0723598256

NSPM 107
Norme specifice de protectie a muncii pentru transporturi pe calea ferata

1. GENERALE

1.1. Continut. Scop.

Art. 1. Normele specifice de protectie a muncii pentru activitati la si pe calea ferata, precum si pentru repararea materialului rulant, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, stabilite pe baza riscurilor specifice, necesare desfasurarilor proceselor de munca in conditii de securitate.

1.2. Domeniul de aplicare

Art. 2. (1) Prezentele norme se aplica de catre personalul feroviar si de toate persoanele juridice si fizice care efectueaza activitati la si pe calea ferata, precum si de reparare a materialului rulant, indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

(2) Prezentele norme, se vor aplica integral, pentru activitatile similare cu cele de la calea ferata, atat la metrou, cat si pe liniile (caile) ferate industriale (uzinale).

Art. 3. Agentii economici care efectueaza sau presteaza activitati pe teritoriul C.F. sau in comun, vor incheia conventii in care se vor stabili raspunderile si masurile de protectie a muncii ale fiecarei parti, precum si modul de inregistrare al accidentelor de munca.

1.3. Conexiunea cu alte norme

Art. 4. Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu cele ale Normelor generale de protectie a muncii, ale celorlalte norme specifice de protectie a muncii pentru activitatile nespecifice si/sau auxiliare ale caii ferate si ale Instructiilor de serviciu specifice transportului pe calea ferata, in vigoare (Anexa 1).

Art. 5. Conducerea subunitatilor de baza, inclusiv cele de pe liniile industriale, va elabora instructiuni proprii de protectie a muncii, necesare conditiilor de lucru specifice sectiilor, sectoarelor, atelierelor si locurilor de munca.

Art. 6. Pentru locurile de munca cu conditii deosebite, cu factori de risc care actioneaza cumulativ se vor elabora instructiuni proprii de protectie a muncii, cu masuri suplimentare pentru contracararea acestor factori. Aceste instructiuni se vor elabora si in cazul introducerii de tehnologii noi care prezinta riscuri specifice prevazute de proiectant sau fabricant.

1.4. Revizuirea normelor

Art. 7. Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru, a modificarii standardelor si a particularitatilor metodelor de lucru care urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al protectiei muncii, dar numai cu aprobarea M.M.P.S.

2. COMUNE

2.2. Instruirea personalului

Art. 8. Angajatii care efectueaza activitati legate de transportul pe calea ferata, precum si de reparare a materialului rulant trebuie sa aiba pregatirea profesionala si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare locului de munca respectiv, astfel incat sa asigure desfasurarea normala a proceselor tehnologice.

Art. 9. Selectia si repartizarea personalului pe locurile de munca, din punctul de vedere al starii de sanatate si al aptitudinilor, se realizeaza conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii si in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii.

Art. 10. Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire in domeniul protectiei muncii se realizeaza in conformitate cu prevederile din Normele generale de protectie a muncii si reglementarile interne, in care scop se va tine cont si de urmatoarele:

- Pentru personalul care se perfectioneaza profesional prin "scoala", instructajul periodic de protectie a muncii se va efectua la aceleasi perioade, de catre acelasi personal, in sali dotate si amenajate corespunzator pentru ambele activitati.

- Durata instructajului periodic se va stabili de catre conducatorul unitatii de baza, in functie de complexitatea activitatii si volumul cunostintelor de securitate necesare, precum si de nivelul si durata de actiune a factorilor de risc asupra personalului, fiind de minimum 2 (doua) ore.

- In timpul activitatii, personalul tehnico-administrativ se va perfectiona in domeniul protectiei muncii prin "autoinstruire". La intervale de 12 luni acestui personal i se va face instructajul periodic si verificarea cunostintelor acumulate corespunzator prevederilor din N.G.P.M.

- Zilnic, inaintea inceperii activitatii conducatorul locului de munca va efectua intregului personal din subordine o instruire de scurta durata asupra conditiilor in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea, insistand asupra situatiilor pe care cei prezenti nu le cunosc sau prezinta un anumit grad de pericol.

- In timpul desfasurarii activitatii conducatorul acesteia va efectua, ori de cate ori este necesar, instruirea personalului din subordine asupra modului corect si nepericulos de executare a sarcinilor de munca, punand accentul pe partea practica.

- Personalul care lucreaza individual (revizor cale etc.) se va "autoinstrui", inainte de inceperea lucrului, din instructiunile aflate asupra sa, consemnand acest lucru in condica portativa personala.

2.3. Echipamentul individual de protectie si de lucru

Art. 11. Dotarea personalului cu echipament individual de protectie si de lucru, precum si stabilirea sortimentelor se fac in raport cu factorii de risc, in conformitate cu "Normativul-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie" si a "Normativului intern de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie si lucru", anexa la Contractul colectiv de munca.

2.4. Controlul preventiv la intrarea in serviciu

Art. 12. Conducatorul locului de munca este obligat sa constate, inainte de preluarea efectiva a serviciului, daca salariatii din subordine se prezinta in stare fizica normala, odihniti, echipati conform reglementarilor interne, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor de serviciu. Angajatii care nu indeplinesc aceste conditii nu vor fi admisi la lucru.

Art. 13. Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice modul de dotare a subordonatilor cu rechizitele, dispozitivele, sculele si echipamentul de protectie si lucru necesar, corespunzator factorilor de risc specifici activitatilor repartizate.

Art. 14. Angajatilor le este interzis sa se prezinte la serviciu sub inf1uenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, sa le introduca si/sau sa le consume in incinta unitatilor si la locurile de munca.

2.5. Predarea si preluarea serviciului

Art. 15. Personalul care preda serviciul are obligatia sa comunice, verbal si in scris, celui care preia serviciul si/sau conducatorului locului de munca toate deficientele constatate sau despre care a fost informat in timpul serviciului sau.

Art. 16. La locurile de munca izolate sau unde serviciul se executa individual, personalul care face predarea va efectua controlul preventiv asupra personalului care intra in serviciu, cu asumarea raspunderii care decurge din aceasta activitate si consemnarea in scris a constatarilor.

2.6. Organizarea locului de munca

2.6.1. Obligatii la nivelul administratiei

Art. 17. In atributiile fiecarei functii vor fi prevazute obligatii si raspunderi in domeniul protectiei numai in concordanta cu munca prestata si nivelul de responsabilitate.

Art. 18. Conducatorii locurilor de munca sunt obligati sa organizeze intreaga activitate cu asigurarea tuturor masurilor de protectie a muncii in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

Art. 19. Conducatorii, la toate nivelurile, sunt obligati:

a) sa verifice daca la elaborarea studiilor si a proiectelor s-a tinut seama de prevederile normelor specifice de protectie a muncii, urmand sa fie avizate numai cele care indeplinesc aceste conditii;

b) sa dispuna masuri pentru evaluarea factorilor de risc de accidentare si/sau de imbolnavire profesionala si inlaturarea conditiilor deosebite de la locurile de .munca, prin toate mijloacele tehnologice, tehnice si/sau organizatorice necesare;

c) sa organizeze, sa urmareasca si sa asigure efectuarea in bune conditii a lucrarilor de intretinere, reparatie si revizie a tuturor echipamentelor tehnice;

d) sa organizeze si sa asigure reviziile periodice ale instalatiilor de ridicat si ale celor sub presiune cu respectarea instructiunilor proprii si a celor ISCIR, in vigoare;

e) sa asigure controlul periodic al legaturilor la priza de pamant a echipamentelor tehnice si masurarea rezistentei de dispersie, la termenele prevazute in reglementari;

f) sa intocmeasca planul de masuri pentru protectia muncii, sa asigure finantarea acestuia si sa urmareasca indeplinirea lui;

g) sa organizeze, sa urmareasca si sa controleze modul in care se realizeaza instruirea in domeniul protectiei muncii, precum si respectarea la locul de munca a normelor specifice de protectie a muncii;

h) sa ia masuri pentru intocmirea, reactualizarea, prelucrarea cu personalul si/sau afisarea la locurile de munca a instructiunilor proprii de protectie a muncii specifice fiecarui echipament tehnic;

i) sa asigure achizitionarea de afise, pliante, panouri, filme, diafilme etc., cu specific de protectie a muncii, precum si tinerea de conferinte, referate, demonstratii practice, etc.

j) sa depisteze si sa sanctioneze abaterile de la normele de protectie a muncii;

k) sa asigure la timp echipamentul individual de protectie si de lucru, materialele igienico-sanitare, precum si alimentatia de protectie, corespunzator prevederilor din Contractul colectiv de munca si reglementarilor in domeniu;

l) sa asigure pastrarea, intretinerea, denocivizarea, curatarea si repararea echipamentului individual de protectie;

m) sa asigure dotarea si verificarea mijloacelor individuale de protectie a cailor respiratorii, a celor pentru lucrul la inaltime si a echipamentului electroizolant;

n) sa respecte prevederile actelor normative si dispozitiilor in vigoare, cu privire la declararea, cercetarea, inregistrarea, evidenta si raportarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

o) sa asigure realizarea masurilor de protectie a muncii stabilite de organele proprii sau de cele ale MMPS - PM;

p) sa asigure si sa urmareasca efectuarea controlului starii de sanatate pentru personalul din subordine;

q) sa asigure si sa urmareasca autorizarea mesenilor si profesiilor prevazute in actele normative in vigoare;

r) sa urmareasca si/sau sa elaboreze documentatiile tehnice si de protectie a muncii privind procesele tehnologice, care vor fi actualizate ori de cate ori este necesar;

s) sa organizeze, in mod corespunzator, activitatea de protectie a muncii si sa asigure formarea si perfectionarea specialistilor in domeniul securitatii muncii; conform Legii nr. 90/1996 art. 4(1), responsabilii cu protectia muncii fiind numiti cu aviz D.P.M. sau I.S.T.P.M.;

t) sa asigure participarea personalului la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii, prin organizarea C.S.S.M.

2.6.2. Indatoriri ale angajatilor

Art. 20. Angajatii sunt obligati sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice normele, reglementarile si instructiunile de protectie a muncii specifice functiei indeplinite si operatiilor executate.

Art. 21. In scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale angajatii au si urmatoarele indatoriri:

a) sa-si insuseasca si sa respecte normele de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;

b) sa desfasoare activitatea in asa fel, incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat persoana proprie cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;

c) sa verifice (inainte de inceperea lucrului cat si in timpul acestuia) daca instalatiile, masinile, utilajele, sculele si rechizitele sunt in buna stare de functionare, fiind admise numai acelea care prezinta siguranta in functionare;

d) sa nu actioneze sau sa intervina asupra echipamentelor tehnice pentru care nu a primit sau nu are sarcini in acest sens, nu este instruit, examinat si/sau autorizat;

e) sa nu deconecteze sau anuleze, indiferent de mijloace (mecanice, electrice etc.), nici o instalatie de semnalizare (optica sau acustica), de blocare sau de protectie;

j) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca sau oricarui sef superior ierarhic incalcarile normelor de protectie a muncii savarsite de alti salariati, atragand atentia celor vinovati.

g) sa instiinteze conducatorul locului de munca, imediat ce s-a produs un eveniment;

h) sa foloseasca efectiv si corect, in timpul lucrului, echipamentul individual de protectie si de lucru, specific factorilor de risc de la locul de munca si activitatii pe care o desfasoara;

i) sa posede imbracamintea si incaltamintea adecvate sarcinilor de munca repartizate, corespunzator factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala;

j) sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea conducatorului acestuia;

k) sa evite jocul si glumele in timpul programului de lucru, trecerea peste obstacole, fuga, urcarea sau coborarea scarilor prin sarirea treptelor etc.;

l) sa urce si sa coboare cu atentie din materialul rulant, numai cand acesta este stationat;

m) sa nu se culce, sa nu se aseze sau sa circule pe sina de cale ferata, sub taluzurile sapaturilor sau pe langa stivele de materiale, langa masini, pe treptele vagoanelor, in gabaritul de libera trecere al liniilor sau in alte locuri periculoase;

n) sa se prezinte instructional si sa dea orice relatie in domeniul protectiei muncii, la solicitarea organelor de control si cercetare abilitate;

o) sa participe la instructajele profesionale si de protectie a muncii;

p) sa foloseasca in executarea sarcinilor de serviciu numai mijloacele de comunicatie prevazute prin instructiile de serviciu;

q) sa nu fumeze si sa nu introduca tigari si surse de foc (chibrituri, brichete etc.) la locurile de munca unde acest lucru este interzis.

r) sa asigure, potrivit prescriptiilor tehnice si de protectie a muncii supravegherea permanenta a echipamentelor tehnice incredintate, in vederea bunei functionari a dispozitivelor de siguranta, a aparatelor de masura si control etc .;

s) sa nu introduca, sa nu depoziteze si/sau sa nu transporte, la locul de munca sau in perimetrul unitatii materiale sau produse periculoase, in interes personal.

2.6.3. Locuri de trecere (traversari, treceri, zone periculoase)

Art. 22. Locurile de trecere peste liniile de cale ferata trebuie sa fie bine stabilite, amenajate pentru aceasta si, de regula, semnalizate corespunzator.

Art. 23. Schita unitatii cu caile de acces si deplasare, precum si locurile periculoase marcate va fi afisata la loc vizibil si va fi adusa la cunostinta angajatilor sub semnatura.

Art. 24. Trecerea peste liniile de cale ferata se va face numai dupa ce persoanele s-au asigurat ca nu se apropie vehicule in miscare.

Art. 25. Traversarea liniilor de cale ferata se va face prin tuneluri pietonale, pasarele sau prin orice alt loc de trecere special amenajat si destinat acestui scop.

Art. 26. Trecerea peste linii trebuie sa se faca perpendicular pe axa liniei si la o distanta de minimum 5 m de tampoanele materialului rulant af1at in stationare.

Art. 27. Trecerea peste liniile ocupate cu vagoane trebuie sa se faca numai prin gheretele de frana.

Art. 28. Trecerea peste linii, acolo unde vizibilitatea este impiedicata de cladiri sau de instalatii, trebuie sa se faca cu mare atentie observandu-se mai intai daca nu se apropie un tren sau vreun alt vehicul.

Art. 29. Traversarea liniilor duble sau multiple trebuie sa se faca cu atentie si la circulatia pe liniile vecine.

Art. 30. (1) Mersul de-a lungul liniilor trebuie sa se faca numai in afara firelor caii, cu respectarea gabaritului de libera trecere si cu atentie la circulatia pe liniile vecine.

(2) Prin exceptie, in cazul liniilor duble, se va putea merge pe linia pe care circulatia se face in sens contrar celui de mers al salariatului, acesta trebuind sa fie atent sa nu fie surprins de vreun tren care ar circula pe "falsa".

Art. 31. Stationarea sau circulatia personalului intre firele caii, este permisa numai pe durata de timp strict necesara realizarii sarcinilor de serviciu, dar cu mare atentie la circulatia materialului rulant in ambele sensuri de mers, precum si la eventualele obstacole (gropi de cenusa, inimi de incrucisare, bare de conexiune etc.).

Art. 32. La traversarea peste liniile caii ferate se interzice:

a) trecerea prin fata trenurilor, locomotivelor sau a altor vehicule in miscare (care se apropie);

b) trecerea peste macazuri si peste inimile de incrucisare ale acestora.

Prin exceptie, la trecerea, ca sarcina de serviciu, peste macazuri si inimi de incrucisare personalul nu trebuie sa puna piciorul pe sina, intre ac si contraac, intre sina si contrasina sau intre piesele inimii de incrucisare, trebuind sa evite atingerea partilor metalice ale caii; c) trecerea pe sub vagoane;

d) trecerea peste tampoane sau aparatele de cuplare;

e) trecerea printre tampoanele materialului rulant care stationeaza daca nu au intre ele o distanta de cel putin 10 m.

Art. 33. La trecerea peste linii cat si la circulatia printre linii angajatii nu trebuie sa aiba urechile acoperite de sepci, caciuli, glugi, gulere ridicate, pentru a nu fi impiedicata perceperea semnalelor acustice sau a zgomotelor produse de materialul rulant in miscare.

Art. 34. Toate constructiile din zona caii ferate care au usile spre linii si sunt situate la o distanta mai mica de 6 m (masurata din axa liniei cea mai apropiata) vor fi prevazute cu balustrade de protectie in fata usii, pentru a impiedica accesul direct la linii.

Art. 35. Liniile, peroanele, platformele si caile de acces si deplasare aflate in incinta oricarei unitati trebuie sa fie bine intretinute si in stare perfecta de curatenie.

Art. 36. Este interzisa depozitarea intre linii, pe peroane, pe platforme sau in imediata lor apropiere, a zgurii, zapezii, ghetii, materialelor, bagajelor sau a altor obiecte. Fac exceptie bagajele sau obiectele care trebuie reincarcate in alt tren, situatie in care acestea trebuie aranjate in stiva, in afara cotei de gabarit si fara blocarea cailor de acces.

Art. 37. In incinta unitatilor, amplasarea echipamentelor tehnice si/sau a materialelor si pieselor de schimb necesare activitatilor de exploatare feroviara se va face numai cu acordul scris al sefilor unitatilor interesate.

Art. 38. Ramele gropilor de cenusa si ale canalelor de revizie trebuie vopsite in alb, iar puturile de vizitare si gurile canalelor se vor acoperi cu capace rezistente.

Art. 39. Locurile periculoase, din incinta subunitatilor de cale ferata, care nu pot fi evitate, trebuie semnalizate, iluminate pe timpul noptii si vopsite cu dungi galben-negru alternativ.

Art. 40. In cazul in care datorita executarii unor lucrari, apar locuri periculoase necunoscute, conducatorii lucrarilor au datoria de a sesiza, in scris, conducerea subunitatilor CF despre existenta acestor locuri, luand, totodata, masuri pentru semnalizarea lor, pana la indepartarea starii de pericol.

Art. 41. (1) Agentii economici care efectueaza transporturi si conlucreaza cu calea ferata sunt obligati sa-si instruiasca personalul propriu asupra prevederilor prezentelor norme specifice.

(2) Intre agentii economici ai caii ferate si alti agenti economici cu care lucreaza se vor incheia, obligatoriu, conventii pe linie de securitate a muncii.

Art. 42. Transporturile militare pe calea ferata vor fi insotite de personal instruit de unitatile militare carora le apartin, cu privire la prevederile normelor specifice de protectie a muncii pe calea ferata.

2.6.4. Prevederi specifice

2.6.4.1. Prevederi specifice in legatura cu circulatia trenurilor si la manevra

Art. 43. Lucrarile in legatura cu circulatia trenurilor si la manevra se vor executa numai sub supravegherea unui conducator autorizat al locului de munca.

Art. 44. Conducatorul locului de munca are obligatia sa ia masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru ca personalul sa nu fie accidentat de materialul rulant in miscare.

Art. 45. Angajatii care lucreaza sau se af1a pe linii sau in apropierea acestora sunt obligati sa fie atenti la apropierea materialului rulant aflat in miscare.

Art. 46. Cand lucreaza individual, salariatul este obligat sa aiba un extras de mers de tren pentru portiunile de linie respective.

Art. 47. In timpul efectuarii oricaror lucrari la linii si instalatii, la manevrarea si repararea materialului rulant si la circulatia printre linii, salariatilor le este interzis:

a) sa stationeze si sa se aseze pe scarile vagoanelor, locomotivelor etc.;

b) sa deschida usile vagoanelor sau ale altor vehicule in timpul mersului acestora;

c) sa se urce pe acoperisul vagoanelor, pe vagoanele-platforma si pe incarcatura, in vagoanele descoperite, cand se depaseste inaltimea peretilor sau cand acestia se pot deplasa;

d) sa urce si sa coboare pe si de pe scarile materialului rulant in miscare;

e) sa circule, sa traverseze sau sa stationeze pe locul dintre rampa si linie;

j) sa impinga sau sa traga vagoanele cu bratele, stand in interiorul liniei sau pe linie;

g) sa urce cu picioarele pe cutiile de unsoare, tampoane, arcuri etc. sau sa se urce, in vederea deplasarii convoiului de manevra, pe scarile de colt, de acces la partile superioare ale materialului rulant.

h) sa stationeze in fata usilor deschise ale vagoanelor acoperite sau de serviciu, daca nu este lasata bara de protectie si usile nu sunt asigurate;

i) sa ocupe gheretele sau platformele de frana care nu sunt in buna stare, care nu sunt bine fixate sau carora le lipsesc balustradele, treptele scarilor sau barele de prindere;

j) sa traga de sarma dispozitivului de descarcare de aer al franelor vagoanelor af1ate in mers sau sa incerce sa manipuleze robinetul de izolare a franelor acestora;

k) sa stationeze pe linie sau in gabarit, mai ales pe poduri sau in tuneluri, daca prezenta sa nu este necesara pentru lucrarile sau reviziile acestora.

Art. 48. Conducatorul locului de munca are obligatia:

a) sa avizeze personalul de miscare despre lucrarile ce urmeaza a le executa si sa cunoasca miscarile materialului rulant in zona sa de activitate;

b) sa acopere locul de munca prin semnalizarea prezentei in linie a personalului si a materialului rulant cu palete, discuri etc.;

c) sa posteze agenti de semnalizare (dotati cu rechizite de semnalizare conform instructiilor de serviciu in vigoare), in numarul necesar asigurarii retragerii din timp a salariatilor din linie;

d) sa indeplineasca formalitatile de inchidere a liniei in cazul lucrarilor in care nu este posibila retragerea salariatilor de la lucrare datorita conditiilor de teren (tuneluri, poduri, curbe etc.), precum si in toate cazurile cand vizibilitatea este redusa;

e) sa stabileasca un loc de refugiu in cazul lucrarilor executate cu mai multi lucratori;

f) sa retraga din gabaritul liniei personalul, precum si utilajele, sculele si materialele in cazul apropierii unui vehicul si sa aprobe reinceperea lucrului numai dupa ce se convinge ca pe linia respectiva nu urmeaza sa mai circule un alt vehicul.

Art. 49. Angajatii care prin natura serviciului sau pe baza unui program de lucru au locul de munca diferit de sediul unitatii sunt obligati sa se prezinte din timp la impiegatul statiei celei mai apropiate pentru a i se face verificarea la intrarea in program cu consemnarea in documentele de serviciu.

Art. 50. In timpul noptii, cand nu este asigurata vizibilitatea prin iluminat general personalul trebuie sa foloseasca lampi de mana aprinse pentru a putea fi observat de la distanta.

Art. 51. Echipamentul individual de protectie si de lucru va fi in culori vizibile, prevazut cu elemente reflectorizante, pentru a fi observat de la distanta pe timp de noapte sau cu vizibilitate redusa.

2.6.4.2. Zona caii ferate electrificate

Art. 52. Conducatorii tuturor unitatilor si subunitatilor sunt obligati sa instruiasca, sa verifice si sa autorizeze angajatii care executa lucrari in zona caii ferate electrificate, conform reglementarilor specifice acestui domeniu.

Art. 53. Se interzice indrumarea la unitatile din zona caii ferate electrificate a angajatilor neinstruiti si neautorizati in acest sens.

Art. 54. Conducatorii unitatilor, care efectueaza lucrari in zona caii ferate electrificate, sunt obligati sa instiinteze in scris, angajatii (sub semnatura) asupra datei de punere sub tensiune a liniei de contact.

Art. 55. Se interzice punerea sub tensiune a liniei de contact daca nu s-au efectuat avizarile conform reglementarilor in vigoare.

Art. 56. Circulatia publicului si a angajatilor in statii si halte electrificate se va face numai prin locurile stabilite, in afara zonei caii ferate electrificate, fiind interzisa atingerea stalpilor si a elementelor liniei de contact.

Art. 57. In statii si halte, locurile de acces ale publicului vor fi marcate vizibil atat ziua cat si noaptea.

Art. 58. Se interzice prinderea de suporturile retelei de contact si de reteaua de contact a lozincilor, tablourilor sau a oricaror obiecte, iar steagurile desfasurate sa aiba o distanta de cel putin 5 m fata de elementele liniei de contact, chiar daca aceasta este scoasa de sub tensiune.

Art. 59. Este interzisa apropierea la o distanta mai mica de 10 m de locul in care conductorul liniei de contact s-a rupt, atarna sau atinge solul sau alte instalatii, precum si in cazul unor obiecte straine agatate de linia de contact.

Art. 60. In cazul ruperii conductorului liniei de contact sau in cel al obiectelor agatate de ea, precum si altor lucrari, se admite interventia numai daca linia de contact a fost scoasa de sub tensiune, interventia efectuandu-se numai dupa ADMITEREA LA LUCRU, pe baza unei dispozitii scrise, emise de catre personalul de specialitate.

Art. 61. Se interzice circulatia materialului rulant cu parti de acoperis desprinse, cu capacele domei deschise sau cu alte elemente ce pot intra in zona de inf1uenta a liniei de contact.

Art. 62. Se interzice primirea, expedierea sau manevrarea trenurilor remorcate cu locomotive electrice sau a locomotivelor electrice izolate, cu pantograful ridicat, pe liniile electrificate scoase de sub tensiune, ca si pe liniile neelectrificate din statii sau in zona de lucru scoasa de sub tensiune, precum si pe ramificatiile neelectrificate din linie curenta.

Art. 63. Materialele metalice lungi sau voluminoase care depasesc lungimea de 4 m si inaltimea de 2,4 m, sau lungimea de 10 m oricare ar fi inaltimea deasupra sinei, trebuie legate obligatoriu printr-o legatura metalica de sasiul vagonului care sa nu poata fi smulsa; aceasta fiind considera legatura de protectie.

Art. 64. Extremitatile firelor libere de legare, inclusiv ale sigiliilor, trebuie sa fie cat mai scurte si totdeauna indreptate in jos.

Art. 65. Orice vehicul care circula pe calea ferata electrificata, izolat sau in tren, trebuie sa aiba afisata la loc vizibil avertizarea "FERITI-VA DE RETEAUA DE CONTACT".

Art. 66. Pana la scoaterea de sub tensiune si punerea la pamant a retelei de contact se interzice:

a) urcarea pe capotele LDE, LDH, LE, pe tenderul, pe parbrizul sau pe cazanul locomotivei;

b) urcarea pe acoperisurile vagoanelor sau ale automotoarelor;

c) stationarea sau executarea oricaror lucrari pe acoperisul materialului rulant ori al containerelor sau transcontainerelor, verificarea acoperisului, a instalatiilor de pe acoperis, completarea cu apa etc.;

d) executarea de lucrari cu macarale;

e) verificarea, sigilarea sau deschiderea capacelor de la domele cisternelor, vagoanelor izoterme etc. ori executarea lucrarilor la partile superioare ale vagonului;

j) incarcarea sau descarcarea vagoanelor descoperite, daca muncitorii sau sculele lor pot ajunge la o distanta mai mica de 1‚5 m de reteaua de contact sau de elementele aflate sub tensiune.

g) identificarea sau masurarea transporturilor agabaritice, cu obiecte lungi, care necesita urcarea pe incarcatura.

Art. 67. Vagoanele de calatori care circula pe tronsoanele nou date in exploatare trebuie sa aiba afisate, in interior, reglementari de calatorie specifice caii ferate electrificate.

Art. 68. Este interzisa stationarea locomotivelor cu abur cu cosul sub izolatoarele retelei de contact.

Art. 69. Este interzisa purjarea locomotivelor cu abur care efectueaza serviciul pe linia electrificata.

Art. 70. Manipularea materialelor, utilajelor sau obiectelor de orice fel, precum si apropierea angajatilor la o distanta mai mica de 1‚5 m fata de elementele liniei de contact sunt interzise.

Art. 71. Materialele metalice voluminoase depozitate la o distanta mai mica de 5 m de linia de contact, trebuie sa fie legate de sine sau la prize de pamant.

Art. 72. Locurile unde, prin natura serviciului sau pe caile de acces, se poate atinge linia de contact sau elementele ei, vor fi prevazute cu tablite avertizoare, iar pasarelele, podurile, viaductele, tunelurile etc. trebuie sa fie prevazute cu parapete, balustrade etc. legate la prize de pamant.

Art. 73. Se interzice stingerea cu apa sau cu solutii lichide a obiectelor incendiate din apropierea liniei de contact, daca nu se asigura o distanta de cel putin 7 m pana la oricare din liniile de contact aflate sub tensiune.

Art. 74. Dupa darea in functiune a unui tronson de linie electrificata, linia de contact se considera in permanenta sub tensiune.

Art. 75. (1) Scoaterea sau repunerea sub tensiune, totala sau partiala, a liniei de contact, precum si efectuarea oricaror lucrari la instalatiile fixe de tractiune electrica trebuie sa se execute numai in conformitate cu reglementarile in vigoare.

(2) Scoaterea de sub tensiune a liniei de contact se efectueaza numai dupa completarea documentului "ADMITEREA LA LUCRU", pe baza unei dispozitii scrise de personalul de specialitate.

(3) Repunerea sub tensiune a liniei de contact, dupa terminarea lucrarilor, se face numai dupa ce conducatorul lucrarilor face CONFIRMAREA, in scris, ca si-a retras salariatii din zona.

Art. 76. (1) Dupa manipularea separatoarelor liniei de contact, in biroul de miscare, se vor aplica tablite avertizoare cu inscriptia "NU INCHIDETI SE LUCREAZA LA LINIA DE CONTACT", pe butoanele care au fost manevrate, imediat dupa actionarea lor.

(2) Manipularea separatoarelor liniei de contact se poate face si de catre impiegatul de miscare, instruit si autorizat in acest sens, dar numai la dispozitia dispecerului energetic feroviar comunicata prin telefonograma.

Art. 77. (1) Insotitorii marfurilor, care circula pe liniile electrificate vor fi instruiti de catre expeditori asupra prevederilor specifice de protectie a muncii pe calea ferata electrificata.

(2) Aceleasi prevederi sunt valabile si pentru insotitorii transporturilor militare.

Art. 78. Angajatii unitatilor si subunitatilor cailor ferate, precum si cei ai unitatilor de reparare a materialului rulant, trebuie sa fi instruiti asupra prevederilor specifice de protectie a muncii pe calea ferata electrificata, chiar daca acestia nu lucreaza pe astfel de linii.

2.7. Protectia impotriva electrocutarii

Art. 79. La executarea operatiilor la care exista pericolul de electrocutare, prin atingere directa sau indirecta, se vor lua toate masurile de prevenire tehnice si organizatorice specifice.

2.8. Protectia impotriva incendiilor

Art. 80. Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se realizeaza conform reglementarilor specifice acestui domeniu.

2.9. Protectia impotriva substantelor si produselor periculoase.

Art. 81. Este obligatorie marcarea tuturor rezervoarelor, conductelor sau ambalajelor care contin substante periculoase (toxice, inflamabile si/sau explozive) prin semnele conventionale specifice pericolului respectiv.

Art. 82. Se interzice efectuarea lucrarilor cu foc deschis si/sau apropierea cu surse de foc (tigari aprinse, brichete, materiale incandescente etc.) la si de materialul rulant incarcat sau care a continut substante sau produse periculoase (toxice, corosiv - caustice, inf1amabile si/sau explozive) si de depozitele de aceeasi categorie, fara asigurarea masurilor de securitate necesare.

Art. 83. Se interzice manipularea dispozitivelor de siguranta sau a ventilelor de incarcare-descarcare ale vagoanelor care contin sau au continut substante sau produse periculoase (f1uide toxice, inflamabile, gaze lichefiate etc.) de catre personal neautorizat. Defectiunile constatate la acestea se vor aduce la cunostinta conducatorului locului de munca care are obligatia sa dispuna masuri de remediere, asigurand totodata si conditiile necesare pentru ca acestea sa se realizeze in conditii de deplina siguranta.

Art. 84. Se interzice folosirea surselor de iluminat in constructie normala sau a flacarii deschise la interiorul cisternelor care contin sau au continut fluide inflamabile si/sau explozive.

Art. 85. (1) Folosirea capselor de alarmare, modul de depozitare, locul de folosire, de transport si de manipulare, in cazul in care necesitatile serviciului impun utilizarea lor, precum si modul de evidenta, in termenul de garantie, se vor face conform prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive.

(2) Subunitatile care utilizeaza, manipuleaza, transporta si/sau depoziteaza materii explozibile vor fi autorizate in acest scop, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

(3) Este interzisa deschiderea fortata, lovirea, depozitarea langa sursele de caldura etc. a capselor de alarmare, precum si stationarea persoanelor la o distanta mai mica de 50 m de locul unde acestea au fost amplasate pe linie.

2.10. Aparatura de masura si control

Art. 86. Este interzisa functionarea echipamentelor tehnice daca aparatura de masura si control nu corespunde cu cea prevazuta in documentatia tehnica si nu este mentinuta in buna stare de functionare.

Art. 87. Este interzisa utilizarea aparatelor de masura si control cand acestea dau indicatii eronate, nu sunt verificate conform reglementarilor in vigoare sau cand termenul scadent de verificare este depasit.

2.11. Intretinere, interventii, reparatii si revizii

Art. 88. Lucrarile de intretinere interventie, reparatie si revizie la materialul rulant, linii, instalatii si echipamente tehnice, trebuie sa fie executate numai de personal calificat si instruit in acel scop, pe baza instructiunilor de lucru si a instructiunilor proprii de securitate a muncii.

2.12. Deservirea, supravegherea si controlului proceselor de munca

Art. 89. Conducatorul locului de munca stabileste si raspunde de modul in care face organizarea, supravegherea si controlul proceselor de munca.

Art. 90. Conducatorul locului de munca trebuie sa urmareasca functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor, utilajelor, masinilor, dispozitivelor etc., din zona sa de responsabilitate, luand masuri de inlaturare a defectiunilor sau dispunand intreruperea lucrului si anuntand imediat conducatorul ierarhic superior.

3. DE MISCARE

Art. 91. La intrarea in serviciu toti angajatii vor fi instruiti asupra prevederilor de protectie a muncii specifice activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, cu consemnarea, sub semnatura celor prezenti, in evidentele de prezenta.

Art. 92. Personalul de miscare va aviza, in mod obligatoriu, prin orice mijloc de comunicatie si din timp, personalul care lucreaza la linii, macazuri, instalatii sau vagoane despre toate miscarile materialului rulant.

Art. 93. In timpul cat se afla pe vehiculele in mers, personalul este obligat sa respecte urmatoarele:

a) sa se tina cu mana de balustrada, atunci cand sta pe platforma sau ghereta de frana;

b) sa nu se aplece in afara gheretei sau de pe platforma franei vagoanelor, evitand lovirea sau agatarea de instalatiile sau constructiile din apropierea liniei.

c) sa nu se posteze in usa deschisa a vagoanelor clasa, exceptie facand cazurile prevazute in reglementarile specifice;

d) sa circule pe locomotiva numai in cabina de conducere.

e) sa nu treaca de pe scara unui vagon pe scara altui vagon.

3.1. Serviciul la macazuri

Art. 94. La traversarea liniilor pentru manipularea parghiei schimbatorului de cale, personalul trebuie sa se asigure ca nu circula material rulant.

Art. 95. In timpul lucrului la schimbatoarele de cale, vor fi respectate si urmatoarele prevederi:

a) curatarea si executarea diferitelor lucrari la schimbatoarele de cale centralizate sau necentralizate, se face numai in pauzele de circulatie si manevra din zona respectiva, urmarindu-se miscarea vehiculelor feroviare de pe celelalte linii.

b) curatarea schimbatoarelor de cale se face numai dupa obtinerea incuviintarii impiegatului de miscare dispozitor, care va stabili perioada de timp in care acestea pot fi curatate;

c) schimbatoarele de cale centralizate vor fi curatate si unse numai cu ajutorul mijloacelor de curatat si uns cu coada lunga (razatoare, maturi, pasla etc.), fiind interzisa interventia directa cu mana sau piciorul;

d) la posturile de macazuri din statiile centralizate mecanic sau electromecanic deservite de un singur agent, la parasirea cabinei, salariatul este obligat sa incuie usa pentru a preveni manipularea macazurilor de catre persoane straine;

e) curatarea macazurilor centralizate electrodinamic, va incepe numai dupa introducerea intre ac si contraac a unei pene speciale de protectie.

Art. 96. In timpul manevrarii schimbatoarelor de cale, agentul care le manipuleaza trebuie sa respecte si urmatoarele:

a) instructiunile de manipulare a instalatiilor;

b) sa nu lase parghia contragreutatii aparatului de manevrat in pozitie verticala sau incomplet manevrata;

c) sa ocupe, cu deosebita atent locul fixat, atat pentru circulatie, cat si la manevra vehiculelor, pe liniile pe care le deserveste, fiind foarte atent la liniile vecine pe care se executa miscari simultane;

d) sa observe daca vehiculele, la trecerea peste macazuri, respecta conditiile de siguranta (incarcatura deplasata, usi desprinse etc.) si in caz de nereguli va da semnale de oprire a vehiculului si/sau avizand personalul interesat.

3.2. Manevra

Art. 97. Piata de manevra trebuie amenajata, delimitata, iluminata si intretinuta in asa fel, incat sa se asigure desfasurarea normala a activitatii fara accidente de munca si/sau imbolnaviri profesionale, indiferent de perioada de timp (zi sau noapte), anotimp, conditii atmosferice etc., in care aceasta se desfasoara.

Art. 98. Prin programul de manevra impiegatul de miscare al statiei il avizeaza pe conducatorul de manevra asupra existentei unor conditii de lucru deosebite. Deplasarea partidei de manevra de sectie in incinta statiei se va face numai pe drumul de acces stabilit.

Art. 99. Manevrele, indiferent de mijlocul de tractiune folosit, se executa numai in prezenta si sub coordonarea unui conducator de manevra instruit si autorizat in acest scop, el fiind raspunzator de executarea instructionala a acestora. Se interzice ca manevrarea materialului rulant sa se faca numai de o singura persoana.

Art. 100. Inainte de inceperea manevrei, conducatorul acesteia are si urmatoarele obligatii:

a) sa aduca la cunostinta personalului de manevra si de locomotiva programul lucrului la manevra, modul de executare a manevrei, existenta unor conditii speciale privind manevrarea materialului rulant, precum si mijloacele de comunicare;

b) sa verifice personal sau prin manevrantii din subordine, daca pe liniile pe care urmeaza sa se manevreze sunt conditii pentru executarea normala a acesteia, astfel incat sa nu fie periclitata integritatea corporala proprie, a salariatilor din subordine si a altor angajati care-si desfasoara activitatea in acea zona;

c) sa anunte angajatii, care lucreaza la liniile de incarcare-descarcare si pe cei de la repararea, ungerea si salubrizarea vagoanelor etc., ca urmeaza sa se efectueze manevra, in vederea retragerii acestora din materialul rulant si din gabaritul liniilor;

d) sa incunostinteze personalul care lucreaza la liniile vecine despre executarea manevrarii materialului rulant;

e) sa verifice daca materialul rulant, cu care se executa manevra, respecta conditiile de siguranta necesare;

j) sa se posteze astfel incat sa poata supraveghea intreaga zona de manevra, pastrand legatura prin mijloacele de comunicare instructionale, stabilite cu personalul din subordine, precum si cu cel de pe locomotiva.

Art. 101. Conducatorul manevrei este obligat ca in orice conditii sa supravegheze executarea miscarilor de manevra. Daca in timpul executarii manevrei sau a operatiilor de legare-dezlegare a vehiculelor apare cel mai mic pericol, conducatorul manevrei va da de indata semnale de oprire (acustice si optice), iar mecanicul de locomotiva va opri imediat manevra.

Art. 102. Se interzice conducatorului manevrei sa paraseasca locul de munca inainte de terminarea operatiilor de manevra, precum si celorlalti agenti care participa la efectuarea manevrei, fara aprobarea conducatorului manevrei.

Art. 103.In cazul in care se impune trimiterea inaintea convoiului de manevra a unui agent pentru acoperirea miscarilor de manevra se vor respecta urmatoarele reguli:

a) agentul va merge inaintea convoiului, in afara gabaritului liniei, dand din timp semnale care sa poata fi receptionate clar si fara dubii, fie de personalul din partida de manevra, fie de cel de locomotiva;

b) agentul va aviza si indeparta personalul si utilajele care lucreaza sau se af1a in gabaritul sau in imediata apropiere a liniei, iar dupa ce s-a convins ca acestea s-au indepartat, va inlatura discul rosu sau alte mijloace de asigurare, conform reglementarilor din PTE si numai dupa aceea va da semnalele instructionale pentru punerea in miscare a convoiului; exceptie fac cazurile prevazute la art. 134;

c) viteza de deplasare a convoiului nu trebuie sa depaseasca viteza de deplasare a agentului trimis la acoperire, astfel incat convoiul sa poata fi oprit imediat dupa perceperea semnalului de oprire dat de agentul af1at la acoperire.

Art. 104. Vagoanele aflate la incarcare-descarcare pe liniile statiei, se vor acoperi la ambele capete ale liniei cu discuri rosii (cu exceptia cazului cand unul din capetele liniei este infundat, in care situatie se va acoperi numai capatul care da acces la liniile statiei), dublate pe timp de noapte cu felinare rosii aprinse, activitatea fiind realizata numai de personalul subunitatii stabilit prin P.T.E. (planul tehnic de exploatare).

Art. 105. Semnalele de fine de tren se vor aseza in suportii ultimului vagon, numai dupa terminarea operatiei de compunere sau atasare-detasare a vagoanelor la tren si numai in timpul stationarii trenului. Aceasta operatie se va face avandu-se in vedere miscarile de manevra care se executa pe linia unde se gaseste trenul sau pe liniile alaturate acestuia, intr-un timp cat mai scurt posibil, dar cu mare atentie.

Art. 106. La manevrarea vagoanelor de calatori cu usi glisante (F, TF, TE etc.) conducatorul manevrei va lua si urmatoarele masuri de siguranta:

- va inchide toate usile vagoanelor, cu exceptia celor de unde agentii dau semnalele pentru executarea manevrei;

- usile ramase deschise (pentru a se da semnale) vor fi asigurate mecanic, iar agentul se va prinde de dispozitivul "mana curenta".

- este interzisa prinderea cu mana de manerul clantei de la usa vagonului;

- usile frontale ale primului si ultimului vagon din grup vor fi inchise si asigurate cu sistemul propriu si placa de intercomunicatie ridicata.

Art. 107. Manevrarea vagoanelor cisterna incarcate cu substante si/sau produse vatamatoare (acizi, gaze lichefiate, alte produse chimice si petrochimice periculoase, materiale explozive etc.) prevazute in Instructiile de serviciu, se va executa prin tragere sau impingere, dar numai legate direct de locomotiva. Se interzice manevrarea prin imbrancire sau triere pe plan inclinat.

Art. 108. Manevrarea vagoanelor cu tractorul, cu alte mijloace mecanizate, cu tractiune animala sau cu bratele se va face cu respectarea regulilor generale privind executarea manevrelor si in plus a urmatoarelor prevederi specifice:

a) viteza de deplasare a vagoanelor nu va depasi viteza normala de mers a unul om;

b) manevra care se executa pe liniile statiei se va face numai sub supravegherea unui agent obligat sa impuna respectarea masurilor tehnice, organizatorice si de protectie a muncii stabilite prin planul tehnic de exploatare al subunitatii respective;

c) tragerea vagoanelor cu alte mijloace se va face numai din afara gabaritului caii ferate;

d) lantul, cablul sau franghia de tractare trebuie sa aiba o lungime de cel putin 5 m, sa fie in buna stare si se va prinde de carligul special fixat pe colturile extreme de pe traversele frontale ale vagonului, iar in lipsa acestuia, de carligul de tractiune;

e) in timpul manevrarii vagoanelor, nu trebuie sa se gaseasca oameni in apropierea lantului, cablului, troliului etc.;

j) manevrarea vagoanelor cu bratele se va face numai prin impingerea de partile laterale ale vagoanelor, iar personalul muncitor trebuie sa se gaseasca in afara liniei, dar in nici un caz in partea unde se gasesc rampele, cheiurile si locurile inguste;

g) se interzice impingerea materialului rulant de tampoane sau cu prajini, manele etc.;

h) in cazul in care pentru punerea in miscare a materialului rulant se folosesc parghii speciale, manevrarea se va face stand in afara liniei; pentru franarea sau oprirea materialul rulant care nu este prevazut cu frana de mana sau la care aceasta este defecta, vor fi folositi saboti de mana, fiind insa interzisa intrebuintarea, in acest scop, a traverselor, lomurilor, drugilor, pietrelor etc. sau introducerea intre spitele rotilor a unor parghii sau a altor obiecte.

Art. 109. Oprirea materialului rulant in timpul manevrarii se face cu frane automate, frana de mana a vehiculului si/sau sabot de mana etc., corespunzator prevederilor din P.T.E. si a instructiunilor proprii.

Art. 110. In timpul executarii serviciului la manevra si la circulatia trenurilor, se interzic personalului de manevra si urmatoarele:

a) darea semnalelor de manevra din interiorul firelor caii;

b) postarea si darea semnalelor de manevra, in timpul deplasarii convoiului, de pe scarile de colt ale materialului rulant;

c) manevrarea vagoanelor defecte, fara a avea stabilite de organele de specialitate de la atelierele reparatoare sau reviziile de vagoane, conditiile in care aceasta se poate face;

d) urcarea pe tampoane pentru a da semnale;

e) darea semnalelor pentru punerea in miscare a convoiului, inainte ca agentul insarcinat cu legarea sau dezlegarea vagoanelor sa fie iesit dintre ele si inainte de indepartarea din raza de stropire a cisternelor incarcate cu acizi sau alte produse vatamatoare;

f) stationarea in picioare pe vagoanele platforma, pe platforma cu peretii mici sau fara pereti;

g) stationarea pe platformele locomotivelor diesel-hidraulice;

h) stationarea pe platforma franelor situata deasupra nivelului vagonului;

i) urcarea si coborarea pe si de pe scarile vagoanelor in timpul mersului convoiului.

3.2.1. Legarea - dezlegarea materialului rulant

Art. 111. In timpul executarii operatiilor de legare-dezlegare, agentul care le efectueaza trebuie sa respecte si urmatoarele reguli:

a) intrarea-iesirea la si de la legat-dezlegat sa se faca numai pe sub tamponul vagonului aflat in stationare, tinandu-se cu mana de manerul de prindere anume destinat al vagonului, indiferent de distanta dintre vagoane;

b) intrarea-iesirea se face obligatoriu pe partea unde se af1a postat conducatorul manevrei.

c) la legarea-dezlegarea vagoanelor va stationa intre vagoane numai timpul strict necesar pentru executarea acesteia;

d) iesirea de la legarea-dezlegarea vagoanelor se va face cu respectarea gabaritului fata de vehiculele si liniile vecine.

e) la legarea-dezlegarea vagoanelor cupla se va tine astfel incat degetele sa nu intre in interiorul inelului cuplei.

Art. 112. La executarea operatiilor de legare vor trebui respectate si urmatoarele:

a) Pentru legarea (cuplarea) a doua vehicule feroviare:

- acestea vor fi aduse cu tampoanele lipite si se va astepta oprirea lor;

- agentul va intra la legare pe sub tampoane si in nici un caz printre acestea, tinandu-se de manerul special destinat;

- agentul va apuca cupla de partile laterale cu ambele maini fiind atent sa nu-si prinda degetele intre cupla si carlig;

- dupa cuplare agentul va iesi dintre vagoane pe sub tampoane asigurandu-se ca nu intra in gabaritul liniei vecine.

b) Legarea unui vagon (grup de vagoane) stationat pe linie si fara posibilitate de asigurare (cu sabot si/sau frana de mana) se poate face si din mers numai daca:

- apropierea convoiului de vagonul stationat se face cu viteza redusa;

- agentul care efectueaza legarea va intra intre firele liniei inainte de apropierea convoiului;

- agentul se va asigura ca a fost efectuata lipirea tampoanelor;

- se interzice prinderea in maini a cuplei vehiculului in miscare pentru a-1 cupla cu cea a vagonului in stationare;

- se va folosi numai cupla vagonului af1at in stationare si imediat dupa efectuarea operatiei (aruncarea cuplei) se va intoarce cu fata in directia miscarii vagoanelor, va apuca cu mana manerul de prindere, se va deplasa, cu atentie concomitent cu acestea, pana cand se opresc si numai atunci va iesi dintre vagoane;

- agentul care face legarea sa aiba mainile libere.

c) La legarea vagoanelor dispersate pe linie in urma trierii trebuie ca vagonul din capatul opus sa fie asigurat pentru mentinere pe loc, in vederea "presarii" vagoanelor (apropierii tampoanelor);

d) Agentul care face legarea trebuie sa aiba mainile libere.

Art. 113. Legarea vagoanelor dotate cu cupla automata de vagoanele cu cuple cu surub se face cu ajutorul unei semicuple, numai sub directa supraveghere a conducatorului manevrei. Se interzice aceasta legare daca vagoanele cu cupla automata nu sunt prevazute cu tampoane.

Art. 114. Este interzisa legarea din mers a vagoanelor in urmatoarele cazuri:

- daca la legare nu este prezent conducatorul manevrei;

- daca terasamentul (intre firele caii) este accidentat sau prezinta obstacole, vegetatie, gheata sau zapada;

- pe timp nefavorabil, cu vizibilitate redusa;

- daca vagonul stationat nu are cupla cu carlig, cupla este blocata sau nu se poate lungi suficient.

Art. 115. Este interzisa operatia de legare a materialului rulant inainte de oprirea completa si atingerea tampoanelor in cazurile:

a) vagoanelor cu podete, placi de intercomunicatie, burdufuri etc. situate deasupra cutiei tampoanelor, chiar daca aceste instalatii sunt ridicate, inchise si fixate in suportii anume destinati si asigurate cu inchizatori.

b) vagoanelor incarcate cu acizi, lesii sau alte produse care pot produce vatamari corporale;

c) vehiculelor inzestrate cu cupla cu surub, in cazul legarii de cele cu cupla automata;

d) vagoanelor care prezinta defecte care ar putea pune in pericol integritatea corporala a agentului care executa legarea;

e) cand incarcatura depaseste traversa frontala a vagonului;

j) cand legarea se face de o locomotiva inzestrata cu plug fix;

g) vagoanelor cu un singur tampon central.

Art. 116. Legarea intre ele a vagoanelor dotate cu cupla automata se realizeaza automat, agentul verificand corecta cuplare si inzavorare a cuplei automate, stand in afara caii.

Art. 117. In timpul legarii vagoanelor de cale ingusta inzestrate cu un singur tampon central si cu bara de tractiune pentru legare, personalul care executa aceasta operatie va folosi o pana de lemn pentru prinderea inelului cuplei de tampon si numai dupa aceea va introduce cuiul prin inel. Aceasta operatie se va executa numai dupa oprirea completa si atingerea tampoanelor.

