0723598256

Legea 126 din 1995*)

privind regimul materiilor explozive

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 15 septembrie 2011

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei legi se aplica la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, detinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice forma, transferul, transportul, introducerea pe piata, depozitarea, incarcarea, incartusarea, delaborarea, distrugerea, manuirea, comercializarea si folosirea de catre persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.

(2) In sensul prezentei legi, prin materii explozive se intelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de initiere, fitile detonante, fitile de siguranta, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de soc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil si articolele pirotehnice.

(3) Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, astfel cum este reglementat in Hotararea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.

Art. 2. - Producerea si procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care poseda autorizatie din partea inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea.


*) Republicata in temeiul dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 10 februarie 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 123/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 21 iunie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 din 7 februarie 2011.


Art. 3. - (1) Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate in acest scop, pe baza instructiunilor tehnice si de securitate si sanatate a muncii elaborate in acest sens.

(2) Materiile explozive noi cu destinatie militara, indiferent de provenienta, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apararii Nationale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnata in acest scop prin hotarare a Guvernului.

Art. 4. - (1) Furnizorii, inclusiv producatorii, au obligatia de a garanta materiile explozive si de a inscriptiona ambalajele cu datele prevazute de reglementarile in vigoare.

(2) Termenul de garantie poate fi prelungit numai cu acordul producatorului.

Art. 5. - (1) Introducerea pe piata a explozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice este admisa numai in conditiile in care acestea respecta cerintele esentiale aplicabile lor, stabilite de legislatia in vigoare ce urmareste sa asigure un inalt nivel de protectie a sanatatii umane si sigurantei publice, protectia si siguranta consumatorilor, precum si protectia mediului.

(2) La introducerea pe piata a explozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 30 decembrie 2006, si prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353 din 31 decembrie 2008.

Art. 6. - Prin detinator de materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege orice persoana juridica sau fizica in posesia sau detentia careia se afla, licit, astfel de materii.

Art. 7. - (1) Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa manuiasca explozivi de uz civil sau articole pirotehnice daca nu fac dovada calitatii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat si nu reprezinta o persoana juridica autorizata si inregistrata conform prevederilor legale.

(2) Personalul special instruit poate manipula materii explozive numai sub supravegherea unui artificier sau a unui pirotehnician autorizat.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):

a) persoanele care au implinit varsta de 16 ani pot detine si utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 si P1;

b) persoanele care au varsta peste 15 ani si care urmeaza cursuri de formare in invatamantul de specialitate pot avea la dispozitie articole pirotehnice numai pe timpul instruirii.

CAPITOLUL II
Autorizarea si inregistrarea detinatorilor de materii explozive

Art. 8. - (1) Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societatii, au ca obiect de activitate astfel de operatiuni sunt obligate sa obtina in prealabil autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea.

(2) Obligatia de a obtine in prealabil autorizatia revine si persoanelor juridice si fizice care detin, folosesc sau comercializeaza materii explozive, cu exceptia unitatilor si formatiunilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului Roman de Informatii.

(3) Persoanele care produc, detin, transfera sau comercializeaza articole pirotehnice, precum si persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligatia de a obtine autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea, dupa caz.

(4) Autorizarea se obtine numai la solicitarea celui interesat si pe o durata determinata, cu posibilitate de prelungire.

(5) Indeplinirea activitatilor prevazute in autorizatie prin intermediari neautorizati este interzisa.

Art. 9. - (1) Materiile explozive pot fi depozitate numai in spatii special construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de munca.

(2) Depozitele de materii explozive construite si amenajate in conditiile alin. (1) pot functiona numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, emisa in comun de catre inspectoratul teritorial de munca si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie, dupa caz.

(3) Se interzice autorizarea producerii, prepararii, experimentarii, detinerii sau depozitarii materiilor explozive in cladiri cu locuinte.

(4) In autorizatia de functionare a oricarui depozit se stabileste capacitatea maxima de depozitare in echivalent trotil.

(5) Depozitarea materiilor explozive in depozitele de stoc si la unitatile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai in spatii proiectate, construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice.

