -Traductorul de temperatura comanda inchiderea sau deschiderea ventilelor automate de la intrarea aburului si iesirea aburului.

Schimbator de caldura

ANEXA 7

Analiza sigurantei la vase de presiune

EVENIMENTE CAUZE PROTECTIE

Suprapresiune -Cresterea debitului la intrare, iesire blocata

- Expansiune termica -Traductorul de presiune inalta comanda inchiderea automata a ventilului de intrare.

- Supapa de siguranta descarca excesul de presiune.

Presiune joasa -Micsorarea debitului de intrare

- Contractie termica -Traductorul de presiune joasa comanda inchiderea automata a ventilului de iesire si intrare.

- Robinetele de retinere impiedica curgerea inapoi.

Scurgeri hidrocarburi -Avarii conducte

Deversari lichid -Cresterea debitului peste capacitatea de evacuare.

- Defectarea sistemului de control al nivelului -Semnalizatorul de nivel maxim determina inchiderea automata a ventilului de intrare.

- Traductorul de presiune maxima comanda inchiderea ventilului automat de la intrare amestec.

Aparitia gazelor pe iesirea titeiului -Cresterea debitului de gaze din amestec.

- Defectarea ventilului automat la iesire gaze. -Semnalizatorul de nivel minim determina inchiderea ventilului automat pe linia de iesire a titeiului.

Vase de presiune

ANEXA 8

Pompe

EVENIMENTE CAUZE PROTECTIE

Suprapresiune -Refularea pompei blocate -Traductorul de presiune inalta comanda oprirea pompei si inchiderea ventilului automat de pe linia de aspiratie.

Scurgeri de lichid -Deteriorari

- Spargeri conducte -Traductorul de presiune joasa comanda oprirea pompei si inchiderea ventilului de pe linia de aspiratie.

- Ventilul de retinere nu permite curgerea inversa.

Cresterea temperaturii -Defectiuni pompa

- Foc in zona pompei -Elementul de siguranta la temperatura determina oprirea pompei.

ANEXA 9

Analiza sigurantei la vase de presiune atmosferica

EVENIMENTE CAUZE PROTECTIE

Suprapresiune -Cresterea debitului de intrare

- Epansiune termica, iesire blocata -Supapa de respiratie permite evacuarea excesului de presiune

Depresiune (vacuum) -Contractie termica

- Iesire in exces fata de debitul de intrare -Supapa de respiratie egalizeaza presiunea din vas cu presiunea atmosferica

Nivel ridicat al lichidului -Debit de intrare in exces fata de debitul de iesire

- Iesirea lichidului blocata -Semnalizator nivel maxim

Scurgeri -Deteriorari

- Fisurari, spargeri -Semnalizator nivel minim

Cresterea temperaturii in exces (numai la vase incalzite) -Debit termic la intrare in exces -Traductorul de temperatura inalta comanda oprirea sursei de caldura

Incendiu -Accidente, calamitati etc. -Opritorul de flacari impiedica propagarea focului spre interiorul vasului

VASE ATMOSFERICE