Art. 118. La executarea operatiilor de dezlegare vor trebui respectate si urmatoarele:

a) conducatorul manevrei se va asigura ca pe linia respectiva nu se executa alte operatii de manevra;

b) vagoanele care au fost dezlegate vor fi asigurate impotriva deplasarii cu saboti si frana de mana, astfel incat sa nu puna in pericol agentul sau alte persoane aflate pe linie sau in vagoane;

c) dezlegarea vehiculelor feroviare trebuie sa se faca numai cand acestea sunt oprite pe linie;

d) agentul intra la dezlegare pe sub tampoane, tinandu-se de manerul special destinat, mainile sale trebuind sa fie libere la intrarea la dezlegare;

e) daca agentul constata ca s-a produs departarea tampoanelor in timpul desurubarii cuplei, trebuie sa anunte imediat conducatorul manevrei;

f) dupa asigurarea cuplei in dispozitivul sau agentul iese dintre tampoane, tinandu-se de manerul special destinat, fiind atent sa nu intre in gabaritul liniei vecine;

g) dezlegarea vagoanelor dotate cu cupla automata se face numai din afara caii, indiferent daca acestea sunt sau nu prevazute cu tampoane;

h) cand cupla este inghetata, se manipuleaza greu sau eliberarea se face prin presarea vagoanelor, se va pune un sabot la urma convoiului, se va presa cu atentie si numai dupa ce presarea s-a realizat si convoiul s-a oprit complet se poate intra pentru dezlegarea vagoanelor;

i) in cazul in care tuburile de aer sau abur sunt legate la conducta, agentul va inchide mai intai robinetul de aer sau abur, dupa care va desface semiacuplarile punandu-le in suporti.

Art. 119. Dezlegarea materialului rulant se va face numai dupa oprirea completa a convoiului si obligatoriu sub supravegherea conducatorului manevrei. Este interzisa orice miscare a convoiului in timpul cand agentul se afla la legare-dezlegare.

Art. 120. Este interzisa legarea-dezlegarea materialului rulant atunci cand se gaseste:

a) in miscare, deasupra canalelor de curatat sau revizie. Aceasta activitate se va putea face numai dupa oprirea completa a convoiului, folosindu-se podete mobile care sa le acopere pe portiunea unde se executa operatia;

b) in zona macazurilor si pe diagonale;

c) pe trecerile de nivel;

d) peste inimile de incrucisare;

e) pe placile de intoarcere ale locomotivelor;

f) la liniile situate intre doua rampe sau cu fronturile de incarcare-descarcare situate pe ambele parti.

Art. 121. Legarea-dez1egarea cuplarii electrice la trenurile remorcate de locomotive electrice se face numai dupa ce mecanicul de locomotiva a coborat pantograful si a inmanat agentului care executa operatia: maneta inversorului de mers, maneta de incalzire a trenului si cheia de la cupla electrica.

Art. 122. Cand la manevra se foloseste timp indelungat locomotiva cu plug fix, inaintea acesteia se poate atasa un vagon, in care caz legarile-dezlegarile vor fi executate corespunzator.

Art. 123. Semnalele de oprire a convoiului de manevra vor fi date din timp, astfel incat mecanicul sa poata opri convoiul in momentul atingerii tampoanelor si legarii vagoanelor.

Art. 124. Conducatorul manevrei nu va da semnale de punere in miscare a convoiului decat dupa completa legare sau dezlegare a vehiculelor si dupa iesirea agentului care a efectuat legarea sau dezlegarea.

Art. 125. Cretarea vagoanelor se va face numai pe peretii laterali sau pe longeronul vagonului, din afara liniei.

Art. 126. Inainte de a executa proba de continuitate, agentii autorizati sa efectueze proba franelor automate sunt obligati sa scoata tubul flexibil din suportul de fixare, sa-l tina strans in mana si apoi sa deschida robinetul frontal de aer.

Art. 127. In cazul liniilor situate intre doua rampe sau cu fronturile de incarcare-descarcare pe ambele parti, legarea-dezlegarea materialului rulant se poate face numai dupa oprirea lui completa si se reglementeaza prin P.T.E. Executarea operatiilor respective se va face numai in prezenta si sub directa supraveghere a conducatorului manevrei.

Art. 128. Asigurarea materialului rulant aflat in stationare se face numai cu frana de mana a vagonului si/sau cu saboti de mana. Nu se admite folosirea pietrelor, lemnelor sau a altor obiecte si materiale.

Art. 129. In timpul noptii personalul care prin natura serviciului circula printre linii, trebuie sa fie dotat si sa foloseasca mijloace de iluminat portabile, aprinse, in constructie corespunzatoare mediului de lucru.

Art. 130. Echipamentul individual de protectie si de lucru va fi confectionat in culori care se disting de la distanta, prevazut cu elemente reflectorizante, pentru a fi usor de identificat pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate redusa.

3.2.2. Statii tehnice si triaje

Art. 131.In statiile tehnice inzestrate cu instalatii de triere, pentru verificarea eficientei franelor de mana cu care urmeaza sa se opreasca vagoanele (prevazute a fi oprite cu frana de mana la linia de triere), se admite urcarea-coborarea agentilor pe si de pe scarile vagoanelor af1ate in mers, numai cu respectarea urmatoarelor:

a) operatia se va face numai in zona de dezlegare a vagoanelor delimitata si iluminata conform normativelor;

b) este admisa numai in timpul descompunerii efective a convoiului; este interzisa in timpul impingerii convoaielor pana la locul dezlegarii;

c) operatia se poate executa numai de agenti apti si instruiti sa urce si sa coboare din mers, care vor fi nominalizati, in scris, in fiecare tura;

d) operatia se va face numai pe partea unde se afla agentul care efectueaza dezlegarea vagoanelor.

e) in aceasta zona se admite descarcarea aerului din instalatia de frana automata a vagoanelor prin actionarea valvei automate.

Art. 132. Este permisa dezlegarea din mers a vagoanelor numai in timpul impingerii pentru descompunerea convoiului. Aceasta operatie se va face numai in statiile unde conditiile si amenajarile terenului permit executarea operatiei cu ajutorul unei parghii (manele) confectionate din lemn de esenta tare si fara fisuri.

Art. 133. La dezlegarea din mers cu ajutorul parghiei (manelei) se vor respecta urmatoarele:

a) manela trebuie folosita in asa fel incat agentul sa nu intre in gabaritul liniei sau in zona periculoasa a firului de contact a liniei electrificate;

b) viteza convoiului trebuie sa permita deplasarea agentului pentru efectuarea operatiei de dezlegare;

c) operatia se poate executa numai de agenti instruiti in acest sens, verificati si nominalizati in fiecare tura.

Art. 134. In cazul in care trebuie executate operatii de manevra pe spatiile ramase libere la liniile unde se afla trenuri in pregatire tehnica, acoperite instructional, acestea se vor putea executa numai cu stabilirea unor masuri suplimentare de siguranta:

a) marirea distantei de amplasare a discurilor rosii la peste 10 m;

b) acoperirea punctului de lucru, prin punerea pe linie de saboti de mana orientati pentru oprirea vagoanelor care ar putea ajunge accidentai pana la garnitura aflata in pregatire;

c) strangerea franelor de mana la vagoanele din capatul dinspre locul de unde se face trierea;

d) alte masuri tehnice si organizatorice prevazute prin P.T.E. (planul tehnic de exploatare).

Art. 135. Trenurile compuse si garate in vederea pregatirii tehnice, precum si garniturile trenurilor de calatori garate in vederea salubrizarii se vor acoperi cu discuri rosii ziua, dublate cu felinare cu lumina rosie noaptea sau cand vizibilitatea este redusa, de catre personalul statiei cu atributii in acest sens, dupa care se pot pune la dispozitia organelor reviziei de vagoane. Discurile rosii vor fi ridicate intotdeauna de catre organele reviziei de vagoane stabilite prin P.T.E. Cand este necesara efectuarea unei manevre sau introducerea locomotivei de remorcare la tren, acestea se pot executa numai cu incuviintarea organelor reviziei de vagoane. Incuviintarea va fi data numai dupa indepartarea din gabaritul liniei a personalului, a materialelor etc. si a ridicarii discurilor rosii de catre personalul reviziei de vagoane stabilit prin P.T.E.

Art. 136. In triaje, intre liniile grupei de triere pot fi amenajate cabine sau refugii pentru adapostirea personalului si servitul mesei, numai daca acestea prin amplasarea lor respecta gabaritul de libera trecere, asigura vizibilitatea perfecta. in grupa si nu impiedica desfasurarea normala a activitatii. Se interzice cu desavarsire construirea acestora din materiale combustibile.

3.2.3. Utilizarea sabotilor de mana

Art. 137. Pentru folosirea corecta a sabotilor de mana, agentul este obligat sa respecte si reguli:

a) sa verifice, la intrarea in serviciu, in timpul acestuia sau la primirea sabotilor noi, daca sabotii sunt in stare buna, sunt evidentiati si sunt in locurile stabilite prin P.T.E., precum si daca corespund tipului de sina;

b) sa apuce sabotul de maner si sa-l aseze pe sina, in locurile permise, din timp, inaintea vagoanelor care trebuie franate, pentru ca la sosirea acestora sabotul de mana sa fie gasit in pozitie corecta, iar agentul sa se fi retras la o distanta suficienta pentru a nu fi surprins de vagoane sau de sabotul care ar putea fi aruncat de pe linie. Se va proceda identic si in cazul asezarii celui de al doilea sabot de mana pe acelasi fir al liniei cu primul;

c) in timpul indepartarii de locul unde s-a asezat sabotul de mana este interzis a se intra in gabaritul liniei pe care s-a asezat sabotul de mana, precum si in gabaritul liniilor vecine; agentul va fi atent la miscarea vehiculelor pe aceeasi linie si pe liniile vecine;

d) cand vagonul care trebuie oprit contine acizi, lesie de soda sau alte substante sau produse vatamatoare si prin Instructiile de serviciu se permite, in mod exceptional, prinderea la sabot, va fi avizat de conducatorul manevrei si se va indeparta la o distanta suficienta (de siguranta) pentru a nu fi stropit de continutul vagonului;

e) pentru ridicarea sabotilor de mana aplicati la rotile vagoanelor, se pot folosi dispozitive ajutatoare (furci, carlige etc.), numai in cazurile cand conditiile si acest mod de lucru sunt reglementate prin P.T.E. (planul tehnic de exploatare) al statiei;

f) sa ridice sabotul de mana dupa franarea si oprirea vagoanelor si sa il aseze la locul stabilit prin P.T.E. (planul tehnic de exploatare).

Art. 138. In timpul folosirii sabotilor de mana se interzic urmatoarele:

a) asezarea in timpul mersului a sabotilor de mana sub osia a doua sau sub urmatoarele osii ale vagoanelor;

b) ridicarea sabotului aruncat de pe linie inainte de trecerea vagonului sau grupului de vagoane;

c) folosirea unui singur agent pentru franarea vagoanelor cu ajutorul sabotilor de mana la mai mult de doua linii alaturate; cele doua linii atribuite unui agent pot fi nealaturate daca pe liniile dintre acestea nu sunt triate vagoane si starea lor de umplere cu vagoane permite deplasarea sigura a agentului.

4. COMERCIALA

Art. 139. La luarea in primire a vagoanelor in statii electrificate, se vor respecta urmatoarele masuri:

- se interzice urcarea angajatilor pe scarile laterale sau pe acoperisului vagonului in zona caii ferate electrificate;

- verificarea vagoanelor la partea superioara, se va face numai pe linii neelectrificate, special desemnate prin planul tehnic de exploatare.

Art. 140. Circulatia utilajelor care servesc la transportul expeditiilor de bagaje-mesagerie si efecte postale, coletarie la si de la trenurile de calatori, se va face prin locuri special amenajate, in afara gabaritului de libera trecere a liniilor vecine.

Art. 141. Utilajele de transport se vor deplasa pe peron cu o viteza adecvata, astfel incat sa se asigure manevrarea acestora in conditii de siguranta, folosind mijloace de semnalizare optica si de avertizare acustica.

Art. 142. Inainte de trecerea peste liniile de cale ferata, conducatorul utilajului de transport va opri, se va asigura ca pe linia care urmeaza sa o traverseze nu se af1a material rulant in miscare spre acel loc si numai apoi va traversa, sub supravegherea agentului care gestioneaza marfa.

Art. 143. Este interzisa folosirea utilajelor de transport cu defectiuni la instalatiile de franare, directie si semnalizare, incredintarea si conducerea de catre personal neautorizat, precum si lasarea acestora fara supraveghere.

4.1. Incarcarea, descarcarea si depozitarea marfurilor la magazii, rampe, linii si statii de transbordare

Art. 144. La transportul, incarcarea, descarcarea si depozitarea marfurilor se vor respecta prevederile "NSPM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor".

Art. 145. Operatiile de incarcare-descarcare a marfurilor in si din mijloacele de transport se executa sub supravegherea conducatorului formatiei de lucru sau de alta persoana numita si instruita in acest scop.

Art. 146. Inainte de inceperea operatiunilor de incarcare-descarcare conducatorul direct al locului de munca trebuie sa examineze marfurile, ambalajele acestora, locul de munca pentru eliminarea eventualelor deficiente ale acestora.

Art. 147. In timpul manipularii marfurilor (in magazii, cheiuri sau rampe, etc.) vor fi respectate si urmatoarele:

- circulatia utilajelor se va face cu viteza redusa;

- nu este permisa urcarea lucratorilor pe stive sau pe incarcaturi care nu prezinta stabilitate;

- nu este permisa urcarea lucratorilor pe mijloacele de mecanizare, cu exceptia celor care conduc mijloacele respective;

- se interzice stationarea in raza de actiune a macaralei in timpul operatiilor de incarcare-descarcare;

- se interzice folosirea utilajelor actionate mecanic sau electric de catre persoane neautorizate;

- se interzice urcarea pe sarcina in timpul manipularii mijloacelor de mecanizare;

- descarcarea sarcinilor care sunt stivuite se va face prin ridicarea lor, nu prin tragerea lor din stive;

- este obligatorie respectarea semnalelor date de personalul care deserveste utilajul de mecanizare;

- manipularea marfurilor toxice, corosive, a marfurilor care produc suspensii solide (de ex., praf), a celor brute de origine animala etc. se va face cu deosebita atentie, utilizand mijloacele de protectie din dotare, specifice acestor activitati. Aceste marfuri se pot manipula numai daca, cu certitudine, au fost recunoscute dupa etichetele aplicate pe colete sau vagoane.

Art. 148. Inainte de inceperea manevrei vagoanelor de la frontul de incarcare-descarcare, conducatorul operatiilor de manevra trebuie sa anunte pe conducatorul formatiei de lucru ca urmeaza sa se efectueze manevra, iar acesta va anunta lucratorii din formatiile de lucru ca trebuie:

- sa inceteze operatiile de incarcare-descarcare;

- sa inlature podetele mobile de trecere de la vagoane;

- sa asigure marfurile din vagoane contra caderii;

- sa asigure peretii mobili ai vagoanelor descoperite;

- sa coboare din vagoane indepartandu-se de acestea la o distanta de cel putin 2 m;

- sa indeparteze utilajele si dispozitivele de lucru in afara gabaritului de trecere a vagoanelor.

Art. 149. La incarcarea-descarcarea mecanizata a marfurilor in/din mijloacele de transport se vor respecta si Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.

Art. 150. La rearanjarea incarcaturii vagoanelor cu marfa deplasata sau cand este necesara transbordarea marfurilor din vagoane defecte, operatiile respective se vor executa pe linii special afectate prin planul tehnic de exploatare sau la fronturi in afara zonei de influenta a conductoarelor electrice sub tensiune.

Art. 151. La cantarirea vagoanelor pe podurile bascule prevazute cu parghii de legatura cu pozitia de cantarire sau de repaus a podului, se va asigura mai intai parghia cu piedica respectiva, inainte de a se aduce vagonul pe pod si nu se va ridica piedica parghiei inainte ca vagonul sa fie scos de pe pod. Aceleasi masuri vor fi luate si in cazul podurilor-bascule prevazute cu manivele pentru manevrarea podului in pozitia de cantarire sau de repaus, verificandu-se ca piedicile (franele) de asigurare sa fie in buna stare.

Art. 152. Cand manipularea se va face cu ajutorul instalatiilor de ridicat si transportat, trebuie sa se respecte prescriptiile tehnice ISCIR in vigoare.

Art. 153.Locurile de incarcare, descarcare, transbordare si depozitare, precum si caile de circulatie trebuie sa fie iluminate pe timp de noapte, mentinute curate si eliberate de orice obstacole (inclusiv de zapada sau gheata).

Art. 154. Locurile destinate incarcarii-descarcarii marfurilor in si din autovehicule vor fi prevazute cu drumuri de intoarcere la care raza de curbura sa permita manevrarea nepericuloasa a autovehiculelor.

Art. 155. Instalatiile electrice de joasa si inalta tensiune necesare la locurile de munca de incarcare, descarcare, transbordare si depozitare a marfurilor vor fi protejate si marcate conform normativelor in vigoare.

4.2. Marfuri ambalate in lazi, saci, baloturi, legaturi, suluri

Art. 156. La manipularea paletelor sau a boxpaletelor cu utilaje prevazute cu furci (motostivuitoare, electrostivuitoare) se interzice muncitorilor sa tina cu mainile de paleta. Se interzice deplasarea paletelor prin tragere, tarare sau rostogolire.

Art. 157. Se interzice urcarea si deplasarea pe unitatea de incarcare a paletei (lazi, baloturi, suluri etc.).

Art. 158. Se interzice manipularea cu bratele a baloturilor cu diferite marfuri. Acestea se vor manipula (incarca-descarca) numai cu mijloace mecanizate sau carucioare manuale. Incarcarea-descarcarea sulurilor se va face mecanizat cu ajutorul utilajelor echipate cu dispozitive speciale de prindere laterala. Descarcarea se va face la rand, incepand cu marfurile depozitate in partea de sus.

Art. 159. Se interzice personalului muncitor sa stea in raza de actiune a utilajului (macaralei, stivuitorului etc.) cand acesta ridica, transporta sau coboara sarcina.

4.3. Marfuri ambalate in butoaie

Art. 160. (1) La deplasarea butoiului prin rostogolire cu bratele (daca acest procedeu este permis), persoanele care executa operatia trebuie sa stea cu fata in sensul rostogolirii.

(2) La rostogolirea butoaielor pe planuri inclinate sau pe grinzi, daca acest procedeu de lucru nu este interzis, se vor folosi mijloace de legare (chingi, funii etc.) in stare corespunzatoare.

Art. 161. Se interzice deplasarea butoaielor prin impingere de partile laterale (de capace).

Art. 162. La manipularea mecanizata a marfurilor in butoaie, se va avea in vedere ca prinderea butoaielor sa se faca cu dispozitive adecvate si in buna stare, astfel incat acestea sa fie bine asigurate. In cazul manipularii butoaielor pe palete specializate se va controla ca acestea sa nu aiba deformari care sa conduca la caderea in timpul manipularii.

Art. 163. Se interzice transportul butoaielor pe brate, indiferent de greutatea acestora.

Art. 164. Este interzisa trecerea sau stationarea persoanelor in fata butoaielor care se rostogolesc, precum si in spatele celor care sunt ridicate pe planuri inclinate.

Art. 165. Se interzice manipularea butoaielor prin aruncarea lor pe si de pe mijlocul de transport.

4.4. Marfuri in vrac

Art. 166. La manipularea marfurilor in vrac, daca acestea se arunca cu lopata, este interzisa stationarea persoanelor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv, iar executantii vor purta echipamentul individual de protectie a cailor respiratorii specific acestor lucrari.

Art. 167. Incarcarea-descarcarea manuala a mijloacelor de transport cu marfuri in vrac se va efectua numai din partile lor laterale.

Art. 168. La manipularea marfurilor pulverulente in vrac, executantii se vor aseza in asa fel incat deplasarea materialelor sa se faca in directia vantului (deci cu vantul din spate). Este interzisa efectuarea operatiei de incarcare-descarcare mecanizata a mijloacelor de transport, cu marfuri in vrac, in timp ce personalul se afla in/pe ele.

Art. 169. (1) Pentru a evita imprastierea marfurilor in vrac, depozitarea lor se va face in boxe, buncare, silozuri etc. In cazul in care acest lucru nu este posibil, marfurile se vor aseza in gramezi, avand forma unui trunchi de piramida cu inclinarea fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al marfii respective.

(2) Coborarea lucratorilor incarcatori-descarcatori in buncare si silozuri este interzisa.

(3) In cazul descarcarii langa calea ferata a marfurilor in vrac care sunt lipsite de o forma geometrica stabila, baza gramezii sau stivei trebuie sa fie asezata la o distanta de minimum 1 m de la partea exterioara a ciupercii sinei, masurata la nivelul ei.

Art. 170. Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice, vatamatoare, corosiv-caustice etc. care pot produce intoxicatii, arsuri etc.

Art. 171. La incarcarea sau descarcarea manuala a caramizilor, tiglelor, olanelor etc. transportate in vrac, se vor folosi carucioare sau targi speciale, fiind interzisa aruncarea si prinderea caramizilor in maini.

Art. 172. La manipularea produselor de origine animala, ca: piei crude, piei sarate, piei uscate, oase, par, lana etc. care se transporta fara ambalaje sau in ambalaje moi, se vor respecta prevederile "NSSM pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice".

Art. 173. La terminarea operatiunilor de manipulare a produselor de origine animala, locurile de depozitare, mijloacele de transport, instalatiile de incarcare-descarcare si salariatii care au executat lucrarea, inclusiv echipamentul individual de protectie si lucru se vor supune spalarii si dezinfectarii, conform normelor in vigoare.

Art. 174. Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezii.

Art. 175. Distanta minima intre doi incarcatori-descarcatori care lucreaza la acelasi front trebuie sa fie de cel putin 3 m.

4.5. Marfuri periculoase (corosive, caustice, toxice, explozibili, inflamabile)

Art. 176. Lucrarile de incarcare-descarcare, manipulare si transport a marfurilor periculoase, in conformitate cu anexa I RID si anexele SMGS in vigoare, trebuie sa fie efectuate numai de lucratori experimentati, apti din punct de vedere medical, dotati cu EIP necesar, specializati si instruiti in acest scop.

Art. 177. Locurile de munca unde se manipuleaza marfuri caustice, corosive, toxice vor fi dotate cu sursa de apa, dusuri de salvare, substante neutralizante, echipament de protectie adecvat, precum si instructiuni proprii de protectie a muncii.

Art. 178. Manipularea marfurilor periculoase se va face numai pe timpul zilei si numai daca vizibilitatea este normala. In cazuri exceptionale, manipularea marfurilor periculoase se poate face si pe timpul noptii, cu luarea masurilor de securitate necesare, dar numai daca iluminatul artificial la locul de munca este corespunzator (atat ca intensitate cat si din punct de vedere constructiv).

Art. 179. Depozitarea si manipularea marfurilor explozibile, a substantelor toxice si a celor care formeaza amestecuri explozive, a lichidelor usor inflamabile, a gazelor comprimate sau lichefiate trebuie sa se faca in locuri special destinate si amenajate pentru aceasta, avand semnalizate permanent riscurile de accidentare si/sau imbolnavire profesionala, conform prevederilor din instructiile de serviciu si a celor in domeniul protectiei muncii, in vigoare. In statiile de cale ferata, locurile pentru incarcarea-descarcarea acestor marfuri se vor stabili prin P.T.E.

Art. 180. Incarcarea si descarcarea marfurilor explozibile sau toxice se vor face numai in prezenta unui responsabil si/sau sub conducerea unui specialist delegat de intreprinderea furnizoare/beneficiara.

Art. 181. Manipularea acestor marfuri trebuie, pe cat posibil, facuta cu bratele, iar lucratorii trebuie sa poarte incaltaminte speciala care sa nu aiba armaturi metalice. In cazuri exceptionale, cand distanta este mare (peste 60 m), se permite efectuarea transportului acestor marfuri pe carucioare cu roti cauciucate, dotate cu sisteme de autofranare si de avertizare sonora, insa cu conditia de a se deplasa pe un drum perfect neted, care nu permite producerea de socuri. Se va avea in atentie necesitatea dotarii mijlocului de transport nemecanizat cu dispozitive de neutralizare a electricitatii statice.

Art. 182. Incarcarea-descarcarea cisternelor cu lichide usor inflamabile trebuie sa se faca prin mijloace mecanizate, in constructie "Ex", atat la depozitele predatorilor, cat si ale destinatarilor acestor marfuri.

Art. 183. Vagoanele incarcate cu marfuri din categoria celor "periculoase", precum si vagoanele admise la transport in anumite conditii, trebuie sa fie semnalizate vizibil cu etichete cu urmatorul continut: "A SE MANEVRA CU ATENTIE (PRECAUTIE)".

Art. 184. (1) In timpul descarcarii/transvazarii produselor usor inflamabile nu trebuie sa existe foc deschis, surse de foc deschis sau tigari aprinse pe o raza de cel putin 75 m.

(2) Daca produsele sunt in butoaie metalice, acestea se vor lega, cu un conductor din cupru cu sectiunea corespunzatoare, de conducta pe unde circula benzina, pentru evitarea producerii sarcinilor electrostatice.

(3) Cisternele (butoaiele) de la vagoanele de C.F. in timpul incarcarii/descarcarii produselor infla-mabile se vor lega obligatoriu la priza de pamant.

Art. 185. Pentru evitarea producerii de evenimente la transportul, manipularea si utilizarea marfurilor periculoase se vor avea in atentie si prevederile din NSSM/NSPM si Standardele de referinta conexe din Anexele nr.1 si 2 la prezentele norme.

4.6. Piatra sub forma de blocuri

Art. 186. Blocurile de piatra grele vor fi incarcate si descarcate numai cu ajutorul instalatiilor mecanice de ridicat stabilite prin procesul tehnologic de lucru, asigurandu-li-se stabilitatea in timpul transportului si manipularii. Vor fi respectate instructiunile specifice locului de munca in functie de tehnologia stabilita pentru manipulare.

4.7. Material lemnos nefasonat si semifasonat (cherestea, busteni, lemn rotund, lemn de foc, traverse etc.)

Art. 187. Manipularea materialului lemnos nefasonat si fasonat se va face conform "Conditiilor de incarcare si exemplelor specifice de incarcare a materialului lemnos" din Anexa 11 RIV.

Art. 188. Nu se admite coborarea in acelasi timp a mai multor bucati de material lemnos (unitati de incarcare). Fiecare bucata se coboara dupa ce bucata precedenta a fost preluata de pe grinzi si numai dupa semnalul dat de conducatorul lucrarii.

Art. 189. Distanta dintre doua vagoane-platforma vecine care se descarca trebuie sa fie de cel putin 5 m. Daca din cauza frontului de descarcare nu este posibila dezlegarea platformelor, atunci descarcarea trebuie sa se faca cu supraveghere atenta.

Art. 190. In cazul manipularii mecanizate a materialului nefasonat sau semifasonat, se va respecta tehnologia de lucru stabilita in functie de utilajele si dispozitivele de prindere folosite, prescriptiile tehnice ISCIR si instructiunile de utilizare ale utilajelor respective.

Art. 191. Traversele necreuzotate vor fi transportate de doi lucratori care le vor aseza pe acelasi umar si le vor cobori de pe umar in acelasi timp, numai la comanda lucratorului care merge in fata. Traversele creuzotate trebuie sa fie transportate numai cu ajutorul clestilor cu autostrangere. La descarcare fiecare traversa din randul superior trebuie sa fie dusa spre marginea randului si apoi coborata vertical. Descarcarea trebuie sa se faca pe randuri orizontale, adica trebuie sa fie descarcat complet randul de sus, apoi cel urmator si asa mai departe.

4.8. Manipularea pieselor grele si voluminoase

Art. 192. Operatiile de incarcare-descarcare a pieselor grele trebuie sa se faca cu ajutorul utilajelor de ridicat si transportat, conform prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare si normelor specifice de protectie a muncii pentru aceste utilaje. Cand este cazul, aceste operatii se pot efectua si cu vinciuri, trolii mecanice sau role.

Art. 193. Se interzice stationarea angajatilor in directia deplasarii incarcaturii sau in raza de actiune a utilajului de ridicat, inclusiv pentru cei care iau marfa si o aseaza in stive.

Art. 194. Daca unele din aceste piese sunt mai usoare si permit transportul pe umar, toti angajatii implicati vor fi asezati de aceeasi parte a piesei, adica toti, la comanda, vor lua piesa in brate in acelasi timp si vor folosi acelasi umar, apoi o vor transporta la locul indicat, unde vor face coborarea la sol, executand operatiile in ordine inversa celor de la ridicare. Se interzice aruncarea pieselor direct de pe umar. Mersul angajatilor in aceste cazuri se va face cu acelasi pas, la comanda sefului de echipa sau conducatorului lucrarii.

4.9. Manipularea containerelor mici cu aparat de rulare propriu

Art. 195. (1) Incarcarea si descarcarea containerelor pe si de pe mijloacele auto se executa numai sub supravegherea conducatorului auto instruit si autorizat in acest scop.

(2) Macaraua cu brat rotitor de pe autocamion se va manevra numai de catre conducatorul auto autorizat si numai dupa ce acesta s-a convins ca legatorii de sarcina sau alte persoane nu se a1ia in raza de actiune a macaralei sau pe platforma autocamionului.

Art. 196. (1) Prinderea containerelor in carligul macaralei este permisa numai cu dispozitive certificate.

(2) Se interzice prinderea containerului la macara cu mijloace improvizate. Verificarea dispozitivelor de prindere a containerelor este obligatorie inainte de inceperea lucrului.

Art. 197. Inelele de prindere (ocheti) de la containere trebuie sa aiba capetele sudate; ele vor fi controlate inainte de fixarea dispozitivului de prindere, pentru a nu avea fisuri, rupturi sau alte defecte care pot provoca accidente in timpul manipularii containerelor.

Art. 198. Dupa prinderea containerului la carligul macaralei se va executa obligatoriu ridicarea de proba si numai dupa aceea containerul va fi manipulat pentru incarcare in mijlocul de transport sau pentru depozitare la locul stabilit.

Art. 199. Dupa asezarea containerului pe autocamion, in vagon sau pe locul de depozitare si dupa eliberarea carligului macaralei, se va actiona cu atentie dispozitivul de calare a containerului, avand grija ca bara de actionare pentru calare, precum si tija de ghidare si tractare sa fie fixate sigur in carligele prevazute in acest scop pe container.

Art. 200. Dupa incarcarea containerelor pe platforma autocamionului se va executa asigurarea lor ferma contra alunecarii pe timpul transportului, cu dispozitivele de fixare necesare.

Art. 201. La descarcarea containerelor mici, in locurile fara rampe, din autovehiculele prevazute cu macarale cu brat rotitor, legatorii de sarcina se vor urca pe platforma autocamionului, numai dupa ce conducatorul auto a oprit, franat si asigurat corespunzator autovehiculul la punctul stabilit si a manevrat bratul macarale in pozitia pentru manipularea sarcinii.

Art. 202. Dupa prinderea containerului in dispozitivul de ridicare al macaralei, legatorii de sarcina vor cobori de pe platforma auto indepartandu-se din raza de actiune a macarale. Urcarea si coborarea trebuie sa se faca numai pe scarile montate pe autocamion.

Art. 203. Este interzis legatorilor de sarcina si oricarei persoane care insoteste transportul containerelor mici pe parcursul auto sa stea in spatiul dintre containere, in spatiul dintre cabina auto si containere, in spatiul dinte obloanele autocamionului si containere, precum si in interiorul containerelor goale.

Art. 204. Se interzice stationarea oricarei persoane pe platforma autocamionului ce se deplaseaza de la un vagon la altul sau de la un depozit la altul. Transportul persoanelor este permis numai in cabina conducatorului auto.

Art. 205. Daca incarcarea-descarcarea containerelor se executa in locurile de circulatie publica, toate miscarile se vor executa cu asigurarea prealabila a zonei de lucru astfel incat sa nu existe persoane care ar putea fi surprinse si/sau lovite.

Art. 206. La incarcarea-descarcarea manuala a containerelor de pe rampe in mijloacele de transport sau din acestea pe rampa, se vor folosi podete mobile de trecere, care se vor fixa bine intre rampa si platforma mijlocului de transport.

Art. 207. Deplasarea containerelor pe podete se va efectua de catre angajati, astfel amplasati incat toate miscarile sa le execute cu fata inainte si avand vizibilitatea asigurata.

Art. 208. Se interzice manipularea containerelor pe platformele autocamioanelor necuratate de gheata si zapada, care prezinta urme de ulei sau au podelele rupte.

Art. 209. Manipularea containerelor cu mijloace mecanice (macarale, moto si electrostivuitoare) este permisa numai cu asigurarea semnalizarii miscarilor de catre conducatorul formatiei sau alt angajat nominalizat in acest scop.

Art. 210. Depozitarea containerelor pe rampe si in magazii se va face asigurand un spatiu de libera trecere intre randuri, necesar deplasarii mijloacelor de mecanizare (macarale, motostivuitoare si electrostivuitoare). Este interzisa manipularea containerelor goale prin aruncarea din mijloacele de transport pe sol.

Art. 211. Se interzice manipularea a doua containere prinse deodata in carligul macaralei.

4.10. Containere de mare capacitate

Art. 212. Viteza de circulatie, stabilita de conducerea unitatii, pentru autovehiculele specializate in transportul combinat in terminal va fi redusa si va fi marcata pe indicatoarele de circulatie de la intrarea in terminal.

Art. 213. Transportul containerelor de mare capacitate se va efectua numai cu mijloace de transport (vagoane, autotractoare si semiremorci etc.) in stare buna tehnica si de functionare.

Art. 214. Exploatarea utilajelor (instalatiilor) de manipulare a containerelor de mare capacitate se va efectua numai de persoane autorizate in acest scop, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR si ale NGPM.

Art. 215. Manipularea containerelor de mare capacitate se va realiza numai cu dispozitive de prindere specializate, aflate in perfecta stare de utilizare.

Art. 216. La utilizarea dispozitivelor manuale de prindere, pentru manipularea containerelor de mare capacitate, se interzice legatorilor de sarcina sa introduca mainile sau picioarele in fantele pieselor de colt sau sub container. In vederea manipularii este obligatorie prinderea containerului in toate cele patru piese de colt, fiind cu desavarsire interzisa ridicarea containerului prins numai dintr-o parte sau in diagonala.

Art. 217. Manipularea containerului de mare capacitate se executa de catre macaragiu numai la semnalul legatorului de sarcina stabilit sa comunice cu macaragiul prin codul de semnalizare prevazut in prescriptiile tehnice ISCIR.

Art. 218. Dupa fixarea in dispozitivul de prindere a containerului, macaragiul va efectua o ridicare de proba si numai dupa ce s-a convins ca sunt indeplinite toate conditiile de siguranta si securitate va proceda la ridicarea, deplasarea si lasarea containerului pe locul ce i-a fost indicat.

Art. 219. Incarcarea containerelor de mare capacitate pe vagoane se va face numai dupa verificarea starii tehnice a dispozitivelor de fixare pe vagon.

Art. 220. Legatorilor de sarcina si altor persoane care lucreaza in terminalele pentru containerele de mare capacitate le este interzis si urmatoarele:

- stationarea sub containerul care se manipuleaza;

- stationarea in raza de actiune a macaralei sau intre vagon si containerul care se incarca daca nu sunt in raza de vizibilitate a macaragiului;

- stationarea intre containerele care se manipuleaza si autotractor daca nu sunt in unghiul de vizibilitate al conducatorului auto;

- stationarea persoanelor straine in cabina macaragiului;

- urcarea pe containere;

- scoaterea dispozitivului de prindere din piesele de colt ale containerului inainte ca acesta sa fie complet asezat pe locul stabilit;

- stationarea pe scarile sau platformele vagoanelor autotractoarelor in timpul manevrarii acestora;

- stationarea pe opritorii caii de rulare a macaralei pe liniile de cale ferata, pe jgheabul cablului de alimentare electrica sau sub linia de contact a macaralei;

- stationarea pe caile de circulatie ale autotractoarelor.

Art. 221. Se interzice utilizarea macaralelor si autotractoarelor in timpul executarii manevrei de introducere/scoatere a vagoanelor din terminal.

Art. 222. Depozitarea containerelor de mare capacitate se va face pe platforma de depozitare construita in acest scop. Suprapunerea containerelor de mare capacitate pe mai multe niveluri se va executa cu atentie astfel ca piesele de colt sa se sprijine una pe alta. Este interzis sa se aseze un container cu piesa de colt sprijinita pe acoperisul containerului de jos. Stivuirea containerelor de mare capacitate pe mai multe niveluri se va putea executa numai in terminalele dotate cu utilaje prevazute cu dispozitive a caror constructie permite stivuirea. La suprapunere (stivuire) se va avea in vedere si numarul de niveluri la care rezista constructia containerului si care trebuie inscrisa vizibil pe peretii acestuia. Containerele de mare capacitate a caror incarcatura depaseste limita de incarcare marcata pe peretii acestuia nu vor fi manipulate.

Art. 223. Containerele de mare capacitate care au defectiuni de natura celor aratate mai jos nu vor fi indrumate la incarcare, ci vor fi trimise la reparatie:

- fisurarea pieselor de colt;

- fisurarea sudurii dintre piesa de colt si cadrul de rezistenta;

- deformarea cadrului de rezistenta;

- rupturi in materialul peretilor, al acoperisului sau al podelei;

- fisuri, rupturi si indoituri ale lonjeroanelor, traverselor sau dispozitivelor de zavorare.

Art. 224. In timpul executarii manevrei la vagoanele din terminal nu se vor efectua miscari cu macaralele sau autotractoarele in zona de manevra. Legatorii de sarcina si celelalte persoane care lucreaza in terminal se vor indeparta la o distanta de cel putin 2 m de vagoanele manevrate si vor reincepe activitatea numai dupa ce au fost avizati de seful de manevra ca manevra a incetat si ca discurile rosii pentru acoperire au fost asezate pe liniile din terminal.

4.11. Transporturi speciale

Art. 225. Vagonul care urmeaza sa fie incarcat trebuie sa fie franat cu frana de mana si cu saboti de mana asezati la rotile extreme. Circulatia persoanelor in apropierea vagonului precum si circulatia unor vehicule pe liniile alaturate, trebuie intrerupta pe toata durata operatiei de incarcare.

Art. 226. Operatiile de incarcare/descarcare/transbordare si celelalte operatii de deplasare a pieselor grele vor fi executate cu echipe instruite pentru asemenea operatii, sub conducerea directa a conducatorului locului de munca sau a unui inlocuitor desemnat.

Art. 227. Legatorilor de sarcina si celorlalte persoane care lucreaza la operatiile de incarcare/descarcare/transbordare a pieselor care constituie obiectul transporturilor speciale, le sunt interzise si urmatoarele:

- sa stationeze sub marfa care se manipuleaza (transformator, grinda, batiu greu etc.);

- sa stationeze in raza de actiune a macaralei sau a marfii in curs de incarcare/descarcare/transbordare;

- sa stationeze pe macara sau in cabina macaragiului;

- sa se urce pe marfa fixata in carligul macaralei;

- sa stationeze pe platforma vagonului care se descarca sau pe lonjeroanele laterale ale vagoanelor speciale.

4.12. Echipamente tehnice de mica mecanizare

Art. 228. Utilajele si instalatiile de ridicat si transportat (macarale fixe si mobile, poduri rulante etc.) sunt supuse unui regim special de autorizare si control tehnic atat la punerea in functiune dupa fabricatie, cat si la punerea in functiune dupa reparatie, in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR. Pentru exploatarea echipamentelor de mica mecanizare in conditii de deplina securitate conducerea unitatilor detinatoare va lua masuri pentru elaborarea, prelucrarea si afisarea de instructiuni proprii de protectie a muncii.

Art. 229.Carucioarele pentru transportul incarcaturilor trebuie impinse numai cu fata inainte, spre sensul de mers.

Art. 230. Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice de mica mecanizare (trolii, cabluri, lanturi etc.) care nu sunt in buna stare tehnica.

Art. 231. Pentru evitarea deplasarii in timpul lucrului podetele mobile de trecere de pe rampe in mijlocele de transport sau dintr-un mijloc de transport in altul, vor fi prevazute cu sisteme de prindere si fixare sigure.

Art. 232. Podetele care se utilizeaza la o inaltime de lucru mai mare de 0,5 m de la sol sau de la platforma mijloacelor de transport vor fi prevazute cu balustrade de protectie.

4.13. Lucrari de intretinere, revizie si reparare a echipamentelor tehnice pentru incarcarea, descarcarea si transportul marfurilor

Art. 233. Intretinerea, revizia si repararea dispozitivelor, utilajelor si instalatiilor de ridicat si transportat trebuie efectuate in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR, prevederile din cartile tehnice ale utilajelor si din normativele de intretinere si reparatie specifice. Aceste lucrari trebuie executate numai de lucratori calificati (mecanici, lacatusi, electricieni etc.) cu practica in aceasta activitate si instruiti in acest scop, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate.

Art. 234. Inainte de a incepe lucrarile de reparatie (montare, demontare etc.), conducatorul lucrarii se va asigura ca instalatiile respective sa nu poata fi puse accidental in miscare. In acest scop electricianul de serviciu sau cel din echipa de reparatie va scoate sigurantele electrice, iar pe intrerupatorul principal de curent va pune o tablita avertizoare cu inscriptia: "NU CUPLATI - SE LUCREAZA".

Art. 235. Spatiul din zona unde se desfasoara lucrarile de reparatii se va ingradi si se vor afisa tablite avertizoare cu urmatorul continut: "INTRAREA OPRITA. PERICOL DE ACCIDENTARE".

Art. 236. (1) Conducatorul lucrarii trebuie sa verifice ca uneltele, sculele si dispozitivele de lucru sa fie in buna stare.

(2) Toate sculele vor fi urcate la locul de munca in genti si vor fi asigurate contra caderii de la inaltime; urcarea lucratorilor pe instalatiile de ridicat se va face avand ambele maini libere.

(3) Lampile portative utilizate in timpul lucrarilor de intretinere, revizie si reparare a utilajelor, instalatiilor si dispozitivelor de ridicat trebuie sa fie alimentate la tensiunea de cel mult 12 V.

Art. 237. Dupa terminarea reparatiilor este interzisa repunerea in functiune a instalatiilor de ridicat daca nu au fost montate toate dispozitivele de protectie (carcase, grilaje, balustrade etc.) si nu s-au intocmit documentele de receptie a lucrarilor executate si din punctul de vedere al protectiei muncii.

4.14. Activitatea de expeditie si camionaj

Art. 238. (1) Angajatii care lucreaza in activitatea de expeditie, camionaj si mecanizare vor cunoaste si respecta prevederile NSSM pentru transporturi rutiere, prevederile instructiilor CF, precum si ale actelor normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

(2) Exploatarea, intretinerea si revizia autovehiculelor din dotarea unitatilor de expeditie, camionaj si mecanizare se va face cu respectarea prevederilor "Normelor specifice de securitate a muncii din activitatea de intretinere si reparatii auto".

Art. 239. Incarcarea si descarcarea marfurilor de pe autovehicule trebuie sa se faca sub directa supraveghere si indrumare a conducatorului auto, care este autorizat sa verifice modul de incarcare, precum si stabilirea si fixarea incarcaturilor pe mijlocul de transport auto.

Art. 240. In cazul cand este necesara o noua manevrare a autovehiculului operatia va fi executata de conducatorul auto, numai dupa oprirea activitatii de incarcare sau descarcare si indepartarea lucratorilor.

Art. 241. Se interzice incarcarea marfurilor peste oblonul de la spatele autocamionului, cand oblonul se afla in pozitia intredeschis si fixat in lanturi.

Art. 242. La transportul marfurilor trebuie sa se foloseasca numai mijloace de transport curate, in buna stare tehnica si de functionare. Cand se constata ca acestea prezinta defectiuni care pot afecta siguranta circulatiei si/sau pot conduce la accidente, vor fi refuzate. Autovehiculele care la inceperea programului de lucru sau pe timpul desfasurarii activitatii prezinta lipsuri la echipamentul auxiliar (scari mobile, podete, prelate, dispozitive de prindere, cabluri, franghii etc.) sau unul din urmatoarele defecte, vor fi refuzate:

- obloane defecte sau care nu se inchid bine;

- dispozitivul de asigurare a containerelor pe platforma auto defect;

- dusumele lipsa, rupte sau putrede;

- poduri mobile indoite sau rupte;

- instalatia de macara cu brat rotitor defecta.

Art. 243. Urcarea si coborarea lucratorilor in si din autovehicule se face numai cand nu se manipuleaza marfurile si numai daca mijlocul de transport este stationat si asigurat corespunzator. Urcarea si coborarea se poate face numai pe scara prevazuta in acest scop, fiind interzisa urcarea/coborarea pe roti si peste obloane.

Art. 244. Personalul care insoteste transporturile este obligat sa ocupe in mijlocul de transport locul special amenajat si rezervat, fiind interzisa stationarea acestuia peste incarcatura sau intre colete, pe scarile autovehiculului sau pe obloane.

Art. 245. Se interzice personalului incarcator/descarcator sa stationeze in spatiul dintre rampa si vagoane, dintre rampa si autovehicule sau dintre vagoane si autovehicule.

4.15. Lucrari de montare, intretinere, reparare si verificare a aparatelor de cantarit

Art. 246. Lucrarile de montare, intretinere, reparare si verificare a aparatelor de cantarit trebuie sa se faca conform normelor tehnice metrologice, numai de personal instruit in acest scop, sub supravegherea conducatorului echipei de lucru.

Art. 247. Inainte de inceperea lucrarilor la basculele pod pentru vagoane se vor lua si respecta si urmatoarele masuri:

- se va asigura ca linia basculei-pod a fost inchisa pentru circulatie si manevra;

- conducatorul echipei de lucru va comunica angajatilor programul de lucru, ordinea operatiilor, atragand atentia asupra operatiilor si locurilor periculoase si va verifica existenta si utilizarea echipamentului individual de protectie si de lucru;

- se vor verifica toate sculele si uneltele, inlocuindu-se acelea care prezinta defectiuni;

- vagoanele pentru reparat si verificat basculele-pod vor fi asigurate pe linia basculei pod contra fugirii (franele stranse si saboti la roti in ambele sensuri);

- se va acoperi linia basculei-pod, cu acordul impiegatului de miscare dispozitor, cu semnale mobile;

- se vor aseza saboti de mana pe linia basculei- pod, in ambele parti, pentru oprirea vagoanelor gresit manevrate;

- cu acordul impiegatului de miscare dispozitor se vor eclisa macazurile de acces la linia basculei-pod sau se vor verifica aceste macazuri cand eclisarea este efectuata de agentii statiei;

- in cazul acumularii de apa in fundatia basculei-pod, lucrarile trebuie incepute numai dupa scoaterea completa a apei din cuva basculei-pod;

- coborarea lucratorilor in fundatia bascule, pod se va executa numai pe scara de acces construita in acest scop.

Art. 248. Pentru montarea si demontarea aparatelor de cantarit trebuie respectate si urmatoarele prevederi:

a) ridicarea podului propriu-zis se va face cu ajutorul macaralei sau vinciurilor corespunzatoare greutatii podului de ridicat;

b) in cuva basculei-pod, vinciurile se vor aseza numai pe scanduri de lemn, pentru a preintampina alunecarea;

c) ridicarea podului trebuie sa se faca numai sub conducerea si supravegherea conducatorului echipei. Angajatii nu vor stationa in fundatia cuvei basculei-pod pe timpul efectuarii acestei operatii;

d) asigurarea trebuie sa se faca obligatoriu, numai cu grinzi de lemn, atunci cand inaltimea de ridicare depaseste 30 cm;

e) se va controla, permanent, pozitia orizontala a podului in timpul ridicarii;

f) angajatii vor asigura piesele basculei pod pe tot timpul operatiilor de montare/demontare impotriva caderii sau alunecarii accidentale in fundatie;

g) depozitarea pieselor scoase din fundatie trebuie facuta cu respectarea gabaritului liniilor vecine.

Art. 249. Lucrarile de intretinere si reparatii ale aparatelor de cantarit se vor desfasura si cu respectarea, urmatoarelor masuri:

a) dislocarea cutitelor sau a pernitelor se va efectua cu ciocane de fier moale sau de bronz;

b) polizorul va fi prevazut cu ecran de protectie, cu dispozitiv de pornire actionat la miscarea ecranului, de protectie si cu o cutie cu apa, iar angajatul va purta ochelari de protectie;

c) lucrarile de sudare se vor executa cu respectarea prevederilor normelor specifice de sudare;

d) se va asigura parghia de declansare contra fugirii, atunci cand se repara angrenajele si coloana;

e) la basculele pod cu actionare electrica, partea metalica va fi legata la pamant;

f) reviziile si reparatiile echipamentului electric al basculelor-pod si ale automatului de cantarire trebuie facute de electricieni autorizati, dar numai dupa ce curentul electric a fost intrerupt si sigurantele au fost scoase.

4.16. Lucrari executate cu macarale

Art. 250. Macaralele, dispozitivele de ridicat si dispozitivele lor auxiliare vor fi date in exploatare numai dupa obtinerea autorizatiei de functionare eliberata de organele ISCIR.

Art. 251. Exploatarea macaralelor, a mecanismelor de ridicat si a dispozitivelor lor auxiliare se va efectua numai cu respectarea prevederilor din PT-ISCIR, a celor din "NSSM pentru transportul intern", a celor din cartea tehnica a utilajului, precum si a instructiunilor interne elaborate de unitatea detinatoare, potrivit specificului locului de munca si a procesului tehnologic folosit.

Art. 252. Detinatorii de macarale si de mecanisme de ridicat sunt obligati sa numeasca personal tehnic de specialitate, in raport cu numarul si complexitatea acestora, care trebuie autorizat conform PT-ISCIR, a NGPM si a "NSSM pentru transportul intern". Personalul autorizat raspunde impreuna cu conducerea unitatii de luarea masurilor pentru aplicarea prescriptiilor tehnice si de securitate a muncii privind siguranta in functionare a macaralelor si a mecanismelor de ridicat.

Art. 253. Manevrarea macaralelor se va face numai de catre macaragii autorizati conform PT-ISCIR. Macaragii, legatorii de sarcina, precum si echipele de intretinere, revizie si repararea a macaralelor si mecanismelor de ridicat trebuie sa respecte instructiunile de exploatare a utilajelor, PT-ISCIR, prevederile normelor generale si specifice de protectie a muncii, precum si instructiunile interne.

Art. 254. Este interzisa functionarea macaralelor sau a mecanismelor de ridicat daca dispozitivele de siguranta, de semnalizare si de protectie nu sunt in buna stare de functionare, nu indeplinesc conditiile prevazute de prescriptiile tehnice ISCIR sau daca lanturile si cablurile acestora prezinta uzuri peste limitele admise.