(6) Inspectoratele teritoriale de munca pot aviza depasirea temporara a capacitatilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

(7) Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depasirea capacitatilor de depozitare uzinale si de stoc cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

Art. 10. - In situatia in care un depozit de materii explozive este utilizat de mai multi operatori economici, in baza unor contracte de custodie, evidentele se pastreaza separat pentru fiecare operator economic.

Art. 11. - (1) Inspectoratul teritorial de munca sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratul judetean de politie poate, dupa caz, suspenda sau restrange activitatile pentru producere, preparare, detinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizatiile daca sunt incalcate reglementarile legale in vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate.

(2) Retragerea autorizatiei atrage incetarea dreptului acordat persoanelor juridice si fizice de a mai efectua activitatile pentru care aceasta a fost acordata.

(3) La incetarea activitatii este obligatorie predarea autorizatiei, in termen de 15 zile, institutiei care a emis-o.

Art. 12. - (1) Autorizatiile eliberate pe baza prezentei legi se vizeaza anual de catre autoritatile emitente in a caror raza titularul isi are sediul. Neprezentarea autorizatiei pentru viza, in termen de 15 zile de la data expirarii acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operatiuni cu materii explozive. (2) Organele prevazute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, in termen de 15 zile, o noua autorizatie titularului, care face cunoscute:

a) schimbarea denumirii sau a sediului;

b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizatiei;

c) completa epuizare a spatiilor rezervate vizei anuale.

Art. 13. - Persoanele juridice autorizate care executa lucrari, cu caracter temporar, de prospectiuni si explorari geologice sau in cadrul interventiilor cu mijloace antigrindina sunt obligate sa anunte inspectoratul teritorial de munca si inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in raza carora se afla localitatile unde isi vor desfasura activitatea, cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea lucrarilor.

CAPITOLUL III
Operatiuni cu materii explozive si evidenta acestora

Art. 14. - Transportul si manuirea explozivilor propriu-zisi si ale mijloacelor de initiere si aprindere, cu exceptia articolelor pirotehnice, se efectueaza sub directa supraveghere a artificierilor autorizati si numai cu personal special instruit pentru asemenea operatiuni. Transportul si manuirea articolelor pirotehnice se efectueaza de catre personal special instruit.

Art. 15. - (1) Orice transfer sau transport de materii explozive se efectueaza numai cu mijloace de transport amenajate in acest scop, pe baza documentelor eliberate conform reglementarilor legale in vigoare si semnate de cei in drept.

(2) Transportul de la depozitele de consum la firidele artificierilor si la locurile de munca sau la atelierele de procesare a materiilor explozive cand acestea se gasesc in cadrul aceluiasi amplasament este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.

Art. 16. - (1) Incarcarea, transferul, transportul, descarcarea, depozitarea si distrugerea materiilor explozive in timpul noptii sunt interzise.

(2) Fac exceptie transferurile pe calea ferata sau pe apa, transporturile din fabrica producatoare la depozitele proprii, precum si cele executate in cadrul aceluiasi amplasament.

Art. 17. - (1) Transferul sau transportul in acelasi mijloc de transport al materiilor explozive impreuna cu alte materiale sau materii cu care acestea sunt incompatibile, precum si accesul in mijlocul de transport al persoanelor fara atributii de serviciu in ceea ce priveste transferul sau transportul respectiv sunt interzise.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) mijloacele de transport folosite de echipele de prospectiuni geologice, perforari de sonde, constructii hidroenergetice, hidrotehnice, reparatii sau constructii de drumuri, cai ferate si poduri sau interventii antigrindina, daca sunt amenajate conform reglementarilor legale.

Art. 18. - Transferul, transportul sau depozitarea in comun a mai multor tipuri de explozivi se face numai in conditiile stabilite in anexa la prezenta lege.

Art. 19. - (1) Paza transferurilor de materii explozive de la producator la depozitele de baza sau de stoc, indiferent de mijlocul de transport, se asigura cu efective de jandarmi, pe cheltuiala beneficiarului.

