0723598256

Legea 25 din 2004

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003
privind protectia maternitatii la locurile de munca

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 214 din 11 martie 2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 750 din 27 octombrie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 11, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (1) este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate in ultimele 10 luni anterioare datei din certificatul medical, pe baza carora se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale.

2. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu urmatorul cuprins

"(21) In situatia in care nu se indeplineste conditia de la alin. (2) privind stabilirea cuantumului indemnizatiei, pentru acordarea acesteia, intregirea perioadei de 10 luni se face avandu-se in vedere salariul minim brut pe economie, corespunzator perioadei creditate."

3. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu urmatorul cuprins:

"(31) La stabilirea drepturilor de asigurari sociale prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza cuantumul indemnizatiei de risc maternal."

4. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. - Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, in conditiile prevazute la art. 2 lit. f), in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale."

5. La articolul 17, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana la implinirea varstei de un an a copilului. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul."

6. La articolul 20, alineatele (1)- (3) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Salariatele prevazute la art. 2 lit. c)-e) nu pot desfasura munca in conditii cu caracter insalubru sau greu de suportat.

(2) In cazul in care o salariata care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de suportat se incadreaza in prevederile art. 2 lit. c)- e), angajatorul are obligatia ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza brut lunar.

(3) Denumirea si enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau greu de suportat la care face referire alin. (1) sunt stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."

7. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:

a) salariatei prevazute la art. 2 lit. c)- e), din motive care au legatura directa cu starea sa;

b) salariatei care se afla in concediu de risc maternal;

c) salariatei care se afla in concediu de maternitate;

d) salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani;

e) salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani.

(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) lit. b) se extinde, o singura data, cu pana la 6 luni dupa revenirea salariatei in unitate.

(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii."

8. La articolul 27 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) personalul imputernicit din casele judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pentru contraventiile la dispozitiile prevazute la art. 11;"

9. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 31. - In termen de 30 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Sanatatii vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului."


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU VASILE


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC


Bucuresti, 5 martie 2004.

Nr. 25.