Art. 255. Este interzisa blocarea intrerupatoarelor, simple sau automate, a dispozitivelor de siguranta (limitatoare etc.) de semnalizare si de protectie prin impanare, legare sau orice alte mijloace care sa le scoata de sub controlul permanent al macaragiului.

Art. 256. Pentru legarea si ridicarea sarcinilor trebuie folosite numai organe de legare si dispozitive de prindere verificate, corespunzatoare cu sarcina maxima de ridicare a macaralei respective, inscriptionate si verificate conform PT-ISCIR. Cablurile de ridicare vor fi verificate zilnic inainte de inceperea lucrului, iar in cazul in care prezinta mai mult de 10% fire rupte pe o distanta mai mica de 1 m, cablurile respective vor fi scoase imediat din uz.

Art. 257. Caile de acces la locurile de urcare pe macarale si la intrerupatoarele liniei principale de alimentare situate in hala trebuie sa fie in permanenta libere de orice fel de obstacole. Caile de acces la macarale sau mecanisme de ridicat trebuie sa fie bine iluminate in timpul lucrului.

Art. 258. Accesul pe macarale este permis numai macaragiului si persoanelor a caror activitate este direct legata de instalatiile respective. Este interzisa urcarea, stationarea sau circulatia oricaror persoane pe macarale sau caile lor de rulare in timpul functionarii lor. Urcarea sau coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai in timpul stationarii acesteia si numai prin locuri special amenajate in acest scop. Urcarea sau coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai cu mainile libere. Pentru sculele necesare se va utiliza o geanta speciala care fie ca se poarta pe umar, fie ca se ridica si se coboara cu ajutorul unei franghii.

Art. 259. Este interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini mai mari decat sarcina maxima de ridicare admisa sau daca nu sunt respectate conditiile de forma sau gabarit impuse de cartea tehnica. De asemenea se interzice:

- folosirea macaralelor pentru tararea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor aderente la sol;

- ridicarea sau deplasarea sarcinilor cand cablul este in pozitie oblica;

- balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod normal de macara;

- deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;

- transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii, bene etc.).

Art. 260. Inainte de inceperea lucrului se va face o verificare a tuturor scripetilor, cablurilor, troliilor si a sistemelor de franare si rulare ale macaralelor. Este interzis ca axele tamburilor macaralei sa prezinte fisuri sau indoituri. Nu se admit axe rupte si sudate.

Art. 261. Este interzisa aducerea, pastrarea sau depozitarea de materiale inflamabile sau combustibile pe macara.

Art. 262. La legarea si transportul sarcinilor trebuie folosite numai organe de legare sau dispozitive de prindere executate si verificate conform PT-ISCIR si care au placute indicatoare cu privire la sarcinile maxime admise pe care le suporta.

Art. 263. Este interzisa legarea si transportul sarcinilor a caror greutate depaseste sarcina maxima admisa pentru organul de legare sau dispozitivul respectiv.

Art. 264. Cablurile, lanturile si funiile vegetale folosite pentru legarea unei sarcini cu muchii ascutite, trebuie sa fie protejate la trecerea peste aceste muchii in vederea evitarii deteriorarii lor. Este interzisa fixarea cablurilor, lanturilor sau funiilor vegetale prin innodare.

Art. 265. Este interzisa utilizarea lanturilor innadite prin suruburi, ca organe de ridicare si legare. Innadirea lanturilor se va face numai prin introducerea unei zale intermediare forjate sau sudate, de forma si dimensiunile zalelor lantului. Sudarea lanturilor se face de catre sudori autorizati.

Art. 266. Lucrarile de intretinere, revizii si reparatii periodice a macaralelor trebuie sa fie executate de personal calificat si bine instruit in acest scop, constituit in echipe (mecanici, lacatusi, electricieni si macaragii) conduse de personal de specialitate.

Art. 267. In cadrul reviziilor periodice trebuie verificata amanuntit starea tehnica a macaralei, dispozitivele de siguranta si semnalizare, dispozitivele de protectie, cablurile, lanturile, carligele, calea de rulare, precum si instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere, corespunzator reglementarilor in domeniu si a celor din cartea tehnica a utilajului.

Art. 268. Este interzisa ungerea, curatarea, intretinerea sau repararea macaralelor sau mecanismelor de ridicat in timpul functionarii lor.

5. DE TRACTIUNE

5.1. Prevederi comune

Art. 269. Prezentele prevederi se aplica pentru toate activitatile din ramura tractiune si de catre toti agentii economici cu activitate de tractiune indiferent de forma de organizare sau proprietate.

Art. 270. Locomotivele (electrice, diesel electrice, diesel hidraulice, diesel mecanice, cu abur, automotoare, trenuri electrice) precum si vagonul de incalzit trenul (WIT) denumite in aceste norme si vehicul/material rulant trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice stabilite in Regulamentul de exploatare tehnica, ordinele si instructiile in vigoare.

Art. 271. Aparatele de control din cabinele de conducere ale locomotivelor (materialului rulant) trebuie sa fie iluminate, astfel incat personalul de locomotiva sa le poata tine sub observatie. Sursele de lumina trebuie sa fie camuflate astfel incat sa nu deranjeze personalul de locomotiva si sa permita observarea aparatelor de control, a liniei si a semnalelor.

Art. 272. In cabinele de conducere, instalatiile de incalzit si cele de ventilatie trebuie sa fie in buna stare de functionare fiind interzise improvizatiile.

Art. 273. Personalul de locomotiva (mecanic, mecanic ajutor, fochist) precum si masinistul WIT va fi indrumat sa execute atributiile de serviciu specifice, numai daca este instruit, examinat (profesional, medical si psihologic) si autorizat pentru functia si tipul de locomotiva/WIT pe care urmeaza sa lucreze.

Art. 274. Dupa prezentarea la seful de tura, personalul de locomotiva verificat si declarat apt de serviciu, nu va incepe pregatirea locomotivei si/sau vagonului pentru incalzit trenul (WIT), decat dupa ce a luat la cunostinta sub semnatura, ordinele si dispozitiile trecute in condica de ordine.

Art. 275. La luarea in primire a locomotivei din depou, remiza sau statie, personalul de locomotiva va efectua revizia acesteia conform instructiei personalului de locomotiva, dar numai cu vehiculul asigurat contra fugirii.

Art. 276. Sculele si rechizitele cu care sunt inzestrate locomotivele trebuie sa fie curate, in buna stare, amplasate la locurile stabilite, asigurate contra caderii si incadrate in limitele gabaritului.

Art. 277. Coridoarele de trecere si cabinele mecanicului, cand vehiculul este dat in exploatare trebuie sa permita circulatia normala, interzicandu-se depozitarea sculelor, materialelor si obiectelor de orice fel, cu exceptia celor care fac parte din inventarul locomotivei.

Art. 278. Pe peretii laterali ai tenderelor locomotivelor cu abur (LA) si rezervoarelor de apa ale WIT, se va scrie vizibil "APA OTRAVITA".

Art. 279. (1) Se interzice personalului de locomotiva sa admita calatoria pe locomotiva, pe WIT sau in cabina de conducere a automotorului, a persoanelor fara atributii de serviciu si care nu poseda autorizatie de calatorie pe locomotiva.

(2) Angajatii care au acces in cabina de conducere se stabilesc prin instructii de serviciu. Calatoria este permisa numai in cabina de conducere, mentinand usile inchise.

Art. 280. Se interzice ca in timpul serviciului comandat personalul de locomotiva si WIT sa se ocupe de activitati straine de serviciu.

Art. 281. In timpul circulatiei trenului si la manevra usa cabinei de unde se conduce vehiculul cat si usile dinspre sala masinilor vor fi inchise, dar nu incuiate. Usa de urcare in cabina de unde nu se conduce locomotiva si usile din peretii laterali vor fi inchise si incuiate.

Art. 282. Se interzice personalului de locomotiva si WIT sa paraseasca vehiculul aflat in functie cu exceptia cazurilor prevazute in instructia personalului de locomotiva, in ordinele si reglementarile in vigoare. Masinistul WIT va parasi vagonul numai dupa instiintarea mecanicului si cu acceptul acestuia.

Art. 283. Urcarea/coborarea personalului in/din locomotive/automotoare/WIT este permisa numai in stationare si numai prin usile de la postul de comanda. In toate cazurile se va urca/cobori cu fata spre vehicul, folosind mana curenta, fara a avea obiecte in maini si calcand pe fiecare treapta a scarii. La coborare se va observa cu atentie terenul si se va aprecia inaltimea, pentru a nu se accidenta.

Art. 284. Urcarea pe tender, cazan, parbriz, capota sau pe acoperisul locomotivei/automotorului/WIT se va face numai cand vehiculul se afla pe o linie neelectrificata si numai dupa asigurarea impotriva pornirii accidentale din loc a acestuia. Personalul va trebui sa-si aleaga un loc si o pozitie sigura de sprijinire a picioarelor si de pastrare a echilibrului, fiind obligat sa utilizeze casca de protectie si centura de siguranta cu care se va asigura in mod corespunzator.

Art. 285. La vehiculele aflate sub linia de contact sunt interzise:

- interventii la fluier, trompete, antene radio, faruri centrale sau alte instalatii montate la nivelul acoperisului;

- manuirea sculelor/obiectelor de orice fel care pot ajunge la o distanta mai mica de 1, 5 m de reteaua de contact sau elementele aflate sub tensiune ale liniei de contact;

- urcarea pe capote si acoperisul locomotivelor sau pervazul locomotivelor cu abur.

Art. 286. Este interzisa circulatia vehiculelor care au parti de acoperis desprinse sau alte elemente care pot intra in zona de influenta a liniei de contact.

Art. 287. Curatarea exterioara a geamurilor frontale si laterale va fi facuta numai in stationare, cu locomotiva sau WIT asigurate contra pornirii din loc, folosindu-se scari/platforme speciale, corespunzatoare.

Art. 288. Pentru evitarea alunecarii, scarile mobile folosite pentru curatarea exteriorului vehiculului trebuie prevazute cu varfuri metalice ascutite in partea inferioara si cu carlige de prindere in partea superioara. Inainte de folosire, scarile trebuie verificate de utilizator, iar cele care prezinta defectiuni vor fi imediat inlocuite.

Art. 289. In sezonul rece, trebuie curatata gheata de pe scari si platformele locomotivelor si WIT.

Art. 290. Raspunderea pentru legarea corecta a locomotivei respectiv LDE + WIT, cu primul vagon din tren, revine mecanicului de locomotiva.

Art. 291. Locomotiva peste care intra alta locomotiva pentru legare, trebuie sa fie oprita si asigurata contra pornirii necomandate.

Art. 292. In afara depoului/remizei de locomotive, raspunzator pentru indeplinirea masurilor de protectie a muncii, in cazul cand se lucreaza la locomotiva, este mecanicul de serviciu, iar in cazul probelor de incercari, raspunderea revine conducatorului de incercari/probe/ reostat, pentru personalul din aceste formatii.

Art. 293. Personalul de locomotiva precum si de atelier care lucreaza la exploatarea/intretinerea/repararea locomotivelor si WIT, trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile din normele, instructiile de exploatare/reparatii material rulant si reglementarile in vigoare privind exploatarea/repararea acestora.

Art. 294. In timpul mersului locomotivei/WIT este interzisa executarea oricarei interventii la echipamentul termic, mecanic sau electric. Aceste interventii se vor efectua numai dupa oprirea trenului/vehiculului, asigurarea lui contra pornirii din loc si luarea masurilor de securitate corespunzatoare complexitatii interventiei care trebuie sa fie executata.

Art. 295. In timpul functionarii agregatelor, cu vehiculul in mers sau stationare, este interzisa ungerea sau orice interventie la piesele aflate in miscare, precum si remedierea defectelor care pot provoca accidente.

Art. 296. In toate cazurile, mecanicul nu va pune locomotiva in miscare decat dupa ce mecanicul ajutor/fochistul/personalul stagiar si-au ocupat locul normal de lucru in cabina de conducere si dupa ce a dat semnalul de atentie cu fluierul locomotivei.

Art. 297. Se interzice punerea in miscare a locomotivei sau automotorului, cand pe acestea se gasesc persoane in alta parte decat in cabina.

Art. 298. La iesirea din remiza sau hala a vehiculului, personalul de locomotiva este obligat sa verifice daca usile remizei sunt deschise si asigurate, daca nu se afla persoane sub vehicul sau in gabaritul acestuia si daca nu exista piese demontate, diverse materiale, scule, dispozitive etc. care ar putea provoca accidente sau incendii, ca urmare a miscarii locomotivei.

Art. 299. Se interzice categoric stationarea sau trecerea persoanelor in dreptul portilor in timpul introducerii/scoaterii vehiculelor in/din remiza sau hala.

Art. 300. La iesirea din remiza sau hala, se interzice personalului aflat in locomotiva sa se aplece in afara cabinei de conducere.

Art. 301. Cand vehiculul este in mers se interzice personalului sa se aplece in afara cabinei mai mult decat permite gabaritul, fiind pericol de accidentare prin lovire de instalatiile feroviare aflate in lungul caii.

Art. 302. In incinta depoului/remizei, instalatiile fixe (stalpi, grinzi, poduri, semnale) si zidurile asezate la distanta mica de linia caii ferate trebuie sa fie marcate vizibil ca puncte periculoase/gabarit redus si iluminate.

Art. 303. Cand locomotiva este remizata (stationeaza pe una din liniile depoului/remizei sau statiei), se interzice intrarea sub locomotiva/WIT pentru orice fel de interventii, inainte de a se lua masuri contra pornirii din loc si acoperirii cu discuri rosii.

Art. 304. In depou/remiza/punct de alimentare, atunci cand se face revizia, reparatia sau curatarea locomotivei/WIT, nu se va pune vehiculul in miscare pana cand mecanicul nu se convinge personal ca toti lucratorii au iesit din canalul de revizie/reparatie, s-a asigurat gabaritul de libera trecere si s-au terminat lucrarile la piesele sau subansamblele care prin miscarea vehiculului ar putea produce accidente sau incendii.

Art. 305. Remizarea vehiculelor pe canalul de revizie pentru efectuarea procesului tehnologic sau pentru reparatii, se va face astfel incat sa se asigure o pozitie accesibila lucratorilor. Piesele demontate se vor asigura impotriva deplasarii accidentale in timpul lucrului.

Art. 306. In timpul miscarii vehiculului pe canal, trebuie intrerupta orice lucrare care se efectueaza sub sau pe vehicul.

Art. 307. La circulatia pe liniile de echipare in vederea alimentarii sau efectuarii procesului tehnologic in depouri/remize, intre doua locomotive trebuie pastrata o distanta de cel putin 5 m.

Art. 308. La circulatia pe liniile depoului/remizei/statiei sau in parcurs, personalul de locomotiva isi va ocupa locurile normale de lucru pe locomotiva si va urmari daca linia este libera, observand pozitia macazurilor, indicatia semnalelor, semnalele date de personalul autorizat, mecanicul fiind obligat sa dea semnalele de atentie cand observa pe linie oameni, animale sau alte obstacole, luand masuri de oprire imediata a vehiculului/trenului atunci cand situatia o impune.

Art. 309. Mecanicul este obligat sa dea semnale de atentie in urmatoarele situatii:

- la trecerea pe langa stalpii de fluier;

- la trecerile la nivel;

- la traversarea trecatorilor, podurilor, tunelurilor;

- la trecerea pe langa trenurile de lucru;

- la trecerea pe langa paletele de acoperire a echipelor care lucreaza la linie;

- atunci cand apar obstacole pe linie. Daca linia nu se elibereaza mecanicul va lua masuri de oprire.

Art. 310. In timpul executarii manevrelor, locomotiva trebuie condusa din postul de conducere, in sensul de mers, daca PTE nu prevede altfel.

Art. 311. In timpul mersului vehiculului se interzic si urmatoarele:

- urcarea/coborarea in/din vehicul;

- aplecarea peste fereastra/usa mai mult decat limita gabaritului;

- circulatia cu usile vehiculului deschise;

- stationarea in dreptul contragreutatii franei de mana, la locomotiva cu abur;

- intrarea cu corpul intre cutia de la tender si rama usii de la marchiza locomotivei cu abur, atat in mers cat si in stationare.

Art. 312. Toate miscarile de manevra ale locomotivei in depou/remiza, se vor face numai de mecanic sau alt personal autorizat si numai in timpul serviciului comandat.

Art. 313. Manevrarea vagoanelor si locomotivelor in incinta depoului/remizei sau punctului de alimentare se va face sub supravegherea revizorului de locomotiva, sefului de tura ori a altui agent prevazut in PTE, instruit si autorizat in acest scop.

Art. 314. Legarea/dezlegarea vagoanelor sau a locomotivelor se va face numai dupa ce acestea au fost complet oprite si dupa atingerea tampoanelor intre ele. Intrarea/iesirea de la legare/dezlegare a vehiculelor se va face numai pe sub tampoane si in nici un caz printre tampoane.

Art. 315. In cazul in care legarea/dezlegarea este dificil de realizat, se admite o deplasare foarte mica a locomotivei, atat cat sa permita efectuarea operatiei, executantul nefiind intre vehicule sau in gabarit; intrarea/iesirea intre/dintre vehicule se va face numai pe sub tampoane si numai cand vehiculele sunt oprite si asigurate.

Art. 316. Inainte de verificarea functionarii instalatiei de frana, mecanicul trebuie sa-l atentioneze pe mecanicul ajutor/fochist despre acest lucru si sa se asigure ca sub locomotiva nu se afla nimeni.

Art. 317. Orice lucrare la frana se va incepe numai dupa evacuarea aerului din intreaga instalatie de frana.

Art. 318. Se interzice executarea oricaror reparatii in parcurs la instalatia de frana a locomotivei sau a automotorului. Reparatiile se vor executa numai in depou si numai dupa ce vor fi luate masurile de siguranta corespunzatoare.

Art. 319. In timpul verificarii aparatelor aflate sub presiune, deschiderea ventilelor si robinetelor se va face usor si cu mare atentie, fiind interzisa deschiderea/inchiderea acestora prin lovire. Se interzice desfacerea piulitelor prin lovire; in toate cazurile se vor folosi chei sau dispozitive adecvate.

Art. 320. Pentru inlaturarea pierderilor de aer ia aparatele si instalatiile aflate sub presiune, acestea vor fi mai intai izolate de sursele de aer si se va reduce treptat presiunea.

Art. 321. Cand in timpul parcursului, un aparat/dispozitiv aflat sub presiune, s-a defectat sau conductele acestuia s-au fisurat sau rupt, se va izola imediat circuitul defect de sursa de alimentare, cu atentia necesara.

Art. 322. Inainte de a proba fluierul/trompeta locomotivei sau automotorului, mecanicul este obligat sa verifice daca se afla persoane pe acoperis, cazan, pervaz sau in apropierea fluierului/trompetei care se probeaza.

Art. 323. Ungerea, revizia sau executarea unor reparatii la locomotive/WIT, pot fi facute numai dupa asigurarea mentinerii pe loc a vehiculului/trenului si dupa instiintarea reciproca dintre mecanic si mecanic ajutor/fochist, masinist WIT.

Art. 324. Umplerea rezervoarelor cu motorina la locomotiva si WIT trebuie facuta sub nivelul maxim cu 5 cm. Dupa alimentare, capacele rezervoarelor trebuie inchise si sigilate.

Art. 325. In timpul alimentarii cu combustibil se vor lua urmatoarele masuri:

- se asigura locomotiva contra pornirii din loc si se opreste motorul diesel;

- se deconecteaza toate intrerupatoarele din pupitrele de comanda;

- la locomotiva electrica si trenul electric se deconecteaza disjunctorul si se coboara pantografele;

- la WIT se va strange frana de mana;

Art. 326. Este interzisa verificarea/interventia cu foc deschis la rezervoarele de combustibil.

Art. 327. Se interzice fumatul si iluminatul cu foc deschis sau cu dispozitive de constructie necorespunzatoare in timpul alimentarii cu combustibil, atat in zona punctului de alimentare cat si in sala masinilor sau in cabinele de conducere.

Art. 328. Se interzice incalzirea sau dezghetarea cu foc deschis a instalatiilor de frana, combustibil, apa si aer.

Art. 329. Sunt interzise improvizatiile, deconectarea, anularea, incercarea de intrerupere a oricarei instalatii de semnalizare, siguranta, protectie, blocare de pe locomotiva, WIT sau automotor.

Art. 330. Pe usile cutiilor de protectie a dispozitivelor, aparatelor aflate sub tensiune se va scrie vizibil "SUB TENSIUNE".

Art. 331. In cabina de conducere a locomotivelor, automotoarelor, WIT trebuie afisate "Instructiuni minimale de protectie a muncii" specifice activitatii pentru tipul de vehicul respectiv.

Art. 332. La serviciul pe timp de noapte, mecanicul se va convinge ca vehiculul are luminile de semnalizare si farul central in buna stare de functionare, corespunzator instructiilor de serviciu. La vagonul WIT, verificarea semnalizarii se va efectua de catre masinistul WIT.

Art. 333. Pentru efectuarea pe timp de noapte a reviziilor, reparatiilor, ungerii, se vor folosi lanterna sau lampa portativa, alimentate la tensiuni nepericuloase (12 V sau 24 V), fiind interzisa folosirea faclelor sau a lampilor cu petrol.

Art. 334. Reviziile partiale sau totale in sala masinilor in mers/stationare se vor efectua conform instructiilor si reglementarilor in vigoare.

Art. 335. La folosirea megohmetrului pentru verificarea rezistentei de izolatie la masini, aparate, circuite electrice, trebuie intrerupte toate lucrarile la partea electrica a locomotivei.

Art. 336. Scoaterea bateriilor de acumulatoare din nise se va face numai tragand de manerul cutiei destinat acestui scop, cu asigurarea gabaritului respectiv.

Art. 337. Se interzice apropierea cu flacara deschisa, facle aprinse, tigari etc. de elementele bateriei de acumulatori.

Art. 338. Se interzice asezarea pe cutiile de acumulatoare a obiectelor bune conducatoare de electricitate (chei, domuri etc.).

Art. 339. La prepararea electrolitului, se va turna intotdeauna acidul sulfuric peste apa distilata si nu invers, lucratorii fiind echipati corespunzator.

Art. 340. In cazul accidentarii cu electrolit/acid sulfuric, se va spala locul atins cu multa apa curata‚ iar accidentatul se va prezenta ia medic pentru ingrijiri de specialitate.

Art. 341. In timpul cand se lucreaza pe o platforma la cutiile de acumulatori scoase din nise, este interzisa stationarea persoanelor sub acestea.

Art. 342. Cand masticul de la bateriile de acumulatori este fisurat se interzice indepartarea acestuia cu obiecte metalice.

Art. 343. In cazul in care un contactor a deconectat dintr-o cauza oarecare si este necesara verificarea sau repararea acestuia sau a circuitului pe care il deserveste, contactorul va fi scos de sub tensiune, iar conductorii de alimentare vor fi izolati si pusi intr-o pozitie care sa inlature posibilitatea atingerii cu obiecte sau cu corpul.

Art. 344. In cazul aparitiei unei puneri la masa trebuie sa se procedeze conform prevederilor "Ghidului de depanare" si reglementarilor in vigoare (de serviciu, de securitate a muncii etc.).

Art. 345. Se interzice personalului de locomotiva sa foloseasca ochelari de soare in timpul serviciului pe locomotiva.

Art. 346. Este interzisa utilizarea pentru geamurile cabinelor de conducere a altor materiale decat sticla securizata, duplex, triplex.

Art. 347. In cazul aparitiei fumului/flacarii pe locomotiva/automotor/WIT, personalul va respecta prevederile normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si instructiile si ordinele in vigoare.

Art. 348. In cazul in care imbracamintea unei, persoane a luat foc, flacarile trebuie inabusite cu o patura, halat, haina etc. in astfel de situatii nu este recomandata fuga.

Art. 349. Ca material de sters vor fi folosite lavete, carpe, fara corpuri straine (sarme, span etc.). Se interzice sa se usuce materialul de sters, echipamentul individual de protectie si de lucru, imbracamintea personala, materiale de orice fel, pe conducte, compresor, motor diesel, schimbator de caldura etc. Acestea vor fi pastrate in locurile special destinate de pe locomotiva, automotor, WIT.

Art. 350. Fiecare salariat trebuie sa comunice imediat conducatorului sau direct si sa scrie in registrul de reparatii/caietul de bord, toate observatiile asupra defectiunilor care prezinta pericol pentru oameni sau pentru instalatiile, dispozitivele, utilajele, vehiculele pe care le deserveste.

Art. 351. La remizarea locomotivei, automotorului sau WIT, personalul de locomotiva, automotor, WIT va lua masuri de asigurare a vehiculului contra pornirii din loc si va executa toate celelalte lucrari prevazute in instructia personalului de locomotiva.

Art. 352. Se interzice purjarea locomotivelor sau WIT la peroanele de calatori.

5.2. Locomotive si trenuri electrice in exploatare

Art. 353. Pentru protejarea personalului de locomotiva contra accidentelor de munca, fiecare locomotiva si tren electric trebuie inzestrate cu urmatoarele aparate si dispozitive in buna stare de functionare:

a) un voltmetru pentru masurarea tensiunii din linia de contact;

b) un ampermetru pentru masurarea curentului din circuitul de incalzire tren;

c) un ampermetru pentru masurarea curentului mediu pe motoarele de tractiune;

d) un ampermetru cu scara dubla pentru indicarea curentului de incarcare/descarcare al bateriei de acumulatori;

e) un termometru pentru masurarea temperaturii uleiului din transformatorul principal;

f) un dispozitiv pentru punerea la masa (T.6) a vehiculului;

g) un sistem de blocaj cu chei pentru blocurile aparate din sala masinilor si cheie de blocare a curentului pentru incalzirea trenului;

h) vitezometru si instalatie de control punctual al vitezei, precum si un dispozitiv de siguranta si vigilenta (DSV) pentru cazul cand mecanicul ar pierde capacitatea de conducere;

i) un indicator trepte graduator;

j) un manometru pentru masurarea presiunii de aer in conducta de alimentare, conducta generala si cilindrul de frana. Aparatura de masura si control va fi sigilata si verificata metrologic.

Art. 354. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, fiecare locomotiva electrica trebuie sa fie dotata cu urmatoarele mijloace individuale de protectie (pentru a caror pastrare corespunzatoare se atribuie spatiul necesar):

a) doua perechi de manusi electroizolante pentru inalta tensiune verificate PRAM;

b) doua perechi de sosoni/galosi electroizolanti pentru inalta tensiune verificati PRAM;

c) doua stangi izolante pentru punere la masa;

d) o stanga izolanta speciala, verificata periodic, pentru coborarea pantografului in cazul defectarii acestuia; stanga ce va fi folosita numai de personalul IFTE.

e) doua covoare de cauciuc cu dimensiunea de cel putin 0,6 m2 fiecare;

f) o centura de siguranta, cu anexele necesare, pentru revizia aparaturii de pe acoperis.

Art. 355. Inainte de ridicarea pantografului si conectarea disjunctorului, se vor asigura urmatoarele masuri de protectie:

a) in camera de inalta tensiune (CIT) nu trebuie sa se afle oameni, obiecte si materiale straine, iar usile acesteia sa fie inchise, zavorate si sigilate;

b) se verifica daca parghia (maneta) de comutare a dispozitivului de punere la masa T6 se afla in pozitia "MASA DECONECTAT" si vizual daca contactul mobil s-a departat de contactul fix.

c) se verifica daca, de la masinile si aparatele care au fost reparate, s-au inlaturat legaturile provizorii;

d) se verifica daca masinile, aparatele si dispozitivele sunt pregatite pentru pornire si functionare;

e) toate persoanele aflate in locomotiva electrica, trebuie anuntate ca se ridica pantograful si mecanicul s-a convins ca acestea au parasit sala masinilor si s-au retras in cabina de conducere unde nu exista pericol pentru ele.

Art. 356. La comanda pantografelor, mecanicul va urmari vizual ridicarea lui pana la stabilirea contactului intim cu firul de contact si numai dupa aceea va conecta disjunctorul.

Art. 357. Dupa repararea locomotivei electrice, ridicarea pantografului si proba locomotivei electrice se executa numai de catre persoana autorizata sa execute aceasta operatie, in prezenta maistrului sau sefului de echipa care a supravegheat reparatia si numai dupa ce personal s-a convins ca nu exista pericol pentru cei aflati pe locomotiva si pentru functionarea masinilor si aparatelor locomotivei. In cazul in care reparatia locomotivei electrice s-a executat de catre echipa de locomotiva, proba o va efectua mecanicul.

Art. 358. Cand pantograful este ridicat, urcarea/coborarea in/din locomotiva electrica este permisa numai prin usile din posturile de la cabinele de conducere.

Art. 359. Usile de la camera de inalta tensiune trebuie sa aiba instalatia de blocare (inzavorare) in buna stare.

Art. 360. Se interzice folosirea de manete, chei de zavorare, chei false etc., altele decat cele care prin dotare apartin locomotivei respective.

Art. 361. Se interzice atingerea directa sau prin intermediul sculelor, obiectelor, dispozitivelor etc. a partilor conducatoare de curent ale locomotivei electrice af1ate sub tensiune, indiferent de valoarea tensiunii, pentru evitarea electrocutarii.

Art. 362. Pentru a avertiza asupra pericolului, in cazul apropierii si atingerii de partile aflate sub tensiune, pe usile camerelor de inalta tensiune, trebuie fixate placute avertizoare cu inscriptia "TENSIUNE INALTA - PERICOL DE MOARTE".

Art. 363. Carcasele aparatelor electrice care pot fi atinse, trebuie sa fie legate la masa. Starea legaturilor de punere la masa trebuie verificata periodic, cu ocazia reviziilor planificate, de catre personalul din sectorul de reparatii. O deosebita atentie trebuie acordata legaturilor de punere la masa a carcaselor de la resourile de incalzit si a panoului aparatelor de masura si control.

Art. 364. Daca locomotiva electrica a deraiat, ea poate fi ridicata pe sine prin miscare proprie, dar numai dupa ce acest lucru a fost stabilit de comisia de cercetare. In acest caz boghiul deraiat trebuie sa fie legat la pamant cu un cablu de cupru lung de cel putin 5 m, cu sectiunea de minimum 50 mm2, prevazut cu cleme de prindere de sina si sasiu. Integritatea si fixarea cablului trebuie urmarite pe toata durata ridicarii. Fiecare locomotiva electrica trebuie sa aiba in inventar cablul de legare la pamant necesar legarii dintre boghiu si sina.

Art. 365. Legarea sau dezlegarea locomotivei electrice la tren, sau intre ele, este permisa numai dupa ce mecanicul a deconectat disjunctorul si a coborat pantografele.

Art. 366. Conectarea si deconectarea cuplelor electrice pentru comanda multipla si incalzirea trenului sunt permise numai cu pantografele coborate.

Art. 367. La legarea sau dezlegarea la tren a locomotivei electrice, conectarea sau deconectarea cuplei electrice de incalzire, se va face numai dupa ce revizorul tehnic vagoane, va primi de la mecanic maneta comutatorului pentru incalzirea trenului (S.7.22/F.11), maneta inversorului de mers si cheia cuplei.

Art. 368. Dupa efectuarea cuplarii, revizorul tehnic vagoane inapoiaza mecanicului cheile primite, dupa care acesta va pune comutatorul de incalzire tren de pe locomotiva in pozitia "INCALZIRE".

Art. 369. In cazul cand locomotiva electrica sau trenul electric nu se afla sub tensiune, dar este necesara miscarea lor cu ajutorul unui alt vehicul, trebuie asigurate si urmatoarele masuri:

1. pantografele trebuie sa fie coborate;

2. maneta fiecarui controler trebuie sa se afle in pozitia 0 (zero);

3. maneta inversorului de mers trebuie sa fie scoasa si asezata pe pupitru;

4. intrerupatoarele curentului de comanda trebuie sa fie deconectate;

5. trebuie intrerupte toate lucrarile de reparatii in afara celor care necesita deplasarea locomotivei electrice.

Art. 370. In timpul mersului locomotivei electrice cu tren sau izolata, personalul de locomotiva este obligat sa urmareasca indicatoarele de semnalizare ale liniei de contact.

Art. 371. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, intrarea in sala masinilor de la locomotivele electrice si in vagoanele motor ale trenului electric, se permite cu LE sau trenul electric SUB TENSIUNE, pentru:

- rearmarea protectiilor;

- pornirea si oprirea compresorului auxiliar;

- actionarea manuala a graduatorului;

- strangerea franei de mana;

- verificarea pierderilor de ulei la compresor si trafo;

- depistarea fumului si zgomotelor anormale;

- executarea reviziei vizuale in stationare sau parcurs conform instructiei personalului de locomotiva;

dar obligatoriu:

- fara deschiderea blocurilor de aparate si a camerei de inalta tensiune;

- fara a se trece prin coridorul transversal;

- cu folosirea echipamentului individual de protectie electroizolant, verificat PRAM si aflat in bune conditii de utilizare, din inventarul LE (manusi electroizolante pentru inalta tensiune, sosoni/galosi electroizolanti pentru inalta tensiune, covor electroizolant etc.).

Art. 372. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare intrarea in sala masinilor la locomotiva electrica sau trenul electric, cand LE sau trenul electric STATIONEAZA pe o linie SUB FIRUL DE CONTACT, este permisa pentru:

- deschiderea blocurilor de aparate;

- deschiderea camerei de inalta tensiune;

- revizia vizuala a motoarelor de tractiune;

dar numai cu respectarea urmatoarelor masuri de securitate:

1. deconectarea disjunctorului;

2. coborarea pantografelor;

3. manipularea dispozitivelor de punere la masa (T6) a circuitului de inalta tensiune, in pozitia "MASA CONECTAT", cu controlul vizual al deplasarii contactului mobil in pozitia "CONECTAT";

4. scoaterea manetei inversorului de mers si pastrarea ei asupra personalului care face interventia;

5. asigurarea vehiculului cel putin cu frana de mana contra pornirii necomandate;

6. robinetul KD2 in pozitia "3" si INCUIAT.

Art. 373. Revizia echipamentului de pe acoperisul locomotivei electrice se poate face numai dupa ce s-au luat si urmatoarele masuri de securitate:

- vehiculul nu trebuie sa se afle sub linia de contact sau elemente ale liniei de contact.

- vehiculul sa fie asigurat contra pornirii din loc cel putin cu frana de mana;

- s-a pus la masa aparatura de inalta tensiune de pe acoperis prin stanga de punere la masa (stanga se prinde mai intai de surubul prizei de impamantare si apoi de instalatia ce urmeaza sa fie legata la pamant);

- urcarea pe acoperis se face utilizand scari sau platforme speciale, in perfecta stare de utilizare;

- personalul este dotat si utilizeaza corect echipamentul individual de protectie pentru lucrul la inaltime.

Art. 374. Se interzice categoric interventia (curatarea) la colectoarele electromotoarelor de tractiune la locomotiva electrica sau trenul electric care se afla sub reteaua de contact. Aceasta lucrare se executa numai in depouri/remize cu canal special amenajat si pe linie fara retea de contact, dupa asigurarea instructionala a vehiculului contra pornirii din loc.

5.3. Locomotive diesel si automotoare in exploatare

Art. 375. Pentru protejarea personalului de locomotiva si automotor contra accidentelor, fiecare locomotiva diesel si automotor, in functie de felul transmisiei, trebuie inzestrate cu urmatoarele aparate, in buna stare de functionare, verificate metrologic si sigilate:

a) un voltmetru care indica tensiunea maxima pe generatorul principal;

b) ampermetre care indica curentul maxim pe grupele de motoare de tractiune;

c) un ampermetru cu scara dubla care indica curentul de incarcare/descarcare al bateriei de acu-mulatoare;

d) manometru pentru controlul presiunii din circuitele de ungere, transmisie hidraulica si de racire motor diesel;

e) un dispozitiv de siguranta si vigilenta sigilat pentru cazul cand mecanicul ar pierde capacitatea de conducere.

f) protectii GAT;

g) termometre pentru controlul temperaturii uleiului si apei din circuitele de ungere, transmisie si racire a motorului diesel;

h) indicator pentru nivelul de apa in rezervor.

Art. 376. Inainte de pornirea motorului diesel, personalul de locomotiva este obligat sa verifice starea agregatului diesel-generator si daca sunt indeplinite conditiile necesare lansarii (ulei, apa, integritatea instalatiilor, eliminarea improvizatiilor etc.).

Art. 377. Este interzisa executarea oricarei interventii la agregatul diesel-generator in timpul functionarii acestuia.

Art. 378. In cazul cand se constata functionarea anormala a motorului diesel, acesta va fi oprit imediat.

Art. 379. Este interzisa executarea oricarei lucrari la blocul aparatelor in timpul functionarii agregatului diesel-generator.

Art. 380. Desfacerea capacelor/protectorilor de la aparate, masini auxiliare, generator principal, generator auxiliar, carter motor, transmisie hidraulica este permisa numai dupa oprirea motorului, deconectarea intrerupatoarelor din pupitrele de comanda si zavorarea acestora.

Art. 381. In timpul cat se afla in sala masinilor cu motorul diesel pornit, personalul va purta casti antifonice, iar motorul va fi la relanti. Motorul poate fi turat in cazurile cand se fac probe, incercari, revizii in parcurs, cu respectarea masurilor stabilite in ordine, reglementari sau instructiuni specifice acestor lucrari.

Art. 382. Personalul de interventie si reparatii locomotive diesel, din atelier si cel de locomotiva, trebuie sa cunoasca circuitul cablurilor de inalta tensiune, circuitele de 170 V si aparatele care se gasesc, in mod normal, sub tensiune periculoasa.

Art. 383. In cabina de conducere a fiecarei locomotive diesel electrica (LDE) trebuie afisata schema circuitelor principale de forta.

5.4. Locomotive cu abur in exploatare

Art. 384. Robinetul corpului central al locomotivei cu abur trebuie sa fie in perfecta stare de functionare.

Art. 385. Se interzice lasarea locomotivei cu abur sub presiune pe liniile depoului/remizei, fara a o preda unei persoane autorizate pentru manipularea ei.

Art. 386. Cand cerul focarului la locomotivele cu abur ramane descoperit si dopurile fuzibile incep sa curga, se interzice alimentarea cu apa a cazanului, daca nu se stinge focul. Se interzice stingerea focului din cenusar cu apa.

Art. 387. Sculele necesare efectuarii diferitelor operatii la locomotiva cu abur vor fi manuite de personalul de locomotiva in asa fel incat sa nu intre in zona de influenta a liniei de contact sau in gabaritul de libera trecere.

Art. 388. Combustibilul solid va fi asigurat contra caderii in timpul mersului. Se interzice aruncarea de pe locomotiva in mers a oricarui obiect sau a restului de carbuni.

Art. 389. Deschiderea usii la cutia de foc, cu regulatorul inchis este permisa numai cu suflerul pus in functiune.

Art. 390. Personalului de locomotiva sau altor angajati aflati pe locomotiva le este interzis sa stea in apropierea sau in fata usii cutiei de foc cand aceasta este deschisa.

Art. 391. In cazul patinarii locomotivei, cand usa focarului este deschisa, se interzice mecanicului sa inchida brusc regulatorul.

Art. 392. Echipamentul individual de protectie si imbracamintea personalului de locomotiva sau a angajatilor aflati pe locomotiva nu trebuie sa fie spalate in benzina ori alte produse petroliere usor inflamabile sau imbibate cu acestea.

Art. 393. In timpul functionarii pulverizatorului de pacura este interzisa deschiderea usii cutiei de foc, atunci cand focul nu este activat cu suflerul sau tirajul locomotivei.

Art. 394. Instalatia de pacura de pe locomotiva trebuie sa fie in buna stare si sa nu aiba pierderi de pacura, in special la pulverizatorul de pacura.

Art. 395. Se interzice urcarea fochistului pe rezervorul de pacura inainte de oprirea completa a locomotivei.

Art. 396. La spargerea blocurilor de carbuni din tenderul locomotivei, personalul de locomotiva va purta ochelari de protectie.

Art. 397. La trecerea prin dreptul persoanelor sau al angajatilor care lucreaza pe linia ferata, precum si pe placa turnanta se interzice ca robinetele de scurgere de la cilindrii locomotivei sa fie deschise.

Art. 398. La introducerea locomotivei cu abur pentru curatarea cenusarului si a camerei de fum, mecanicul este obligat sa opreasca locomotiva in fata canalului, sa se convinga ca nu se gaseste nici o persoana in canal si numai dupa aceea sa deplaseze locomotiva pe canal.

Art. 399. Mecanicul va aviza curatatorul de cenusa sa intre in canal, pentru curatarea cenusarului, numai dupa stropirea si lasarea zgurei din cenusarul locomotive.

Art. 400. Dupa terminarea operatiei de curatare a cenusarului curatatorul va iesi din canal semnaland mecanicului locomotivei eliberarea canalului.

Art. 401. Intrarea si iesirea curatatorului de cenusa in si din canal trebuie sa se faca numai pe la unul din capetele canalului, care va fi stabilit si comunicat mecanicului.

Art. 402. Este interzisa verificarea sticlei de nivel si a robinetelor de probare ale cazanului cand sunt lucratori in canal.

Art. 403. In timpul stationarii pe canal, mecanicul va lua masurile de asigurare instructionala contra pornirii necomandate a locomotive.

Art. 404. Se interzice alimentarea cu apa a cazanului locomotivei in statii, cu injectorul spre peron sau atunci cand acesta trece pe langa peron sau pe langa angajatii care lucreaza acolo.

Art. 405. Manipularea coloanelor hidraulice sau de pacura nu trebuie sa se faca de pe tender, ci numai de jos, utilizand dispozitivul respectiv.

Art. 406. La alimentarea cu carbuni, apa, pacura sau nisip se interzice ca mecanicul sa puna in miscare locomotiva daca nu s-a convins personal ca fochistul a coborat de pe tender si palnia elevatorului sau estacadei a fost ridicata, iar coloanele de apa, pacura si nisip au fost readuse la pozitia lor normala.

Art. 407. Cand locomotiva este sub presiune se interzice orice interventie la autoclava din camera de fum, ca si intrarea in aceasta camera.

Art. 408. Este interzisa infundarea cu dopuri sau alte mijloace a tevilor care curg si care fac parte din fasciculul tubular al cazanului locomotivelor cu abur.

Art. 409. Inainte de a actiona aparatul de purjare trebuie sa se constate ca nu sunt persoane, instalatii sau material rulant in apropierea liniei pe care se face purjarea.

Art. 410. Se interzice demontarea flanselor, capacelor, autoclavelor, dopurilor, insurubarilor etc. de la cazane si rezervoare in timpul cat acestea sunt sub presiune.

Art. 411. Este interzisa executarea oricaror lucrari pentru verificarea mecanismului de distributie, cand locomotiva este in miscare. Punerea in miscare a locomotivei se va putea face numai dupa ce conducatorul lucrarii s-a convins ca in locurile nepermise de pe locomotiva sau in canalul de lucru nu mai sunt angajati.

Art. 412. Zgura si cenusa care se evacueaza din cenusar in canal trebuie sa fie indepartate imediat din acesta. Este interzis sa se lucreze in canale pline de zgura si murdare.

Art. 413. In cazul cand este neaparat necesar sa se execute lucrari la camera de fum cu cazanul sub presiune (reparatii la parascantei, centrarea capului de emisie etc.), angajatul respectiv va fi supravegheat de un alt coleg pe tot timpul desfasurarii lucrarii. Este interzisa deschiderea stropitorului camerei de fum sau a suflerului.

5.5. Vagoane pentru incalzit trenul (WIT) si agregate de vapori montate pe LDH-C pentru incalzirea trenurilor in exploatare

Art. 414. Pentru protejarea personalului care deserveste WIT impotriva accidentelor si/sau imbolnavirilor profesionale, fiecare W1T sau agregat pentru incalzirea

Art. 417. In timpul functionarii agregatului este interzisa scoaterea din functiune a protectiilor cazanului sau indrumarea la tren pentru incalzire, fara lampile de semnalizare.

Art. 418. Purjarea generatorului si evacuarea aburului prin robinetele frontale vor fi executate numai prin unul din acestea, numai dupa ce au fost luate toate masurile pentru a constata ca nu exista alte persoane in apropiere si s-a asigurat supravegherea acestei operatii.

Art. 419. Orice interventie la instalatia de abur trebuie executata numai dupa oprirea, racirea si eliminarea presiunii din generatorul de abur.

Art. 420. Cand agregatul este in functiune, sunt total interzise interventiile la:

- pompa de apa;

- pompa de combustibil;

- comutatoare;

- convertizor;

- transformatorul de inalta tensiune;

- ventilatorul de aer;

- capul de ardere.

Art. 421. Se interzice orice interventie la panoul de automatizare, cat timp acesta se afla sub tensiune.

Art. 422. In circuitul electric de aprindere (scanteie) se poate lucra numai dupa decuplarea sigurantei automate si cu convertizorul oprit.

Art. 423. La sorburile pompelor de apa din rezervoare se poate interveni numai dupa golirea rezervoarelor. Lucrul in rezervor este permis numai dupa organizarea corespunzatoare a activitatii si numai daca lucratorul este supravegheat de un coleg sau superior al sau.

Art. 424. Legarea-dezlegarea WIT de LDE in depou/remiza/statie, trebuie executata de masinistul WIT. In alte cazuri (revizii, reparatii etc.) poate fi executata si de manevrant sau alt agent autorizat.

Art. 425. Legarea-dezlegarea cuplei electrice a WIT la locomotiva diesel electrica se face de masinistul WIT, numai dupa ce acesta a primit de la mecanic siguranta fuzibila (157 - pentru alimentarea WIT) din blocul aparatelor locomotivei diesel electrice de care urmeaza sa se lege-dezlege electric.

Art. 426. Legarea-dezlegarea semiacuplarilor de abur se face numai cu robinetul de abur (15) din WIT inchis si robinetele frontale inchise.

6. LOCOMOTIVELOR, AUTOMOTOARELOR SI WIT

6.1. Prevederi comune

Art. 427. Inainte de introducerea in hala pentru revizii sau reparatii, locomotivele, automotoarele, WIT-urile, vor fi golite de combustibil, ulei, apa.

Art. 428. Introducerea sau scoaterea locomotivelor, automotoarelor, WIT-urilor in/din hala de reparatii, punct de intoarcere, canal revizie, depou, remiza, pentru revizii/reparatii se va face numai pe baza dispozitiei maistrului, sefului de tura, revizorului de locomotive sau altui personal autorizat, prevazut in PTE sau in reglementarile interne.

Art. 429. Portile remizelor aflate in dreptul vehiculelor introduse la revizii sau reparatii, vor fi mentinute inchise, iar in caz contrar se vor monta discuri rosii de semnalizare care sa indice ocuparea liniei.

Art. 430. Este interzisa trecerea sau stationarea persoanelor prin/in dreptul usilor sau portilor, in timpul introducerii sau scoaterii vehiculului in/din hala (remiza).

Art. 431. Remizarea locomotivelor, automotoarelor, WIT pe canalul de revizie sau reparatii se va face pe o pozitie care sa asigure accesul fara pericol al angajatilor. Toate canalele de revizie sau reparatii trebuie sa fie prevazute la capete cu trepte de acces in buna stare si curate. La interior canalul trebuie sa fie mentinut curat si dotat cu gratare corespunzatoare din lemn.

Art. 432. Lucrarile la partea superioara a materialului rulant trebuie executate cu atentie deosebita pentru a se evita caderea sculelor sau a pieselor si accidentarea persoanelor din apropiere.

Art. 433. In timpul cand se lucreaza in partea de sus a vehiculului este interzis a se lucra si jos, pe aceeasi parte.

Art. 434. La executarea lucrarilor in partea de sus a vehiculului este interzisa aruncarea pe podea a oricaror materiale, piese si scule.

Art. 435. In timpul executarii lucrarilor la locomotive, automotoare, WIT, nu se admite asezarea sculelor, a pieselor sau a materialelor pe marginea platformelor sau in alte locuri de unde ar putea cadea.

Art. 436. Platformele folosite la efectuarea diferitelor lucrari trebuie prevazute cu balustrade pentru a inlatura pericolul caderii de la inaltime a personalului. Platformele folosite la executarea diferitelor lucrari, trebuie sa fie rezistente si stabile. Suprafata acestora trebuie sa fie suficient de mare pentru a asigura o miscare comoda a personalului in timpul lucrului.

Art. 437. Piesele demontate, trebuie asezate pe suporturi speciale care sa le garanteze stabilitatea, pe platforma sau in locurile destinate, asigurate impotriva deplasarii accidentale in timpul lucrului si fara a se aglomera suprafetele de lucru sau caile de trecere.

Art. 438. Cand se lucreaza la locomotivele/WIT ce stationeaza pe canalele de langa platforma de lucru, personalul trebuie sa fie atent sa nu cada in golul dintre vehicul si platforma.

Art. 439. Se interzice instalarea bancurilor de lucru la capatul liniilor infundate. Acestea pot fi instalate pe intervale, intre linii, cu respectarea gabaritelor; vor fi corespunzatoare si bine consolidate.

Art. 440. Piesele transportate pe carucioare sau vagoane, trebuie asigurate, in mod corespunzator, impotriva deplasarii, rostogolirii si/sau caderii.

Art. 441. In timpul cand se schimba sabotii este interzisa executarea altor lucrari la sistemul de franare inainte de inceperea activitatii, vehiculul va fi asigurat cu saboti de mana si va fi evacuat aerul din instalatia de frana.

Art. 442. Lucrarile de demontare/montare a diferitelor piese sau subansamble, indiferent de pozitia de lucru, trebuie executate astfel incat sa se evite caderea acestora.

Art. 443. La taierea buloanelor, prezoanelor, niturilor trebuie folosite aparatori din plasa de sarma asezate pe directia de proiectare a capetelor.

Art. 444. Se interzice aruncarea niturilor de la locul incalzirii la locul nituirii.

Art. 445. Pentru deplasari mici ale vehiculului aflat la revizie sau reparatie trebuie folosite numai parghii speciale, omologate, care sa evite alunecarea. Este interzisa folosirea parghiilor metalice deformate sau fisurate.

Art. 446. Este interzisa verificarea cu degetele a coaxialitatii gaurilor la montarea timoneriei, sabotilor, mecanismelor etc. Verificarea trebuie facuta numai cu dornul.

Art. 447. In cazul in care la montarea sau demontarea pieselor grele se lucreaza cu parghii, se va verifica cu atentie daca acestea sunt corespunzatoare si daca au capul de reazem bine asigurat contra alunecarii.