(2) Pentru transferul de materii explozive si subansambluri explozive utilizate la interventiile antigrindina de la depozitele de baza sau de stoc la depozitele de consum, la locurile de utilizare sau la atelierele de procesare a materiilor explozive cand acestea nu se afla in acelasi amplasament cu depozitul de consum, paza se asigura de catre operatorii economici, prin personal dotat cu arme de foc, in conditiile legii.

(3) Pentru transferul de materii explozive de la depozitele de baza la depozitele de consum, operatorii economici sunt obligati sa anunte in prealabil organul de politie pe teritoriul caruia se efectueaza transferul.

(4) Paza materiilor explozive, in tranzit pe teritoriul Romaniei, se asigura contra cost numai cu efective de jandarmi, dupa verificarea prealabila a integritatii sigiliilor aplicate de expeditor, in conformitate cu procedurile privind transporturile si expeditiile internationale de marfuri periculoase.

(5) Paza transferurilor si transporturilor de materii explozive cu destinatie militara, pe teritoriul Romaniei, se asigura de catre unitatile Ministerului Apararii Nationale.

Art. 20. - Asupra amplasamentului si cantitatii maxime de materii explozive destinate depozitarii pentru firidele artificierilor, precum si pentru incaperile in care se depoziteaza si se manuiesc materii explozive pentru perforari de sonde, articole de vanatoare, obiecte pirotehnice de distractie, pistoale pentru implantat bolturi, mijloace antigrindina, capse de alarmare CFR si capse de asomare este necesar avizul dat de inspectoratul teritorial de munca.

Art. 21. - (1) Capsele detonante vor fi depozitate in cladiri sau in camere subterane, separate de cele in care se depoziteaza explozivii propriu-zisi.

(2) Fac exceptie depozitele de la suprafata cu capacitati pana la 500 kg in echivalent trotil, in care mijloacele de initiere pot fi depozitate in aceeasi cladire cu explozivii propriu-zisi, insa in incaperi separate.

Art. 22. - Terenul aferent depozitelor de suprafata sau subterane de materii explozive de uz civil, nelegate de reteaua minei, precum si depozitelor de stoc de materii explozive trebuie imprejmuit conform reglementarilor legale.

Art. 23. - Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurata permanent cu personal dotat cu arme de foc, in conditiile legii, cu exceptia depozitelor subterane legate de reteaua minei.

Art. 24. - (1) Accesul in depozit este permis, in prezenta gestionarului sau a inlocuitorului sau, numai persoanelor cu atributii in gestiune, manuire si control asupra materiilor explozive.

(2) In timpul noptii este interzis accesul in depozit.

(3) Se excepteaza de la prevederile alin. (2) depozitele de consum ale unitatilor in care se lucreaza si in schimburi de noapte.

Art. 25. - (1) La toate depozitele se tine o evidenta stricta a intrarii, iesirii si consumurilor de materii explozive.

(2) Registrele de evidenta de la depozite, precum si formularele privind miscarea materiilor explozive - intrari, iesiri, consum - au caracter de documente cu regim special.

(3) Orice lipsa de materii explozive trebuie anuntata imediat organului local al politiei si inspectoratului teritorial de munca.

Art. 26. - (1) Gestionarul depozitului de materii explozive de uz civil, precum si inlocuitorul acestuia sunt desemnati de conducatorul unitatii detinatoare din randul artificierilor autorizati si raspund, dupa caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru gestiunea incredintata.

(2) Gestionarii depozitelor de materii explozive din cadrul uzinelor producatoare sau ai depozitelor de stoc de materii explozive, precum si inlocuitorii acestora sunt desemnati de conducatorii unitatii detinatoare numai din randul pirotehnistilor care cunosc si isi asuma in mod liber riscurile la care sunt supusi in operatiunile de manuire si depozitare a materiilor explozive.

Art. 27. - (1) Lucrarile de impuscare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificier, cu exceptia celor care indeplinesc functiile prevazute la art. 26.

(2) Nu necesita a fi autorizate ca artificier urmatoarele categorii de personal:

a) personalul calificat care produce, verifica si experimenteaza materii explozive la producator si la laboratoarele de specialitate autorizate in acest scop;

b) personalul care manuieste si foloseste materii explozive la activitati specifice in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului Roman de Informatii;

c) personalul care manuieste si foloseste materii explozive, altele decat explozivi si mijloace de initiere si aprindere.