Art. 448. Cand se foloseste parghia cu brat lung, se interzice a sta pe bratul parghiei.

Art. 449. La demontarea unei piese grele, inainte de a fi miscata, aceasta va fi asigurata contra alunecarii sau rostogolirii cu ajutorul scripetilor si parghiilor sau prin asezarea pe suporti sau capre; aceste dispozitive trebuind sa fie in buna stare de functionare si omologate cu respectarea reglementarilor in domeniu.

Art. 450. Urcarea si coborarea pe/de pe acoperisul vehiculului trebuie sa se faca numai pe scara destinata acestui scop, numai prin locurile si in conditiile permise.

Art. 451. Este interzisa inceperea demontarii acoperisului sau a capacelor acoperisului, daca vehiculul nu este oprit si asigurat contra miscarii necomandate.

Art. 452. La demontarea/montarea aparatului de tractiune si a tampoanelor se vor folosi dispozitivele de ridicare speciale pentru a evita caderea lor, activitatea va fi supravegheata, iar echipa de lucru va fi formata din cel putin doi muncitori.

Art. 453. Pe timpul activitatilor de reparatii, revizii sau interventii este interzisa aruncarea pieselor componente ale aparatului de tractiune, tampoanelor sau altor subansamble (arcuri, placi, suruburi etc.), inclusiv peste canalele de lucru.

Art. 454. Este interzisa folosirea de prelungitoare improvizate ale uneltelor si sculelor (chei, pene sau alte adaosuri la cheile cu deschideri mari etc.), precum si folosirea de unelte si scule neomologate, deteriorate, decalibrate etc.

Art. 455. Este interzisa sarirea peste canalul de revizie/reparatie. Trecerea peste canal se va face numai prin locuri amenajate si prevazute cu podete corespunzatoare, numai dupa asigurarea ca traversarea canalului nu prezinta riscuri de accidentare.

Art. 456. Pentru depozitarea deseurilor metalice, a carpelor si gunoaielor, la locurile de munca trebuie sa existe, in numar suficient, lazi metalice acoperite cu capace.

Art. 457. In instalatiile electrice se interzic provizoratele si improvizatiile de orice fel, inclusiv montarea de sigurante fuzibile necalibrate sau supradimensionate si, respectiv folosirea de adaosuri metalice pentru asigurarea contactului de fund.

Art. 458. Toate echipamentele tehnice electrice, precum si cablurile electrice trebuie sa aiba izolatia de protectie in perfecta stare, fiind interzisa utilizarea celor care nu corespund acestei necesitati. De asemenea, izolatia de protectie trebuie ferita de contactul cu produse petroliere (petrol, motorina etc.), stiut fiind ca in asemenea cazuri se poate deteriora, prezentand pericol de electrocutare.

Art. 459. Este interzisa asezarea motoarelor de tractiune si a masinilor auxiliare in stiva, unele peste altele. Fac exceptie locurile special amenajate si dotate corespunzator acestui scop.

Art. 460. Suflarea motoarelor de tractiune si a echipamentelor electrice este permisa numai in camere special amenajate si dotate pentru aceasta operatie. In cazuri exceptionale este permisa efectuarea acestei operatii si pe vehicul, dar numai dupa asigurarea masurilor de securitate conform reglementarilor proprii, cu personal instruit si echipat corespunzator, fiind interzisa prezenta altor persoane in zona de lucru.

Art. 461. Furtunurile pentru spalare sau alimentare cu apa sau abur trebuie fixate la stuturile respective prin coliere metalice omologate pentru a se asigura o perfecta etanseitate, in scopul prevenirii stropirii lucratorilor cu apa sau abur.

Art. 462. Lucrarile cu foc deschis (polizare, sudare etc.) la locomotive/automotoare1WIT, nu vor incepe inainte de a fi organizate corespunzator, in conformitate cu normele proprii, atat din punctul de vedere al securitatii muncii, cat si al prevenirii si stingerii incendiilor.

Art. 463. Operatiile de ridicare si coborare a materialului rulant se vor executa numai la locurile stabilite si special dotate cu echipamente tehnice corespunzatoare. Aceste operatii cu risc major de pericol de accidentare, vor fi conduse si supravegheate de catre seful locului de munca (maistru, inginer, sef atelier etc.), care are obligatia de a verifica instalatiile inainte de inceperea operatiilor si poarta intreaga raspundere pentru securitatea personalului si siguranta lucrarilor de ridicare/coborare a materialului rulant.

Art. 464. In timpul ridicarii sau coborarii cazanului, sasiului, cutiei locomotivei se interzice a se lucra sau sta sub sarcina, pe cazan, sasiu sau in cutia locomotivei. Daca este absolut necesar se poate intra sub vehicul, dar numai dupa oprirea si asigurarea echipamentului tehnic utilizat.

Art. 465. Vinciurile pentru ridicarea materialului rulant trebuie sa fie asezate pe postamente si sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:

Art. 462. Lucrarile cu foc deschis (polizare, sudare etc.) la locomotive/automotoare/WIT, nu vor incepe inainte de a fi organizate corespunzator, in conformitate cu normele proprii, atat din punctul de vedere al securitatii muncii, cat si al prevenirii si stingerii incendiilor.

Art. 463. Operatiile de ridicare si coborare a materialului rulant se vor executa numai la locurile stabilite si special dotate cu echipamente tehnice corespunzatoare. Aceste operatii cu risc maior de pericol de accidentare, vor fi conduse si supravegheate de catre seful locului de munca (maistru, inginer, sef atelier etc.), care are obligatia de a verifica instalatiile inainte de inceperea operatiilor si poarta intreaga raspundere pentru securitatea personalului si siguranta lucrarilor de ridicare/coborare a materialului rulant.

Art. 464. In timpul ridicarii sau coborarii cazanului, sasiului, cutiei locomotivei se interzice a se lucra sau sta sub sarcina, pe cazan, sasiu sau in cutia locomotivei. Daca este absolut necesar se poate intra sub vehicul, dar numai dupa oprirea si asigurarea echipamentului tehnic utilizat.

Art. 465. Vinciurile pentru ridicarea materialului rulant trebuie sa fie asezate pe postamente si sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:

a) suruburile de ridicare nu trebuie sa aiba deformatii, fisuri sau uzura peste limitele admise, stabilite prin instructiile tehnice de reparatii;

b) functionarea rotilor dintate si a suruburilor trebuie sa fie verificata la mersul in gol, inainte de ridicarea locomotivei; rotatia surubului si a rotilor dintate trebuie sa se execute usor, fara intreruperi, loviri sau batai;

c) rotile dintate trebuie sa aiba numarul complet de dinti, iar uzura lor trebuie sa fie de cel mult 20% din grosimea initiala. Nu sunt admise fisuri in rotile dintate;

d) angrenajele si axele trebuie sa fie prevazute cu aparatori de protectie;

e) suruburile de imbinare nu trebuie sa aiba parti ascutite si trebuie sa fie prevazute cu aparatori;

f) sa fie autorizate in conformitate cu PT-ISCIR, iar dispozitivele de siguranta si blocare sa fie in perfecta stare de functionare.

Art. 466. Amplasarea vinciurilor nu trebuie sa impiedice trecerea libera a boghiurilor la scoaterea sau introducerea lor sub cutie.

Art. 467. Ridicarea si coborarea sarcinii trebuie sa se faca cu toate vinciurile simultan, toate piulitele trebuind sa se afle la acelasi nivel pentru a se asigura pozitia normala a materialului rulant care se ridica/coboara, nefiind permisa o inclinare mai mare de 100 mm.

Art. 468. Este interzisa folosirea instalatiilor de ridicat neautorizate ISCIR sau care prezinta defectiuni.

Art. 469. In timpul ridicarii cutiei sau locomotivei electrice, pe aceeasi linie trebuie sa se afle boghiuri speciale provizorii, pe care sa se aseze materialul rulant dupa ridicare.

Art. 470. Daca vinciurile sunt sincronizate, motorul de actionare trebuie pornit numai dupa ce conducatorul lucrarii s-a asigurat personal ca in raza de actiune nu se afla persoane expuse pericolului accidentarii.

Art. 471. La ridicarea sau coborarea locomotivelor, automotoarelor, tenderelor de pe osii cu vinciuri, trebuie respectate si urmatoarele:

a) se va verifica daca fusurile sau piulitele vinciurilor au filetul in buna stare, precum si daca grinzile de sustinere a locomotivei sunt fara fisuri sau crapaturi si cu niturile in buna stare;

b) cand vinciurile sunt sincronizate, nu se va porni motorul de actionare decat dupa ce conducatorul lucrarii s-a convins personal ca nu sunt persoane langa axele cardanice sau langa angrenaje;

c) in timpul ridicarii sau coborarii locomotivei, tenderului, automotorului, se interzice stationarea oricarei persoane sub acestea. Daca este necesar se va intra sub locomotiva, automotor, tender numai dupa oprirea si asigurarea vinciurilor;

d) ridicarea sau coborarea locomotivelor, automotoarelor, tenderelor se va efectua numai sub comanda si supravegherea conducatorului locului de munca (maistru, inginer, sef atelier etc.) care va urmari daca ridicarea sau coborarea se face uniform;

e) sa se verifice daca instalatia electrica de comanda si actionare este corespunzatoare pentru a se evita accidentarea prin electrocutare.

Art. 472. Groapa (canalul) coboratoare de osii trebuie sa fie ingradita, acoperita cu podete mobile si prevazuta cu canal/instalatie de scurgere/evacuare a apei.

Art. 473. La asezarea materialului rulant pe canalul de coborat osii, osia care trebuie coborata trebuie sa se gaseasca la jumatatea liniei caruciorului, iar rotile se vor asigura corespunzator cu pene din lemn.

Art. 474. La instalatiile de coborat osii trebuie respectate si urmatoarele reguli:

a) inainte de a se pune in miscare instalatia de coborat osii, se va verifica daca fusurile si piulitele acesteia precum si legaturile la pamant sunt in buna stare;

b) se interzice pornirea instalatiei (caruciorului) de coborat osii daca se afla persoane sub materialul rulant, in groapa sau in apropierea angrenajelor;

c) se interzice pornirea electromotorului daca instalatia de coborat osii nu este decuplata de sinele liniei si rotile osiei nu sunt calate (asigurate) impotriva rostogolirii;

d) in timpul cat se lucreaza la scoaterea sau montarea osiei, vor fi luate toate masurile ca materialul rulant sa nu fie miscat;

e) se interzice impingerea sau scoaterea osiei pe/de pe carucior daca nu este asigurata legarea caruciorului de linie. De asemenea, nu se va misca materialul rulant pe canalul de coborat osii daca grinzile de sustinere, de deasupra gropii, nu sunt montate si legate la linie;

f) carcasele electromotoarelor si aparatelor electrice de pe carucioarele de coborat osii trebuie legate la pamant prin masa caruciorului si linia de rulare;

g) scara de acces in groapa de coborat osii va fi prevazuta cu bara mana curenta, iar groapa va fi mentinuta curata si iluminata.

h) imediat dupa terminarea lucrului se va acoperi complet groapa, cu podete mobile si se vor monta balustradele de ingradire.

Art. 475. Canalele de stationare a materialului rulant trebuie despartite de canalul instalatiei de coborat osii prin grilaje de inchidere.

Art. 476. In timpul strunjirii bandajelor osiilor montate, fara scoaterea acestora, se interzice executarea altor lucrari la materialul rulant, iar vehiculul va fi acoperit cu discuri rosii, iluminate noaptea. De asemenea, se interzice verificarea cu mana a suprafetei buzei bandajului in timp ce roata se invarteste.

Art. 477. In timpul strunjirii bandajelor osiilor montate trebuie sa se puna paravane de ambele parti ale osiei in miscare. Indepartarea spanului rezultat din strunjire va fi facuta numai cu carligul destinat acestui scop.

Art. 478. In timpul suspendarii osiilor pentru strunjire, vinciurile trebuie sa fie asigurate contra alunecarii.

Art. 479. La strunjirea pe loc a bandajelor, verificarea/masurarea acestora, precum si schimbarea cutitelor, vor fi facute numai cu motorul de actionare a osiei oprit.

Art. 480. Scoaterea osiilor montate, dupa ridicarea materialului rulant pe vinciuri, se va executa numai dupa luarea masurilor de siguranta contra deraierii si rostogolirii in partea opusa. Rostogolirea osiilor se va face numai prin impingere in sensul de mers al oamenilor din afara caii de rulare.

Art. 481. Manipularea pieselor calde se va efectua numai dupa ce acestea au ajuns la temperatura mediului ambiant.

6.2. Locomotive si trenuri electrice

Art. 482. In timpul reviziei sau oricarei reparatii la locomotiva electrica/trenul electric, trebuie ca pantografele sa fie coborate, scoasa maneta inversorului de mers, iar in locul acesteia se va pune tablita avertizoare: " NU CONECTA, SE LUCREAZA".

Art. 483. Inainte de inceperea oricarei lucrari la locomotiva electrica/trenul electric, trebuie luate si urmatoarele masuri:

a) circuitele de inalta tensiune vor fi puse la masa prin dispozitivul de punere la masa de la transformatorul principal;

b) echipamentul electric de pe acoperis va fi pus la masa prin stanga izolanta de punere la masa;

c) la orice interventie pe acoperisul materialului rulant, personalul va fi dotat si va utiliza echipamentul individual de protectie specific lucrului la inaltime;

d) in timpul lucrarilor si interventiilor, maneta inversorului si cheia de blocare de la dispozitivul de punere la masa a transformatorului trebuie scoase si date in grija conducatorului lucrarilor.

Art. 484. Pentru realizarea incercarii la inalta tensiune a izolatiei instalatiilor electrice, toate lucrarile se intrerup, iar locomotiva electrica se imprejmuieste cu banda colorata (reflectorizanta) la o distanta de 5 m de aceasta. In cele 4 colturi se aseaza placute de avertizare/interdictie cu continutul: "PERICOL DE ELECTROCUTARE - NU INTRA" si se posteaza cate un lucrator desemnat de conducatorul lucrarilor.

Art. 485. Instalatia de incercare la inalta tensiune a bobinelor si altor aparate si instalatii electrice demontate, trebuie imprejmuita, semnalizata si deservita numai de personal calificat si instruit in acest scop.

Art. 486. In timpul incercarii intrerupatorului principal al locomotivei electrice/trenului electric, nu trebuie sa se afle oameni si materiale pe acoperis.

Art. 487. Inainte de legarea cablurilor de alimentare a serviciilor auxiliare cu tensiune joasa (pana la 380V), conducatorul locului de munca (maistru, sef tura, revizor locomotiva sau superiorii acestora) trebuie sa ia si urmatoarele masuri:

- sa avertizeze personalul de locomotiva sau atelier sa intrerupa orice lucrare pe/sub vehicul si sa verifice personal acest lucru;

- sa verifice ca nu se afla nici o persoana in camera de inalta tensiune si in sala masinilor;

- sa inchida camera de inalta tensiune si pe usa acesteia, precum si la toate usile de acces in locomotiva sa fixeze placute de avertizare/interdictie cu continutul: "NU INTRATI, LOCOMOTIVA ESTE SUB TENSIUNE".

Art. 488. In cazul alimentarii circuitelor auxiliare de la o sursa exterioara, infasurarea auxiliara a transformatorului principal trebuie sa fie deconectata de la circuitul auxiliar, iar disjunctorul trebuie sa fie deconectat si pantograful coborat.

Art. 489. Punerea sub tensiune a fiecarui cablu, de la care se face alimentarea locomotivei/trenului electric cu tensiune joasa, se va face numai prin intermediul contactoarelor/intrerupatoarelor. La aceasta operatie trebuie respectate si urmatoarele masuri:

- angajatii care efectueaza cuplarea trebuie sa fie autorizati, instruiti, dotati cu echipamentul individual de protectie electroizolant specific si supravegheati atent pe tot timpul executarii acestei operatii de conducatorul lucrarii;

- contactorul/intrerupatorul se conecteaza numai dupa legarea cablului la barele de tensiune si se deconecteaza inainte de dezlegarea cablului. Capatul liber al cablului trebuie sa fie prevazut cu un maner izolat;

- cand este necesar sa se intre in camera de inalta tensiune, conducatorul lucrarii va lua masuri de deconectare a alimentarii pe toata perioada cat se afla persoane in camera de inalta tensiune, permitand intrarea acestora numai dupa ce a verificat personal deconectarea si a asigurat supravegherea lor;

- reconectarea se executa de aceeasi persoana care a efectuat deconectarea;

- dupa terminarea operatiilor de verificare a serviciilor auxiliare sau de deplasare a vehiculului prin prizele exterioare, imediat se va scoate tensiunea si se vor dezlega cablurile de alimentare de la locomotiva.

Art. 490. Se interzice intreruperea curentului electric de la intrerupatorul prizei locomotivei in timpul functionarii masinilor electrice auxiliare.

Art. 491. Este interzisa scoaterea stecherului din priza in timpul functionarii masinilor electrice auxiliare.

Art. 492. Prizele infasurarilor de joasa tensiune ale transformatorului pozitia T.1.12 se vor scurtcircuita cu un conductor cu sectiune corespunzatoare, iar acesta se va lega la masa locomotivei.

Art. 493. Se interzic interventiile in instalatia de forta/comanda a masinilor auxiliare in timp ce locomotiva electrica/trenul electric sunt sub tensiune.

Art. 494. Verificarea dupa reparatie a circuitelor electrice auxiliare de la o instalatie cu tensiunea de 380 V, trebuie sa se execute cu pantografele coborate si numai in prezenta si sub supravegherea maistrului, sefului de tura sau revizorului de locomotiva. Aceasta operatie va fi executata numai in remiza depoului unde nu exista fir de contact.

Art. 495. Dupa terminarea reparatiei, deplasarea locomotivei de la sursa exterioara si probele la inalta tensiune vor fi executate numai in prezenta maistrului, superiorului acestuia sau a conducatorului formatiei de probe/incercari.

Art. 496. La deplasarea locomotivei electrice cu tensiune joasa (110 Vc.c. de la priza exterioara), in cabina (postul de conducere) din fata, in sensul de mers, trebuie sa se afle tot timpul un mecanic de locomotiva/personal autorizat, care in caz de necesitate sa opreasca imediat locomotiva.

Art. 497. Viteza de deplasare a locomotivei electrice cu tensiune joasa (110 Vc.c.) va fi de cel mult 3 Km/h.

Art. 498. La conectarea motoarelor de tractiune la instalatia de joasa tensiune pentru diverse lucrari (scoaterea/introducerea boghiurilor, incercari, uscarea motoarelor etc.), cablul de alimentare trebuie bine fixat atat la capetele de legatura cat si la barele de joasa tensiune. Punctele de legatura trebuie sa fie bine izolate, iar conectarea/deconectarea trebuie realizate numai prin intermediul unui contactor/intrerupator corespunzator.

Art. 499. Revizia condensatoarelor poate fi executata numai dupa ce locomotiva a fost deconectata de la reteaua de contact, pantografele sunt coborate si s-a facut descarcarea armaturii condensatoarelor la pamant.

Art. 500. Condensatoarele la care au aparut scurgeri, trebuie depozitate intr-un spatiu imprejmuit, in aer liber si pe platforme betonate. Locul va fi semnalizat in mod vizibil cu tablite avertizoare.

Art. 501. (1) Lucrarile de montare/demontare la/de la transformatorul principal si la partile lui demontabile trebuie sa fie conduse de o persoana competenta (maistru, inginer, sef formatie, sef atelier etc.).

(2) Dupa terminarea tuturor reviziilor/reparatiilor se vor indeparta placutele avertizoare montate pentru prevenirea electrocutarilor.

6.3. Locomotive diesel si automotoare

Art. 502. Pe durata reviziilor/reparatiilor, daca locomotiva are bateriile de acumulatori legate, pe intrerupatorul principal al acestora se va monta o placuta avertizoare cu continutul: "ATENTIE NU LANSA MOTORUL DIESEL". Aceasta placuta se va ridica numai de conducatorul lucrarilor de revizie/reparatie, dupa terminarea lucrarilor si efectuarea receptiei.

Art. 503. Cand locomotiva se introduce la reparatie, bateria de acumulatoare se va izola prin demontarea cablurilor plus si minus, de la prima, respectiv ultima baterie, punandu-se mansoane izolatoare pe papucii demontati.

Art. 504. Este interzisa functionarea motorului diesel al locomotivelor in hale/remize neprevazute cu instalatie de ventilatie sau evacuare a gazelor.

Art. 505. La demontarea/montarea chiuloaselor/compresorului/turbosuflantei/motorului diesel/blocurilor aparate etc. se vor folosi numai dispozitive speciale, omologate, iar ridicarea sau coborarea lor se va face incet si fara smucituri, fiind interzisa stationarea persoanelor sub sarcina aflata in macara/pod rulant.

Art. 506. Se interzice a se lasa pe blocul motorului piese, suruburi, garnituri, scule si alte materiale ramase in urma reviziilor sau reparatiilor.

Art. 507. Demontarea pieselor componente ale motorului diesel se va efectua de pe platforme cu balustrada, respectandu-se procesul tehnologic de demontare si instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art. 508. La scoaterea pistoanelor se va verifica cu atentie ca surubul cu inel sa fie suficient insurubat, iar filetul sa fie in buna stare. Se va incerca ridicarea si scoaterea pistonului din cilindru cu mare atentie. Pistoanele asezate pe bancurile de lucru vor fi asigurate impotriva caderii lor accidentale.

Art. 509. La verificarea cuzinetilor de biela/palier se va lucra numai cu dispozitive si scule corespunzatoare, conform procesului tehnologic.

Art. 510. Reglarea jocului la supapele de admisie/evacuare se va face numai cu motorul diesel oprit.

Art. 511. Nu se admite pornirea motorului diesel cu injectoarele demontate.

Art. 512. Este interzisa desfacerea carterului cu motorul diesel in functiune. Aceasta operatie se poate efectua numai dupa cel putin 30 minute de la oprirea motorului diesel, in conditia in care temperatura uleiului nu este mai mare de 40ºC. La locomotivele diesel la care se impun masuratori speciale (experimente, masuratori, reglaje, probe etc.) se pot desface capacele imediat dupa oprirea motorului, dar numai cu asigurarea masurilor corespunzatoare de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale.

Art. 513. Se interzice demontarea filtrelor de la turbosuflanta cu motorul diesel in functiune.

Art. 514. Turnarea compozitiei pe cuzineti se va face cu mare atentie, numai dupa ce cuzinetii au fost incalziti la temperatura de 25ºC, iar sabloanele la 300ºC. Dupa returnarea centrifugala cu material de antifrictiune a cuzinetilor de sprijin ai motoarelor de tractiune de la locomotivele diesel electrice, inainte de punerea in functiune a echipamentului, se va asigura ca strunjirea cuzinetilor in colier sa fie facuta in mod corespunzator.

Art. 515. Toate filtrele micronice uzate si demontate de pe locomotiva vor fi transportate cu o tava speciala la locurile destinate colectarii pentru a nu curge ulei, motorina pe podea sau acostament etc. Nu este permisa aruncarea filtrelor direct din locomotiva.

Art. 516. Incaperea unde se repara aparatura pentru combustibil (injectoare, pompe injectie etc.) trebuie sa fie iluminata si curata, sa aiba rafturi, stelaje acoperite cu tabla de aluminiu sau linoleum.

Art. 517. Curatarea si slefuirea colectoarelor motoarelor de tractiune se vor face numai cu agregatul diesel generator oprit.

Art. 518. In timpul verificarii la stand a motoarelor de tractiune/masinilor electrice auxiliare se va folosi echipamentul de protectie electroizolant corespunzator (manusi, cizme, galosi, covor etc.) si vor fi luate masuri pentru ca in zona de incercari sa nu intre persoane neautorizate.

Art. 519. In timpul operatiei de montare a grupului de racire a motorului diesel (pantalon) este interzis a se intra in spatiul unde acesta se aseaza pe locomotiva.

Art. 520. Manipularea elicei ventilatorului se va face de catre doi muncitori.

Art. 521. Lipirea cu cositor si aliaje de argint se va face in locuri special amenajate, sub nise dotate cu instalatie de ventilatie si exhaustare a noxelor rezultate.

Art. 522. Montarea transmisiei hidraulice si a reductorului inversor se va efectua numai sub supravegherea conducatorului locului de munca.

6.4. Locomotive cu abur

Art. 523. Demontarea locomotivelor si tenderelor trebuie sa se inceapa numai dupa ce au fost decuplate de orice vehicul motor, dupa stingerea focului si racirea completa a locomotivei, dupa evacuarea apei, spalarea si curatarea lor.

Art. 524. Demontarea/montarea pieselor grele si voluminoase de pe locomotiva trebuie sa se execute numai cu instalatii si dispozitive speciale, omologate si numai sub supravegherea conducatorului lucrarilor respective.

Art. 525. Sustinerea bielelor pentru demontarea articulatiilor si scoaterea buloanelor trebuie sa se faca cu ajutorul rangilor si nu cu mainile.

Art. 526. Osiile montate trebuie calate cu pene, inainte de ridicarea sasiului, pentru evitarea alunecarii si rostogolirii lor.

Art. 527. Conducatorul lucrarii de demontare a cazanului trebuie sa se convinga ca pe cazan nu sunt piese desprinse, materiale sau scule si numai dupa aceea va incepe executarea lucrarilor propriu-zise.

Art. 528. Angajatii care transporta si monteaza bielele locomotivei cu abur vor sta pe aceeasi parte a bielei si o vor lasa jos numai la comanda, miscarea trebuind sa fie sincronizata.

Art. 529. La proba hidraulica a cazanelor, piesele demontabile trebuie bine fixate de cazan.

Art. 530. Este interzisa executia oricarei lucrari de reparatie, revizie, interventie la cazanele sau rezervoarele aflate sub presiune.

Art. 531. Spalarea cazanelor locomotivelor cu abur trebuie sa se faca numai sub conducerea unui angajat instruit si autorizat in acest scop.

Art. 532. Conductele si ventilele instalatiei de spalare si punere sub presiune a locomotivelor cu abur vor fi vopsite in culori distincte si vor fi prevazute cu tablite indicatoare in functie de destinatia lor.

Art. 533. Inainte de a evacua apa din cazan trebuie ca temperatura acesteia sa fie cea indicata in instructii si trebuie verificat daca nu sunt persoane in apropiere.

Art. 534. Evacuarea apei din cazan se va face numai prin deschiderea aparatelor (robinetelor) de purjare si prin folosirea unor jgheaburi de scurgere.

Art. 535. Angajatul care spala cazanul locomotivei trebuie sa se asigure ca furtunul nu iese afara din cazan sau ii scapa din mani si numai dupa aceea va cere deschiderea robinetului de apa calda.

Art. 536. Filetul dopurilor de spalare va fi verificat de conducatorul formatiei de lucru, pentru a se evita desprinderea dopurilor cand presiunea in cazan se ridica sau atinge valoarea de regim.

Art. 537. Punerea sub presiune a locomotivelor cu abur si a cazanelor fixe din depouri trebuie sa se faca numai de angajati autorizati si sub supravegherea conducatorului formatiei sau revizorului de locomotiva.

Art. 538. Este interzis a se intra in cutia de foc pentru curatarea ei si a tevilor de fum, in cazul in care cazanul locomotivei cu abur nu a fost total depresurizat si temperatura in interiorul cutiei de foc nu a scazut sub 25ºC.

Art. 539. Se interzice executarea oricarei alte lucrari la locomotiva cu abur in timp ce aceasta se pune sub presiune.

Art. 540. Este interzisa intrarea in rezervorul de pacura de la tender inainte ca rezervorul sa fie spalat la interior cu apa fierbinte si fara sa se determine continutul de oxigen, respectiv concentratia de gaze inflamabile/explozive. Personalul care lucreaza in. interiorul rezervorului va fi dotat cu echipamentul individual de protectie necesar, inclusiv centura de siguranta cu franghie de lungime corespunzatoare si va fi supravegheat permanent din exterior.

Art. 541. Intrarea in rezervorul de pacura cu flacara deschisa este interzisa, indiferent daca acesta este spalat sau nu.

Art. 542. Iluminatul interiorului rezervorului trebuie realizat cu o lampa electrica portativa, alimentata la o tensiune nepericuloasa, iar la rezervorul nespalat si neaburit (nedanfuit) trebuie sa fie de tip antiexploziv.

Art. 543. Operatia de reglare a supapelor de siguranta ale cazanului se va face la bancul de probe, numai de angajati autorizati in acest scop, care se vor aseza intr-o pozitie nepericuloasa, stabila si sigura.

Art. 544. Efectuarea lucrarilor la cazan, la doma, la supape etc. trebuie sa se faca de pe platforme corespunzatoare, prevazute cu balustrade, iar angajatii vor fi dotati cu centuri de siguranta si casti de protectie.

Art. 545. In timpul coborarii osiei este interzisa stationarea angajatilor in canalul de coborat osii.

Art. 546. Este interzisa ridicarea sasiului cand se constata o deplasare transversala sau o inclinare mai mare de 100 mm a acestuia pe vinciuri.

Art. 547. Ridicarea cazanului sau a sasiului, cu instalatii de ridicat omologate, trebuie sa se faca numai la comanda conducatorului lucrarilor, care trebuie sa fie postat intr-un loc de unde sa poata fi vazut de macaragiu.

Art. 548. In cazul ridicarii si deplasarii locomotivei sau a cazanului cu ajutorul a doua poduri rulante, comenzile lor trebuie sa fie sincronizate si sa fie facute de la un singur post de comanda.

6.5. Vagoane pentru incalzit trenul (WIT) si agregate pentru incalzit trenul de pe locomotivele LDH-C

Art. 549. Inainte de inceperea lucrarilor de reparatii/interventii la echipamentul de abur, se scoate agregatul de sub tensiune, prin decuplarea cuplei electrice in cazul WIT, respectiv scoaterea sigurantelor fuzibile/automate in cazul generatorului de pe LDH-C. In ambele cazuri se va decupla intrerupatorul principal de la panou.

Art. 550. Orice lucrare de reparatii la agregatul vapor de pe WIT sau LDH-C se executa numai cu agregatul oprit si in stare rece.

Art. 551. Se interzice efectuarea de verificari cu agregatul in stare de functionare la urmatoarele piese/aparate/subansamble: pompa de apa/combustibil, ventilatoarele de aer, convertizor, transformatorul de inalta tensiune, comutatoare si capul de ardere.

Art. 552. Racordarea la statia de spalare a generatorului de abur se va face cu tuburi flexibile asigurate cu coliere si suporturi. Prepararea solutiei de spalare se va face de personal instruit, supravegheat de seful formatiei si cu folosirea echipamentului individual de protectie adecvat acestei lucrari. Solutia de spalare va fi introdusa numai dupa verificarea cu apa a circuitelor care urmeaza a fi spalate.

Art. 553. Se interzice lasarea instalatiei de spalare in functiune nesupravegheata, iar in timpul spalarii nu sunt admise interventii in circuitul de apa/abur.

Art. 554. Dupa detartrarea cu solutie acida se va executa, obligatoriu, neutralizarea si spalarea abundenta cu apa a intregii instalatii.

Art. 555. Transportul acidului clorhidric se va face in vase bine inchise, confectionate din materiale rezistente la actiunea acestuia, evitandu-se spargerea si scurgerea de produs.

Art. 556. Standul de proba/spalare al agregatului de incalzire trebuie legat la centura de impamantare, iar suprafata din jurul standului va fi acoperita cu covorase electroizolante. In standul de probe trebuie sa lucreze numai personal instruit si autorizat, iar in timpul probelor este interzis accesul persoanelor straine in perimetrul standului.

Art. 557. Este interzis lucrul in interiorul bazinului de apa fara a se lua toate masurile pentru a asigura securitatea personalului, inclusiv supravegherea din exterior a celui care lucreaza in bazin.

Art. 558. Scoaterea serpentinei din interiorul agregatului pentru incalzire, precum si manipularea acesteia se va face numai cu instalatii, dispozitive, unelte si scule adecvate acestui scop.

6.6. Incercari, probe reostat la locomotive.

Art. 559. La efectuarea de incercari/probe reostat a locomotivelor vor participa numai persoane instruite, desemnate, raspunzatoare de incercari. Prezenta pe locomotiva a altor persoane, cu ocazia incercarilor la reostat, este strict interzisa.

Art. 560. La usile de acces in locomotiva aflata pe reostat se vor aplica tablite cu continutul: "NU INTRA LOCOMOTIVA IN PROBE".

Art. 561. Plasele aparatoare, imprejmuirile, semnalizarea si inventarul de aparare impotriva incendiilor ale reostatului trebuie sa fie in buna stare si la locul lor.

Art. 562. La reostat toate caile de acces trebuie sa fie libere, iar usile sa se deschida usor.

Art. 563. Cablurile si conductoarele care unesc grupul diesel generator cu standul de incercare nu trebuie sa aiba fire rupte, parti neizolate, suruburi slabite si trebuie sa fie numerotate corespunzator cu schema de functionare a reostatului.

Art. 564. Spatele pupitrului de comanda la care se face legatura cablurilor de forta si comanda trebuie ingradit si trebuie sa aiba aplicata o tablita de avertizare cu continutul: "ATENTIE! PERICOL DE MOARTE".

Art. 565. Rezervorul de apa al reostatului trebuie sa fie legat in mod corespunzator la pamant, imprejmuit si semnalizat permanent pentru riscurile datorate inaltei tensiuni.

Art. 566. In timpul incercarilor la reostat se va asigura o circulatie intensa a aerului in sala masinilor. Standurile de proba trebuie montate in incaperi separate, dotate cu instalatii de ventilatie pentru preluarea si evacuarea gazelor.

Art. 567. Inainte de inceperea probelor de reostat, conducatorul lucrarii va verifica personal daca au fost asigurate corect legaturile necesare probelor si daca nu sunt persoane neautorizate pe locomotiva sau in zona de influenta a reostatului.

Art. 568. Incercarile pe reostat, reglarea aparatelor si a grupului diesel generator se vor face de personalul desemnat, instruit si autorizat, la comanda si sub supravegherea permanenta a sefului comisiei de incercari.

Art. 569. Verificarea turatiei motorului diesel se va face numai la arborele de distributie al pompelor de injectie, la locurile stabilite prin instructiunile proprii.

Art. 570. In timpul verificarilor pe reostat/probelor statice, va fi asigurata mentinerea pe loc a locomotivei.

Art. 571. Pentru efectuarea probelor se vor folosi numai aparate de masura si control in buna stare de functionare, sigilate si verificate metrologic, care, pe timpul probelor, vor fi supravegheate permanent.

Art. 572. Se interzice punerea locomotivei in miscare daca tot personalul din echipa de proba nu se afla in cabina locomotivei si usile nu au fost inchise.

6.7. Bai electrice pentru incalzirea pieselor

Art. 573. Baile electrice pentru incalzirea uleiului trebuie verificate inainte de a fi utilizate pentru a corespunde instructiunilor de folosire, fiind interzisa utilizarea celor care prezinta defectiuni sau improvizatii.

Art. 574. Baile electrice trebuie legate la centura de impamantare in mod corespunzator.

Art. 575. Este interzis lucrul la baia pentru incalzirea uleiului, daca instalatia de ventilatie nu functioneaza.

Art. 576. In jurul baii de ulei se vor monta gratare din lemn.

Art. 577. Periodic trebuie controlat daca releul de reglare a temperaturii baii pentru incalzit uleiul este in stare de functionare.

Art. 578. Pentru scoaterea pieselor din baia de ulei se vor folosi dispozitive de prindere adecvate acestui scop. Piesele scoase din baie vor fi asezate pe suporti sub care se vor pune tavi metalice pentru scurgerea urmelor de ulei.

Art. 579. Completarea bazinului cu ulei se va face numai dupa ce temperatura acestuia a ajuns la temperatura mediului ambiant.

6.8. Servicii auxiliare si echiparea locomotivelor

Art. 580. Angajatii carora li s-a incredintat mentinerea in functiune a locomotivelor, automotoarelor, agregatelor pentru incalzit trenul si a generatoarelor de abur, trebuie sa indeplineasca conditiile de recrutare impuse prin regulamentele in vigoare, sa fie instruiti si autorizati pentru functia respectiva. Manipularea si intretinerea instalatiilor din depouri, remize, puncte de alimentare, vor fi incredintate salariatilor instruiti in acest scop si numai dupa obtinerea autorizatiilor respective pentru deservirea acestora.

Art. 581. Scarile metalice fixe de acces si locurile (podetele) lor de odihna vor fi prevazute cu balustrade de protectie, care vor avea mana curenta, bara intermediara si montanti. Scarile verticale vor fi echipate contra caderii in gol, incepand cu inaltimea de 2 m, cu cosuri de protectie, fixate de scari. Toate scarile verticale vor fi echipate cu lanturi de protectie sau bare rabatabile pentru a se evita caderea personalului in gol. Nu este permisa depozitarea de plese si materiale pe scari si in locurile (podetele) lor de odihna.

Art. 582. Pentru toate instalatiile de alimentare a locomotivelor (cu combustibili, apa, nisip etc.) din incinta depourilor, remizelor si punctelor de alimentare, care se afla in revizie sau reparatie, vor fi luate masuri pentru acoperirea locului de lucru cu discuii rosii de semnalizare ziua, prevazute noaptea cu felinare cu lumina rosie.

Art. 583. Placile turnante si transportoarele vor fi prevazute cu dispozitive speciale, solide, pentru imobilizarea pe directia liniilor de acces, care vor fi semnalizate conform instructiei de semnalizare. Pe toata perioada cat nu sunt manevrate ele vor fi imobilizate pe directia liniei principale de intrare a locomotivelor.

Art. 584. In timpul operatiilor de ungere a placii si de curatare a gropii, manipulantul se va convinge personal ca placa a fost scoasa din functiune, prin demontarea sigurantelor de la tabloul electric de distributie, de catre o persoana autorizata. Se va asigura si controla punerea la pamant a carcaselor electromotoarelor, a aparatelor electrice, precum si a intregii constructii metalice.

Art. 585. Suprafetele terenului din incinta depoului/remizei vor fi nivelate, iar golurile necesare serviciului vor fi acoperite si/sau semnalizate permanent atat ziua, cat si noaptea (cand se vor si ilumina). Capacele de acoperire vor fi corespunzatoare si asigurate contra alunecarii si/sau prabusirii.

Art. 586. Canalele pentru reteaua de conducte de apa, aer, abur etc. din depouri/remize vor fi acoperite corespunzator cu capace de tabla, lemn sau beton armat, care sa nu prezinte denivelari sau goluri.

Art. 587.Treptele scarilor fixe exterioare, precum si caile de acces vor fi curatate iarna de gheata si zapada si vor fi presarate cu nisip, pentru a se evita accidentele prin alunecare.

7. DIN RAMURA VAGOAN. EXPLOATAREA VAGOANELOR

Art. 588. Pregatirea tehnica a trenurilor pe liniile stabilite prin P.T.E. se va executa numai dupa primirea comunicarii de la personalul de miscare (modul de comunicare stabilindu-se prin PTE), ca trenul a fost manevrat si acoperit instructional la ambele capete, precum si ca au fost luate masuri suplimentare de protectie a muncii (procentul de franare care trebuie asigurat etc.). Acoperirea trenurilor va fi inregistrata la postul de macazuri care deserveste linia de garare sau pregatire, agentul care executa activitatea raportand acest lucru IDM dispozitor, in scris, cu numar si ora.

Art. 589. Acoperirea trenurilor pe liniile de lucru (garare, pregatire, expediere) se va face ziua cu discuri rosii, la distanta prevazuta prin PTE, iar pe timp de noapte sau cand vizibilitatea este redusa, discurile rosii vor fi dublate cu lampi (electrice, felinare) cu lumina rosie.

Art. 590. Conducatorul echipei complexe va aproba intrarea personalului pentru revizia si pregatirea tehnica a trenurilor formate, numai dupa ce s-a convins ca trenul este acoperit instructional, a primit acordul IDM dispozitor, in scris, cu numar si ora si a confirmat acest lucru, in scris, in condica special infiintata, cu numar si ora. IDM dispozitor are obligatia de a comunica si numarul liniei la care se afla garnitura pentru revizie si pregatire tehnica.

Art. 591. Se interzice intrarea angajatilor, la revizia si pregatirea tehnica a trenurilor formate, fara aprobarea conducatorului echipei complexe si fara ca trenul sa fie acoperit instructional. Urcarea si coborarea personalului din si in vagoane (care este permisa numai pe scari), precum si trecerea dintr-un vagon in altul (care este permisa numai peste puntile de comunicare), trebuie sa se faca cu deosebita atentie, pentru a se evita accidentarea.

Art. 592. Ridicarea discurilor rosii, respectiv a lampilor (electrice, felinare) cu lumina rosie de acoperire va fi facuta de catre personalul reviziei de vagoane autorizat si comunicata IDM dispozitor in scris, cu numar si ora, numai dupa ce conducatorul echipei complexe si-a avizat personalul din subordine si s-a convins personal ca acesta a iesit de la tren si din gabaritul acestuia.

Art. 593. Pe liniile cu trenuri in pregatire, unde se executa si operatia de triere, sunt obligatorii, printre alte masuri suplimentare de siguranta si: marirea distantei de amplasare a discurilor de acoperire (distanta ce va fi prevazuta prin PTE), folosirea sabotilor de mana si strangerea franelor de mana la capatul dinspre cocoasa de triere.

7.1. Revizia tehnica a vagoanelor

Art. 594. Revizia si pregatirea tehnica a vagoanelor din compunerea trenurilor se executa pe liniile din incinta statiilor stabilite prin planul tehnic de exploatare al statiei (PTE), pe baza proceselor tehnologice. Pe timpul desfasurarii lucrarilor de pregatire si revizie tehnica se interzic orice fel de manevre la trenurile respective.

Art. 595. In cazul interventiilor la vagoanele cu defecte accidentale se vor lua si urmatoarele masuri:

- personalul din ramura "vagoane" va solicita mecanicului de locomotiva coborarea pantografului, predarea manetei inversor de mers, a manetei de incalzire a trenului si cheia de la cupla electrica, pe care le va pastra asupra sa pe toata durata lucrarilor;

- se va asigura locomotiva cu frana de mana si trenul contra pornirii din loc.

Art. 596. La supravegherea prin defilare a trenului, revizorii tehnici trebuie sa se posteze la o distanta suficienta de linia pe care se gareaza sau circula trenul, pentru a nu fi expusi lovirii de anumite parti ale vehiculelor din compunerea trenului sau de incarcatura acestora. In acelasi timp, vor urmari starea terenului dintre linii, la proeminente ale vagoanelor sau ale incarcaturii, deplasate sau neasigurate contra caderii, precum si eventualele miscari de vehicule pe linia vecina (din spate).

Art. 597. Revizia tehnica a partilor montate sub cutia vagonului sau pe peretii frontali trebuie sa se faca, fara a intra sub vagon sau intre vagoane. In cazul cand intrarea sub vagon sau intre vagoane este absolut necesara, aceasta se va face numai dupa ce s-au luat toate masurile necesare pentru ca trenul respectiv sa nu fie miscat cat timp se lucreaza la el.

Art. 598. In timpul noptii, la revizia si pregatirea tehnica, personalul trebuie sa foloseasca lampi electrice de iluminat, portabile, in buna stare de functionare si in constructie corespunzatoare mediului de lucru.

Art. 599. Revizia tehnica si repararea vagoanelor incarcate (sau goale) cu produse petroliere sau gaze lichefiate, precum si a vagoanelor incarcate cu marfuri inflamabile sau explozive trebuie sa se faca folosind lampi electrice in constructie antiexploziva. Se interzice apropierea de aceste vagoane cu flacara deschisa.

Art. 600. Remedierea scurgerilor la vagoanele-cisterna pentru transportul acizilor, substantelor coroziv-caustice, a gazelor lichefiate etc., se va face numai de catre unitatea care le-a incarcat. Se interzice remedierea acestor pierderi de catre personalul cailor ferate.

Art. 601. La trenurile de calatori incalzite cu abur, in perioada de incalzire, decuplarea acuplarilor flexibile sau a semiacuplarilor metalice dintre vagoane sau dintre sursa de incalzire si primul vagon, va fi facuta numai dupa ce s-au inchis ambele robinete frontale de abur.

Art. 602. La trenurile de calatori incalzite electric, conectarea si deconectarea cuplelor electrice este permisa numai dupa ce pantografele locomotivelor au fost coborate, iar RTV va primi de la mecanicul de locomotiva maneta inversorului de mers, maneta de incalzire a trenului si cheia de la cupla electrica, pe care le va pastra asupra sa pe toata durata conectarii/deconectarii cuplelor electrice de incalzire.

Art. 603. Este interzis a se descarca instalatia de frana a vagoanelor in mers prin tragerea sarmelor de actionare a valvelor de descarcare.

Art. 604. Cuplarea conductei generale de aer a trenului la instalatia fixa de aer comprimat se va face numai cu robinetele inchise, iar deschiderea robinetelor de aer va fi facuta numai dupa ce s-a verificat ca semiacuplarile de aer au fost bine fixate. Cuplarea si decuplarea semiacuplarilor de aer dintre vagoane va fi facuta numai cu robinetele inchise.

Art. 605. Personalul care executa suflarea sacilor colectori sau a suportilor distribuitoarelor de aer de la instalatia de frana a vagoanelor trebuie, ca inainte de demontarea dopului sacului colector, sa goleasca complet de aer instalatia de frana a vagonului respectiv.

Art. 606. Se interzice depistarea pierderilor de aer de la semiacuplari prin apropierea urechii de capetele acestora.

Art. 607. Inlocuirea sabotilor de frana sau executarea altor reparatii la timonerie vor fi facute numai dupa izolarea franei automate si golirea completa a aerului din instalatia de frana, fiind interzisa ocuparea, de catre personal, a pozitiei "calare" pe unul din firele caii.

Art. 608. Lucrarile de reparatii complexe care impun interventia simultana a doi sau mai multi angajati din echipa complexa, trebuie sa se execute sub supravegherea si indrumarea directa a conducatorului echipei sau a altui salariat competent, nominalizat de acesta.

Art. 609. Conducatorul locului de munca va urmari in permanenta starea spatiilor dintre linii, inlaturarea imediata a diferitelor obstacole, piese sau alte materiale din aceste zone, precum si marcarea locurilor periculoase.

Art. 610. Inainte de semnarea foii de parcurs pentru expedierea trenului, revizorul tehnic de vagoane trebuie sa se convinga personal ca angajatii din subordine au iesit dintre si de sub vagoane.

Art. 611. La revizia tehnica in tranzit personalul va trebui sa respecte, in mod riguros, normele de securitate a muncii aferente operatiilor din procesele tehnologice ia sosire si la compunere, precum si reglementarile stabilite prin P.T.E.

Art. 612. (1) Revizorul tehnic care insoteste trenul va ocupa in parcurs un loc intr-o ghereta de frana sau pe o platforma de frana, in buna stare, prevazuta cu balustrada de protectie.

(2) Este interzis a se ocupa gheretele de frana ale vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase. De asemenea, este interzisa ocuparea locului pe platformele de frana ale vagoanelor incarcate, la care incarcatura depaseste nivelul superior al balustradei, precum si in gheretele de frana suspendate.

Art. 613. In timpul parcursului, la supravegherea starii tehnice a vagoanelor din compunerea trenului, revizorul tehnic este necesar sa fie echipat corespunzator si nu trebuie sa se aplece in afara, pentru a nu fi lovit de instalatiile care se gasesc pe linie.

7.2. Manipularea si intretinerea in exploatare a echipamentului de pe vagoane

7.2.1.Instalatii electrice

Art. 614. Probarea instalatiei de incalzire de la vagoane la stand, in reviziile de vagoane si atelierele de reparat, cu ajutorul instalatiei fixe se va face in conformitate cu prevederile normelor specifice de protectie a muncii pentru instalatiile electrice, numai de personal instruit si autorizat in acest sens. Locul unde se executa proba trebuie imprejmuit si semnalizat corespunzator factorilor de risc de accidentare specifici instalatiilor electrice de inalta tensiune.

Art. 615. Toate verificarile, reviziile, interventiile si reparatiile la instalatia electrica de inalta tensiune de la vagoanele de calatori trebuie sa fie executate de o echipa compusa din doi salariati, dintre care unul va controla si supraveghea executarea operatiilor de catre celalalt.

Art. 616. Inceperea remedierii defectelor sau a strapungerilor care necesita intreruperea totala sau partiala a curentului electric nu se va efectua, decat daca:

- s-a facut o inchidere mecanica, care sa impiedice repunerea in circuit;

- s-a deconectat fisa I.T.;

- s-au ingradit locurile periculoase si au fost montate placute de avertizare;

- s-a verificat lipsa de tensiune cu ajutorul indicatorilor cu neon;

- au fost montate punerile la pamant mobile.

Art. 617. Manipularea, repararea, revizia, interventia si intretinerea instalatiilor electrice de pe vagoanele de calatori trebuie sa fie executate numai de catre personal de specialitate, instruit si autorizat in acest scop.

Art. 618. Personalul care realizeaza legarea cuplelor electrice de la vagoane sau executa alte operatii la instalatia electrica, trebuie sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile din normele de protectie a muncii specifice reviziei tehnice a vagoanelor la sosire, la compunere sau in tranzit, precum si normele specifice de protectie a muncii pentru instalatiile electrice.

Art. 619. In timpul preincalzirii si efectuarii probelor la instalatia de incalzire electrica se interzic urcarea sau coborarea in si din vagoane, precum si patrunderea sub vagoane a personalului.

Art. 620. Este interzis accesul persoanelor in garnitura sau pe langa aceasta, in momentul cuplarii-decuplarii garniturii la si de la priza de preincalzire.

Art. 621. Pe tot timpul pregatirii electrice a trenului este strict interzisa salubrizarea garniturii la interior si exterior, cat si alimentarea cu apa.

Art. 622. Se interzice folosirea instalatiei de inalta tensiune in conditii meteorologice nefavorabile (ploaie, viscol, descarcari electrice etc.), cu exceptia celor situate in spatii acoperite.

Art. 623. Este interzis lucrul la instalatiile electrice aflate sub tensiune.

Art. 624. Locul unde se executa proba la inalta tensiune a vagoanelor de calatori de la instalatiile fixe de I.T. vor fi semnalizate, optic si acustic, conform reglementarilor interne ale fiecarei unitati.

7.2.2. Instalatii de iluminat

Art. 625. Pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la instalatia electrica de iluminat a vagoanelor se vor respecta prevederile din prescriptiile tehnice si normele specifice de protectie a muncii elaborate pentru aceste instalatii.

Art. 626. Transportul acumulatoarelor se va face numai cu carucioare sau alte mijloace de transport prevazute cu cauciucuri la roti si dispozitive de asigurare contra caderii. Drumurile de circulatie precum si pasajele de trecere peste linii trebuie sa fie in buna stare. Manipulantii de acumulatoare sunt obligati sa poarte in timpul serviciului echipamentul individual de protectie necesar.

Art. 627. Scoaterea si introducerea acumulatoarelor in si din lazile de acumulatoare de la vagoane trebuie sa se execute simultan de cel putin doi muncitori.

Art. 628. La transportul generatoarelor de curent si al acumulatorilor, cu caruciorul sau alte mijloace de transport, se va merge numai cu fata in directia de mers, fiind interzis mersul inapoi si respectandu-se prevederile normelor specifice de protectie a muncii privind transportul pieselor grele.

7.2.3. Frana

Art. 629. Se interzice executarea oricarei interventii pentru remedierea defectiunilor la echipamentul franei automate a vagoanelor, daca nu s-a evacuat in prealabil tot aerul comprimat din intreaga instalatie.

Art. 630. La efectuarea probelor de functionare (probele statice) a dispozitivelor de antipatinaj ale instalatiei de frana, nu este permisa executarea altei lucrari la instalatia de frana.

Art. 631. Lucratorul care executa probele statice trebuie sa se convinga, inainte de a actiona dispozitivul de antipatinaj, ca nu se mai lucreaza la alte subansamble ale instalatiei de frana.

Art. 632. Demontarea si montarea distribuitoarelor de aer la si de la vagon, trebuie executate pe subansambluri avandu-se in vedere greutatea acestor piese, precum si volumul lor.

Art. 633. Este interzisa folosirea sculelor necorespunzatoare sau improvizate la demontarea si montarea pieselor componente ale distribuitoarelor de aer, releelor de presiune, regulatoarelor centrifugale si a dispozitivelor antipatinaj.

Art. 634. Demontarea si montarea tevii in care se gaseste mecanismul regulatorului automat de timonerie SAB, tip DRV, trebuie sa se faca numai de catre personal specializat, care va utiliza in mod obligatoriu dispozitivele de lucru necesare executarii acestor lucrari.

Art. 635. Este interzis a se trece la demontarea capacului tevii mecanismului de la regulatorul de timonerie SAB, tip DRV, fara a se asigura comprimarea si blocarea arcurilor de presiune cu ajutorul dispozitivului special, cunoscand ca cei care vor proceda altfel vor fi expusi pericolului de accidentare provocat de destinderea arcurilor mecanismului respectiv.

7.3. Manipularea, revizia si intretinerea in exploatare a diferitelor tipuri de vagoane

Art. 636. Manipularea si insotirea in parcurs si transpunerea vagoanelor trebuie sa se faca numai de personal instruit si autorizat in acest scop.

7.3.1.Vagoane basculante

Art. 637. Actionarea dispozitivului de basculare sau descarcare va fi executata numai dupa ce agentul care efectueaza operatia se convinge ca nu exista persoane atat in dreptul vagonului cat si al locului in care urmeaza a se face bascularea.

Art. 638. Agentul care efectueaza bascularea trebuie sa se plaseze in dreptul vagonului, astfel incat sa nu fie lovit de cutie sau de incarcatura din vagon in timpul bascularii.

Art. 639. Se interzice participarea, in acelasi timp, a doua persoane la manipularea dispozitivelor de basculare a vagoanelor.

Art. 640. Revizia tehnica si repararea vagoanelor basculante vor fi facute numai dupa ce s-a descarcat aerul comprimat din instalatia de basculare prin deschiderea robinetelor frontale de aer si dupa ce s-a asigurat instalatia contra bascularii.

Art. 641. Se interzice punerea la incarcare sau admiterea in circulatie a vagoanelor basculante care au dispozitivele de asigurare contra autodescarcarii cutiei vagonului, defecte sau neactionate corespunzator.

Art. 642. Se interzice alimentarea cu aer, atat in parcurs cat si in timpul stationarii, a instalatiei de basculare a vagoanelor, aceasta fiind permisa numai la liniile specializate.

7.3.2.Vagoane gondola

Art. 643. Se interzice ca la descarcarea vagoanelor gondola sa se actioneze intai mecanismul central de dezavorare a clapelor si apoi cel individual.

Art. 644. La constatarea defectelor, la revizie, la ungere sau la efectuarea lucrarilor de remediere a defectelor etc., cand este necesar sa se intre sub vagon, agentul care executa aceasta operatie va verifica in prealabil daca vagoanele sunt asigurate cu carligele de zavorare ale mecanismelor de asigurare.

Art. 645. Pentru executarea operatiilor de etansare sau de reetansare a cutiei vagoanelor gondola in vederea transportarii cerealelor sau a marfurilor pulverulente, angajatii vor folosi in mod obligatoriu scarile prevazute in acest scop.

Art. 646. (1) Se interzice efectuarea operatiilor de etansare sau reetansare a clapelor podelei prin intrarea sub cutia vagonului. Toate aceste operatii vor fi facute numai din interiorul cutiei.

(2) Se interzice etansarea sau reetansarea cand vagonul se af1a in raza de actiune a macaralelor de incarcare.

Art. 647. Se interzice intrarea sub vagoanele gondola cu dispozitiv cu arc volut, daca se constata ca bratul dispozitivului de readucere a clapei este blocat in pozitia deschis.

Art. 648. In caz ca este necesar sa se deschida clapele pentru diferite interventii, este necesar a se lua urmatoarele masuri prealabile:

- se va verifica, inainte de inceperea lucrarii, ca vagonul sa fie descarcat si daca este asigurata inchiderea clapei cu carligele de inchidere individuala. Numai dupa aceasta verificare se vor actiona, de la capetele vagonului, mecanismele de inchidere si de deschidere centralizata a clapelor, punandu-se in pozitia deschis;

- in timpul actionarii dispozitivului central se interzice intrarea persoanelor sub vagon sau stationarea lor in dreptul clapelor;

- daca natura lucrarilor cere deschiderea mecanismului de asigurare individuala a clapei, clapele vor fi sustinute de doi muncitori, de manerele ei, asigurandu-se in acest fel o deschidere lenta a acesteia, fara sa cada brusc.

Art. 649. Se interzice cuplarea a doua vagoane-gondola cu frana fata in fata, cu platforma de frana pe tampoane si care sunt prevazute cu inscriptia de a nu se cupla cap la cap.

7.3.3.Transpotul cimentului in vrac (Ucs)

Art. 650. Este interzisa intrarea in interiorul recipientului indiferent daca recipientul este gol sau incarcat.

Art. 651. In cazuri speciale este admisa intrarea in interiorul recipientului in scopul executarii unor lucrari de reparatii sau curatare, dar numai sub supravegherea directa si permanenta a conducatorului formatiei de lucru.

7.3.4.Vagoane cisterna

Art. 652. Instructajul de protectie a muncii al angajatilor care executa lucrari la vagoanele cisterna trebuie sa fie completat si cu Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice.

Art. 653. La executarea lucrarilor la vagoanele cisterna, angajatii trebuie sa foloseasca numai scule confectionate din materiale neferoase pentru a nu produce scantei generatoare de incendii sau explozii.

Art. 654. (1) Interventiile in interiorul cazanului vagoanelor cisterna si la ventilul central de siguranta trebuie sa se execute de cel putin doi angajati din care, unul trebuie sa stea pe platforma cazanului supraveghind fiecare miscare a celuilalt.

(2) Angajatul care intra in cazan trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala specifici situatiei si activitatii desfasurate.

Art. 655. Se interzice personalului sa viziteze interiorul cazanului de la vagonul cisterna, prin introducerea capului in doma fara ca in prealabil sa-si fi pus masca de protectie a cailor respiratorii, prevazuta cu cartus corespunzator gazelor care se pot degaja.

Art. 656. In timpul noptii la lucrarile de revizuire, etansare si reparare a vagoanelor cisterna, personalul trebuie sa foloseasca lampi electrice cu tensiune redusa, nepericuloasa.

Art. 657. Mersul pe platforma rampelor de incarcare precum si pe platformele domelor vagoanelor cisterna, urcarea si coborarea scarilor rampelor si ale vagoanelor cisterna trebuie sa se faca cu mare atentie, numai dupa ce s-a verificat daca acestea sunt in buna stare.

Art. 658. La vagoanele cisterna pentru transportul gazelor lichefiate sub presiune si a substantelor periculoase, lucrarile de revizie, etansare si reparatii vor fi executate numai de personalul specializat al proprietarului incarcator al marfii. Se interzice executarea acestor activitati de catre personalul C.F.

Art. 659. In parcurs, in cazul depistarii de scurgeri de substante periculoase si/sau emanatii de gaze, personalul transportatorului va aviza imediat pe proprietarul incarcator al marfii, precum si organele abilitate pentru interventie, neutralizare, limitare a urmarilor si cercetare a cauzelor care au generat evenimentul (MMPS-DPM-ITM, Ministerul Public -Parchetul, M.I.- Politia T.F., MLPAT - Agentia pentru Protectia Mediului, Statul Major al Apararii Civile etc.). Interventia in acest caz se va face numai de personal specializat, instruit si dotat corespunzator acestui scop, din afara structurilor C.F. Pana la venirea organelor abilitate, personalul C.F. va lua masuri de delimitare si marcare a zonei calamitate, va interzice circulatia auto si pietonala, dupa caz.

Art. 660. Este interzisa luarea in primire a vagoanelor cisterna goale care au transportat produse petroliere si/sau substante periculoase care nu corespund din punctul de vedere al echiparii tehnice (ventile lipsa, vane care nu se inchid, capace deschise, blinduri nemontate, dispozitive de siguranta lipsa, incomplete sau defecte etc.), conform prevederilor din conventiile care se vor incheia cu beneficiarul.

7.3.5. Transportul autoturismelor

Art. 661. Executarea operatiilor prevazute in procesele tehnologice legate de pregatirea pentru: incarcarea, descarcarea, coborarea, ridicarea si asigurarea capatul ui mobil al platformei superioare, precum si manipularea, repararea si intretinerea vagoanelor etajate pentru transportul autoturismelor, trebuie sa se faca numai de personal calificat si instruit in acest scop.

Art. 662. In timpul ridicarii sau coborarii platformei superioare, cand platforma cu sau fara sarcina este suspendata pe cabluri, este interzis accesul persoanelor pe cele doua platforme.

Art. 663. Este interzis accesul pe platformele vagonului si in autoturisme pe timpul transportului, al stationarii si al efectuarii operatiilor de incarcare/descarcare. Deplasarea pe platforme si in zona de incarcare/descarcare se va face cu deosebita atentie pentru a se evita pericolul de accidentare.

Art. 664. Incarcarea/descarcarea vagoanelor pentru transportul autoturismelor se va face numai in locuri special amenajate si semnalizate, in afara zonei de influenta a liniei de contact.

Art. 665. (1) Incarcarea/descarcarea si asigurarea contra deplasarii pe timpul transportului a autoturismelor se va face de proprietarul marfii, sub supravegherea si indrumarea personalului autorizat al C.F.

(2) Asigurarea autoturismelor pe platformele vagoanelor se va face cu dispozitivele de calare, dar numai dupa ocuparea pozitiei stabilite, oprirea motorului, introducerea intr-o treapta de viteza si tragerea franei de mana.

Art. 666. Pe platformele vagonului trebuie sa se mentina o perfecta stare de curatenie, inlaturandu-se posibilitatile de alunecare si derapare. Pe timp friguros se vor inlatura chiciura, gheata si/sau zapada, iar calea de rulare va fi acoperita cu materiale antiderapante (rumegus, nisip etc.).

Art. 667. Este interzisa utilizarea instalatiilor de incarcare/descarcare care nu sunt verificate si autorizate ISCIR.

Art. 668. Deservirea instalatiilor de incarcare/descarcare actionate electric va fi efectuata numai de personal instruit si autorizat in acest sens.

Art. 669. In caz de vizibilitate redusa (ceata, viscol, ninsoare, ploaie etc.), conducatorul direct al personalului care efectueaza incarcarea/descarcarea este obligat sa posteze agenti de semnalizare care, prin semnale stabilite si cunoscute, sa dirijeze operatiile respective.

Art. 670. Nu se admite circulatia vagonului cu peretii in pozitie orizontala. In acest scop se verifica daca peretii frontali, inferiori si superiori, sunt in pozitie verticala si asigurati cu carlige.

7.4. Transpunerea vagoanelor

Art. 671. Operatiile de transpunere a vagoanelor vor fi executate folosindu-se numai dispozitive, omologate si autorizate, de ridicat vagoane, actionate mecanic sau manual. Personalul care deserveste instalatiile si dispozitivele pentru transpunerea vagoanelor va fi instruit si autorizat pentru aceste activitati, inclusiv ISCIR.

Art. 672. Se interzice stationarea persoanelor sub vagoanele ridicate in vederea transpunerii.

Art. 673. In cazul cand se impune manipularea boghiurilor vagonului transpus sau a boghiurilor care vor fi montate cu ajutorul macaralelor, se interzice stationarea persoanelor in raza de actiune a macaralei.

Art. 674. In depozit boghiurile vor fi asigurate pentru a nu se deplasa pe linie.

Art. 675. Executarea manevrelor de introducere sau de scoatere a boghiurilor la si de la liniile de transpunere trebuie sa se faca dupa ce toti muncitorii au fost instiintati despre aceasta si au iesit de sub vagoane. Impingerea boghiurilor se va face numai din afara firelor caii, de cadrul boghiului.

7.5. Curatarea, spalarea si dezinfectarea vagoanelor

Art. 671. Operatiile de transpunere a vagoanelor vor fi executate folosindu-se numai dispozitive, omologate si autorizate, de ridicat vagoane, actionate mecanic sau manual. Personalul care deserveste instalatiile si dispozitivele pentru transpunerea vagoanelor va fi instruit si autorizat pentru aceste activitati, inclusiv ISCIR.

Art. 672. Se interzice stationarea persoanelor sub vagoanele ridicate in vederea transpunerii.

Art. 673. In cazul cand se impune manipularea boghiurilor vagonului transpus sau a boghiurilor care vor fi montate cu ajutorul macaralelor, se interzice stationarea persoanelor in raza de actiune a macaralei.

Art. 674. In depozit boghiurile vor fi asigurate pentru a nu se deplasa pe linie.

Art. 675. Executarea manevrelor de introducere sau de scoatere a boghiurilor la si de la liniile de transpunere trebuie sa se faca dupa ce toti muncitorii au fost instiintati despre aceasta si au iesit de sub vagoane. Impingerea boghiurilor se va face numai din afara firelor caii, de cadrul boghiului.

7.5. Curatarea, spalarea si dezinfectarea vagoanelor

Art. 676. Curatarea, spalarea si dezinfectarea vagoanelor de marfa, de calatori si a vagoanelor cisterna vor fi facute numai in statiile de spalare amenajate si dotate, in conformitate cu procesul tehnologic stabilit corespunzator metodei de spalare utilizate.

Art. 677. (1) Liniile la care se vor executa spalarea si curatarea vagoanelor trebuie sa fie acoperite, pe timpul cand se efectueaza operatiile respective, printr-un sabot de deraiere si prin discuri rosii. In conditii meteorologice nefavorabile, cu vizibilitate redusa si pe timpul noptii, acoperirea se va completa in mod obligatoriu, cu felinare cu lumina rosie.

(2) Se interzice cu desavarsire spalarea vagoanelor la exterior cu jet de apa sau alimentarea pe la partea superioara, sub reteaua electrica de contact sau in zona de actiune a acesteia.

Art. 678. Atat instalatiile mecanizate de spalare cat si utilajele pentru curatare vor fi folosite cu respectarea riguroasa a instructiunilor din cartea lor tehnica si a instructiunilor proprii de protectie a muncii.

Art. 679. Pe timpul manevrarii garniturilor de tren prin statia de spalare este interzis personalului sa se urce din mers sau sa se posteze in fata usilor sau ferestrelor accidental deschise. Usile si ferestrele vagoanelor vor fi inchise obligatoriu, inainte de introducerea vagoanelor la statia de spalare.

Art. 680. Se interzice curatarea scrumierelor si a cutiilor de resturi prin introducerea mainii in interiorul lor.

Art. 681. Statia de spalare trebuie sa fie iluminata corespunzator, prevazuta cu un indicator de limitare a vitezei de trecere a trenului cat si cu un indicator de gabarit.

Art. 682. La terminarea operatiilor de salubrizare a vagoanelor personalul este obligat sa inlature materialele, piesele, sculele, dispozitivele din zona unde si-a incheiat activitatea si sa le depoziteze la locurile stabilite.

Art. 683. Este interzis sa se faca interventii la instalatia electrica de forta a statiei de spalare in timpul folosirii acesteia.

Art. 684. Exploatarea statiilor de spalare, curatare si dezinfectare va fi efectuata numai de personal instruit si autorizat, dotat cu echipamentul individual de protectie corespunzator factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala, cu respectarea stricta a instructiunilor tehnice de utilizare si a normelor proprii de protectie a muncii.

Art. 685. Pentru salubrizarea si/sau dezinfectarea vagoanelor se vor utiliza numai substante, materiale si produse omologate, pentru a se evita posibilitatea accidentarii si/sau imbolnavirii profesionale, iar personalul va purta echipamentul individual de protectie necesar.

Art. 686. Furtunul pentru apa cu care se va executa spalarea, precum si restul sculelor folosite la aceasta operatie trebuie sa fie in stare tehnica corespunzatoare.

Art. 687. La spalarea cu apa calda se va avea in vedere ca jetul de apa sa nu fie dirijat in directia altor persoane.

7.5.1.Vagoane de calatori

Art. 688. Trecerea dintr-un vagon intr-altul peste placile de intercomunicatii, precum si la urcarea in vagon pe scari, trebuie sa se faca cu atentie, pentru a se evita alunecarea.

Art. 689. Pentru spalarea si curatarea peretilor exteriori de la vagoanele de calatori vor fi folosite scari omologate, in buna stare, care vor fi bine fixate pentru a nu aluneca pe pamant sau pe vagon. In tot timpul cat se efectueaza spalarea la exterior, trebuie sa se ia masuri instructionale ca la grupul de vagoane respectiv sa nu se execute nici un fel de miscare.

Art. 690. Salubrizarea vagoanelor de calatori se va efectua numai la liniile special amenajate si destinate pregatirii tehnico-sanitare, iar reziduurile rezultate vor fi depozitate in locurile special amenajate, dotate si semnalizate corespunzator.

7.5.2.Vagoane de marfa

Art. 691. La curatarea si spalarea vagoanelor de marfa, inainte de inceperea lucrarilor, personalul trebuie sa verifice starea si modul de asigurare ale usilor, obloanelor si pieselor din inventarul vagonului.

Art. 692. Mersul de-a lungul liniei de spalare, precum si urcarea in vagoane trebuie sa se faca cu atentie deosebita, pentru a se evita caderea sau alunecarea personalului.

Art. 693. Iluminatul se va realiza numai cu lampi electrice portative alimentate la tensiunea de 12 V sau 24 V.

Art. 694. Este interzisa intrarea personalului in spatii inchise, pentru efectuarea operatiilor de spalare sau curatare, inainte de a se face aerisirea si verificarea, de catre cei autorizati si nominalizati prin instructiunile proprii de protectie a muncii, ca in interior nu se mai gasesc gaze (toxice si/sau explozive), aflate in concentratii periculoase.

8. VAGOANE

8.1. Introducerea si pregatirea vagoanelor

Art. 695. Liniile aferente executarii reparatiilor cu detasare a vagoanelor la centrele de reparatii, trebuie sa fie prevazute cu saboti de deraiere si discuri rosii.

Art. 696. Inainte de inceperea reparatiilor la centrele de reparatii sau la atelierele de zona trebuie sa se departeze vagoanele intre ele cu cel putin 2 m. Vagoanele trebuie sa fie asigurate la roti, in ambele sensuri, cu pene.

Art. 697. Toate vagoanele inainte de a fi introduse in incinta unitatii pentru reparat, trebuie curatate, spalate si dezinfectate, iar iarna trebuie sa fie curatate de zapada si gheata.

Art. 698. Toate lucrarile la vagoane trebuie executate de salariati instruiti in acest scop, cu aprobarea si conducerea conducatorului formatiei de lucru. La lucrarile cu grad sporit de dificultate conducatorul formatiei de lucru trebuie sa supravegheze aceste lucrari.

Art. 699. Manevra vagoanelor in incinta unitatii reparatoare si pe fluxul tehnologic va fi facuta de personal instruit si autorizat, numarul celor care trebuie sa execute manevra fiind stabilit de catre conducerea sectiei.

Art. 700. Inainte de inceperea repararii cisternelor trebuie sa se efectueze controlul asupra modului de executare a curatarii, degajarii si neutralizarii acestora.

Art. 701. Vagoanele cisterna incarcate cu produse petroliere care nu prezinta defectiuni la cazan sau la partile aferente din interiorul sau exteriorul acestuia vor fi reparate folosind scule antiscantei respectand normele de prevenire si stingere a incendiilor.

Art. 702. La revizia cazanelor si domelor cisternelor care nu au scari proprii trebuie folosite scarile mobile speciale.

Art. 703. Se interzice indreptarea fundurilor sau a partilor laterale turtite ale cazanelor prin incalzirea partii turtite si prin lovirea din interior cu ciocane sau prin indreptarea cu vinciuri.

Art. 704. Angajatii insarcinati cu supravegherea si indrumarea echipelor care executa reparatia cu detasare la centrele de reparatii sau la atelierele de zona trebuie sa verifice, inainte de executarea manevrelor, iesirea angajatilor care lucreaza sub si intre vagoane.

Art. 705. Vehiculele in miscare pe liniile de reparatie nu vor depasi viteza stabilita de conducerea unitatii. Vehiculele defecte vor fi controlate daca se pot pune in miscare fara pericol.

8.1.1. Repararea sasiului si a cutiei vagonului

Art. 706. Este interzisa miscarea sau ridicarea de pe osii a vagonului fara supravegherea conducatorilor formatiilor de lucru.

Art. 707. Miscarea si ridicarea de pe osii a vagonului se va efectua numai dupa indepartarea salariatilor din jur, de pe vehicul sau de sub el.

Art. 708. Este interzis a se lucra la sasiu in timp ce acesta se afla suspendat in carligul macaralei.

Art. 709. La trecerea vagoanelor de pe un post de lucru pe altul, precum si in momentul ridicarii si coborarii lor, nu se admit nici un fel de lucrari la vagon sau la interiorul lui. Maistrii sau conducatorii formatiei de lucru trebuie sa conduca si sa supravegheze aceste lucrari.

Art. 710. In cazul ridicarii vagonului folosind doua vinciuri, conducatorul formatiei de lucru va coordona actionarea simultana a acestora.

Art. 711. Nu este admis a se utiliza mecanisme de ridicat defecte sau al caror termen de revizie scadent a expirat.

Art. 712. Actionarea vinciului in timpul ridicari, trebuie sa se faca cu atentie urmarindu-se ca dispozitivele de blocare sa fie in pozitie de functionare. Pozitia vinciului in timpul ridicarii vagonului trebuie sa fie verticala.

Art. 713. Pozitia lucratorilor care actioneaza vinciurile trebuie sa fie in afara spatiului acoperit de vagon si de vinci.

Art. 714. Demontarea si montarea asterelei la vagoane trebuie sa fie executata cu ajutorul carucioarelor special destinate acestui scop. Se interzice in toate cazurile, folosirea scarilor duble cu scanduri asezate pe ele.

Art. 715. La repararea vagoanelor cu pereti rabatabili, cand nu se poate lucra cu peretii lasati, se asigura ridicarea peretilor.

Art. 716. Inainte de folosirea scarilor se va verifica daca acestea prezinta siguranta in utilizare si daca sunt prevazute cu varfuri de fier sau saboti contra alunecarii.

Art. 717. Pentru executarea lucrarilor la acoperisul vagoanelor vor fi luate masuri contra caderii de la inaltime (ex. peroane cu balustrade).

Art. 718. Capetele scarilor care se reazema pe pardoseala vor fi blocate contra alunecarii.

Art. 719. Lucrarile care se executa la partile exterioare ale vagonului si pe acoperisul acestuia la burduf etc. vor fi facute numai de pe platforme cu balustrade sau scari.

Art. 720. Se interzice demontarea si montarea provizorie a usilor la vagon ca si a scarilor de urcare si coborare din vagon.

Art. 721. Se interzice lucrul la cutia vagonului stand pe tampoanele acestuia.

Art. 722. Este interzis a lucra pe acoperisul vagonului in timp ce se lucreaza la partea inferioara a acestuia in zona respectiva.

Art. 723. In conditii meteorologice nefavorabile (vant puternic, ploaie, etc.) se va lucra la acoperisul vagonului numai in hale acoperite. La montarea acoperisului vagonului, sunt interzise orice lucrari la vagon sau in apropierea lui.

Art. 724. Este interzisa urcarea in vagoane sau pe acoperisul lor, cand acestea sunt ridicate pe vinciuri.

Art. 725. Coborarea pieselor demontate sau a sculelor de pe acoperisul vagoanelor trebuie sa fie facuta sub supraveghere. Aruncarea pieselor de pe acoperis este permisa numai cu anuntarea celor din jur si indepartarea lor.

Art. 726. Se interzice circulatia dintr-un vagon in altul, daca acestea nu au placile de intercomunicatie suprapuse.

Art. 727. Urcarea si coborarea de pe vagoanele ridicate de pe boghiuri este permisa numai cu ajutorul scarilor construite in acest scop.

Art. 728. Drumurile de acces (la locurile de lucru, la magazie, la atelierele anexa, la depozitul de materiale etc.) trebuie sa fie nivelate si libere, astfel incat circulatia si transportul sa se poata face in conditii normale. Intre liniile de lucru trebuie sa existe podete de trecere libere.

Art. 729. Curatarea diverselor subansamble si piese prin folosirea diferitelor substante chimice (var, soda caustica, etc.) poate fi executata numai cu respectarea instructiunilor elaborate pentru fiecare din aceste substante.

Art. 730. Pentru fierberea si spalarea pieselor murdare ale vagoanelor, cisternelor, in ateliere trebuie sa fie amenajate incaperi separate, izolate si dotate cu bai in acest scop.

Art. 731. Baile de fierbere trebuie sa fie dotate cu instalatii de aspiratie a aburului si a gazelor care se degaja de la suprafata solutiei si cu dispozitive pentru inchidere a bailor la partea superioara.

Art. 732. Toate robinetele conductelor de apa, de abur si conductele care deservesc baile de fierbere trebuie vopsite in culorile conventionale.

Art. 733. Gropile si canalele de langa bai trebuie sa fie acoperite bine cu capace mobile.

Art. 734. Angajatii care executa spalarea pieselor cu jet trebuie sa fie izolati de locul de asezare a pieselor printr-un paravan impermeabil.

Art. 735. Curatarea pieselor de murdarie si de vopsea veche trebuie sa se faca intr-un loc amenajat si cu ventilatie corespunzatoare. Salariatii trebuie sa poarte masca cu filtru contra prafului fin, daca concentratia de praf la locul de munca depaseste limitele admise.

Art. 736. In timpul cand in vagon se lucreaza cu materiale inflamabile, se vor deschide usile si ferestrele, iar pe usile de intrare in vagon se vor pune placute avertizoare: "ATENTIE! SE LUCREAZA CU SUBSTANTE INFLAMABILE". Lucrarile vor fi executate numai sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 737. Inainte de a se incepe lucrul cu substante inflamabile in vagon, vor fi intrerupte sursele de alimentare a vagonului cu energie electrica si vor fi indepartate sursele cu flacara deschisa.

Art. 738. Se interzice efectuarea simultana a lucrarilor de curatire cu substante inflamabile in vagon atunci cand se executa operatii la care se utilizeaza flacara deschisa, fumat, lampa cu benzina, etc. si probe electrice.

Art. 739. Se interzice montarea geamurilor in ramele ferestrelor prin presarea cu mana.

Art. 740. Se interzice montarea provizorie a suporturilor de bagaje, a capacelor rabatabile de la platforme, a lampilor electrice, care pot provoca accidente prin caderea lor.

Art. 741. Se interzic lucrarile la plafon folosindu-se improvizatii (bidoane goale, banci si rezematori de brat etc.); in acest scop vor fi folosite scari.

Art. 742. Se interzice folosirea lampilor portative fara globuri si cosuri protectoare.

Art. 743. Se interzice transportul si manipularea materialelor degresante in vase deschise si care nu sunt prevazute in tehnologia de curatire a vagoanelor.

Art. 744. La vagoanele autodescarcatoare, in zona de lucru sub vagon, este obligatoriu sa se asigure si sa se blocheze clapetele cu sisteme individuale si colective de inchidere.

Art. 745. Spalarea instalatiilor de incalzire a vagoanelor, precum si efectuarea probei hidraulice a cazanelor cu abur si cu apa de la vagoane pot fi executate numai daca exista pardoseli impermeabile si canale de scurgere si numai in afara zonei de influenta a retelei electrice de contact.

Art. 746. Lucratorii vor fi admisi la lucrari in interiorul cisternelor numai daca corespund din punct de vedere medical.

Art. 747. Este interzisa executarea lucrarilor la cald (nituire, sudare, etc.) atat in interiorul, cat si. la exteriorul cazanelor-cisterna cu care s-au transportat carburanti lichizi, daca nu au fost supuse unei pregatiri speciale (curatire, aburire, spalare, degazare, etc.) si daca la analiza aerului a rezultat o concentratie de gaze si vapori care prezinta pericol de explozie.

Art. 748. La lucrarile din interiorul cazanelor cisternelor lucratorii vor fi supravegheati permanent de catre seful formatiei de lucru sau de catre un salariat desemnat, care va sta la gura de intrare pentru a interveni imediat in caz de nevoie. In timpul cat se lucreaza in interiorul cazanelor sau al vagoanelor cisterna, se va asigura ventilarea.

Art. 749. Se interzice mutarea si deplasarea cisternelor cu rezervoarele nefixate.

Art. 750. Se interzice incalzirea cu flacara a cisternelor incarcate cu pacura sau cu ulei, pentru subtierea continutului. Se interzice fumatul si utilizarea flacarii deschise in preajma cisternelor incarcate cu produse petroliere (si in mod special cu benzina), ca si in preajma vagoanelor incarcate cu materii explozive.

Art. 751. La lucrarile de asamblare, verificarea supra-punerii orificiilor pieselor ce urmeaza sa fie asamblate se face numai cu tije metalice. Este interzis a se face aceasta operatie cu degetul.

Art. 752. La taierea capetelor niturilor cu scule manuale sau pneumatice trebuie folosita ingradirea cu paravane.

Art. 753. Aducerea niturilor incalzite la locul de nituire trebuie sa se faca cu ajutorul sculelor si dispozitivelor destinate in acest scop, fiind interzisa aruncarea niturilor incalzite spre locul de nituire.

Art. 754. Toate tipurile de mecanisme de ridicat (vinciuri, etc.) folosite pentru ridicarea vagoanelor trebuie sa fie conforme cu conditiile din prescriptiile tehnice al ISCIR.

Art. 755. Inainte ca vagonul sa fie introdus la locul de ridicare se va asigura gabaritul de libera trecere, iar angajatii din jurul liniei unde urmeaza sa se faca manevra vor fi avertizati si indepartati din gabaritul liniei.

Art. 756. Este interzisa folosirea transbordoarelor la manevra vagoanelor pe flux, daca organele de masini in miscare nu sunt prevazute cu aparatori de protectie la ambele capete.

Art. 757. Este interzisa trecerea peste liniile de prelungire a transbordorului.

Art. 758. Orice manevra cu transbordorul va fi insotita de o avertizare optica sau acustica in timpul efectuarii ei.

8.2. Ridicarea si lasarea vagoanelor

Art. 759. Podurile rulante folosite la ridicarea vagoanelor trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de prescriptiile tehnice ISCIR.

Art. 760. In cazul ridicarii vagoanelor de calatori cu podurile rulante, vor fi folosite dispozitive de prindere certificate, pe ambele parti ale vagonului, corespunzatoare cu sarcina de ridicare a podului. Este interzisa prezenta lucratorilor in si sub vagoane.

Art. 761. In cazul folosirii mecanismelor de ridicat cu actionare electrica (vinciurilor electrice) la ridicarea vagoanelor, acestea vor trebui sa indeplineasca conditiile impuse de cartea tehnica.

Art. 762. Este interzisa efectuarea diferitelor lucrari cu mentinerea vagoanelor in carligele podurilor rulante.

Art. 763. Introducerea boghiurilor purtatoare sau a dispozitivelor de suspendare a vagonului se va face in afara gabaritului liniei.

Art. 764. Este interzisa potrivirea cu mana a pivotului in crapodina in timpul lasarii vagonului. Aceasta se va face cu o scula adecvata, manipulata din afara gabaritului.

Art. 765. In timpul scoaterii penei sau a piulitei pivotului boghiului, este interzisa miscarea vagonului.

8.3.Repararea boghiului si a aparatului de rulare

Art. 766. Demontarea si montarea tragatorilor balansierei se va efectua numai cu dispozitiv de asigurare contra caderii puntii-cutit.

Art. 767. La probarea axelor triunghiulare sau a buloanelor tragatoare nu se va sta in fata standului ci lateral de el.

Art. 768. Este interzis a se lucra la demontarea boghiului cand acesta se afla suspendat in carligul macaralei.

Art. 769. Pentru a evita destinderea necontrolata a arcurilor spirale se interzice aruncarea acestora.

Art. 770. In timpul ridicarii cadrului boghiului de pe roti, angajatii care au lucrat la demontare vor sta la o distanta de siguranta, pentru a nu fi loviti de arcurile comprimate.

Art. 771. Angajatii care lucreaza in cadrul atelierului boghiuri si efectueaza operatii de legare a sarcinilor in carligul podurilor rulante sau macaralelor vor fi autorizati in acest scop.

Art. 772. Canalele de lucru vor fi acoperite cu podete la capetele frontale ale vagonului sau boghiurilor cand se lucreaza pe acestea.

Art. 773. Se interzice transportarea cadrelor pe boghiuri si a containerelor pe deasupra muncitorilor, utilajelor, instalatiilor electrice si tuburilor de oxigen.

Art. 774. Transportul osiilor montate se va efectua numai prin rostogolire din afara liniei, evitandu-se zonele cu gabarit redus.

Art. 775. Pentru incercarea arcurilor elicoidale, presele folosite vor fi verificate si se va verifica daca organele de masini in miscare au aparatori de protectie.

Art. 776. La demontarea traversei dansante, arcurile si amortizoarele vor fi lasate sa cada libere; se interzice sustinerea lor cu mana.

Art. 777. In timpul montarii si demontarii boghiului, angajatii care lucreaza la diferite operatii vor fi in asa fel organizati incat sa nu se incomodeze reciproc.

Art. 778. Preincalzirea bandajelor se va face sub supraveghere permanenta. Se interzice folosirea improvizatiilor pentru sprijinirea osiilor.

Art. 779. Manevrarea dispozitivului de incalzire a bandajelor se va face cu macaraua.

Art. 780. Se interzice accesul persoanelor straine in zona de sudura.

Art. 781. Manevrele de ridicare si coborare a dispozitivului de basculare vor fi facute de angajati desemnati pentru efectuarea acestei operatii.

Art. 782. Inainte de pornirea standului se va verifica daca nu sunt conducte rupte sau fisurate precum si starea partilor fixe si a celor in miscare ale standului, inclusiv montarea aparatorilor de protectie.

8.4. Repararea aparatelor de tractiune, legare si ciocnire

Art. 783. Se interzice ridicarea tampoanelor cu ajutorul mainilor sau diverse improvizatii.

Art. 784. Este interzisa demontarea tampoanelor in piese componente, in timp ce ele se af1a pe vagon.

Art. 785. In timpul demontarii placii de baza a tamponului, se va lucra in pozitie laterala.

Art. 786. Dupa demontarea tampoanelor este interzis ca piesele componente sa fie depozitate astfel incat sa blocheze spatiile de lucru, caile de circulatie, etc.

Art. 787. Este interzisa stationarea sub tampon in timpul montarii sau demontarii acestuia la si de la vagon.

8.5. Repararea instalatiei de frana

Art. 788. In timpul efectuarii probelor de franare sau de defranare este interzisa atingerea pieselor timonerie, de frana in miscare.

Art. 789. Este interzis sa se efectueze probe pe standuri necertificate (neomologate).

Art. 790. Verificarea sistemului de alarma se va efectua numai cu valva in pozitie izolata; in timpul efectuarii acestei probe, angajatii vor fi indepartati din apropierea clapetei. Totodata nu este permis accesul angajatilor la instalatia de frana sub vagon.

Art. 791. La curatarea conductelor, este interzis sa se stea in dreptul jetului de aer care se evacueaza din conducta curatata.

Art. 792. Verificarea etanseitatii instalatiei de franare se va face numai cu solutie de sapun.

Art. 793. In timpul efectuarii probelor la instalatia de frana, se interzice accesul persoanelor fara atributii de serviciu.

8.6. Repararea instalatiei de incalzire

Art. 794. Coborarea pieselor componente ale instalatiei de incalzire demontate din vagon se va face cand nu se lucreaza in zona respectiva.

Art. 795. Manipularea pieselor si a conductelor lungi se va face in asa fel incat sa nu atinga instalatiile si tablourile electrice sub tensiune.

Art. 796. Ridicarea rezervoarelor de apa pe scari se va face numai de pe platforme cu balustrade, folosindu-se instalatii de ridicat, fiind interzise improvizatiile.

Art. 797. Inainte de efectuarea probelor cu abur, se va indeparta personalul muncitor din jurul vagonului.

Art. 798. La manipularea tevilor nu se vor introduce degetele in interiorul acestora.

Art. 799. Tevile incalzite pentru a fi curbate vor fi manipulate numai din zona neincalzita.

Art. 800. Dupa sudarea tevilor sau indoirea acestora se va semnaliza locul de depozitare a lor cu o placuta avertizoare.

Art. 801. Este interzis ca racirea tevilor calde cat si a altor piese metalice incalzite sa se faca prin introducerea brusca a acestora intr-un bazin cu apa rece.

Art. 802. Capetele tevilor ramase in urma diverselor lucrari, se vor depozita in containere si se vor evacua periodic.

8.7. Degresarea si decaparea ansamblelor si pieselor

Art. 803. (1) Degresarea si decaparea pieselor se va face numai in locuri special amenajate in acest scop si dotate cu instalatie de ventilatie.

(2) Instalatiile si utilajele electrice, din incaperile unde se efectueaza degresarea pieselor cu substante inflamabile, vor fi de tip antiexploziv.

(3) Locurile de munca unde se folosesc substante acide sau bazice, vor fi dotate cu substante neutralizante, in functie de substantele folosite la operatia de degresare.

Art. 804. In incaperile in care exista bai cu substante degresante inflamabile este interzisa utilizarea flacarii deschise. Acestea vor fi prevazute cu capace din metal.

Art. 805. Pe usile de acces in incaperile unde se folosesc produse petroliere pentru degresare, se vor monta placi avertizoare si de interdictie.

Art. 806. Inainte de introducerea vagoanelor la decapare se vor lua masuri de evacuare a personalului din interiorul acestora.

Art. 807. Salariatii care lucreaza cu substante inflamabile vor fi dotati cu echipament de lucru din bumbac.

Art. 808. La decaparea in bai deschise se va verifica integritatea balustradelor de protectie si dotarea cu gratare.

8.8. Stand pentru probe electrice pe vagon

Art. 809. Incercarile efectuate pe standul de proba sunt permise numai angajatilor care au ca atributii de serviciu aceasta.

Art. 810. Este interzis accesul persoanelor care nu au atributii de serviciu in standul de proba, in timpul incercarilor.

Art. 811. Inainte de inceperea probelor in standul de inalta tensiune, usile de intrare in stand vor fi inchise.

Art. 812. Este interzis lucrul la standul de proba atunci cand acesta prezinta defectiuni la instalatia de semnalizare optica si acustica. Semnalele acustice vor fi date inainte de efectuarea probei propriu-zise, iar semnalizarea optica va ramane in functie pana la intreruperea probelor.

Art. 813. Standul de proba va avea pe pardoseala covoare din cauciuc electroizolante si va avea legata la pamant intreaga instalatie.

Art. 814. Spatiul in care se face proba de strapungere a izolatiei trebuie sa fie imprejmuit.

Art. 815. In timpul efectuarii probelor de strapungere se va opri orice activitate in stand, iar la intrari si pe imprejmuirea de protectie vor fi, montate placute avertizoare.

Art. 816. Vagoanele introduse la proba vor fi asigurate impotriva deplasarii necomandate.

Art. 817. Comenzile de reglare a tensiunii se vor da prin semne conventionale sau prin comunicare interfonica, fiind interzis a se vorbi tare sau a se striga in stand.

Art. 818. Este interzis a se schimba montajele in timp ce vagonul sau standul sunt sub tensiune.

Art. 819. Orice interventie de cuplare sau de decuplare in stand privind probele de inalta tensiune, se va face numai de catre operatorul de la pupitrul de comanda.

Art. 820. Toate manevrele in stand se vor executa de doi angajati, din care unul executa comenzile, iar celalalt supravegheaza obligatoriu modul cum sunt realizate acestea.

Art. 821. Inainte de inceperea probelor, angajatii care lucreaza in stand sunt obligati sa se prezinte la locul de refugiu unde vor ramane pana la comunicarea conducatorului standului ca se poate intra in vagon.

8.9. Vopsirea materialului rulant

Art. 822. Activitatea de vopsire a materialului rulant se va executa conform Normelor specifice de securitate a muncii pentru vopsire si instructiunilor specifice locului de munca.

9. DE INTRETINERE A CAII

Art. 823. Angajatul caruia i se incredinteaza conducerea unei echipe sau formatii de lucru (prin decizie scrisa) va raspunde de respectarea prevederilor de protectie a muncii aferente lucrarii respective, precum si de organizarea, indrumarea si supravegherea acestora.

9.1. Unelte si scule specifice

Art. 824. Se interzice executarea lucrarilor de reparatie la instalatia electrica, la masinile de cale si la uneltele de mana, atat timp cat acestea se afla sub tensiune. Toate cablurile aflate sub tensiune trebuie protejate impotriva deteriorarilor.

Art. 825. Utilajele portabile actionate electric sau pneumatic vor fi prevazute cu dispozitive sigure pentru fixarea acestora precum si cu dispozitive care sa impiedice functionarea lor necomandata.

Art. 826. Este interzisa folosirea uneltelor de mana improvizate, ca si a celor cu suprafete de percutie deformate, inflorite sau stirbite.

Art. 827. Cozile si manerele uneltelor de mana trebuie sa fie bine fixate, cu pene corespunzatoare (metalice), sa fie netede si fara fisuri.

Art. 828. Toate organele mecanice in miscare ale utilajelor portabile, cu actionare electrica sau pneumatica, dispozitivele de protectie vor fi verificate inainte de folosire, daca sunt in stare corespunzatoare.

Art. 829. Angajatii care manipuleaza utilaje actionate electric vor folosi in timpul lucrului materiale si echipamente electroizolante corespunzatoare si verificate PRAM.

Art. 830. Uneltele de mana vor fi controlate periodic, iar cele necorespunzatoare vor fi inlocuite.

Art. 831. In timpul transportului, partile periculoase ale uneltelor de mana ca: taisuri, varfuri etc. vor fi protejate cu teci de protectie sau cu aparatori adecvate.

9.2. Manipularea diferitelor materiale si piese grele

Art. 832. Operatiile de incarcare-descarcare, de transport, de manipulare si de depozitare ale materialelor de cale se vor efectua numai sub supravegherea unui conducator al locului de munca.

Art. 833. Se interzice accesul la locul de incarcare-descarcare al angajatilor care nu au atributii in efectuarea acestor operatii.

Art. 834. In cazul transportului materialelor de catre doi sau mai multi angajati este interzis mersul inapoi al acestora, deplasarea facandu-se numai cu fata spre directia de mers.

Art. 835. In timpul transportului este interzis ca angajatii sa stationeze pe incarcatura.

Art. 836. Se interzice coborarea sau urcarea din mers a angajatilor care lucreaza la descarcarea vagoanelor.

Art. 837. La inchiderea si deschiderea usilor vagonului, angajatii trebuie sa evite eventualele caderi ale incarcaturi sau ale usilor vagonului. Aceste operatii sunt permise numai cand materialul rulant este stationat si asigurat corespunzator.

Art. 838. In cazul executarii manevrelor cu bratele, vagoanele se vor manevra numai pin impingere, nu si prin tragere, angajatii care imping vagoanele se vor aseza de o parte si de alta a vagoanelor, in afara liniei. Manevra nu va depasi viteza normala de mers a unui om (5 km/ora).

Art. 839. In cazul manevrarii la rampe sau cheiuri, muncitorii vor impinge vagoanele numai de pe partea opusa cheiului sau rampei. Se interzice impingerea de tampoane.

Art. 840. Traversele creuzotate vor fi transportate numai cu ajutorul unor clesti speciali, iar traversele de beton vor fi manipulate, pe cat posibil, mecanizat.

Art. 841. Incarcarea si descarcarea sinelor, traverselor din beton, pieselor grele, blocurilor de piatra etc. va fi executata numai cu mijloace mecanizate.

Art. 842. Manipularea manuala a sinelor pe santier va fi executata cu ajutorul clestilor de transport sine. In timpul manipularii se vor lua masurile necesare (pozitia de mers, nivelul sinei fata de sol, ritmul mersului, coborarea sine) pentru a nu se scapa sina.

Art. 843. Este interzisa transportarea sine direct pe umar, pe brate sau cu mainile.

Art. 844. Asezarea sinelor, pe doua sau mai multe straturi complete, pe platforma vagonului sau pe vagonetele de cale trebuie sa se faca prin intermediul unor traverse sau talpa speciale.

Art. 845. Este interzisa incarcarea sau descarcarea sinelor sau altor piese grele de pe platforma trenului de lucru, a vagonetelor de cale etc., in timpul mersului acestora, ci numai dupa oprirea si asigurarea instructionala a mijlocului de transport respectiv.

Art. 846. Pentru urcarea si coborarea pieselor grele pe plan inclinat se vor folosi trolii, iar muncitorii trebuie sa stea la o distanta suficienta (de siguranta) pentru a nu fi surprinsi de piese.

Art. 847. Se interzice indepartarea cu mainile a rolelor de sub incarcatura; indepartarea rolelor se va face numai dupa ce ele vor fi complet eliberate de incarcatura.

Art. 848. In timpul radicarii si miscarii pieselor grele (sine, traverse etc.) se vor lua masuri de indepartare a salariatilor din raza de actiune a mijloacelor de ridicat.

Art. 849. Se interzice lasarea pieselor in pozitii instabile sau suspendate, precum si executarea de lucrari sau reparatii la piesele ridicate sau la mecanismele de ridicat, atunci cand acestea sunt sub sarcina.

9.3. Lucrari la linie

Art. 850. Se interzice inceperea lucrarilor la linie inainte de a acoperi locui de munca (punctul de lucru) cu semnale conform instructiunilor de serviciu in vigoare, precum si ridicarea semnalelor inainte de terminarea completa a lucrarilor, de scoatere a angajatilor, scule-lor, masinilor si uneltelor de lucru in afara gabaritului de libera trecere al caii.

Art. 851. Este interzis salariatilor sa intre in gabaritul de libera trecere al caii dupa scoaterea semnalelor de acoperire a echipei.

Art. 852. Executarea lucrarilor pe portiuni de linii din statii, triaje, depouri, la aparate de cale, poduri, tuneluri, in zona de triere, in zona manevrelor dese, unde configuratia caii poate periclita siguranta personalului, se va face cu inchiderea liniei.

Art. 853. Inainte de inceperea lucrarilor pe o linie in circulatie, conducatorul direct al locului de munca va stabili locurile de refugiu, care vor fi marcate cu tablite indicatoare cu textul "LOC DE REFUGIU" si vor fi aduse la cunostinta tuturor salariatilor. In cazul liniilor duble, triple etc. care nu au distanta de 6 m intre ele in linie curenta, locul de refugiu se va fixa in afara acestor linii.

Art. 854. Inainte de trecerea trenului pe o linie in luciu conducatorul direct al locului de munca va dispune intreruperea lucrarilor si retragerea angajatilor la locul de refugiu stabilit si semnalizat corespunzator si va permite reluarea lucrarilor, numai dupa ce personal s-a convins ca nu mai circula alt material rulant.

Art. 855. In timpul executarii lucrarilor la care se folosesc masini care produc zgomot, masini grele etc. sau sunt in apropierea unor surse de zgomot de orice natura si atunci cand vizibilitatea este redusa sub 1000 m, protectia angajatilor si a utilajelor se va asigura prin agenti de semnalizare, postati in locuri care permit urmarirea circulatiei, dotati cu mijloacele necesare de semnalizare si comunicare.

Art. 856. Pentru efectuarea reviziei caii, a masuratorilor sau a reparatiilor in zona aparatelor de cale conducatorul locului de munca va aviza personalul postului de miscare (cabina) de la cel mai apropiat punct de lucru.

Art. 857. Angajatii postului de miscare inainte de a da liber semnalului de intrare, iesire sau trecere si/sau de a manevra aparatele de cale va instiinta personalul, aflat in cale, despre miscarile materialului rulant peste punctul de lucru respectiv. Ei sunt obligati sa se convinga ca personalul avizat s-a retras din gabaritul de libera trecere al caii.

Art. 858. La orice lucrare sau deplasare care se executa in gabaritul caii, personalul trebuie sa se asigure permanent ca nu se apropie material rulant (tren, drezina, vagonete etc.) care circula pe baza unei programari de care nu a luat cunostinta.

Art. 859. Se interzice salariatilor sa se aseze pe linii, in gabaritul acestora, pe traversele unei linii sau intre doua linii care au distanta intre ele mai mica de 6 m.

Art. 860. In statii, triaje, depouri, pe liniile de viteza mare etc., revizia liniilor se va face mergand in afara gabaritului de libera trecere al caii. Aceasta obligatie este valabila si atunci cand pe linia ce trebuie revizuita se face circulatie, manevra, triere sau cand vizibilitatea este redusa sub 1000 m.

Art. 861. Personalul care face revizia caii va merge in afara gabaritului de libera trecere al caii si nu printre firele caii in urmatoarele situatii:

a) cand se fac revizii suplimentare si nu se cere verificarea intregii portiuni de linie, ci verificarea sau starea anumitor puncte fixe (un tunel, un pod, o portiune de linie inundata, terasamente, taluzuri alunecatoare etc.);

b) cand ploua, ninge sau viscoleste sau cand vizibilitatea este sub 1000 m;

c) in alte cazuri speciale dispuse de catre un organ superior.