Art. 28. - Conditiile si cerintele pentru autorizarea calitatii de artificier si de pirotehnician se stabilesc prin normele tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor, aprobate prin hotarare a Guvernului*).

Art. 29. - (1) Angajatul caruia i s-au incredintat materii explozive nu are dreptul, in nicio imprejurare, sa le instraineze, sa le foloseasca in alte scopuri ori sa efectueze alte operatiuni decat cele stabilite pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

(2) Orice persoana care gaseste materii explozive este obligata sa le predea celui mai apropiat organ de politie sau sa ii indice locul in care se afla, pentru ca acesta sa procedeze de indata la ridicarea lor.

(3) Materiile explozive retinute in conditiile alin. (2) constituie corpuri delicte, asupra masurii confiscarii urmand a se pronunta, dupa caz, procurorul sau instanta judecatoreasca.

(4) Materiile explozive nedetonate in urma operatiunilor de impuscare se predau artificierului.

Art. 30. - Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligatia ca la depozitarea, pastrarea sau manipularea articolelor pirotehnice sa respecte reglementarile tehnice si instructiunile producatorului.

Art. 31. - (1) Articolele pirotehnice trebuie sa aiba inscriptionate in limba romana categoria din care fac parte, instructiunile de folosire, termenul de garantie, precum si pericolele care apar la pastrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

(2) Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligatia ca, la solicitarea justificata a autoritatii de supraveghere a pietei, sa furnizeze acesteia toate informatiile si documentatia necesara pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerintele esentiale de securitate.

Art. 32. - (1) Vanzarea articolelor pirotehnice se face numai de catre persoanele juridice autorizate in acest sens si numai in locurile autorizate in conditiile legii.

(2) Spatiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja in afara imobilelor cu destinatia de locuit, in conditiile stabilite prin normele tehnice prevazute la art. 28.

Art. 33. - Se interzic confectionarea, detinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alta operatiune cu materii explozive de catre persoanele fizice sau juridice neautorizate.

Art. 34. - (1) Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea masurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor si a mediului.

(2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice in urmatoarele situatii:

a) intre orele 24,00 si 6,00, cu exceptia perioadelor autorizate, precum si a evenimentelor de interes local, national sau international, in baza aprobarii autoritatilor locale;

b) la o distanta mai mica de 50 m de constructiile de locuinte cu pana la 4 niveluri si la mai putin de 100 m fata de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanta mai mica de 500 m de instalatiile electrice de inalta tensiune, de locurile de depozitare si livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalatiile de gaze;

d) la o distanta mai mica decat cea prevazuta de reglementarile in vigoare pentru obiectivele chimice si petrochimice ori pentru alte obiective care prezinta pericol de incendiu sau explozie;

e) in locurile in care exista riscul producerii de alunecari de teren, avalanse sau caderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, pe aleile pietonale si in spatii deschise cu aglomerari de persoane;

g) la o distanta mai mica de 500 m de paduri.

(3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 si 4 este permisa numai in conditiile in care exista acordul primariei, al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti si avizul inspectoratului judetean de politie, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pe a carui raza se executa jocurile respective.

Art. 35. - Comercializarea materiilor explozive se face numai dupa inscrierea acestora in registrul prevazut la art. 25 alin. (2) de catre operatorii economici autorizati implicati.

Art. 36. - Conditiile in care persoanele fizice si juridice avand cetatenia, respectiv nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori care sunt stabilite intr-unul sau mai multe dintre aceste state, in intelesul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, pot sa presteze servicii in domeniul reglementat de prezenta lege pe teritoriul Romaniei se stabilesc prin normele tehnice prevazute la art. 28.


*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnicienilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV
Infractiuni si contraventii

Art. 37. - (1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul, folosirea sau orice alta operatiune cu materii explozive, efectuata fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Cand fapta prevazuta in alin. (1) se refera la o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea de exploziv este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Orice operatiune cu articole pirotehnice, efectuata fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an.

(4) Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 si P1 catre persoanele cu varsta sub limita prevazuta de lege, precum si comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an.

(5) Tentativa se pedepseste.