Art. 862. Angajatii care lucreaza pe liniile industriale sunt obligati sa respecte atat prescriptiile interne respective privind procesul de productie, cat si prescriptiile de securitate a muncii aferente lucrarilor de cale ferata pe linie normala.

Art. 863. Pentru tragerea liniei la tipar, se permite miscarea firului de sina cu ajutorul manelelor care trebuie sprijinite (pe crampoane, pe tirfoane sau alte materiale) astfel incat sa fie eliminata posibilitatea alunecarii, iar capatului manelei trebuie bine infipt in balastul dintre traverse.

Art. 864. Se interzice sa se curete direct cu mainile aschiile, rumegusul sau gunoiul de sub talpa sinei montata in cale; aceasta operatie se va efectua cu ajutorul unei maturici, cu carlig etc.

Art. 865. Pentru readucerea joantelor la echer vor fi folosite dispozitive speciale care sa asigure deplina securitate a angajatilor.

Art. 866. Se interzice sa se verifice cu degetul daca gaurile din eclise coincid cu gaurile din sina; verificarea se va face cu ajutorul unui dorn.

Art. 867. In timpul executarii lucrarilor la aparatele de cale centralizate se interzice sa se puna piciorul sau mana intre ac si contraac inainte de a se fixa pozitia acelor cu ajutorul penelor de lemn.

Art. 868. Montarea si demontarea clemelor elastice se va face cu ajutorul sculelor adecvate.

Art. 869. La incheierea zilei de lucru, se va asigura gabaritul de libera trecere al caii.

Art. 870. Pentru executarea burajului la traverse cu ajutorul tarnacoapelor sau al ciocanelor electrice de burat angajatii vor fi asezati cate doi la ambele capete ale aceleiasi traverse fata in fata, unu, in afara firului de sine si altul in interiorul lui, pentru a nu se lovi in timpul lucrului.

9.4. Lucrari la poduri

Art. 871. (1) Circulatia salariatilor pe poduri se va face numai prin locurile destinate, existente pe podul respectiv, iar stationarea la "LOCUL DE REFUGIU".

(2) Podurile dunarene si in general podurile peste raurile mari, vor fi prevazute la partea superioara cu mana curenta si eventual si cu pasarela, pentru asigurarea securitatii persoanelor care verifica starea tehnica a fermelor in zona respectiva.

Art. 872. Angajatii care lucreaza la podurile metalice trebuie sa fie dotati cu echipamentul individual de protectie specific lucrului la inaltime.

Art. 873. La grinzile cu zabrele, pentru ca salariatii sa nu cada prin golul dintre montanti si diagonale sau intre diagonale, se va lega o franghie groasa, intinsa, de la un capat la celalalt al grinzii, in tot timpul lucrului, la cca. 1 m inaltime, de care se vor prinde cu bretelele (corditele) de la centurile de siguranta.

Art. 874. Revizuirea podurilor se va face de pe schele solide, fie suspendate pe tablier, fie rezemate pe capre de lemn si/sau folosind utilaje specifice.

Art. 875. In cazul podurilor cu o inaltime libera mai mica de 3 m, revizia partilor de sub nivelul caii se poate face si cu ajutorul scarilor transportabile, prinse si asigurate la partea superioara cu funie sau lant cu carlig.

Art. 876. In timpul executarii de lucrari la poduri sau la viaducte inalte, vor fa amenajate scari metalice sau din lemn, in rambleu, prevazute cu parapet, cel putin pe o parte.

Art. 877. Locurile principale de trecere trebuie sa fie de minimum 1 m latime, iar in cazul existentei unei linii decovil (inguste), latimea minima se mareste cu gabaritul vagonetului.

Art. 878. Toate locurile de trecere si treptele scarilor trebuie sa fie in permanenta bine intretinute, curatate de gunoi, de gheata, de zapada etc.

Art. 879. Dulapii asezati pe elementele tablierului pentru revizuirea podului metalic trebuie sa aiba grosimea corespunzatoare (minimum 50 mm) si trebuie sa fie bine fixati si asigurati pentru a nu aluneca, a nu se rasturna si a evita formarea consolelor.

Art. 880. Toate schelele, scripetii, macaralele, franghiile etc. care se utilizeaza in procesul de munca trebuie sa fie verificate in prealabil, pentru a corespunde solicitarilor la care vor fi supuse.

Art. 881. Schelele de la lucrarile de poduri trebuie sa aiba acces asigurat spre mal, sa fie in numar suficient si prevazute cu parapete.

Art. 882. Schelele trebuie sa fie fixate corespunzator de partile metalice ale tablierului sau ale caii de rulare cu carlige de fier si trebuie sa fie asigurate cu cabluri sau lanturi, neadmitandu-se franghii sau alte materiale inflamabile.

Art. 883. Se interzice utilizarea focului deschis pe schele, precum si folosirea de galeti cu jar pentru incalzirea angajatilor.

Art. 884. Se interzice a se lasa scanduri sau grinzi cu cuie sau scoabe iesite in afara.

Art. 885. Se interzice aruncarea de greutati, sarituri ale angajatilor, joaca sau glumele pe schele, precum si supraincarcarea acestora cu materiale, piese, oameni etc.

Art. 886. La demontarea schelei se va respecta ordinea de desfacere a elementelor, iar zona respectiva va fa inchisa si semnalizata corespunzator.

Art. 887. La montarea si demontarea schelelor se va respecta gabaritul de libera trecere al liniei, iar atunci cand acest lucru nu se poate se va inchide linia.

Art. 888. La podurile inalte, se interzice folosirea pentru lucrari a angajatilor care nu corespund din punct de vedere medical, inclusiv pentru lucrul la inaltime.

Art. 889. La podurile peste ape mai adanci de 0,5 m la etiaj sau late, care pot prezenta pericol de inec, nu se va lucra izolat la suprastructura si/sau la infrastructura acestuia, fara sa fie asigurate mijloace de salvare, ca: barca de salvare dotata cu tot echipamentul necesar (centuri, colaci de salvare, franghii etc.) si echipaj care sa poata interveni imediat in caz de nevoie.

Art. 890. (1) Nacelele si centurile de siguranta intrebuintate la revizuirea si repararea lucrarilor de arta trebuie verificate inainte de inceperea lucrului, conform prescriptiilor tehnice date de fabricant si prevederilor din instructiunile proprii de protectie a muncii, nefiind admise cele necorespunzatoare sau improvizatiile.

(2) La lucrarile efectuate in interiorul chesoanelor, in special la sudura si vopsire, se vor lua masurile de protectie a muncii specifice lucrului in spatii considerate inchise.

Art. 891. Se interzice angajatilor care lucreaza cu vopsele care contin plumb sa fumeze in timpul lucrului si sa consume alimente avand mainile murdare de vopsea.

Art. 892. Este interzis a manca sau a stationa in incaperile unde sunt depozitate vopsele si diluanti.

9.5. Lucrari la tuneluri

Art. 893. Inainte de a incepe lucrul la tunel, conducatorul locului de munca stabileste pentru fiecare salariat sarcinile si locul de refugiu, care va fi comunicat acestora.

Art. 894. Locul de munca in tuneluri trebuie iluminat si trebuie sa se ia masuri de acoperire a echipei de lucru cu semnalele regulamentare prevazute in Instructia de semnalizare.

Art. 895. Conducatorul locului de munca trebuie sa se convinga, inainte de a incepe lucrul, daca aerul din tunel este respirabil (are un continut de oxigen de peste 18%), iar in caz contrar interzice stationarea si lucrul in tunel.

Art. 896. Toate nisele trebuie facute vizibile prin varuirea lor si a peretelui tunelului pe conturul niselor, iar acolo unde este posibil acestea vor fi iluminate.

Art. 897. Tunelurile mai lungi de 300 m vor fi iluminate electric permanent. Daca, totusi iluminatul electric permanent nu este in stare de functionare in momentul si/sau pe timpul lucrarilor, se pot folosi lampi portative cu carbid, baterii, grupuri electrogene etc. pentru a se ilumina corespunzator zona de lucru.

Art. 898. La posturile de paza ale tunelului se asigura legatura telefonica cu statia cea mai apropiata.

Art. 899. In cazul tunelurilor, unde evacuarea gazelor se face greu si daca nu exista ventilatie naturala asigurata trebuie sa se prevada, in mod obligatoriu, ventilatie artificiala.

Art. 900. In timpul executarii lucrarilor in tuneluri a caror vizibilitate este impiedicata (de constructia tunelului in curba, ceata, fum etc.) si daca nu exista alte mijloace eficiente de semnalizare a trecerii trenurilor, conducatorul lucrarilor va folosi agenti de semnalizare, in numar suficient, cu rechizitele si mijloacele de comunicare necesare, ca sa poata asigura avertizarea la timp a formatiei de lucru.

Art. 901. In tuneluri se interzice stationarea persoanelor care nu au sarcini de serviciu pentru respectiva zona de lucru, iar la terminarea lucrului vor parasi imediat tunelul.

Art. 902. Masinile si utilajele care degaja gaze trebuie asezate in afara tunelurilor.

Art. 903. Este interzisa depozitarea materialelor in tuneluri. Materialele necesare consumului zilnic vor fi astfel asezate incat sa se asigure gabaritul de libera trecere.

Art. 904. Nisele de refugiu trebuie sa fie in permanenta libere de materiale sau scule.

Art. 905. Gunoiul, materialele in plus sau cele rezultate din lucrari trebuie scoase imediat afara din tunel.

Art. 906. Vor fi luate masuri de impiedicare a formarii turturilor pe bolta tunelurilor, iar in cazul cand totusi s-au format vor fi operativ indepartati.

Art. 907. Este obligatorie identificarea zonelor de unde se pot desprinde bucati de roca si luarea de masuri pentru indepartarea lor.

9.6. Lucrari cu masini grele de cale

Art. 908. Inainte de punerea in functiune se va controla starea tehnica a masinii, modul de functionare, precum si faptul ca piesele componente sunt bine asigurate, nu se pot deplasa in timpul circulatiei si nu afecteaza gabaritul de libera trecere.

Art. 909. Se interzice punerea sau mentinerea in serviciu, precum si/sau circulatia unei masini de cale care nu poseda, in perfecta stare de functionare, toate dotarile de siguranta, semnalizare, avertizare etc., prevazute in cartea tehnica si instructiunile proprii de protectie a muncii, care sa previna accidentele de munca sau imbolnavirile profesionale.

Art. 910. Pe masinile grele de cale este interzis accesul persoanelor neautorizate sau fara sarcini de serviciu pe si la acestea.

Art. 911. In timpul mersului si al functionarii este interzis a se sta pe scari sau pe agregatele masinii, fiind permisa stationarea numai in cabina sau in spatii asigurate.

Art. 912. La oprirea la punctul de lucru, in cazul cailor duble sau multiple, personalul se va asigura ca la coborare, pe linia vecina nu circula material rulant. Coborarea se va face cu atentie, numai spre exteriorul caii duble.

Art. 913. Punerea in pozitie de lucru si scoaterea din aceasta pozitie a agregatelor se face numai cu masina in stationare (nu in mers) si asigurata impotriva deplasarii.

Art. 914. In timpul lucrului, nu se admite intrarea in raza de actiune a agregatelor active sau a pieselor in miscare.

Art. 915. Actionarea parghiilor de comanda, a butoanelor sau a altor comenzi ale agregatelor sau motoarelor masinii, se face numai de mecanicul (masinistul) masinii, instruit si autorizat pentru aceasta functie.

Art. 916. Revizia de orice fel a masinilor grele de cale va f, facuta numai cu masina oprita, scoasa din functiune si asigurata impotriva deplasarii.

Art. 917. (1) Angajatii care deservesc masinile grele de cale (masini de ciuruit, masini de burat traverse etc.) vor fi protejati impotriva zgomotului.

(2) Masinistii de pe masinile grele de cale vor fi deosebit de atenti pentru a nu surprinde pe cineva pe linie in timpul lucrului sau al deplasarii masinii; la orice schimbare a sensului de mers al masinii se vor da semnale sonore de atentie.

Art. 918. Se interzice oricarei persoane, atat in stationare cat si in mers, sa manipuleze obiecte metalice sau nemetalice, care s-ar putea apropia la mai putin de 1,5 m de linia de contact sau partile aferente acesteia.

Art. 919. (1) Inainte de inceperea, in timpul si la terminarea lucrarilor de cale, pe liniile duble, se va asigura protectia salariatilor care lucreaza in gabaritul de libera trecere al liniei vecine prin semnale luminoase, acustice si agenti de semnalizare.

(2) In cazul lucrului cu utilaje, fara inchiderea de linii, acoperirea zonei de lucru se va face cu palete de acoperire si agenti de semnalizare.

Art. 920. In zona de lucru a caii ferate electrificate se vor respecta masurile de electrosecuritate specifice, iar activitatea se va desfasura numai in prezenta personalului IFTE.

Art. 921. Se interzice urcarea pe partea superioara a masinii de ciuruit sau pe acoperisul cabinei a oricarei persoane cand masina se afla pe calea cu linia de contact sub tensiune.

Art. 922. Orice interventie la partea superioara a masinii de ciuruit se va face numai cu linia de contact scoasa de sub tensiune si incadrarea masinii cu scurtcircuitoare mobile.

Art. 923. Pe liniile duble electrificate la care numai una din ele este scoasa de sub tensiune si pe care ar urma sa lucreze masini grele de cale, acestea vor lucra numai incadrate cu scurtcircuitoare mobile (montate la o distanta de maximum 200 m intre ele). In caz contrar linia se va considera sub tensiune.

9.7. Manipularea si depozitarea materialelor

Art. 924. Se interzice angajatilor sa stationeze sau sa se odihneasca langa stivele de materiale, intrucat prin alunecare acestea ar putea sa-i accidenteze.

Art. 925. Sinele vor fi depozitate in stive cu inaltimea maxima de 2 m, in conformitate cu instructiile de serviciu si dispozitiile conducatorului locului de munca. Conducatorul punctului de lucru va verifica permanent modul de depozitare a materialelor dupa descarcare, precum si stivele din care se consuma, pentru a constata daca stivuirea este corect facuta, daca materialele au stabilitate si nu prezinta pericol de accidentare.

Art. 926. Traversele din lemn si traversele din beton si panourile de cale se depoziteaza in stive cu inaltimea maxima de 2,5 m.

Art. 927. In cazul manipularii sinelor si traverselor cu macaraua, este interzisa stationarea sau circulatia angajatilor pe sinele sau traversele manipulate, sub ele sau in directia lor de transport.

Art. 928. Dirijarea sinelor si traverselor va fi facuta de la distanta cu ajutorul franghiilor, evitand balansarea lor.

Art. 929. Este interzisa balansarea sinelor si traverselor in clestii macaralei, ca si impingerea sau tragerea cu bratele a acestora, pentru depozitare.

9.8. Lucrari executate cu macarale-portal

Art. 930. Macaralele-portal mobile sau fixe vor avea fixate la loc vizibil tablite indicatoare pe care se va inscrie sarcina maxima de incarcare, precum si scadenta la verificare ISCIR.

Art. 931. Macaralele-portal mobile si fixe vor fi revizuite zilnic de catre personal calificat; revizuirea macaralelor se va face numai in stare de repaus a acestora.

Art. 932. (1) Fiecare macara-portal mobila va fi prevazuta cu doua sisteme de franare a mecanismului de ridicare.

(2) Franele vor fi astfel construite incat fiecare in parte sa poata opri si mentine sarcina suspendata in orice pozitie.

Art. 933. Macaralele-portal mobile vor fi prevazute cu frane de mana la rotile de rulare; nu se permite franarea acestor macarale cu ajutorul manelelor, pietrelor, lemnelor etc.

Art. 934. Calea de rulare a macaralelor va fi bine intretinuta si verificata zilnic de conducatorul locului de munca, pentru a evita deraierea sau rasturnarea macaralelor.

Art. 935. Ridicarea sarcinilor cu macaralele se va face tinandu-se seama sa nu se depaseasca sarcina maxima admisibila; este interzisa ridicarea a doua sau mai multor panouri de cale suprapuse, chiar daca nu este depasita sarcina maxima admisibila.

Art. 936. Conducatorul formatiei de lucru va verifica daca toate manivelele au fost scoase de pe axele lor si numai dupa aceea va comanda lansarea panoului.

Art. 937. Lansarea sarcinilor se va face cu ajutorul franelor, manivelele fiind, in mod obligatoriu, scoase de pe axele lor. Viteza de lansare a sarcinilor cu macaralele portal mobile nu va putea depasi 0,5 m/s.

Art. 938. Este interzisa cu desavarsire manipularea (ridicarea, coborarea, deplasarea panourilor) macaralelor-portal mobile sau fixe atunci cand pe liniile vecine, amplasate la o distanta mai mica de 6 m de linia pe care se lucreaza, circula vreun tren.

Art. 939. Macaralele-portal mobile vor fi franate si asigurate contra deplasarii, pe timpul cat nu lucreaza.

Art. 940. Cablurile de ridicare vor fi verificate zilnic (inainte, pe timpul si la sfarsitul activitatii), iar cand se constata defectiuni care pun in pericol securitatea personalului, cablurile vor fi retrase imediat din uz si inlocuite cu altele corespunzatoare.

Art. 941. Axele tamburilor macaralei nu trebuie sa prezinte fisuri sau indoituri; nu se admit in exploatare axe rupte si sudate.

Art. 942. Pentru manipularea macaralei-portal, comenzile vor fi date numai de responsabilul lucrarii, respectiv seful de formatie, pentru a se evita confuziile si/sau inclinarea panourilor.

Art. 943. Vagonul portmacara (amenajat special pentru transportul macaralelor portal mobile) va fi prevazut cu frana.

Art. 944. Macaralele-portal mobile vor fi ridicate si coborate de pe vagonul portmacara numai in pozitie verticala, inclinarea macaralei putand duce la agatarea ei de vagon si la accidentarea personalului.

Art. 945. Manivelele macaralelor-portal mobile vor fi verificate si supravegheate cu atentie in timpul exploatarii; manivelele care prezinta fisuri sau deformatii vor fi scoase din uz. Manerele manivelelor vor fi protejate cu teava de lemn, de metal etc.

Art. 946. In fiecare zi inaintea inceperii lucrului se va face verificarea tuturor scripetilor, cablurilor, troliilor, a sistemelor de rulare si de franare ale macaralelor portal, fixe sau mobile, ale barelor de legatura, ale dispozitivelor de ciocnire etc. si in functie de rezultate se va accepta sau nu punerea in functiune a utilajului.

Art. 947. In timpul trecerii unui tren pe linia imediat vecina liniei de montare sau de demontare, amplasata la o distanta mai mica de 6 m, sunt interzise ridicarea, coborarea sau deplasarea panourilor de cale cu ajutorul macaralelor.

Art. 948. Este interzis ca in timpul cat panoul este ridicat cu macaralele sa se stationeze sau sa se circule pe sub panou sau pe acesta. Este, de asemenea, interzis ca in timpul manipularii macaralelor portal, mobile sau fixe, sa se intre cu vreo parte a corpului in zona de actiune a macaralei.

Art. 949. Este interzisa admiterea in circulatie a boghiurilor cu piese fisurate sau indoite sau cu defecte la aparatul de rulare.

Art. 950. La manevrarea prin impingere a trenului de lucru cu panouri, se va amenaja pentru manevrat un loc pe tren, de unde sa poata da semnale, fara riscul accidentarii.

Art. 951. Este interzisa cu desavarsire stationarea muncitorilor pe boghiurile incarcate sau neincarcate cu panouri de cale, in timpul stationarii sau deplasarii acestora.

Art. 952. In timpul mersului este interzisa stationarea angajatilor pe platforma vagonului portmacara-portal sau pe scarile si tampoanele materialului rulant.

Art. 953. (1) Legarea si dezlegarea boghiurilor se va face de personal autorizat si numai cand acestea sunt in stationare, respectandu-se instructiunile de protectie a muncii specifice operatiilor de legare-dezlegare a vagoanelor.

(2) Pe timpul cat nu lucreaza, boghiurile speciale pentru transportat trebuie asigurate contra deplasarii cu saboti de oprire si se vor frana.

Art. 954. (1) Pornirile si opririle trenului de lucru cu boghiuri, incarcate sau goale, vor fi facute cu mare atentie, fara smucituri sau tamponari.

(2) Conducatorul santierului va da instructiuni scrise mecanicilor de locomotiva si sefilor de tren asupra conditiilor de lucru, de manevrare si de circulatie a trenului cu boghiuri speciale pentru transportat panouri de cale.

9.9.Lucrari de executie a caii fara joante si de sudura in cale

Art. 955. Semnalele de deplasare ale instalatiei de sudare sine vor fi date numai de catre masinistul autorizat, care o deserveste.

Art. 956. In timpul deplasarii instalatiei de sudat sine pe liniile de circulatie, macaraua si aparatul (capul) de sudat vor fi asigurate contra miscarii sau deplasarii, cu sistemele de ancorare prevazute pe platforma vagonului macara.

Art. 957. In timpul manevrarii capului de sudat, al coborarii si ridicarii de pe platforma vagonului se vor lua masuri ca nici o persoana sa nu stea in raza de miscare a bratului macaralei.

Art. 958. (1) Pentru conectarea sau deconectarea aparatului de sudat la si de la sursa de curent electric, masinistul de la instalatia mobila va intrerupe alimentarea cu energie electrica, dupa care comunica, prin semnalele stabilite, efectuarea operatiei sudorului de la aparatul de sudat.

(2) Sudorul, la randul sau, va verifica, cu ajutorul aparatelor de bord, scoaterea de sub tensiune si numai dupa aceea va trece la introducerea sau scoaterea prizei multipolare.

(3) Conectarea aparatului (capului) de sudat la sursa de energie electrica se va face de masinistul instalatiei numai la semnalizarea sudorului, iar punerea efectiva sub tensiune (in serviciu) se va face de sudor, prin comanda pe butoane, numai dupa ce s-a convins ca nici o persoana nu este in contact cu aparatul.

Art. 959. Se va verifica starea cablului si a lanturilor de sustinere a aparatului (capului) de sudat, iar cele care nu corespund vor fi inlocuite.

Art. 960. Ridicarea de pe sasiu sau de pe platforma a aparatului de sudat se va face la comanda sudorului numai dupa ce acesta s-a convins ca prinderea carligului de aparatul de sudat este bine si corect realizata.

Art. 961. Inainte de comanda miscarii de coborare a aparatului de sudat sudorul se va asigura, prin semnalele date de un organ de acoperire cunoscut, ca pe linia vecina, in directia miscarii aparatului nu circula alte vehicule. Se interzice stationarea personalului in raza de actionare a macaralei.

Art. 962. Rotirea, ridicarea sau coborarea aparatului de sudat se vor face numai cu instalatia stationata si asigurata instructional, fiind absolut interzisa executarea acestor operatii in timpul deplasarii.

Art. 963. Cand operatia de sudare se desfasoara pe linie dubla, inainte de comanda miscarii de coborare a aparatului de sudat, sudorul acestuia se va convinge ca pe linia vecina nu urmeaza sa circule alte vehicule.

Art. 964. In timpul procesului de sudura, personalul care deserveste instalatia de sudura va stationa in afara zonei de imprastiere a metalului topit.

Art. 965. In timpul sudarii, masinistul instalatiei de sudare nu va parasi cabina instalatiei. El va urmari aparatele de bord si eventualele semnale ale sudorului de la aparatul de sudat.

Art. 966. Deplasarea instalatiei de la o sudura la alta, pe linia de lucru, se va face numai la semnalele sudorului de la aparatul de sudura, confirmate de semnale acustice date de masinistul de la instalatie. Punerea in miscare trebuie sa se faca numai dupa ce masinistul de la instalatie s-a convins ca nu exista oameni, materiale sau alte obiecte in gabarit, in portiunea de deplasare.

Art. 967. Se interzice revizia aparatului de sudat cand acesta este suspendat in carligul macaralei sau cand se afla conectat la sursa de alimentare cu energie electrica.

Art. 968. Este interzis ca personalul sa se posteze cu diferitele parti ale corpului sub sina suspendata in macara.

Art. 969. Personalul autorizat sa lucreze la instalatia de sudare este obligat sa utilizeze echipamentul individual de protectie si de lucru, materialele si dispozitivele de protectie necesare, fiind interzisa folosirea flacarii deschise in apropierea rezervorului sau conductelor de combustibil.

Art. 970. Sculele folosite la taierea bavurilor sudurii vor fi in stare buna. In timpul taierii bavurilor este interzis sa se stea in directia in care se taie bavura.

Art. 971. Masinistul instalatiei de sudare nu va executa decat semnalele sudorului de la aparatul de sudat sau ale altui organ autorizat, cu exceptia semnalului de oprire pe care il poate da orice persoana care constata un pericol.

Art. 972. Este interzisa deplasarea instalatiei pe linie (de lucru, de garare sau curenta) cu oameni urcati pe scari, pe tampoane, pe acoperis sau pe bratele macaralelor. In timpul deplasarii instalatiei pe alta linie decat cea de lucru, carligul macaralei va fi prins de platforma vagonului.

Art. 973. Se interzice sudorului de la aparatul de sudat sau altei persoane sa umble la tablourile electrice ale instalatiei, chiar cand aceasta nu este sub tensiune.

Art. 974. Revizia electrica si mecanica a instalatiei trebuie sa se faca numai cu instalatia scoasa din functiune, cu scule si material corespunzator, de catre personal calificat si autorizat.

Art. 975. Se interzice curatirea aparatului (capului) de sudat sau altor parti ale instalatiei prin spalare cu benzina sau alte substante usor inflamabile.

Art. 976. Angajatii care lucreaza la polizarea si alinierea capetelor de sina trebuie sa se afle la o distanta de cel putin 60 m inaintea joantei care se sudeaza.

Art. 977. Angajatii care executa taierea bavurilor trebuie sa indeparteze persoanele la o distanta de cel putin 10 m de locul desfasurarii operatiei, iar angajatii care tin dalta trebuie sa stea lateral fata de sina.

Art. 978. La polizarea sudurilor nu se vor conecta polizoarele daca prizele, fisele, cablurile de alimentare etc. nu sunt in buna stare si legate la pamant, iar piatra de polizor nu este bine stransa si centrata.

Art. 979. La polizarea sudurilor se vor respecta si urmatoarele prevederi:

- pentru introducerea si scoaterea fiselor din prize angajatii vor folosi echipament de protectie electroizolant, verificat PRAM;

- polizoarele vor avea montate aparatori de protectie;

- polizoarele, cablurile, fisele si prizele vor fi protejate contra ploii;

- personalul care executa polizarea va fi supravegheat de conducatorul locului de munca pentru ca acesta sa nu fie surprins de vagonul uzina.

Art. 980. La terminarea lucrului, cablurile si polizoarele vor fi scoase din linie si vor fi depozitate in locuri ferite de intemperii.

9.10. Transportul sinelor cu boghiuri speciale

Art. 981. Pentru exploatarea boghiurilor de transportat sine sudate vor fi respectate si urmatoarele reguli:

- cablul macaralelor va fi inlocuit atunci cand are mai mult de 10% din fire rupte pe o lungime de 1 m, cand are un toron complet rupt sau cand prezinta defectiuni care pun in pericol securitatea personalului;

- la ridicarea si coborarea sinei, angajatul va tine picioarele departate fata de sina, pentru a nu fi lovite de aceasta in cazul scaparii din macara sau al ruperii cablului;

- in deplasare capra macaralei va fi asigurata cu sigurante pe boghiu inainte de ridicarea sinei;

- in timpul ridicarii si coborarii sinei personalul va sta lateral si se va feri sa introduca piciorul sub sina;

- in cazul in care scapa cablul de pe scripete si sina este suspendata se va aduce alta macara care sa preia greutatea sinei si numai dupa aceea se scoate boltul si scripetele pentru eliberarea cablului;

- asezarea boghiurilor pe tronson se va face la distante de 15 - 18 m unul de altul; boghiul de langa cupla de legare si cel de la racordare vor fi asezate la distanta de 2,5 m, astfel incat capatul tronsonului sa nu atinga aparatele de cale sau trecerile de nivel.

Art. 982. In timpul ridicarii, respectiv coborarii sinelor, caprele se vor aseza pe traversele din cale, pentru a nu se rasturna, boghiurile fiind impinse in afara zonei de lucru si asigurate cu saboti.

Art. 983. Legarea tronsonului de sina suspendat in boghiu, de vehiculul de tractiune se va face cu ajutorul cuplei de legare.

Art. 984. Legarea se face de catre personal instruit, autorizat si desemnat pentru aceasta.

Art. 985. In timpul deplasarii tronsoanelor de sina, nu se admite transportul angajatilor pe boghiuri. Pe boghiul din capatul liber al tronsonului, pe platforma special amenajata, se admite numai stationarea agentului de semnalizare.

9.11. Lucrari de plantatii si amenajarea zonei

Art. 986. Taierea vegetatiei din zona de influenta a liniei de contact se va face numai cu scoaterea liniei de sub tensiune.

Art. 987. La stabilirea directiei de cadere a arborilor se vor avea in atentie urmatoarele:

- sa nu patrunda in gabaritul de libera trecere al caii ferate;

- sa nu rupa si sa nu deterioreze firele de telecomunicatii, electrice sau alte instalatii si constructii;

- sa nu cada pe oameni, pe instalatii sau pe constructii.

Art. 988. Manipularea, depozitarea si folosirea produselor fitofarmaceutice, a solutiilor de stropit, a ingrasamintelor chimice si ierbicidelor trebuie sa se efectueze respectand prevederile normelor specifice de protectie a muncii aferente acestor lucrari si substante (Anexa 1).

9.12. Deszapezirea liniilor

Art. 989. Se interzice sa se lucreze la desfundarea de zapada a liniilor si in special la copcile care se fac pentru a se usura strapungerea nametilor de zapada de catre plug, fara o acoperire efectiva si sigura a liniei de catre conducatorul lucrarilor, cu agenti speciali (piloti), acestia avand rolul de a aviza personalul expus a fi surprins de plugurile de zapada sau de trenuri, dandu-le astfel posibilitatea sa se refugieze.

Art. 990. La trecerea plugului de zapada, care arunca zapada lateral, personalul va fi din timp indepartat de conducatorul lucrarilor, la o distanta suficienta pentru a nu fi surprins de aripile deschise ale plugului, precum si de zapada, de gheata sau de pietrele aruncate de plug in timpul functionarii lui.

Art. 991. In timpul actiunii de deszapezire a liniilor cu plugurile de zapada se interzice personalului de pe aceste utilaje sa stationeze pe partile frontale, pe scari sau pe tampoane, iar usile de acces vor fi asigurate pentru a nu se deschide in timpul mersului. Observarea pozitiilor aripilor laterale ale plugului, in timpul actiunilor de deszapezire, se va face prin ferestrele laterale ale utilajului, evitandu-se deschiderea usilor.

Art. 992. Toate plugurile de zapada vor fi prevazute cu frane manuale si cu aer, in perfecta stare de functionare.

Art. 993. In timpul noptii plugurile de zapada vor fi prevazute cu faruri puternice, pentru a se asigura vizibilitatea semnalelor si a indicatoarelor de linie.

Art. 994. La spargerea manuala a ghetii de pe poduri sau alte lucrari de arta cu cangi, tarnacoape, topoare etc. personalul va folosi echipamentul individual de protectie specific lucrului la inaltime, iar in imediata apropiere a locului de munca va exista un colac de salvare si doua franghii de 25-30 m lungime fiecare; una din franghii va fi legata de colac, iar cealalta de o bandula.

Art. 995. Cand spargerea ghetii se face prin copci personalul va sta pe scanduri sau dulapi de minimum 1,50 m lungime si de cel putin 0,20 m latime.

Art. 996. Cand deblocarea se face cu ajutorul explozivilor, in afara de respectarea masurilor impuse de regulamentele si instructiunile de specialitate, se va tine seama si de urmatoarele:

- zona periculoasa de imprastiere a bucatilor de gheata se stabileste pe o raza de 200 m de locul exploziilor; limitele zonei periculoase se marcheaza ziua cu stegulete rosii, iar noaptea cu felinare de semnalizare;

- in cazul cand se foloseste barca, se va urmari ca fiecare barca sa fie prevazuta cu unul sau doi colaci de salvare si una sau doua franghii de 25-30 m lungime fiecare. Franghiile vor fi legate de colacii de salvare.

- este interzisa apropierea de incarcaturile neexplodate inainte de trecerea a cel putin 20 minute de la aprinderea fitilului, peste timpul prevazut pentru arderea fitilului (care este in functie de lungime si de alte elemente).

Art. 997. La lucrarile de aparare in timpul apelor mari, personalul muncitor trebuie sa fie foarte atent la ceea ce se intampla in imediata lui apropiere spre a nu cadea in apa prin alunecare, impiedicare sau cedare a terenului pe care sta.

Art. 998. Activitatile de deblocare de gheata a lucrarilor hidrotehnice sau a albiilor raurilor, ca si lucrarile de aparare impotriva inundatiilor se vor executa conform "Normelor specifice de protectie a muncii pentru exploatarea, gospodarirea apelor, intretinerea lucrarilor si a cursurilor de apa, cadastrul apelor si folosintelor legate de ape si apararea impotriva inundatiilor" si, respectiv "Normelor specifice de protectie a muncii pentru imbunatatiri funciare".

9.13. Linii de cale electrificate

Art. 999. Lucrarile de cale executate cu scoaterea liniei de contact de sub tensiune trebuie sa se efectueze numai in interiorul zonei protejate si pot fi incepute numai dupa ce conducatorul lucrarii a primit, in scris si sub semnatura, DISPOZITIA DE LUCRU de la delegatul sectiei de electrificare.

Art. 1000. In cazul conductoarelor scoase de sub tensiune, dar nelegate de sina sau la pamant, trebuie respectate aceleasi prevederi ca si in cazul celor aflate sub tensiune. Conductoare nepericuloase se considera numai cele scoase de sub tensiune si legate, in mod corespunzator, la pamant sau sina.

Art. 1001.Dupa terminarea lucrarilor de cale, conducatorul acestora este obligat sa ia masuri ca nici un angajat, utilaj, dispozitiv sau scula sa nu mai ramana la o distanta mai mica de 1,5 m de reteaua de contact sau de elementele ei aflate sub tensiune.

Art. 1002. In cazul unei sine rupte sau unei discontinuitati a firului de sina, cand linia de contact este sub tensiune, se interzice atingerea simultana a ambelor parti (capete de sina) si chiar a unei singure sine (sau cap de sina) rupte.

Art. 1003.(1) Se interzice inlocuirea izolata a sinei defecte, dar nu frante (rupte) pe un singur fir, pe linie electrificata pusa sub tensiune, cu sau fara instalatii BLA sau CED (respectiv cu sau fara curent de semnalizare), fara montarea a doua cabluri transversale care sa completeze circuitul electric.

(2) Cablurile transversale se prind in mod sigur de talpa sinelor vecine, care raman in cale, cu ajutorul unor cleme cu carlig cu care sunt prevazute cablurile transversale la capetele lor, legand intre ele cele doua fire de sine din panourile vecine sinei care se inlocuieste.

(3) Carligele pe portiunile de sine de care se leaga vor fi curatate de impuritati, rugina etc. pentru a se asigura contactul electric intre ele. Cablurile transversale sunt confectionate din cupru cu sectiunea de cel putin 50 mm2 pentru curent alternativ.

(4) Numai dupa prinderea sigura a cablurilor transversale se va inlocui sina defecta.

(5) Desfacerea cablului transversal de la sine se admite numai dupa montarea sinei noi si numai dupa ce aceasta a fost eclisata, buloanele bine stranse si conexiunile electrice restabilite.

Art. 1004. Inainte de inlocuirea sinei defecte de la joanta izolanta, trebuie sa se verifice cablurile bobinei de la joanta daca sunt bine prinse de sine si numai dupa aceea se monteaza un cablu transversal ale carui capete se vor lega la talpile sinelor de pe ambele fire din panoul vecin cu sina de inlocuit. Daca unul din cablurile bobinei de joanta este intrerupt se va asigura mai intai prinderea lui de catre delegatul sectiei de electrificare.

Art. 1005. Desfacerea si prinderea cablului bobinei de joanta de la sina defecta care se inlocuieste si inlocuirea izolata a sinei de la joanta izolanta, precum si inlocuirea oricarei sine din zona aparatului de cale, trebuie executate numai in prezenta delegatului (agentului) sectiei de electrificare, ale carui indicatii sunt obligatorii pentru conducatorul lucrarilor.

Art. 1006. In cazul inlocuirii sinelor din circuitele de cale monofilare din statii, triaje etc., delegatul sectiei de electrificare va preda conducatorului lucrarilor schita din care trebuie sa rezulte precis locul de amplasare a cablurilor transversale sau locul respectiv va fi insemnat pe sine cu vopsea sau creta uleioasa daca lucrarile se executa sub tensiune.

Art. 1007. (1) Pe linii electrificate, inlocuirea izolata a sinelor, simultan pe ambele fire ale aceleasi linii, se poate face si fara scoaterea de sub tensiune a liniei de contact, cu conditia asigurarii permanente a continuitatii returului de tractiune.

(2) Continuitatea returului circuitului de tractiune se va asigura prin montarea a doua cabluri longitudinale de ocolire, care vor lega intre ele cele patru capete ale sinelor care raman in cale. Cablurile vor fi prinse strans cu cleme carlig de ambele sine ale fiecarui panou ramas in cale.

(3) Legarea sinelor care se introduc in cale cu cele existente din cale se va face numai cu folosirea manusilor electroizolante, verificate PRAM.

(4) Scoaterea cablurilor se va face numai dupa introducerea si eclisarea sinelor noi si restabilirea conexiunilor electrice. Cablurile ocolitoare vor fi confectionate, fiecare, din conductoare multifilare de cupru, cu sectiunea de minimum 50 mm2.

Art. 1008. Inlocuirea sinelor de la care trebuie desprinse conexiunile se permite numai in prezenta si sub supravegherea personalului sectiei de electrificare. Desfacerea conexiunilor de la sine este interzisa inainte de montarea celor doua cabluri transversale.

Art. 1009. (1) Nu se admite demontarea nici chiar a unui singur cablu al bobinelor de joanta inainte de a conecta ambele sine cu conductorul median al circuitului de cale vecin. De asemenea, se interzice deconectarea conductorului median al bobinei de joanta sau intreruperea in alt mod a continuitatii scurgerii curentului electric de tractiune.

(2) Cand la executarea lucrarilor de linie, la lucrarile de arta etc. nu se pot realiza legaturile aratate mai sus, deconectarea cablurilor bobinei joanta se admite numai cu scoaterea de sub tensiune a retelei de contact si legarea ei la pamant. Dupa executarea lucrarilor, cablul bobinei de joanta se leaga imediat la sina.

Art. 1010. In cazul unei sine frante in cale sau al ruperii ambelor eclise de la o joanta de pe acelasi fir de sine etc., in care are loc intreruperea continuitatii firului de sine, trebuie sa se ia si urmatoarele masuri speciale:

(1) Se interzice atingerea simultana a celor doua capete de sina sau eclisa, direct cu mainile sau indirect cu orice obiect izolat sau neizolat electric sau trecerea peste ruptura a monoraiului, a vagonetului etc.

(2) Cel care descopera discontinuitatea (sina franta, ambele eclise rupte de o joanta pe acelasi fir etc.) trebuie sa acopere linia instructional si sa avizeze atat impiegatul de miscare sau alt post de serviciu cu care poate lua operativ legatura cat si pe seful sau ierarhic.

(3) Se interzice orice operatie de consolidare provizorie, fiind pericol pentru securitatea personalului respectiv. Inlocuirea sinei frante, a ecliselor rupte la o panta pe acelasi fir sau restabilirea continuitatii firului de sine pot fi executate numai cu scoaterea de sub tensiune a retelei de contact si legarea ei la pamant. Si in acest caz, desi reteaua de contact este scoasa de sub tensiune si legata la pamant, este obligatorie montarea celor doua cabluri transversale din panourile vecine celui in care se efectueaza lucrarile de inlocuire, asa cum s-a aratat mai inainte la inlocuirea izolata a unei sine defecte (art. 1003).

Art. 1011. Inlocuirea simultana a tuturor buloanelor de eclisare de la o joanta neizolanta este interzisa; buloanele vor fi inlocuite pe rand, unul cate unul. Inainte de inlocuirea unui bulon de eclisare, se va verifica in primul rand daca s-a realizat bine conexiunea de joanta, pentru a asigura continuitatea curentului electric prin firul de sine si apoi se va trece la inlocuirea pe rand a buloanelor.

Art. 1012.Cand conexiunea de la joanta este desprinsa sau lipseste, dar eclisele sunt bune asigurand continuitatea curentului de tractiune electrica, mai intai se monteaza doua cabluri transversale de talpile sinelor celor doua fire din panourile vecine joantei, similar cu cele folosite la inlocuirea izolata a sinelor defecte (art.1003).

Art. 1013.Pentru inlocuirea totala a buloanelor de eclisare, inainte de a se desuruba buloanele care trebuie inlocuite, se strang bine restul buloanelor de la aceeasi joanta, pentru a se asigura continuitatea curentului de tractiune in firul de sine, apoi se trece la inlocuirea buloanelor defecte, pe rand, unul cate unul.

Art. 1014. La joanta izolanta se verifica, mai intai, daca prinderile bobinei de joanta sunt bune si apoi se inlocuiesc buloanele defecte, pe rand, unul cate unul. Daca prinderile bobinei de joanta nu sunt bune, cele doua capete ale sinelor vecine cu firul respectiv se leaga cu cate un cablu transversal, conform art.1003, cu sinele de pe celalalt fir si apoi se trece la inlocuirea buloanelor.

Art. 1015. Inlocuirea unei eclise de joanta neizolanta sau a ambelor de la aceeasi joanta, se executa numai dupa ce in prealabil s-au montat cele doua cabluri transversale (conform art. 1003).

Art. 1016.(1) La inlocuirea ecliselor de la joanta izolanta se verifica in primul rand cablurile bobinei de joanta si daca acestea sunt bine prinse de sina, se trece la inlocuirea ecliselor.

(2) Daca cablurile bobinei de joanta nu sunt bine prinse, inlocuirea ecliselor se va face numai dupa legarea capetelor celor doua sine vecine de pe acelasi fir, cu cate un cablu transversal, cu sinele de pe celalalt fir, pentru a asigura continuitatea curentului electric din sine (a se vedea art. 1003).

Art. 1017. La inlocuirea traverselor joantive de la joantele izolante se interzice desfacerea de la sine a legaturilor cablurilor bobinei de joanta sau a altor cabluri si conductoare legate la sina. Se admite desprinderea cablurilor bobinei de joanta sau de conexiune de pe traversa care se inlocuieste, cu conditia prinderii lor in aceeasi pozitie, cu grija deosebita, pentru a nu le desprinde de sine.

Art. 1018. La rectificarea rosturilor de dilatatie, cu intreruperea continuitatii firului de sine (numai pe un singur fir al aceleiasi cai), inaintea inceperii rectificarii rosturilor se va monta cate un cablu transversal la extremitatile portiunii de linie la care urmeaza a se face rectificarea rosturilor de dilatatie asa cum s-a aratat la art. 1003.

Art. 1019.Readucerea joantelor la echer se executa numai cu scoaterea de sub tensiune a retelei de contact si legarea ei la pamant.

Art. 1020.Cablurile transversale si longitudinale de ocolire, precum si clemele cu carlig cu care se face legarea cablurilor la sine trebuie sa fie controlate periodic de laboratoarele PRAM ale sectiilor IFTE, o data la cel putin sase luni, iar buletinele de verificari se vor tine in evidentele de la sediul sectiilor "L". Zilnic, inainte de a fi montate, cablurile vor fi verificate vizual de catre conducatorul lucrarii.

Art. 1021. Masinile de cale si macaralele vor fi vopsite cu benzi albe, la inaltimea de 3 m de la ciuperca sinei si se va scrie cu litere de culoare rosie "PERICOL DE MOARTE: SUNT 2,2 m PANA LA LINIA DE CONTACT". In cazul viaductelor, podurilor si tunelurilor, inaltimea poate scadea, masurile de prevedere trebuind sa fie luate in concordanta cu fiecare situatie, in parte.

Art. 1022. In cazul reparatiilor capitale la linii, calea de rulare a macaralelor portal mobile se va lega la pamant prin intermediul prizelor de pamant.

Art. 1023. La folosirea masinilor electrice de cale se interzice folosirea unui cablu de alimentare mai lung de 100 m.

Art. 1024. Ciuruirea prismei de balast cu masinile de ciuruit se va face numai cu linia de contact scoasa de sub tensiune.

Art. 1025. Asigurarea si verificarea continuitatii electrice a intregului ansamblu al masinii de ciuruit trebuie facuta trimestrial de laboratoarele PRAM, iar evidenta buletinelor se va tine la sediul sectiilor "L". De asemenea, se va verifica integritatea legaturilor de continuitate inainte de indrumarea in circulatie.

Art. 1026. Cand masina de ciuruit se afla pe calea cu linia de contact sub tensiune se interzice urcarea personalului in partea superioara a masinii sau pe acoperis, caile de acces fiind blocate prin bare si lanturi incuiate.

9.14. Impregnarea materialului lemnos

Art. 1027. Incarcarea, transportul si descarcarea traverselor din vagonetele de impregnare precum si introducerea si scoaterea acestora din cilindrii de impregnare vor fi executate numai de personal instruit si dotat cu echipamentul individual de protectie si utilaje adecvate, astfel incat salariatii sa nu fie nevoiti sa intre in contact direct cu materialul impregnat.

Art. 1028. In caz de defectari ale cilindrilor de impregnare, intrarea personalului in interiorul acestora, in vederea repararii defectelor, este admisa numai dupa golirea, spalarea si aerisirea rezervorului; personalul respectiv trebuie sa poarte echipament individual de protectie, centura si franghie de siguranta si sa fie supravegheat din exteriorul cilindrului de impregnare.

Art. 1029. La balotarea traverselor de lemn se vor folosi echipamentele tehnice si de protectie specifice tehnologiei.

9.15. Rezervoare

Art. 1030. La constructia, montarea, repararea, intretinerea si exploatarea rezervoarelor pentru produse petroliere vor fi respectate standardele, precum si prescriptiile tehnice ISCIR in vigoare.

Art. 1031. In jurul gurii de vizitare de pe capacul rezervorului de depozitarea a produselor petroliere, precum si in jurul deschiderii pentru luarea probelor si efectuarea masuratorilor, se va monta o platforma orizontala de cel putin 2 m2 confectionata din gratar si imprejmuita cu balustrada.

Art. 1032. Toate rezervoarele vor fi legate electric la pamant. Numarul legaturilor la pamant se va stabili dupa standardele in vigoare.

Art. 1033. Se interzice montarea conductoarelor electrice deasupra rezervoarelor.

9.16. Vagonete si alte vehicule de cale portabile

Art. 1034.La circulatia vagonetelor cu motor, goale si incarcate, tip usor sau tip greu, se vor respecta prevederile instructiei in vigoare.

Art. 1035.Circulatia vagonetelor fara motor si a monorailurilor se face conform instructiilor specifice fiecarui loc de munca si aprobate de conducerea companiei, precum si a Instructiei de miscare.

10. DE ELECTRIFICARE CENTRALIZARE SI TELECOMANDA, TELECOMUNICATII FEROVIARE

Art. 1036. Personalul de intretinere si exploatare trebuie sa posede calificarea necesara si sa fie instruit si autorizat corespunzator "Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energie electrice".

Art. 1037. Lucrarile la instalatiile de telefonie, telegrafie si radio, interioare si/sau exterioare se vor efectua conform prevederilor din "Normele specifice de protectie a muncii pentru activitatea de telecomunicatii respectand si prezentele norme privind lucrul in zona caii ferate.

Art. 1038. Lucrarile la instalatiile de electrificare, lumina si forta (ELF), precum si la instalatiile fixe de tractiune electrica (IFTE) se vor efectua si cu respectarea prevederilor "Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice".

10.1. Prevederi comune pentru activitatile de electrificare, centralizare, telecomanda si telecomunicatii feroviare

Art. 1039. Se interzice sa se intrerupa continuitatea circuitului de retur al curentului de tractiune, fara ca, in prealabil, sa se sunteze locul respectiv de intrerupere, cu un cablu cu sectiune de minimum 50 mm2.

Art. 1040.(1) Toate punctele cu pericol deosebit de accidentare, vor fi identificate, inventariate si se vor stabili masuri tehnice de prevenire, de catre conducatorii de subunitati.

(2) Lista cu punctele periculoase (alimentari duble, distante reduse, linii de contact duble, in curbe etc.) vor fi prelucrate cu toti angajatii subunitatii, sub semnatura si inscriere in fisa individuala de instructaj.

(3) Aceste puncte periculoase vor fi semnalizate (marcate) prin: vopsire in culori conventionale, imprejmuiri, montarea de placute avertizoare etc., dupa caz.

Art. 1041. La pozarea cablurilor sau montarea conductoarelor aeriene pe poduri si viaducte, se vor lua masuri contra caderii de la inaltime a angajatilor. Conducatorul lucrarii va indica - inainte de inceperea lucrului - locul de refugiu al fiecarui muncitor, la trecerea trenurilor.

Art. 1042.Lucrarile de intretinere si reparatii la cablurile SCB se executa numai cu scoaterea conductoarelor cablului de sub tensiune. Nu se vor incepe lucrarile pana cand conducatorul acestora nu va controla personal ca scoaterea de sub tensiune s-a facut pe intregul cablu si ca s-au luat toate masurile de protectie a muncii pentru a nu fi repus sub tensiune de catre persoane neautorizate.

Art. 1043. Pentru identificarea conductoarelor in cablurile TTR, SCB si ELF se interzice utilizarea camasii, a armaturii metalice sau a pamantului, ca retur al circuitului de identificare. Ca retur se va utiliza numai un conductor din cablu.

Art. 1044. In situatiile in care exista pericol de intrare in gabaritul caii ferate vor fi luate masuri de postare a agentilor de supraveghere si avertizare a personalului privind eventuala aparitie a unui vehicul feroviar. Cand nu sunt suficiente aceste masuri se vor indeplini formele de inchidere a liniei.

Art. 1045. In cazurile cand se lucreaza in conditii meteorologice nefavorabile (pe ceata, viscol, ploaie etc.) si in locuri cu vizibilitate redusa, angajatii vor lucra cel putin cate doi, unul efectuand lucrarile propriu-zise, iar celalalt va supraveghea circulatia, astfel incat, din timp si in orice moment, sa-si poata avertiza colegul asupra apropierii vehiculelor si sa-i comunice in ce directie sa se retraga.

Art. 1046. Transportul semnalelor si catargelor de semnal se va face cu drezina, vagonetul sau cu carucioare speciale, luandu-se masuri de siguranta pentru evitarea deplasarii sau a rasturnarii acestora.

Art. 1047.(1) Se interzice ridicarea sau coborarea catargului in plan transversal pe linia de cale ferata.

(2) De asemenea, se interzice:

- sprijinirea catargului cu ajutorul lopetilor, al scandurilor, al parilor de lemn etc.; ridicarea catargelor se face sprijinindu-se cu bile de lemn legate intre ele cu cablu de otel;

- stationarea sub semnal sau catarg in timpul ridicarii si coborarii acestuia, precum si la montarea diverselor parti pe semnalul plantat;

- ridicarea sau coborarea catargului, cand pe linia respectiva sau o linie vecina urmeaza sa treaca vreun vehicul in timpul acestei operatii.

Art. 1048. La lucrarile pe semnale este interzis a se ridica sau a se cobori piesele sau utilajele de lucru direct cu bratele sau prin aruncare; operatia se executa numai cu ajutorul franghiilor.

Art. 1049.(1) Se interzice urcarea pe stalpi sau pe catargele semnalelor in statiile unde exista pericol de depasire a gabaritului si de lovire a personalului de catre materialul rulant.

(2) Trebuie luate masuri de supraveghere a liniei de catre un agent care va semnala din timp orice apropiere a trenurilor, mentinandu-se legatura cu IDM pentru a se lucra numai in spatiile libere de circulatie.

10.2. Instalatii interioare (TFR, SCB, EA, ELF) (sali cu echipamente, sali de relee, sali de comanda ST)

Art. 1050.(1) Lucrarile la circuitele SCB care functioneaza cu tensiuni mai mari de 110 V vor fi executate numai cu scoaterea de sub tensiune a acestor circuite.

(2) La panoul de sigurante, de unde s-au scos circuitele de sub tensiune se va monta o placa de avertizare cu inscriptia: "NU CUPLATI. SE LUCREAZA LA CIRCUITE".

(3) Scoaterea de sub tensiune si cuplarea din nou a tensiunii se vor face numai de catre conducatorul lucrarii, personal.

(4) Partile din instalatii la care se lucreaza se vor lega la pamant. Nu se va incepe lucrarea decat dupa ce, in prealabil, s-a verificat ca legarea la pamant a fost facuta, ca este corect realizata si ca nu exista tensiune.

(5) Se va lucra cu scule cu manerul izolant.

Art. 1051. Lucrarile la circuitele releelor sau la partile electrice cu tensiune de pana la 110 V pot fi facute si cu instalatia sub tensiune. In acest caz se va lucra cu manusi electroizolante, cu scule bine izolate si sub supravegherea altei persoane.

Art. 1052. In timpul lucrarilor la instalatiile interioare sunt interzise:

- atingerea elementelor sub tensiune (indiferent de valoarea acesteia) direct cu mana sau cu corpul;

- utilizarea de scule necorespunzatoare sau cu partile electroizolante deteriorate;

- curatarea instalatiilor sau a pardoselilor cu materiale usor volatile sau inflamabile;

- fumatul;

- lucrul fara echipament de protectie adecvat sau cu imbracaminte cu capse, fermoare sau lantisoare, precum si folosirea incaltamintei cu tinte;

- lucrul la instalatii electrice cu mainile umede sau unsuroase;

- blocarea locurilor de acces cu materiale sau piese.

Art. 1053. Curatarea prafului de pe instalatii se va face numai cu ajutorul unor pensule cu coada izolanta sau cu ajutorul aspiratoarelor de praf. Cand curatarea prafului se face cu aspiratorul, gura de aspiratie a aspiratorului trebuie sa fie izolata cu o banda sau cu un manson de cauciuc.

Art. 1054. Paravanele sau ingradirile de protectie a instalatiilor aflate sub tensiune vor fi legate la prize de pamant.

Art. 1055. Echipamentul de protectie electroizolant folosit la lucrarile de intretinere, verificare si masuratori va fi verificat PRAM.

Art. 1056. In salile cu echipamente electrice se vor utiliza numai scari duble, cu talpi corespunzatoare asigurate impotriva alunecarii si impotriva deschiderii accidentale. Este interzisa rezemarea scarilor direct de instalatii.

Art. 1057. In timpul lucrului la inaltime sau pe scara este interzisa aruncarea sculelor sau pieselor de jos in sus sau invers.

Art. 1058. Deblocarea, ungerea si gresarea angrenajelor nu se vor efectua direct cu mana, ci numai cu scule sau dispozitive adecvate.

Art. 1059. Sunt interzise improvizatiile de orice fel in instalatiile electrice indiferent de tensiunea de alimentare. Se vor folosi numai sigurante calibrate, iar pentru asigurarea contactului de fund este interzisa utilizarea de adaosuri metalice, monede etc.

Art. 1060. In fata tablourilor de alimentare si a tablourilor de introducere si distributie vor fi puse covoare de cauciuc electroizolante.

Art. 1061. Cordoanele de alimentare si cele ale aparatelor de masura, ale ciocanelor de lipit electrice etc. trebuie sa fie bine izolate, fara parti libere de izolatie, dotate cu dispozitive corespunzatoare de conectare la sursa de energie electrica. In instalatiile electrice NU se admit improvizatii.

Art. 1062. In salile de relee este interzisa folosirea si/sau pastrarea oricarui sortiment de produs petrolier usor inflamabil (benzina, toluen, acetona etc.).

Art. 1063. Lucrarile la aparatajul de inalta tensiune (de la 250 V la 6 kV) vor fi executate numai de catre muncitori special pregatiti, instruiti, autorizati si examinati asupra masurilor si normelor de protectie a muncii.

Art. 1064. Nu este permis sub nici un motiv a face reparatii la instalatiile aflate sub tensiune inalta.

Art. 1065. Tablourile electrice de distributie vor fi plasate in locuri uscate, la inaltimea mainii, asezate in cutii prevazute cu usi, cu posibilitatea de a f1 iluminate prin iluminatul de siguranta. Podelele din dreptul acestor tablouri de distributie vor fi acoperite cu covoare de cauciuc electroizolante.

Art. 1066. Bornele sub tensiune aflate pe panoul de distributie, precum si intrerupatoarele vor fi protejate cu capac din material izolant. Acestea vor fi in asa fel montate incat cutitele sa nu fie sub tensiune atat timp cat intrerupatorul este deschis.

10.3. Lucrari la instalatiile exterioare de semnalizare, centralizare, blocare (SCB)

Art. 1067. Toate lucrarile la instalatiile SCB exterioare trebuie sa se execute cu respectarea prevederilor privind lucrul in gabaritul caii ferate, intre linii, in apropierea liniei de contact sau in legatura cu circulatia si manevra trenurilor, dupa caz.

Art. 1068. Inainte de inceperea lucrarilor la aparatajul SCB exterior, pentru actionarea macazurilor, barierelor, franelor de cale, semnalelor mecanice etc., trebuie obtinut acceptul impiegatului de miscare, cu scrierea in registrul S.C.

Art. 1069. Pentru depistarea defectiunilor in instalatii, se vor folosi lampi portative, la tensiune redusa, nepericuloasa, in buna stare sau lanterne de mana cu baterii. Este interzisa folosirea focului sau a flacarii deschise.

Art. 1070. Lucrul la cabluri sau aparatajul exterior alimentate cu tensiune mai mare de 60 V se va face numai cu intreruperea alimentarii si asigurarea ca aceasta nu poate fi facuta necontrolat sau de personal neautorizat, folosind incuietori, placute avertizoare etc.

Art. 1071. Se interzice stationarea langa compensatoare atunci cand se fac incercari de rupere a transmisiei, pentru a se evita lovirea prin caderea bratelor acestora.

Art. 1072. La curatarea macazurilor centralizate si a franelor de cale, muncitorii curatatori vor respecta si urmatoarele reguli:

- nu vor incepe curatarea macazurilor decat dupa ce au anuntat impiegatul blochist sau pe agentul care manevreaza macazurile de la masa ori coloana de manevra, pentru ca acestia sa nu manevreze macazurile fara a aviza, la randul lor, pe curatatori;

- nu vor incepe curatarea macazurilor decat dupa ce au introdus intre limbile macazurilor penele de protectie pentru blocare;

- nu vor incepe curatarea franelor de cale decat dupa ce s-a realizat intreruperea posibilitatii manevrarii acestora, pe tot timpul curatarii lor;

- la curatarea franelor de cale cu ajutorul aerului comprimat, curatatorii vor utiliza ochelari si manusi de protectie;

- muncitorii se vor indeparta de linie, din timp, cand se apropie trenurile sau convoaiele de manevra, fiind interzis sa mai execute lucrari de curatare la macazuri atat timp cat peste acestea se gaseste material rulant;

- vor fi atenti la trecerea materialului rulant peste macazurile sau franele de cale langa care se gasesc, pentru a nu fi loviti de incarcaturile care eventual depasesc gabaritul;

- cand sunt obligati sa intrerupa curatarea macazurilor sau cand au terminat-o, vor indeparta, inainte de parasirea macazului, penele de protectie; in cazul franelor de cale, se vor indeparta de frana de cale, vor comunica acest lucru si numai dupa aceea se va debloca manevrarea franei de cale.

Art. 1073. Macazurile si franele de cale vor fi curatate numai cu scule speciale (razuitoare, maturi etc.), dar niciodata direct cu mana, spre a evita prinderea si strivirea mainii la o schimbare neprevazuta a pozitiei macazului sau a franei de cale.

Art. 1074. Pentru curatarea papucilor de alunecare a acelor macazului si a partilor componente ale franelor de cale, precum si pentru ungerea lor, vor fi utilizate scule speciale de curatare sau ungere, cu cozi lungi.

Art. 1075. In timpul executarii lucrarilor la macazurile centralizate se vor respecta urmatoarele prevederi:

- nu se vor atinge direct cu mana elementele aflate sub tensiune;

- nu se va interveni la elementele mobile din electromecanism, daca exista posibilitatea manevrarii acestora;

- este interzisa ungerea si curatarea cu scule inadecvate sau direct cu mana;

- este interzisa efectuarea verificarilor functionale si de concordanta daca nu au fost indepartate toate materialele si sculele folosite si nu au fost indepartati si angajatii din formatia de lucru.

Art. 1076. Este interzis a incepe lucrarile de revizie si reparare a electromecanismelor de macaz pana nu se executa:

a) intreruperea circuitului de actionare a macazului la care se lucreaza;

b) intreruperea alimentarii circuitului de cale in care este cuprins macazul la care se lucreaza sau intreruperea circuitului de control.

Art. 1077. In timpul lucrului la capetele de cablu din interior sau din exterior se vor purta manusi electroizolante corespunzatoare, nefiind permis a se atinge cu vreo parte a corpului capul de cablu si simultan partile metalice ale ramelor de sustinere.

Art. 1078. Cand se lucreaza la cablul supus unei inductii periculoase, camasa cablului nu va fi taiata inainte de a se fi stabilit o legatura metalica de mica rezistenta intre cele doua parti ale camasii de plumb care vor fi separate prin taietura. In cazul cablurilor armate se va proceda la fel si pentru armatura. Pentru restul lucrarilor se va alege, dupa imprejurari, una din urmatoarele trei metode:

a) Izolarea completa in raport cu pamantul;

b) Izolarea in raport cu conductoarele periculoase;

c) Legarea generala la pamant.

Art. 1079. Lucrarile de revizie bianuala si verificare a partilor ascunse trebuie executate si cu respectarea urmatoarelor:

- conducatorul echipei complexe (linii) trebuie sa coordoneze si sa supravegheze desfasurarea unitara a lucrarilor, prin stabilirea agentilor si mijloacelor de semnalizare;

- conducatorul formatiei de lucru SCB trebuie sa supravegheze ca la manevrarea macazului sa nu se accidenteze angajatii echipei complexe;

- la utilizarea generatoarelor de sudura angajatii echipei complexe trebuie sa respecte prevederile "Normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor", evitand manipularea pieselor incinse.

Art. 1080. Este interzis a incepe lucrarile de revizie si reparare a franelor de cale pana nu se intrerupe posibilitatea de actionare a acestora. In cadrul acestor lucrari se vor respecta si urmatoarele:

- inlocuirea lamelelor de franare se va face in formatie de lucru de cel putin sase angajati, dintre care unul este conducatorul lucrarii;

- ridicarea pieselor grele (electromotoare, grinzi fixe si mobile, arcuri etc.) se va face cu mijloace mecanizate;

- verificarea si repararea instalatiilor de presiune se vor face cu respectarea masurilor de protectie a muncii si a prescriptiilor tehnice ISCIR, specifice.

Art. 1081. Masuratorile electrice care se efectueaza la sectiunile izolante, la circuitele de cale, picheti, distribuitori, dulapurile exterioare, semnalele luminoase si coloanele de manevra se vor face numai din afara caii, cu cordoane suficient de lungi si bine izolate electric, iar executantul trebuie sa poarte echipamentul de protectie electroizolant.

Art. 1082. Este interzisa interventia la aparatajul SCB (macaz, bariera, semnal mecanic etc.) in timpul manevrarii acestuia, pentru reglaje, masuratori, remedieri etc.

Art. 1083. Lucrarile la sina sau la instalatiile care sunt in legatura cu circuitul de retur al curentului de tractiune vor fi executate numai dupa ce in prealabil s-a realizat verificarea continuitatii circuitului de retur. In cazul cand se constata o intrerupere a circuitului de retur, nu se va incepe lucrul decat dupa ce s-a cerut si s-a obtinut scoaterea de sub tensiune a liniei de contact si s-au executat punerile la pamant.

Art. 1084. In cadrul lucrarilor la circuitele de cale se interzice demontarea elementelor care asigura returul curentului de tractiune, ca: bobine de joanta, funii, conexiuni, legaturi echipotentiale, impamantari etc. Daca lucrarile impun acest lucru se va scoate de sub tensiune linia de contact si apoi se vor executa lucrarile. In acelasi mod se vor executa si lucrarile la cablurile din tuneluri.

Art. 1085. Se interzice deconectarea de la sina a unui singur conductor al bobinei de joanta, fara conectarea prealabila a ambelor sine la borna mediana a bobinei de joanta a sectiunii de cale vecine.

Art. 1086. Se interzice ca in timpul lucrarilor sa se deconecteze circuitele sectiunilor de cale dintre transformatorul de izolare si bobina de joanta, fara o prealabila scurtcircuitare a infasurarii bobinei de joanta care este in legatura cu transformatorul de izolare.

Art. 1087. La urcarea pe semnale, pe console si pe pasarelele semnalelor luminoase este interzisa apropierea la o distanta mai mica de 1,5 m, fata de firul de contact, cu oricare parte a corpului sau cu diverse scule, obiecte, materiale etc.

Art. 1088. Pentru lucrari la barierele centralizate se vor realiza acoperirea si semnalizarea echipelor privind si circulatia auto peste pasaje.

Art. 1089. Inaintea inceperii lucrarilor la instalatiile electromecanice (CEM ) se vor realiza si urmatoarele:

- se va bloca transmisia (semnalelor, macazurilor, barierelor) cu cleme pentru asigurare impotriva manevrelor necomandate;

- se vor asigura contragreutatile (compensatoarelor, barierelor, semnalelor etc.) impotriva caderii libere sau actionarii necomandate;

Art. 1090. Sarma de otel pentru transmisii la instalatii de tip CEM se va derula sau rula numai cu ajutorul vartelnitei si se va asigura impotriva desfasurarii libere prin destindere sau incolacire.

Art. 1091. Ridicarea contragreutatilor instalatiei CEM trebuie sa se faca cu dispozitive speciale sau de catre un numar suficient de persoane.

10.4. Instalatii fixe de tractiune electrica si electricitate, lumina si forta ( ELF)

Art. 1092.(1) Pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice in functiune sunt necesare si urmatoarele masuri organizatorice:

1. Indeplinirea formelor de lucru prin:

- emiterea unei autorizatii de lucru;

- consemnarea, in evidentele operative, a lucrarilor care fac obiectul atributiilor de serviciu sau al instructiunilor tehnice;

- transmiterea verbala sau telefonica a unei dispozitii pentru anumite categorii de lucrari.

2. Admiterea la lucru.

3. Supravegherea in timpul lucrului.

4. Mutarea in alta zona de lucru.

5. Intreruperea lucrarilor.

6. Terminarea lucrarilor.

(2) Lucrarile care fac obiectul atributiilor de serviciu, al instructiunilor tehnice sau se executa in baza unei dispozitii (verbale sau telefonice), nefiind necesara autorizatie de lucru, se vor desfasura cu respectarea masurilor tehnice si organizatorice de protectie a muncii.

Art. 1093. Personalul care intretine si exploateaza instalatiile electrice (instalatii fixe de tractiune electrica si ELF) are calificarea de electrician si este obligat sa cunoasca, sa aplice si sa respecte "Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice". Prevederile de fata completeaza reglementarile din aceste norme cu masuri specifice activitatii de transport feroviar.

Art. 1094. Este interzis personalului de exploatare si intretinere sa efectueze manevre la linia de contact sau la instalatii de energo-alimentare fara aprobarea dispecerului energetic feroviar.

Art. 1095. In cazul aparitiei unui pericol iminent, deconectarea prin intrerupatoare se poate face si fara aprobarea dispecerului energetic, insa cu incunostintarea acestuia imediat dupa deconectare.

Art. 1096. Manevrele se incep numai dupa primirea comenzii de executare de la cel care a dispus-o. Manevra se considera executata numai dupa confirmarea executarii de catre persoana care a efectuat manevra (ADMITENTUL).

Art. 1097. In cazul manevrelor care se executa de mai multe echipe la aceeasi instalatie, echipele vor fi coordonate de o singura persoana care are calificarea si competenta necesara.

Art. 1098. Electricianul care efectueaza manevrele (manipularea dispozitivului manual de actionare) in instalatii este obligat sa foloseasca integral echipamentul individual de protectie specific factorilor de risc (casca, manusi, ochelari, cizme etc.), numai dupa ce s-a convins ca acesta este corespunzator.

Art. 1099. Manevrele trebuie sa se execute in ordinea. Intrerupatoare-separatoare, la deconectare si separatoare-intrerupatoare la conectare.

Art. 1100. Persoanele care solicita vizitarea instalatiilor din substatiile de tractiune electrica nu pot avea acces la instalatii decat cu aprobare si numai dupa un instructaj prealabil. Ele trebuie insotite si supravegheate de un electrician care are cel putin grupa a-III-a de calificare.

10.5. Lucrari la linia de contact.

10.5.1. Lucrari executate cu scoatere totala de sub tensiune

Art. 1101. Pentru lucrarile care se executa cu scoatere de sub tensiune a liniei de contact vor fi luate si urmatoarele masuri:

- se va scrie in registrul SC sub semnatura IDM si se va aviza DEF;

- se vor efectua inchiderile de linie ferata pentru circulatia trenurilor, daca se impun, pentru lucrari la linia de contact;

- se executa scoaterile de sub tensiune;

- se face semnalizarea riscurilor prin montarea de placi avertizoare;

- se verifica lipsa tensiunii la zona liniei de contact la care urmeaza sa se lucreze;

- se monteaza scurtcircuitoarele mobile, verificate PRAM;

- se planteaza indicatoare specifice liniei de contact pentru interzicerea intrarii locomotivelor electrice cu pantograful ridicat;

- inscrierea in registrele privind circulatia trenurilor a restrictionarii intrarii locomotivelor electrice cu pantograful ridicat in zona de lucru.

Art. 1102. Intreruperea alimentarii se face dinspre toate partile de unde vine (in mod normal) sau poate veni (accidental) tensiune.

Art. 1103. Toate cheile (manerele) dispozitivelor de actionare ale intrerupatoarelor si separatoarelor prin care se poate transmite tensiune in mod accidental trebuie sa aiba placute avertizoare cu inscriptia "NU INCHIDE SE LUCREAZA LA LINIE", care vor fi asezate, respectiv ridicate la inceperea, respectiv terminarea lucrarilor; cele amplasate in locuri izolate se vor asigura si cu incuietori. Pentru IDM care manevreaza separatoarele prin comanda la distanta, placutele avertizoare se vor monta la dispozitia DEF.

Art. 1104. Verificarea lipsei de tensiune trebuie sa se faca in toate punctele unde au fost efectuate separarile vizibile.

Art. 1105. Verificarea lipsei de tensiune la linia de contact se face cu o stanga electroizolanta nelegata la sina, folosita la montarea scurtcircuitoarelor, inscriptionata si verificata PRAM.

Art. 1106. Verificarea lipsei de tensiune a liniei de contact se face numai de electricieni echipati cu echipamentul electroizolant corespunzator. Verificarea lipsei de tensiune se face de angajatul care monteaza scurtcircuitoarele.

Art. 1107. Dupa verificarea lipsei de tensiune se face legarea la sina a portiunii liniei de contact la care se lucreaza, prin scurtcircuitoare, inscriptionate si verificate PRAM. Legaturile la sina trebuie montate in fiecare parte a liniei de contact de unde ar putea sa apara tensiune.

10.5.2. Lucrari executate cu scoaterea partiala de sub tensiune

Art. 1108. Distanta intre doua scurtcircuitoare consecutive de legare la sina (care incadreaza frontul de lucru) este de maximum 200 m, cand se lucreaza cu scoatere partiala de sub tensiune, pe linie dubla sau in statii.

Art. 1109. Frontul de lucru se va incadra de fiecare parte cu cate doua scurtcircuitoare de legare la sina din toate partile de unde ar putea sa apara tensiune. Atunci cand in interiorul frontului de lucru exista o supratraversare aceasta va fi incadrata prin montarea pe linia de contact a cate unui scurtcircuitor.

Art. 1110. Montarea scurtcircuitoarelor la sina trebuie sa se faca imediat dupa verificarea lipsei de tensiune. Prinderea scurtcircuitoarelor la linia de contact nu este permisa decat dupa ce cablul acestora a fost legat la sina.

Art. 1111. Scoaterea scurtcircuitoarelor de la sina se face in ordine inversa montarii acestora. Toate operatiile de mai sus se fac de catre electricieni echipati cu manusi si cizme electroizolante, verificate PRAM.

Art. 1112. Cand lucrarile care necesita scoatere de sub tensiune se efectueaza de alte unitati, admiterea la lucru se face de catre personalul IFTE, pe baza "DISPOZITIEI DE LUCRU" (conform anexei), iar supravegherea lucrarii se face de cei care executa lucrarea.

Art. 1113. Daca linia ramane in circulatie atunci scurtcircuitoarele trebuie sa se monteze in asa fel incat sa nu intre in gabaritul de libera trecere.

Art. 1114. Se interzice intreruperea continuitatii oricarui conductor de legare la pamant sau continuitatii returului de tractiune, fara a se sunta locul respectiv de intrerupere cu cablu de cupru cu sectiunea de cel putin 50 mm2.

10.5.3. Lucrari executate sub tensiune

Art. 1115.Lucrarile care se executa fara scoaterea de sub tensiune se vor face numai cu echipament individual de protectie electroizolant corespunzator factorilor de risc. Lucrarile din aceasta categorie vor fi stabilite prin instructii de serviciu.

Art. 1116. Lucrarile care se executa cu linia de contact fara tensiune, dar nelegata la pamant se considera lucrari sub tensiune.

Art. 1117. Intrerupatoarele deconectate de catre conducatorul lucrarii in cazul unui pericol iminent, fara dispozitia dispecerului energetic, pot fi reconectate numai daca s-a restabilit legatura cu DEF, in urma dispozitiei acestuia, dupa eliminarea pericolelor.

Art. 1118. Lucrarile care se executa fara scoaterea de sub tensiune a liniei de contact sunt:

- la nivelul solului (mici reparatii la piese metalice, ungerea, vopsirea, strangerea buloanelor etc.), ajustarea greutatilor compensatoarelor, verificarea si inlocuirea legaturilor de legare la sina sau la pamant, controlul vizual cu binoclul al izolatoarelor si al pieselor sub tensiune;

- in apropierea partilor sub tensiune (repararea, ungerea, vopsirea diferitelor piese mecanice, reglarea compensatoarelor).

Art. 1119. Urcarea si coborarea de pe stalpi trebuie sa fie supravegheata de catre conducatorul lucrarii sau de o persoana numita de acesta, cu o calificare de cel putin grupa a IV-a. Nu au voie sa lucreze simultan pe acelasi stalp decat cel mult doi electricieni.

Art. 1120. Lucrarile care se executa cu linia de contact scoasa de sub tensiune, dar nelegata la pamant se considera lucrari sub tensiune. Aceste lucrari sunt: masurarea rezistentei de izolament, masurarea tensiunilor induse, incercari cu tensiune sporita, verificarea ecliselor electrice si a legaturilor la bobinele de joanta. La acelasi fel de lucrari, locurile de munca trebuie pregatite in conformitate cu prezentele prevederi.

Art. 1121.(1) Inainte de efectuarea masuratorilor de izolatie, linia de contact va fi descarcata de sarcina electrostatica. Descarcarea se face prin atingerea liniei de contact cu un scurtcircuitor de legare la sina, care in prealabil a fost legat la sina.

(2) Se interzice verificarea rezistentei de izolatie pe timp de furtuna.

(3) Persoanele care executa descarcarea trebuie sa poarte manusi si cizme electroizolante, verificate PRAM.

(4) Masurarea rezistentei de izolatie la o portiune de linie de contact se face cu toate liniile de contact paralele scoase de sub tensiune si legate la sina.

10.5.4. Lucrari efectuate cu drezina motor pantograf

Art. 1122. Conducatorii drezinelor motor pantograf trebuie sa fie instruiti, examinati si autorizati si in privinta modului de lucru in zona caii ferate electrificate.

Art. 1123. Conducatorii drezinelor motor vor folosi in mod obligatoriu echipamentul individual de protectie si de lucru specific factorilor de risc (salopeta, bluza avertizoare, casca de protectie etc.).

Art. 1124. Nu se permite urcare sau coborarea in si din drezina in timpul mersului.

Art. 1125. Se interzice introducerea in circulatie a drezinelor motor fara rechizite (capse de alarmare, stegulete, extras de mers de tren etc.), extinctoare, precum si cu defectiuni la sistemul de franare si semnalizare.

Art. 1126. Se interzice pastrarea si transportarea pe drezina motor a bidoanelor cu combustibili, lubrifianti sau a altor materiale inflamabile.

Art. 1127. Se interzice curatarea si ungerea drezinei in timpul functionarii motorului.

Art. 1128. Accesul sub drezina, pentru control, se face numai cand drezina are motorul oprit si este franata.

Art. 1129. Circulatia drezinei se va face numai cu platforma de lucru coborata pana la limita inferioara si blocata in aceasta pozitie, iar balustradele platformei de lucru coborate (coborarea si ridicarea platformei se face numai cu drezina franata).

Art. 1130. Sunt interzise accesul sau stationarea oricarei persoane pe platformele de pe acoperisul cabinei, pe scara de acces la ele sau pe platforma de lucru, atat timp cat drezina este in circulatie sau oprita fiind, cand linia de contact se afla sub tensiune ori pe liniile vecine circula material rulant.

Art. 1131. In timpul circulatiei drezinei, spatiile libere ale balustradei, din dreptul scarilor de acces pe platforma drezinei, vor fi inchise cu lanturile prevazute in acest scop.

Art. 1132. Este interzisa ridicarea platformei de lucru si efectuarea masuratorilor cu pantograful ridicat, inainte de scoaterea liniei de contact de sub tensiune si montarea scurcircuitoarelor de punere la sina, care sa acopere frontul de lucru.

Art. 1133. Urcarea si coborarea personalului pe si de pe platforma de lucru se face numai pe scara de acces si numai cand drezina este stationata.

Art. 1134. In timpul cat personalul de interventie (electricienii) se afla pe platforma de lucru, balustradele acesteia vor fi ridicate si fixate. Nu se va porni drezina pentru reintoarcere decat dupa blocarea platformei de lucru in pozitia pentru circulatie si dupa ce ultima persoana a coborat la nivelul platformei drezinei.

Art. 1135. Electricianul care efectueaza coborarea pantografului dupa realizarea masuratorilor va sta pe pasarela din fata pantografului.

Art. 1136. Iarna, in parcurs, este interzisa incalzirea motoarelor cu flacara deschisa (cu lampa de benzina sau orice alt mijloc).

10.5.5. Lucrari efectuate cu macaraua

Art. 1137. Exploatarea mecanismelor si instalatiilor de ridicat se efectueaza numai cu respectarea prevederilor tehnice ISCIR de catre personal instruit si autorizat si pentru zona caii ferate electrificate.

Art. 1138. Sunt interzise lucrari cu macaraua in zona caii ferate electrificate, atunci cand linia de contact nu este scoasa de sub tensiune.

Art. 1139. In cabina usile de acces vor fi prevazute cu placute avertizoare, atentionandu-se asupra pericolului retelei de contact.

Art. 1140. Este interzisa folosirea simultana a mai multor macarale pentru ridicarea unei sarcini.

Art. 1141. Este interzis transportul persoanelor in carligul macaralei sau pe sarcinile suspendate in carligul acesteia.

Art. 1142. Fiecare manevra care se executa trebuie coordonata de conducatorul lucrarii prin utilizarea codului de semnalizare. In cazul unui pericol iminent comanda de oprire poate fi data si de orice alta persoana.

Art. 1143. Este interzisa circulatia personalului si a vehiculelor pe o raza egala cu 1,5 ori inaltimea catargului, la montarea si demontarea acestuia.

Art. 1144. Este interzisa stationarea sub sarcinile atarnate in carligul macaralei, cat si in raza de actiune a acesteia.

Art. 1145. Inainte de inceperea lucrului, mecanicul macaragiu va verifica calea de rulare, mecanismele, franele si limitatoarele.

Art. 1146. Macaragiul va fi foarte atent la manevra si va supraveghea modul de prindere al sarcinii in carlig. El va fi ajutat de personal instruit care va face prinderea.

Art. 1147. La parasirea locului de munca, macaragiul este obligat sa elibereze sarcina din carlig sau dispozitivul de prindere si sa decupleze intrerupatorul principal.

Art. 1148. In timpul deplasarii sarcinilor cu ajutorul macaralei, sarcinile vor fi ridicate la inaltime care va permite trecerea lor libera deasupra obstacolelor intalnite pe parcurs.

Art. 1149.(1) Este interzisa tararea incarcaturilor cu ajutorul carligului macaralei. Ridicarea sarcinilor se va face numai pe verticala.

(2) Este interzisa desprinderea de pe teren, cu ajutorul macaralei, a unor obiecte ancorate, plantate sau prinse prin inghet.

(3) Este interzisa ridicarea unor sarcini cu greutate necunoscuta sau nedeterminata.

Art. 1150. Macaragiul este obligat ca la depistarea unei defectiuni sa ia masuri pentru descarcarea de sarcina si sa opereze imediat oprirea ei. Orice defectiune se va nota in caietul de supraveghere a functionarii macaralei.

Art. 1151. Urcarea si coborarea in si din cabina de comanda a macaralei se vor face numai pe scarile de acces.

10.5.6. Lucrari efectuate cu caruciorul turn

Art. 1152. Carucioarele turn vor fi asezate in pozitie culcata, in locurile stabilite si vor fi asigurate cu lacat impotriva deplasarii lor de catre persoane neautorizate.

Art. 1153.Pe carucioare se vor monta doua tablite avertizoare cu urmatorul continut: "CARUCIOR TURN NR..... DISTRICT LC ……. NU ASEZA CARUCIORUL PE LINIE FARA ORDIN DE CIRCULATIE SI INAINTE DE LEGAREA LA SINA A LINIEI DE CONTACT".

Art. 1154.(1) Pentru lucrul cu caruciorul turn este necesara o echipa compusa din cinci lucratori.

(2) Inainte de urcare se verifica starea caruciorului, montantii, treptele, imbinarile.

(3) Cei care asigura caruciorul pe timpul lucrului vor purta obligatoriu casca de protectie si vesta avertizoare.

Art. 1155.(1) Caruciorul turn se foloseste la lucrarile de la instalatiile liniei de contact, pe linii inchise circulatiei trenurilor, numai dupa primirea ordinului de circulatie din partea IDM si a punerii la sina a liniei de contact.

(2) In toate cazurile executarea lucrarilor in incinta statiei se face numai cu incuviintarea IDM dispozitor, data in scris agentului districtului LC care a facut inscrierea, pentru inceperea lucrarilor, in registrul de revizie a instalatiilor de siguranta circulatiei.

Art. 1156. Se va acorda o deosebita atentie la executarea lucrarilor de intretinere in zona macazurilor, unde deplasarea carucioarelor poate provoca deraierea sau rasturnarea acestora. In scopul evitarii acestor pericole, deplasarile in timpul lucrului se fac la comanda sefului de lucrare si numai prin deplasarea la pas, urmarindu-se cu atentie configuratia liniei si a macazurilor.

Art. 1157. Demontarea clemelor de fixare se va face numai dupa incercarea efortului existent in fixator, prin tragere cu mana. Daca fortele sunt mai mari decat posibilitatea de tragere, se foloseste obligatoriu palanul de 500 kgf.

Art. 1158. Inainte de folosire palanul se verifica urmarindu-se starea carligului, a funiei si a prinderilor funiei de palan.

Art. 1159. La lucrarile de intretinere in zona macazurilor, in scopul evitarii deraierii, deplasarile caruciorului trebuie sa se faca sub supravegherea conducatorului lucrarii, cu viteza redusa, urmarindu-se pozitia macazurilor. Echipa de lucru trebuie sa fie formata din cel putin cinci persoane (electricieni).

Art. 1160.(1) La deplasarile caruciorului turn spre punctul de lucru si inapoi este interzisa stationarea personalului pe platforma.

(2) Pe platforma, la lucrari, se admit maximum doi lucratori (electricieni).

Art. 1161. In timpul lucrarii, carabina centurii de siguranta se va prinde numai de elementele sigure (elementele suspensiei catenare) si nu de carucior.

Art. 1162. Este interzisa aruncarea de piese sau scule celor aflati pe carucior sau invers.

10.6. Grupuri electrogeneratoare

Art. 1163. Grupurile de electrogeneratoare vor fi deservite de electricieni instruiti, verificati si autorizati pentru astfel de activitati, fiind interzisa interventia personalului neautorizat.

Art. 1159. La lucrarile de intretinere in zona macazurilor, in scopul evitarii deraierii, deplasarile caruciorului trebuie sa se faca sub supravegherea conducatorului lucrarii, cu viteza redusa, urmarindu-se pozitia macazurilor. Echipa de lucru trebuie sa fie formata din cel putin cinci persoane (electricieni).

Art. 1160.(1) La deplasarile caruciorului turn spre punctul de lucru si inapoi este interzisa stationarea personalului pe platforma.

(2) Pe platforma, la lucrari, se admit maximum doi lucratori (electricieni).

Art. 1161. In timpul lucrarii, carabina centurii de siguranta se va prinde numai de elementele sigure (elementele suspensiei catenare) si nu de carucior.

Art. 1162. Este interzisa aruncarea de piese sau scule celor aflati pe carucior sau invers.

10.6. Grupuri electrogeneratoare

Art. 1163. Grupurile de electrogeneratoare vor fi deservite de electricieni instruiti, verificati si autorizati pentru astfel de activitati, fiind interzisa interventia personalului neautorizat.

Art. 1164. Este interzisa parasirea grupului daca nu este asigurata oprirea automata in caz de avarie sau daca nu exista inlocuitor.

Art. 1165. Este interzisa interventia la organele mecanice in miscare sau la instalatia electrica, fara oprirea electrogeneratorului.

Art. 1166. Deplasarea electrogeneratoarelor mobile trebuie sa se faca numai atunci cand acestea nu sunt in functiune.

Art. 1167. Este interzisa agatarea de elementele grupului de electrogeneratoare a uneltelor, imbracamintei, sculelor, dispozitivelor etc.

Art. 1168. Oprirea grupului de electrogeneratoare nu trebuie sa se faca cu mijloace improvizate (pene, rangi etc.), iar in caz de avarie se va opri alimentarea cu combustibil.

Art. 1169. Este interzisa executarea de lucrari la panoul de comanda si automatizare (forta) fara scoaterea de sub tensiune a cablului si oprirea electrogeneratoarelor.

Art. 1170. Inaintea inceperii reparatiilor la motor sau generator se vor elimina toate posibilitatile de pornire automata a grupului de electrogeneratoare.

Art. 1171. In timpul reparatiilor la grupul de electrogeneratoare se vor respecta prevederile de protectie a muncii specifice lucrului cu piese grele, iar la lucrarile de sudura se vor respecta prevederile "Normelor specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor".

11. DE MATERIAL RULANT EXECUTATE DE UNITATI ORGANIZATE DE TIP INDUSTRIAL

Art. 1172. Pentru activitatile de reparatii material rulant executate de unitati organizate de tip industrial prevederile cuprinse in capitolele 6 si 8 se completeaza cu prevederile cuprinse in prezentul capitol.

11.1. Repararea si probarea locomotivelor si componentelor acestora

11.1.1. Demontarea locomotivelor

Art. 1173. Demontarea locomotivelor trebuie facuta numai in hale de demontare si in conformitate cu procesul tehnologic.

Art. 1174. Inainte de introducerea in hala de demontare, locomotiva va fi golita de combustibil, apa si ulei si pe timp de iarna, va fi curatata de zapada. Conducatorul locului de munca va efectua controlul si va lua masuri pentru inlaturarea eventualelor nereguli.

Art. 1175. Acumulatoarele se vor da jos de pe locomotiva inainte de a incepe demontarea ei.

Art. 1176. La operatia de demontare a piulitelor pivotului boghiului, ca masura de siguranta, ca si in situatia demontarii axelor cardanice blocate, locomotiva se va bloca cu saboti.

Art. 1177. La operatia de ridicare a ramei de pe boghiuri:

- se va verifica dupa ridicare la circa 10 cm daca prinderea si echilibrarea sunt corecte;

- se va efectua operatia de asezare pe suporti numai dupa demontarea transmisiei si reductorului locomotivei;

Art. 1178. La demontarea usilor laterale, prinderea lor in carligul macaralei trebuie sa fie sigura si sa impiedice balansarea in momentul desprinderii de rama (cutie).

Art. 1179. La demontarea subansamblurilor din care se scurge ulei se vor folosi tavi pentru a pastra suprafetele de lucru curate si a evita astfel alunecarea. Este interzisa curgerea combustibilului si a uleiului in canalele de lucru.

Art. 1180. Demontarea rezervorului de sub acoperisul locomotivei se va face numai cu ajutorul dispozitivului construit pentru acest scop.

11.1.2. Repararea boghiurilor si a atacurilor de osie

Art. 1181. Demontarea boghiurilor se va face numai pe locurile stabilite pentru aceasta.

Art. 1182. In vederea efectuarii operatiilor de transport, in interiorul si exteriorul halelor, piesele vor fi asezate in mod stabil pe platforma containerelor.

Art. 1183. Rotile boghiurilor pregatite pentru montare vor fi blocate cu pene.

Art. 1184. Pentru iluminatul cadrelor de lemn, se va folosi numai tensiunea de 14 V.

Art. 1185. Cutiile pentru unsoare se vor demonta de pe osii numai dupa ce acestea au fost asezate pe suporti.

Art. 1186. Demontarea timoneriei de frana se va face cu ajutorul dispozitivelor si cablurilor numai in ordinea stabilita in procesul tehnologic.

11.1.3. Repararea transmisiei hidraulice si a reductorului inversor

Art. 1187. Operatiile de demontare si succesiunea lor vor respecta procesul tehnologic si vor fi folosite dispozitivele prevazute de tehnologia de reparatii.

Art. 1188. La montarea pieselor prin presare la rece, se va respecta presiunea de montaj prescrisa pentru fiecare element in parte.

11.1.4. Bai de ulei pentru incalzirea pieselor

Art. 1189. Accesul persoanelor straine in incaperile in care se afla baile de ulei este interzis.

Art. 1190. Introducerea-scoaterea pieselor in/din baie nu se va face brusc, evitand stropirea cu ulei.

Art. 1191. Baia de ulei va fi inconjurata cu balustrada pentru a impiedica atingerea acesteia de catre lucratori.

Art. 1192. Defectiunile ivite in timpul functionarii baii de ulei vor fi anuntate personalului responsabil cu repararea si intretinerea acesteia.

11.1.5. Demontarea motorului

Art. 1193. Motoarele care se demonteaza pe dispozitive rotative vor fi asigurate cu suruburi, evitandu-se astfel rotirea acestora in timpul demontarii.

Art. 1194. La demontarea turbosuflantei se va acorda atentie mentinerii echilibrului acesteia in carligul macaralei.

11.1.6. Repararea instalatiei de racire si a celei de combustibil (alimentare)

Art. 1195. Demontarea-montarea grupului de racire se va face numai cu ajutorul macaralei.

Art. 1196. Dupa demontare, piesele si subansamblurile componente vor fi degresate pentru a evita alunecarea lor in timpul manipularii.

Art. 1197. Reziduurile depuse sub gratare trebuie indepartate periodic.

Art. 1198. La baia de degresare se va lucra numai daca instalatia de ventilatie functioneaza.

Art. 1199. Dupa degresare, piesele se vor spala cu apa calda.

Art. 1200. Lipirea cu cositor si aliaje de argint se va executa in locuri amenajate special, sub nise prevazute cu instalatie de ventilatie.

11.1.7. Repararea ramelor, capotelor si cutiilor

Art. 1201. In cazul in care se demonteaza cabina de pe rama (cutie), se vor lua masuri ca aceasta sa nu se deplaseze in timpul indepartarii cordonului de sudura cu ajutorul uneltelor pneumatice.

Art. 1202. La urcare/coborare pe/de pe rama (cutie) se vor folosi scari prevazute cu dispozitive impotriva alunecarii.

Art. 1203. La montarea usilor laterale trebuie respectate limitele de efort. In timpul montarii este interzisa apucarea de contur a ramei usii, pentru a evita prinderea mainilor intre aceasta si rama capotei.

11.1.8. Lucrari de montare

Art. 1204. La montarea locomotivelor se va respecta succesiunea inversa de demontare a fazelor in conformitate cu procesul tehnologic.

Art. 1205. In timpul montarii grupului de racire, este interzisa intrarea lucratorilor in spatiul destinat asezarii lui pe locomotiva.

Art. 1206. La conductele si rezervoarele aflate sub presiune este interzisa demontarea armaturilor si robinetelor.

Art. 1207. Montarea ansamblului transmisie hidraulica-reductor inversor se va face numai sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 1208. La introducerea transmisiei hidraulice si a rezervorului de combustibil este interzis sa se lucreze cu scule generatoare de scantei.

Art. 1209. Inainte de a se porni locomotiva (motorul) se va proceda la:

- verificarea pieselor in miscare;

- verificarea functionarii comenzilor;

- verificarea pozitiilor robinetelor;

- inchiderea tuturor capotelor;

- indepartarea personalului de pe locomotiva si din canalul de lucru.

Art. 1210. In cazul in care sunt necesare operatii de remediere a unor deficiente in cabina de comanda, se vor monta tablite avertizoare "NU PORNI MOTORUL. SE LUCREAZA". In cazul in care se lucreaza in canal tablitele avertizoare vor fi "NU MISCA LOCOMOTIVA SI NU MANEVRA FRANA. SE LUCREAZA".

11.1.9. Prob. Probele si predarea locomotivei

Art. 1211. Conducerea locomotivei va fi incredintata numai personalului pregatit, instruit si autorizat in acest scop.

Art. 1212. La remizare, personalul de locomotiva va proceda la:

- asigurarea locomotivei contra pornirii;

- scurgerea apei din circuitul de franare;

- verificarea aparatului de masura si control.

Art. 1213. La manevrarea locomotivei in incinta intreprinderii, se va circula cu viteza maxima de 5 km/h.

Art. 1214. In sezonul rece, se va indeparta gheata de pe scarile de urcare in cabina.

Art. 1215. In caz de defectare pe linie, pentru semnalizare fiecare locomotiva va fi dotata cu un inventar minim (capse, pocnitoare, fanioane, etc.) conform RET.

Pornirea. Probe de casa. Probe de parcurs

Art. 1216. Probele vor incepe numai dupa ce conducatorul locului de munca a verificat toate agregatele care urmeaza sa functioneze.

Art. 1217. Personalul care participa la probe are urmatoarele obligatii:

- sa foloseasca echipamentul de protectie specific lucrarilor de executat;

- sa verifice functionarea aparatului de masura si control;

- sa semnaleze sefului de formatie orice abatere sau defectiune constatata.

Art. 1218. Pregatirea motorului diesel pentru pornire se va face conform tehnologiei de incercare.

Art. 1219. Personalul de locomotiva si cel de manevra nu va executa depanari pentru care nu este autorizat.

Art. 1220. Capetele liniilor pe care se executa remedieri trebuie prevazute cu tampoane care sa asigure oprirea locomotivei in cazul pornirii accidentale.

Alimentarea cu energie electrica a locomotivelor electrice

Art. 1221. Operatia de punere sub tensiune de la sursa exterioara a LE va fi executata de responsabilul echipei de probe, acesta avand obligatia de a cunoaste si respecta instructiunile de exploatare.

Art. 1222. Motorul diesel va fi pornit numai dupa inchiderea usilor blocului de aparate si montarea capacelor generatorului.

Art. 1223. In timpul efectuarii probelor, se vor pune placute avertizoare, iar semnalizarile optice si acustice trebuie sa functioneze.

Art. 1224. Reostatul de apa trebuie sa fie legat la centura de impamantare.

Art. 1225. Conductele nu se vor strange atata timp cat sunt sub presiune.

Art. 1226. In timpul efectuarii reglajelor la locomotiva frana de mana trebuie sa fie stransa.

Art. 1227. Angajatilor le este interzisa parasirea locului de munca in timpul efectuarii probelor sau sa se ocupe de probleme straine atributiilor de serviciu.

Art. 1228. In timpul efectuarii probelor, aparatura de masura si control va fi supravegheata permanent.

Art. 1229. Reglarea pozitiei reostatului se va face numai cand motorul nu functioneaza.

Art. 1230. O locomotiva poate iesi pe linie CFR numai atunci cand corespunde instructiunilor. Defectiunile sau lipsurile datorita carora se interzice iesirea vehiculului din intreprindere in statie, vor fi afisate la locul de revizie.

Art. 1231. Se interzice calatoria pe locomotiva a persoanelor care nu fac parte din echipa de probe. Echipa va fi formata din cel mult 6 persoane si va fi instruita cu privire la Instructia de miscare C.F.

Art. 1232. Pornirea locomotivei este precedata de semnalele acustice.

Art. 1233. Tensiunea lampilor portative va fi de 12V sau 24V.

Art. 1234. Electricienii din echipa de proba trebuie sa cunoasca amplasarea conductorilor de inalta tensiune precum si aparatura de masura corespunzatoare.

Art. 1235. In cazul alimentarii circuitelor auxiliare de la o sursa exterioara de curent alternativ, infasurarea auxiliara a transformatorului de forta trebuie deconectata de la circuitul auxiliar, intrerupatorul principal declansat si pantograful coborat.

Standuri pentru incercari. Incercarea transmisiei hidraulice si a reductorului inversor

Art. 1236. Orice operatie in stand se executa numai cu avizul sefului de stand de catre personal de specialitate si numai dupa ce standul a fost scos de sub tensiune.

Art. 1237. Pentru predarea-primirea schimbului se va folosi un registru in care se vor consemna toate deficientele constatate in schimbul care preda. Predarea-primirea se face pe baza de semnatura. Seful de stand va urmari modul in care se remediaza deficientele.

Art. 1238. Este interzis accesul in incinta standului persoanelor straine.

Art. 1239. Organele CTC si receptie CFR care urmaresc functionarea standului si a transmisiei hidraulice, nu vor stationa in apropierea pieselor in miscare.

Art. 1240. Inainte de punerea in functiune, se va verifica starea tehnica a standului, conform procedurii de lucru.

Art. 1241. La montarea transmisiei pe standul de proba se va urmari asezarea corecta si realizarea coaxialitatii cuplajelor.

Art. 1242. Dupa montarea transmisiei hidraulice pe stand se va interzice accesul persoanelor straine.

Art. 1243. Standul de proba va fi pus in functiune numai de la pupitrul de comanda, dupa indepartarea lucratorilor din vecinatatea lui si numai cu avizul sefului de stand.

Art. 1244. Operatorului i se interzice parasirea pupitrului de comanda cat timp standul functioneaza.

Art. 1245. Sunt interzise interventiile in dulapul de automatizare si in pupitrele de comanda, cat timp intrerupatorul principal este cuplat.

Art. 1246. Inainte de a se executa operatii de remediere si depanari la termostate si presostate se va deconecta transformatorul de alimentare.

Art. 1247. La terminarea probelor se va decupla instalatia electrica si se vor inchide circuitele de alimentare a standului.

Incercarea motoarelor diesel si a instalatiilor aferente

Art. 1248. Predarea standului va fi consemnata intr-un registru in care se trec deficientele constatate si cine le-a inlaturat. Registrul va fi controlat saptamanal, de seful sectiei.

Art. 1249. Depanarea defectelor aparute se efectueaza numai de personalul instruit pentru aceste operatii.

Art. 1250. Axul cardanic de legatura trebuie protejat cu aparatoare.

Art. 1251. Motorul va fi pornit numai dupa ce seful de stand a verificat ca piesele de legatura sunt montate corect.

Art. 1252. Este interzisa punerea in functiune a ventilatorului motorului daca nu sunt montate aparatorile de protectie.

Art. 1253. In timpul functionarii motorului, este interzisa orice interventie la piesele aflate in miscare.

Art. 1254. Inainte de a incepe rodajul motorului, se va verifica starea tehnica a dispozitivului de suprasaturare.

Art. 1255. Reziduurile acumulate in canalele acoperite cu gratar trebuie evacuate saptamanal.

Art. 1256. In incinta standului de proba este interzis fumatul si focul deschis.

Art. 1257. Rodajul se va efectua respectand procesul tehnologic stabilit.

Art. 1258. In cazul acumularii apei in subsolul standului, daca nu este prevazut cu scurgere la canal, aceasta va fi evacuata.

Art. 1259. Dupa oprirea motorului, la terminarea rodajului, se vor lua masuri pentru a impiedica pornirea accidentala.

Incercarea pompelor si regulatoarelor hidraulice

Art. 1260. Probele se vor efectua numai de catre personalul instruit in acest scop si in conformitate cu procedurile de lucru si sub supravegherea conducatorului.

Art. 1261. Este interzisa schimbarea motorului in timpul functionarii.

Art. 1262. Standul se va porni numai atunci cand droserul si robinetul acestuia se va afla in pozitia "deschis".

Art. 1263. In cazurile in care se aud batai la cutia de viteza, la motor sau la pompa hidraulica, se va proceda la reducerea presiunii uleiului si la oprirea motorului electric de actionare.