Art. 38. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), art. 15, 20, 22, 24, art. 25 alin. (1) si (2), art. 26, 28 si art. 29 alin. (2) si (4), cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 11 alin. (3), art. 12, 13, 14, 21, 30 si 35, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 34, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 23, art. 25 alin. (3), art. 27 alin. (1) si art. 31, cu amenda de la 5.000 lei la 7.500 lei.

(2) Sanctiunile contraventionale cu amenda pot fi aplicate si persoanelor juridice. In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (1) se majoreaza cu 100%.

Art. 39. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii, precum si de catre politisti.

(2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii contravenientul poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 40. - Contraventiilor prevazute la art. 38 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 41. - (1) Controlul privind respectarea obligatiilor tehnice, precum si respectarea masurilor de securitate referitoare la producerea, prepararea, procesarea, experimentarea, detinerea, folosirea, comercializarea, depozitarea si transportul materiilor explozive se exercita de catre personalul de specialitate desemnat din cadrul Inspectiei Muncii si persoanele special desemnate de catre conducerile unitatilor care folosesc materii explozive.

(2) Controlul privind transferurile de materii explozive, precum si cel privind modul cum sunt asigurate cerintele de siguranta in cadrul acestor transferuri se exercita de catre personalul special desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Art. 42. - Ministerul Apararii Nationale poate participa cu specialisti la executarea unor controale privind transportul, depozitarea si manuirea materiilor explozive, organizate, in situatii deosebite, de catre Ministerul Administratiei si Internelor sau de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, la cererea acestora.

Art. 43. - (1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri vor emite in comun, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, norme tehnice privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.

(2) Normele tehnice prevazute la alin. (1) vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului*).

(3) Ministerul Apararii Nationale, in acelasi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 44. - Prezenta lege nu se aplica armelor, munitiilor si explozivilor nucleari.

Art. 45. - (1) Prezenta lege intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei**).

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 297/1977 privind regimul materialelor explozive in economie, precum si reglementarile referitoare la materiile explozive din Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, munitiilor si materiilor explozive se abroga.


*) A se vedea nota de subsol corespunzatoare asteriscului din finalul art. 28.

**) Legea nr. 126/1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995.


ANEXA

Diferitele tipuri de explozivi si mijloace de initiere si aprindere
care pot fi depozitate sau transportate in comun

a) explozivii cu continut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mare de 6%, impreuna cu explozivii de siguranta (antigrizutosi), cu conditia sa fie depozitati pe rafturi separate;

b) hexogenul, impreuna cu pentrita, tetrilul si amestecurile facute cu trotil sau cu acestia;

c) trotilul, impreuna cu explozivii pe baza de azotat de amoniu si continut de nitroglicerina sau nitroglicol mai mic de 6%, precum si cu incarcaturi speciale pe baza de trotil (cu bustere, detoroc etc.);

d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lenta si degajari mici de fum, impreuna cu explozivii pe baza de clorati si perclorati;

e) pulberile coloidale fara fum;

f) capsele detonante de orice fel, impreuna cu relee detonante si sistem de initiere "Nonel";

g) fitilele detonante pe baza de pentrita, impreuna cu explozivii prevazuti la lit. b) si c), iar cele pe baza de hexogen, impreuna cu cei de la lit. b);

h) incarcaturile de hexogen, impreuna cu pulberile de sonda, folosite de echipele de perforare la sonda.

Fitilele cu ardere lenta se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevazuti la lit. a)-h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi pastrate la un loc cu materialele explozive, cu exceptia celor din categoriile prevazute la lit. a), d) si e) de mai sus.

Mijloacele de initiere si de aprindere se pot transporta impreuna cu explozivii propriu-zisi de la depozit la locul de munca de catre artificier, precum si cu vehicule special amenajate.

Exceptii de la prevederile de mai sus privind pastrarea in comun a explozivilor de tipuri diferite sunt admise numai in:

- depozitele de consum si cele temporare sau de scurta durata cu capacitati pana la maximum 200 kg explozivi;

- camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru pastrarea explozivilor ramasi nefolositi de catre artificieri, la sfarsitul schimbului de lucru.