Incercarea robinetelor mecanice

Art. 1264. Probele de stand trebuie efectuate numai de personalul instruit in acest scop.

Art. 1265. Este interzisa montarea robinetului pe stand cat timp conductele de alimentare sunt sub presiune.

Art. 1266. Este interzisa functionarea standului fara panourile de protectie montate.

Art. 1267. Periodic, se va efectua controlul functionarii supapelor de siguranta.

Art. 1268. Rezervoarele pentru depozitarea uleiului pentru probe vor fi curatate prin purjare, lunar.

Art. 1269. Pe aparatura de masura si control a standului, se va marca presiunea maxima de lucru.

Incercarea compresoarelor

Art. 1270. Standul va fi comandat numai de la pupitrul de comanda; amplasarea acestuia trebuie sa asigure personalului vizibilitate buna si securitate deplina.

Art. 1271. Este interzisa inceperea probelor de stand fara ca acesta sa aiba montate sistemele de protectie mecanice, optice si acustice iar aparatura de masura si control a standului trebuie sa fie in stare buna de functionare.

Art. 1272. Inainte de a incepe probele, se va verifica daca toate robinetele de pe conductele de refulare sunt in pozitia "deschisa".

Art. 1273. Este interzisa pornirea standului in sarcina.

Art. 1274. In timpul montarii/demontarii pe/de pe stand a compresorului, cutia de viteza trebuie sa fie in pozitia "ZERO" si cheia de contact scoasa.

Art. 1275. In cazul aparitiei unei defectiuni in circuitul de aer, functionarea standului se va intrerupe.

Art. 1276. Este interzisa depozitarea substantelor inflamabile in jurul standului.

Incercarea transformatoarelor pentru locomotive electrice

Art. 1277. Este interzis accesul in stand a persoanelor care nu au atributii de serviciu in acest loc de munca.

Art. 1278. Lucrarile care nu se pot executa in afara standului, vor fi executate numai de personal instruit, nominalizat si aprobat de seful de sectie si numai cu avizul sefului standului.

Art. 1279. In timpul incercarilor sub tensiune, tot personalul care deserveste standul va sta in cabina pupitrului de comanda.

Art. 1280. La fiecare tip de incercare se va lucra dupa o schema de montaj prestabilita; este interzisa executarea montajului din memorie. Montajul trebuie verificat de seful standului.

Art. 1281. Dupa realizare, montajul va fi verificat de un alt operator pentru a evita eventualele greseli.

Art. 1282. Orice incercare pe stand se va executa in prezenta a cel putin doua persoane.

Art. 1283. Standul si punctele de control vor fi ingradite cu plasa de sarma, legata la centura de impamantare. Pe imprejmuire vor fi montate, in locuri vizibile, tablite care sa avertizeze pericolul de electrocutare.

Art. 1284. In afara ingradirilor, standurile de proba si punctele de control vor fi prevazute cu semnalizari optice si acustice.

Art. 1285. Usile de acces in stand trebuie prevazute cu blocaje care sa impiedice intrarea in timpul probelor.

Art. 1286. Pardoseala standurilor trebuie prevazuta cu covoare din cauciuc electroizolant.

Art. 1287. Toate aparatele si constructiile metalice din incinta standului trebuie sa fie legate la centura de impamantare.

Art. 1288. La toate organele in miscare vor fi prevazute aparatori de protectie.

Art. 1289. Pentru executarea montajului si a conexiunilor instalatia trebuie scoasa de sub tensiune; pentru aceasta se vor lua urmatoarele masuri:

- excitatia grupului cu care se lucreaza va fi deconectata;

- separatoarele si intrerupatoarele grupului cu care se lucreaza vor fi deschise si legate la centura de impamantare.

Art. 1290. Dupa efectuarea probelor, se va intrerupe curentul de la tabloul de alimentare cu energie electrica.

Art. 1291. La terminarea schimbului, se va preda standul pe baza unei informari; informarea va fi consemnata in registrul de la stand.

Art. 1292. Inainte de a incepe probele se va controla vizual starea izolatiei cablurilor de legatura.

Art. 1293. In timpul probelor, operatorul trebuie sa stea la pupitru pentru ca, in caz de necesitate, sa reduca sau sa intrerupa tensiunea.

Art. 1294. Este interzisa circulatia podului rulant deasupra standului, in timpul desfasurarii probelor de inalta tensiune iar cabinele acestora vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare pentru avertizarea existentei tensiunii.

11.2. Repararea si probarea vagoanelor si a componentelor acestora

11.2.1. Vagoane pentru calatori

Introducerea si pregatirea vagoanelor pentru reparatii

Art. 1295. Vagoanele, inainte de a fi introduse in incinta unitatii pentru reparat, vor fi pregatite corespunzator: curatate, spalate si dezinfectate.

Art. 1296. Manevrarea vagoanelor in incinta unitatii reparatoare va fi executata in conformitate cu prezenta norma si Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de transport intern, numai de personal instruit si autorizat in acest scop.

Art. 1297. Transbordoarele folosite la manevra vagoanelor pe flux vor fi dotate cu aparatori de protectie la ambele capete sau cu bare care sa nu permita trecerea peste liniile de prelungire ale transformatorului.

Art. 1298. Orice manevra cu transbordorul sau de pe transbordor va fi insotita de o avertizare optica sau acustica in timpul efectuarii ei.

Ridicarea si lasarea vagoanelor

Art. 1299. Operatia de ridicare si lasare a vagoanelor va fi coordonata de o persoana numita in acest scop.

Art. 1300. In cazul ridicarii vagoanelor de calatori cu podurile rulante, vor fi folosite dispozitive speciale de prindere pe ambele parti ale vagonului, corespunzatoare cu sarcina de ridicare a podului.

Art. 1301. In cazul folosirii vinciurilor electrice la ridicarea vagoanelor, acestea vor trebui sa indeplineasca conditiile impuse de M.E.E. si I.S.C.I.R. sau conditiile impuse de proiectant (constructor) conform cartii tehnice.

Art. 1302. Vinciurile electrice folosite la ridicarea vagoanelor vor fa comandate concomitent de la un pupitru de comanda de catre un muncitor instruit si autorizat in acest scop.

Art. 1303. Introducerea boghiurilor purtatoare sau a dispozitivelor de suspendare a vagonului se va face din afara gabaritului liniei.

Art. 1304. Inainte de ridicare, pe suprafata de reazem a vinciurilor se va aseza o bucata de scandura, pentru evitarea alunecarii. In cazul lasarii vagonului pe boghiuri purtatoare sau dispozitive de sustinere, in punctele de contact vor fi puse bucati de lemn.

Art. 1305. Potrivirea cu mana a pivotului in crapodina in timpul lasarii vagonului este interzisa. Aceasta se va face cu o scula adecvata, manipulata in afara gabaritului.

Art. 1306. Introducerea vagonului pe linia de ridicare se va executa cu respectarea stricta a tehnologiilor de executie.

Art. 1307. Oprirea vagonului pe linia de ridicare se va realiza numai cu saboti de oprire.

Repararea boghiului si a aparatului de rulare

Art. 1308. Boghiul se va introduce in f1uxul de reparare degresat si curatat.

Art. 1309. La montarea si demontarea boghiului, se va respecta tehnologia de executie si instructiunile proprii de protectie a muncii. Muncitorii care lucreaza la diferite operatii vor fi in asa fel dispusi incat sa nu se incomodeze reciproc, evitandu-se posibilitatea producerii de accidente.

Art. 1310. Suporturile pe care stau boghiurile in timpul repararii vor fi verificate inainte de lasarea boghiurilor pe ele.

Art. 1311. La probarea axelor triunghiulare sau a buloanelor tragatoare, nu se va sta in fata standului ci lateral fata de el.

Art. 1312. Piesele demontate nu se vor lasa pe cadrul boghiului.

Art. 1313. In timpul ridicarii cadrului de pe roti, muncitorii care au lucrat la demontare vor sta la o distanta corespunzatoare, pentru a nu fi loviti de arcurile comprimate care devin libere pentru ridicarea cadrului boghiului.

Art. 1314. La inceperea fiecarui schimb de lucru se va verifica surubul si piulita dispozitivului de presare a boghiului in vederea montarii bratelor radiale si a verificarii paralelismului boghiului.

Art. 1315. La taierea capetelor de nituri si de suruburi blocate se vor folosi paravane de protectie asezate in directia de proiectare a capetelor taiate, in asa fel incat ele sa nu loveasca pe cei din jur.

Art. 1316. Ciocanirea arcurilor din otel se va efectua cu ciocane din plumb, bronz sau material platic.

Art. 1317. Cadrele de boghiuri se vor aseza numai pe suporti construiti in acest scop, fiind permisa depozitarea prin suprapunere a maximum doua cadre.

Art. 1318. Pentru evitarea rotirii cutiei de unsoare in timpul demontarii aceasta se va bloca.

Art. 1319. Manevrarea boghiurilor pe roti se va face daca la capetele traverselor frontale s-au fixat distantiere.

Repararea aparatelor de tractiune, legare si ciocnire

Art. 1320. Demontarea si montarea aparatelor de ciocnire se vor executa in mod obligatoriu, dupa tehnologia de executie cu mijloace de ridicare si de lucru specifice acestor operatii.

Art. 1321. Demontarea tampoanelor in piese componente este interzisa, in timp ce ele se afla pe vagon.

Art. 1322. In timpul demontarii placii de baza a tamponului, se va lucra in pozitie ferita, pentru a se evita accidentarea provocata de destinderea arcului in interiorul tamponului. Tamponul va fi asezat pentru demontare in pozitie orizontala.

Art. 1323. Demontarea tamponului de la vagon, se va face dupa ce s-a verificat daca acesta nu este blocat (verificarea se va face prin rotirea discului) si din pozitia lateral fata de ele.

Art. 1324. Demontarea tampoanelor cu arcuri blocate se face numai in dispozitive construite in acest scop.

Art. 1325. Montarea provizorie a tampoanelor pe traversa vagonului este interzisa.

Art. 1326. Stationarea sub tampon in timpul montarii sau demontarii acestuia la/si de pe vagon este interzisa.

Art. 1327. In atelierele de reparat tampoane vor fi amenajate locuri ingradite pentru taierea niturilor.

Art. 1328. Manipularea prin aruncare, a pieselor componente ale aparatului de tractiune, este interzisa.

Art. 1329. Spatiul lasat liber intre vagoane va trebui sa permita scoaterea fara pericole a barelor de tractiune.

Art. 1330. La demontarea barelor de centru sau a aparatelor centrale de tractiune, muncitorii vor sta astfel incat sa fie exclusa posibilitatea accidentarii prin caderea aparatului sau a barei.

Art. 1331. Standul pentru efectuarea probelor aparatului de tractiune si legare va fi dotat cu aparatori de protectie, care vor fa utilizate in timpul probelor.

Repararea instalatiei de frana

Art. 1332. Demontarea, montarea si probarea instalatiei de frana sau a componentelor acesteia se vor face respectand procesul. Probele se vor efectua numai pe standuri omologate cu personal instruit si echipat corespunzator.

Art. 1333. In timpul efectuarii probelor de franare sau de defranare nu este permisa atingerea pieselor in miscare ale timoneriei de frana.

Art. 1334. Rezervoarele de aer degresate cu soda caustica vor fi spalate si scurse bine pentru a se evita orice pericol.

Art. 1335. Orice verificare a ansamblului franei va avea loc dupa ce s-a facut franarea sau defranarea completa.

Art. 1336. Demontarea ansamblurilor componente ale franei pe standuri se va face numai dupa evacuarea aerului din conducta standului.

Art. 1337. Standurile vor fi dotate cu manometre in buna stare de functionare. Acestea vor fi marcate la presiunea maxima de lucru la efectuarea probelor.

Art. 1338. Verificarea sistemului de alarma se va efectua numai cu valva in pozitie izolat; in timpul efectuarii acestei probe personalul muncitor va fi indepartat clin apropierea clapetei pentru a fi protejat. Totodata nu este permis accesul muncitorilor la instalatia de frana sub vagon.

Art. 1339. La curatarea conductelor, este interzis sa se stea in dreptul jetului de aer care se evacueaza din conducta curatata.

Repararea sasiului si a cutiei vagonului

Art. 1340. Operatiile de reparare se vor executa respectand procesul tehnologic, sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 1341. La montarea si demontarea crapodinelor superioare, atunci cand nu pot fi folosite dispozitivele, va lucra un numar suficient de angajati, astfel incat sa fie eliminat pericolul accidentarilor.

Art. 1342. La taierea capetelor de nituri cu scule manuale sau pneumatice vor fi folosite paravane de protectie pentru a evita accidentarea celor care lucreaza in vecinatate.

Art. 1343. Verificarea standului si a dispozitivelor folosite la repararea sasiului vagonului se va face, la inceperea fiecarui schimb, de conducatorul locului de munca.

Art. 1344. Lucrarile care se executa la partile exterioare ale vagonului/acoperis vor li facute numai de pe platforme cu balustrade sau scari si echipament de protectie corespunzator.

Art. 1345. Demontarea si montarea usilor laterale si frontale vor fi efectuate numai cu ajutorul dispozitivelor de ridicat.

Art. 1346. Interventiile la cutia vagonului nu se vor executa stand pe tampoanele acestuia sau pe platforme improvizate.

Art. 1347. In timp ce se lucreaza la partea inferioara a acestuia, in zona respectiva nu se va lucra pe acoperisul vagonului.

Art. 1348. Lucrarile in interiorul vagonului vor incepe numai dupa ce podeaua sau dusumeaua acestuia a fost reperata.

Art. 1349. Coborarea pieselor de pe acoperisul vagonului se va face numai dupa ce angajatii din jur au fost indepartati din zona periculoasa.

Art. 1350. Demontarea si dezmembrarea cutiei vagonului vor fi efectuate de pe platforme prevazute cu balustrade.

Art. 1351. Scandurile scoase de pe vagon care au cuie in ele vor fi asezate cu varful cuielor spre sol.

Art. 1352. Lucrarile la acoperisul vagonului vor fi efectuate de pe platforme speciale, dotate cu balustrade si muncitorii vor folosi centuri de siguranta.

Art. 1353. La lucrarile din interiorul cutiei vagonului vor fi luate masuri de prevenire a caderilor de piese care urmeaza sa fie demontate sau montate, in special la operatiile care se executa la tavan sau la suporturile de bagaje.

Art. 1354. Circulatia dintr-un vagon in altul, daca nu au placile de intercomunicatie suprapuse, este interzisa.

Art. 1355. Urcarea si coborarea de pe vagoanele ridicate de pe boghiuri este permisa numai pe scari construite in acest scop.

Art. 1356. In timpul cand in vagon se lucreaza cu materiale inflamabile, se vor deschide toate usile si ferestrele iar pe usile de intrare in vagon se vor pune placute avertizoare cu inscriptia "ATENTIE SE LUCREAZA CU SUBSTANTE INFLAMABILE".

Art. 1357. Montarea geamurilor in ramele ferestrelor prin presarea cu palma sau pumnul este interzisa.

Art. 1358. Vagoanele vor fi miscate numai daca carcasele burdufurilor nu au fost sudate complet de frontalul vagonului.

Art. 1359. Suporturile de bagaje, capacele rabatabile de la platforme si lampile electrice care pot provoca accidente prin caderea lor, nu se vor monta in scop provizoriu.

Art. 1360. Se vor efectua operatii de degresare numai in spatii ventilate, dotate, dupa caz, cu instalatii Antiex si se vor respecta masurile de prevenire a producerii incendiilor.

Art. 1361. Pregatirea solutiilor de degresare si spalare se va face de angajati instruiti in acest scop, cu respectarea stricta a concentratiei solutiilor si a modului de amestec al acestora.

Art. 1362. Materialele folosite si imbibate cu substante inflamabile vor fi depozitate in cutii metalice dotate cu capace. Acestea vor fi evacuate la terminarea fiecarui schimb.

Art. 1363. Este admisa folosirea substantelor inflamabile si nocive in interiorul vagonului daca acesta are usile si ferestrele deschise.

Repararea si probe ale instalatiei de incalzire si a componentelor acesteia

Art. 1364. Depozitarea conductelor lungi prin sprijinirea acestora de peretii halelor este interzisa. La manipulare nu se vor introduce degetele in interiorul acestora.

Art. 1365. La operatiile de curbare a tevilor se vor respecta cu strictete prescriptiile din tehnologia de executie si instructiunile proprii de protectie a muncii.

Art. 1366. Verificarea si probarea subansamblurilor instalatiei de incalzire a vagoanelor se vor face pe standuri speciale, dotate cu dispozitive de protectie.

Art. 1367. Inainte de efectuarea probelor cu abur, se va indeparta personalul muncitor din jurul vagonului, pentru evitarea eventualelor accidentari provocate de scaparile de abur.

Art. 1368. In timpul efectuarii probelor de incalzire la vagon, se interzice ciocanirea sau lovirea conductelor si a imbinarilor acestora.

Art. 1369. Remedierea defectiunilor gasite in timpul probelor se va face numai dupa ce a fost intrerupta alimentarea cu abur si scoasa apa din conducte.

Repararea instalatiei electrice

Art. 1370. La reparatia instalatiei electrice a vagoanelor de calatori se vor avea in vedere urmatoarele:

- pregatirea profesionala si instruirea din punctul de vedere al protectiei muncii a angajatilor;

- cunoasterea tipurilor de vagoane si felul instalatiei;

- folosirea echipamentului de protectie si a sculelor electroizolante in concordanta cu tensiunile de lucru;

- respectarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice si a altor norme specifice pentru activitati conexe ce se desfasoara;

- respectarea tehnologiilor de lucru la banc si vagon.

Art. 1371. La demontarea si montarea dinamului sub vagon se vor folosi carucioare sau dispozitive speciale.

Art. 1372. La pozarea instalatiei electrice in interiorul vagonului se vor folosi scari duble adecvate inaltimii de lucru.

Art. 1373. Standul de proba al dinamului si regulatorului va fi amenajat si dotat normelor M.E.E.

Art. 1374. Piesele de la standurile de proba aflate in miscare vor fi dotate cu aparatori de protectie.

Art. 1375. Pentru preintampinarea imbolnavirilor profesionale ale angajatilor care repara regulatoare tip DICK (care functioneaza cu mercur) se impune respectarea cu strictete a instructiunilor tehnice si de protectie a muncii din unitate.

Stand pentru probe electrice pe vagon

Art. 1376. Toate operatiile efectuate in incinta standului vor fi coordonate de seful de stand, care va verifica si urmari conform registrului de stand.

Art. 1377. Inainte de inceperea probelor, angajatii care lucreaza in stand sunt obligati sa se prezinte la locul de refugiu, unde vor ramane pana la comunicarea responsabilului de stand, ca se poate intra in vagon.

Art. 1378. Responsabilul standului va informa schimbul urmator despre functionarea standului, defectiunile ce s-au ivit si nu au fost remediate, consemnand in registrul de stand (Procese verbale de predare-primire).

Art. 1379. Accesul persoanelor straine in standul de proba in timpul incercarilor este strict interzis. Accesul persoanelor straine in standul de proba in perioada cand nu se executa probe, este permis numai persoanelor instruite in acest scop, cu consimtamantul sefului de stand.

Art. 1380. Inainte de inceperea probelor in standul de inalta tensiune, usile de intrare in stand vor fi inchise cu zavoare cu comanda electromagnetica si se va verifica legarea la pamant prevazuta in intreaga instalatie.

Art. 1381. Standul de proba va fi prevazut cu semnalizari optice si acustice. Semnalele acustice vor fi date cu un minut inainte de efectuarea probei propriu-zisa, iar semnalizarea optica va ramane in functie pana la intreruperea probelor.

Art. 1382. Standul de proba va avea pe pardoseala covoare electroizolante din cauciuc.

Art. 1383. Manetele si butoanele tablourilor si pupitrelor de comanda vor fi prevazute cu inscriptii care sa indice destinatia comenzii.

Art. 1384. Personalul care deserveste standul electric va fi autorizat conform NSPM-TDEE; dotat cu echipament si mijloace de protectie electroizolante care vor fi controlate zilnic ca aspect si periodic conform normelor in vigoare, pentru mentinerea caracteristicilor dielectrice.

Art. 1385. Fisele mobile de legatura se vor controla inainte de punerea sub tensiune ca aspect, izolatie si legare la pamant, iar capetele lor vor avea marcate vizibil ordinea de succesiune a fazelor.

Art. 1386. In timpul efectuarii probelor de strapungere se va opri orice activitate in stand.

Art. 1387. Comenzile de reglare a tensiunii se vor da prin semne conventionale sau prin comunicare interfonica. Este interzis a se vorbi tare sau a se striga in stand.

Art. 1388. In timp ce vagonul sau standul sunt sub tensiune nu se vor schimba montajele. Orice interventie de cuplare/decuplare in stand privind probele de inalta tensiune, se va face numai de catre operatorul de la pupitrul de comanda.

Art. 1389. Este obligatoriu, ca dupa fiecare proba fisele de cuplare din nisele canalului de proba sa fie asezate in dozele de repaus si sa se asigure cu blocaj mecanic cu cheie, care va fi pastrata numai de operatorul standului.

Vopsirea materialului rulant

Art. 1390. La vopsirea materialului rulant, inclusiv operatia de pregatire pentru aceasta, se vor respecta prevederile din Normele specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.

Efectuarea probelor de parcurs a vagoanelor de calatori

Art. 1391. Inainte de efectuarea probelor de parcurs se va verifica, controla modul de functionare a ansamblurilor si subansamblurilor care contribuie la siguranta circulatiei. Angajatii care insotesc trenul de proba vor fi instruiti si testati asupra cunostintelor necesare activitatii lor cuprinse in instructia de miscare C.F.

Art. 1392. Inainte de plecarea in cursa de proba se impune inchiderea tuturor usilor si ferestrelor.

Art. 1393.(1) La efectuarea de lucrari intre vagoane placile de intercomunicatie trebuie sa fie ridicate si asigurate in dispozitiv.

(2) Lasarea placilor de intercomunicatie se va face inainte de punerea in miscare a garniturii de proba.

11.2.2. Repararea vagoanelor de marfa

Introducerea si pregatirea vagoanelor pentru reparare

Art. 1394. Vagoanele cisterna se vor introduce la reparatie sigilate si insotite de buletine de analiza chimica pentru fiecare recipient din care sa rezulte ca interiorul este neutru din punct de vedere chimic si nu contine substante nocive care dauneaza sanatatii omului sau pot produce incendii si explozii.

Art. 1395. Recipientele vagoanelor cisterna destinate transportului substantelor chimice sau toxice, in timpul reparatiei vor ramane ermetic inchise si sigilate.

Ridicarea si lasarea vagoanelor

Art. 1396. Scoaterea si introducerea adaosurilor pentru realizarea jocului de glisare se vor efectua cu ajutorul unui carlig construit in acest scop care sa permita realizarea acestei operatii din afara gabaritului vagonului.

Art. 1397. Nu este permisa dezlegarea sau legarea barelor de la timoneria de frana la boghiu prin ridicarea vagonului de un capat si intrarea intre boghiu si sasiul vagonului.

Degresarea si decaparea ansamblurilor si pieselor

Art. 1398. Degresarea si decaparea pieselor se va face numai in locuri special amenajate in acest scop respectandu-se concentratia de noxe maxim admisa conform prescriptiilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.

Art. 1399. Manipularea substantelor caustice si inflamabile se face numai de catre angajati instruiti, echipati adecvat, care trebuie sa cunoasca proprietatile fizice si chimice, precum si modul de actiune al acestora asupra organismului uman.

Art. 1400. Se interzice deversarea solutiilor sodice si a produselor petroliere in instalatia de canalizare fara a fi neutralizate.

Art. 1401. Pe usile de acces in incaperile unde se folosesc produse petroliere pentru degresare, se vor monta placi indicatoare de interzicere si avertizare a pericolului pe care il reprezinta.

Art. 1402. Inainte de introducerea vagoanelor in statia de spalare-degresare se vor lua masuri de evacuare a personalului din interiorul acestora.

Art. 1403. Organul tehnic, care are sarcina de serviciu de introducere a vagoanelor-cisterna in reparatie, va admite introducerea in intreprindere numai a vagoanelor care sunt insotite de buletine cu date corespunzatoare pentru spalarea la interior, precum si a vagoanelor pentru produse chimice, toxice care sunt inchise si sigilate.

Art. 1404. Toate vagoanele-cisterna vor fi spalate la exterior sau sablate, inainte de a fi introduse in halele de reparatie.

Repararea boghiurilor

Art. 1405. Se vor respecta prevederile de la subcapitolul 8.3.

Art. 1406. In timpul montarii si demontarii boghiului, angajatii care lucreaza la diferite operatii vor fi dispusi astfel incat sa nu se incomodeze reciproc.

Repararea aparatului de ciocnire, tractiune si legare

Art. 1407. Se vor respecta prevederile de la subcapitolul 11.1.1 pentru operatiile de lucru comune.

Art. 1408. Lucrarile de demontare a aparatului de tractiune a vagoanelor se efectueaza numai dupa asigurarea clapetelor, verificarea balamalelor, suportilor si dispozitivelor de echilibrare in zona de lucru.

Art. 1409. La demontarea si montarea aparatului de tractiune se vor folosi mijloace de ridicare specifice acestei operatii, pentru a evita caderea lor, iar echipa de lucru va fi formata din cel putin doi angajati.

Repararea sasiului

Art. 1410. Personalul muncitor nu se va deplasa pe elementele sasiului, lonjeroane, diagonale, traverse, etc.

Repararea cutiei vagonului

Art. 1411. Nu se va lucra la cutia vagonului in timp ce se lucreaza la partea inferioara a acestuia, in zona respectiva.

Art. 1412. Lucrarile de indreptare si reparare a cutiei vagonului, in cazul cand prezinta deformatii mari, se vor executa pe standul special dotat cu instalatii de incalzire, mecanisme de ridicat, indreptat si alte dispozitive necesare indreptarii.

Art. 1413. Instalatia electrica de alimentare a motoarelor electrice a ventilatoarelor se va proba respectand normele generale de tehnica securitatii.

Art. 1414. In timpul probei cutia vagonului se va lega la pamant in vederea protectiei impotriva aparitiei unor tensiuni accidentale.

Art. 1415. Cablul de proba cu care se alimenteaza priza vagonului trebuie sa fie in buna stare, avand izolatia corespunzatoare.

Art. 1416. Conducta electrica de trecere a vagonului se probeaza la o tensiune de 7000 V timp de 30 secunde respectand urmatoarele:

- proba de izolatie va fi efectuata de o singura persoana, prezenta altor persoane in incinta fiind interzisa categoric, chiar daca acestea sunt autorizate a manipula standul de proba;

- racordarea conductei de proba la priza vagonului se va face numai dupa ce se asigura lipsa tensiunii la instalatie, urmarindu-se in acest sens lampa de semnalizare si voltmetrul;

- cabina cu transformatorul ridicator de tensiune se va tine in permanenta incuiata; in cabina cu pupitrul de comanda va avea acces numai personalul autorizat pentru aceste probe, in timpul cat nu se executa probe si aceasta cabina va fi inchisa;

- vagoanele introduse la proba vor fi asigurate impotriva deplasarii necomandate cu saboti de mana;

Repararea cisternelor

Art. 1417. Curatarea, repararea si calibrarea vagoanelor cisterna se vor face in spatii special amenajate din punctul de vedere al normelor de protectie a muncii. Se au in vedere inclusiv drumurile de acces, canalele de scurgere, canalele tehnologice, depozitele de substante chimice si solventi, utilaje mecanice, etc.

Art. 1418. Se verifica integritatea si asigurarea scarilor de acces exterioare si interioare.

Art. 1419. Operatiile de sudura si alte operatii la interiorul cisternei se efectueaza dupa o verificare prealabila si constatarea ca nu exista gaze toxice sau explozibile - IIPM 15.

Calibrarea vagoanelor-cisterna

Art. 1420. In statia de calibrare vagonul va fi asigurat contra deplasarii, iar instalatia de calibrare trebuie sa fie perfecta din punctul de vederea al protectiei muncii.

Art. 1421. Drumurile de acces: scari, podete etc. trebuie sa fie amenajate corespunzator.

Art. 1422. Instalatia de calibrare trebuie sa fie verificata metrologic, sa nu prezinte defectiuni la partea electrica.

Agregatele pentru incalzirea vagoanelor

Art. 1423. Suprafata din jurul standului de proba a agregatului pentru incalzire va fi prevazuta cu covor electroizolant.

Art. 1424. Demontarea si montarea, pornirea si oprirea agregatelor pentru incalzire se vor executa numai in conformitate cu instructiunile elaborate de fabrica constructoare.

Art. 1425. Efectuarea comenzilor in stand se va face numai de personal instruit si autorizat in acest scop. In timpul efectuarii probelor in stand cu agregatul pentru incalzire nu este permis accesul persoanelor straine in stand.

Art. 1426. Se interzice curatarea partii interioare a bazinului de apa fara a asigura supravegherea din exterior - de o persoana numita in acest scop - a celui care realizeaza aceasta operatie.

12. GENERALE DE PROIECTARE PRIVIND TRANSPORTURILE PE CALEA FERATA

Art. 1427. In incaperile de serviciu (atat ale angajatilor proprii, cat si cele destinate publicului calator) trebuie sa se asigure amenajarile (iluminat, incalzit, microclimat etc.) si dotarile necesare, conform normativelor in vigoare.

Art. 1428. Pentru adapostirea personalului in timpul executarii serviciului, conducatorii subunitatilor vor amenaja cabine, spatii sau refugii, care vor trebui sa indeplineasca si urmatoarele conditii minimale:

a) sa fie astfel amplasate incat sa asigure gabaritul de libera trecere (inclusiv pentru cabinele sau refugiile aflate intre linii);

b) scarile prin care se face accesul (in special cele exterioare, neacoperite) vor fi asigurate cu balustrade cu mana curenta, iar casa scarii va fi iluminata;

c) in cazul in care usa cabinei se deschide direct sau lateral fata de dispozitivul de linii, iar distanta masurata din axa usii, pana la axul liniei celei mai apropiate este mai mic de 6 m, accesul trebuie protejat cu balustrade care sa impiedice iesirea personalului direct la linie;

d) sa fie confectionate din materiale necombustibile.

Art. 1429. Locurile destinate desfasurarii operatiilor de incarcare-descarcare, transbordare si depozitare, precum si caile de acces, vor fi construite din materiale rezistente (betoane, pavaje etc.) nivelate si cu amenajari pentru scurgerea apei.

Art. 1430. Pentru efectuarea "transporturilor speciale" vagoanele trebuie sa aiba podeaua in stare buna si ochetii de ancorare fara fisuri sau deformari.

Art. 1431. Utilajele si instalatiile de ridicat si transportat (macarale fixe si mobile, poduri rulante, transtainere etc.), precum si cele care lucreaza sub presiune, trebuie supuse unui regim special de autorizare si control tehnic, la punerea in functiune dupa fabricatie, periodic, cat si la punerea in functiune dupa reparatii, cu respectarea prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art. 1432. Carucioarele pe doua roti (lizele) si celelalte tipuri de carucioare vor avea rotile montate pe rulmenti si cu bandaje de cauciuc. Constructia acestora trebuie sa permita asezarea pe platforma lor.

Art. 1433. Troliile vor fi prevazute cu clicheti, pentru franarea si blocarea sarcinii, cu actiune pe rotile dintate, fiind interzisa scoaterea lor din functiune in timpul folosirii troliilor.

Art. 1434. Scarile portative trebuie sa fie din lemn tare si prevazute cu carlige de fixare la partea superioara. La partea inferioara se vor adapta suprafetei de sprijin (prevazute cu armaturi metalice sau drepte si protejate cu cauciuc).

Art. 1435. Podelele mobile pentru trecerea de pe rampe in mijloacele de transport sau dintr-un mijloc de transport in altul vor fi confectionate din tabla de grosime necesara pentru a nu permite arcuirea lor sub sarcina.

Art. 1436. Locurile de conducere ale electrocarelor si motocarelor trebuie ingradite frontal si lateral si protejate printr-un plafon cu cadrul de rezistenta.

Art. 1437. Pentru prevenirea alunecarii cand se apasa pedalele de actionare din podeaua electrocarelor si a motocarelor, aceasta trebuie sa fie prevazuta cu o bordura.

Art. 1438. La parasirea locului de conducere de pe electrocar, conducatorul acestuia, dupa oprire, va actiona frana de ajutor (frana de mana) si va deconecta instalatia electrica prin rasucirea si scoaterea de pe bord a cheii de contact.

Art. 1439. Folosirea stivuitorului pentru manipulare si transport se va face in limita sarcinii inscrise vizibil pe utilaj, conform cartii sale tehnice.

Art. 1440. Vinciurile care se folosesc la montarea, intretinerea si repararea basculelor-pod vor trebui sa indeplineasca si conditiile:

- vinciurile manuale cu parghii trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de siguranta care sa impiedice coborarea necontrolata a parghiei, cand inceteaza actionarea cu dispozitive de deconectare automata a motorului, in pozitiile limita superioara si inferioara;

- vinciurile hidraulice si cele pneumatice trebuie sa aiba imbinari etanse si sa fie echipate cu dispozitive de coborare lenta a pistonului sau oprirea lui.

Art. 1441. Locomotivele electrice si ramele electrice trebuie dotate, obligatoriu, cu aparate de masura si control (voltmetre, ampermetre, manometre, termometre etc.), cu dispozitive de blocare si semnalizare, precum si cu dispozitivele de siguranta, conform cartii tehnice, necesare functionarii in deplina siguranta a acestora.

Art. 1442. Locomotivele electrice si ramele electrice trebuie sa fie dotate cu mijloace de protectie necesare exploatarii acestora in conditii de securitate: manusi, sosoni si covorase electroizolante, stangi izolante, cablu de legare la pamant, centura de siguranta, masti de protectie etc., in bune conditii de utilizare.

Art. 1443. Locomotivele diesel si automotoarele trebuie sa fie dotate cu aparate de masura si control (voltmetre, ampermetre, manometre, termometre etc.), cu instalatie de conducere de la un singur post, precum si cu dispozitiv de siguranta.

Art. 1444. Locomotivele cu abur trebuie sa fie dotate cu aparatura si dispozitivele necesare exploatarii acestora in bune conditii: doua aparate pentru indicarea nivelului apei din cazan; doua supape de siguranta; manometru pentru indicarea presiunii aburului din cazan; doua dopuri fuzibile montate in plafonul cutiei de foc; indicator de nivel minim si doua aparate independente, care sa asigure alimentarea cu apa a cazanului.

Art. 1445. Vagoanele (agregatele) pentru incalzirea trenurilor trebuie sa fie prevazute cu supape de siguranta, aparate de masura si control (manometre, termometre, presostate, celule fotoelectrice, regulator de presiune si aparatori pentru organele in miscare), conform cartii tehnice.

Art. 1446. Toate tipurile de vinciuri folosite pentru ridicarea vagoanelor trebuie sa fie conform prevederilor ISCIR si sa indeplineasca si urmatoarele conditii generale:

- suporturile si cadrul inferior al vinciului sa nu aiba jocuri;

- partile din lemn ale vinciului sa nu aiba crapaturi;

- buloanele de consolidare nu trebuie sa fie slabite;

- mecanismul vinciului trebuie sa se roteasca usor, fara intreruperi si sa fie uns;

- manivelele de actionare a mecanismului de ridicare nu trebuie sa fie crapate, nu trebuie sa alunece pe ac, trebuie sa fie imbracate in teava;

- corpurile vinciurilor electrice sa fie legate la pamant.

Art. 1447. Parghia de manipulare a schimbatorului extrem al statiei trebuie amplasata pe aceeasi parte cu cabina acarilor.

Art. 1448. Podurile si tunelurile mai lungi de 50 m trebuie sa fie prevazute cu refugii, din 50 in 50 m, pentru retragerea muncitorilor in timpul circulatie materialului rulant.

Art. 1449. Refugiile vor fi dispuse alternativ pe ambele parti, astfel incat distanta dintre doua refugii sa fie de 25m.

Art. 1450. Podurile si tunelurile cu lungimea de 500 m si mai mare trebuie sa fie prevazute, din 250 in 250 m, cu refugii mari pentru adapostirea masinilor de cale, vagonetelor, grupurilor electrogeneratoare, motocompresoarelor etc., care se folosesc in zona de lucru respectiva.

Art. 1451. La lucrarile de arta (poduri, viaducte, podete etc.), accesul muncitorilor se va asigura prin construirea de scari corespunzatoare pentru a putea ajunge ia aparatele de reazem, la bancheta cuzinetilor si la baza taluzurilor, etc.

ANEXA 1

ACTE NORMATIVE. NORME SPECIFICE DE PROTECTIE A MUNCII. ALTE ACTE CU CARACTER NORMATIV. INSTRUCTII DE SERVICIU CONEXE

1. Ordonanta Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania

2. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

3. pentru transportul, depozitarea si folosirea materialelor explozive

4. pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului

5. pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea acetilenei

6. pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald prin forjare

7. pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare

8. pentru prelucrarea metalelor prin aschiere

9. pentru sudarea si taierea metalelor

10. pentru constructii si confectii metalice

11. pentru transportul, distributia si utilizarea energiei termice

12. pentru alimentarea cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie)

13. pentru exploatarea, gospodarirea apelor, intretinerea lucrarilor si a cursurilor de apa, cadastrul apelor si folosintelor legate de apa si apararea impotriva inundatiilor

14. pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire

15. pentru lucrari de montaj utilaje tehnologice si constructii metalice

16. pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor

17. pentru prelucrarea automata a datelor

18. pentru lucrul la inaltime

19. pentru transportul si distributia energiei electrice

20. pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice

21. pentru activitati de vopsire

22. pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii

23. pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive

24. pentru producerea energiei termice

25. pentru transportul hidrocarburilor lichide

26. pentru activitatea de telecomunicatii

27. pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice

28. pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice)

29. pentru exploatari si transporturi forestiere

30. pentru manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice

31. pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului

32. pentru fabricarea, transportul si depozitarea ingrasamintelor

33. pentru transportul intern

34. pentru intretinere si reparatii autovehicule

35. pentru fabricarea, depozitarea si transportul apei grele

36. pentru transporturi rutiere

37. pentru fabricarea componentelor si echipamentelor electronice, electrotehnice si a materialelor electroizolante

38. pentru metrou

39. pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor

40. pentru fabricarea acumulatorilor si pilelor electrice

41. pentru cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea produselor de uz fitosanitar in activitatile din agricultura

z42. pentru fabricarea masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta

43. pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda

44. pentru lucrari geotehnice, excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren

45. pentru lucrari de drumuri, poduri si constructii cai ferate

46. pentru imbunatatiri funciare si irigatii

47. pentru transportul pe calea ferata

48. Prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

49. 3REI-2-83 Instructiuni privind incercarile electrice ale mijloacelor de protectie a muncii (republicat in 1995)

50. C4-90 Prescriptii pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune

51. C5-84 Prescriptii pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor butelie sub presiune pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate, sub presiune

52. R1-87 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare

53. R10-84 Prescriptii tehnice pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si benzilor din material metalic, textil sau plastic utilizate la instalatiile de ridicat

54. CR1-85 Prescriptii tehnice pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat

55. CR2-86 Prescriptii tehnice privind autorizarea de a executa lucrari de proiectare, construire, montare, reparare si verificare la instalatiile mecanice sub presiune, instalatii de ridicat, dispozitivele de siguranta ale acestora, precum si aparate consumatoare de combustibil de uz neindustrial si arzatoare cu functionare independenta

56. CR3-82 Prescriptii tehnice pentru verificarea reparatiilor la instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat si pentru aplicarea placii de timbru ia instalatiile mecanice sub presiune

57. CR5-82 Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat

58. CR9-84 Prescriptii pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare in construirea, montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat

59. Instructia nr. 151 - pentru transportul calatorilor pe calea ferata, editia 1957

60. Instructia nr. 152 - pentru transportul bagajelor si mesageriilor, editia 1990

61. Instructia nr. 153 - pentru primirea, manipularea si expeditia marfurilor transportate pe calea ferata, editia 1967

62. Instructia nr. 100/1997 - Instructia de miscare

63. Instructia nr.201/1997 - Instructia personalului de locomotiva

64. Instructia nr.250/1997 - Instructia revizorului tehnic de vagoane

65. Instructia nr.328 - pentru transporturi agabaritice, editia 1980

66. Instructia nr.2 - Regulamentul de exploatare feroviara, editia 1993

67. Instructia nr.3 - Prevenirea si tratarea evenimentelor de CF, editia 1970

68. Instructia nr.4 - Instructia de semnalizare, editia 1975

69. Instructia nr.340 - Circulatia masinilor si utilajelor pentru constructia si intretinerea caii si a liniei de contact

70. Instructia nr.114 - Redactarea si tratarea telegramelor feroviare de serviciu la CFR, editia 1987

71. RID, editia 1986

72. Anexa 11 RIV

73. Instructia nr.341 - Instructia pentru alcatuirea, intretinerea si supravegherea caii fara joante, editia 1980

74. Instructia nr.300 - Instructia de intretinere a liniilor de cale ferata, editia 1980

75. Instructia nr.302 - Instructia pentru lucrari de reparatie radicala a caii, editia 1984

76. Instructia nr.329 - Instructia pentru folosirea vagoanelor de masurat calea, editia 1972

77. Instructia nr.317 - Instructia pentru restrictii de viteza si inchideri de linii, editia 1970

78. Instructia nr.338 - Instructia pentru circulatia trenurilor de lucru cu boghiuri speciale ce transporta panouri prefabricate la refactii de linie si sine sudate

79. Instructia nr.311 - Instructia pentru preintampinarea si combaterea inzapezirii

80. Instructia nr.314 - Instructia de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii (linii cu ecartament normal)

NOTA: Pana la intrarea in vigoare a tuturor normelor specifice de securitate (protectie) a muncii raman valabile actualele norme departamentale de protectie a muncii existente in domeniu.

ANEXA 2

STANDARDE DE REFERINTA

STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari

STAS CEI 60598-2-8-92 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 8: Lampi portabile de mana

SR EN 60598-2-22:1998 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii speciale. Sectiunea 22. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranta

STAS 2566/2-88 Echipament de radioprotectie. Manusi. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise

STAS 2614/22-90 Aparate electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Aspiratoare electrice. Conditii tehnice speciale de securitate

STAS 4102-85 Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie

SR ISO 4304:1994 Instalatii de ridicat altele decat macarale mobile si macarale plutitoare. Conditii generale privind stabilitatea

STAS 4936-87 Marcarea barelor si baretelor colectoare pentru centrale si statii electrice de conexiuni si transformatoare

STAS 6271-81 Prize de pamant pentru instalatii de telecomunicatii. Rezistenta electrica. Prescriptii

STAS 6307-80 Supape hidraulice de siguranta pentru acetilena. Conditii tehnice generale de calitate

SR 6646-2:1996 Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor de lucru

SR EN 61230:1997 Lucrari sub tensiune. Dispozitive mobile de legare ia pamant sau de legare ia pamant si in scurtcircuit

STAS 6790-89 Materiale electroizolante utilizate in echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Conditii tehnice si metode de verificare

STAS 7937/1-83 Aparate electrice de incalzit incaperi, pentru uz casnic si similare. Conditii tehnice speciale de securitate

STAS 8138-83 Echipament electric pentru masini industriale. Conditii tehnice generale

STAS 9153-90 Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase

STAS 9638-74 Marcarea conductelor izolate pentru identificarea circuitelor instalatiilor electrice

STAS 9954/1-74 Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie datorita gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare

STAS 9981-82 Simbol de baza pentru radiatii ionizante

STAS 10327/1-87 Aparate electronice de masurat. Prescriptii generale de securitate

STAS 10327/2-87 Aparate electronice de masurat. Prescriptii de electrosecuritate

STAS 10327/3-87 Aparate electronice de masurat. Prescriptii de securitate privitoare la componente si accesorii

STAS 1.0353-75 Dispozitive de siguranta pentru scari portabile

STAS 10413/1-84 Unelte electrice portabile. Conditii tehnice generale de securitate

STAS 10627-76 Ventilatoare. Principii de securitate

STAS 10636-83 Identificarea bornelor aparatelor si reguli generale pentru un sistem uniform de marcare alfanumerica a bornelor

STAS 10734-76 Masini-unelte de prelucrat metale prin aschiere. Masini de gaurit si de alezat. Prescriptii de securitate

STAS 10735-76 Masini de frezat. Prescriptii de securitate

SR EN 292-2+A1:1998 Securitatea masinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2: Principii si conditii tehnice

STAS 12165-83 Masini-unelte pentru prelucra-rea prin aschiere a metalelor. Conditii pentru prevenirea pericolelor mecanice

STAS 12216-84 Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii

STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii

SR 12294:1993 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie

STAS 12441/2-87 Reguli de securitate privind echipamentele de emisie radioelectrica. Prescriptii de electrosecuritate

STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale

STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii

STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare

STAS 12894-90 Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca

STAS 12961-91 Masini-unelte. Carcase de protectie a corpurilor abrazive. Forme si dimensiuni

STAS 9995-75 Aparate de semnalizare si siguranta pentru cai ferate. Terminologie

STAS 8194-83 Instalatii fixe de tractiune electrica feroviara. Terminologie

STAS 10281/1-82 Vehicule motoare de tractiune electrica feroviara. Incercari mecanice

STAS 10281/2-82 Vehicule motoare de tractiune electrica feroviara. Incercari electrice

STAS 1244/3-90 Siguranta circulatiei. Treceri la nivel cu calea ferata. Instalatii de semnalizare automata

Nota - In cazul revizuirilor sau amendamentelor ulterioare, la oricare dintre aceste standarde, se aplica ultima editie in vigoare

GHID DE TERMINOLOGIE

Notiuni din domeniul protectiei muncii

1. Accident de munca

Vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Boala profesionala

Afectiune care se produce ca urmare a exercitarii unei meseni sau a unei profesiuni, cauzata de factori nocivi, fizici, chimici sau biologia, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii.

3. Dispozitiv de protectie

Dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru

Totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui angajat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

5. Echipament individual de protectie

Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

6. Echipament tehnic

Masinile, utilajele, si instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

7. Instructaj de protectie a muncii

Modalitatea de instruire in domeniul protectiei muncii ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati: elaborarea lor de catre unitati, prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate este obligatorie atunci cand normele generale de protectie a muncii si normele specifice de protectie a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea protectiei muncii detalierea si completarea normelor existente cu unele prevederi specifice unitatii.

8. Instructiuni de utilizare

Instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii.

9. Mijloace individuale de protectie

Mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

10. Noxa (sinonim - factor nociv)

Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, existent in mediul luat in considerare.

11. Prevenire

Ansamblul proceselor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor care, in contact cu apa, degaja gaze inflamabile; materii carburante, peroxizi organici; materii toxice; materii infectioase si gretoase; materii radioactive; materii corosive; materii si obiecte periculoase diverse.

12. Risc

Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

13. Risc profesional

Risc in procesul de munca.

14. Situatie periculoasa

Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

15. Zona periculoasa a unui echipament tehnic

Orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Terminologie folosita in transportul feroviar

1. Acoperirea miscarilor de manevra

Supravegherea personalului care efectueaza operatiile de legare-dezlegare. Se executa, in general, de conducatorul manevrei.

2. Agent.

Angajat calificat si instruit pentru indeplinirea unor functii In legatura cu circulatia trenurilor, activitatea de manevra, precum si activitatea de exploatare comerciala.

3. Apelul personalului

Actiunea de pregatire a programului de lucru (prelucrarea evenimentelor feroviare recente), verificarea starii de sanatate (fizice si psihice) si a consumului de bauturi alcoolice, verificarea echipamentului individual pe protectie si de lucru, precum si efectuarea unui scurt instructaj de protectie a muncii.

4. Astreala

Captuseala din lemn a vagonului acoperit, care se gaseste sub caroseria metalica.

5. Autorizarea personalului

Angajatii din cadrul unitatilor si subunitatilor CF care lucreaza nemijlocit in functii de siguranta a circulatiei sunt scolarizati, examinati si autorizati pentru functiile ocupate in conformitate cu Ordinul 17 DC/1177/1990, Ordinul 310/30/1993 si Dispozitia 1/75/1996.

6. Cutia locomotivei (vagonului)

Caroseria locomotivei (vagonului).

7. Defilarea trenurilor.

Supravegherea tehnica a trenului la sosirea in statie.

8. Etiaj

Nivel de referinta (nivel 0) al unui curs de apa. Nivel cu care se masoara cotele apelor.

9. Indrumarea vehiculelor

Darea semnalului "liber in urma unei comunicari telefonice si/sau prin semnale, pentru deplasarea vehiculului dintr-un punct in altul.

10. Material rulant

Orice mijloc de transport si intretinere a caii, care circula pe calea ferata: locomotive de orice tip, rame electrice, automotoare, WIT, vagoane de orice tip, masini de cale, drezini etc.

11. Marfuri periculoase.

Acele marfuri cuprinse in Regulamentul International de Marfuri Periculoase (RJD) cum ar fi: materii si obiecte explozibile; gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune; materii lichide inf1amabile; materii supuse aprinderii spontane; materii care, in contact cu apa, degaja gaze inf1amabile; materii carburante, peroxizi organici; materii toxice; materii infectioase si gretoase; materii radioactive; materii corosive; materii si obiecte periculoase diverse.

12. Partida de manevra

Formatie compusa dintr-un conducator de manevra si cel putin un agent de manevra care executa efectiv operatia de legare-dezlegare.

13. Rama electrica

Un ansamblu de vagoane care poate fi condus din ambele capete.

14. Remizarea vehiculelor

Gararea vehiculului, dupa incheierea serviciului si efectuarea reviziei, pe o linie de statie, depou, remiza.

15. Reparatii cu ridicare

Reparatii la locomotive si vagoane efectuate prin ridicarea cutei acestora.

16. Revizie partiala.

Verificarea printr-o privire de ansamblu a salii masinilor, fara intrare in sala (aspect, miros, zgomot, fum). Ea este efectuata de mecanicul ajutor, care raporteaza mecanicului. Aceasta revizie se efectueaza in mers.

17. Revizie totala

Verificarea de ansamblu a salii masinilor, in timpul stationarii locomotivei, prin parcurgerea intregului perimetru al salii.

18. Semiacuplare

Cuplarea a doua conducte de aer.

19. Stalpi de fluier

Stalpi pentru semnal sau stalp de sustinere a catenarei care au o tablita cu semnul fluierului. La trecerea locomotivei prin dreptul lui, mecanicul da semnalul sonor instructional.

20. Vehicul.

A se vedea material rulant.